Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl"

Transcriptie

1

2 Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een forse afname van economische activiteiten in de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen kreeg een flinke deuk. De discussie omtrent hervorming van de woningmarkt en het aanbrengen van veranderingen in het fiscale stelsel is niet nieuw. Vooral tijdens een verkiezingsperiode staat het onderwerp volop in de schijnwerpers. Verwacht mag worden dat ook tijdens de formatie de woningmarkt een punt van onderhandeling zal zijn. Los van de vraag in hoeverre er thans sprake is van een dringende noodzaak tot hervormingen, dringt steeds meer het besef door dat het gewenst is om op korte termijn knopen door te hakken. De discussie steeds opnieuw naar de toekomst verschuiven, is geen optie. Het vertrouwen van de consument dient snel te worden hersteld, waardoor deze opnieuw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de woningmarkt en de economie. Met creatieve aanpassingen zijn immers op korte termijn uitstekende resultaten te behalen. Aanpassingen, die de woningmarkt direct de benodigde duidelijkheid en zekerheid verschaffen. Ons eerste doel was dan ook hervormingen te realiseren die hieraan voldoen. De woonconsument mag er, zeker niet op korte termijn, financieel ernstig op achteruitgaan. De tweede doelstelling richt zich met name op het bereiken van kostenbesparingen bij de overheid en op termijn een betere financiële positie voor de overheid. De resultaten van deze studie tonen in voldoende mate aan dat deze voorstellen direct kunnen worden ingevoerd. Woningmarktcijfers.nl hoopt met deze studie een bijdrage te leveren aan een open discussie en communicatie, mede naar de burgers toe. Nu zijn de maatschappelijke organisaties aan zet voor een beoordeling en advies. Daarna zal de politiek hopelijk tot een spoedige besluitvorming kunnen komen, waardoor niet alleen de rust terugkeert op de woningmarkt, maar tevens een periode van groeiende economische activiteiten. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Woningmarktcijfers.nl Woningmarktcijfers levert actuele en gedetailleerde woningmarktgegevens van elke gemeente, regio en provincie in Nederland. Daarnaast onderzoekt, adviseert en publiceert Woningmarktcijfers over diverse uiteenlopende onderwerpen betreffende de woningmarkt. Postbus 2555, 6401 DB Heerlen, tel , fax Woningmarktcijfers.nl 1

3 Samenvatting hervormingsvoorstellen Uitvoering van de voorstellen van Woningmarktcijfers.nl zullen leiden tot een snel herstel van vertrouwen in de woningmarkt, een stabiele toekomst en besparingen voor de overheid opleveren. Wat ons betreft kunnen deze wijzigingen binnen zeer korte termijn integraal worden ingevoerd. Er zijn geen langdurige transitiepaden nodig. Concrete aanpassingen Voor nieuwe kopers - De overdrachtsbelasting wordt per direct geheel afgeschaft - De leenquote wordt verlaagd - Afsluitkosten hypotheek zijn eenmalig niet meer aftrekbaar - De NHG grenzen blijvend gehandhaafd, de premie gaat omhoog Voor alle (bestaande en nieuwe) woningeigenaren - De onroerendezaakbelasting OZB wordt per direct afgeschaft - Het eigenwoningforfait EWF vervalt per direct - De regeling koopsubsidies en startersleningen worden beëindigd - De betaalde hypotheekrente blijft aftrekbaar in box1 - De rente tot (basisaftrek) is tegen 100% aftrekbaar - De meerdere rente tegen 60% in jaar 1, jaarlijks dalend met 1% tot 31% in jaar 30 - Woning + hypotheekschuld gaan naar Box3 - De vrijstelling voor de eigen woning bedraagt De bijleenregeling en de eigen woningreserve kunnen vervallen - De verkoop van KEW polissen wordt ontmoedigd Verwachte gevolgen - Snel herstel van vertrouwen in woningmarkt - Meer transacties in bestaande en nieuwbouwsector - Meer kansen op doorstroming, terugverdientijd k.k. ca. 2 jaar - Positieve effecten arbeidsmarkt, mobiliteit en economie - Minder risico overfinanciering door maximum lening 106% (executies NHG) - Huiseigenaren komen ook in toekomst niet in de problemen - Gematigde prijsontwikkeling koopwoningen - Een matiging van de hypotheekconsumptie, aflossen wordt bevorderd - Daling verkoop spaar/leven hypotheken - Neutrale lastenontwikkeling in aanvang, licht stijgend voor hogere hypotheken/inkomens - Besparingen / terugverdieneffect overheid loopt geleidelijk op - Flinke besparingen op uitvoeringskosten overheid, belastingdienst, AFM Een uitvoerige beschrijving van de voorstellen met consequenties leest u elders in deze studie. In de bijlagen vindt u diverse uitgewerkte rekenvoorbeelden voor de diverse groepen van huiseigenaren. Woningmarktcijfers.nl 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Samenvatting hervormingsvoorstellen...2 Inhoudsopgave Inleiding Onderwerp en aanleiding Doelstellingen Onderzoeksopzet Afbakening Verantwoording Bestaande mythen omtrent het functioneren van de woningmarkt Situatiebeschrijving Nederlandse woningmarkt De woningmarktfactoren in beeld Huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt Financiële instrumenten Bijdrage woningmarkt aan Nederlandse economie Hervormingsvoorstellen Woningmarktcijfers Concrete aanpassingen Verwachte gevolgen voorstel Nadere toelichting aanpassingen Overzicht fiscale effecten Bronnenlijst Bijlagen A Diverse berekeningen van de effecten voor individuele burgers over een periode van 40 jaar B Toelichting rekenvoorbeelden Woningmarktcijfers.nl 3

5 1. Inleiding De discussie omtrent hervorming van de woningmarkt en het aanbrengen van veranderingen in het fiscale stelsel zijn niet nieuw. Sedert de jaren zeventig van de vorige eeuw leeft het onderwerp, vooral rond de verkiezingsperiode, sterk. Veel onderzoeken en publicaties hebben sindsdien het levenslicht gezien. 1.1 Onderwerp en aanleiding Politieke standpunten hypotheekrenteaftrek De standpunten van politieke partijen ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek kunnen worden verdeeld in twee groepen. De ene helft voelt geen enkele behoefte de hypotheekrenteaftrek met bijbehorende onderdelen aan te pakken. De andere groep is met name voornemens de hogere inkomensgroep en meer vermogende groep van huiseigenaren zwaarder te belasten. Een recente publicatie van het CBS wees uit dat 50% van de hypotheekrenteaftrek terecht komt bij de inkomensgroep boven Andere partijen stellen dat dit een logisch gevolg is van de belastingtarieven. De helft van de inkomstenbelasting wordt immers ook door dezelfde groep opgebracht. Los van de exacte gevolgen van deze ingrepen, kan worden opgemerkt dat met de voorgestelde wijzigingen meer inkomenspolitiek wordt bedreven dan dat sprake is van echte hervormingen van de woningmarkt. Een grote groep burgers geeft in enquêtes aan geen bezwaar te hebben tegen hervorming van het systeem. Dat is begrijpelijk, het gaat immers in de meeste gevallen niet om henzelf, maar om een selecte en kleine groep van hogere inkomens. Onverminderd is echter de onrust en het gebrek aan vertrouwen in een politiek stabiel systeem, zoals blijkt uit een recent onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Aanleiding De verkiezingen zijn inmiddels weer achter de rug. Het volk heeft gekozen, de leiders van de politieke partijen zijn nu aan zet voor het vormen van kabinet en regeringsprogramma. De woningmarkt met alle fiscale aspecten vormde, evenals bij voorgaande verkiezingen, opnieuw een belangrijk item. Verwacht mag worden dat ook tijdens de formatie de woningmarkt een punt van onderhandeling zal zijn. Onlangs hebben 20 ambtelijke werkgroepen aanbevelingen gedaan voor bezuinigingsoperaties, onder andere voor de woningmarkt. Een commissie van deskundigen van de SER (CSED) bracht, evenals het CPB, in april jl. een gedegen onderbouwde visie naar buiten voor hervorming van de gehele woningmarkt. Met name de kansen om door schrappen van verschillende regels kostenbesparingen bij de overheid te realiseren worden gemist. Een andere belangrijke omissie is ons inziens, dat uitsluitend op macroniveau berekeningen worden gemaakt. Op burgerniveau is nog nauwelijks inzicht gegeven in de mogelijke consequenties van aanpassingsvoorstellen. Voor een brede acceptatie in de samenleving is transparante informatie en communicatie onmisbaar. De veelal met onzekerheid omgeven aanpassingen op lange termijn zullen daarom langdurig boven de markt blijven hangen en het vertrouwen blijven ondermijnen. 1.2 Doelstellingen Voor een blijvend herstel van de economie en de woningmarkt zijn twee zaken essentieel. Het vertrouwen in een stabiel politiek klimaat enerzijds en de eigen toekomstverwachting anderzijds, oftewel de reële bestedingsmogelijkheden in de komende jaren. Met andere woorden, elke lastenverzwaring die aan burgers wordt opgelegd, zal zich onmiddellijk vertalen in afnemende bestedingen en de economie eerder schaden dan goeddoen. De discussie naar de toekomst verschuiven, kan dit alleen maar verslechteren. Ons eerste doel was dan ook hervormingen te realiseren die hieraan voldoen. De woonconsument mag er, zeker niet op korte termijn, financieel ernstig op achteruitgaan. Het vertrouwen van de consument dient zo snel mogelijk te worden hersteld, waardoor deze opnieuw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de woningmarkt en de economie. De tweede doelstelling richt zich met name op het bereiken van kostenbesparingen bij de overheid en op termijn een betere financiële positie voor de overheid. Woningmarktcijfers.nl 4

6 1.3 Onderzoeksopzet Van burgerniveau naar macro resultaten De meeste voorstellen nemen het macroniveau als uitgangspunt. In onze methode kiezen wij juist voor een bottom up methode. Wij brengen eerst de consequenties van de hervormingsvoorstellen voor de diverse inkomens en prijsniveaus in beeld. Hierbij gaan we uit van een doorlooptijd van 40 jaar met stijgingen van de diverse kostensoorten en opbrengsten. Op deze manier kunnen toekomstige ramingen eenvoudig en overzichtelijk worden weergegeven. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met een gemiddelde huursituatie. Het is interessant om te zien hoeveel huurders en kopers uiteindelijk aan hun wooncarrière besteden. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen de macro resultaten voor Nederland worden berekend. Door de uitkomsten en visie met burgers, politieke partijen en maatschappelijke organisaties te communiceren, verwachten wij dat snel een breed draagvlak voor deze aanpak kan worden gecreëerd. 1.4 Afbakening Onderzoek richt zich met name op de koopsector. Dit betekent overigens niet dat de huursector geen aanpassingen behoeft. De wensen op dit terrein zijn eveneens reeds in meerdere onderzoeken in beeld gebracht. De huurprijzen zijn niet marktconform, waardoor met name de corporaties inkomsten laten liggen. De groep huurders die qua inkomen momenteel te goedkoop woont (het zogenaamde goedkoop scheefwonen) wordt met de nieuwe voorstellen van sommige politieke partijen en studies geraakt. Toch heeft ook deze medaille twee kanten. Weliswaar leggen scheefwoners een beslag op goedkope huurwoningen, maar aan de andere kant laten deze de financiële voordelen van een koopwoning onbenut. Hierdoor heeft deze groep in elk geval de druk op de koopmarkt niet verder opgevoerd, en dat is positief te noemen. Een andere redenatie die gevolgd zou kunnen worden, is dat met de extra inkomstenbelasting (vanwege niet benutte fiscale voordelen) van één scheefwoner de huurtoeslag van 2 of 3 gezinnen kan worden betaald. De afweging is derhalve niet eenvoudig, zeker als rekening wordt gehouden met de voordelen van qua inkomen gemêleerde buurten. Bij mogelijke aanpassingen pleiten wij ook hier voor een pragmatische aanpak, waarbij kostbare uitvoeringstrajecten worden vermeden. Te denken valt aan een extra huurverhoging van bijvoorbeeld 1% per jaar, die vervolgens wordt afgedragen aan de overheid. Bij dit alles dient de relatie met waardevermeerdering niet uit het oog te worden verloren. De waardeontwikkeling, ook van huurwoningen, wordt met name bepaald door het toekomstig rendement. Effecten op het gebied van inflatie en inkomenscompensatie, welke vervolgens weer invloed hebben op de internationale concurrentieverhoudingen, mogen hierbij niet uit het oog worden verloren. Uiteindelijk zal een goed functionerende koopmarkt ook in de huursector voor ontspanning en afname van de vraagdruk kunnen zorgen. 1.5 Verantwoording Niets doen is nauwelijks nog een optie Los van de vraag in hoeverre er thans sprake is van een dringende noodzaak tot hervormingen, dringt steeds meer het besef door dat het gewenst is om op korte termijn knopen door te hakken. Zonder aanpassingen blijft de onzekerheid de komende jaren boven de markt hangen. Deze onzekerheid beïnvloedt het consumentenvertrouwen negatief en dat is iets wat de woningmarkt en de economie momenteel niet kan gebruiken. Bovendien zijn met creatieve aanpassingen op korte termijn uitstekende resultaten te behalen, die de woningmarkt wel direct de benodigde duidelijkheid en zekerheid kunnen verschaffen. Directe invoering en aanpassing mogelijk De resultaten van deze studie tonen in voldoende mate aan dat deze voorstellen direct kunnen worden ingevoerd. Woningmarktcijfers.nl 5

7 2. Bestaande mythen omtrent het functioneren van de woningmarkt Er bestaan diverse mythen over de Nederlandse woningmarkt. Deze ontstaan veelal als gevolg van gebrekkige of onvolledige informatie. Voor woningmarktcijfers.nl aanleiding om enkele van deze stellingen in het juiste perspectief te plaatsen. 1. Nederland loopt wat de prijsontwikkeling van koopwoningen betreft fors uit de pas in vergelijking met andere landen in Europa en de wereld. Prijsontwikkeling koopwoningen De hierna volgende grafieken laten zien dat de reële prijsontwikkeling in Nederland in lijn ligt met diverse andere landen in Europa en de wereld, dit ondanks een verschillende behandeling van fiscale systemen. In veel landen ontwikkelt de index zich vanaf 1995 (= 100) naar 200 punten in Zwitserland, Duitsland, Japan en Korea zijn eigenlijk de enige uitzonderingen hierop. Na een top rond het jaar 1990 liggen de reële prijzen in deze vier landen nu zelfs lager. Woningmarktcijfers.nl 6

8 Historische feiten over de woningmarkt in Nederland. Rond 1980 was Nederland evenals de rest van de wereld verwikkeld in een economische crisis. Na enkele jaren van forse stijging, daalden de prijzen van woningen binnen een paar jaar van gemiddeld tot De werkeloosheid was hoog en de hypotheekrente bedroeg meer dan 10%. In de jaren daarna krabbelde de woningmarkt geleidelijk op, maar het duurde meer dan 10 jaar voordat het prijsniveau van eind jaren zeventig werd bereikt. De tweede helft van de jaren negentig kan worden gekenmerkt als een periode van forse economische groei. De woningprijzen stijgen gemiddeld met meer dan 10% per jaar. Er werd gekocht, doorgestroomd, overwaarde benut, verbouwd etc., waardoor de woningmarkt de economie een extra impuls gaf. De enorme ontwikkeling in de koopsector zorgde in diverse regio s zelfs voor ontspanning in de huursector. In 2001 komt de economie in minder gunstig vaarwater, de woningprijzen stijgen rond het inflatieniveau, hetgeen overwegend te danken is aan een verdere rentedaling voor hypotheken van gemiddeld 6% naar 4,5%. Kredietcrisis raakt de woningmarkt Als in 2008 de kredietcrisis vanuit Amerika de wereld overspoelt, krijgt ook Nederland, voor het eerst sinds 1980, te maken met een prijsdaling en wel van 6,5% in Vanaf het 4 e kwartaal 2008 neemt ook het aantal woningtransacties sterk af. Waar in 2007 bijna transacties plaatsvonden (5% van de koopvoorraad), kwam het totaal in 2009 uit op slechts transacties(3% van de koopvoorraad). Het is de periode dat de bestuursvoorzitter van een grote bank roept dat de woningprijzen wel eens met 30% kunnen dalen. De directeur van de Vereniging Eigen Huis verklaart in een TV programma dat zij haar leden adviseert om maar even géén huis te kopen, dagelijks houdt een speciaal crisisjournaal Nederland in de greep. Terwijl nog nauwelijks iemand een baan heeft verloren of anderszins financieel wordt bedreigd, slaan de angst en emotie toe, het consumentenvertrouwen daalt en er vindt een algehele kopersstaking van duurzame goederen plaats. Woningmarktcijfers.nl 7

9 2. Nederlanders gaan gebukt onder zware hypotheekschulden en lopen grote financiële risico s De totale waarde van de 4 miljoen koopwoningen wordt door diverse partijen geraamd op miljard euro. Het totale bedrag aan uitstaande hypotheken bedraagt een slordige 600 miljard. Ongeveer de helft van de waarde is dus slechts belast. Ca huishoudens hebben een eigen huis zonder hypotheek. De gemiddelde woningschuld van de overige eigenaren bedraagt derhalve gemiddeld en bevindt zich ruimschoots onder de gemiddelde woningwaarde. De verwachting is dat het aantal koopwoningen de komende decennia zal stijgen tot ca. 5 miljoen in 2040, waarbij het uitstaande hypotheeksaldo (op basis van het huidig prijspeil) kan oplopen tot ca. 800 miljard. Kopers lopen inderdaad meer financieel risico dan huurders, maar dat risico is vooral door de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) prima af te dekken. Als er al enig risico is, dan bestaat dit vooral in de eerste jaren na de aankoop, omdat vaak meer dan de koopsom wordt gefinancierd. Het eigenwoningbezit heeft, zeker in het verleden, geleid tot forse vermogensvorming, niet alleen bij particuliere huishoudens, eveneens bij corporaties en beleggers. Een redelijk normaal gevolg van het nemen van risico en deelnemen aan het financiële verkeer. Daar waar huurders met een hoger inkomen op andere manieren kunnen sparen, betaalt de koper, zeker in de eerste helft van de eigendomsperiode, een woonlast die zeker 50% hoger ligt dan in de huursector gebruikelijk is. De tabel uit het WoonOnderzoek 2009, zoals hieronder weergegeven, laat de verschillen tussen de ontwikkelingen van de woonlasten van huurders en kopers duidelijk zien. Daarnaast is een grafiek van Woningmarktcijfers.nl opgenomen die een samenvattend beeld vanaf 2000 van deze verschillen geeft op basis van de gemiddelde woningprijs en hypotheekrente. Woonlasten en woonquote huurders, % verschil Bruto woonuitgaven % Netto woonuitgaven % Bijkomende woonuitgaven % Totale woonuitgaven % Gem. netto besteedbaar jaarinkomen % Netto huurquote 24% 23% 4% Totale woonquote huursector 36% 37% 1% Bron: WoonOnderzoek Nederland 2009 Woonlasten eigenaren, % verschil Bruto woonuitgaven % Netto woonuitgaven % Bijkomende woonuitgaven % Totale woonuitgaven % Gem. netto besteedbaar jaarinkomen % Netto koopquote 16% 16% 1% Totale woonquote koopsector 25% 26% 5% Bron: WoonOnderzoek Nederland 2009 Woningmarktcijfers.nl 8

10 Aantal executieveilingen niet verontrustend Het aantal woningen dat via een executie moest worden verkocht, is de afgelopen jaren licht gestegen tot ruim 2000 in Het Waarborgfonds Eigen Woning (uitvoerder van de NHG) had hierin een aandeel van 763 verliesdeclaraties. In ongeveer de helft van de gevallen worden financiële problemen veroorzaakt door financieel wanbeheer, veelvuldig bijlenen en kopen op krediet. Een kwart van de gevallen heeft te maken met het beëindigen van een relatie. Het aantal is niet zorgwekkend en staat in geen enkele verhouding met de aantallen waarmee bijvoorbeeld de VS te maken heeft. Het actievere beheer van banken en het WEW bij betalingsachterstanden heeft eveneens een bijdrage geleverd aan de beperkte stijging. Het risico van een executieveiling is het grootst in de eerste 10 jaar na aankoop van de woning. Uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl blijkt dat er gemiddeld 70 maanden zitten tussen de maand van aankoop en de maand van veiling. Na een periode van 10 jaar heeft er over het algemeen voldoende waardestijging plaatsgevonden. De gemiddelde woningwaarde van de geveilde woningen bedraagt (oorspronkelijke aankoopsom + indexatie). De gemiddelde veilingopbrengst bedraagt Hieruit blijkt dat met name de onderkant van de markt (goedkope woningen lage inkomens) te maken krijgt met een gedwongen woningverkoop. Het vermogensverlies is door Woningmarktcijfers.nl berekend op per woning. Bron: het Kadaster, bewerking Woningmarktcijfers.nl Woningmarktcijfers.nl 9

11 3. De steeds hoger wordende fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit vormt een bedreiging voor de financiële huishouding van de Nederlandse Staat. Het is waar dat de overheid het eigen woningbezit de afgelopen decennia flink heeft gesubsidieerd en dat nog steeds doet. Met het verder stijgen van het eigen woningbezit en de hypotheekschuld van huishoudens neemt de bijdrage ook nog steeds toe. Dit geldt evenzeer voor de huursector. Aan de andere kant levert de woningmarkt direct en indirect een forse bijdrage aan de financiële huishouding en de economie. Later volgt een overzicht van de kosten en baten. De conclusie van een bedreigende situatie lijkt dan ook niet hard te maken. Uiteraard zijn er meerdere beleidsterreinen waar de overheid forse investeringen heeft gedaan en zal blijven doen. Het beleid van de afgelopen jaren resulteert in een staatsschuld van ca. 400 miljard. Zorgen om de steeds verder stijgende rentelasten over deze schuld zouden meer dan terecht zijn. Huidige kosten en baten woningmarkt miljard Renteaftrek 600 miljard * 5,5% rente * 37% aftrek 12 Vrijstelling kapitaalverzekeringen / banksparen 1 Huurtoeslag 2 Koopsubsidie, starterslening NHG 1 Opbrengsten Overdrachtbelasting (tot 2008: 3 miljard, 2009: 2 miljard) 2,5 OZB 1,5 Eigenwoningforfait 2 Grondexploitatie 5 Nieuwbouw sector Bouw BTW woningbouw en utiliteit (4,5 miljard) 2 BTW kopers KK + uitgaven woonmarkt 1 Successierechten (totaal 1,8 miljard) voor woningmarkt/ vastgoedsector 1 Verevening grondkosten koop/huur sector bij grondexploitatie pm Vennootschapsbelasting vastgoedsector pm Woningmarktcijfers.nl 10

12 3. Situatiebeschrijving Nederlandse woningmarkt Allerlei factoren spelen op de woningmarkt een rol. Deze bepalen uiteindelijk of het rustig is op de woningmarkt (kopersmarkt), ofwel dat deze in een stroomversnelling geraakt (verkopersmarkt). Hierna worden de belangrijkste factoren en overige ontwikkelingen nader belicht. 3.1 De woningmarktfactoren in beeld De prijsontwikkeling lijkt in eerste instantie te worden bepaald door marktwerking, de verhouding van vraag en aanbod. De overheid (zowel Rijk en provincie als gemeenten) heeft echter op dermate veel terreinen op het gebied van volkshuisvesting en economie belangrijke invloed op de sector, dat er van echte marktwerking geen sprake is. Dit gebeurt door stimulerende elementen, zoals hypotheekrenteaftrek, subsidies e.d., maar eveneens via tegenovergestelde interventies zoals huurprijsregelingen, belastingen, grondexploitatie, ruimtelijk beleid etc. Het wel of niet goed functioneren van de woningmarkt mag dan ook voor een substantieel deel worden toegeschreven aan de overheid, dat was in het verleden zo en zal ook in de toekomst het geval zijn. - Regionale ontwikkelingen koopwoningenmarkt - Economie en werkgelegenheid - Inkomens en leencapaciteit - Ontwikkeling hypotheekrente - Aflossingsvereisten - Hypotheekrenteaftrek + eenmalige kosten - Nationale Hypotheekgarantie (NHG) - Koopsubsidie / starterslening - Woningvoorraad en ontwikkeling - Demografische ontwikkelingen - Recente fiscale aanpassingen - Huurbeleid, rol corporaties - Consumentenvertrouwen - Fiscale politiek - Politieke keuzes volkshuisvesting - Theoretische verkooptijd koopwoningen Woningmarktcijfers.nl 11

13 3.2 Huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt Grote prijsverschillen per provincie Het verschil in gemiddelde woningprijs per provincie is groot. In de provincie Groningen kost een woning gemiddeld , terwijl in Utrecht ongeveer meer betaald moet worden. Het overzicht van Woningmarktcijfers.nl geeft eens te meer aan dat in Nederland van één woningmarkt geen sprake meer is. Op regionaal niveau zijn en worden de verschillen zelfs nog groter. Het formuleren van een uniform beleid voor Nederland als geheel is dan ook een lastige zaak. Voorstellen die uitgaan van plafondbedragen, bijvoorbeeld een renteaftrek over hypotheken tot maximaal , hebben als zodanig een nivellerende werking. Goedkope regio s profiteren dan verhoudingsgewijs meer. Bron: het Kadaster, bewerking Woningmarktcijfers.nl Goedkope provincies beleven inhaaleffect Opvallend is wel dat de prijsontwikkeling over meerdere jaren laat zien dat enkele goedkopere provincies, zoals Groningen en Friesland, de afgelopen jaren een hogere prijsontwikkeling dan gemiddeld hebben doorgemaakt. In Flevoland ging de gemiddelde woningprijs vanaf 2003 met ongeveer 9% omhoog, oftewel 1% per jaar, hetgeen minder is dan de inflatie over deze periode. Bron: het Kadaster, bewerking Woningmarktcijfers.nl Woningmarktcijfers.nl 12

14 Economie en werkgelegenheid Dat de economische ontwikkelingen voor vele facetten van de samenleving gevolgen hebben, was eind 2008 goed merkbaar op het moment dat de kredietcrisis haar intrede deed. Stagnatie van de productiegroei en werkgelegenheid in vrijwel elke sector. Naast reële achteruitgang, bijvoorbeeld door verlies van banen, was het vooral het sentiment dat ervoor zorgde dat de consument het liet afweten. De aanschaf van duurzame goederen, incl. de aankoop van een eigen huis, werd uitgesteld. Inkomen en leencapaciteit Economische ontwikkeling en de toename van een tweede inkomen (participatie van vrouwen) zorgden voor een steeds hoger wordend gezinsinkomen. Uit publicaties van het CBS blijkt dat huishoudens in bepaalde jaren meer uitgeven dan er aan inkomen binnenkomt, dit door de overwaarde van de woning te benutten of anderszins leningen af te sluiten. De betaalbaarheid van woningen valt grotendeels te beoordelen aan de hand van het gezinsinkomen. De leenquote wordt regelmatig bijgesteld. In de jaren tachtig werd een begin gemaakt met de honorering van het tweede inkomen, eerst voor maximaal 5 jaar, tegenwoordig onbeperkt. Tot nu toe speelde het bij de situatie van één inkomen geen rol of dat van een alleenstaande was, of dat deze een gezin met enkele kinderen moest onderhouden. Enerzijds een rare redenering, maar de gedachte erachter is dat een alleenstaande op elk moment een gezin kan vormen. De hoogte van het inkomen speelt slechts bij de aanvraag een rol, een momentopname dus. Bij de laagste inkomens geldt een factor van 4,5x het bruto jaarinkomen. Vanaf per jaar is de factor 5 en licht stijgend. Als genoemde inkomens door 2 personen worden behaald, is iets minder hypotheek verkrijgbaar. Financiële verplichtingen drukken de leencapaciteit fors. Grofweg kan gezegd worden dat elke 100, aan verplichting (o.a. aan lening en/of alimentatie) de leencapaciteit met ongeveer , doet afnemen. Het gekke is dat wanneer iemand eenmaal de hypotheek heeft afgesloten, deze persoon zonder veel problemen een krediet van 5.000, tot , kan bijlenen. Bij het verstrekken van hypotheken wordt gekeken naar het inkomen op korte termijn (er mag geen ontslag zijn aangezegd) en bovendien of er op korte termijn sprake is van een pensioenssituatie. Op basis van het pensioeninkomen moet de hypotheek immers ook nog op te brengen zijn. Verder wordt van de geldnemer verwacht dat hij zelf zijn toekomstperspectief in beeld brengt, wat betreft gezinsplanning, werkcarrière etc. De bij huishoudens aanwezige kennis over financiële producten wordt over het algemeen echter als beneden de maat beoordeeld. Maximale hypotheek is o.a. afhankelijk van de hoogte van de hypotheekrente; bij bruto jaarinkomen (NHG normen): 4% % % % NB. Met een financiële maandverplichting van 200, kan bij 5 % rente slechts , worden geleend. Ontwikkeling hypotheekrente De hoogte van de hypotheekrente is eveneens van belang voor de leencapaciteit. Grofweg kan gezegd worden dat 1% renteverandering een wijziging van de leencapaciteit oplevert van ,. De rente wordt uitsluitend getoetst op het moment van aanvraag. Kiest iemand voor variabel of een korte rentevast termijn, dan wordt bij NHG op 10 jaar vast getoetst. Als we de rente over een langere periode bekijken, dan zien we dat de huidige rente als redelijk laag kan worden beschouwd. Uitschieters deden zich rond 1980 voor met hypotheekrentes tot 12%. Woningmarktcijfers.nl 13

15 12 Hypotheekrente in percentage van 1945 tot 2009, bron CBS Aflossingsvereisten In de jaren negentig is de aflossingsvrije hypotheek in zwang gekomen. Geen verplichte aflossing dus voor hypotheken tot % van de executiewaarde van de woning. De eigenaar kan volstaan met het uitsluitend betalen van rente. De schuld wordt bij eventuele latere verkoop afgelost. Een van de kernwaarden van de eigen woning (vermogensvorming) wordt hiermee onder druk gezet. Nationale Hypotheekgarantie De Nationale Hypotheekgarantie biedt voor weinig geld extra zekerheid aan de consument en de bank. De eenmalige kosten bedragen momenteel 0,55%, terwijl het rentevoordeel kan oplopen tot een half procent per jaar. Bij een gemiddelde hypotheeklooptijd van 20 jaar bedraagt het bruto voordeel maar liefst 10%. Medio 2009 is de leengrens verhoogd tot , Hierdoor komt ruim 80% van de bestaande koopwoningen in aanmerking voor NHG. NHG kent bovendien een woonlastenfaciliteit. Komt iemand door werkeloosheid, ziekte of echtscheiding in de problemen, dan kan tijdelijk minder worden betaald en wordt dit tekort bij de lening opgeteld. Bij gedwongen verkopen buiten eigen schuld wordt de eventuele restantlening kwijtgescholden. NHG is niet alleen in het belang van de geldnemer en de bank, maar ook van de overheid. Momenteel staat voor 110 miljard uit aan hypotheken met NHG, ongeveer 1/6 van de totale markt. De rentekorting op hypotheken levert daardoor een lagere belastingteruggave op van ca. 200 miljoen per jaar, een bedrag dat in de toekomst nog jaarlijks zal oplopen. Wanneer de totale hypotheekmarkt onder NHG zou vallen, zouden de besparingen oplopen tot meer dan 1 miljard per jaar. Vanwege het belang voor de schatkist is het vreemd dat het besluit om de NHG grens te verhogen zo zwaar viel en er nog altijd sprake is van een tijdelijke maatregel. Gezien het grote rentevoordeel voor de consument is een verhoging van de afsluitpremie tot bijvoorbeeld 1% te overwegen. De extra baten kunnen als garantie dienen of bij overtolligheid worden gestort in de staatskas. Onderstaand is de koopsomgrens voor NHG en koopsubsidie/startersleningen per provincie aangegeven. Bron: het Kadaster, bewerking Woningmarktcijfers.nl Woningmarktcijfers.nl 14