Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011."

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari Betreft; Informatie over onze dienstverlening, kosten voor u als consument, onze beloningsvorm en de hoogte van onze beloning, met betrekking tot hypotheken en overige (complexe) financiële producten. Inleiding Waarom verstrekken wij u een Dienstenwijzer en dit Dienstverleningsdocument? In de Dienstenwijzer (apart document) vindt u alle relevante informatie voor u als consument over onze organisatie, zoals de reikwijdte van onze totale dienstverlening, adres- en telefoongegevens, vergunningnummers en de klachtenprocedure. Dit Dienstverleningsdocument is specifiek gericht op onze financiële dienstverlening. Wij geven u hiermee graag tijdig, dus voordat we voor u adviseren en bemiddelen inzicht in de aard en reikwijdte van onze (financiële) dienstverlening en soort en omvang van onze beloning. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Dienstverlening Kosten eerste adviesgesprek Opdracht tot dienstverlening Welke producten Aard en reikwijdte dienstverlening Tijdsbestek Hoe betaalt u ons? Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? Bijlagen: opsomming mogelijke werkzaamheden Algemene Voorwaarden Dienstverlening Algemene Voorwaarden Dienstverlening Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf van toepassing (versie 1). Een exemplaar van onze voorwaarden is bijgevoegd. Gratis eerste adviesgesprek De kosten per financiële dienst zijn verschillend. In dit document vindt u een indicatie van de kosten. U mag er van uitgaan dat een eerste adviesgesprek en, afhankelijk van de situatie, mogelijk ook een tweede gesprek met onze adviseur altijd kosteloos is. Uiteraard krijgt u tijdens het eerste gesprek uitleg over de inhoud van dit document. Opdracht tot dienstverlening Indien u met onze financieel adviseur overeenstemming heeft bereikt over af te nemen diensten en/of producten leggen wij gemaakte afspraken schriftelijk vast. U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging of overeenkomst van opdracht. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Welke producten? De in dit document weergegeven informatie heeft betrekking op onze dienstverlening (advisering en/of bemiddeling) in de navolgende producten: Hypotheken Levensverzekeringen zoals spaar-, beleggings-, koopsom-, lijfrente-, pensioenverzekeringen. Bankspaarproducten (sparen/beleggen voor oudedag en/of aflossing hypotheekschuld) Levensloopregelingen (eerder stoppen met werken / tussentijds verlof) Betalingsbeschermers (bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid). Uitvaartverzekeringen (geld- of natura verzekering). 1

2 Aard en reikwijdte van onze dienstverlening; Onze dienstverlening bestaat uit een aantal verschillende werkzaamheden. Graag geven wij hierop een toelichting en een globale indicatie van de tijdsbesteding. Intake (+/- 0,25 uur tot 0,5 uur); Het eerste contact is vaak een telefonisch contact. Als er een afspraak is gemaakt, krijgt u van ons vooraf dit Dienstverleningsdocument, een Dienstenwijzer, onze Algemene Voorwaarden Dienstverleningen een afspraakbevestiging met een opsomming van mogelijk benodigde documenten voor het efficiënt laten verlopen van de gemaakte eerste afspraak. De eerste 15 minuten van deze persoonlijke afspraak bestaat uit een korte voorstelronde. U krijgt informatie over onze dienstverlening, uitleg over de wijze waarop wij beloond kunnen worden en een indicatie wat onze dienstverlening globaal kost. Dit laatste is gebaseerd op algemene voorbeelden omdat we op dit moment nog niet exact weten of u gebruik wilt maken van onze dienstverlening en welke diensten en/of producten u precies wilt afnemen. Het intakegesprek is kosteloos. Inventarisatie (+/- 0,5 uur tot 1 uur); Na het intakegesprek worden in de inventarisatie fase uw wensen en doelstellingen besproken en alle relevante gegevens geïnventariseerd die nodig zijn om een goed beeld te kunnen vormen om u daarmee een passend advies te kunnen geven. Gemiddeld duurt de inventarisatiefase ongeveer een half uur. Ook bespreken wij samen met u de afspraken over onze dienstverlening en beloning. Advisering (+/- 1 uur tot 8 uur); Uw wensen en doelstellingen zijn in grote lijn duidelijk geworden. Met de verzamelde gegevens komen wij op basis van uw klantprofiel (klantgegevens) tot een passend advies. Vervolgens gaan we beoordelen wat voor u een geschikt financieel product is. U krijgt dan van ons advies over verschillende financiële producten. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in prijs en voorwaarden. Ons advies omvat in de regel een product advies. In onze advisering betrekken wij gemiddeld 5 producten van 5 aanbieders. U bent bij ons vrij in de (eind) keuze van aanbieders en producten. De duur van het adviestraject hangt af van uw kennis, ervaring, de complexiteit en uw besluitvorming. U krijgt van ons de ruimte om een weloverwogen keuze te maken. Indien wenselijk krijgt u van ons een eerste opzet op papier. Dit kan bestaan uit een aantal verschillende berekeningen, een uitgewerkt en onderbouwd advies, op basis van uw specifieke situatie. Afhankelijk van de situatie wordt hier wel of geen beloning gevraagd, dat veelal als voorschot dient op de totale beloning. Bemiddeling (+/- 10 uur tot 15 uur); Na de adviesfase neemt u de beslissing over de aankoop van het financiële product. Vervolgens gaan wij voor u bemiddelen in de totstandkoming hiervan. Dit houdt in dat wij alle werkzaamheden als tussenpersoon c.q. bemiddelaar uitvoeren, gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u als klant en een aanbieder (bank of verzekeraar). De duur van het bemiddelingstraject (gemiddeld uur) verschilt en hangt af van welke dienst u afneemt. Er is door ons een selectie gemaakt van 4 tot 8 verschillende aanbieders waar wij zaken mee doen. Deze selectie wordt met regelmaat beoordeeld op passendheid. Wij hebben geen contractuele verplichtingen om voor één of meerdere aanbieders te bemiddelen. Nazorg Een financieel advies is natuurlijk een momentopname en onderhevig aan o.a. allerlei veranderingen in de verschillende fasen van het leven en bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen. Stel ons altijd in kennis van relevante financiële wijzigingen, wijzigingen in uw gezinssamenstelling of andere van belang zijnde zaken die van invloed kunnen zijn op het uitgebrachte financieel advies. Op deze wijze kunnen wij u tijdig van advies voorzien en waar nodig, noodzakelijk of wenselijk bijsturen. Tijdens de looptijd van het financiële product beantwoorden wij graag uw vragen. Voor zover relevant en wenselijk voor het financiële product zullen wij onderhoud plegen. Dit houdt in dat we samen met u beoordelen of het afgenomen product(en) nog past tijdens de op een later moment geldende wensen en/of doelstellingen. Dit gebeurt in een kosteloos onderhoudsgesprek. Tijdsbestek Elke klant is uniek en heeft eigen wensen en voorkeuren. Het is van te voren niet duidelijk aan te geven hoeveel tijd er exact benodigd is voor de genoemde fasen. Hieronder volgt een voorbeeld van de gemiddelde tijdsbesteding: Hypotheekdossier: Minimum tijd. Maximum tijd. Intake. 00,25 uur 00,50 uur. Inventarisatie... 00,50 uur 01,00 uur. Advisering. 01,00 uur 08,50 uur. Bemiddeling.. 10,00 uur 15,00 uur. Totalen 11,75 uur 25,00 uur 2

3 Levensverzekeringen, vermogensopbouwende producten: Kiest u voor een andere financieel product dan hypotheken dan duurt de bemiddeling veelal veel korter. Het tijdsbestek voor de advisering is vaak wel langer. Enkele voorbeelden van de totale tijdsbesteding zijn: o Lijfrenteverzekering / -rekening 04,00 uur 12,00 uur. o Overlijdensverzekering 01,00 uur 05,00 uur. o Ontslagvergoeding 04,00 uur 25,00 uur. o Totale financiële planning 08,00 uur 30,00 uur. Hoe betaalt u ons? U betaalt voor onze dienstverlening via (I) provisie, of (II) een vast vergoedingstarief. Soms is een combinatie van provisie en een vast vergoedingstarief mogelijk. I. Provisie (mogelijk aangevuld met aanvullende nota i.v.m. minimum prijs). Wij ontvangen van de financiële instelling waar wij uw product onderbrengen een marktconforme provisie. De hoogte hiervan is gebaseerd op een percentage van de hypotheeksom of van de premie c.q. (totale) inleg van een bepaald financieel product. Met dit Dienstverleningsdocument kunnen wij u een indicatie geven van de te ontvangen provisie. Deze provisie ontvangen wij rechtstreeks van de bank, verzekeraar of andere financiële instelling. In incidentele gevallen maken wij gebruik van een service provider. Deze service provider ontvangt eveneens provisie inkomsten uit bemiddeling.=de provisie is door de aanbieder meestal verwerkt in het financiële product en maakt voor u onderdeel uit van de rente, de premie of de inleg. U ontvangt van ons geen nota, tenzij de provisie te laag is om onze dienstverlening bedrijfseconomisch te kunnen verantwoorden. Wij zullen u in dat geval daarover dan tijdig informeren. Bij het uitbrengen van de offerte van uw aanbieder zullen wij u exact in Euro s de hoogte van de provisie aangeven. U heeft dan immers uw keuze voor een specifiek product gemaakt. Dit wordt vastgelegd in de adviessamenvatting of in een apart document. U tekent dit document voor kennisgeving en akkoord. In 2011 ontvangen wij 50 % van de totale provisie ineens, zijnde afsluit- of eerstejaars provisie. Daarnaast ontvangen wij 50 % van de totale provisie als doorlopende provisie in een looptijd van meestal 10 jaar of gelijk aan de looptijd van het financieel product. De afsluit- of eerstejaars provisie ontvangen wij ineens (soms in 2 jaar). Zet u uw financieel product stop tijdens de eerste vijf jaar (soms langer) of stapt u daarbinnen over met uw product naar een andere financiële dienstverlener, dan zijn wij verplicht tot terugbetaling van de nog niet verdiende provisie (zgn. terugboekrisico). De doorlopende provisie wordt per jaar verdiend. II. Vast vergoedingstarief In geval van een vast vergoedingstarief maakt de adviseur een inschatting van de werkzaamheden (adviseren en bemiddelen) en spreekt hiervoor een prijs met u af (vrijgesteld van BTW). Het vaste vergoedingstarief kan gelden in de navolgende situaties: De aanbieder hanteert bijvoorbeeld voor bepaalde financiële producten een zogenaamd netto tarief (z.g. netto tarief product ) waar geen provisie over wordt berekend en aan ons wordt vergoed. U betaalt in die situatie dan geen provisie aan de aanbieder, evenmin ontvangen wij provisie van de aanbieder. Bij die constructies kan uw premie/rente lager zijn en/of het rendement hoger liggen dan in vergelijking met een product waarop wel provisie wordt betaald. De vaste vergoeding voor onze dienstverlening ontvangen wij dan rechtstreeks van u. Wij zullen u tijdig informeren of er mogelijkheden zijn voor een netto tarief product; Naast de hiervoor genoemde situatie kan ook een vast vergoedingstarief voor onze dienstverlening (advisering en bemiddeling) met u worden overeengekomen. De eventueel van de aanbieder door ons te ontvangen provisie wordt dan aan u uitbetaald, dit na verrekening van onze nota aan u voor het uurloon of het vast vergoedingstarief. Ook is soms een mengvariant mogelijk waarbij er sprake is van een vastgesteld bedrag en provisie.dit kan spelen als de te ontvangen provisie ontoereikend is voor de aan u te verlenen diensten. Indien dit speelt zullen wij u uiteraard tijdig hierover informeren In geval van een vast vergoedingstarief ontvangt u van ons rechtstreeks de nota. Wij wijzen u er op dat aanbieders bij u ook een premie, rente of inleg in rekening brengen voor het door u gekozen financiële product. Wilt u enkel een advies en geen bemiddeling van ons? Dan geldt een vast vergoedingstarief waarover wel BTW is verschuldigd. Een toelichting hierop vindt u op de laatste pagina. De hoogte van de provisie (variant l) verschilt per financieel product en per financiële aanbieder. Om u een indicatie te geven over onze provisieverdiensten voor onze dienstverlening, hebben wij bij het navolgende onderdeel Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? in tabelvorm per product een procentuele- en nominale bandbreedte van de provisie vermeld. 3

4 Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? Indicatie totale provisie hypotheken: Procentuele provisies. Nominale provisies (1). Hypotheken (= % over de hypotheeksom) Minimum / Maximum Minimum / Maximum Aflossingsvrije hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Lineaire hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Annuïteiten hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Spaar hypotheek 1,50 % / 2,50 % 1.500,-- / 2.500,-- Bankspaar hypotheek 1,00 % / 2,50 % 1.500,-- / 2.500,-- Beleggingshypotheek 0,50 % / 2,50 % 500,-- / 2.500,-- Krediet hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Overbrugging hypotheek 0,00 % / 1,00 % 0,-- / 1.000,-- 1. Nominale bedragen zijn gebaseerd op een hypotheek van ,--. Op elk financieel product is de volgende dienstverlening van toepassing; Intake / Inventarisatie / Advisering / Bemiddeling / Nazorg. Bovenvermelde provisies worden in de verhouding 50 % / 50 % uitgekeerd, zijnde afsluit- en doorlopende provisies. Wat betaalt u zelf voor hypotheekbemiddeling? Hierboven is een indicatie gegeven van onze totale provisieverdiensten, waarvan ons 50 % ineens wordt uitbetaald. U betaalt zelf in het provisiemodel met betrekking tot hypotheken 1 % van de hypotheeksom aan de bank, verzekeraar of financiële instelling. Daarnaast kan het zijn dat wij als bemiddelaar een aanvullende nota vragen, indien onze verdiensten (te ontvangen afsluit- of eerstejaars provisies) te laag zijn in verhouding tot de te verrichten werkzaamheden. Wij maken dit uiteraard tijdig kenbaar. Hieronder volgt een toelichting: Minimum prijs hypotheken; De door ons te ontvangen afsluit- of eerstejaars provisie dient minimaal 1.500,-- te zijn in geval van; o Nieuwe hypotheek aanvraag. o Tweede hypotheek voor een niet bestaande Univé hypotheekklant. o Omzetting hypotheekvorm voor een niet bestaande Univé hypotheekklant. o Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid cq. mede schuldenaarschap in verband met echtscheiding of breuk samenleving voor een niet bestaande Univé hypotheekklant. De door ons te ontvangen afsluit- of eerstejaars provisie dient minimaal 750,-- te zijn in geval van; o Tweede hypotheek voor een bestaande Univé hypotheekklant. o Omzetting hypotheekvorm voor een bestaande Univé hypotheekklant. o Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid cq. mede schuldenaarschap in verband met echtscheiding of breuk samenleving voor een bestaande Univé hypotheekklant. Annuleringskosten van 750,-- indien u de opdracht intrekt na overeenstemming tot opdracht voor bemiddeling. Een specifieke situatie kan leiden tot een specifieke afspraak inzake minimum beloning. Wij informeren u hierover vooraf. 4

5 Indicatie provisie overige financiële producten (al dan niet i.c.m. hypotheken): Procentuele Nominale provisies Overige financiële producten. provisies. Minimum / Maximum Minimum / Maximum Levensverzekering met garantie 1,50 % / 4,00 % 450,-- / 1.200,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Beleggingsverzekering 1,50 % / 4,00 % 450,-- / 1.200,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Pensioenverzekering 1,50 % / 4,00 % 450,-- / 1.200,-- *1. Koopsomverzekering 1,50 % / 7,00 % 150,-- / 700,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *2. Betalingsbeschermer inzake overlijdensrisico 100 % / 200 % 500,-- / 1.000,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *3. Uitvaartverzekering 2,00 % / 5,00 % 100,-- / 250,-- *4. Betalingbeschermers inzake arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 0,00 % / 30,00 % 0,-- / 250,-- *5. 1. = percentage over de premie x de looptijd in jaren. Nominaal gebaseerd op 1.000,-- p/j x 30 jr. 2. = percentage over de éénmalig koopsom. Nominaal gebaseerd op éénmalige inleg van ,-- 3. = percentage over de jaarpremie. Nominaal gebaseerd op premie van 500,-- p/j. 4. = percentage over het verzekerd kapitaal bij overlijden. Nominaal is gebaseerd op 5.000,-- kapitaal. 5. = percentage over de premie p/j (=doorloop provisie) of over de koopsom ineens (=afsluitprovisies). Nominaal gebaseerd over 1.000,-- koopsom. Op elk financieel product is de volgende dienstverlening van toepassing; Intake / Inventarisatie / Advisering / Bemiddeling / Nazorg. Bovenvermelde provisies worden in de verhouding 100 % uitgekeerd, zijnde afsluitprovisies. Naast de genoemde afsluitprovisies wordt veelal nog 0,00 % tot 2,00 % doorlopende provisies uitgekeerd o.b.v. de inleg p/j. Indicatie provisie bankspaarproducten: Overige bancaire producten. Procentuele provisies. Minimum / Maximum Nominale provisies Minimum / Maximum Bankspaarrekening o.b.v. beleggingen 0,00 % / 0,30 % 0,-- / 3,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Bankspaarrekening o.b.v. sparen 0,00 % / 0,30 % 0,-- / 3,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Koopsom Bankspaarrekening 0,00 % / 0,30 % 0,-- / 75,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *2. 1. = percentage over uitstaande saldo per jaar. Nominaal in eerste jaar met inleg 1.000,-- p/j. 2. = percentage over uitstaande saldo per jaar. Nominaal in eerste jaar met éénmalige inleg ,--. Het is door ons in een rekensheet exact aan te geven wat onze verdiensten zijn als u periodiek inlegt. Op elk financieel product is de volgende dienstverlening van toepassing; Intake / Inventarisatie / Advisering / Bemiddeling / Nazorg. Bovengenoemde provisies zijn doorlopende provisies. Banksparen kent (op enkele uitzondering na) geen afsluitprovisies. In veel situaties krijgt u een aanvullende nota. Minimum prijs overige financiële producten: Een eerste adviesgesprek is altijd kosteloos. Het beknopt uitwerken, het doorrekenen van uw wensen en behoeften en een toelichting in een tweede adviesgesprek kan ook kosteloos zijn. Dit bepaalt uw adviseur. De door ons minimaal te ontvangen afsluit- en/of eerstejaars provisie wordt gebaseerd op een tarief van 100,-- per uur. Dit zijn de uren die noodzakelijk zijn geweest voor het gehele intake-, inventarisatie-, advisering- en bemiddelingstraject, onder aftrek van de eerste 2 uren. Indien de afsluit- en/of eerstejaars provisie in het product niet toereikend is krijgt u een aanvullende nota. 5

6 Indien u een uitgebreid advies (een financieel rapport) op papier wenst inclusief toelichting daarop van onze adviseur, zijn de kosten hiervoor eenmalig 500,--. U bent dan niet verplicht een financieel product af te nemen. Mogelijk worden deze kosten verrekend indien u uiteindelijk alsnog een financieel product afneemt, waarvoor eerder genoemde minimale afsluitprovisie geldt. Het kan zijn dat de doorlopende provisie in een bankspaarproduct van een dusdanig niveau is dat dit gezien kan worden als afsluitprovisie. In dat geval krijgt u geen aanvullende nota voor het advies. Dit speelt veelal bij koopsommen. Een specifieke situatie kan leiden tot een specifieke afspraak inzake minimum beloning. Wij informeren u hierover voorafgaand aan onze dienstverlening aan u. Vaste prijs afspraak Indien de mogelijkheid bestaat maakt u met de adviseur een afspraak over de beloning van de werkzaamheden. Uw voordeel uit zich mogelijk in een lagere hypotheekrente, variërend van 0,1 % tot 0,5 %, een hoger rendement op de spaar- en/of beleggingsresultaten of in een lagere termijnpremie of inleg. U betaalt dan op basis van een nota. Voor overige financiële producten, niet zijnde hypotheken, verwijzen wij naar pagina 5/6 (minimum prijs overige financiële producten) en de daar vermelde minimum prijs. Feitelijk komt het neer op 100,-- per uur. De adviseur maakt een inschatting van de werkzaamheden en spreekt een totaal prijs met u af. Het financiële product wordt u provisieloos aangeboden. Voor een inschatting van het aantal uren verwijzen wij naar pagina 3 en het daar vermelde tijdsbestek. Voor hypotheken gelden de volgende minimale vergoedingstarieven; Intake. Kosteloos. Inventarisatie. Kosteloos. Advisering. Kosteloos. Daadwerkelijke bemiddeling 1 % over de financiering, met een minimum van; o Nieuwe hypotheek aanvraag 2.500,-- o Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid c.q. mede schuldenaarschap in verband met echtscheiding of breuk samenleving. - Voor een niet bestaande Univé hypotheekklant ,-- - Voor een bestaande Univé Hypotheekklant ,-- o Tweede hypotheek voor een niet bestaande Univé hypotheekklant ,-- o Tweede hypotheek voor een bestaande Univé hypotheekklant ,-- Annuleringskosten indien u de opdracht intrekt na overeenstemming tot opdracht voor bemiddeling. 500,-- Een specifieke situatie kan leiden tot een specifieke afspraak inzake minimum beloning. Wij informeren u hierover vooraf. Bevestiging ontvangst In dit dienstverleningsdocument hebben wij voor omschreven wat u kan en mag verwachten van onze financiële dienstverlening. Daarnaast is omschreven wat u mogelijk aan kosten betaalt richting bank, verzekeraar of financiële instelling en hoe wij worden beloond. In een apart opdracht formulier wordt u kenbaar gemaakt voor welk verdienmodel is gekozen en welke werkzaamheden wij daarvoor doen. Deze keuze dient u te maken als de adviseur dat nodig acht, maar uiterlijk als u ons de opdracht geeft tot daadwerkelijke bemiddeling. Wilt u dit document tekenen voor ontvangst, het verplicht u verder tot niets. Handtekening voor ontvangst; Naam 1... Naam 2... Adres... / Datum ondertekening PC / Woonplaats... Telefoon.. 6

7 BIJLAGE 1 : opsomming mogelijke (hypotheek) werkzaamheden Hierboven is in grote lijnen weergegeven wat u kunt verwachten van onze dienstverlening. Om u meer inzicht te geven in de werkzaamheden en de benodigde tijd wordt verwezen naar de hieronder vermelde specifieke (niet limitatieve) opsomming. Elk (specifieke) advies kan een afwijkend pakket werkzaamheden afhankelijk van het soort product met zich mee brengen. Voor zover relevant geldt het onderstaande. Intake; Telefonisch contact. Verzending afspraakbevestiging, dienstenwijzer, dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden. Korte voorstel ronde van u als klant en onze adviseur. Vast stellen doel van de afspraak. Uitleg door adviseur werkwijze en beloningssystematiek. Inventarisatie; Bespreken wensen en doelstellingen. Inventariseren en verzamelen van relevante gegevens, zoals (indien van toepassing); o Dienstbetrekking en inkomen. o Genoten opleiding(en) en ambities. o Gezinssituatie en verwachtingen. o Huidige hypotheek en kredieten. o Huidige levensverzekeringen. o Fiscale inventarisatie. o Vermogenspositie. o Pensioengegevens. o Kennis en ervaring van financiële producten. Advisering; Analyseren relevante gegevens. Vormen van klantbeeld, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen en behoeften. Uitleg geven over verschillende hypotheekvormen, fiscaliteiten en rentevaste perioden. Beoordelen of Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk is. Beoordelen of (koopsubsdie), starterslening of ander tegemoetkoming van toepassing is. Begroting maken en toelichten. Maximale leencapaciteit toetsen conform CHF norm, bij overschrijding hiervan beoordelen of er een passende motivatie haalbaar is voor deze overschrijding. Voorbeeld berekening maken o.b.v. verschillende hypotheekvormen. Prijs- en voorwaarden vergelijk verschillende aanbieders. Bepalen noodzaak overbruggingshypotheek. Financiële risico s inzichtelijk maken inzake; o Overlijden. o Pensionering. o Arbeidsongeschiktheid (AO). o Werkloosheid (WW). Indien noodzakelijk prijs- en voorwaardenvergelijk overlijdensverzekering. Indien noodzakelijk prijs- en voorwaardenvergelijk AO / WW verzekering. Uitwerken berekeningen. Bespreken en beoordelen koopovereenkomst op bankgarantie en financieringsclausule. Eventueel vervolggesprek plannen voor toelichten en opstellen nieuwe berekeningen en advies. Samenvatten afspraken. Betreft het een advisering over een ander financieel product/dienst dan hypotheekadvies, dan zal ook hier uitgebreid geanalyseerd worden en zullen financiële posities in kaart worden gebracht, zodat een onderbouwd advies kan worden gegeven. Overeenstemming bereikt; Zodra er overeenstemming is bereikt over de afname van een bepaalde dienst, vult de adviseur een opdrachtbevestiging in. Hierin worden afgesproken diensten en de wijze van beloning vastgelegd. 7

8 Bemiddeling; Bij overschrijding maximale leencapaciteit conform CHF-norm beoordelen of er een passende motivatie is voor deze overschrijding en dit voorleggen bij de bank/verzekeraar. Aanvragen geld leningsovereenkomst (offerte van de bank / verzekeraar). Opstellen adviessamenvatting, waarin alle aspecten van het advies in worden vastgelegd. Uitzoeken welke provisie wordt verdiend op de producten en transparant maken. Dossier vormen en belangrijke data vast leggen, zoals bankgarantie en financieringsclausule. Behulpzaam zijn in het maken van uw taxatieopdracht voor een makelaar. Univé Hypotheekmap samenstellen voor klant met alle documenten. Bespreken, controleren, invullen van alle relevante formulieren, zoals; o Geld leningsovereenkomst. o Werkgeversverklaringen en loonstroken (evt. jaarrekeningen indien zelfstandig). o Paspoort of ID-kaart op geldigheid beoordelen. o Bankafschriften met bijschrijving netto salaris. o Koopovereenkomst. o Aanvraag overbruggingshypotheek. o Verkoopovereenkomst, huidige hypotheek en/of taxatie van de te verkopen woning. o Aanvragen spaar- en/of beleggingsverzekering en/of rekening. o Aanvragen overlijdensverzekering(en). o Medisch akkoord overlijdensverzekering begeleiden. o Aanvragen AO/WW verzekering(en). o Aanvragen koopsubsidie, starterslening of andere tegemoetkoming. o Aanvragen bankgarantie. o Controle taxatierapport. o Regelen van uw voorlopige belastingteruggave. o Regelen van de (fiscale) voorlopige teruggave. o Overige werkzaamheden. Opmaken nota voor bemiddelingskosten (indien van toepassing). Het verzenden, beheren en onderhouden van alle uitstaande opdrachten, richting financiële instelling(en), notaris, makelaar en overige partijen. U als klant op de hoogte houden van de status van uw (hypotheek)aanvraag. Instructies geven voor eventuele Univé verzekeringen, zoals opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand etc. Betreft het de bemiddeling in een ander financieel product of -dienst dan hypotheek bemiddeling, dan zullen de bemiddelingswerkzaamheden mogelijk iets anders zijn dan hierboven is benoemd. Uiteraard wordt u van A tot Z begeleid en op de hoogte gehouden. Nazorg; Dit traject is eventueel in de toekomst van toepassing en is vergelijkbaar met de hierboven genoemde inventarisatie- en adviseringsfasen. Eventuele gewenste aanpassingen naar aanleiding van een onderhoudsgesprek worden gezien als een nieuw bemiddelingstraject. 8