wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni 2000."

Transcriptie

1 Openbaar verslag nr 6 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem Faillissementsnummer : F Curator : mr P.J.E.M. Nuiten Rechter-commissaris : mr P.G.J. de Heij Uitgesproken : eigen aangifte: op 26 januari 2000 via procureur mr A. van Bunge. Het verzoekschrift is als bijlage 1 gevoegd bij het eerste verslag d.d. 2 maart 2000 Datum faillissement : 26 januari 2000 Datum eerste verslag : 2 maart 2000 Datum tweede verslag : 30 juni 2000 Datum derde verslag : 5 december 2000 Datum vierde verslag : 17 mei 2001 Datum vijfde verslag : 18 december 2001 Datum zesde verslag : 2 juli Formele gegevens van de vennootschap 1.1 Datum oprichting: Zie eerste verslag d.d. 2 maart Statutaire en feitelijke vestiging: Zie eerste verslag d.d. 2 maart Terzake van: 1.3 Geplaatst en gestort kapitaal: 1.4 Aandelenvolstorting: 1.5 Bestuurders op faillissementsdatum: 1.6 Aandeelhouders: 1.7 Commissarissen: wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni Verdere bijzonderheden, o.a. gelieerde vennootschappen: - het zesde kwartaalverslag inzake het faillissement van Gevel Nederland B.V. is op 7 januari 2002 gedeponeerd bij de Rechtbank te Dordrecht (F 00.33) en bij de Rechtbank te Rotterdam (F 00.67) 1

2 - het zevende kwartaalverslag inzake het faillissement van Gevel Nederland B.V. is op 4 juni 2002 gedeponeerd bij de Rechtbank te Dordrecht (F 00.33) en bij de Rechtbank te Rotterdam (F 00.67) - het vijfde (halfjaarlijkse) verslag inzake het faillissement van de besloten vennootschap Dimplex Vastgoed B.V. is gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch op 28 december 2001 (F 00.36) - het vijfde verslag inzake het faillissement van de besloten vennootschap Dimplex Holding B.V. is gedeponeerd bij de Rechtbank te s- Hertogenbosch (F 00.37) op 19 maart het zesde (halfjaarlijkse)verslag inzake het faillissement van Lak Techniek Gorkum (LTG) B.V. is gedeponeerd op 1 februari 2002 bij de Rechtbank te Dordrecht (F 18.00). Met betrekking tot de 100% deelneming in Witte U.K. Ltd.: verwezen zij naar het tweede verslag van 30 juni 2000 onder deelnemingen (pagina 3), alsmede naar het vierde verslag van 17 mei 2001 onder punt 1.8 en het vijfde verslag van 18 december 2001 onder punt 1.8 (pagina 2 en 3). Ter aanvulling dient het navolgende: In overleg met de Rechter - Commissaris is besloten om binnenkort een bezoek te brengen aan de Insolvency Service te Londen, teneinde hen te informeren omtrent de bevindingen ten aanzien van de diverse onttrekkingen vanuit Witte UK in het zicht van een vrijwillige liquidatie. Daarbij heeft curator de Insolvency Service gevraagd om ingevolge de artikelen 212 en 213 van de Insolvency act 1986 stappen te ondernemen tegen de bestuurders van Witte UK Ltd. vanwege vermeende faillissementsfraude. Daarbij heeft curator tevens intensief overleg (gehad) met de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Arnhem, die zelfstandig doende is met een onderzoek naar de financiële handel en wandel van Forex Lloyd GmbH respectievelijk haar bestuurder. Daartoe heeft zij een drietal dagen boekonderzoek verricht op het kantoor van de curator en is curator ook zelf op bezoek geweest bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst te Arnhem. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er nog administratie van gefailleerde was opgeslagen in een loods te Apeldoorn, hetgeen curator tot op dat moment onbekend was. Verder is uit het onderzoek duidelijk geworden wat er gebeurd is met onder meer de tweetal betalingen verricht op 28 en 29 juli 1999 vanuit Witte UK Ltd.voor een bedrag van circa GPB, welke betalingen onder meer zijn binnengekomen op rekening van De Vries Robbé Geveltechniek B.V. Daartoe zijn onder meer door curator diverse bankafschriften ontvangen op naam van de vennootschap voornoemd die duiden op substantiële betalingen anders dan aan crediteuren van gefailleerde en/of De Vries Robbé Ltd. en/of Witte Uk Ltd. 2

3 Uit onderzoek is verder gebleken dat ook betalingen vanuit Witte UK Ltd. zijn verricht op een andere vennootschap die is opgericht door Forex Lloyd GmbH, te weten De Vries Robbé Montage & Transport B.V. De belastingdienst is doende het betalingsverkeer te traceren. Verder vindt overleg plaats met de belastingdienst ten behoeve van het doen van aangifte terzake van bedrieglijke bankbreuk respectievelijk verduistering door bestuurder en/of feitelijk leidinggevende. Naar curator begrepen heeft, is de bestuurder van Forex Lloyd GmbH gearresteerd in Duitsland. Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt de bestuurder van het achterover drukken van de merkrechten en patenten van de gefailleerde hengelsporthandelaar Freetime Group en van haar dochtermaatschappij DAM Duitsland. Een kort krantenbericht is als bijlage 1 aan het verslag gehecht. Daarnevens is de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Arnhem doende te onderzoeken in hoeverre de bestuurder respectievelijk feitelijk leidinggevende van Forex Lloyd Gmbh respectievelijk Forex Lloyd Ventures GmbH dienen te worden beschouwd als zijnde Nederlandse belastingplichtigen. Met betrekking tot de (voorlopige) surseance van De Vries Robbé Groep N.V., tot welke groep gefailleerde tot 1 juni 1999 behoorde, kan worden bericht dat de surseance door homologatie van het crediteurenakkoord op 3 januari 2002 is beëindigd. Het vonnis homologatie van het akkoord d.d. 3 januari 2002 is als bijlage 2 aan dit verslag gehecht. Met betrekking tot een mogelijke verhaalsprocedure versus De Vries Robbé Ltd. is na overleg met de Rechter-Commissaris besloten om deze kwestie voorshands te laten rusten uit kosten./baten overweging. Vanwege de door De Vries Robbé ingeroepen contra- charges valt niet te verwachten dat een procedure te Engeland kort zal duren. Verder blijkt uit verhaalsinformatie, ingewonnen (via Lovells advocaten te Londen) over De Vries Robbé Ltd., van een financieel ongunstige situatie (negatief eigen vermogen van ,-- GBP). Deze problematiek wordt derhalve geparkeerd. 2. Bedrijfsactiviteiten en personeel 2.1 Omschrijving van de bedrijfseconomische activiteiten en oorzaken van het faillissement: 3

4 2.2 Aantal werknemers en verloop daarin: 2.3 Ontslagaanzeggingen: wordt verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 en het tweede verslag van 30 juni Afwikkeling loonaanspraken met de bedrijfsvereniging: zie het derde verslag van 5 december 2000 alsmede het vierde verslag van 17 mei Curator heeft diverse verzoeken tot informatie van voormalige werknemers van gefailleerde terzake van WAO-uitkeringen ontvangen en afgehandeld. Daarnevens wordt bij tijd en wijle ten behoeve van een WWuitkering informatie gevraagd door UWV Gak omtrent het historisch arbeidsverleden van werknemers. Verder geen mutaties. 3. Activa 3.1 Registergoederen: n.v.t. 3.2 Inventaris: Curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om een viertal houten archiefstellingen te verkopen voor een bedrag van 544,54 exclusief BTW. 3.3 Voorraden/onderhanden werk: Zie voorgaande verslagen alsmede in het bijzonder het vijfde verslag van 18 december 2001 onder 3.3 (pagina 4, 5 en 6). De onder 3.3 in het vijfde verslag onder subpunten 1 tot en met 5 genoemde bedragen zijn inmiddels over en weer tussen contractspartijen, te weten boedel, bank en Troostwijk voldaan/ontvangen. Curator dient nog in overleg met de bank te komen tot een finale afrekening terzake van enerzijds door boedel ontvangen verpandde debiteuren betalingen en anderzijds de door boedel aan bank door te belasten kosten, bestaande uit de helft van de salariskosten van werknemers, welke gedurende de afwikkeling van projecten bank en curator hebben geassisteerd, alsmede kosten van schoonmaken e.d. 3.4 Orderportefeuille en goodwill: geen mutaties. Zie verder eerste verslag d.d. 2 maart Debiteuren/overige vorderingen: 4

5 Zie in het algemeen voorgaande verslagen, maar in het bijzonder het tweede verslag van 30 juni 2000, het derde verslag van 5 december 2000, het vierde verslag van 17 mei 2001 alsmede het vijfde verslag van 18 december 2001 onder punt 3.5 (pagina 7 en 8). Aanvullend dient het navolgende: - Ten aanzien van de vorderingen op BTS Technisch Uitzendbureau zal een claim worden ingediend ter waarde van circa NLG ,-- uit hoofde van onverschuldigde betaling op vermoedelijk valselijk opgemaakte facturen; - Terzake van de gevraagde BTW-teruggave uit Duitsland is op 5 maart 2002 het besluit van het Bundesamt für Finanzen ontvangen. Het verzoek tot teruggave van BTW is door het Bundesamt afgewezen. De afwijzing is gebaseerd op navolgende overwegingen: - Het Bundesamt meent dat de directie van gefailleerde (Forex Lloyd GmbH, de heer R.A. Christen) van uit Duitsland is gevoerd. Dat leidt tot de overweging dat, nu gefailleerde de directie vanuit het binnenland (Duitsland) heeft gevoerd, dit naar het Umsatzsteuergesetz zou moeten leiden tot afwijzing; - Daarnevens meent het Bundesamt dat nagelaten is om originele rekeningen in te brengen; - Tenslotte zou gefailleerde geen BTW hebben betaald op rekeningen van ingenieurbureau Frits Berndt. Kopie van het besluit met als bijlage de zogenaamde Anlage zum Bescheid is als bijlage 3 aan dit verslag gehecht. De gedachte bestaat dat het Bundesamt für Finanzen het verzoek niet al te nauwkeurig heeft afgehandeld. Op 18 april 2001 is door de accountant een zeer uitvoerige brief met alle onderliggende bescheiden, waaronder de originele rekeningen, toegezonden aan het Bundesamt. Niet duidelijk is in hoeverre het Bundesamt in haar overwegingen die brief heeft meegenomen. - De mogelijkheid om binnen één maand na 5 maart beroep in te stellen is, na overleg met Rechter-Commissaris, gebruikt. Het appèl is tijdig ingesteld. Verder heeft een correctie plaatsgevonden, in dier voege dat de aanspraak op terugbetaling BTW terzake van de rekeningen van Firma Frits Berndt is ingetrokken nu uit een BTW controle in Duitsland door het Finanzamt Delmenhorst, is gebleken dat de in rekening gebrachte omzetten niet BTW belast mochten worden. Berndt dient de berekende (niet betaalde) BTW te crediteren en voor zover betaald terug te betalen. Een vergoeding door het Bundesamt is in dat kader niet mogelijk. Op 5

6 28 juni 2002 is nog aanvullende informatie aan het Bundesamt toegezonden waarbij onder meer ook een verklaring van de voormalig adjunct-directeur ter bevestiging dat R.A. Christen MbH wel degelijk directie voerde vanuit het bedrijfspand te Gorinchem. Verder zal Berndt worden aangeschreven tot creditering respectievelijk terugbetaling van door gefailleerde ten onrechte betaalde BTW. Voor het overige geen mutaties. 3.6 Rekening-courant vordering directie: Zie de voorgaande verslagen. Ten aanzien van de kwestie omtrent de geclaimde management fees over de periode augustus 1996 t/m december 1997 is curator niet gebleken van een aanvullende overeenkomst opgemaakt tussen enerzijds Gevel Nederland B.V. en anderzijds BTG Holdings B.V. Curator stelt zich op het standpunt dat BTG die aanvullende managementovereenkomst dan maar moet aantonen nu zij immers rept over het bestaan van die aanvullende overeenkomst. Voor het overige geen mutaties. 3.7 Auto s: zie eerste verslag d.d. 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni Polissen: nihil 3.9 Overigen: Zie het vierde verslag van 17 mei Passiva 4.1 Boedelschulden: Sedert 18 december 2001 zijn de navolgende schulden/faillissementskosten door de boedel betaald: - Flakkee Verhuizingen B.V. te Middelharnis terzake van opslag administratie vierde kwartaal 2001: 512,46 (inclusief BTW); - Flakkee Verhuizingen B.V. te Middelharnis terzake van opslagkosten eerste kwartaal 2002: 512,46; 6

7 - BDO Walgemoed CampsObers terzake verrichte werkzaamheden BTWteruggave Duitsland, augustus 2001: 216,-- (inclusief BTW); - Afrekening Troostwijk Waardering en Advies B.V.: 2.722,68; - Afrekening Troostwijk Intermediair B.V.: 5.505,82 (vide afrekeningen zoals vermeld onder 3.3 van het vijfde verslag van 18 december 2001); - Leges Kadaster Directie Oost Zwolle: 13,65; - Leges Kadaster Directie Noord West Amsterdam: 27,30; - Fortis Bank Nederland N.V. op rekening gefailleerde bij Fortis, zijnde de bijdrage in advocaatkosten Lovells terzake van advies De Vries Robbe Ltd. (1.764,35 pond): 1.227,13; - Nieuwborg V.O.F. : 102,22 (inclusief BTW); - Zesde salarisvoorschot curator over de periode van 10 mei 2001 tot en met 31 december 2001 aan salaris ,63 (exclusief BTW) en aan verschotten 850,17 (exclusief BTW). Deze beschikking van 7 maart 2002 is als bijlage 4 aan dit verslag gehecht; - Zevende salarisvoorschot curator over de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 maart 2002 aan salaris 8.791,12 (exclusief BTW) en aan verschotten 221,20 (exclusief BTW). Deze beschikking van 18 juni 2002 is als bijlage 5 aan dit verslag gehecht. Voor het overige geen mutaties. 4.2 Superpreferente vordering fiscus (21 IW) terzake van loonbelasting, O.B., VPB en IB: Terzake is ontvangen een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvak 1999 voor een bedrag van 1.374, Superpreferente vordering bedrijfsvereniging: zie het vierde verslag van 17 mei Voor het overige geen mutaties. 4.4 Voorlopig erkende preferente schulden: Geen mutaties. 4.5 Voorlopig erkende concurrente schulden: Nederlandse crediteuren: 200 voor totaal ƒ ,89 oftewel ,50. De crediteurenlijst van Nederlandse crediteuren wordt als bijlage 6 aan dit verslag gehecht. Buitenlandse crediteuren: geen mutaties. 7

8 4.6 Bankschulden: Fortis Bank Nederland N.V.: - Rekening-courant d.d. 2 april 2002: ,37 - Garantie obligo d.d. 17 mei 2001: 0,00 - Rekening-courant GBP d.d. 3 juni 2002 : GBP 228,58 - Rekening-courant USD d.d. 3 juni 2002: USD Rekening-courant BEF d.d. 1 oktober 2001: BEF ,-- - Rekening-courant DM d.d. 3 juni 2002 tegoed: DM 3.450,49 tegoed - Garantie obligo GBP d.d. 4 mei 2001 : GBP ,10. Gefailleerde is uit hoofdelijkheid mede verschuldigd de interesse uit hoofde van hypothecaire verplichtingen jegens Fortis Bank Nederland N.V. alsmede interessen uit hoofde van hypothecaire verplichtingen jegens ING Bank te Ede. Daarnevens is gefailleerde op grond van haar hoofdelijke aansprakelijkheid aan te spreken voor de schulden van de overige aan haar gelieerde vennootschappen zoals Gevel Nederland B.V., Lak techniek Gorkum (LTG) B.V., Dimplex Vastgoed B.V. en Dimplex Holding B.V. De rekening courantschuld van Dimplex Vastgoed B.V. bedraagt bij Fortis Bank per 2 mei ,42. Het negatieve rekening-courantsaldo van Dimplex Vastgoed B.V. bij de ING Bank te Ede is door Fortis Bank Nederland N.V. ten laste van Gevel Nederland B.V. per 1 mei 2002 afgekocht. De rekening courantschuld van Gevel Nederland B.V. bij Fortis Bank bedraagt op 2 mei ,152,07. De rekening courantschuld van Lak Techniek Gorinchem (LTG) bedraagt per 2 januari ,89. Dimplex Holding B.V. heeft een positief rekening courantsaldo bij Fortis bank voor een bedrag van 54,73. Uitstaande bankgaranties: Geen mutaties. ING bank te Ede: Het laatste afschrift van de rekening courant schuld dateert van 17 oktober 2001: NLG ,31. Voor het overige geen mutaties. 4.7 Voorlopig betwiste schulden: geen mutaties. 8

9 5. Administratie 5.1 Vaststelling en publicatie van de jaarrekeningen over de drie jaren vóór de faillissementsdatum: Zie voorgaande verslagen. 5.2 Mate van volledigheid en kwalitatief gehalte van de aangetroffen administratie: Zie voorgaande verslagen. 5.3 Eventuele vraagpunten naar aanleiding van de administratie: Geen mutaties. 6. Duurovereenkomsten Geen mutaties 7. Activa transacties Zie derde verslag van 5 december 2000 onder punt 3 activa gelijk ook punt 3 van dit verslag. 8. Lopende procedures - Inzake de appèlprocedure Beesemer c.s. versus gefailleerde heeft het Gerechtshof te Den Haag op 14 maart 2002 arrest gewezen. Daarbij is het beroep van Beesemer c.s. toegewezen onder gelijktijdige afwijzing van de vordering van gefailleerde. Na cassatie-advies daartoe te hebben ingewonnen, is uiteindelijk op 14 juni 2002 tot het instellen van cassatie overgegaan. Een afschrift van het arrest is als bijlage 7 aan het verslag gehecht. Voor het overige geen mutaties. 9. Paulianeuze transacties Geen mutaties. 9

10 10. Bestuurdersaansprakelijkheid Zie voorgaande verslagen. Verder zal het aanspreken van bestuurders op het niet betalen van crediteuren en verwijderen van het milieu-afval mede afhangen van verhaalsmogelijkheden. In dat kader verleent curator verder medewerking aan het fiscale onderzoek van de belastingdienst Arnhem gericht tegen de bestuurders van Forex Lloyd GmbH respectievelijk de heren Christen en Melissen in persoon. Laatstgenoemde in zijn hoedanigheid van feitelijk leidinggevende van onder meer gefailleerde. Als gesteld in dat kader heeft curator de Fiod bezocht te Arnhem. De Belastingdienst Grote Ondernemingen te Arnhem heeft vervolgens zelf een drietal dagen onderzoek verricht in de administratie van gefailleerde te Dordrecht. Uitkomst van dat onderzoek is verder dat er diverse kasopnamen zijn verricht uit de kas van gefailleerde ten behoeve van betalingen die absoluut geen betrekking hebben op de bedrijfsvoering van gefailleerde, of, anders gezegd aangewend zijn ten eigen nutte. De vraag is thans in hoeverre dat deze opnamen zijn geboekt in rekening-courant. In dat kader dient nog een onderzoek plaats te vinden in de administratie zoals opgeslagen in het software-programma Exact. 11. Vooruitzichten voor crediteuren Naar verwachting zal aan concurrente crediteuren geen uitkering plaatsvinden. 12. Nog te verrichten werkzaamheden 12.1 Behoudens de normale werkzaamheden ter zake van vereffening en beheer zullen de werkzaamheden zich voornamelijk nog toespitsen op de kwesties zoals die zijn opgesomd in bijlage 8 van dit verslag. Deze bijlage is op 17 april 2002 in het kader van de voortgang van het faillissement besproken met de Rechter-Commissaris Globale verwachting omtrent de voor de afwikkeling benodigde tijd: Curator kan op dit moment geen indicatie geven. 10

11 13. Gewerkte uren 13.1 In deze verslagperiode: Naar aanleiding van overleg met de Rechter- Commissaris zijn de werkzaamheden opgesplitst in diverse subdossiers, te weten: - De Vries/faillissement algemeen met dossiernummer 8706; - De Vries/faillissement Fortis met dossiernummer 9329; - De Vries/faillissement De Vries Robbé Ltd. met dossiernummer De Vries/faillissement Witte U.K. met dossiernummer Sedert 18 december 2001 tot 28 juni 2002 zijn gewerkt: Inzake 8706: Inzake 9329: Inzake 9328: Inzake 9327: Totaal: 115,45 uren 6,70 uren 0,20 uren 6,10 uren 128,45 uren De overzichten van de gewerkte uren over deze periode zijn als bijlage 9 aan dit verslag gehecht Cumulatief: Sedert datum faillissement (26 januari 2000) tot en met 28 juni 2002 zijn in totaal 1493,65 uren in dit faillissement gewerkt. 14. Boedelactief 14.1 Overzicht van de boedelinkomsten en -uitgaven in deze verslagperiode: Inkomsten: - Koopsom stellages NLG 684,25; - Executoriaal beslag Denneboom onder pensioen en uitkeringsraad, 7 maanden totaal 4.138,61; - Euro-afronding 0,01; - Creditrente-afreking ,49; - Afwikkeling projecten Troostwijk Intermediair B.V ,00; (vide 3.3. verslag) - Debiteur 375,90; - Koopsom diverse stellages 648,00; - Creditrente ,24; 11

12 - Tussentijdse afrekening deurwaarden inzake executoriaal beslag Denneboom 4.050,00; Uitgaven: - Vide boedelschulden (4.1) Saldo faillissementsrekening: Het saldo van de faillissementsrekening bij de Postbank N.V. bedraagt per datum 27 juni , Overige zaken Inzake het project Plaza Rotterdam heeft de opdrachtgever Wilma Bouw B.V. de bankgarantie afgeroepen van NLG ,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 februari Dit nu gefailleerde haar verplichtingen uit hoofde van de in de garantie genoemde aannemingsovereenkomst niet behoorlijk is nagekomen. In de administratie van gefailleerde bevindt zich een interne notitie waarin onder meer wordt gesproken over een mogelijke claim van gefailleerde versus de leverancier van de beplating, te weten Alcan Aluminium Product Benelux S.A. Gefailleerde heeft immers in opdracht van Wilma Bouw B.V., die als hoofdaannemer optrad, gevelbeplating aangebracht aan het gebouw Plaza te Rotterdam aan het Weena. Kort nadien is filiforme corrosie geconstateerd. Wilma BV is daarvoor aangesproken en heeft op haar beurt gefailleerde aansprakelijkheid gesteld. Deze heeft vervolgens op haar beurt Alcan aangesproken. Alcan heeft in het verleden de aansprakelijkheid afgewezen. Bezien zal worden in hoeverre de bank dan wel derden geïnteresseerd is in overname van deze latente claim. Daarbij kan curator reeds nu al melden dat zich één gegadigde terzake heeft gemeld. Bij afwikkeling van het project De Kok Bouwgroep is de boedel aangesproken op een boeteclausule voor een bedrag van NLG ,--. Compensatie van dit bedrag vindt plaats via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het bedrag zal binnenkort worden overgemaakt op rekening faillissement Gefailleerde is aangeslagen door de Gemeente Gorinchem voor de onroerende zaakbelasting 2002 voor een bedrag van 8.476,--. Na bezwaar gemaakt te hebben is deze aanslag alsnog op nihil gesteld. 12

13 16. Algemeen Dit verslag is niet bedoeld om rechten of verplichtingen van partijen of waarden van de boedelbestanddelen vast te stellen of vast te doen stellen. Aan dit verslag kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend. Dit verslag is een weerslag van bevindingen van curator, gebaseerd op ondermeer gesprekken die zijn gevoerd met bestuurders, crediteuren, aandeelhouders en adviseurs. Dit verslag is afgesloten op 29 juni 2002 Is getekend te Dordrecht, 3 juli 2002 P.J.E.M. Nuiten Curator Aantal bijlagen: 8 Veldhuijzen Schep & Nuiten Advocaten Postbus B DORDRECHT Tel: Fax:

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 9 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 9 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 9 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 10 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 10 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 10 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 8 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 8 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 8 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 mei 2012 tot en met 12 oktober 2012

Verslagperiode : 2 mei 2012 tot en met 12 oktober 2012 Tweeenentwintigste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : Van As Employment B.V. Curator : Mr M.M.E. Oudenaarden Rechter-Commissaris : Mr E.I. Batelaan-Boomsma Datum Faillissement : 24 mei 2005 Datum

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Zevende openbare verslag Fortucon Beheer B.V.

Zevende openbare verslag Fortucon Beheer B.V. Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Beheer B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de

Nadere informatie

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : A.R. DE REUS B.V. h.o.d.n. Brasserie de Waalhaven Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr E.I. Batelaan Boomsma Datum Faillissement

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. inzake : de

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissement in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bereket Döner Production B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, laatstelijk

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : Kings & Queens B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr E.I. Batelaan-Boomsma Datum Faillissement : 4 oktober 2005 Datum Verslag

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

4.1. Per datum faillissement behoudens de vorderingen op groepsmaatschappijen: nihil Opbrengst: nihil

4.1. Per datum faillissement behoudens de vorderingen op groepsmaatschappijen: nihil Opbrengst: nihil Achtste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Beheer B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Zesde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissement in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUTESTIJN ONDERHOUD & ADVIES B.V., statutair gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

1.5 Verzekeringen: Lopende verzekeringen, waarbij curanda verzekeringnemer is, worden, voor zo ver nodig beëindigd.

1.5 Verzekeringen: Lopende verzekeringen, waarbij curanda verzekeringnemer is, worden, voor zo ver nodig beëindigd. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Koudijs Groep B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Valkenburgerlaan

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : Vermeer Eemhaven Beheer B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31 Datum

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake : MKB Transport B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de rechtspersoon naar het recht van Wales (Verenigd Koninkrijk) BORNEMAN CONSULTANCY Ltd., gevestigd te (2902 GP) Capelle

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magic Fitness B.V., gevestigd te (3295 KV) s-gravendeel aan de

Nadere informatie

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem);

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem); Tiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend onder de naam Stam Studieboeken inzake faillissementsnummer : de

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aveha Office Products B.V., gevestigd te (3262 XE) Oud-Beijerland

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 7 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap AAA Bouw B.V., statutair gevestigd te Dronten, kantoorhoudende te (1058

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. inzake : de

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Vijftiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend

Nadere informatie

Tweede openbare verslag inzake faillissement ODISEG Shipping B.V. d.d. 9 oktober 2012

Tweede openbare verslag inzake faillissement ODISEG Shipping B.V. d.d. 9 oktober 2012 Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van ODISEG Shipping B.V., gevestigd te (3333 SL) Zwijndrecht, aan de Roosstraat nr.10. NB: Een digitaal exemplaar van dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring Negentiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap V.D.O. Voorlichtings- en Documentatiecentrum Onderwijs B.V., handelend onder de naam V.D.O.

Nadere informatie

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd.

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belastingvriendin B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. inzake : de besloten vennootschap Allewelt Benelux B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Vijfde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissement in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEFCON B.V., tevens handelend onder de naam BARALE TRADING, DEFCON

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring Twintigste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap V.D.O. Voorlichtings- en Documentatiecentrum Onderwijs B.V., handelend onder de naam V.D.O.

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap RZW ASBESTSANERING B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap RZW ASBESTSANERING B.V. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap RZW ASBESTSANERING B.V. inzake : de besloten vennootschap RZW Asbestsanering B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 4 Datum: 18 maart 2013

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 4 Datum: 18 maart 2013 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 18 maart 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap A.L.B. Consultancy B.V. (hierna: ALB ) statutair gevestigd te Hengelo (OV)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015 Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 Faillissementsnummer : C16/13/1088 Datum uitspraak : 1 oktober

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap CAItech B.V. Faillissementsnummer : F.13/10/228 Datum

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van PENK Holding B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van PENK Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van PENK Holding B.V. Inzake : PENK Holding B.V., kantoorhoudende te (3231 BG)

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

Faillissementsverslag -------------------------------------------------------------------------------------------------

Faillissementsverslag ------------------------------------------------------------------------------------------------- Faillissementsverslag ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 20 februari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHALLENGE

Nadere informatie

! " # $ $% &' % () # # ) ' %* +,

!  # $ $% &' % () # # ) ' %* +, ! " # $ $% &' % () # # ) ' %* +,, " -. ' - /, " -!"# $ % & $ ' ( ( % & )) *! % + (, -./" * "#)# 0 #12 3 "#)#. 1 )(, - 4 - ( 5 ) )0 0 6 + ( 7 7 8 8 22 9 8, - &, - / * / 0../ :, - ";"#"#12 3 ";".# ( &

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V., statutair

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D&G

Nadere informatie

: F 04/279 (Rechtbank Rotterdam) en F 04/214 (Rechtbank Amsterdam);

: F 04/279 (Rechtbank Rotterdam) en F 04/214 (Rechtbank Amsterdam); Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Brinkman Educatief B.V., handelend onder de naam Brinkman Studieboeken inzake faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 13 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. Statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende aan de Prinses Christinaweg

Nadere informatie

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/07/13/470 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 Gegevens onderneming : Essor Automatiserings Consultancy B.V. Faillissementsnummer : C. 09/14/152 F Datum uitspraak : 18 februari 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W.

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake MKB Transport B.V., statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DANTZIG AAN DE AMSTEL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FUTUREVISION GROUP B.V

FUTUREVISION GROUP B.V Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FutureVision Group B.V. De inhoud van de papieren en digitale versie

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN FREE RECORD SHOP B.V.

NEGENDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN FREE RECORD SHOP B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. NEGENDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN FREE RECORD SHOP B.V. inzake : de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED)

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V. Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

Negende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de

Negende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Negende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. inzake : de

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. inzake faillissementsnummer : private limited

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 6 Datum : 11 maart 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en aldaar

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

Het eerste geïntegreerde faillissementsverslag.

Het eerste geïntegreerde faillissementsverslag. Het eerste geïntegreerde faillissementsverslag. Inzake : B&V Holding B.V. statutair gevestigd te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, KvK-nr: 09116845, en B&V Vastgoed B.V. statutair gevestigd te Ulft, gemeente

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P. VAN

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 Faillissementsnummer: C/08/13/1044 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2015 Gegevens onderneming : SMARTNL B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en laatstelijk kantoorhoudende aan de Orlyweg 85 te

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAITECH B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap CAItech B.V. Faillissementsnummer : F.13/10/228 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart Gegevens onderneming: Leswa Consultancy B.V. gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart Gegevens onderneming: Leswa Consultancy B.V. gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart 2016 Gegevens onderneming: Leswa Consultancy B.V. gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219. Faillissementsnummer : C/05/15/844 F Datum uitspraak : 26

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/321 NL:TZ:0000014507:F001 11-07-2017 mr. W. Ploeg mr. Schoevaars Algemeen Gegevens onderneming Plaza Retail Lelystad B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Inzake : Notarispraktijk Mr. P. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie