Woordenboek Nederlands Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenboek Nederlands Engels"

Transcriptie

1 Woordenboek Nederlands Engels A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Nederlands A Aandelen en andere effecten Aandelenfusie (Aangewezen) periodieke uitkeringen (en verstrekkingen) Aangifte Aangifte inkomstenbelasting Aanhorigheid Aanmerkelijk belang Aanslagbiljet Aanvullende alleenstaande ouderkorting Aanvullende kinderkorting Aanvullende ouderenkorting Achterwaartse verliesverrekening Actief vermogensbeheer Afkoop lijfrenten Aflopend aanmerkelijk belang Aftrek (vanaf p. 24) Aftrek speur- en ontwikkelingswerk Aftrekbare giften Aftrekbare kosten Aftrekbare kosten voor kinderopvang Aftrekmogelijkheid Aftrekposten Aftrekposten van de eigen woning Agaathfonds Agaathlening (zie: Tante Agaathlening) Agaathvordering Algemene aftrekposten Algemene heffingskorting Alimentatie Alleenstaande ouderkorting Andere giften Anw AOW AOW-franchise AOW-uitkering (voor alleenstaanden) Appartementsrecht Arbeidskorting Arbeidskortingsgrondslag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Auto van de zaak AWBZ B Bandbreedte Basisadministratie persoonsgegevens Basisaftrek Engels Shares and other securities Stock merger / Share-for-share merger Regular payments Tax return Income tax return Appurtenance Substantial participation Notice of assessment Supplementary single-parent tax credit Supplementary child tax credit Supplementary elderly person's tax credit Carry-back of losses Active asset management Surrender of life annuities Terminable substantial participation Deduction Research and development relief Deductible donations Deductible expenses Deductible costs for childcare Deduction Deductible items Deductible items for owner-occupied dwelling 'Agaath' fund 'Agaath' loan 'Agaath' claim General deductible items General tax credit Alimony Single parent credit Miscellaneous gifts Surviving dependants' pension insurance scheme State pension insurance scheme Allowance under the state pension scheme (Single person's) state old-age pension Apartment right Employed person's tax credit Basis for employed person s tax credit Occupational disability insurance Company car Exceptional medical expenses insurance scheme Bandwidth The municipal register of births, deaths and marriages Basic (tax) allowance (zie ook "basisruimte )

2 Basisruimte Bedrijfsmiddelen Begindatum Beginnende ondernemer Belastbaar inkomen Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastbaar loon (zie "Belastbaar inkomen"?) Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare inkomsten uit eigen woning Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare winst uit onderneming Belastingdienst (moet dit worden vertaald?) Belastingplichtige Belastingschulden Belastingtelefoon Belastingvrij bedrag Beleggingen in durfkapitaal (HNB p.14) Beperkt verrekenbaar verlies Beroepskosten Bestelauto Bezittingen Bezittingen en schulden Bijtellen Bijtelling Bijtelling voor privé-gebruik auto Bijtelling privé-gebruik woning Binnenlandse belastingplichtige Binnenlandse verzekeraar Bloed- en aanverwanten Bloot eigendom Boedelscheiding Box Boxenstelsel Boxhopping BPM Brede Herwaardering Buitengewone uitgaven Buitenlandse belastingplichtige Buitenlandse pensioenregeling Buitenlandse verzekeraar C Combinatiekorting Conserverende aanslag Consumptief krediet Co-ouder Culturele beleggingen D Deblokkeringsmogelijkheden Dertigjaarstermijn Desinvesteringsbijtelling Dienstbetrekking Direct aandelenbezit Basic deduction (zie ook "Basisaftrek") Fixed assets Commencement date New business Taxable income Taxable income from substantial participation Taxable income from savings and investment Taxable income from work and home Taxable wages Taxable result from other activities Taxable income from an owner-occupied dwelling Taxable periodical payments and benefits Taxable profits from business activities Tax Department Taxpayer Tax debts Tax Telephone Service Tax-free allowance Investments in venture capital Limited fiscal loss compensation Employment expenses Van Assets Assets and debts Declare as additional income Additional income Addition for private use of company car Addition for private use of home Resident taxpayer Domestic insurer Relatives by blood or affinity Bare ownership Partition of the estate Box Box system Box hopping Private motor vehicle and motorcycle tax General reform of the Dutch tax system Exceptional expenses Non-resident taxpayer Foreign pension scheme Foreign insurance company Combination tax credit Protective assessment Consumer credit Co-parent Cultural investments Options for releasing (funds) Thirty-year term Disinvestment addition Paid employment Direct shareholding

3 Doorlopend krediet Doorschuifregelingen Doorschuiving bij staking/overlijden mede ondernemers of werknemers Doorschuiving in de familiesfeer Downloaden Drempel Drie-jaarstermijn voor stakingsaftrek Drukkende kosten Durfkapitaal (HNB p.14) Duurzaam gescheiden leven Duurzame lig- of standplaats E Economisch verkeer (waarde in) Egalisatiereserve Eigen bijdrage (i.v.m. auto van de zaak) Eigen woning Eigenwoningforfait Eigenwoningwaarde Eindafrekening Einddatum Energie-investeringsaftrek Enkelereisafstand Eventueel restant persoonsgebonden aftrek F Fictief aanmerkelijk belang Fictieve vervreemdingen Fietsaftrek Fietsverklaring Film-investeringsaftrek Financiering van de eigen woning Fiscaal gunstig premieverleden Fiscaal partnerschap Fiscale partner Fiscale reserves Fonds voor gemene rekening Fiscale oudedags reserve Forfaitair rendement G Gecombineerd heffingspercentage Gecombineerde heffingskorting Gecombineerde inkomensheffing Gefacilieerde lijfrente Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen Gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten Gemiddelde waarde van uw bezittingen min uw schulden Genotsrecht Geruisloze omzetting in een BV of NV Geruisloze terugkeer uit een BV of NV Gesloten boxensysteem Giften Goed koopmansgebruik Groene beleggingen / Groenfondsen Continuous credit Transfer arrangements Transferrals following discontinuation/death coowners or employees Transferral in the family circle Download Threshold Three-year term for discontinuation deductions Chargeable expenses Venture capital Permanently separated Permanent mooring place or site Market value Equalisation reserve Employee's contribution (for company car) Owner-occupied dwelling Notional rental value for owner-occupiers Value of owner-occupied dwelling Final settlement Final date Energy-saving investment credit One-way distance Any remainder from personal deduction Fictitious substantial participation Fictitious disposals Bicycle deduction Bicycle declaration Film-investment deduction To finance the purchase of an owner-occupied home Fiscally advantageous premium history Tax partnership Tax partner Fiscal reserves Fund for joint account Fiscal old-age reserve Notional yield Combined taxation percentage Combined tax credit Combined income taxation Facilitated annuity Joint income components Joint income and deductible items Average value of your assets minus your liabilities Right of enjoyment Tax-free rollover into a BV or NV Tax-free return from a BV or NV Closed box system Donations Sound business practice Green funds

4 Groene investeringen H Heffingsgrondslag WAZ Heffingskorting Heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzekering Heffingskorting voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten Heffingskorting voor de inkomstenbelasting Heffingskorting voor de nabestaandenverzekering Heffingvrij vermogen Herinvesteringsreserve Herrekende belasting Hoofdverblijf Huurwaardeforfait Hypotheekrente I Immigratie Imputatieregeling kapitaalverzekering eigen woning In aftrek beperkte algemene kosten In belangrijke mate onderhouden Incourante aandelen Indirect aandelenbezit Inhaaltoevoeging Inkomen uit aanmerkelijk belang Inkomen uit werk en woning Inkomensbestanddeel Inkomensvoorziening Inkomsten niet uit dienstbetrekking Inkomstenbelasting Instellingen Investeren Investeringsaftrek Investeringsverplichtingen Invorderingsvrijstelling J Jaarruimte Jaarwinst Jonggehandicaptenkorting Juridische fusie (Juridische) splitsing K Kamerverhuurvrijstelling Kapitaaluitkering Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen Kinderkorting Kinderopvang Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Koopoptie Korting voor beleggingen in durfkapitaal Green investments WAZ assessment base Tax credit Tax credit for general old-age pension Tax credit for general insurance for exceptional medical expenses Tax credit for income tax Tax credit for dependants' insurance Tax-free allowance Reinvestment reserve Restated tax Main residence Notional rental value Mortgage interest Immigration Settlement arrangement capital sum insurance owner occupied dwelling General expenses limited in deduction Support to a considerable extent Unlisted shares Indirect share ownership Catch-up addition Income from substantial participation Income from work and home Income component Income provision Earnings from activities other than employment Income tax Institutions Invest Investment tax credit Capital expenditure commitments Collection exemption Annual margin Annual profits Young disabled person's tax credit Legal merger Share split Room letting exemption Capital benefit Capital sum insurance Capital sum insurance associated with home ownership Right to choose for foreign taxpayers Child credit Childcare Small projects investment credit Call option Venture capital investments credit

5 Korting voor maatschappelijke beleggingen Kostganger L Landbouwbedrijf Landbouwvrijstelling Levenhypotheek Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar Levensverzekering Lijfrente Lijfrentepremies Lijfrenteverplichting Lijfrenteverzekering Lijfrentevoorzieningen Loon (in natura) Lopende termijnen M Maatschappelijke beleggingen (HNB p.14) Maritale verliesverrekening Maximum verlies Medegerechtigde Meerderjarige invalide (klein)kinderen Meesleepregeling aanmerkelijk belang Meetrekregeling aanmerkelijk belang Meetrekregeling resultaat overige werkzaamheden Meewerkaftrek Middeling Middelingsteruggaaf Middelingstijdvak Milieu-investeringsaftrek Monumentenpanden N Nabestaandenlijfrente Natuurlijke personen Nederlands continentaal plat Nederlandse onderneming Negatief inkomen (verlies) Negatieve persoonsgebonden aftrek Negatieve uitgaven voor beroepspensioenen Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Niet-toegestane handelingen Nieuwe belastingstelsel Nihilaanslag Noordzee-winningsgebied O Omkeerregel Omvangscriterium Omzetting in een NV of BV Omzetting van stakingswinst in een lijfrente Onbelaste vergoeding (i.v.m. woon-werkverkeer) Onbeperkt verrekenbaar verlies Onderhoudsverplichtingen Ondernemer Social investments credit Boarder Farm Exemption for income from agricultural activities Endowment mortgage Supporting children younger than 30 years Life insurance Annuity Annuity premiums Annuity commitment Annuity insurance Annuity provisions Wage (in kind) Current instalments Social investments Marital fiscal loss compensation Maximum loss Co-titleholder Adult disabled children or grandchildren Involvement arrangement substantial participation Pull-along arrangement substantial participation Pull-along arrangement result from other activities Co-working partner's relief Averaging Averaging refund Averaging period Environmental investment credit Protected or listed buildings Surviving dependants' annuity Natural persons Dutch continental shelf Dutch company Negative income (loss) Negative personal allowance Negative expenditure for occupational pensions Negative expenses for income provisions Not permitted actions New tax system Zero tax assessment North Sea extraction area Reversal rule Size criterion Conversion into an NV or BV Discontinuation profit converted into an annuity Untaxed reimbursement (for commuter traffic) Unlimited fiscal loss compensation Maintenance obligations Entrepreneur

6 Ondernemersaftrek Ondernemersfaciliteiten Onderneming Ondernemingsfaciliteiten Ondernemingsverlies Ondernemingsvermogen Onderverhuur (Ongebruikelijk) samenwerkingsverband Onverdeelde boedel (Open) commanditaire vennootschap Openbaarvervoerverklaring Oudedagslijfrente Oudedagsreserve Ouderenkorting Ouderentoeslag Overbedeling Overbedelingsschulden Overbruggingslijfrente Overdrachtsprijs (aanmerkelijk belang) Overgangsrecht Overgangsregeling Overheidsingrijpen Overige werkzaamheden Overlijdens- en invaliditeitsuitkering Overnemende ondernemer Overschot Overschrijding pensioenmaximum P Partner (fiscaal) Passanten Passantenregeling Peildatum Pensioen Pensioenaanspraken Pensioenbreuk Pensioengrondslag Pensioenrechten Pensioenregeling Pensioentekort Pensioenverplichtingen Pensioenvoorzieningen Periodieke giften Periodieke uitkeringen Periodieke verstrekking Personenauto Persoonlijke lening Persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrekpost Pleegkind Premie volksverzekeringen Premieaandeel Premiegrondslag Premieplicht Premies Premies voor lijfrenten Premiespaarregeling Privé-gebruik auto Entrepreneur's allowance Entrepreneur's facilities Business Business facilities Business loss Business assets Sublease Collaborative venture Undivided state Limited equity partnership Public transport declaration Life annuity (terminable annuity) Private pension allowance Elderly person's tax credit Elderly person's allowance Overdistribution Overdistribution debts Early retirement annuity Transfer price Transition right Transitional arrangement Governmental intervention Other activities Death and disablement benefit Entrepreneur taking over Surplus Exceeding the pension maximum Partner Passers-by Passers-by arrangement Reference date Pension Pension claims Loss of pension rights when changing jobs Pensionable salary Pension rights Pension scheme Pension shortfall Pension commitments Pension arrangements Regular donations Regular payments Regular provisions Passenger car Personal loan Personal allowance Personal deductible item Foster child National insurance contributions National insurance component Base of premium calculation Liable for national insurance contributions Contributions Life annuity premiums Premium savings scheme Private car use

7 Privé-kilometers Progressief tarief R Rangorderegeling Recent medegerechtigde Recht van beklemming (Recht van) erfpacht Recht van gebruik en bewoning Recht van opstal Referentieperiode Regelmatig woon-werkverkeer Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Reisafstand Reisaftrek Reiskosten Reiskosten woning-werk Reiskostenforfait Reisverklaring Rekenrente Rendementsgrondslag Rendementswaarde Rendabel maken van vermogen Rente van schulden Rentevrijstelling Reserveringsruimte Resultaat uit een werkzaamheid Resultaat uit overige werkzaamheden Rittenregistratie (bijhouden) S Saldolijfrente Saldogrondslag Saldomethode kapitaalverzekering eigen woning Samenwerkingsverband Samenwonen Sancties bij lijfrente Scholingsaftrek Scholingsbijtelling Scholingsuitgaven Schulden Sociaal-ethisch fonds Spaargeld Spaarhypotheek Spaarloon Spaarloonregeling Staking van de onderneming (Het jaar van de staking van uw onderneming) Stakingsaftrek Stakingswinst Standaardheffingskorting Startersaftrek Step-upregeling Stille reserves Studiekosten en andere scholingsuitgaven T Private kilometres Progressive rates Ranking arrangement Recent co-beneficiary Perpetual hereditary lease Ground lease Right of use and occupation Building and planting rights Reference period Regular commuting Regular returns from substantial participation Commuting distance Commuting deduction Travel costs Commuting costs Standard deductible travel allowance Travel declaration Nominal interest rate Capital yield tax base Capitalised return value Asset capitalisation Interest on debts Interest exemption Reserve margin Result from an activity Income from other activities (to keep a) Record of the journey distances (Life) annuity settlement Balance basis Balance method capital sum insurance owneroccupied dwelling Collaborative venture Living together Annuity sanctions Training credit Education addition Educational expenses Debts Social-ethical funds Savings Savings-based mortgage Employee savings Salary savings scheme Discontinuation of the business (The year when the business was discontinued) Business discontinuation relief Discontinuation profit Standard tax credit Relief for new companies Step-up arrangement Hidden reserves Study costs and other educational expenses

8 Tante Agaathlening Tarief Tarief inkomstenbelasting Tariefgroep Te verrekenen verliezen Tegenwoordige arbeid Terugwenteling Tijdelijke oudedagslijfrente Tijdelijke stakingsaftrek (zie Stakingsaftrek) Tijdelijke tegemoetkoming medegerechtigden Tijdelijke tegemoetkoming recente medegerechtigden Tijdelijke verhoging algemene heffingskorting Tijdelijke verhoging van de stakingsaftrek Tijdelijke verhuur Toegelaten aanbieder Toegestane handelingen Toerekening inkomensbestanddelen van een minderjarig kind Toerekeningsregels inkomstenbestanddelen Toeslag heffingvrij vermogen kinderen Toetrederskorting Tweede woning U Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Uitgaven voor kinderen van 30 jaar en ouder en andere familieleden Uitgaven voor kinderopvang Uitgaven voor levensonderhoud Uitgaven voor monumentenpanden Uitgaven wegens adoptie (Uitgaven wegens) arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte Uitgaven wegens chronische ziekte van kinderen (zie Vast aftrekbedrag) Uitgaven wegens ouderdom (Zie Vaste aftrek) Uitgaven wegens overlijden (Zie hieronder) Uitgaven wegens ziekte, bevalling, en invaliditeit Uitgesloten werzaamheden Uitkering Uitkeringen uit inkomensvoorzieningen Uitkeringsinstantie Urencriterium V Van aftrek uitgesloten algemene kosten Vast aftrekbedrag Vast aftrekbedrag chronisch zieke kinderen Vast rendement Vast tarief Vaste aftrek wegens ouderdom Vaste inrichting Veertigdagenregeling Verboden handelingen Money loans to starting entrepreneurs Tax rate Rates of income tax Tariff groups Deductible losses Current employment Carry-back Terminable annuity Temporary discontinuation relief Temporary compensation co-beneficiaries Temporary compensation recent co-beneficiaries Temporary increase of the general tax credit Temporary increase of the discontinuation relief Temporary letting Permitted supplier Permitted actions Assignment income components of an underage child Assignment rules income components Supplement children's tax-free capital Entrant's tax credit Second home Expenses for income provisions Expenses for children aged 30 years or older and other family members Child care expenses Living expenses Expenses for protected or listed buildings Adoption expenses Occupational disability or chronic illness Expenses in relation to chronic disease of children (see Fixed deductible amount) Expenses in relation to old age (see Fixed deductible amount) Expenses in relation to death (see Fixed deductible amount) Expenses in relation to sickness, childbirth and disability Impossible activities Social security benefit Benefits from income provisions Authorized benefits agency Time criterion Non-deductible general expenses Fixed deductible amount Fixed allowance for chronically ill children Fixed yield Fixed rates Fixed deduction in relation to old age Permanent set-up Forty-day arrangement Prohibited activities

9 Verbondenheid Verbonden persoon Verbonden persoon (urencriterium) Vereniging Vergoedingen voor woon-werkverkeer Verhuisregelingen Verklaring arbeidsrelatie Verkoopoptie Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang Verliesverrekening Verliezen op beleggingen in durfkapitaal Verliezen uit aanmerkelijk belang Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming Vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer Verlofsparen Vermogen Vermogensbelasting Vermogensbestanddeel Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang Verrekenbare verliezen (uit werk en woning) Verschuldigde inkomstenbelasting Vervreemdingsvoordelen Verzamelinkomen Volle en onbezwaarde eigendom Voordeel uit sparen en beleggen Voorheffingen Voorheffingssaldo Verzoek om voorlopige teruggaaf Voordeel uit sparen en beleggen Voorlopige teruggaaf Voorlopige verliesverrekening Vooruitbetaalde rente Voorwaartse verliesverrekening Voorwerpen van kunst en wetenschap Vrijstelling Vroegere arbeid Vruchtgebruik W Waarde in het economische verkeer Wajong Waz-bijdrage Waz-premies (zie 'Waz-bijdrage'?) Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen Werkelijke inkomsten uit vermogen Werknemersaftrek Werknemersspaarregelingen Werkzaamheid Wettelijk vruchtgenot Willekeurige afschrijving Winst uit onderneming Winst uit zeescheepvaart Woonschip Woonwagen Woon-werkverkeer Alliance Associated person Associated person (time criterion) Association Reimbursements for commuting Moving arrangements Declaration of labour relation Put option Acquisition price substantial participation Tax-deductible loss Remission of loans to starting entrepreneurs Losses from substantial participation Losses from the start-up phase of a business Reimbursements for commuting costs Savings for leave Assets Net wealth tax Asset Adjustable losses from substantial participation Adjustable losses(from work and home Income tax you owe Disposal of returns Aggregate income Full and unencumbered ownership Income from savings and investments Advance levy Balance of advance levy Request for provisional refund Income from savings and investments Provisional refund Provisional tax-deductible loss Prepaid interest Carry-forward of losses Objects of art and science Exemption Former labour Usufruct Economic value Young Disabled Persons' Occupational Disability Provisions Act Premiums under the Invalidity Insurance (Self- Employed Persons) Act (Waz) Waz premiums Weekend expenses for handicapped children Actual income from assets Employee's allowance Employee savings schemes Employment Actual usufruct Arbitrary amortisation Profits from business activities Profits from ocean shipping Houseboat Caravan Commuting

10 WOZ-beschikking WOZ-waarde Z Zeedag Zeedagenaftrek Zelfstandig uitgeoefend beroep Zelfstandigenaftrek Zestigdagenregeling Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven WOZ assessment Valuation of Immovable Property Act Sea day Sea days deduction Independently exercised profession Self-employed deduction Sixty-day arrangement Medical expenses and other exceptional expenses