Woordenboek Nederlands Engels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenboek Nederlands Engels"

Transcriptie

1 Woordenboek Nederlands Engels A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Nederlands A Aandelen en andere effecten Aandelenfusie (Aangewezen) periodieke uitkeringen (en verstrekkingen) Aangifte Aangifte inkomstenbelasting Aanhorigheid Aanmerkelijk belang Aanslagbiljet Aanvullende alleenstaande ouderkorting Aanvullende kinderkorting Aanvullende ouderenkorting Achterwaartse verliesverrekening Actief vermogensbeheer Afkoop lijfrenten Aflopend aanmerkelijk belang Aftrek (vanaf p. 24) Aftrek speur- en ontwikkelingswerk Aftrekbare giften Aftrekbare kosten Aftrekbare kosten voor kinderopvang Aftrekmogelijkheid Aftrekposten Aftrekposten van de eigen woning Agaathfonds Agaathlening (zie: Tante Agaathlening) Agaathvordering Algemene aftrekposten Algemene heffingskorting Alimentatie Alleenstaande ouderkorting Andere giften Anw AOW AOW-franchise AOW-uitkering (voor alleenstaanden) Appartementsrecht Arbeidskorting Arbeidskortingsgrondslag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Auto van de zaak AWBZ B Bandbreedte Basisadministratie persoonsgegevens Basisaftrek Engels Shares and other securities Stock merger / Share-for-share merger Regular payments Tax return Income tax return Appurtenance Substantial participation Notice of assessment Supplementary single-parent tax credit Supplementary child tax credit Supplementary elderly person's tax credit Carry-back of losses Active asset management Surrender of life annuities Terminable substantial participation Deduction Research and development relief Deductible donations Deductible expenses Deductible costs for childcare Deduction Deductible items Deductible items for owner-occupied dwelling 'Agaath' fund 'Agaath' loan 'Agaath' claim General deductible items General tax credit Alimony Single parent credit Miscellaneous gifts Surviving dependants' pension insurance scheme State pension insurance scheme Allowance under the state pension scheme (Single person's) state old-age pension Apartment right Employed person's tax credit Basis for employed person s tax credit Occupational disability insurance Company car Exceptional medical expenses insurance scheme Bandwidth The municipal register of births, deaths and marriages Basic (tax) allowance (zie ook "basisruimte )

2 Basisruimte Bedrijfsmiddelen Begindatum Beginnende ondernemer Belastbaar inkomen Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastbaar loon (zie "Belastbaar inkomen"?) Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare inkomsten uit eigen woning Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare winst uit onderneming Belastingdienst (moet dit worden vertaald?) Belastingplichtige Belastingschulden Belastingtelefoon Belastingvrij bedrag Beleggingen in durfkapitaal (HNB p.14) Beperkt verrekenbaar verlies Beroepskosten Bestelauto Bezittingen Bezittingen en schulden Bijtellen Bijtelling Bijtelling voor privé-gebruik auto Bijtelling privé-gebruik woning Binnenlandse belastingplichtige Binnenlandse verzekeraar Bloed- en aanverwanten Bloot eigendom Boedelscheiding Box Boxenstelsel Boxhopping BPM Brede Herwaardering Buitengewone uitgaven Buitenlandse belastingplichtige Buitenlandse pensioenregeling Buitenlandse verzekeraar C Combinatiekorting Conserverende aanslag Consumptief krediet Co-ouder Culturele beleggingen D Deblokkeringsmogelijkheden Dertigjaarstermijn Desinvesteringsbijtelling Dienstbetrekking Direct aandelenbezit Basic deduction (zie ook "Basisaftrek") Fixed assets Commencement date New business Taxable income Taxable income from substantial participation Taxable income from savings and investment Taxable income from work and home Taxable wages Taxable result from other activities Taxable income from an owner-occupied dwelling Taxable periodical payments and benefits Taxable profits from business activities Tax Department Taxpayer Tax debts Tax Telephone Service Tax-free allowance Investments in venture capital Limited fiscal loss compensation Employment expenses Van Assets Assets and debts Declare as additional income Additional income Addition for private use of company car Addition for private use of home Resident taxpayer Domestic insurer Relatives by blood or affinity Bare ownership Partition of the estate Box Box system Box hopping Private motor vehicle and motorcycle tax General reform of the Dutch tax system Exceptional expenses Non-resident taxpayer Foreign pension scheme Foreign insurance company Combination tax credit Protective assessment Consumer credit Co-parent Cultural investments Options for releasing (funds) Thirty-year term Disinvestment addition Paid employment Direct shareholding

3 Doorlopend krediet Doorschuifregelingen Doorschuiving bij staking/overlijden mede ondernemers of werknemers Doorschuiving in de familiesfeer Downloaden Drempel Drie-jaarstermijn voor stakingsaftrek Drukkende kosten Durfkapitaal (HNB p.14) Duurzaam gescheiden leven Duurzame lig- of standplaats E Economisch verkeer (waarde in) Egalisatiereserve Eigen bijdrage (i.v.m. auto van de zaak) Eigen woning Eigenwoningforfait Eigenwoningwaarde Eindafrekening Einddatum Energie-investeringsaftrek Enkelereisafstand Eventueel restant persoonsgebonden aftrek F Fictief aanmerkelijk belang Fictieve vervreemdingen Fietsaftrek Fietsverklaring Film-investeringsaftrek Financiering van de eigen woning Fiscaal gunstig premieverleden Fiscaal partnerschap Fiscale partner Fiscale reserves Fonds voor gemene rekening Fiscale oudedags reserve Forfaitair rendement G Gecombineerd heffingspercentage Gecombineerde heffingskorting Gecombineerde inkomensheffing Gefacilieerde lijfrente Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen Gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten Gemiddelde waarde van uw bezittingen min uw schulden Genotsrecht Geruisloze omzetting in een BV of NV Geruisloze terugkeer uit een BV of NV Gesloten boxensysteem Giften Goed koopmansgebruik Groene beleggingen / Groenfondsen Continuous credit Transfer arrangements Transferrals following discontinuation/death coowners or employees Transferral in the family circle Download Threshold Three-year term for discontinuation deductions Chargeable expenses Venture capital Permanently separated Permanent mooring place or site Market value Equalisation reserve Employee's contribution (for company car) Owner-occupied dwelling Notional rental value for owner-occupiers Value of owner-occupied dwelling Final settlement Final date Energy-saving investment credit One-way distance Any remainder from personal deduction Fictitious substantial participation Fictitious disposals Bicycle deduction Bicycle declaration Film-investment deduction To finance the purchase of an owner-occupied home Fiscally advantageous premium history Tax partnership Tax partner Fiscal reserves Fund for joint account Fiscal old-age reserve Notional yield Combined taxation percentage Combined tax credit Combined income taxation Facilitated annuity Joint income components Joint income and deductible items Average value of your assets minus your liabilities Right of enjoyment Tax-free rollover into a BV or NV Tax-free return from a BV or NV Closed box system Donations Sound business practice Green funds

4 Groene investeringen H Heffingsgrondslag WAZ Heffingskorting Heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzekering Heffingskorting voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten Heffingskorting voor de inkomstenbelasting Heffingskorting voor de nabestaandenverzekering Heffingvrij vermogen Herinvesteringsreserve Herrekende belasting Hoofdverblijf Huurwaardeforfait Hypotheekrente I Immigratie Imputatieregeling kapitaalverzekering eigen woning In aftrek beperkte algemene kosten In belangrijke mate onderhouden Incourante aandelen Indirect aandelenbezit Inhaaltoevoeging Inkomen uit aanmerkelijk belang Inkomen uit werk en woning Inkomensbestanddeel Inkomensvoorziening Inkomsten niet uit dienstbetrekking Inkomstenbelasting Instellingen Investeren Investeringsaftrek Investeringsverplichtingen Invorderingsvrijstelling J Jaarruimte Jaarwinst Jonggehandicaptenkorting Juridische fusie (Juridische) splitsing K Kamerverhuurvrijstelling Kapitaaluitkering Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen Kinderkorting Kinderopvang Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Koopoptie Korting voor beleggingen in durfkapitaal Green investments WAZ assessment base Tax credit Tax credit for general old-age pension Tax credit for general insurance for exceptional medical expenses Tax credit for income tax Tax credit for dependants' insurance Tax-free allowance Reinvestment reserve Restated tax Main residence Notional rental value Mortgage interest Immigration Settlement arrangement capital sum insurance owner occupied dwelling General expenses limited in deduction Support to a considerable extent Unlisted shares Indirect share ownership Catch-up addition Income from substantial participation Income from work and home Income component Income provision Earnings from activities other than employment Income tax Institutions Invest Investment tax credit Capital expenditure commitments Collection exemption Annual margin Annual profits Young disabled person's tax credit Legal merger Share split Room letting exemption Capital benefit Capital sum insurance Capital sum insurance associated with home ownership Right to choose for foreign taxpayers Child credit Childcare Small projects investment credit Call option Venture capital investments credit

5 Korting voor maatschappelijke beleggingen Kostganger L Landbouwbedrijf Landbouwvrijstelling Levenhypotheek Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar Levensverzekering Lijfrente Lijfrentepremies Lijfrenteverplichting Lijfrenteverzekering Lijfrentevoorzieningen Loon (in natura) Lopende termijnen M Maatschappelijke beleggingen (HNB p.14) Maritale verliesverrekening Maximum verlies Medegerechtigde Meerderjarige invalide (klein)kinderen Meesleepregeling aanmerkelijk belang Meetrekregeling aanmerkelijk belang Meetrekregeling resultaat overige werkzaamheden Meewerkaftrek Middeling Middelingsteruggaaf Middelingstijdvak Milieu-investeringsaftrek Monumentenpanden N Nabestaandenlijfrente Natuurlijke personen Nederlands continentaal plat Nederlandse onderneming Negatief inkomen (verlies) Negatieve persoonsgebonden aftrek Negatieve uitgaven voor beroepspensioenen Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Niet-toegestane handelingen Nieuwe belastingstelsel Nihilaanslag Noordzee-winningsgebied O Omkeerregel Omvangscriterium Omzetting in een NV of BV Omzetting van stakingswinst in een lijfrente Onbelaste vergoeding (i.v.m. woon-werkverkeer) Onbeperkt verrekenbaar verlies Onderhoudsverplichtingen Ondernemer Social investments credit Boarder Farm Exemption for income from agricultural activities Endowment mortgage Supporting children younger than 30 years Life insurance Annuity Annuity premiums Annuity commitment Annuity insurance Annuity provisions Wage (in kind) Current instalments Social investments Marital fiscal loss compensation Maximum loss Co-titleholder Adult disabled children or grandchildren Involvement arrangement substantial participation Pull-along arrangement substantial participation Pull-along arrangement result from other activities Co-working partner's relief Averaging Averaging refund Averaging period Environmental investment credit Protected or listed buildings Surviving dependants' annuity Natural persons Dutch continental shelf Dutch company Negative income (loss) Negative personal allowance Negative expenditure for occupational pensions Negative expenses for income provisions Not permitted actions New tax system Zero tax assessment North Sea extraction area Reversal rule Size criterion Conversion into an NV or BV Discontinuation profit converted into an annuity Untaxed reimbursement (for commuter traffic) Unlimited fiscal loss compensation Maintenance obligations Entrepreneur

6 Ondernemersaftrek Ondernemersfaciliteiten Onderneming Ondernemingsfaciliteiten Ondernemingsverlies Ondernemingsvermogen Onderverhuur (Ongebruikelijk) samenwerkingsverband Onverdeelde boedel (Open) commanditaire vennootschap Openbaarvervoerverklaring Oudedagslijfrente Oudedagsreserve Ouderenkorting Ouderentoeslag Overbedeling Overbedelingsschulden Overbruggingslijfrente Overdrachtsprijs (aanmerkelijk belang) Overgangsrecht Overgangsregeling Overheidsingrijpen Overige werkzaamheden Overlijdens- en invaliditeitsuitkering Overnemende ondernemer Overschot Overschrijding pensioenmaximum P Partner (fiscaal) Passanten Passantenregeling Peildatum Pensioen Pensioenaanspraken Pensioenbreuk Pensioengrondslag Pensioenrechten Pensioenregeling Pensioentekort Pensioenverplichtingen Pensioenvoorzieningen Periodieke giften Periodieke uitkeringen Periodieke verstrekking Personenauto Persoonlijke lening Persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrekpost Pleegkind Premie volksverzekeringen Premieaandeel Premiegrondslag Premieplicht Premies Premies voor lijfrenten Premiespaarregeling Privé-gebruik auto Entrepreneur's allowance Entrepreneur's facilities Business Business facilities Business loss Business assets Sublease Collaborative venture Undivided state Limited equity partnership Public transport declaration Life annuity (terminable annuity) Private pension allowance Elderly person's tax credit Elderly person's allowance Overdistribution Overdistribution debts Early retirement annuity Transfer price Transition right Transitional arrangement Governmental intervention Other activities Death and disablement benefit Entrepreneur taking over Surplus Exceeding the pension maximum Partner Passers-by Passers-by arrangement Reference date Pension Pension claims Loss of pension rights when changing jobs Pensionable salary Pension rights Pension scheme Pension shortfall Pension commitments Pension arrangements Regular donations Regular payments Regular provisions Passenger car Personal loan Personal allowance Personal deductible item Foster child National insurance contributions National insurance component Base of premium calculation Liable for national insurance contributions Contributions Life annuity premiums Premium savings scheme Private car use

7 Privé-kilometers Progressief tarief R Rangorderegeling Recent medegerechtigde Recht van beklemming (Recht van) erfpacht Recht van gebruik en bewoning Recht van opstal Referentieperiode Regelmatig woon-werkverkeer Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Reisafstand Reisaftrek Reiskosten Reiskosten woning-werk Reiskostenforfait Reisverklaring Rekenrente Rendementsgrondslag Rendementswaarde Rendabel maken van vermogen Rente van schulden Rentevrijstelling Reserveringsruimte Resultaat uit een werkzaamheid Resultaat uit overige werkzaamheden Rittenregistratie (bijhouden) S Saldolijfrente Saldogrondslag Saldomethode kapitaalverzekering eigen woning Samenwerkingsverband Samenwonen Sancties bij lijfrente Scholingsaftrek Scholingsbijtelling Scholingsuitgaven Schulden Sociaal-ethisch fonds Spaargeld Spaarhypotheek Spaarloon Spaarloonregeling Staking van de onderneming (Het jaar van de staking van uw onderneming) Stakingsaftrek Stakingswinst Standaardheffingskorting Startersaftrek Step-upregeling Stille reserves Studiekosten en andere scholingsuitgaven T Private kilometres Progressive rates Ranking arrangement Recent co-beneficiary Perpetual hereditary lease Ground lease Right of use and occupation Building and planting rights Reference period Regular commuting Regular returns from substantial participation Commuting distance Commuting deduction Travel costs Commuting costs Standard deductible travel allowance Travel declaration Nominal interest rate Capital yield tax base Capitalised return value Asset capitalisation Interest on debts Interest exemption Reserve margin Result from an activity Income from other activities (to keep a) Record of the journey distances (Life) annuity settlement Balance basis Balance method capital sum insurance owneroccupied dwelling Collaborative venture Living together Annuity sanctions Training credit Education addition Educational expenses Debts Social-ethical funds Savings Savings-based mortgage Employee savings Salary savings scheme Discontinuation of the business (The year when the business was discontinued) Business discontinuation relief Discontinuation profit Standard tax credit Relief for new companies Step-up arrangement Hidden reserves Study costs and other educational expenses

8 Tante Agaathlening Tarief Tarief inkomstenbelasting Tariefgroep Te verrekenen verliezen Tegenwoordige arbeid Terugwenteling Tijdelijke oudedagslijfrente Tijdelijke stakingsaftrek (zie Stakingsaftrek) Tijdelijke tegemoetkoming medegerechtigden Tijdelijke tegemoetkoming recente medegerechtigden Tijdelijke verhoging algemene heffingskorting Tijdelijke verhoging van de stakingsaftrek Tijdelijke verhuur Toegelaten aanbieder Toegestane handelingen Toerekening inkomensbestanddelen van een minderjarig kind Toerekeningsregels inkomstenbestanddelen Toeslag heffingvrij vermogen kinderen Toetrederskorting Tweede woning U Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Uitgaven voor kinderen van 30 jaar en ouder en andere familieleden Uitgaven voor kinderopvang Uitgaven voor levensonderhoud Uitgaven voor monumentenpanden Uitgaven wegens adoptie (Uitgaven wegens) arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte Uitgaven wegens chronische ziekte van kinderen (zie Vast aftrekbedrag) Uitgaven wegens ouderdom (Zie Vaste aftrek) Uitgaven wegens overlijden (Zie hieronder) Uitgaven wegens ziekte, bevalling, en invaliditeit Uitgesloten werzaamheden Uitkering Uitkeringen uit inkomensvoorzieningen Uitkeringsinstantie Urencriterium V Van aftrek uitgesloten algemene kosten Vast aftrekbedrag Vast aftrekbedrag chronisch zieke kinderen Vast rendement Vast tarief Vaste aftrek wegens ouderdom Vaste inrichting Veertigdagenregeling Verboden handelingen Money loans to starting entrepreneurs Tax rate Rates of income tax Tariff groups Deductible losses Current employment Carry-back Terminable annuity Temporary discontinuation relief Temporary compensation co-beneficiaries Temporary compensation recent co-beneficiaries Temporary increase of the general tax credit Temporary increase of the discontinuation relief Temporary letting Permitted supplier Permitted actions Assignment income components of an underage child Assignment rules income components Supplement children's tax-free capital Entrant's tax credit Second home Expenses for income provisions Expenses for children aged 30 years or older and other family members Child care expenses Living expenses Expenses for protected or listed buildings Adoption expenses Occupational disability or chronic illness Expenses in relation to chronic disease of children (see Fixed deductible amount) Expenses in relation to old age (see Fixed deductible amount) Expenses in relation to death (see Fixed deductible amount) Expenses in relation to sickness, childbirth and disability Impossible activities Social security benefit Benefits from income provisions Authorized benefits agency Time criterion Non-deductible general expenses Fixed deductible amount Fixed allowance for chronically ill children Fixed yield Fixed rates Fixed deduction in relation to old age Permanent set-up Forty-day arrangement Prohibited activities

9 Verbondenheid Verbonden persoon Verbonden persoon (urencriterium) Vereniging Vergoedingen voor woon-werkverkeer Verhuisregelingen Verklaring arbeidsrelatie Verkoopoptie Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang Verliesverrekening Verliezen op beleggingen in durfkapitaal Verliezen uit aanmerkelijk belang Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming Vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer Verlofsparen Vermogen Vermogensbelasting Vermogensbestanddeel Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang Verrekenbare verliezen (uit werk en woning) Verschuldigde inkomstenbelasting Vervreemdingsvoordelen Verzamelinkomen Volle en onbezwaarde eigendom Voordeel uit sparen en beleggen Voorheffingen Voorheffingssaldo Verzoek om voorlopige teruggaaf Voordeel uit sparen en beleggen Voorlopige teruggaaf Voorlopige verliesverrekening Vooruitbetaalde rente Voorwaartse verliesverrekening Voorwerpen van kunst en wetenschap Vrijstelling Vroegere arbeid Vruchtgebruik W Waarde in het economische verkeer Wajong Waz-bijdrage Waz-premies (zie 'Waz-bijdrage'?) Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen Werkelijke inkomsten uit vermogen Werknemersaftrek Werknemersspaarregelingen Werkzaamheid Wettelijk vruchtgenot Willekeurige afschrijving Winst uit onderneming Winst uit zeescheepvaart Woonschip Woonwagen Woon-werkverkeer Alliance Associated person Associated person (time criterion) Association Reimbursements for commuting Moving arrangements Declaration of labour relation Put option Acquisition price substantial participation Tax-deductible loss Remission of loans to starting entrepreneurs Losses from substantial participation Losses from the start-up phase of a business Reimbursements for commuting costs Savings for leave Assets Net wealth tax Asset Adjustable losses from substantial participation Adjustable losses(from work and home Income tax you owe Disposal of returns Aggregate income Full and unencumbered ownership Income from savings and investments Advance levy Balance of advance levy Request for provisional refund Income from savings and investments Provisional refund Provisional tax-deductible loss Prepaid interest Carry-forward of losses Objects of art and science Exemption Former labour Usufruct Economic value Young Disabled Persons' Occupational Disability Provisions Act Premiums under the Invalidity Insurance (Self- Employed Persons) Act (Waz) Waz premiums Weekend expenses for handicapped children Actual income from assets Employee's allowance Employee savings schemes Employment Actual usufruct Arbitrary amortisation Profits from business activities Profits from ocean shipping Houseboat Caravan Commuting

10 WOZ-beschikking WOZ-waarde Z Zeedag Zeedagenaftrek Zelfstandig uitgeoefend beroep Zelfstandigenaftrek Zestigdagenregeling Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven WOZ assessment Valuation of Immovable Property Act Sea day Sea days deduction Independently exercised profession Self-employed deduction Sixty-day arrangement Medical expenses and other exceptional expenses

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2002-290 Den Haag, 12 december 2002 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003 1 Inkomstenbelasting 2003 4 1.1 Tarieven

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2003-274 17 december 2003 Den Haag, Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 1 Inkomstenbelasting 2004 4 1.1. Tarieven

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil. In dit persbericht

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2004-197 Den Haag, 17 december 2004 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005 Op dinsdag 14 december 2004 heeft de Eerste

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2002) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de verhoging van de bijstandsnormen

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2006

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2006 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2005-148 Den Haag, 15 december 2005 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2006 Op dinsdag 13 december 2005 heeft de Eerste

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Inhoudsopgave Inkomstenbelasting

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Inhoudsopgave Inkomstenbelasting Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 + Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het Wijzigingsplan Paarse krokodil. Hierna volgt

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Op dinsdag 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009.

Nadere informatie

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.3 Soorten belastingen 4 1.3.1 Inleiding

Nadere informatie

pro memorie Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering januari 2003

pro memorie Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering januari 2003 pro memorie januari 2003 Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering Administraties van bedrijven en instellingen zijn per 1 januari 2003 weer geconfronteerd met nieuwe tarieven,

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Op dinsdag 18 december 2007 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2008 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008.

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Bijlage-2004 bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage-2004 bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage-2004 bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze nieuwe versie van de bijlage (januari 2004) bij het Rapport 2001 zijn geringe aanpassingen doorgevoerd, die verband houden met de

Nadere informatie

Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2009 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2009) bij het rapport Alimentatienormen, versie augustus 2008, is een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Aangiftebiljet A Kort 2013 Tax Return Form A Short 2013 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. > Machtiging Authorisation

Aangiftebiljet A Kort 2013 Tax Return Form A Short 2013 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. > Machtiging Authorisation Aangiftebiljet A Kort 2013 Tax Return Form A Short 2013 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Eilandgebied Island area CRIB nummer CRIB number CRIB nummer echtgeno(o)t(e) Spouse s CRIB number

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje. Uitgave januari 2009. geldig vanaf januari 2009. Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn.

Fiscaal zakboekje. Uitgave januari 2009. geldig vanaf januari 2009. Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn. Uitgave januari 2009 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2009 Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag www.nn.nl 60-30.0902 NnL Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk

Nadere informatie

Inhoud. AOW-franchise 34 Levensloopregeling 34 Afkoop kleine pensioenen 35 Gouden handdruk 35

Inhoud. AOW-franchise 34 Levensloopregeling 34 Afkoop kleine pensioenen 35 Gouden handdruk 35 1 Inhoud Inkomstenbelasting Heffing inkomstenbelasting Wet IB 2001 3 Tarieven inkomstenbelasting 8 Persoonsgebonden aftrek 10 Heffingskorting 11 Partnerregeling 15 Inkomen uit werk en woning (box 1) 16

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting

Cijfer- en percentageoverzicht 2012. Wet inkomstenbelasting 2001. Box 2 Box 3. Persoonsgebonden aftrek* 25% Gecombineerde heffingskorting bijlage 1 Cijfer- en percentageoverzicht 2012 In dit overzicht zijn de reëel geldende cijfers (in euro s) en percentages opgenomen per 1 januari 2012, gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001. Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

VNO-NCW. VNO-NCW December 2006

VNO-NCW. VNO-NCW December 2006 Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2007 is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 175 brancheverenigingen

Nadere informatie

Bijlage 2010 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2010 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2010 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2010) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Inkomen uit dienstbetrekking/uitkering - gegevens uit loon- of uitkeringsspecificatie

Inkomen uit dienstbetrekking/uitkering - gegevens uit loon- of uitkeringsspecificatie MODEL VOOR DE NETTOMETHODE (tarieven van 2003) Nettomethode: berekening draagkracht voor inkomens tot 1.815 bruto per maand uitsluitend belast in box I (bedragen per maand) Inkomen uit dienstbetrekking/uitkering

Nadere informatie

Bijlage-2005 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage-2005 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage-2005 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze nieuwe versie van de bijlage (januari 2005) bij het Rapport 2001 zijn geringe aanpassingen doorgevoerd, die verband

Nadere informatie

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst door te nemen en de op u van toepassing zijnde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008 Op dinsdag 18 december 2007 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2008 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008.

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Bijlage 2011 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2011 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2011 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2011) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.1 Definitielijst versie bd-6.0.5 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Bijlage: Pensioenvoorzieningen

Bijlage: Pensioenvoorzieningen SOCIALE ZEKERHEID AOW Gehuwd 8.000 Alleenstaand 12.000 ANW 13.000 Halfwezentoeslag 3.000 Bruto minimumloon 17.000 Maximum dagloon WIA (voorheen WAO) 44.000 Tabel uitkeringspercentage Arbeidsongeschiktheidspercentage

Nadere informatie

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 2711T72 (2040) ls u premies hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I Inhoudsopgave Het Ondernemerszakboekje, I Deel I - Zakelijk Hoofdstuk 1 - Inkomstenbelasting ondernemers Verliesverrekening... 2 Investeringsfaciliteiten... 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...........................................

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Belastingspecial 2013

Belastingspecial 2013 Belastingspecial 2013 Voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2012 Samengesteld door Leo van Heesch op basis van de door het Ministerie van Financiën verstrekte gegevens d.d. 19 december 2012. Inleiding

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3 schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt de plus van het verschuldigde meerdere van tot belasting boven het (beginbedrag en premies

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten januari 2007 Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten is bedoeld ter algemene informatie. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. schijventarief

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611. Artikel I. Overgangsrecht inkomstenbelasting Stakingsaftrek bij volledige staking Stakingsaftrek bij gedeeltelijke staking Driejaarstermijn Tegemoetkoming bestaande

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2014) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Bijlage 2007 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2007 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2007 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2007) bij het rapport Alimentatienormen, versie september 2006, zijn geringe aanpassingen

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Aangiftebiljet B 2015 Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederland wonen. Tax Return Form B 2015 For foreign tax payers

Aangiftebiljet B 2015 Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederland wonen. Tax Return Form B 2015 For foreign tax payers Aangiftebiljet B Voor belastingplichtigen die niet in Caribisch Nederland wonen Tax Return Form B For foreign tax payers Eilandgebied Island area CRIB nummer CRIB number CRIB nummer echtgeno(o)t(e) Spouse

Nadere informatie

Bijlage 2006 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2006 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2006 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2006) bij het Rapport 2006 zijn geringe aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen houden

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2012

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2012 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2012 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2012 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008 Kerncijfers 2008...2 Wijzigingen in de belastingheffing...3 1 Inkomstenbelasting...3 1.1 Tarieven...3 1.2 Heffingskortingen...4 1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting...6 1.4 Teruggaafgrens loonbelasting

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie