Jaargang 16 aflevering 3 november 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 16 aflevering 3 november 2007"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 2 Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Vacant (Anne Bajema a.i.) Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Beheer Website en Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. ACCEPTGIRO INGESLOTEN Secretariaat BHTD: POSTBUS 634, 2600 AP Delft In dit nummer onder andere: In memoriam Leon Dias Nieuw bestuurslid gezocht 380 kv perikelen Voor u gesurft De BHTD heeft een nieuw adres: Internetadres: Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 3 JAARGANG 16 - AFLEVERING 3 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD november 2007 Inhoud: In memoriam Leon Dias 4 van uw voorzitter 5 gezocht nieuw bestuurslid 6 van uw penningmeester/ledenadministrateur 6 Jurrien de Knecht - nieuw bestuurslid kv perikelen: 9 reactie van Marcel Klok 9 Massale opkomst informatieavond 380 kv-leiding kv, Reactie Gemeente Delft op vergadering 12 Voor U gesurft: 14 energielabel voor woning verplicht 14 Baby Boomer bang voor de toekomst 15 Acties voor leden: 19 Pag Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 4 Begin juli bereikte ons het droevige bericht dat Leon Dias ons is ontvallen. t Laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is thans opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor wie het aangaat is het niet erg, die heeft genoeg geleden. Wel voor hen die hij achterliet. Vaarwel. en rust in vrede. 25 januari juli 2007 In Memoriam Leon Dias. Leon is sinds begin 1998 als vice-voorzitter bestuurslid van de BHTD geweest. In die functie was hij zeer actief, toegewijd aan zijn taak en zijn wijk, altijd bereid om mee te denken met erkenning voor ieders denk- en handelwijze. Leon is vanaf het begin erg druk bezig geweest met allerlei taken binnen ons bestuur. Voor veel leden was Leon het aanspreekpunt voor onze lopende contracten en projecten. Ook was hij een groot pleitbezorger voor, al dan niet preventief, onderhoud en schreef daarover vaak in onze Info-Bulletins. Niet alleen al het werk dat hij voor de BHTD deed, maar zeker ook de manier waarop hij onze belangen behartigde hebben hem een belangrijke plaats in onze vereniging bezorgd. De manier waarop hij zijn taken volbracht dwong veel respect af. Als medebestuursleden, al voelt het meer als vrienden, zijn wij hiervoor ontzettend dankbaar. Tijdens een bestuursvergadering begin dit jaar heeft Leon aangegeven zich om gezondheidsredenen niet herverkiesbaar te stellen als bestuurslid van de BHTD. Zijn ongeneeslijke ziekte liet dit niet meer toe. Wij hebben hem met lede ogen uit ons bestuur zien vertrekken. Gedurende de laatste maanden hebben wij als bestuursleden hem uit respect en dankbaarheid voor wat hij voor ons en de BHTD heeft betekend bij toerbeurt wekelijks bezocht. Het Bestuur van de BHTD

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 5 VAN UW VOORZITTER Op 4 juli j.l. is ons oud-bestuurslid Leon Dias overleden. Ondanks zijn slechter wordende gezondheid heeft hij tot de Algemene Vergadering van 18 april van dit jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. Bij de bezoeken, die we hem ná die vergadering brachten bleek hij nog steeds erg belangstellend naar het wel en wee van de BHTD. We missen hem! Elders in dit Info-Bulletin vindt u een In Memoriam. De samenstelling en taakverdeling van ons bestuur heeft na de A.V. enige wijzigingen ondergaan. Jurrien de Knecht is toegetreden tot het bestuur met als voornaamste taak het beheer van onze website en het aanpassen van adressen; de s komen nu bij Bram Hoevenaar binnen. Anne Bajema neemt de functie van vice-voorzitter waar en behandelt de communicatie met de leden voor wat betreft de C.V.-contracten. De contacten met FBTO neem ik waar. We streven naar een bestuur met 6 leden; door de wijziging van onze statuten is dat mogelijk. Op onze vraag in het vorige Info-Bulletin naar een nieuw bestuurslid voor de contracten hebben we geen reacties ontvangen; we zoeken nog steeds naar een opvolger van Leon; we plaatsen onze oproep voor een nieuw bestuurslid nog maar een keer in de hoop dat iemand zich tot deelname aan ons bestuur aangetrokken voelt. De 380 KV verbinding wordt uitstekend gevolgd door het Actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv. De inmiddels opgestelde Planologische Kernbeslissing 4 is op 5 november besproken in de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Het actiecomité heeft een brief met indringende vragen aan de ministers van Economische Zaken en van VROM gestuurd met kopie aan de leden van de Vaste Commissie. Door de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland wordt nu ook aangedrongen op ondergrondse aanleg van de 380 KV verbinding ten zuiden en westen van Tanthof. Omtrent Rotterdam Airport heerst een diepe stilte (was het maar waar). We wachten nog steeds op een uitnodiging voor een vergadering om de MER en de daarbij horende Aanwijzing te bespreken. Als u overlast ondervindt van lawaaiige vliegtuigen of van Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 6 vliegtuigen die ná uur of vóór 7.00 uur opstijgen verdient het aanbeveling dit te melden bij de Milieudienst van Rijnmond, telefoon: Verderop in dit Info-Bulletin vindt u, zoals gebruikelijk, weer onze uitnodiging uw lidmaatschap van de BHTD voor volgend jaar te continueren. Bert Vixseboxse Gezocht: een nieuw bestuurslid Doordat Leon Dias ons bestuur helaas verlaten heeft zijn we op zoek naar iemand die zijn opengevallen plaats in kan nemen. We zoeken iemand met een technische achtergrond, in het bezit van een P.C. en , die contacten met onze C.V.-installateurs en andere firma s onderhoudt en in voorkomende gevallen projecten in een deelplan, zoals voegwerk of betonrot, coördineert. Voor het gebruik van de P.C. en Internet wordt jaarlijks een tegemoetkoming uitgekeerd. Ons bestuur vergadert s avonds zo n zeven à acht keer per jaar bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Verder gaan we één keer per jaar, vergezeld van onze partners met elkaar eten. Als u er voor voelt ons bestuur te versterken kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoon , of met een van de andere bestuursleden. Wij wachten met spanning uw reactie af! Bert Vixseboxse Van uw Penningmeester / ledenadministrateur Ingesloten in dit laatste BHTD-Info-Bulletin van 2007 ontvangt u de acceptgiro waarmee u uw contributie voor het jaar 2008 kunt voldoen. Bij een aantal van u heb ik op de acceptgiro tevens het bedrag vermeld voor het CV-contract met de firma Feenstra voor Hierbij ben ik er van uitgegaan dat u het contract voor 2007 in 2008 ongewijzigd wilt voortzetten. Als u dit niet wilt verzoek ik u contact met mij op te nemen. Ik verzoek u, in verband met het zo snel mogelijk kunnen doorgeven van een overzicht van de deelnemerslijsten aan Delgas en Feenstra,

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 7 hetgeen overigens natuurlijk in uw eigen belang is, uw betaling aan mij willen verrichten VÓÓR 15 december a.s. Verder verzoek ik u voor de betaling gebruik te maken van de ingesloten acceptgiro. Indien u dit niet wilt kunt u een eigen overschrijving doen. Wilt u in dat geval hierop vermelden voor wie (naam en adres) de betaling bestemd is. Van overig door u vermeld commentaar zal ik uiteraard nota nemen. Voor de girotellers onder u: wilt u bij de mededelingen uw adres vermelden, zodat ik kan zien wie er heeft betaald en voor welk adres dit dus geldt. Helaas ben ik genoodzaakt om betalingen, die ik om bovenvermelde redenen niet kan thuisbrengen, terug te storten. In verband met privacy is het voor mij niet meer mogelijk om bij de Postbank de adresgegevens behorende bij een gironummer op te vragen. Indien ik uw betaling niet ontvang moet ik derhalve aannemen dat u uw lidmaatschap van de BHTD niet wilt continueren, hetgeen uiteraard voor u betekent dat u b.v. geen gebruik meer kunt maken van de door de BHTD met Delgas en Feenstra afgesloten contracten voor onderhoud aan en vervanging van CV-ketels. Ook kunt u dan geen gebruik meer maken van de door ons met FBTO afgesloten contracten ten aanzien van kortingen op diverse verzekeringen. Een aantal leden heeft uit eigener beweging reeds de contributie voor 2008 voldaan. Zij krijgen in dit Info-Bulletin uiteraard geen acceptgiro ingesloten. Er zijn door uw bestuur data vastgesteld voor een viertal Info-Bulletins in Tevens zullen er in maart en in juni 2008 mailings worden verstuurd aan eigenaren/bewoners die nog geen lid zijn van de BHTD. Het ledenaantal van de BHTD bedraagt op dit moment ruim Het streven van uw bestuur is natuurlijk om het aantal leden nog verder te vergroten. Echter... ook op andere terreinen zitten wij niet stil. Een groot aantal huurwoningen is door de woningbouwcorporaties ter verkoop aangeboden aan de huidige huurders. Wij proberen continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen ten aanzien hiervan. Ook deze bewoners zullen wij middels een mailing benaderen om potentiële kopers attent te maken op het bestaan van onze vereniging en alle activiteiten die wij ontplooien. Indien u vragen hebt kunt u uiteraard altijd contact met mij of met een van uw andere bestuursleden opnemen. Betaal de contributie voor uw vereniging NU en houdt uw vereniging GROOT en dus STERK. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 8 Jurrien de Knecht: Nieuw Bestuurslid voor de BHTD Een aantal Info-Bulletins geleden deed de BHTD een oproep voor een vrijwilliger om zich bezig te houden met het onderhoud van de website Hierop heb ik, Jurrien de Knecht, aangeboden om dit op te pakken. Na een aantal maanden te hebben proefgedraaid, maak ik inmiddels deel uit van het bestuur van de BHTD. Een korte introductie is hier op zijn plaats. Alweer zo'n twintig jaar ben ik verbonden met Delft, eerst via mijn studie aan de TU Delft en vervolgens in diverse dienstverbanden. Na een kleine uitstap naar Den Haag wonen we nu zo'n acht jaar in Tanthof. Voor ons gezin, met twee kleine kinderen van twee en vier, is Tanthof een prima plek om te wonen. Lekker de ruimte met veel groen en bovendien verkeersluw. Ook alle directe benodigdheden zoals scholen en winkels zijn vlakbij, en mochten we er op uit willen dan bieden de fiets, het openbaar vervoer of de auto allemaal een goede mogelijkheid om te gaan waar we heen willen. Sinds we ons huis aan de Gaaistraat in Tanthof-Oost hebben betrokken zijn we lid van de BHTD met het oog op de collectieve kortingen die de BHTD heeft weten te bedingen. Na al die jaren lid te zijn geweest wilde ik graag wat terug doen, vandaar mijn aanbod om mee te helpen met de website. Ondertussen is aardig bijgewerkt. Zo is de afgelopen tijd een aantal zaken opgepakt: - Introductie van het nieuwe adres Graag voortaan dit adres gebruiken voor uw correspondentie. - Overgang van de domeinregistratie bhtd.nl van een bestuurslid persoonlijk naar de vereniging BHTD. - Upgrade van het hosting pakket bij de hostingprovider. - Herinrichten na website-'kraak' - Actualiseren website inhoud. - Opzetten archief van Info-Bulletins, inclusief indexering Het is de bedoeling om regelmatig te actualiseren. Zo zullen binnenkort de prijzen voor 2008 van de collectieve kortingsregelingen verschijnen. Mochten er nog suggesties, verbeteringen of aanvullingen zijn voor de website, neem dan gerust contact op met het bestuur. Jurrien de Knecht Anne Bajema

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 9 NIEUW ADRES VOOR DE BHTD De BHTD heeft vanaf nu een nieuw adres: 380 kv Perikelen Zoals onze voorzitter al opmerkte wordt de 380 KV verbinding uitstekend gevolgd door het Actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv. Hieronder volgen enige berichten over het onderwerp: Allereerst een ingezonden brief van de heer Marcel Klok betreffende ons artikel in het vorige Info-Bulletin geschreven door de heer Schaap. 380 KV, reactie op artikel ir. Schaap Graag wil ik een aanvulling geven op het ingekomen stuk van ir. Schaap. Wat in het stuk niet naar voren kwam is het volgende. Er is een duidelijk feitelijk voordeel, in het kader van gezondheidsrisico s, bij de aanleg van ondergrondse kabel. Dit heeft te maken met het al dan niet aanwezige elektrisch veld. Bij ondergrondse kabels worden de elektrische velden door de kabelmantel afgeschermd en zijn nagenoeg nul. (Bron: EnergieNed). Met andere woorden bij ondergrondse kabel aanleg heb je dus GEEN corona-effect en dus minder gezondheidsrisico! Marcel Klok Persbericht Massale opkomst informatieavond 380 kv-leiding Dinsdagavond 25 september luisterden 150 bewoners in het wijkcentrum De Hofstee aan de Sandinoweg naar informatie van prof. dr. Lucas Reijnders en ir. Wessel Bakker. Reijnders sprak over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de geplande Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 10 hoogspanningsleiding langs Tanthof en Buitenhof. Bakker gaf inzicht in de technische en financiële voor- en nadelen van boven- en ondergrondse leidingen. Het Delftse actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv streeft ernaar dat het proces rond de hoogspanningsleiding zorgvuldig wordt doorlopen en had daartoe het initiatief tot de informatieavond genomen. Uit de massale opkomst blijkt wel dat de 380 kv verbinding de gemoederen bezig houdt. Naast gemeenteraadsleden en bewoners uit vooral Tanthof en Buitenhof waren ook delegaties aanwezig uit Zoetermeer, Oostzaan en Maarssen. Ook de burgemeester van Oostzaan de heer P. Mohlmann was aanwezig. De voorzitter van het Delftse actiecomité ir. Lucas Meijer vertelde kort hoe het comité begon met het ophalen van duizenden handtekeningen in de wijken Tanthof en Buitenhof. Inmiddels hebben ook de gemeente Delft en Midden- Delfland zich uitgesproken voor een ondergrondse aanleg. Meijer riep de gemeenten op gezamenlijk druk uit te oefenen op kabinet en Kamer vóór een ondergronds alternatief. Op 5 november wordt de tracékeuze behandeld in de Vaste Commissie voor Economische Zaken met minister Van der Hoeven. Na behandeling in de hele Tweede Kamer stelt het kabinet het tracé vast. Tegelijkertijd loopt al het zogenaamde milieuonderzoek (MER) naar de te kiezen alternatieven binnen het tracé. Daarbij gaat het vooral om de keuze tussen ondergronds en bovengronds. Corona-effect en fijn stof Uit eerder wetenschappelijk onderzoek was al bekend dat er een relatie was tussen leukemie bij kinderen en hoogspanningsleidingen. Recenter onderzoek wijst op een nieuwe bedreiging voor de volksgezondheid. Lucas Reijnders legde uit dat er internationaal onderzoek is gedaan naar het zogenaamde coronaeffect. Dit houdt in dat het elektromagnetisch veld van hoogspanningsleidingen fijn stof in de lucht van een elektrische lading kan voorzien. Fijn stof wordt daardoor geïoniseerd en blijft beter plakken aan de huid en vooral in de longen. Dit geeft een verhoogde kans op huid- en longkanker. Door de overheersende zuidwestenwind gaat dit corona-effect vooral optreden in Tanthof en Buitenhof binnen een benedenwindse afstand van enkele honderden meters van de leidingen. Een voorzichtige schatting is dat in dit gebied sprake zal zijn van een toename van 20%

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 11 tot 60% van de afzetting van geïoniseerd fijn stof als gevolg van het elektromagnetisch veld. Delft en Midden-Delfland kennen toch al een hoge druk van fijn stof. De combinatie van de A4 en de bovengrondse leiding zal het coronaeffect versterken. Reijnders benadrukte dat hoe kleiner de deeltjes, des te gevaarlijker, omdat zij gemakkelijk ver in het lichaam kunnen doordringen. Verder onderzoek vindt nog plaats naar het effect op andere vormen van kanker. Reijnders vond dat hier het voorzorgsprincipe moet worden toegepast wat zou betekenen dat de hoogspanningskabels in verband met de te vermijden effecten beter onder de grond kunnen worden geplaatst Professor Reijnders vreesde dat het gezondheidsaspect onvoldoende in het milieuonderzoek (MER) van het kabinet wordt meegenomen. Ondergronds biedt veel voordelen Wessel Bakker gaf uitleg over de financiële en technische aspecten van ondergrondse en bovengrondse aanleg. Naarmate de kabel langer is wordt ondergrondse aanleg goedkoper en komt dan in de buurt van de kosten van bovengrondse aanleg. Bij grote afstanden is het zelfs goedkoper. Ondergronds biedt echter nog veel meer voordelen, zo stelde hij. In de eerste plaats is er geen sprake meer van gezondheidsbedreigende straling, dus geen corona-effect. Verhoogde kans op leukemie bij kinderen en huid- en longkankerrisico s verdwijnen. Tweede voordeel is het ruimtebeslag. Bovengronds vergt 100 tot 300 meter tegen ondergronds 4 tot 15 meter. Dit betekent dat de trajectkeuze veel flexibeler kan zijn. Tevens hoeven er minder of geen gebouwen of woningen te worden gesloopt, hetgeen minder planschade betekent. Er is geen horizonvervuiling meer, dus geen aantasting van waardevolle landschappen. De geluidshinder bij regen en mist valt weg, geen ijsafzetting en geen vogels die tegen de kabels vliegen. Als laatste wees hij op het feit dat omwonenden veel minder moeite hebben met een ondergrondse kabel. Hierdoor zullen er veel minder bezwaarschriften zijn. In een dichtbevolkt land als Nederland scheelt dat veel tijd in de procedure en dus in de kosten. Het bedrijf waarvoor hij werkt, heeft onder andere in Australië in een groot natuurgebied ondergrondse kabels over een lengte van 180 kilometer aangelegd. Hiervoor hebben ze meerdere natuur- en milieuprijzen gewonnen. Er is wel een verschil in prijs tussen twee verschillende soorten ondergrondse kabels, namelijk wisselstroom en gelijkstroom. Gelijkstroom is vooral geschikt voor de langere trajecten. In dit geval dus voor het deel tussen Zoetermeer en Beverwijk. Wisselstroom is Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 12 duurder dan gelijkstroom, maar op korte trajecten, zoals tussen Zoetermeer en Wateringen, weer goedkoper. Zijn eindconclusie was dat de techniek van de ondergrondse hoogspanningsleidingen superieur is aan die van de bovengrondse masten. Tevens worden enorm veel maatschappelijke kosten bespaard. Er blijven eigenlijk geen argumenten over voor een bovengrondse aanleg. hvth/ KV, Reactie Gemeente Delft op vergadering van 5 november De vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft op maandag 5 november 2007 ingestemd met de voorgestelde tracékeuzes uit de Planologische Kernbeslissing (PKB). De Delftse wethouder Anne Koning was aanwezig en heeft in de actietram gezeten. Daarnaast was ook de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Delft aanwezig en was er een grote delegatie van het Actiecomité "Delft zegt nee tegen de 380 kv. Alle tracévarianten uit de PKB lopen pal langs de rand van Delft. Met de vaststelling van de PKB heeft de Kamer formeel geen invloed meer op de vervolgbesluitvorming. De keuze om bovengronds of ondergronds aan te leggen, moet nog worden gemaakt. Dit besluit neemt het ministerie medio De minister heeft de Tweede Kamer wel toegezegd over de keuzes in de vervolgprocedure te informeren zodat de Kamer desgewenst de mogelijkheid van beïnvloeding heeft. Het ministerie zegt alleen in bijzondere gevallen gebruik te maken van ondergrondse kabels, bijvoorbeeld bij natuurgebieden, luchthavens of waterkruisingen. Als de hoogspanningslijn in Delft komt, loopt hij dwars door het Midden-Delflandgebied: een heel groot groen/natuurgebied. Een bovengrondse lijn heeft daarom en om redenen van volksgezondheid - onder veel Delftenaren tot protest geleid. De Delftse wethouder Koning blijft daarom van mening: 'Het signaal vanuit de Delftse bevolking is erg krachtig. Ik ga er vanuit dat wij serieus worden genomen door het ministerie. Voor Delft betekent de tracékeuze dus nog niet het einde van onze inspraak. (Met dank aan de gemeente)

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 13 Voor U gesurft Onze redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer enkele interessante artikelen gevonden op het Internet. Test wijst uit of energielabel voor woning verplicht is Gepubliceerd op 22 oktober 2007 Europese richtlijnen verplichten een energielabel bij verkoop en verhuur. Echter is het besluit 2,5 maand voor de invoering slechts bij een klein deel van de Nederlanders bekend. Bovendien blijkt het certificaat niet in alle gevallen verplicht te zijn. Onduidelijkheid alom. De organisatie achter Makelaarsland speelt hier op in. Via de nieuwe site kunnen woningeigenaren met een test direct achterhalen of en wanneer zij een energielabel nodig hebben. Vanaf 1 januari 2008 zijn eigenwoningbezitters verplicht om bij verkoop en verhuur een energielabel van hun huis te overleggen. Dit certificaat is vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en auto's en geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Er zijn echter een aantal uitzonderingsgevallen. Zo zijn monumenten van deze verplichting vrijgesteld. "Het is voor verkopers en verhuurders erg onduidelijk", geeft Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland aan. "De verplichting is ingevoerd, maar de Nederlanders worden hier slechts korte tijd voor de ingang van op de hoogte gesteld. Veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Het is natuurlijk zonde als je een energielabel op laat stellen en de bijbehorende kosten betaalt, terwijl achteraf blijkt dat het niet nodig was." Verder biedt de site uitgebreide informatie en antwoorden op de belangrijkste vragen die bij consumenten spelen. Bron: Blik op nieuws Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 14 ONDERZOEK TOONT AAN: BABYBOOMER BANG VOOR TOEKOMST Door de enorme stijging van de huizenprijzen hebben veel babyboomers grote overwaarde op hun woning. Maar een meerderheid weet nog niet wat ze hiermee gaat doen. En ondanks deze spaarpot zijn onze babyboomers bang dat ze na hun 65ste niet rond kunnen komen. Tekst Esther de Putter De Eigen Huis Nederlandse na-oorlogse generatie is goed geïnformeerd waar het gaat om overwaarde. Vereniging vroeg woningbezitters tussen de 50 en 65 jaar of ze overwaarde hebben, wat ze ermee gaan doen en of ze bekend zijn met de mogelijkheden die ze met die overwaarde hebben. Bijna negen op de tien zegt goed of in grote lijnen op de hoogte te zijn van wat ze op financieel en fiscaal gebied met hun overwaarde kunnen doen. Een overweldigende score. Wie zo goed belezen is, weet vast wát hij dan met die overwaarde gaat doen, zou je denken. Maar dat valt tegen. Het is voor mijn pensioen zegt ruim drie op de tien ondervraagden. Geen idee wat ik ermee ga doen zegt echter een kleine vier op de tien. En slechts een op de tien geeft aan geen overwaarde te hebben. Van degenen die het weten, zeggen dus de meesten dat het voor hun pensioen is. Hoe is het gesteld met dat pensioen? BANG VOOR GELDTEKORT Ruim een kwart is bezorgd over zijn of haar pensioen en denkt na pensionering de huidige levensstijl niet meer te kunnen voortzetten. Dit ondanks de gereserveerde overwaarde die als spaarpot gezien wordt. We moeten wel bedenken dat het hier om een gevóel gaat. Die mensen hebben niet zitten rekenen wat ze nou echt aan pensioen hebben. Ze vermoeden dat ze niet rond kunnen komen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse gepensioneerden niet of nauwelijks ontsparen, dus hun geld opmaken, aldus Pieter Hooimeijer, hoogleraar demografie aan de Universiteit van Utrecht. Zou het dan niet slim zijn om die overwaarde te gebruiken voor het pensioen? Hooimeijer: Dat babyboomers hun overwaarde niet te gelde maken, is bekend. Deels komt dat omdat die generatie ervan uitgaat dat hun inkomsten- en uitgavenpatroon dicht bij elkaar moeten liggen. Die houding verklaart een hoop. Overwaarde is spaargeld en die casht de naoorlogse

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 15 generatie niet zomaar. Dat is ook de ervaring van de hypotheekadviseur, zo blijkt. OVERWAARDE WORDT NIET GECASHT Hessel Wieles, hypotheekadviseur in Zeeuws Vlaanderen, een gebied waar veel 50- en 60-plussers wonen, klinkt het bekend in de oren dat de overwaarde niet gebruikt wordt. Mensen uit die leeftijdsgroep die bij mij komen, maken zich zorgen over hun pensioen. Wij laten hen dan al hun pensioenpapieren meenemen, zodat we kunnen voorrekenen wat ze na hun aan inkomen kunnen verwachten. Hun (complete) overwaarde cashen doen ze bijna nooit. Tenminste, dat geldt voor mensen van een jaar of zestig. Bij mensen van vijftig zie ik wel vaak dat ze een aflossingsvrije hypotheek nemen om hun overwaarde te benutten. Spaarderig dus. Of ligt dat aan de regio waar Wieles werkzaam is? HUIS ALS HYPOTHEEK Niet bepaald. Want dat de onderzochte leeftijdscategorie de overwaarde niet vaak gebruikt, is ook de ervaring van Gert Eric Verhoef, hypotheekadviseur bij Eigen Huis Hypotheekservice. Deze generatie benut de overwaarde niet. Wel vragen ze vaak of ze hun kinderen kunnen helpen met de aankoop van een woning. Zelf ben ik er voor om een woning te zien als pensioenvoorziening. Je neemt dan je overwaarde pas op als je het nodig hebt na je Verhoef verwacht wel dat de generatie die nu veertig is anders zal omgaan met overwaarde tijdens hun pensioen. Die gaan wél hun hypotheek opeten. Ze hebben een andere houding ten opzichte van geld en bovendien zullen ze wel móeten. De meeste veertigers van nu hebben straks een minder goed pensioen en hebben doorgaans iets minder geprofiteerd van de stijgende huizenprijzen, aldus Verhoef. AOW-PROBLEMATIEK Veertigers hebben het straks dus slechter dan de generatie voor hen. Hoe zit het dan met de huidige twintigers en dertigers? Die komen nauwelijks aan een huis, moeten straks enorme pensioenpremies betalen voor de AOW van hun ouders en hebben zelf hoogstwaarschijnlijk lang niet zo n goede oudedagvoorziening. Er wordt wel erg veel van ons verwacht, vindt Jerry Straten, student Economie en Rechten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij schreef onlangs zijn scriptie over de AOW en vergrijzing en voorziet Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 16 grote problemen. De verhouding gepensioneerden versus werkenden de grijze druk is in 2006 twee op tien, maar in 2040 is dat opgelopen tot maar liefst vijf op tien! Dat probleem is allang bekend, maar pas de laatste tijd wordt er serieus naar gekeken door de overheid. Den Haag moet zich vooral richten op het verdelingsvraagstuk, vindt hij. Wie betaalt pensioen voor wie? Volgens het omslagstelsel moeten voornamelijk de twintigers en dertigers de AOW voor de babyboomers betalen, maar dat is niet haalbaar als je kijkt naar de grijze druk. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, volgens Jerry Straten, waarvan het aflossen of in ieder geval het verminderen van de staatsschuld de beste is. Zo komt er ruimte op de staatsbegroting, waarmee de kosten voor de vergrijzing opgevangen kunnen worden. Professor Hooimeijer is iets minder in paniek. We hebben niet voor niets al veertig jaar bedrijfspensioenen. Hiermee laten we niet alles afhangen van het omslagstelsel van de AOW. En Nederland denkt al een tijd na over wat de vergrijzing nou betekent in maatschappelijke zin. De PvdA heeft bijvoorbeeld al oplossingen aangedragen, zoals het verder. fiscaliseren van de AOW. HELP KINDEREN AAN EEN HUIS Terug naar de overwaarde van de 50- en 60-plussers. Zij hebben overwaarde en een redelijk goed pensioen. Van wat ze met die overwaarde kunnen, zijn ze goed op de hoogte. Hoe staan ze tegenover het. financieel helpen van hun kinderen? Driekwart vindt dat kinderen zichzelf maar moeten redden. Maar wanneer we het over huizen hebben, is hun mening anders. Dat de generatie onder hen het moeilijk heeft op de huizenmarkt beseft men heel goed. Ruim zes op de tien is het eens met de stelling dat schenken aan kinderen voor de aankoop van een woning fiscaal aantrekkelijker zou moeten worden. Volgens Barbara van Eeuwijk, fiscalist bij Vereniging Eigen Huis, valt er op dit gebied wel wat te winnen. Het zou helpen als het fiscaal aantrekkelijk wordt om te schenken aan kinderen voor de aankoop van een woning. Vereniging Eigen Huis is voorstander van een aparte schenkingsvrijstelling hiervoor. We hebben dit eind 2005 aangekaart bij de toenmalige staatssecretaris Wijn (Financiën). Ouders kunnen zo hun overwaarde inzetten om hun kinderen te helpen. Als ouders hiervoor gaan lenen, dan moeten zij zich wel realiseren dat de rente over een dergelijke lening niet aftrekbaar is. Dit is alleen het geval als een schuld wordt aangegaan voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Gaan ouders kinderen als er zo n vrijstelling komt

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 17 daadwerkelijk vaker helpen? Volgens hypotheekadviseur Gert Eric Verhoef wel. Mensen geven bij mij vaak aan hun kinderen te willen helpen met de aankoop van een huis. Een soort generatiehypotheek is een product van de toekomst zou ik zeggen. WAT KUNT U MET UW OVERWAARDE? Met uw overwaarde kunt u grofweg twee dingen doen. U kunt uw overwaarde (gedeeltelijk) in handen krijgen door uw huis te verkopen en te gaan huren of een goedkoper huis te kopen. U kunt ook in uw huis blijven wonen en de overwaarde indirect opnemen. Voor het bedrag dat u aan overwaarde heeft, sluit u dan een hypotheek af, zodat de overwaarde besteedbaar wordt. De rente over de lening is dan echter niet fiscaal aftrekbaar. U heeft namelijk hypotheek genomen voor consumptieve doeleinden. Van deze optie zijn verschillende variaties in omloop. Krediethypotheek Dit is eigenlijk een opeethypotheek. U maakt van uw overwaarde een soort doorlopend krediet. Met uw geldverstrekker spreekt u af tot welke limiet u geld kunt opnemen. Vervolgens kunt u maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag opnemen tot de limiet bereikt is. Een nadeel van de krediethypotheek is dat de rente variabel is en uw maandlasten dus kunnen schommelen. Rente bijschrijven Bij sommige krediethypotheken kunt u rente laten bijschrijven. U kunt voor deze variant kiezen, als u een ruime overwaarde heeft. U stopt dan met a. ossen van uw resterende hypotheek. De rente die u normaal moet betalen, laat u bijschrijven op uw hypotheek. Uw schuld neemt dus toe terwijl u geen of minder maandelijkse lasten heeft. Laat u zich over deze optie wel goed inlichten. Als u geen ruimte meer heeft om de rente bij te laten schrijven, moet u de rente over de gegroeide schuld namelijk weer uit eigen middelen betalen of moet u de woning verkopen. De rente over rentebijschrijving is niet fiscaal aftrekbaar. Verzilverd wonen U kunt uw woning verkopen aan bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Na verkoop blijft u in uw huis wonen. Er zijn twee mogelijkheden. U verkoopt het huis, maar blijft er in wonen als huurder en betaalt iedere maand huur. Of u verkoopt uw woning aan de woningbouwvereniging en vestigt een woonrecht. In het laatste Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 18 geval krijgt u tussen de 30% en 60% van de vrije verkoopwaarde in handen (afhankelijk van uw leeftijd). Gaat u verkopen en huren dan krijgt u tussen de 75% en 90% uitbetaald. Er zijn bedrijven die in deze constructie gespecialiseerd zijn, zoals Torenstad Verzilverd Wonen en Amvest Home Free. De laatste heeft alleen de huurvariant. Voordeel is dat u in uw huis kunt blijven wonen, maar wel uw overwaarde kunt opmaken. Ook heeft u geen omkijken naar bijvoorbeeld onderhoud, omdat u geen eigenaar meer bent. De woonvariant is echter alleen aantrekkelijk als u er levenslang blijft wonen. Komt u vroegtijdig te overlijden, dan is het een dure constructie. Op kunt u berekenen of verzilverd wonen aantrekkelijk is voor u. PENSIOEN OPTIMAAL HYPOTHEEK Er verschijnen steeds meer producten op de markt voor mensen met een flinke overwaarde. De Pensioen Extra Hypotheek (ABN Amro) en de Pensioen Optimaal Hypotheek (BLG) zijn hier voorbeelden van. De gemene deler is dat u een (direct ingaande) lijfrenteverzekering aankoopt met uw overwaarde. Hiermee krijgt u dan een levenslange uitkering. Het voordeel is dat u zekerheid heeft: er wordt immers niet belegd. Nadeel is dat er hoge kosten in het product worden verrekend. Tussentijds stoppen kan dan ongunstig uitpakken. Bovendien betaalt u vanaf het begin volledige, niet aftrekbare rente over deze extra hypotheek. Laat u uitgebreid voorlichten en voorrekenen, en vergelijk de uitkomsten met de andere mogelijkheden, zoals de krediethypotheek. Bron: EIGEN HUIS MAGAZINE september 2007 NIEUW ADRES VOOR DE BHTD De BHTD heeft vanaf nu een nieuw adres:

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 19 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 20 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus Delgas tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen * FBTOverzekeringen tel kortingen op diverse verzekeringspremies Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 17 aflevering 1 verschijnt omstreeks maart 2008 Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. De BHTD heeft vanaf nu een nieuw adres: