Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011."

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari Betreft; Informatie over onze dienstverlening, kosten voor u als consument, onze beloningsvorm en de hoogte van onze beloning, met betrekking tot hypotheken en overige (complexe) financiële producten. Inleiding Waarom verstrekken wij u een Dienstenwijzer en dit Dienstverleningsdocument? In de Dienstenwijzer (apart document) vindt u alle relevante informatie voor u als consument over onze organisatie, zoals de reikwijdte van onze totale dienstverlening, adres- en telefoongegevens, vergunningnummers en de klachtenprocedure. Dit Dienstverleningsdocument is specifiek gericht op onze financiële dienstverlening. Wij geven u hiermee graag tijdig, dus voordat we voor u adviseren en bemiddelen inzicht in de aard en reikwijdte van onze (financiële) dienstverlening en soort en omvang van onze beloning. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Dienstverlening Kosten eerste adviesgesprek Opdracht tot dienstverlening Welke producten Aard en reikwijdte dienstverlening Tijdsbestek Hoe betaalt u ons? Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? Bijlagen: opsomming mogelijke werkzaamheden Algemene Voorwaarden Dienstverlening Algemene Voorwaarden Dienstverlening Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf van toepassing (versie 1). Een exemplaar van onze voorwaarden is bijgevoegd. Gratis eerste adviesgesprek De kosten per financiële dienst zijn verschillend. In dit document vindt u een indicatie van de kosten. U mag er van uitgaan dat een eerste adviesgesprek en, afhankelijk van de situatie, mogelijk ook een tweede gesprek met onze adviseur altijd kosteloos is. Uiteraard krijgt u tijdens het eerste gesprek uitleg over de inhoud van dit document. Opdracht tot dienstverlening Indien u met onze financieel adviseur overeenstemming heeft bereikt over af te nemen diensten en/of producten leggen wij gemaakte afspraken schriftelijk vast. U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging of overeenkomst van opdracht. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Welke producten? De in dit document weergegeven informatie heeft betrekking op onze dienstverlening (advisering en/of bemiddeling) in de navolgende producten: Hypotheken Levensverzekeringen zoals spaar-, beleggings-, koopsom-, lijfrente-, pensioenverzekeringen. Bankspaarproducten (sparen/beleggen voor oudedag en/of aflossing hypotheekschuld) Levensloopregelingen (eerder stoppen met werken / tussentijds verlof) Betalingsbeschermers (bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid). Uitvaartverzekeringen (geld- of natura verzekering). 1

2 Aard en reikwijdte van onze dienstverlening; Onze dienstverlening bestaat uit een aantal verschillende werkzaamheden. Graag geven wij hierop een toelichting en een globale indicatie van de tijdsbesteding. Intake (+/- 0,25 uur tot 0,5 uur); Het eerste contact is vaak een telefonisch contact. Als er een afspraak is gemaakt, krijgt u van ons vooraf dit Dienstverleningsdocument, een Dienstenwijzer, onze Algemene Voorwaarden Dienstverleningen een afspraakbevestiging met een opsomming van mogelijk benodigde documenten voor het efficiënt laten verlopen van de gemaakte eerste afspraak. De eerste 15 minuten van deze persoonlijke afspraak bestaat uit een korte voorstelronde. U krijgt informatie over onze dienstverlening, uitleg over de wijze waarop wij beloond kunnen worden en een indicatie wat onze dienstverlening globaal kost. Dit laatste is gebaseerd op algemene voorbeelden omdat we op dit moment nog niet exact weten of u gebruik wilt maken van onze dienstverlening en welke diensten en/of producten u precies wilt afnemen. Het intakegesprek is kosteloos. Inventarisatie (+/- 0,5 uur tot 1 uur); Na het intakegesprek worden in de inventarisatie fase uw wensen en doelstellingen besproken en alle relevante gegevens geïnventariseerd die nodig zijn om een goed beeld te kunnen vormen om u daarmee een passend advies te kunnen geven. Gemiddeld duurt de inventarisatiefase ongeveer een half uur. Ook bespreken wij samen met u de afspraken over onze dienstverlening en beloning. Advisering (+/- 1 uur tot 8 uur); Uw wensen en doelstellingen zijn in grote lijn duidelijk geworden. Met de verzamelde gegevens komen wij op basis van uw klantprofiel (klantgegevens) tot een passend advies. Vervolgens gaan we beoordelen wat voor u een geschikt financieel product is. U krijgt dan van ons advies over verschillende financiële producten. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in prijs en voorwaarden. Ons advies omvat in de regel een product advies. In onze advisering betrekken wij gemiddeld 5 producten van 5 aanbieders. U bent bij ons vrij in de (eind) keuze van aanbieders en producten. De duur van het adviestraject hangt af van uw kennis, ervaring, de complexiteit en uw besluitvorming. U krijgt van ons de ruimte om een weloverwogen keuze te maken. Indien wenselijk krijgt u van ons een eerste opzet op papier. Dit kan bestaan uit een aantal verschillende berekeningen, een uitgewerkt en onderbouwd advies, op basis van uw specifieke situatie. Afhankelijk van de situatie wordt hier wel of geen beloning gevraagd, dat veelal als voorschot dient op de totale beloning. Bemiddeling (+/- 10 uur tot 15 uur); Na de adviesfase neemt u de beslissing over de aankoop van het financiële product. Vervolgens gaan wij voor u bemiddelen in de totstandkoming hiervan. Dit houdt in dat wij alle werkzaamheden als tussenpersoon c.q. bemiddelaar uitvoeren, gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u als klant en een aanbieder (bank of verzekeraar). De duur van het bemiddelingstraject (gemiddeld uur) verschilt en hangt af van welke dienst u afneemt. Er is door ons een selectie gemaakt van 4 tot 8 verschillende aanbieders waar wij zaken mee doen. Deze selectie wordt met regelmaat beoordeeld op passendheid. Wij hebben geen contractuele verplichtingen om voor één of meerdere aanbieders te bemiddelen. Nazorg Een financieel advies is natuurlijk een momentopname en onderhevig aan o.a. allerlei veranderingen in de verschillende fasen van het leven en bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen. Stel ons altijd in kennis van relevante financiële wijzigingen, wijzigingen in uw gezinssamenstelling of andere van belang zijnde zaken die van invloed kunnen zijn op het uitgebrachte financieel advies. Op deze wijze kunnen wij u tijdig van advies voorzien en waar nodig, noodzakelijk of wenselijk bijsturen. Tijdens de looptijd van het financiële product beantwoorden wij graag uw vragen. Voor zover relevant en wenselijk voor het financiële product zullen wij onderhoud plegen. Dit houdt in dat we samen met u beoordelen of het afgenomen product(en) nog past tijdens de op een later moment geldende wensen en/of doelstellingen. Dit gebeurt in een kosteloos onderhoudsgesprek. Tijdsbestek Elke klant is uniek en heeft eigen wensen en voorkeuren. Het is van te voren niet duidelijk aan te geven hoeveel tijd er exact benodigd is voor de genoemde fasen. Hieronder volgt een voorbeeld van de gemiddelde tijdsbesteding: Hypotheekdossier: Minimum tijd. Maximum tijd. Intake. 00,25 uur 00,50 uur. Inventarisatie... 00,50 uur 01,00 uur. Advisering. 01,00 uur 08,50 uur. Bemiddeling.. 10,00 uur 15,00 uur. Totalen 11,75 uur 25,00 uur 2

3 Levensverzekeringen, vermogensopbouwende producten: Kiest u voor een andere financieel product dan hypotheken dan duurt de bemiddeling veelal veel korter. Het tijdsbestek voor de advisering is vaak wel langer. Enkele voorbeelden van de totale tijdsbesteding zijn: o Lijfrenteverzekering / -rekening 04,00 uur 12,00 uur. o Overlijdensverzekering 01,00 uur 05,00 uur. o Ontslagvergoeding 04,00 uur 25,00 uur. o Totale financiële planning 08,00 uur 30,00 uur. Hoe betaalt u ons? U betaalt voor onze dienstverlening via (I) provisie, of (II) een vast vergoedingstarief. Soms is een combinatie van provisie en een vast vergoedingstarief mogelijk. I. Provisie (mogelijk aangevuld met aanvullende nota i.v.m. minimum prijs). Wij ontvangen van de financiële instelling waar wij uw product onderbrengen een marktconforme provisie. De hoogte hiervan is gebaseerd op een percentage van de hypotheeksom of van de premie c.q. (totale) inleg van een bepaald financieel product. Met dit Dienstverleningsdocument kunnen wij u een indicatie geven van de te ontvangen provisie. Deze provisie ontvangen wij rechtstreeks van de bank, verzekeraar of andere financiële instelling. In incidentele gevallen maken wij gebruik van een service provider. Deze service provider ontvangt eveneens provisie inkomsten uit bemiddeling.=de provisie is door de aanbieder meestal verwerkt in het financiële product en maakt voor u onderdeel uit van de rente, de premie of de inleg. U ontvangt van ons geen nota, tenzij de provisie te laag is om onze dienstverlening bedrijfseconomisch te kunnen verantwoorden. Wij zullen u in dat geval daarover dan tijdig informeren. Bij het uitbrengen van de offerte van uw aanbieder zullen wij u exact in Euro s de hoogte van de provisie aangeven. U heeft dan immers uw keuze voor een specifiek product gemaakt. Dit wordt vastgelegd in de adviessamenvatting of in een apart document. U tekent dit document voor kennisgeving en akkoord. In 2011 ontvangen wij 50 % van de totale provisie ineens, zijnde afsluit- of eerstejaars provisie. Daarnaast ontvangen wij 50 % van de totale provisie als doorlopende provisie in een looptijd van meestal 10 jaar of gelijk aan de looptijd van het financieel product. De afsluit- of eerstejaars provisie ontvangen wij ineens (soms in 2 jaar). Zet u uw financieel product stop tijdens de eerste vijf jaar (soms langer) of stapt u daarbinnen over met uw product naar een andere financiële dienstverlener, dan zijn wij verplicht tot terugbetaling van de nog niet verdiende provisie (zgn. terugboekrisico). De doorlopende provisie wordt per jaar verdiend. II. Vast vergoedingstarief In geval van een vast vergoedingstarief maakt de adviseur een inschatting van de werkzaamheden (adviseren en bemiddelen) en spreekt hiervoor een prijs met u af (vrijgesteld van BTW). Het vaste vergoedingstarief kan gelden in de navolgende situaties: De aanbieder hanteert bijvoorbeeld voor bepaalde financiële producten een zogenaamd netto tarief (z.g. netto tarief product ) waar geen provisie over wordt berekend en aan ons wordt vergoed. U betaalt in die situatie dan geen provisie aan de aanbieder, evenmin ontvangen wij provisie van de aanbieder. Bij die constructies kan uw premie/rente lager zijn en/of het rendement hoger liggen dan in vergelijking met een product waarop wel provisie wordt betaald. De vaste vergoeding voor onze dienstverlening ontvangen wij dan rechtstreeks van u. Wij zullen u tijdig informeren of er mogelijkheden zijn voor een netto tarief product; Naast de hiervoor genoemde situatie kan ook een vast vergoedingstarief voor onze dienstverlening (advisering en bemiddeling) met u worden overeengekomen. De eventueel van de aanbieder door ons te ontvangen provisie wordt dan aan u uitbetaald, dit na verrekening van onze nota aan u voor het uurloon of het vast vergoedingstarief. Ook is soms een mengvariant mogelijk waarbij er sprake is van een vastgesteld bedrag en provisie.dit kan spelen als de te ontvangen provisie ontoereikend is voor de aan u te verlenen diensten. Indien dit speelt zullen wij u uiteraard tijdig hierover informeren In geval van een vast vergoedingstarief ontvangt u van ons rechtstreeks de nota. Wij wijzen u er op dat aanbieders bij u ook een premie, rente of inleg in rekening brengen voor het door u gekozen financiële product. Wilt u enkel een advies en geen bemiddeling van ons? Dan geldt een vast vergoedingstarief waarover wel BTW is verschuldigd. Een toelichting hierop vindt u op de laatste pagina. De hoogte van de provisie (variant l) verschilt per financieel product en per financiële aanbieder. Om u een indicatie te geven over onze provisieverdiensten voor onze dienstverlening, hebben wij bij het navolgende onderdeel Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? in tabelvorm per product een procentuele- en nominale bandbreedte van de provisie vermeld. 3

4 Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? Indicatie totale provisie hypotheken: Procentuele provisies. Nominale provisies (1). Hypotheken (= % over de hypotheeksom) Minimum / Maximum Minimum / Maximum Aflossingsvrije hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Lineaire hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Annuïteiten hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Spaar hypotheek 1,50 % / 2,50 % 1.500,-- / 2.500,-- Bankspaar hypotheek 1,00 % / 2,50 % 1.500,-- / 2.500,-- Beleggingshypotheek 0,50 % / 2,50 % 500,-- / 2.500,-- Krediet hypotheek 0,50 % / 1,00 % 500,-- / 1.000,-- Overbrugging hypotheek 0,00 % / 1,00 % 0,-- / 1.000,-- 1. Nominale bedragen zijn gebaseerd op een hypotheek van ,--. Op elk financieel product is de volgende dienstverlening van toepassing; Intake / Inventarisatie / Advisering / Bemiddeling / Nazorg. Bovenvermelde provisies worden in de verhouding 50 % / 50 % uitgekeerd, zijnde afsluit- en doorlopende provisies. Wat betaalt u zelf voor hypotheekbemiddeling? Hierboven is een indicatie gegeven van onze totale provisieverdiensten, waarvan ons 50 % ineens wordt uitbetaald. U betaalt zelf in het provisiemodel met betrekking tot hypotheken 1 % van de hypotheeksom aan de bank, verzekeraar of financiële instelling. Daarnaast kan het zijn dat wij als bemiddelaar een aanvullende nota vragen, indien onze verdiensten (te ontvangen afsluit- of eerstejaars provisies) te laag zijn in verhouding tot de te verrichten werkzaamheden. Wij maken dit uiteraard tijdig kenbaar. Hieronder volgt een toelichting: Minimum prijs hypotheken; De door ons te ontvangen afsluit- of eerstejaars provisie dient minimaal 1.500,-- te zijn in geval van; o Nieuwe hypotheek aanvraag. o Tweede hypotheek voor een niet bestaande Univé hypotheekklant. o Omzetting hypotheekvorm voor een niet bestaande Univé hypotheekklant. o Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid cq. mede schuldenaarschap in verband met echtscheiding of breuk samenleving voor een niet bestaande Univé hypotheekklant. De door ons te ontvangen afsluit- of eerstejaars provisie dient minimaal 750,-- te zijn in geval van; o Tweede hypotheek voor een bestaande Univé hypotheekklant. o Omzetting hypotheekvorm voor een bestaande Univé hypotheekklant. o Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid cq. mede schuldenaarschap in verband met echtscheiding of breuk samenleving voor een bestaande Univé hypotheekklant. Annuleringskosten van 750,-- indien u de opdracht intrekt na overeenstemming tot opdracht voor bemiddeling. Een specifieke situatie kan leiden tot een specifieke afspraak inzake minimum beloning. Wij informeren u hierover vooraf. 4

5 Indicatie provisie overige financiële producten (al dan niet i.c.m. hypotheken): Procentuele Nominale provisies Overige financiële producten. provisies. Minimum / Maximum Minimum / Maximum Levensverzekering met garantie 1,50 % / 4,00 % 450,-- / 1.200,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Beleggingsverzekering 1,50 % / 4,00 % 450,-- / 1.200,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Pensioenverzekering 1,50 % / 4,00 % 450,-- / 1.200,-- *1. Koopsomverzekering 1,50 % / 7,00 % 150,-- / 700,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *2. Betalingsbeschermer inzake overlijdensrisico 100 % / 200 % 500,-- / 1.000,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *3. Uitvaartverzekering 2,00 % / 5,00 % 100,-- / 250,-- *4. Betalingbeschermers inzake arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 0,00 % / 30,00 % 0,-- / 250,-- *5. 1. = percentage over de premie x de looptijd in jaren. Nominaal gebaseerd op 1.000,-- p/j x 30 jr. 2. = percentage over de éénmalig koopsom. Nominaal gebaseerd op éénmalige inleg van ,-- 3. = percentage over de jaarpremie. Nominaal gebaseerd op premie van 500,-- p/j. 4. = percentage over het verzekerd kapitaal bij overlijden. Nominaal is gebaseerd op 5.000,-- kapitaal. 5. = percentage over de premie p/j (=doorloop provisie) of over de koopsom ineens (=afsluitprovisies). Nominaal gebaseerd over 1.000,-- koopsom. Op elk financieel product is de volgende dienstverlening van toepassing; Intake / Inventarisatie / Advisering / Bemiddeling / Nazorg. Bovenvermelde provisies worden in de verhouding 100 % uitgekeerd, zijnde afsluitprovisies. Naast de genoemde afsluitprovisies wordt veelal nog 0,00 % tot 2,00 % doorlopende provisies uitgekeerd o.b.v. de inleg p/j. Indicatie provisie bankspaarproducten: Overige bancaire producten. Procentuele provisies. Minimum / Maximum Nominale provisies Minimum / Maximum Bankspaarrekening o.b.v. beleggingen 0,00 % / 0,30 % 0,-- / 3,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Bankspaarrekening o.b.v. sparen 0,00 % / 0,30 % 0,-- / 3,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *1. Koopsom Bankspaarrekening 0,00 % / 0,30 % 0,-- / 75,-- (al dan niet fiscaal aftrekbaar) *2. 1. = percentage over uitstaande saldo per jaar. Nominaal in eerste jaar met inleg 1.000,-- p/j. 2. = percentage over uitstaande saldo per jaar. Nominaal in eerste jaar met éénmalige inleg ,--. Het is door ons in een rekensheet exact aan te geven wat onze verdiensten zijn als u periodiek inlegt. Op elk financieel product is de volgende dienstverlening van toepassing; Intake / Inventarisatie / Advisering / Bemiddeling / Nazorg. Bovengenoemde provisies zijn doorlopende provisies. Banksparen kent (op enkele uitzondering na) geen afsluitprovisies. In veel situaties krijgt u een aanvullende nota. Minimum prijs overige financiële producten: Een eerste adviesgesprek is altijd kosteloos. Het beknopt uitwerken, het doorrekenen van uw wensen en behoeften en een toelichting in een tweede adviesgesprek kan ook kosteloos zijn. Dit bepaalt uw adviseur. De door ons minimaal te ontvangen afsluit- en/of eerstejaars provisie wordt gebaseerd op een tarief van 100,-- per uur. Dit zijn de uren die noodzakelijk zijn geweest voor het gehele intake-, inventarisatie-, advisering- en bemiddelingstraject, onder aftrek van de eerste 2 uren. Indien de afsluit- en/of eerstejaars provisie in het product niet toereikend is krijgt u een aanvullende nota. 5

6 Indien u een uitgebreid advies (een financieel rapport) op papier wenst inclusief toelichting daarop van onze adviseur, zijn de kosten hiervoor eenmalig 500,--. U bent dan niet verplicht een financieel product af te nemen. Mogelijk worden deze kosten verrekend indien u uiteindelijk alsnog een financieel product afneemt, waarvoor eerder genoemde minimale afsluitprovisie geldt. Het kan zijn dat de doorlopende provisie in een bankspaarproduct van een dusdanig niveau is dat dit gezien kan worden als afsluitprovisie. In dat geval krijgt u geen aanvullende nota voor het advies. Dit speelt veelal bij koopsommen. Een specifieke situatie kan leiden tot een specifieke afspraak inzake minimum beloning. Wij informeren u hierover voorafgaand aan onze dienstverlening aan u. Vaste prijs afspraak Indien de mogelijkheid bestaat maakt u met de adviseur een afspraak over de beloning van de werkzaamheden. Uw voordeel uit zich mogelijk in een lagere hypotheekrente, variërend van 0,1 % tot 0,5 %, een hoger rendement op de spaar- en/of beleggingsresultaten of in een lagere termijnpremie of inleg. U betaalt dan op basis van een nota. Voor overige financiële producten, niet zijnde hypotheken, verwijzen wij naar pagina 5/6 (minimum prijs overige financiële producten) en de daar vermelde minimum prijs. Feitelijk komt het neer op 100,-- per uur. De adviseur maakt een inschatting van de werkzaamheden en spreekt een totaal prijs met u af. Het financiële product wordt u provisieloos aangeboden. Voor een inschatting van het aantal uren verwijzen wij naar pagina 3 en het daar vermelde tijdsbestek. Voor hypotheken gelden de volgende minimale vergoedingstarieven; Intake. Kosteloos. Inventarisatie. Kosteloos. Advisering. Kosteloos. Daadwerkelijke bemiddeling 1 % over de financiering, met een minimum van; o Nieuwe hypotheek aanvraag 2.500,-- o Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid c.q. mede schuldenaarschap in verband met echtscheiding of breuk samenleving. - Voor een niet bestaande Univé hypotheekklant ,-- - Voor een bestaande Univé Hypotheekklant ,-- o Tweede hypotheek voor een niet bestaande Univé hypotheekklant ,-- o Tweede hypotheek voor een bestaande Univé hypotheekklant ,-- Annuleringskosten indien u de opdracht intrekt na overeenstemming tot opdracht voor bemiddeling. 500,-- Een specifieke situatie kan leiden tot een specifieke afspraak inzake minimum beloning. Wij informeren u hierover vooraf. Bevestiging ontvangst In dit dienstverleningsdocument hebben wij voor omschreven wat u kan en mag verwachten van onze financiële dienstverlening. Daarnaast is omschreven wat u mogelijk aan kosten betaalt richting bank, verzekeraar of financiële instelling en hoe wij worden beloond. In een apart opdracht formulier wordt u kenbaar gemaakt voor welk verdienmodel is gekozen en welke werkzaamheden wij daarvoor doen. Deze keuze dient u te maken als de adviseur dat nodig acht, maar uiterlijk als u ons de opdracht geeft tot daadwerkelijke bemiddeling. Wilt u dit document tekenen voor ontvangst, het verplicht u verder tot niets. Handtekening voor ontvangst; Naam 1... Naam 2... Adres... / Datum ondertekening PC / Woonplaats... Telefoon.. 6

7 BIJLAGE 1 : opsomming mogelijke (hypotheek) werkzaamheden Hierboven is in grote lijnen weergegeven wat u kunt verwachten van onze dienstverlening. Om u meer inzicht te geven in de werkzaamheden en de benodigde tijd wordt verwezen naar de hieronder vermelde specifieke (niet limitatieve) opsomming. Elk (specifieke) advies kan een afwijkend pakket werkzaamheden afhankelijk van het soort product met zich mee brengen. Voor zover relevant geldt het onderstaande. Intake; Telefonisch contact. Verzending afspraakbevestiging, dienstenwijzer, dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden. Korte voorstel ronde van u als klant en onze adviseur. Vast stellen doel van de afspraak. Uitleg door adviseur werkwijze en beloningssystematiek. Inventarisatie; Bespreken wensen en doelstellingen. Inventariseren en verzamelen van relevante gegevens, zoals (indien van toepassing); o Dienstbetrekking en inkomen. o Genoten opleiding(en) en ambities. o Gezinssituatie en verwachtingen. o Huidige hypotheek en kredieten. o Huidige levensverzekeringen. o Fiscale inventarisatie. o Vermogenspositie. o Pensioengegevens. o Kennis en ervaring van financiële producten. Advisering; Analyseren relevante gegevens. Vormen van klantbeeld, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen en behoeften. Uitleg geven over verschillende hypotheekvormen, fiscaliteiten en rentevaste perioden. Beoordelen of Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk is. Beoordelen of (koopsubsdie), starterslening of ander tegemoetkoming van toepassing is. Begroting maken en toelichten. Maximale leencapaciteit toetsen conform CHF norm, bij overschrijding hiervan beoordelen of er een passende motivatie haalbaar is voor deze overschrijding. Voorbeeld berekening maken o.b.v. verschillende hypotheekvormen. Prijs- en voorwaarden vergelijk verschillende aanbieders. Bepalen noodzaak overbruggingshypotheek. Financiële risico s inzichtelijk maken inzake; o Overlijden. o Pensionering. o Arbeidsongeschiktheid (AO). o Werkloosheid (WW). Indien noodzakelijk prijs- en voorwaardenvergelijk overlijdensverzekering. Indien noodzakelijk prijs- en voorwaardenvergelijk AO / WW verzekering. Uitwerken berekeningen. Bespreken en beoordelen koopovereenkomst op bankgarantie en financieringsclausule. Eventueel vervolggesprek plannen voor toelichten en opstellen nieuwe berekeningen en advies. Samenvatten afspraken. Betreft het een advisering over een ander financieel product/dienst dan hypotheekadvies, dan zal ook hier uitgebreid geanalyseerd worden en zullen financiële posities in kaart worden gebracht, zodat een onderbouwd advies kan worden gegeven. Overeenstemming bereikt; Zodra er overeenstemming is bereikt over de afname van een bepaalde dienst, vult de adviseur een opdrachtbevestiging in. Hierin worden afgesproken diensten en de wijze van beloning vastgelegd. 7

8 Bemiddeling; Bij overschrijding maximale leencapaciteit conform CHF-norm beoordelen of er een passende motivatie is voor deze overschrijding en dit voorleggen bij de bank/verzekeraar. Aanvragen geld leningsovereenkomst (offerte van de bank / verzekeraar). Opstellen adviessamenvatting, waarin alle aspecten van het advies in worden vastgelegd. Uitzoeken welke provisie wordt verdiend op de producten en transparant maken. Dossier vormen en belangrijke data vast leggen, zoals bankgarantie en financieringsclausule. Behulpzaam zijn in het maken van uw taxatieopdracht voor een makelaar. Univé Hypotheekmap samenstellen voor klant met alle documenten. Bespreken, controleren, invullen van alle relevante formulieren, zoals; o Geld leningsovereenkomst. o Werkgeversverklaringen en loonstroken (evt. jaarrekeningen indien zelfstandig). o Paspoort of ID-kaart op geldigheid beoordelen. o Bankafschriften met bijschrijving netto salaris. o Koopovereenkomst. o Aanvraag overbruggingshypotheek. o Verkoopovereenkomst, huidige hypotheek en/of taxatie van de te verkopen woning. o Aanvragen spaar- en/of beleggingsverzekering en/of rekening. o Aanvragen overlijdensverzekering(en). o Medisch akkoord overlijdensverzekering begeleiden. o Aanvragen AO/WW verzekering(en). o Aanvragen koopsubsidie, starterslening of andere tegemoetkoming. o Aanvragen bankgarantie. o Controle taxatierapport. o Regelen van uw voorlopige belastingteruggave. o Regelen van de (fiscale) voorlopige teruggave. o Overige werkzaamheden. Opmaken nota voor bemiddelingskosten (indien van toepassing). Het verzenden, beheren en onderhouden van alle uitstaande opdrachten, richting financiële instelling(en), notaris, makelaar en overige partijen. U als klant op de hoogte houden van de status van uw (hypotheek)aanvraag. Instructies geven voor eventuele Univé verzekeringen, zoals opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand etc. Betreft het de bemiddeling in een ander financieel product of -dienst dan hypotheek bemiddeling, dan zullen de bemiddelingswerkzaamheden mogelijk iets anders zijn dan hierboven is benoemd. Uiteraard wordt u van A tot Z begeleid en op de hoogte gehouden. Nazorg; Dit traject is eventueel in de toekomst van toepassing en is vergelijkbaar met de hierboven genoemde inventarisatie- en adviseringsfasen. Eventuele gewenste aanpassingen naar aanleiding van een onderhoudsgesprek worden gezien als een nieuw bemiddelingstraject. 8

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen,hypotheken,bankspaarproducten, en andere financiële diensten.

Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen,hypotheken,bankspaarproducten, en andere financiële diensten. Waarom dit Document? Vanaf 01 januari 2009 is het wettelijk verplicht u een dienstenwijzer en een dienstverleningsdocument te overleggen. In het dienstverleningsdocument wordt o.a. de aard van de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Aanleiding verzoek tot dienstverlening

Aanleiding verzoek tot dienstverlening Naam en voorletter(s): Adres en huisnummer: Postcode: Telefoon: Burgerservicenummer: Burgerlijke staat: Man/vrouw: Woonplaats: Email: Gegevens partner: Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Siemerink Assurantiën & Vastgoed B.V. Prinsestraat 15 7513 AM Enschede Postbus 402 7500 AK Enschede Telefoon 053-4337777 Fax 053-4325593 E-mail info@siemerink-vgt.nl Internet www.siemerink-vgt.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN ROSSUM & ZN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN ROSSUM & ZN Dienstverleningsdocument voor relaties van Assurantiekantoor van Rossum & Zn. Mei 2010 ASSURANTIEKANTOOR VAN ROSSUM & ZN ASSURANTIEKANTOOR VAN ROSSUM & TERNEDE H. de Vrieslaan 105 1097 EJ AMSTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. Dit document Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009 Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12 1 2 Adres Postcode en Woonplaats Plaats, datum Betreft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Met dit document willen wij ons aan u voorstellen en u informeren over de manier waarop wij onze dienstverlening, werkwijze en beloning hebben ingericht. Als u besluit om van onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door de CNIP financieel advies, Active Finance BV, hierna CNIP. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Hypotheek Dienstverleningsdocument - VERSIE 01-01-2013 -

Hypotheek Dienstverleningsdocument - VERSIE 01-01-2013 - Hypotheek Dienstverleningsdocument - VERSIE 01-01-2013 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Servicecertificaat Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Ons doel is het advies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Komfort makelaardij & Verzekeringen, Zwart Janstraat 55A, 3035 AL ROTTERDAM. Telefoon 010-4660609, Faxnummer : 010-4661120, e-mail: info@komfortverzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? A.C. Koijen & Partners Hypotheken Pensioenen en Verzekeringen Esserstraat 79 Bredaseweg 4 4813 EJ Breda 4861 AH Chaam AC Koijen & Partners adviseert en bemiddeld

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Postbus 2182 6020 AD Budel www.dirklammers.nl Tel. 0495-499677 Fax 0495-499088 info@dirklammers.nl Ons kantoor

Nadere informatie

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven.

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven. Tarieven Binnen onze adviesgebieden Hypotheek, Pensioen & Inkomen en Vermogen werken wij met vaste tarieven voor onze dienstverlening. Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede onze tarieven.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Complexe producten en hypotheken Dienstverlening Hypotheek. Pensioen & Inkomen. Vermogen. Variabele tarieven Opdrachtbevestiging Tarievenoverzicht

Complexe producten en hypotheken Dienstverlening Hypotheek. Pensioen & Inkomen. Vermogen. Variabele tarieven Opdrachtbevestiging Tarievenoverzicht Binnen onze adviesgebieden, Pensioen & Inkomen en Vermogen werken wij met variabele tarieven voor onze dienstverlening. Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede onze tarieven. Op alle diensten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument.

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Veritas Maastricht hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van onze dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

:Timmermans Financieel Advies

:Timmermans Financieel Advies Timmermans Financieel Advies hypotheken-sparen-verzekeringen DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Timmermans Financieel Advies Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Met dit document willen wij ons aan u voorstellen en u informeren over de manier waarop wij onze dienstverlening, werkwijze en beloning hebben ingericht. Als u besluit om van onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Loevestein 27 1187 DL AMSTELVEEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit Dienstverleningsdocument (DVD) leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12003024

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12003024 Dienstverleningsdocument AVS Meerkerk BV Onze kerngegevens: Bezoekadres: Postadres: AVS Meerkerk BV Tolstraat 29 Postbus 21 4231 BB Meerkerk 4230 BA Meerkerk Telefoon: 0183-351008 Fax: 0183-353252 Email:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Looweg 9-i 7741 EG Coevorden Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht hypotheken

Overeenkomst van opdracht hypotheken Overeenkomst van opdracht hypotheken Graag bevestig ik hierbij de door u aan Stormfinance Nijkerk hypotheken & verzekeringen, hierna te noemen Stormfinance, verstrekte opdracht. Opdrachtnemer: Stormfinance

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit

Nadere informatie