wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni 2000.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni 2000."

Transcriptie

1 Openbaar verslag nr 6 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem Faillissementsnummer : F Curator : mr P.J.E.M. Nuiten Rechter-commissaris : mr P.G.J. de Heij Uitgesproken : eigen aangifte: op 26 januari 2000 via procureur mr A. van Bunge. Het verzoekschrift is als bijlage 1 gevoegd bij het eerste verslag d.d. 2 maart 2000 Datum faillissement : 26 januari 2000 Datum eerste verslag : 2 maart 2000 Datum tweede verslag : 30 juni 2000 Datum derde verslag : 5 december 2000 Datum vierde verslag : 17 mei 2001 Datum vijfde verslag : 18 december 2001 Datum zesde verslag : 2 juli Formele gegevens van de vennootschap 1.1 Datum oprichting: Zie eerste verslag d.d. 2 maart Statutaire en feitelijke vestiging: Zie eerste verslag d.d. 2 maart Terzake van: 1.3 Geplaatst en gestort kapitaal: 1.4 Aandelenvolstorting: 1.5 Bestuurders op faillissementsdatum: 1.6 Aandeelhouders: 1.7 Commissarissen: wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni Verdere bijzonderheden, o.a. gelieerde vennootschappen: - het zesde kwartaalverslag inzake het faillissement van Gevel Nederland B.V. is op 7 januari 2002 gedeponeerd bij de Rechtbank te Dordrecht (F 00.33) en bij de Rechtbank te Rotterdam (F 00.67) 1

2 - het zevende kwartaalverslag inzake het faillissement van Gevel Nederland B.V. is op 4 juni 2002 gedeponeerd bij de Rechtbank te Dordrecht (F 00.33) en bij de Rechtbank te Rotterdam (F 00.67) - het vijfde (halfjaarlijkse) verslag inzake het faillissement van de besloten vennootschap Dimplex Vastgoed B.V. is gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch op 28 december 2001 (F 00.36) - het vijfde verslag inzake het faillissement van de besloten vennootschap Dimplex Holding B.V. is gedeponeerd bij de Rechtbank te s- Hertogenbosch (F 00.37) op 19 maart het zesde (halfjaarlijkse)verslag inzake het faillissement van Lak Techniek Gorkum (LTG) B.V. is gedeponeerd op 1 februari 2002 bij de Rechtbank te Dordrecht (F 18.00). Met betrekking tot de 100% deelneming in Witte U.K. Ltd.: verwezen zij naar het tweede verslag van 30 juni 2000 onder deelnemingen (pagina 3), alsmede naar het vierde verslag van 17 mei 2001 onder punt 1.8 en het vijfde verslag van 18 december 2001 onder punt 1.8 (pagina 2 en 3). Ter aanvulling dient het navolgende: In overleg met de Rechter - Commissaris is besloten om binnenkort een bezoek te brengen aan de Insolvency Service te Londen, teneinde hen te informeren omtrent de bevindingen ten aanzien van de diverse onttrekkingen vanuit Witte UK in het zicht van een vrijwillige liquidatie. Daarbij heeft curator de Insolvency Service gevraagd om ingevolge de artikelen 212 en 213 van de Insolvency act 1986 stappen te ondernemen tegen de bestuurders van Witte UK Ltd. vanwege vermeende faillissementsfraude. Daarbij heeft curator tevens intensief overleg (gehad) met de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Arnhem, die zelfstandig doende is met een onderzoek naar de financiële handel en wandel van Forex Lloyd GmbH respectievelijk haar bestuurder. Daartoe heeft zij een drietal dagen boekonderzoek verricht op het kantoor van de curator en is curator ook zelf op bezoek geweest bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst te Arnhem. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er nog administratie van gefailleerde was opgeslagen in een loods te Apeldoorn, hetgeen curator tot op dat moment onbekend was. Verder is uit het onderzoek duidelijk geworden wat er gebeurd is met onder meer de tweetal betalingen verricht op 28 en 29 juli 1999 vanuit Witte UK Ltd.voor een bedrag van circa GPB, welke betalingen onder meer zijn binnengekomen op rekening van De Vries Robbé Geveltechniek B.V. Daartoe zijn onder meer door curator diverse bankafschriften ontvangen op naam van de vennootschap voornoemd die duiden op substantiële betalingen anders dan aan crediteuren van gefailleerde en/of De Vries Robbé Ltd. en/of Witte Uk Ltd. 2

3 Uit onderzoek is verder gebleken dat ook betalingen vanuit Witte UK Ltd. zijn verricht op een andere vennootschap die is opgericht door Forex Lloyd GmbH, te weten De Vries Robbé Montage & Transport B.V. De belastingdienst is doende het betalingsverkeer te traceren. Verder vindt overleg plaats met de belastingdienst ten behoeve van het doen van aangifte terzake van bedrieglijke bankbreuk respectievelijk verduistering door bestuurder en/of feitelijk leidinggevende. Naar curator begrepen heeft, is de bestuurder van Forex Lloyd GmbH gearresteerd in Duitsland. Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt de bestuurder van het achterover drukken van de merkrechten en patenten van de gefailleerde hengelsporthandelaar Freetime Group en van haar dochtermaatschappij DAM Duitsland. Een kort krantenbericht is als bijlage 1 aan het verslag gehecht. Daarnevens is de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Arnhem doende te onderzoeken in hoeverre de bestuurder respectievelijk feitelijk leidinggevende van Forex Lloyd Gmbh respectievelijk Forex Lloyd Ventures GmbH dienen te worden beschouwd als zijnde Nederlandse belastingplichtigen. Met betrekking tot de (voorlopige) surseance van De Vries Robbé Groep N.V., tot welke groep gefailleerde tot 1 juni 1999 behoorde, kan worden bericht dat de surseance door homologatie van het crediteurenakkoord op 3 januari 2002 is beëindigd. Het vonnis homologatie van het akkoord d.d. 3 januari 2002 is als bijlage 2 aan dit verslag gehecht. Met betrekking tot een mogelijke verhaalsprocedure versus De Vries Robbé Ltd. is na overleg met de Rechter-Commissaris besloten om deze kwestie voorshands te laten rusten uit kosten./baten overweging. Vanwege de door De Vries Robbé ingeroepen contra- charges valt niet te verwachten dat een procedure te Engeland kort zal duren. Verder blijkt uit verhaalsinformatie, ingewonnen (via Lovells advocaten te Londen) over De Vries Robbé Ltd., van een financieel ongunstige situatie (negatief eigen vermogen van ,-- GBP). Deze problematiek wordt derhalve geparkeerd. 2. Bedrijfsactiviteiten en personeel 2.1 Omschrijving van de bedrijfseconomische activiteiten en oorzaken van het faillissement: 3

4 2.2 Aantal werknemers en verloop daarin: 2.3 Ontslagaanzeggingen: wordt verwezen naar het eerste verslag van 2 maart 2000 en het tweede verslag van 30 juni Afwikkeling loonaanspraken met de bedrijfsvereniging: zie het derde verslag van 5 december 2000 alsmede het vierde verslag van 17 mei Curator heeft diverse verzoeken tot informatie van voormalige werknemers van gefailleerde terzake van WAO-uitkeringen ontvangen en afgehandeld. Daarnevens wordt bij tijd en wijle ten behoeve van een WWuitkering informatie gevraagd door UWV Gak omtrent het historisch arbeidsverleden van werknemers. Verder geen mutaties. 3. Activa 3.1 Registergoederen: n.v.t. 3.2 Inventaris: Curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om een viertal houten archiefstellingen te verkopen voor een bedrag van 544,54 exclusief BTW. 3.3 Voorraden/onderhanden werk: Zie voorgaande verslagen alsmede in het bijzonder het vijfde verslag van 18 december 2001 onder 3.3 (pagina 4, 5 en 6). De onder 3.3 in het vijfde verslag onder subpunten 1 tot en met 5 genoemde bedragen zijn inmiddels over en weer tussen contractspartijen, te weten boedel, bank en Troostwijk voldaan/ontvangen. Curator dient nog in overleg met de bank te komen tot een finale afrekening terzake van enerzijds door boedel ontvangen verpandde debiteuren betalingen en anderzijds de door boedel aan bank door te belasten kosten, bestaande uit de helft van de salariskosten van werknemers, welke gedurende de afwikkeling van projecten bank en curator hebben geassisteerd, alsmede kosten van schoonmaken e.d. 3.4 Orderportefeuille en goodwill: geen mutaties. Zie verder eerste verslag d.d. 2 maart Debiteuren/overige vorderingen: 4

5 Zie in het algemeen voorgaande verslagen, maar in het bijzonder het tweede verslag van 30 juni 2000, het derde verslag van 5 december 2000, het vierde verslag van 17 mei 2001 alsmede het vijfde verslag van 18 december 2001 onder punt 3.5 (pagina 7 en 8). Aanvullend dient het navolgende: - Ten aanzien van de vorderingen op BTS Technisch Uitzendbureau zal een claim worden ingediend ter waarde van circa NLG ,-- uit hoofde van onverschuldigde betaling op vermoedelijk valselijk opgemaakte facturen; - Terzake van de gevraagde BTW-teruggave uit Duitsland is op 5 maart 2002 het besluit van het Bundesamt für Finanzen ontvangen. Het verzoek tot teruggave van BTW is door het Bundesamt afgewezen. De afwijzing is gebaseerd op navolgende overwegingen: - Het Bundesamt meent dat de directie van gefailleerde (Forex Lloyd GmbH, de heer R.A. Christen) van uit Duitsland is gevoerd. Dat leidt tot de overweging dat, nu gefailleerde de directie vanuit het binnenland (Duitsland) heeft gevoerd, dit naar het Umsatzsteuergesetz zou moeten leiden tot afwijzing; - Daarnevens meent het Bundesamt dat nagelaten is om originele rekeningen in te brengen; - Tenslotte zou gefailleerde geen BTW hebben betaald op rekeningen van ingenieurbureau Frits Berndt. Kopie van het besluit met als bijlage de zogenaamde Anlage zum Bescheid is als bijlage 3 aan dit verslag gehecht. De gedachte bestaat dat het Bundesamt für Finanzen het verzoek niet al te nauwkeurig heeft afgehandeld. Op 18 april 2001 is door de accountant een zeer uitvoerige brief met alle onderliggende bescheiden, waaronder de originele rekeningen, toegezonden aan het Bundesamt. Niet duidelijk is in hoeverre het Bundesamt in haar overwegingen die brief heeft meegenomen. - De mogelijkheid om binnen één maand na 5 maart beroep in te stellen is, na overleg met Rechter-Commissaris, gebruikt. Het appèl is tijdig ingesteld. Verder heeft een correctie plaatsgevonden, in dier voege dat de aanspraak op terugbetaling BTW terzake van de rekeningen van Firma Frits Berndt is ingetrokken nu uit een BTW controle in Duitsland door het Finanzamt Delmenhorst, is gebleken dat de in rekening gebrachte omzetten niet BTW belast mochten worden. Berndt dient de berekende (niet betaalde) BTW te crediteren en voor zover betaald terug te betalen. Een vergoeding door het Bundesamt is in dat kader niet mogelijk. Op 5

6 28 juni 2002 is nog aanvullende informatie aan het Bundesamt toegezonden waarbij onder meer ook een verklaring van de voormalig adjunct-directeur ter bevestiging dat R.A. Christen MbH wel degelijk directie voerde vanuit het bedrijfspand te Gorinchem. Verder zal Berndt worden aangeschreven tot creditering respectievelijk terugbetaling van door gefailleerde ten onrechte betaalde BTW. Voor het overige geen mutaties. 3.6 Rekening-courant vordering directie: Zie de voorgaande verslagen. Ten aanzien van de kwestie omtrent de geclaimde management fees over de periode augustus 1996 t/m december 1997 is curator niet gebleken van een aanvullende overeenkomst opgemaakt tussen enerzijds Gevel Nederland B.V. en anderzijds BTG Holdings B.V. Curator stelt zich op het standpunt dat BTG die aanvullende managementovereenkomst dan maar moet aantonen nu zij immers rept over het bestaan van die aanvullende overeenkomst. Voor het overige geen mutaties. 3.7 Auto s: zie eerste verslag d.d. 2 maart 2000 alsmede het tweede verslag van 30 juni Polissen: nihil 3.9 Overigen: Zie het vierde verslag van 17 mei Passiva 4.1 Boedelschulden: Sedert 18 december 2001 zijn de navolgende schulden/faillissementskosten door de boedel betaald: - Flakkee Verhuizingen B.V. te Middelharnis terzake van opslag administratie vierde kwartaal 2001: 512,46 (inclusief BTW); - Flakkee Verhuizingen B.V. te Middelharnis terzake van opslagkosten eerste kwartaal 2002: 512,46; 6

7 - BDO Walgemoed CampsObers terzake verrichte werkzaamheden BTWteruggave Duitsland, augustus 2001: 216,-- (inclusief BTW); - Afrekening Troostwijk Waardering en Advies B.V.: 2.722,68; - Afrekening Troostwijk Intermediair B.V.: 5.505,82 (vide afrekeningen zoals vermeld onder 3.3 van het vijfde verslag van 18 december 2001); - Leges Kadaster Directie Oost Zwolle: 13,65; - Leges Kadaster Directie Noord West Amsterdam: 27,30; - Fortis Bank Nederland N.V. op rekening gefailleerde bij Fortis, zijnde de bijdrage in advocaatkosten Lovells terzake van advies De Vries Robbe Ltd. (1.764,35 pond): 1.227,13; - Nieuwborg V.O.F. : 102,22 (inclusief BTW); - Zesde salarisvoorschot curator over de periode van 10 mei 2001 tot en met 31 december 2001 aan salaris ,63 (exclusief BTW) en aan verschotten 850,17 (exclusief BTW). Deze beschikking van 7 maart 2002 is als bijlage 4 aan dit verslag gehecht; - Zevende salarisvoorschot curator over de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 maart 2002 aan salaris 8.791,12 (exclusief BTW) en aan verschotten 221,20 (exclusief BTW). Deze beschikking van 18 juni 2002 is als bijlage 5 aan dit verslag gehecht. Voor het overige geen mutaties. 4.2 Superpreferente vordering fiscus (21 IW) terzake van loonbelasting, O.B., VPB en IB: Terzake is ontvangen een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvak 1999 voor een bedrag van 1.374, Superpreferente vordering bedrijfsvereniging: zie het vierde verslag van 17 mei Voor het overige geen mutaties. 4.4 Voorlopig erkende preferente schulden: Geen mutaties. 4.5 Voorlopig erkende concurrente schulden: Nederlandse crediteuren: 200 voor totaal ƒ ,89 oftewel ,50. De crediteurenlijst van Nederlandse crediteuren wordt als bijlage 6 aan dit verslag gehecht. Buitenlandse crediteuren: geen mutaties. 7

8 4.6 Bankschulden: Fortis Bank Nederland N.V.: - Rekening-courant d.d. 2 april 2002: ,37 - Garantie obligo d.d. 17 mei 2001: 0,00 - Rekening-courant GBP d.d. 3 juni 2002 : GBP 228,58 - Rekening-courant USD d.d. 3 juni 2002: USD Rekening-courant BEF d.d. 1 oktober 2001: BEF ,-- - Rekening-courant DM d.d. 3 juni 2002 tegoed: DM 3.450,49 tegoed - Garantie obligo GBP d.d. 4 mei 2001 : GBP ,10. Gefailleerde is uit hoofdelijkheid mede verschuldigd de interesse uit hoofde van hypothecaire verplichtingen jegens Fortis Bank Nederland N.V. alsmede interessen uit hoofde van hypothecaire verplichtingen jegens ING Bank te Ede. Daarnevens is gefailleerde op grond van haar hoofdelijke aansprakelijkheid aan te spreken voor de schulden van de overige aan haar gelieerde vennootschappen zoals Gevel Nederland B.V., Lak techniek Gorkum (LTG) B.V., Dimplex Vastgoed B.V. en Dimplex Holding B.V. De rekening courantschuld van Dimplex Vastgoed B.V. bedraagt bij Fortis Bank per 2 mei ,42. Het negatieve rekening-courantsaldo van Dimplex Vastgoed B.V. bij de ING Bank te Ede is door Fortis Bank Nederland N.V. ten laste van Gevel Nederland B.V. per 1 mei 2002 afgekocht. De rekening courantschuld van Gevel Nederland B.V. bij Fortis Bank bedraagt op 2 mei ,152,07. De rekening courantschuld van Lak Techniek Gorinchem (LTG) bedraagt per 2 januari ,89. Dimplex Holding B.V. heeft een positief rekening courantsaldo bij Fortis bank voor een bedrag van 54,73. Uitstaande bankgaranties: Geen mutaties. ING bank te Ede: Het laatste afschrift van de rekening courant schuld dateert van 17 oktober 2001: NLG ,31. Voor het overige geen mutaties. 4.7 Voorlopig betwiste schulden: geen mutaties. 8

9 5. Administratie 5.1 Vaststelling en publicatie van de jaarrekeningen over de drie jaren vóór de faillissementsdatum: Zie voorgaande verslagen. 5.2 Mate van volledigheid en kwalitatief gehalte van de aangetroffen administratie: Zie voorgaande verslagen. 5.3 Eventuele vraagpunten naar aanleiding van de administratie: Geen mutaties. 6. Duurovereenkomsten Geen mutaties 7. Activa transacties Zie derde verslag van 5 december 2000 onder punt 3 activa gelijk ook punt 3 van dit verslag. 8. Lopende procedures - Inzake de appèlprocedure Beesemer c.s. versus gefailleerde heeft het Gerechtshof te Den Haag op 14 maart 2002 arrest gewezen. Daarbij is het beroep van Beesemer c.s. toegewezen onder gelijktijdige afwijzing van de vordering van gefailleerde. Na cassatie-advies daartoe te hebben ingewonnen, is uiteindelijk op 14 juni 2002 tot het instellen van cassatie overgegaan. Een afschrift van het arrest is als bijlage 7 aan het verslag gehecht. Voor het overige geen mutaties. 9. Paulianeuze transacties Geen mutaties. 9

10 10. Bestuurdersaansprakelijkheid Zie voorgaande verslagen. Verder zal het aanspreken van bestuurders op het niet betalen van crediteuren en verwijderen van het milieu-afval mede afhangen van verhaalsmogelijkheden. In dat kader verleent curator verder medewerking aan het fiscale onderzoek van de belastingdienst Arnhem gericht tegen de bestuurders van Forex Lloyd GmbH respectievelijk de heren Christen en Melissen in persoon. Laatstgenoemde in zijn hoedanigheid van feitelijk leidinggevende van onder meer gefailleerde. Als gesteld in dat kader heeft curator de Fiod bezocht te Arnhem. De Belastingdienst Grote Ondernemingen te Arnhem heeft vervolgens zelf een drietal dagen onderzoek verricht in de administratie van gefailleerde te Dordrecht. Uitkomst van dat onderzoek is verder dat er diverse kasopnamen zijn verricht uit de kas van gefailleerde ten behoeve van betalingen die absoluut geen betrekking hebben op de bedrijfsvoering van gefailleerde, of, anders gezegd aangewend zijn ten eigen nutte. De vraag is thans in hoeverre dat deze opnamen zijn geboekt in rekening-courant. In dat kader dient nog een onderzoek plaats te vinden in de administratie zoals opgeslagen in het software-programma Exact. 11. Vooruitzichten voor crediteuren Naar verwachting zal aan concurrente crediteuren geen uitkering plaatsvinden. 12. Nog te verrichten werkzaamheden 12.1 Behoudens de normale werkzaamheden ter zake van vereffening en beheer zullen de werkzaamheden zich voornamelijk nog toespitsen op de kwesties zoals die zijn opgesomd in bijlage 8 van dit verslag. Deze bijlage is op 17 april 2002 in het kader van de voortgang van het faillissement besproken met de Rechter-Commissaris Globale verwachting omtrent de voor de afwikkeling benodigde tijd: Curator kan op dit moment geen indicatie geven. 10

11 13. Gewerkte uren 13.1 In deze verslagperiode: Naar aanleiding van overleg met de Rechter- Commissaris zijn de werkzaamheden opgesplitst in diverse subdossiers, te weten: - De Vries/faillissement algemeen met dossiernummer 8706; - De Vries/faillissement Fortis met dossiernummer 9329; - De Vries/faillissement De Vries Robbé Ltd. met dossiernummer De Vries/faillissement Witte U.K. met dossiernummer Sedert 18 december 2001 tot 28 juni 2002 zijn gewerkt: Inzake 8706: Inzake 9329: Inzake 9328: Inzake 9327: Totaal: 115,45 uren 6,70 uren 0,20 uren 6,10 uren 128,45 uren De overzichten van de gewerkte uren over deze periode zijn als bijlage 9 aan dit verslag gehecht Cumulatief: Sedert datum faillissement (26 januari 2000) tot en met 28 juni 2002 zijn in totaal 1493,65 uren in dit faillissement gewerkt. 14. Boedelactief 14.1 Overzicht van de boedelinkomsten en -uitgaven in deze verslagperiode: Inkomsten: - Koopsom stellages NLG 684,25; - Executoriaal beslag Denneboom onder pensioen en uitkeringsraad, 7 maanden totaal 4.138,61; - Euro-afronding 0,01; - Creditrente-afreking ,49; - Afwikkeling projecten Troostwijk Intermediair B.V ,00; (vide 3.3. verslag) - Debiteur 375,90; - Koopsom diverse stellages 648,00; - Creditrente ,24; 11

12 - Tussentijdse afrekening deurwaarden inzake executoriaal beslag Denneboom 4.050,00; Uitgaven: - Vide boedelschulden (4.1) Saldo faillissementsrekening: Het saldo van de faillissementsrekening bij de Postbank N.V. bedraagt per datum 27 juni , Overige zaken Inzake het project Plaza Rotterdam heeft de opdrachtgever Wilma Bouw B.V. de bankgarantie afgeroepen van NLG ,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 februari Dit nu gefailleerde haar verplichtingen uit hoofde van de in de garantie genoemde aannemingsovereenkomst niet behoorlijk is nagekomen. In de administratie van gefailleerde bevindt zich een interne notitie waarin onder meer wordt gesproken over een mogelijke claim van gefailleerde versus de leverancier van de beplating, te weten Alcan Aluminium Product Benelux S.A. Gefailleerde heeft immers in opdracht van Wilma Bouw B.V., die als hoofdaannemer optrad, gevelbeplating aangebracht aan het gebouw Plaza te Rotterdam aan het Weena. Kort nadien is filiforme corrosie geconstateerd. Wilma BV is daarvoor aangesproken en heeft op haar beurt gefailleerde aansprakelijkheid gesteld. Deze heeft vervolgens op haar beurt Alcan aangesproken. Alcan heeft in het verleden de aansprakelijkheid afgewezen. Bezien zal worden in hoeverre de bank dan wel derden geïnteresseerd is in overname van deze latente claim. Daarbij kan curator reeds nu al melden dat zich één gegadigde terzake heeft gemeld. Bij afwikkeling van het project De Kok Bouwgroep is de boedel aangesproken op een boeteclausule voor een bedrag van NLG ,--. Compensatie van dit bedrag vindt plaats via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het bedrag zal binnenkort worden overgemaakt op rekening faillissement Gefailleerde is aangeslagen door de Gemeente Gorinchem voor de onroerende zaakbelasting 2002 voor een bedrag van 8.476,--. Na bezwaar gemaakt te hebben is deze aanslag alsnog op nihil gesteld. 12

13 16. Algemeen Dit verslag is niet bedoeld om rechten of verplichtingen van partijen of waarden van de boedelbestanddelen vast te stellen of vast te doen stellen. Aan dit verslag kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend. Dit verslag is een weerslag van bevindingen van curator, gebaseerd op ondermeer gesprekken die zijn gevoerd met bestuurders, crediteuren, aandeelhouders en adviseurs. Dit verslag is afgesloten op 29 juni 2002 Is getekend te Dordrecht, 3 juli 2002 P.J.E.M. Nuiten Curator Aantal bijlagen: 8 Veldhuijzen Schep & Nuiten Advocaten Postbus B DORDRECHT Tel: Fax: