re redactie is niet verantwoordelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "re redactie is niet verantwoordelijk"

Transcriptie

1 tkrpsblêd Jaar

2 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. : lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB A.Hofstra G.Jaspers-Mollet H.J3oarsm Aàni.nistrat:ie: (Ook voor adreswijzigingen, opzeggingen,aarjii'e1dingen) A. Hofstra, ~of 77, S039 BD Wytgaard tel.: lli7. f2d,- per jaar.overige abonnerenten f25, - per jaar. Buitenland:f32,.'r:l per jaar en losse mmrers: voor leden f2, en voor niet leden f4,-. Betaling:Via jaarlij<se toegezonden acceptgirokaarten. JU. lndit~.. 2 Van de redactie 4 Burgerlijke stand 5 Ta Omtinken 7 D::>rpsb2lang 8 lezers s:hrij ven 11 Windturbines 13 Plattel.vrouwen 14 Fûgehacht 16 J.e.w. 17 Dienstencentr. 18 OJd Papier 22 Klaver Aas 25 VolleyOOl 27 Kaatsver. 31 Asfalt 32 Oude Kronieken 38 Agenda 39 Weekenddiensten VeraIIb.oording: re redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient altijd bij de redactie b2kend te zijn. INlHDN K[pfJ \UtmE fdfoir: Voor 'E.) juli.

3 2 Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het volop zomer. Hopelijk blijft dat voorlopig zo. De natuur is door de strenge winter laat van start gegaan maar heeft die achterstand inmiddels ruimschoots ingehaald. En zeker in mei en juni is alles wat groeit en bloeit op haar mooist; het ziet er dan allemaal nog lekker fris uit. Het dorp Wytgaard heeft over belangstelling van de media niet te klagen. In de kranten duiken nog regelmatig de naweeën op van de "slag om de Buorren" en ook Omrop Fryslan wist de weg naar Wytgaard weer te vinden. Ze spraken er zoal met ons (gelukkig weer grotendeels hersteld) redactielid Joop Roorda, Sjoerd Mulder en Grietzen Bergsma.Laatstgenoemde gaf een toelichting op de door hem ontworpen woningen welke onlangs werden opgeleverd. Het was wel jammer dat er geen tv-opnamen van werden gemaakt; dit was een mooie gelegenheid geweest om reclame voor het zich uitbreidende Wytgaard te maken. Dan hadden ook meer mensen de mooie, frisse kleuren kunnen bewonderen van de nieuwe huizen. Hoewel sommigen menen dat Grietzen deze kleuren aanschouwde na een "klap fan ' e moalpûde" te hebben geïncasseerd. Maar zoals twee dorpsgenoten middels een flesje wijn met een kaartje aan Grietzen meldden: "het is een hele aanwinst voor het dorp". We hopen dat de nieuwe bewoners er met veel plezier mogen wonen. Ook wil ik op deze plaats melding maken van de uitbreiding van onze redactie met Hester Boomsma. We gaan er vanui t dat een prettige samenwerking het gevolg zal zijn. Dan nog even aandacht voor de informatiegids welke de redactie van plan is in het augustusnummer op te nemen. In verband hiermee ontvangen de verschillende organisaties binnenkort een schriftelijk verzoek de recente gegevens enlof veranderingen te verstrekken. De uiterste

4 .3 inleverdatum hiervoor is 15-7 a. s. De mogelijkheid bestaat dat na verschijning van de vorige info-gids nieuwe aktiviteiten of verenigingen zijn ontstaan, deze staan uiteraard niet in de info-gids van juni '95. Graag ontvangen wij hiervan apart bericht op ons welbekende redactie-adres. Veel leesplezier met dit Havenpypke. ADH. De.. slach om 'e Buorren in de laatste fase. Donderdag 30 mei werd de deklaag aangebracht.

5 4 Geboren: Hessel, zoon van Klaske Deinum en Kees Reitsma, broertje van Nynke, Lize en Meindert, Hegedyk 3. Van harte gefeliciteerd. OVerleden: Mevr. M. Roorda-Jorna, op 28 april 1996, op 77 jarige leeftijd te Noord-Bergum. Op 68 jarige leeftijd is op 6 juni te Leeuwarden overle den Pater Gerard Bergsma, oud Leeuwarder. Hij was de laatste Dominicaan in Friesland en assisteerde jaren in de Parochie Wytgaard. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Nieuwe bewoners: Karen Voetberg en Christine Marinussen, Meekeshof 18. Wytgaard. Ronald de Vries, It Kleaster 3, Wytgaard. Fam. Slag-van Tongeren, Meekeshof 11. Wytgaard. Marian de Vedder. A. Cathstrj.6, Wytgaard. Welkom. Nieuwe abonnees: H. van der Meer, Meekeshof 43. Karen Voetberg en Christine Marinussen.

6 5 Ta oantinken: Monie Roorda-Jorna As ik fan har it yn memoriam skriuw, dan tink ik werom nei dy 28 april Dat wie de dei dat hja troude mei Teake en sa yn us famylje kaam. Dy oarlochstiid, krekt yn 'e snuorje dat de "molkstaking" utbruts as protest tsjin de maatregels dy de besetter stadichoan al mar mear naam. Mei hynder en brik fanàf de Weiwiske nei tsjerke. It Fryske hynder waard mend troch Age fan Watze Roorda oardel jier letter sels slachtoffer fan dy benearjende, nuvere tiid,noch mar 22 jier ald. Dan is it 53 jier letter ek wer 28 april: yn it ferpleechhûs "Nij Toutenburg" giet it libbensboek fan Monie ticht. Wer feriene mei de man dy' t se op 14 j uny 1977 troch in slimme sykte oerjaan moast. Har libben begûn op op in buorkerij ûnder Huzum, tichteby wer ienris it sjerpfabryk stie. Troch omstannichheden ferhgzj e heit en mem Jorna-Terpstra mei de trij e bern nei Frentsjer wer Monie har skoallej ierren lizze. Noch mar acht j ier ald moast se har mem al misse en 10 jier letter ek har heit. Sa gong it eigen thgs mei alles wat har dierber wie fuort en waard hja by famylje opnomd. Sûnder mis sil doe by har wiermakke wêze i t sprekwurd: niet op ieders voorhoofd staat, hoe het hem van binnen gaat. Doe ferhuzjendewei fan Hitzum nei Easterwierrum, oant se nei de troudei wer in e,igen thgs opbouwe koe. Dat hat se dien, earst yn Grinslan en fanof 1949 op Buorren 46 yn Wytgaard. In frou dy I t fan huslïke gesellichheid

7 6 halde, sj onge koe en malj eie, alles wat mar paste yn dy tiid yn har hushalding. It waard wreed fersteurd yn 1957 doe lytse Bouke yn 'e Buorren ferûngelokke. Doe yn 1963 fan Ie Buorren nei de Weiwiske, wie foar har gans in feroaring. In opgroeiende grutte hushalding, dy' t de wrald yngong, yn in tiid fan oare ynsichten. It moat in protte fan har frege ha. Mar ek op it mêd fan buorkjen stie de tiid net stil, it gong oars as foarhinne en al mar grutter. Dan komt de sykte fan har man yn 1976 en hy moat i t yn j uny fan i t oare j ier oerjaan. Yn oktober giet se fan Ie pleats nei Weiwiskedyk 2, mar as dan ek de lêste bern de doar utgean, is i t yn 1983 ferhuzj en nei Meekeshof 5. Dêr is it noflik wenjen tichteby alderhande fersjennings. De sykte en ein fan dochter Eelkj e wie wer in swiere slach yn 1990; mar dat ek by har it geastlik ferfal tasloech, yn Ie lêste j ierren, moat slim west ha. Sa is se noch fjouwer moanne fersoarge yn Nij Toutenburg, wer't se ferstoarn is. It libbensferrin fan Monie as frou, mem en beppe is yn alles sa folslein west, yn wat mar op har paad west hat. Har fleurich en tankber aard stie foaroan en rûn as in tried troch har libben. Wie dêrom it ofskie op tongersdei 2 maaie, sa treffend en mei safolle dy't fan har halden? \\~f ~i~> -.~ <>... \. J.R.

8 7 DOIPSBELAIIG WYTGAAID Nei de jiergearkomste is it gebrûk om de flu1kjes yn it bestjoer Doarpsbe1ang wer op en nij te besjen, dit omt der twa bestjoers1eden utgien binne en plak romme ha foar twa nije bestjoers1eden. Hjir fo1get in oersjoch fan alle bestjoers1eden fan Doarpsbe1ang en harren taken yn it bestjoer. Kompleet mei adressen en tillefoannûlluners: Ee1ke Nutma, Weiwiskedyk 6, (foarsitter) Begeliedingskommisje S.V.K.; Havenpypke-kopij; Kontaktpersoan Hierderswurkgroep; S.B.O.(samenwerkende buurthuis organisatie) Froukje Andringa-Bouwma, Buorren 50, ( siktaris ) GrienÛIlderhà1d; Strjitte-ÛIlderhà1d; Kontaktpersoan Woonservice; Begeliedingskommisje S.V.K.; Kontaktpersoan Hierderswurkgroep. Wiebren Wolters, A.Cathstrjitte 9, (ponghà1der ) Finànsjes Doarpsbe1ang en Havenpypke; Accept-giro's. Titia Jonker-Hoeksma, Hegedyk ( Pl.Ferf.Foarsitter ) Besykjen nije bewenners; Kontaktpersoan po1ysje; Boartersp1ak ; Volleyba1fjild; Brlin Peardsje. Foeke Keijzer, Meekeshof 77, Havenpypke-redaksje-kontaktpersoan; Systeembehearder; Twirrebestjoer; Keunstwurkrealisaasje-tedmysk; Wetterskip. Jerien van den Haak, Buorren 17, Besykjen nije bewenners; Boartersp1ak; Volleyba1fjild. Herke Wyna1da, de Finne 1, Grienûnderhà1d.; Ljochten en Strjitte-ûnderhàld; Notulist; Haventsje.

9 8 LEZERS. SCHRIJVEN... Belevenissen vanuit een. nog niet zo donker. Afrika. het land van onze dromen. Vanuit Kathmandu (Nepal) zijn we naar Kaapstad gevlogen wat volgens de 'kenners' één van de mooiste steden van de wereld is. Het leek er echter bijna op dat we weinig van dit moois te zien zouden krijgen. Omdat we geen ticket het land uit hadden hielden ze ons bij de douane tegen. maar de verantwoordelijke ambtenaar was erg behulpzaam en hielp ons het goedkoopste vliegtickets het land uit te kopen. We belandden in een oase van vriendelijkheid en schone sanitaire voorzieningen. terug in een eerste wereldland! Wat een verademing na 10 maanden Azië. We kunnen zelfs de taal verstaan. Afrikaans. ook wel keuken-nederlands genoemd,waarschijnlijk vanwege de eenvoudige grammatica. Helaas moeten we in de jeugdherberg op een slaapzaal slapen om het betaalbaar te houden. maar we kunnen in ieder geval onze eigen kost weer koken. Ons zien ze voorlopig niet meer in een restaurant. Na één dag rusten waren we er weer en begonnen onze ontdekkingstochten. We hebben de beroemde Tafelberg beklommen. genoten van de botanische tuinen en het vogelreservaat bezocht. Kaap de Goede Hoop hebben we bekeken met 3 Belgen die in dezelfde jeugdherberg sliepen. Hier ontmoetten we ook Megan uit Nieuw Zeeland die mensen zocht om met haar een auto te huren en Namibië te bekijken. Wij besloten mee te gaan en zo waren we een paar dagen later met Nick (uit Amerika) en Megan op weg naar Namibië voor ongeveer 2 weken. Het werd een gezellige tijd met veel kilometers (7671) af te leggen. in een land wat één grote woestijn bleek te zijn. Onze hoogtepunten waren de hoogste zandduinen ~n de wereld bij Sossusvlei en Etosha Nationaal park. waar we onze eerste safari hielden. Leeuwen. neushoorns. giraffen. antilopen.

10 9 olifanten en nog veel meer gingen aan onze neus voorbij. Even zaten we in de piepzak toen een olifant meer belangstellingvoor ons had dan ons lief was. Ze naderde ons tot op 2 meter en leek op dat moment geen vriendelijke bedoelingen te hebben. Snel deden we de ramen dicht en bleven muisstil zitten. Na wat een eeuwigheid leek liet ze ons gelukkig met rust. Een paar tellen later kwam er een kudde van twintig olifanten aandenderen om te drinken bij de waterplas maar die hadden ons niet in de gaten. Het weer was schitterend zodat we overal konden kamperen op uitstekende campings, vaak zelfs met zwembad ondanks de waterschaarste. Ons potje kookten we op een kampvuur, meestal blikvoer om het simpel te houden maar vooruit, het was maar voor 2 weken. Terug in Kaapstad hebben we eerst een nieuw paspoort voor mi j (Dirkje) aangevraagd, want het aantal lege bladzijden was niet genoeg voor onze laatste 6 maanden, omdat Afrikanen nogal stempelgek zijn. Via de Ambassade kwamen we ook nog terecht in een Nederlandse bibliotheek, waar we onder het genot van een bakje koffie de Nederlandse kranten door konden sneupen. Maar goed dat ze zo oud waren want van lezen kwam niet veel. De twee dames die daar werkten hielden nooit weer op te kletsen, zodat het weer even ouderwets gezellig was. Momenteel zitten we in Krysna, waar we vanochtend een rondleiding in de plaatselijke bierbrouwerij hebben gehad, met natuurlijk het onvermijdelijke bierproeven. Gisteren hebben we een schitterende dag in een kano op de rivier gehad en we zijn met een toer meegeweest door een meubelfabriek, erg interessant. Zoals het nu lijkt slapen we vanavond voor het laatst op een slaapzaal. Kamperen wordt een beetje te koud (het wordt hier winter) en na een maand tussen snurkers, laatkomers en vroege vogels geslapen te hebben zijn we bereid een paar gulden per dag meer te betalen voor een beetje privacy. We zijn tenslotte de hele dag al onder de mensen als je in een jeugdherberg slaapt. We waren van plan liftend Zuid-Afrika door te komen maar zien daar na onze eerste poging mar weer vanaf. Na 5 uren en 5 liften

11 10 waren we nog maar 100 km. verder terwijl we 500 km. in het hoofd hadden. Bovendien begint iedereen meteen over de gevaren en er staan af en toe enge dingen in de krant. Dan maar weer met de bus, wel wat duurder maar zo komen we vóór november in ieder geval nog op onze eindbestemming aan. Via Mozambique denken we naar Zimbabwe te gaan waar eind juli twee oude vrienden ons op komen zoeken. Maar dat rapporteren we in een latere aflevering. Menno en Dirkje.

12 11 Stadsontwikkeling en Milieu Concept beleidsnotitie Windturbines Gemeente l:.euwarden In 1992 ondertekende de gemeente Leeuwarden het klimaatverbond. Hiermee gaf zij te kennen de ontwikkeling van schone, alternatieve energie zoveel mogelijk te stimuleren. Hierin past het gebruik maken van windenergie. Naast het energiebezuinigingsbeleid, is momenteel de beleidsnotitie windturbines in de inspraak gebracht. De gemeente geeft hierin aan waar windturbines zijn toegestaan (en onder welke voorwaarden). Dit beleid is gebaseerd op de streekplanuitwerking "Windstreek" van de provincie, waar de gemeente in 1995 mee heeft ingestemd. De gemeente staat positief tegenover de plaatsing van windturbines. Toch kunnen turbines niet zonder meer overal worden toegestaan. Windturbines zijn namelijk te beschouwen als behoorlijke geluidsbronnen. Turbines zouden dus geplaatst moeten worden op plaatsen waar deze geluidsproduktie er niet zo erg toe doet: op industrieterreinen en langs spoor- en snelwegen. In de beleidsnotitie wordt voorgesteld in het buitengebied windturbines alleen toe te staan in de vorm van één cluster. Hiervoor wordt ten zuid-oosten van Wytgaard ruimte geboden langs de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. Tussen de spoorweg/snelweg en de hoogspanningsleidingen is een lijnopstelling evenwijdig aan de spoorlijn goed inpasbaar. De geluidsproduktie wordt zo gebundeld in een beperkt gebied, waar toch al veel geluid wordt geproduceerd. In de rest van het buitengebied zullen geen windturbines worden toegestaan. Er wordt momenteel een initiatief onderzocht om 10 turbines met een hoogte van 50 meter te plaatsen, die voor 5000 à 6000 huishoudens stroom te kunnen leveren. Alleenstaande turbines zullen, waar mogelijk, alleen op industrieterreinen worden toegestaan. In de periode van 30 mei tot 28 juni ligt de beleidsno

13 L. titie ter inzage bi j het informatiecentrum en de balie van Stadsontwikkeling (beide in het Stadskantoor). de Centrale Bibliotheek en de dorpshuizen Wirdum en Wyt gaard. Tijdens de inspraakperiode mag iedereen schrifte lijk zijn mening geven over de beleidsnotitie. De reac ties zullen worden verwerkt en meegenomen in het verdere traject van de beleidsnotitie. Informatie kan worden ingewonnen bij Bouwe de Boer ( ) en Bram Louwerse ( ). Met de zomer voor de deur nodigt de SaW-gemeente Wirdum e.o. u uit voor het bijwonen van een unieke OPENLUCHTDIENST VOOR IEDEREEN met veel samenzang op zondag, 23 juni 1996 om uur op het sportveld te Wirdum Thema van deze dienst: "ONDERWEG NAAR MORGEN". Voorgangster: mevrouw ds. H.Smit. Verder wordt medewerking verleend door: - het muziekkorps; - een groot gemengd koor uit WirdumjWijtgaard; - een kinderkoor uit WirdumjWijtgaard. Wat u verder nog moet weten - Wilt u zelf een (tuin)stoel meenemen? - Vanaf uur staat de koffie + cake voor u klaar. - Er is kinderoppas op het veld aanwezig. - Bij slecht weer wijken we uit naar het dorpshuis De Golle. Ook uw familie, vrienden, buren en bekenden zijn van harte welkom. Het PTélGtl:uys

14 13 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plaltp.landsvrouwen, acww Ons reisje op 9 mei naar een waterrijk gebied; Dwars gracht bij Giethoom. Met eigen vervoer gingen 20 dames op stap. Koffie met gebak nuttigen we in het Histo-Mobiel museum met ondertussen een inleiding van dhr. J. Maat hoe de familie er toe kwam een museum op te zetten- met van alles wat ook maar enigszins door de mens ooit werd gebruikt om zich te verplaatsen, o.a. auto, fietsen, schaatsen en kinderwagens. In 1986 ontstond vanuit een hobby van het boerenechtpaar die tijdens het begin van de superheffing naar een tweede tak op het boerenbedrijf zocht. Na de koffie zagen we dia' s van de zuidelijke helft van Portugal waar een zoon van de fam. Maat boer is. In een mooie omgeving. In de zomermaanden is het erg warm, droog en dor, met kerst lopen de koeien volop in het gras. Na de dia's hebben we gegeten en het museum bezocht, het was de moeite waard. Ook was er Portugees aardewerk te koop. 's Middags een boottocht van 1 uur door Nederlands mooi ste natuurgebied "De Wieden". In restaurant "De Otters kooi" stond een heerlijk diner op ons te wachten. 16 april: onze theemiddag bij Duhoux. Aanwezig 16 dames. Hennie heet ons welkom en in het bijzonder mevr. A. Kui pers die ons gaat vertellen met dia' s over: wandelen langs het Pieterpad. De route loopt van Pieterburen tot de Sint Pieterberg in Limburg en is ca. 465 km. lang. Een prachtige route door Nederland. Dinsdag 23 april onze laatste avond voor de zomer bij Duhoux. Onze gast is mevr. Land die ons gaat vertellen over bloe men en planten in de tuin. Mevr. Land is lid van een tuinclub en laat ons daarom veei dia' s zien van haar tuin, maar ook van andere mooie tuinen. Om tien uur bedankt Hennie mevr. Land voor de avond en wenst ons voor de zomer veel zon toe. Tot ziens in september, Rina.

15 14 Fûgelwacht Wurdum-Swichum-Wytgaard 50 JIER Op 4 april 1996 bestie dizze fûgelwacht 50 j ier. Sa' n jubileum mei der wêze. Dat fûn it bestjoer ek. Der is aandacht aan besteed mei twa tige slagge aktiviteiten: it utj aan fan in j ubileumboekj e en in ekskursj e foar de leden yn de Alde Feanen by Earnewald. De ekskurzje wie op sneon 13 april. Der wie,wat it waar oan8iet in skitterende dei utsacht: heldere 10ft, in strielende sinne en in frisse wyn. Om sawat healwei ienen reizigen sa' n lytse hûndert minsken (leden mei aanhing) nei Earnewald. By de "Reidplûm" (Informaasj esintrum fan it Fryske Gea) stiene inkele meiwurkers fan it Fryske Gea us op te wachtsjen. Nei aankomst waard de groep ferdield yn fjouwer groepen, d.\oj.s. ien grutte, en trije lytse groepen. De grutste groep gie mei in begelieder mei foar in stevige kuiertacht fan sawat twa oeren troch it natoergebiet by Earnewald. De trij e lytsere groepen makken elk mei in begelieder ek in kuiertacht en soene ek noch in oere mei in baat troch de Alde Feanen. Der wie aan alles tocht ; minsken dy't gjin learzen meinommen hiene, koene dy foar de kuiertacht fan it Fr.Gea liene. Je koene mar Gtsykje, alle maten wiene der. En learzen wiene wol nedich! Under de tocht troch in maai stik natoer waard troc:l de begelieder it noadige ferteld oer it wurk fan It Fryske Gea, oer it lanski p mei de blommen, planten, struken en beammen, mar yn it bysûnder oer de fûgels dy' t dêr foarkomme. Foaral minsken dy't in ferrekiker meinommen hiene, koene sa by tiden,op oanwizing fan de begelieder, de fûgels goed sjen en folgje, foaral de roffûgols. It gebiet wer' t wy wiene, is frij tagonklik op de dêrfoar utsette paden. Eltse groep hie syn eigen gids en sil de kuiertacht op syn eigen wize meimakke ha. Wy hiene ien dy' t hast net utpraat rakke oer alles wat der te sj en wie en ek oer it omgean mei de natoer en miljeu. Foar inkele alderen (65-plussers) yn us groep wie de kuiertacht aan de swiere kant, mar se hawwe gj in belies

16 15 Jun. Om't de echte boat fan It Fr.Gea problemen mei de motor hie, moasten wy in skofke op in ferfangende boat wachtsj e, en kriich us begelieder noch mear gelegenheid om te fertellen. Troch i t wachtsj en misten wy in stik fan de ekskursje, nammentlik it besjen fan de Jan Dirkspolder Us begelieder hat us der wol it noadige fan ferteld. De ferfangende boat wie in grutte lukse kruser. De minsken dy't wurch wiene koene yn de romme kajut op dikke kessens wa t bekomme. De oaren sieten op i t boppedek yn 'e sinne te genietsj en fan de moaie natoer om us hinne. Mei de boat kamen wy hiel ticht by i t plak wer' t in koloanj e ielguozzen sit. Dat wie dudlik te sjen oan de wite, keale beammen, wer' t dizze fûgels meastal op sitte.dêr tichtby is ek natoergebiet àfsluten fan it bûtenwetter. It is dan de bedoeling om dêryn suverder wetter te krijen, sadat nei ferrin fan tiid de otter dêr wer libje kin. Doe't wy wer oan wäl wiene, moasten wy hastich wer werom nei de auto I s by de "Reidplûm" foar de weromreis nei Wurdum. By Duhoux wie it twadde diel fan de jubileumfiering. Dêr krigen wy earst wat te drinken. Foarsit ter Uilke Postrnus kaam oan i t wurd. Hy sei net folle oer de skiednis, want dat is yn it jubileumboekje wol te finen. Hy frege wol oandacht foar twa leden (Ben Nauta en Piet de Leeuw) dy I t der foar soarge ha, dat it boekje yn dizze foarm kommen is. Sy krigen in kadobon en blommen. Dêrnei waarden de boekj es utdield. Noch twa sprekkers krigen hjirnei it wurd: Tjitte Talsma fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum en Froukje Andringa fan Doarpsbelang Wytgaard. Beide sprutsen lokwinsken ut oan de jubilearjende feriening.lt boekje dat utrikt is, hat de namme "Skries op hikke". It is in prachtich boekj e, nijsgjirrige ynhäld en kreas fersoarge utfiering. Der steane foto I s yn fan foarhinne en fan dizze tiid, en ek ynterviews en oersichten. De muoite wurdich om yn te sjen en te lêzen. Hulde oan de feriening foar de jubileumfiering en it utbringen fan it jubileumboekje! EdJ

17 16 Het seizoen zit er weer op, we hebben net de clubreisjes achter de rug. De jongste club is 15 juni naar Walibi Flevoland geweest en de middelste en oudste weer naar het zonnige eiland Ameland. Dit j aar stapt Roland na 4 j aar uit de leiding, we hebben toen druk gezocht naar nieuwe kandidaten om het aantal weer op 7 te krijgen. Naast de vertrouwde gezich ten: Michael, Joke, Erik en Eelkje zullen nu Arnold Jaspers, Sjoerd Mulder en William de Ruiter ons bij staan. We hebben er nu alle zeven zin in en zijn ook weer in het seizoen van plan om een leuk programma op te zetten. Wij hopen dat de jeugd van Wytgaard ook massaal blijft komen. De jongste club is voor groep 7 en 8 van de basisschool. De middelste club voor de jeugd van ± 12 tlm 15 jaar en de oudste club van ± 16 tlm 18 jaar. We zijn vanaf oktober weer iedere vrijdagavond open van en zaterdagavond van , een leuke gelegenheid voor de middelste club om de beentjes eens te laten swingen en voor de oudste clubleden om af te spreken. Ook niet_leden zijn dan van harte welkom. See you het J.e.w. bestuur

18 km S'h' tic tlng 17 I I Woon- en Dienstencentrum It winterskoft is no efter de rêch en wy ha in poerbêst seizoen hêm. Hieltiten mear minsken witte it paad nei "It Tsjinstesintrum" te finen. FolIe aktiviteiten binne goed besocht. In utsjitter is wol it meiinoar iten. Yn septimber sette wy hjir wer mei utein. 28 maaie hawwe hast alle f rij wiligers te gast west op "Oenema State". Wy koenen it net better treffe, it wie waar as spek. De hiele jûn ha wy bûten sitten. Earst ha wy in rûnlieding troch de tun hàn, en letter op de jûn ha wy spuitsjes dien, it wie tige slagge. De aktiviteitenkommisj e is al wer drok dwaande mei i t nije seizoen. Allerearst wolle hj a in "DARTKLUB" oprj ochtsj e. Der binne fêst wol minsken yn Wytgaard dy' t hj ir wol by wolie. Jim kinne ynljochtings krije by dhr. F.Timmer, till Is der yn Wytgaard ek immmen dy't it handwurkjen \.Jat liede kin. Wy wo enen mei in handwurkgroepke uteinsette. Wa' t dit wat taliket kin skilj e mei "It Tsj instesintrum", till oft mei Ida Kempe, till Hàldt 5 septimber frij, wy hawwe dan in "MODESHOW FOAR FYFTICH PLUSSERS". Jim hearre hj ir noch mear fan. Yn de boufakfakànsje is it Tsjinstesintrum sluten, der is dan ek gj in biblioteek. De tsj instferlieners regelj e harren eigen fakànsjes. Wy winskje elkenien in noflike fakànsje ta. Yt Hettinga

19 18 OUD PAPIER; EEN INGRIJPENDE VERANDERING; Al vanaf mei 1984 is de eerste woensdag van de maand de dag geweest dat in ons dorp en omgeving het oud papier wordt opgehaald. Daarin komt verandering. Met ingang van juli treedt een nieuwe ploeg aan en ligt de verdere organisatie bij de T.J. Roordaskoalle. De oud papier ophaaldienst heeft ook alweer geschiedenis gemaakt in het twaalfjarig bestaan. In het verre verleden was er al eens door de school oud papier opgehaald, maar dit was ter ziele gegaan omdat het geen cent meer opbracht. Maar het is opnieuw opgestart, want er was een doel en de pri js was weer interessant. Er werd een orgelfonds ingesteld voor aanschaf van een beneden bespeelbaar kerkorgel. Een enthousiast drietal ging op weg met de aanhang met opbouw van Dick en Mari j ke van Balen. Jammer was dat Thijs Andringa, die ook de auto beschikbaar stelde, slechts enkele keren kon meedoen, hij werd ziek en overleed in juli. Herman Huitema nam het stuur over en Jan Haringsma was enige jaren in de roulatie, totdat Gerard Jorna het overnam. Ook mede door andere acties, was na zes jaar het bedrag dat het orgel moest kosten (± f ,-) bij elkaar. Het is dan 1990 en de bouwontwikkelingen rondom It Kleaster en Dienstencentrum nemen vaste vormen aan en een financiële stimulans was voor de stichting van harte welkom. De oud papierprijs wordt bepaald door vraag en aanbod, de zogenaamde vrije markt. In die 12 jaar zijn de uitersten bereikt van 26 cent per kilo in de top (slechts één keer!) tot 4 cent negatief, dus een verschil van 30 cent! Als de gemeente dan niet de helpende hand in de vom van subsidie toereikte, was het zeker ook voor de drie zwoegers te veel geworden.

20 19 Er was weer wisseling van de wacht toen Herman Huitema naar Sint Nicolaasga verhuisde. Jan Age Jorna werd chauffeur maar wij moesten hem missen toen hij in februari 1994 plotseling overleed. Tjisse Ypma was vutter en bereid de leeg gevallen plaats op te vullen. Het is een geschiedenis geweest met ups en downs. Niet alleen de prijs maar ook andere voorvallen, zoals de leesmap die voor oud papier werd aangezien en niet meer te achterhalen was. Met waardevolle documenten die per vergissing met het afvalpapier werden meegegeven, liep het beter af. Met veel moeite werden ze toch nog in de container teruggevonden. Ook materiële schade zoals die rijplaat, die de brandstoftank leksloeg en het (on)geval dat Gerard aan de Weidumerdijk van de kar rolde en in de berm terecht kwam. Gelukkig liep dit goed af. Zo zijn in de loop van die twaalf jaar heel wat tonnen papier opgehaald. In 1995 was het kg. Vergeleken bij de beginjaren is dat een toename van meer dan een derde part. We zien dat de poging om de papierverkwisting in te dammen tot nu toe niet is geslaagd. Er komen dus veranderingen in deze maandelijkse activiteit. De redenen zijn er meerdere. Bij twee ophalers begint de leeftijd een rol te spelen en onze reserveman Henk Nota is t. z. t. niet meer in staat het waar te nemen. Een ploeg die het overneemt staat niet klaar. Financieel gezien is de Stichting Woon- en Diensten_ Centrum ook niet meer zo afhankelijk van de oudpapieropbrengst. Dan zien we dat vanuit het schoolgebeuren belangstelling ontstaat voor het ophalen van oud papier. Na enkele besprekingen waren we het eens. Wel moeten bij de gemeente (subsidie) en Reitsma (container) de veranderingen worden doorgegeven. De vraag, wie recht heeft op de oud papieropbrengst is gemakkelijk te beantwoorden, met: wie het "werk" maar wil doen en zich er verder voor wil inzetten.

21 20 Ongetwijfeld komen er veranderingen; andere heren, andere wetten. In het hierna volgende artikel zal één en ander uit de doeken worden gedaan. Ons rest nog, als oude ploeg, ook met name Piet Jorna als verzamelaar in de nieuwbouw, dank te zeggen voor het inbinden en klaarzetten, dat bespaart veel tijd en moeite. De koffie stond al die jaren klaar op Buorren 46. Een welkome onderbreking! Ook die keren dat er gewacht moest worden met het mid dageten, als het een uurtje uitliep, werd dat ongerief voor lief genomen. De nieuwe mensen alle succes toegewenst. Ook vooral met de prij s, die op dit moment erg laag is (2 cent nega tief). Maar gelukkig is er een basisprijs en de hoop dat de markt weer opleeft moet men maar voor ogen houden. In ieder geval deze groep (zie foto) neemt afscheid, na 12 jaar is het hopelijk: noflik rêsten!

22 21 Wat in meilibjen Dy Snein de 31ste maart (Palmsnein) sil my noch lang bybliuwe. De moarns om in oere as tsien de ambulánse troch de Buorren en dat beart noch al wat! Ik tocht, gelokkich gj in kop op 'e dyk. Mar fansels, hoe kint ek oars, wol gleskegnuvers en dan giet it as diggelfjoer troch it doarp. Ja, yn 't sikenhûs in dei of tsien om de saak by te stellen. Dan rakket men yn de medyske mole en dan kinst dy mar oerjaan. Mar wat komt der dan wat los oan reaksjes, sa as troch i t stj oeren fan in kaart. As eefkes om 'e hoeke sjen hoe i t liket of oer de tillefoan freegj e. Diemike hie 't der mar drok mei. De suster sei, doe 't se mei in sj ou post by my kaam, wat is dat dêr yn Wytgaard? Dan stie der sa mar, sûnder dat 'k i t murken hie, in Peaskestikj e op i t kastke, dagen om net wer te ferjitten. By it thuskommen op 'e nij wer in ferwennen troch fan alles en noch wat! Bêste minsken tige betanke. Ik sil mar net sizze dat hiene jim' net dwaan moatten, mar bin mear as tankber ek foar al dy goeie rie dy't ik der noch oer hinne krige. Ja en dan bin' wy der ek noch net Trije Maaie, wy soene der neat fan halde, mar al wer dut omtinken fan safolle om us hinne. Joop en Dieuwke sizze j im' hiel hertlik tank foar dat alles. Dizze mylpeal yn us libben is sadwaande ek vjer fan alderhande kanten betocht en hoopj e tegearre yn sûnens fierder te gean, by safolle meilibj en sil dat wol slagje. J.R.

23 22 "SOCIËTEIT KLAVER AAS" Utslagen en einstan skutjaskompetysje seizoen 95/96 Sneon 13 jannewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Wietse de Jong Giny de Jong Franskje de Boer \Villem Rietdij k Ale Terpsta Antoon Jorna 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Bert de Ruiter Robby Galama Marijke van Balen Willy de Bruin Freddy Hemstra Gerard Jorna Sneon 27 jannewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Aan de Haan Giny de Jong Hans de Ruiter Willem Hemstra Douwe Leistra(88 jier) Ale Terpstra 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Lodewyk de Bruin Wim Schuurman Jet Terpstra Piet Jorna Freddy Hemstra Bert de Ruiter Sneon 17 febrewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Douwe Leistra Griet Postmus Yde Santema Bareld Sixma Wietse de Jong Hans de Ruiter 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Janny Schuurman WIllem Rietdijk Frànskje de Boer Gerard Jorna Ate Postmus Aan de Haan Sneon 24 febrewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Aan de Haan Gerrit Mulder Giny de Jong Ale Terpstra Willy de Bruin Gerard Jorna 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Ate Postmus Yde Santema Wietse de Jong Aldert Bouma Jochem Douwenga Willem Rietdij k

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar.

In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. april - mei 2009 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. juni - juli 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 231 juni juli 2009 Verschijnt

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD DOARPSBLED FOAR WYTGAARD 3 Dorpsblad "It Havenpypke". 31 e jaargang, nr. 179. Okl./Nov. 2000. Verschijnt 6 keer perjaar. Redactie-adres: Meek.eshof 77, 9089 BD Wytgaard Te/.:058-2551067. E-mail adres:

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Drouwenerzand De boot met Nynke December Folmer Rixt Wind Annarommy

Drouwenerzand De boot met Nynke December Folmer Rixt Wind Annarommy December Sinterklaas is net geweest, O O wat was dat een feest. Maar de kerstman is er nu weer in het land Sneeuw op de grond en ijs op de want. De kerstboom staat al op En we versieren die tot aan de

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4 FEESTWEEK 2014 groep 1-2-3-4 Beste jongens en meisjes, beste ouder(s) /verzorger(s), Vanaf maandag 7 juli gaan we dit schooljaar weer afsluiten met de feestweek. En het wordt niet zomaar een feestweek,

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. dec. 2009 jan. 2010 3 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 4 Nu ook kappers cadeaubon! 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Maandbrief nr. 2 November 2013

Maandbrief nr. 2 November 2013 Rydwei 3 9021 CT Easterwierrum 0582501737 www.folefinne@gearhing.net Maandbrief nr. 2 November 2013 Gouden weken spreekuur Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten u geïnformeerd over de gouden

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Kamp. Michelle. Kamp:

Kamp. Michelle. Kamp: Het kamp Het was een super leuk kamp, Het boshuis was hartstikke leuk en gezellig en er omheen was heel veel te doen en als hoogtepunt dit jaar een springkussen. we hebben heel vee leuke spellen in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten?

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten? Kamp in Bakkeveen! Afgelopen weekend zijn we met 37 kinderen en 10 leiders naar een kampeerboerderij in Bakkeveen geweest. We vertrokken vrijdagmiddag om half 5 vanaf de parkeerplaats bij het korfbalveld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Korte impressie van vereniging JOL-Bergerhof voor het jaarverslag 2015

Korte impressie van vereniging JOL-Bergerhof voor het jaarverslag 2015 Korte impressie van vereniging JOL-Bergerhof voor het jaarverslag 2015 Dinsdag 28 juli tot en met zondag 2 augustus Voor het vijfde opeenvolgende jaar zijn vanaf dinsdag 28 juli een groep vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2017.

Nieuwsbrief mei 2017. 1947 2017 Nieuwsbrief mei 2017. Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Buurtvereniging De Heikant bestaat 70 jaar en dit willen we graag op een bijzondere manier met jullie allemaal vieren! Er is een

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Contact adressen: - 2 -

Contact adressen: - 2 - Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 4 - november 2014 Contact adressen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Start thema Goede Voornemens

Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Start thema Goede Voornemens JANUARI 2015 VEENSTRAAT 2 7776 BE SLAGHAREN TEL: 0523 681892 WWW.SBODEVONDER.NL Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Belangrijke Data: 19 DECEMBER

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

Noorderdiep 123 9521 BC, Nieuw-Buinen Tel: 0599-613864 E-mail: cbsdeklister@conod.nl

Noorderdiep 123 9521 BC, Nieuw-Buinen Tel: 0599-613864 E-mail: cbsdeklister@conod.nl Noorderdiep 123 9521 BC, Nieuw-Buinen Tel: 0599-613864 E-mail: cbsdeklister@conod.nl Nieuwsbrief 17, 28 april 2016 Bijbelverhalen. Week 17: 25 t/m 29 april 2016 Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18 In de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni - juli 2011 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

Op de omslag: Afscheid doet pijn, bakkerij Sybesma verdwijnt uit Wytgaard. Geartje Vledder en Alida de Vries doen voor de laatste keer het licht uit.

Op de omslag: Afscheid doet pijn, bakkerij Sybesma verdwijnt uit Wytgaard. Geartje Vledder en Alida de Vries doen voor de laatste keer het licht uit. aug.-sept. 2008 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 39 e jaargang nr. 226 aug.- sept. 2008 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden,

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden, Vriendenbulletin Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1 Beste vrienden, Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich ingezet om de in het vorige bulletin genoemde projecten te kunnen realiseren. Mede door

Nadere informatie