re redactie is niet verantwoordelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "re redactie is niet verantwoordelijk"

Transcriptie

1 tkrpsblêd Jaar

2 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. : lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB A.Hofstra G.Jaspers-Mollet H.J3oarsm Aàni.nistrat:ie: (Ook voor adreswijzigingen, opzeggingen,aarjii'e1dingen) A. Hofstra, ~of 77, S039 BD Wytgaard tel.: lli7. f2d,- per jaar.overige abonnerenten f25, - per jaar. Buitenland:f32,.'r:l per jaar en losse mmrers: voor leden f2, en voor niet leden f4,-. Betaling:Via jaarlij<se toegezonden acceptgirokaarten. JU. lndit~.. 2 Van de redactie 4 Burgerlijke stand 5 Ta Omtinken 7 D::>rpsb2lang 8 lezers s:hrij ven 11 Windturbines 13 Plattel.vrouwen 14 Fûgehacht 16 J.e.w. 17 Dienstencentr. 18 OJd Papier 22 Klaver Aas 25 VolleyOOl 27 Kaatsver. 31 Asfalt 32 Oude Kronieken 38 Agenda 39 Weekenddiensten VeraIIb.oording: re redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient altijd bij de redactie b2kend te zijn. INlHDN K[pfJ \UtmE fdfoir: Voor 'E.) juli.

3 2 Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het volop zomer. Hopelijk blijft dat voorlopig zo. De natuur is door de strenge winter laat van start gegaan maar heeft die achterstand inmiddels ruimschoots ingehaald. En zeker in mei en juni is alles wat groeit en bloeit op haar mooist; het ziet er dan allemaal nog lekker fris uit. Het dorp Wytgaard heeft over belangstelling van de media niet te klagen. In de kranten duiken nog regelmatig de naweeën op van de "slag om de Buorren" en ook Omrop Fryslan wist de weg naar Wytgaard weer te vinden. Ze spraken er zoal met ons (gelukkig weer grotendeels hersteld) redactielid Joop Roorda, Sjoerd Mulder en Grietzen Bergsma.Laatstgenoemde gaf een toelichting op de door hem ontworpen woningen welke onlangs werden opgeleverd. Het was wel jammer dat er geen tv-opnamen van werden gemaakt; dit was een mooie gelegenheid geweest om reclame voor het zich uitbreidende Wytgaard te maken. Dan hadden ook meer mensen de mooie, frisse kleuren kunnen bewonderen van de nieuwe huizen. Hoewel sommigen menen dat Grietzen deze kleuren aanschouwde na een "klap fan ' e moalpûde" te hebben geïncasseerd. Maar zoals twee dorpsgenoten middels een flesje wijn met een kaartje aan Grietzen meldden: "het is een hele aanwinst voor het dorp". We hopen dat de nieuwe bewoners er met veel plezier mogen wonen. Ook wil ik op deze plaats melding maken van de uitbreiding van onze redactie met Hester Boomsma. We gaan er vanui t dat een prettige samenwerking het gevolg zal zijn. Dan nog even aandacht voor de informatiegids welke de redactie van plan is in het augustusnummer op te nemen. In verband hiermee ontvangen de verschillende organisaties binnenkort een schriftelijk verzoek de recente gegevens enlof veranderingen te verstrekken. De uiterste

4 .3 inleverdatum hiervoor is 15-7 a. s. De mogelijkheid bestaat dat na verschijning van de vorige info-gids nieuwe aktiviteiten of verenigingen zijn ontstaan, deze staan uiteraard niet in de info-gids van juni '95. Graag ontvangen wij hiervan apart bericht op ons welbekende redactie-adres. Veel leesplezier met dit Havenpypke. ADH. De.. slach om 'e Buorren in de laatste fase. Donderdag 30 mei werd de deklaag aangebracht.

5 4 Geboren: Hessel, zoon van Klaske Deinum en Kees Reitsma, broertje van Nynke, Lize en Meindert, Hegedyk 3. Van harte gefeliciteerd. OVerleden: Mevr. M. Roorda-Jorna, op 28 april 1996, op 77 jarige leeftijd te Noord-Bergum. Op 68 jarige leeftijd is op 6 juni te Leeuwarden overle den Pater Gerard Bergsma, oud Leeuwarder. Hij was de laatste Dominicaan in Friesland en assisteerde jaren in de Parochie Wytgaard. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Nieuwe bewoners: Karen Voetberg en Christine Marinussen, Meekeshof 18. Wytgaard. Ronald de Vries, It Kleaster 3, Wytgaard. Fam. Slag-van Tongeren, Meekeshof 11. Wytgaard. Marian de Vedder. A. Cathstrj.6, Wytgaard. Welkom. Nieuwe abonnees: H. van der Meer, Meekeshof 43. Karen Voetberg en Christine Marinussen.

6 5 Ta oantinken: Monie Roorda-Jorna As ik fan har it yn memoriam skriuw, dan tink ik werom nei dy 28 april Dat wie de dei dat hja troude mei Teake en sa yn us famylje kaam. Dy oarlochstiid, krekt yn 'e snuorje dat de "molkstaking" utbruts as protest tsjin de maatregels dy de besetter stadichoan al mar mear naam. Mei hynder en brik fanàf de Weiwiske nei tsjerke. It Fryske hynder waard mend troch Age fan Watze Roorda oardel jier letter sels slachtoffer fan dy benearjende, nuvere tiid,noch mar 22 jier ald. Dan is it 53 jier letter ek wer 28 april: yn it ferpleechhûs "Nij Toutenburg" giet it libbensboek fan Monie ticht. Wer feriene mei de man dy' t se op 14 j uny 1977 troch in slimme sykte oerjaan moast. Har libben begûn op op in buorkerij ûnder Huzum, tichteby wer ienris it sjerpfabryk stie. Troch omstannichheden ferhgzj e heit en mem Jorna-Terpstra mei de trij e bern nei Frentsjer wer Monie har skoallej ierren lizze. Noch mar acht j ier ald moast se har mem al misse en 10 jier letter ek har heit. Sa gong it eigen thgs mei alles wat har dierber wie fuort en waard hja by famylje opnomd. Sûnder mis sil doe by har wiermakke wêze i t sprekwurd: niet op ieders voorhoofd staat, hoe het hem van binnen gaat. Doe ferhuzjendewei fan Hitzum nei Easterwierrum, oant se nei de troudei wer in e,igen thgs opbouwe koe. Dat hat se dien, earst yn Grinslan en fanof 1949 op Buorren 46 yn Wytgaard. In frou dy I t fan huslïke gesellichheid

7 6 halde, sj onge koe en malj eie, alles wat mar paste yn dy tiid yn har hushalding. It waard wreed fersteurd yn 1957 doe lytse Bouke yn 'e Buorren ferûngelokke. Doe yn 1963 fan Ie Buorren nei de Weiwiske, wie foar har gans in feroaring. In opgroeiende grutte hushalding, dy' t de wrald yngong, yn in tiid fan oare ynsichten. It moat in protte fan har frege ha. Mar ek op it mêd fan buorkjen stie de tiid net stil, it gong oars as foarhinne en al mar grutter. Dan komt de sykte fan har man yn 1976 en hy moat i t yn j uny fan i t oare j ier oerjaan. Yn oktober giet se fan Ie pleats nei Weiwiskedyk 2, mar as dan ek de lêste bern de doar utgean, is i t yn 1983 ferhuzj en nei Meekeshof 5. Dêr is it noflik wenjen tichteby alderhande fersjennings. De sykte en ein fan dochter Eelkj e wie wer in swiere slach yn 1990; mar dat ek by har it geastlik ferfal tasloech, yn Ie lêste j ierren, moat slim west ha. Sa is se noch fjouwer moanne fersoarge yn Nij Toutenburg, wer't se ferstoarn is. It libbensferrin fan Monie as frou, mem en beppe is yn alles sa folslein west, yn wat mar op har paad west hat. Har fleurich en tankber aard stie foaroan en rûn as in tried troch har libben. Wie dêrom it ofskie op tongersdei 2 maaie, sa treffend en mei safolle dy't fan har halden? \\~f ~i~> -.~ <>... \. J.R.

8 7 DOIPSBELAIIG WYTGAAID Nei de jiergearkomste is it gebrûk om de flu1kjes yn it bestjoer Doarpsbe1ang wer op en nij te besjen, dit omt der twa bestjoers1eden utgien binne en plak romme ha foar twa nije bestjoers1eden. Hjir fo1get in oersjoch fan alle bestjoers1eden fan Doarpsbe1ang en harren taken yn it bestjoer. Kompleet mei adressen en tillefoannûlluners: Ee1ke Nutma, Weiwiskedyk 6, (foarsitter) Begeliedingskommisje S.V.K.; Havenpypke-kopij; Kontaktpersoan Hierderswurkgroep; S.B.O.(samenwerkende buurthuis organisatie) Froukje Andringa-Bouwma, Buorren 50, ( siktaris ) GrienÛIlderhà1d; Strjitte-ÛIlderhà1d; Kontaktpersoan Woonservice; Begeliedingskommisje S.V.K.; Kontaktpersoan Hierderswurkgroep. Wiebren Wolters, A.Cathstrjitte 9, (ponghà1der ) Finànsjes Doarpsbe1ang en Havenpypke; Accept-giro's. Titia Jonker-Hoeksma, Hegedyk ( Pl.Ferf.Foarsitter ) Besykjen nije bewenners; Kontaktpersoan po1ysje; Boartersp1ak ; Volleyba1fjild; Brlin Peardsje. Foeke Keijzer, Meekeshof 77, Havenpypke-redaksje-kontaktpersoan; Systeembehearder; Twirrebestjoer; Keunstwurkrealisaasje-tedmysk; Wetterskip. Jerien van den Haak, Buorren 17, Besykjen nije bewenners; Boartersp1ak; Volleyba1fjild. Herke Wyna1da, de Finne 1, Grienûnderhà1d.; Ljochten en Strjitte-ûnderhàld; Notulist; Haventsje.

9 8 LEZERS. SCHRIJVEN... Belevenissen vanuit een. nog niet zo donker. Afrika. het land van onze dromen. Vanuit Kathmandu (Nepal) zijn we naar Kaapstad gevlogen wat volgens de 'kenners' één van de mooiste steden van de wereld is. Het leek er echter bijna op dat we weinig van dit moois te zien zouden krijgen. Omdat we geen ticket het land uit hadden hielden ze ons bij de douane tegen. maar de verantwoordelijke ambtenaar was erg behulpzaam en hielp ons het goedkoopste vliegtickets het land uit te kopen. We belandden in een oase van vriendelijkheid en schone sanitaire voorzieningen. terug in een eerste wereldland! Wat een verademing na 10 maanden Azië. We kunnen zelfs de taal verstaan. Afrikaans. ook wel keuken-nederlands genoemd,waarschijnlijk vanwege de eenvoudige grammatica. Helaas moeten we in de jeugdherberg op een slaapzaal slapen om het betaalbaar te houden. maar we kunnen in ieder geval onze eigen kost weer koken. Ons zien ze voorlopig niet meer in een restaurant. Na één dag rusten waren we er weer en begonnen onze ontdekkingstochten. We hebben de beroemde Tafelberg beklommen. genoten van de botanische tuinen en het vogelreservaat bezocht. Kaap de Goede Hoop hebben we bekeken met 3 Belgen die in dezelfde jeugdherberg sliepen. Hier ontmoetten we ook Megan uit Nieuw Zeeland die mensen zocht om met haar een auto te huren en Namibië te bekijken. Wij besloten mee te gaan en zo waren we een paar dagen later met Nick (uit Amerika) en Megan op weg naar Namibië voor ongeveer 2 weken. Het werd een gezellige tijd met veel kilometers (7671) af te leggen. in een land wat één grote woestijn bleek te zijn. Onze hoogtepunten waren de hoogste zandduinen ~n de wereld bij Sossusvlei en Etosha Nationaal park. waar we onze eerste safari hielden. Leeuwen. neushoorns. giraffen. antilopen.

10 9 olifanten en nog veel meer gingen aan onze neus voorbij. Even zaten we in de piepzak toen een olifant meer belangstellingvoor ons had dan ons lief was. Ze naderde ons tot op 2 meter en leek op dat moment geen vriendelijke bedoelingen te hebben. Snel deden we de ramen dicht en bleven muisstil zitten. Na wat een eeuwigheid leek liet ze ons gelukkig met rust. Een paar tellen later kwam er een kudde van twintig olifanten aandenderen om te drinken bij de waterplas maar die hadden ons niet in de gaten. Het weer was schitterend zodat we overal konden kamperen op uitstekende campings, vaak zelfs met zwembad ondanks de waterschaarste. Ons potje kookten we op een kampvuur, meestal blikvoer om het simpel te houden maar vooruit, het was maar voor 2 weken. Terug in Kaapstad hebben we eerst een nieuw paspoort voor mi j (Dirkje) aangevraagd, want het aantal lege bladzijden was niet genoeg voor onze laatste 6 maanden, omdat Afrikanen nogal stempelgek zijn. Via de Ambassade kwamen we ook nog terecht in een Nederlandse bibliotheek, waar we onder het genot van een bakje koffie de Nederlandse kranten door konden sneupen. Maar goed dat ze zo oud waren want van lezen kwam niet veel. De twee dames die daar werkten hielden nooit weer op te kletsen, zodat het weer even ouderwets gezellig was. Momenteel zitten we in Krysna, waar we vanochtend een rondleiding in de plaatselijke bierbrouwerij hebben gehad, met natuurlijk het onvermijdelijke bierproeven. Gisteren hebben we een schitterende dag in een kano op de rivier gehad en we zijn met een toer meegeweest door een meubelfabriek, erg interessant. Zoals het nu lijkt slapen we vanavond voor het laatst op een slaapzaal. Kamperen wordt een beetje te koud (het wordt hier winter) en na een maand tussen snurkers, laatkomers en vroege vogels geslapen te hebben zijn we bereid een paar gulden per dag meer te betalen voor een beetje privacy. We zijn tenslotte de hele dag al onder de mensen als je in een jeugdherberg slaapt. We waren van plan liftend Zuid-Afrika door te komen maar zien daar na onze eerste poging mar weer vanaf. Na 5 uren en 5 liften

11 10 waren we nog maar 100 km. verder terwijl we 500 km. in het hoofd hadden. Bovendien begint iedereen meteen over de gevaren en er staan af en toe enge dingen in de krant. Dan maar weer met de bus, wel wat duurder maar zo komen we vóór november in ieder geval nog op onze eindbestemming aan. Via Mozambique denken we naar Zimbabwe te gaan waar eind juli twee oude vrienden ons op komen zoeken. Maar dat rapporteren we in een latere aflevering. Menno en Dirkje.

12 11 Stadsontwikkeling en Milieu Concept beleidsnotitie Windturbines Gemeente l:.euwarden In 1992 ondertekende de gemeente Leeuwarden het klimaatverbond. Hiermee gaf zij te kennen de ontwikkeling van schone, alternatieve energie zoveel mogelijk te stimuleren. Hierin past het gebruik maken van windenergie. Naast het energiebezuinigingsbeleid, is momenteel de beleidsnotitie windturbines in de inspraak gebracht. De gemeente geeft hierin aan waar windturbines zijn toegestaan (en onder welke voorwaarden). Dit beleid is gebaseerd op de streekplanuitwerking "Windstreek" van de provincie, waar de gemeente in 1995 mee heeft ingestemd. De gemeente staat positief tegenover de plaatsing van windturbines. Toch kunnen turbines niet zonder meer overal worden toegestaan. Windturbines zijn namelijk te beschouwen als behoorlijke geluidsbronnen. Turbines zouden dus geplaatst moeten worden op plaatsen waar deze geluidsproduktie er niet zo erg toe doet: op industrieterreinen en langs spoor- en snelwegen. In de beleidsnotitie wordt voorgesteld in het buitengebied windturbines alleen toe te staan in de vorm van één cluster. Hiervoor wordt ten zuid-oosten van Wytgaard ruimte geboden langs de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. Tussen de spoorweg/snelweg en de hoogspanningsleidingen is een lijnopstelling evenwijdig aan de spoorlijn goed inpasbaar. De geluidsproduktie wordt zo gebundeld in een beperkt gebied, waar toch al veel geluid wordt geproduceerd. In de rest van het buitengebied zullen geen windturbines worden toegestaan. Er wordt momenteel een initiatief onderzocht om 10 turbines met een hoogte van 50 meter te plaatsen, die voor 5000 à 6000 huishoudens stroom te kunnen leveren. Alleenstaande turbines zullen, waar mogelijk, alleen op industrieterreinen worden toegestaan. In de periode van 30 mei tot 28 juni ligt de beleidsno

13 L. titie ter inzage bi j het informatiecentrum en de balie van Stadsontwikkeling (beide in het Stadskantoor). de Centrale Bibliotheek en de dorpshuizen Wirdum en Wyt gaard. Tijdens de inspraakperiode mag iedereen schrifte lijk zijn mening geven over de beleidsnotitie. De reac ties zullen worden verwerkt en meegenomen in het verdere traject van de beleidsnotitie. Informatie kan worden ingewonnen bij Bouwe de Boer ( ) en Bram Louwerse ( ). Met de zomer voor de deur nodigt de SaW-gemeente Wirdum e.o. u uit voor het bijwonen van een unieke OPENLUCHTDIENST VOOR IEDEREEN met veel samenzang op zondag, 23 juni 1996 om uur op het sportveld te Wirdum Thema van deze dienst: "ONDERWEG NAAR MORGEN". Voorgangster: mevrouw ds. H.Smit. Verder wordt medewerking verleend door: - het muziekkorps; - een groot gemengd koor uit WirdumjWijtgaard; - een kinderkoor uit WirdumjWijtgaard. Wat u verder nog moet weten - Wilt u zelf een (tuin)stoel meenemen? - Vanaf uur staat de koffie + cake voor u klaar. - Er is kinderoppas op het veld aanwezig. - Bij slecht weer wijken we uit naar het dorpshuis De Golle. Ook uw familie, vrienden, buren en bekenden zijn van harte welkom. Het PTélGtl:uys

14 13 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plaltp.landsvrouwen, acww Ons reisje op 9 mei naar een waterrijk gebied; Dwars gracht bij Giethoom. Met eigen vervoer gingen 20 dames op stap. Koffie met gebak nuttigen we in het Histo-Mobiel museum met ondertussen een inleiding van dhr. J. Maat hoe de familie er toe kwam een museum op te zetten- met van alles wat ook maar enigszins door de mens ooit werd gebruikt om zich te verplaatsen, o.a. auto, fietsen, schaatsen en kinderwagens. In 1986 ontstond vanuit een hobby van het boerenechtpaar die tijdens het begin van de superheffing naar een tweede tak op het boerenbedrijf zocht. Na de koffie zagen we dia' s van de zuidelijke helft van Portugal waar een zoon van de fam. Maat boer is. In een mooie omgeving. In de zomermaanden is het erg warm, droog en dor, met kerst lopen de koeien volop in het gras. Na de dia's hebben we gegeten en het museum bezocht, het was de moeite waard. Ook was er Portugees aardewerk te koop. 's Middags een boottocht van 1 uur door Nederlands mooi ste natuurgebied "De Wieden". In restaurant "De Otters kooi" stond een heerlijk diner op ons te wachten. 16 april: onze theemiddag bij Duhoux. Aanwezig 16 dames. Hennie heet ons welkom en in het bijzonder mevr. A. Kui pers die ons gaat vertellen met dia' s over: wandelen langs het Pieterpad. De route loopt van Pieterburen tot de Sint Pieterberg in Limburg en is ca. 465 km. lang. Een prachtige route door Nederland. Dinsdag 23 april onze laatste avond voor de zomer bij Duhoux. Onze gast is mevr. Land die ons gaat vertellen over bloe men en planten in de tuin. Mevr. Land is lid van een tuinclub en laat ons daarom veei dia' s zien van haar tuin, maar ook van andere mooie tuinen. Om tien uur bedankt Hennie mevr. Land voor de avond en wenst ons voor de zomer veel zon toe. Tot ziens in september, Rina.

15 14 Fûgelwacht Wurdum-Swichum-Wytgaard 50 JIER Op 4 april 1996 bestie dizze fûgelwacht 50 j ier. Sa' n jubileum mei der wêze. Dat fûn it bestjoer ek. Der is aandacht aan besteed mei twa tige slagge aktiviteiten: it utj aan fan in j ubileumboekj e en in ekskursj e foar de leden yn de Alde Feanen by Earnewald. De ekskurzje wie op sneon 13 april. Der wie,wat it waar oan8iet in skitterende dei utsacht: heldere 10ft, in strielende sinne en in frisse wyn. Om sawat healwei ienen reizigen sa' n lytse hûndert minsken (leden mei aanhing) nei Earnewald. By de "Reidplûm" (Informaasj esintrum fan it Fryske Gea) stiene inkele meiwurkers fan it Fryske Gea us op te wachtsjen. Nei aankomst waard de groep ferdield yn fjouwer groepen, d.\oj.s. ien grutte, en trije lytse groepen. De grutste groep gie mei in begelieder mei foar in stevige kuiertacht fan sawat twa oeren troch it natoergebiet by Earnewald. De trij e lytsere groepen makken elk mei in begelieder ek in kuiertacht en soene ek noch in oere mei in baat troch de Alde Feanen. Der wie aan alles tocht ; minsken dy't gjin learzen meinommen hiene, koene dy foar de kuiertacht fan it Fr.Gea liene. Je koene mar Gtsykje, alle maten wiene der. En learzen wiene wol nedich! Under de tocht troch in maai stik natoer waard troc:l de begelieder it noadige ferteld oer it wurk fan It Fryske Gea, oer it lanski p mei de blommen, planten, struken en beammen, mar yn it bysûnder oer de fûgels dy' t dêr foarkomme. Foaral minsken dy't in ferrekiker meinommen hiene, koene sa by tiden,op oanwizing fan de begelieder, de fûgels goed sjen en folgje, foaral de roffûgols. It gebiet wer' t wy wiene, is frij tagonklik op de dêrfoar utsette paden. Eltse groep hie syn eigen gids en sil de kuiertacht op syn eigen wize meimakke ha. Wy hiene ien dy' t hast net utpraat rakke oer alles wat der te sj en wie en ek oer it omgean mei de natoer en miljeu. Foar inkele alderen (65-plussers) yn us groep wie de kuiertacht aan de swiere kant, mar se hawwe gj in belies

16 15 Jun. Om't de echte boat fan It Fr.Gea problemen mei de motor hie, moasten wy in skofke op in ferfangende boat wachtsj e, en kriich us begelieder noch mear gelegenheid om te fertellen. Troch i t wachtsj en misten wy in stik fan de ekskursje, nammentlik it besjen fan de Jan Dirkspolder Us begelieder hat us der wol it noadige fan ferteld. De ferfangende boat wie in grutte lukse kruser. De minsken dy't wurch wiene koene yn de romme kajut op dikke kessens wa t bekomme. De oaren sieten op i t boppedek yn 'e sinne te genietsj en fan de moaie natoer om us hinne. Mei de boat kamen wy hiel ticht by i t plak wer' t in koloanj e ielguozzen sit. Dat wie dudlik te sjen oan de wite, keale beammen, wer' t dizze fûgels meastal op sitte.dêr tichtby is ek natoergebiet àfsluten fan it bûtenwetter. It is dan de bedoeling om dêryn suverder wetter te krijen, sadat nei ferrin fan tiid de otter dêr wer libje kin. Doe't wy wer oan wäl wiene, moasten wy hastich wer werom nei de auto I s by de "Reidplûm" foar de weromreis nei Wurdum. By Duhoux wie it twadde diel fan de jubileumfiering. Dêr krigen wy earst wat te drinken. Foarsit ter Uilke Postrnus kaam oan i t wurd. Hy sei net folle oer de skiednis, want dat is yn it jubileumboekje wol te finen. Hy frege wol oandacht foar twa leden (Ben Nauta en Piet de Leeuw) dy I t der foar soarge ha, dat it boekje yn dizze foarm kommen is. Sy krigen in kadobon en blommen. Dêrnei waarden de boekj es utdield. Noch twa sprekkers krigen hjirnei it wurd: Tjitte Talsma fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum en Froukje Andringa fan Doarpsbelang Wytgaard. Beide sprutsen lokwinsken ut oan de jubilearjende feriening.lt boekje dat utrikt is, hat de namme "Skries op hikke". It is in prachtich boekj e, nijsgjirrige ynhäld en kreas fersoarge utfiering. Der steane foto I s yn fan foarhinne en fan dizze tiid, en ek ynterviews en oersichten. De muoite wurdich om yn te sjen en te lêzen. Hulde oan de feriening foar de jubileumfiering en it utbringen fan it jubileumboekje! EdJ

17 16 Het seizoen zit er weer op, we hebben net de clubreisjes achter de rug. De jongste club is 15 juni naar Walibi Flevoland geweest en de middelste en oudste weer naar het zonnige eiland Ameland. Dit j aar stapt Roland na 4 j aar uit de leiding, we hebben toen druk gezocht naar nieuwe kandidaten om het aantal weer op 7 te krijgen. Naast de vertrouwde gezich ten: Michael, Joke, Erik en Eelkje zullen nu Arnold Jaspers, Sjoerd Mulder en William de Ruiter ons bij staan. We hebben er nu alle zeven zin in en zijn ook weer in het seizoen van plan om een leuk programma op te zetten. Wij hopen dat de jeugd van Wytgaard ook massaal blijft komen. De jongste club is voor groep 7 en 8 van de basisschool. De middelste club voor de jeugd van ± 12 tlm 15 jaar en de oudste club van ± 16 tlm 18 jaar. We zijn vanaf oktober weer iedere vrijdagavond open van en zaterdagavond van , een leuke gelegenheid voor de middelste club om de beentjes eens te laten swingen en voor de oudste clubleden om af te spreken. Ook niet_leden zijn dan van harte welkom. See you het J.e.w. bestuur

18 km S'h' tic tlng 17 I I Woon- en Dienstencentrum It winterskoft is no efter de rêch en wy ha in poerbêst seizoen hêm. Hieltiten mear minsken witte it paad nei "It Tsjinstesintrum" te finen. FolIe aktiviteiten binne goed besocht. In utsjitter is wol it meiinoar iten. Yn septimber sette wy hjir wer mei utein. 28 maaie hawwe hast alle f rij wiligers te gast west op "Oenema State". Wy koenen it net better treffe, it wie waar as spek. De hiele jûn ha wy bûten sitten. Earst ha wy in rûnlieding troch de tun hàn, en letter op de jûn ha wy spuitsjes dien, it wie tige slagge. De aktiviteitenkommisj e is al wer drok dwaande mei i t nije seizoen. Allerearst wolle hj a in "DARTKLUB" oprj ochtsj e. Der binne fêst wol minsken yn Wytgaard dy' t hj ir wol by wolie. Jim kinne ynljochtings krije by dhr. F.Timmer, till Is der yn Wytgaard ek immmen dy't it handwurkjen \.Jat liede kin. Wy wo enen mei in handwurkgroepke uteinsette. Wa' t dit wat taliket kin skilj e mei "It Tsj instesintrum", till oft mei Ida Kempe, till Hàldt 5 septimber frij, wy hawwe dan in "MODESHOW FOAR FYFTICH PLUSSERS". Jim hearre hj ir noch mear fan. Yn de boufakfakànsje is it Tsjinstesintrum sluten, der is dan ek gj in biblioteek. De tsj instferlieners regelj e harren eigen fakànsjes. Wy winskje elkenien in noflike fakànsje ta. Yt Hettinga

19 18 OUD PAPIER; EEN INGRIJPENDE VERANDERING; Al vanaf mei 1984 is de eerste woensdag van de maand de dag geweest dat in ons dorp en omgeving het oud papier wordt opgehaald. Daarin komt verandering. Met ingang van juli treedt een nieuwe ploeg aan en ligt de verdere organisatie bij de T.J. Roordaskoalle. De oud papier ophaaldienst heeft ook alweer geschiedenis gemaakt in het twaalfjarig bestaan. In het verre verleden was er al eens door de school oud papier opgehaald, maar dit was ter ziele gegaan omdat het geen cent meer opbracht. Maar het is opnieuw opgestart, want er was een doel en de pri js was weer interessant. Er werd een orgelfonds ingesteld voor aanschaf van een beneden bespeelbaar kerkorgel. Een enthousiast drietal ging op weg met de aanhang met opbouw van Dick en Mari j ke van Balen. Jammer was dat Thijs Andringa, die ook de auto beschikbaar stelde, slechts enkele keren kon meedoen, hij werd ziek en overleed in juli. Herman Huitema nam het stuur over en Jan Haringsma was enige jaren in de roulatie, totdat Gerard Jorna het overnam. Ook mede door andere acties, was na zes jaar het bedrag dat het orgel moest kosten (± f ,-) bij elkaar. Het is dan 1990 en de bouwontwikkelingen rondom It Kleaster en Dienstencentrum nemen vaste vormen aan en een financiële stimulans was voor de stichting van harte welkom. De oud papierprijs wordt bepaald door vraag en aanbod, de zogenaamde vrije markt. In die 12 jaar zijn de uitersten bereikt van 26 cent per kilo in de top (slechts één keer!) tot 4 cent negatief, dus een verschil van 30 cent! Als de gemeente dan niet de helpende hand in de vom van subsidie toereikte, was het zeker ook voor de drie zwoegers te veel geworden.

20 19 Er was weer wisseling van de wacht toen Herman Huitema naar Sint Nicolaasga verhuisde. Jan Age Jorna werd chauffeur maar wij moesten hem missen toen hij in februari 1994 plotseling overleed. Tjisse Ypma was vutter en bereid de leeg gevallen plaats op te vullen. Het is een geschiedenis geweest met ups en downs. Niet alleen de prijs maar ook andere voorvallen, zoals de leesmap die voor oud papier werd aangezien en niet meer te achterhalen was. Met waardevolle documenten die per vergissing met het afvalpapier werden meegegeven, liep het beter af. Met veel moeite werden ze toch nog in de container teruggevonden. Ook materiële schade zoals die rijplaat, die de brandstoftank leksloeg en het (on)geval dat Gerard aan de Weidumerdijk van de kar rolde en in de berm terecht kwam. Gelukkig liep dit goed af. Zo zijn in de loop van die twaalf jaar heel wat tonnen papier opgehaald. In 1995 was het kg. Vergeleken bij de beginjaren is dat een toename van meer dan een derde part. We zien dat de poging om de papierverkwisting in te dammen tot nu toe niet is geslaagd. Er komen dus veranderingen in deze maandelijkse activiteit. De redenen zijn er meerdere. Bij twee ophalers begint de leeftijd een rol te spelen en onze reserveman Henk Nota is t. z. t. niet meer in staat het waar te nemen. Een ploeg die het overneemt staat niet klaar. Financieel gezien is de Stichting Woon- en Diensten_ Centrum ook niet meer zo afhankelijk van de oudpapieropbrengst. Dan zien we dat vanuit het schoolgebeuren belangstelling ontstaat voor het ophalen van oud papier. Na enkele besprekingen waren we het eens. Wel moeten bij de gemeente (subsidie) en Reitsma (container) de veranderingen worden doorgegeven. De vraag, wie recht heeft op de oud papieropbrengst is gemakkelijk te beantwoorden, met: wie het "werk" maar wil doen en zich er verder voor wil inzetten.

21 20 Ongetwijfeld komen er veranderingen; andere heren, andere wetten. In het hierna volgende artikel zal één en ander uit de doeken worden gedaan. Ons rest nog, als oude ploeg, ook met name Piet Jorna als verzamelaar in de nieuwbouw, dank te zeggen voor het inbinden en klaarzetten, dat bespaart veel tijd en moeite. De koffie stond al die jaren klaar op Buorren 46. Een welkome onderbreking! Ook die keren dat er gewacht moest worden met het mid dageten, als het een uurtje uitliep, werd dat ongerief voor lief genomen. De nieuwe mensen alle succes toegewenst. Ook vooral met de prij s, die op dit moment erg laag is (2 cent nega tief). Maar gelukkig is er een basisprijs en de hoop dat de markt weer opleeft moet men maar voor ogen houden. In ieder geval deze groep (zie foto) neemt afscheid, na 12 jaar is het hopelijk: noflik rêsten!

22 21 Wat in meilibjen Dy Snein de 31ste maart (Palmsnein) sil my noch lang bybliuwe. De moarns om in oere as tsien de ambulánse troch de Buorren en dat beart noch al wat! Ik tocht, gelokkich gj in kop op 'e dyk. Mar fansels, hoe kint ek oars, wol gleskegnuvers en dan giet it as diggelfjoer troch it doarp. Ja, yn 't sikenhûs in dei of tsien om de saak by te stellen. Dan rakket men yn de medyske mole en dan kinst dy mar oerjaan. Mar wat komt der dan wat los oan reaksjes, sa as troch i t stj oeren fan in kaart. As eefkes om 'e hoeke sjen hoe i t liket of oer de tillefoan freegj e. Diemike hie 't der mar drok mei. De suster sei, doe 't se mei in sj ou post by my kaam, wat is dat dêr yn Wytgaard? Dan stie der sa mar, sûnder dat 'k i t murken hie, in Peaskestikj e op i t kastke, dagen om net wer te ferjitten. By it thuskommen op 'e nij wer in ferwennen troch fan alles en noch wat! Bêste minsken tige betanke. Ik sil mar net sizze dat hiene jim' net dwaan moatten, mar bin mear as tankber ek foar al dy goeie rie dy't ik der noch oer hinne krige. Ja en dan bin' wy der ek noch net Trije Maaie, wy soene der neat fan halde, mar al wer dut omtinken fan safolle om us hinne. Joop en Dieuwke sizze j im' hiel hertlik tank foar dat alles. Dizze mylpeal yn us libben is sadwaande ek vjer fan alderhande kanten betocht en hoopj e tegearre yn sûnens fierder te gean, by safolle meilibj en sil dat wol slagje. J.R.

23 22 "SOCIËTEIT KLAVER AAS" Utslagen en einstan skutjaskompetysje seizoen 95/96 Sneon 13 jannewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Wietse de Jong Giny de Jong Franskje de Boer \Villem Rietdij k Ale Terpsta Antoon Jorna 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Bert de Ruiter Robby Galama Marijke van Balen Willy de Bruin Freddy Hemstra Gerard Jorna Sneon 27 jannewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Aan de Haan Giny de Jong Hans de Ruiter Willem Hemstra Douwe Leistra(88 jier) Ale Terpstra 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Lodewyk de Bruin Wim Schuurman Jet Terpstra Piet Jorna Freddy Hemstra Bert de Ruiter Sneon 17 febrewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Douwe Leistra Griet Postmus Yde Santema Bareld Sixma Wietse de Jong Hans de Ruiter 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Janny Schuurman WIllem Rietdijk Frànskje de Boer Gerard Jorna Ate Postmus Aan de Haan Sneon 24 febrewaris Ie GRUTTE Ie TROAST Ie POEDEL Aan de Haan Gerrit Mulder Giny de Jong Ale Terpstra Willy de Bruin Gerard Jorna 2e GRUTTE 2e TROAST 2e POEDEL Ate Postmus Yde Santema Wietse de Jong Aldert Bouma Jochem Douwenga Willem Rietdij k