Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet"

Transcriptie

1 Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van aan t Sorgh & Huis B.V., bij consumenten bekend onder de naam Maesons. Deze partij heeft niet-passend advies gegeven bij het verstrekken van leningen aan consumenten. Stand van zaken juridische procedure Bezwaar Beroep Hoger beroep Boete opgelegd Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan 2 december 2014 De AFM heeft geconstateerd dat Maesons in de periode van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 ernstig tekort is geschoten in haar dienstverlening. Maesons heeft geen of onvoldoende informatie

2 opgevraagd ten behoeve van een passende advisering in krediet. Zo is uit het onderzoek van de AFM gebleken dat Maesons bij 32 van de 39 klantdossiers geen enkele informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, kennis en ervaring, doestellingen en risicobereidheid van de consument. Bij de overige zeven klantdossiers heeft de AFM vastgesteld dat Maesons onvoldoende informatie heeft opgevraagd. Er wordt bijvoorbeeld in geen van de zeven klantdossiers gevraagd naar welk vermogen, zoals spaargeld en overwaarde op de eigen woning, consumenten hebben of in de toekomst zullen verkrijgen. En daar waar consumenten Maesons verzochten om een bestaand consumptief krediet over te sluiten voor het verlagen van de rentelasten van één of meer bestaande leningen, heeft Maesons nagelaten gegevens over de bestaande lening op te vragen om die te kunnen vergelijken met de nieuwe kredieten. Aangezien bovengenoemde belangrijke informatie ontbrak, heeft Maesons haar advies daar niet op kunnen baseren. Daarbij is ook niet op een andere wijze gebleken dat Maesons ten aanzien van deze dossiers wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. In geen van de door de AFM ontvangen klantdossiers was een advies opgenomen met betrekking tot het afgesloten consumptief krediet. Ook in de klantdossiers waarin (gedeeltelijk) het klantprofiel was ingevuld, was het onderdeel uitgebracht advies leeg. Het advies is dan ook niet op deze belangrijke informatie gebaseerd. De handelswijze van Maesons staat daarmee haaks op het belang van de klant en op de door de wetgever beoogde doelstellingen van passende advisering. Twee oud-medewerkers van een andere onderneming die de AFM al eerder heeft beboet, waren verantwoordelijk voor deze gebrekkige dienstverlening. Maesons is echter volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening die uit haar naam en op haar vergunning wordt uitgevoerd, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van freelanceconstructies. Hoogte van de boete Voor de overtreding van Maesons geldt een basisbedrag van Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen en de financiële draagkracht van de overtreder. In dit geval is het basisbedrag verlaagd gelet op onder meer de omvang van Maesons. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (gratis). Gerelateerde doelgroepen Gerelateerde onderwerpen Maatregelen van de AFM (url: /nl-nl/professionals/onderwerpen/maatregelen-hh)

3 De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi- )professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland. Veelgestelde vragen Wanneer heeft het indienen van een bezwaar tegen de heffing voor doorlopend toezicht op grond van de Wft zin? Het indienen van een bezwaarschrift heeft bijvoorbeeld zin als: Bij een heffing naar rato van het aantal maanden dat uw instelling onder toezicht heeft gestaan, een verkeerd aantal maanden in rekening is gebracht. Het aantal fte op de factuur niet overeenkomt met het aantal fte dat u op het formulier heeft ingevuld. Eerst contact opnemen met AFM! U kunt in de hierboven genoemde situaties het beste eerst contact opnemen met AFM (nb: afdeling Financiële dienstverlening (0,05 euro per minuut) of een brief sturen aan AFM, t.a.v. afdeling Financiële Dienstverlening, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, aangezien deze melding sneller tot aanpassing van uw factuur leidt. Welke handhavingsmaatregelen kan de AFM in Caribisch Nederland opleggen? De AFM heeft bij overtredingen verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een handhavingsmaatregel. De AFM kan: Een aanwijzing opleggen, waarbij een vergunninghouder wordt verplicht een bepaalde gedragslijn te volgen. Een curator benoemen. Een last onder dwangsom opleggen (en openbaar maken). Een bestuurlijke boete opleggen (en openbaar maken). Een openbare waarschuwing geven. Een vergunning intrekken. Waarom wordt naar draagkracht gekeken en hoe wordt die berekend? De wetgever vindt dat ondernemingen van verschillende omvang bij eenzelfde overtreding op een gelijkwaardige wijze in hun financieel belang moeten worden getroffen. Daarom wordt gekeken naar

4 draagkracht. Ook bij natuurlijke personen vindt een draagkrachttoets plaats. Elementen ter bepaling van de draagkracht kunnen zijn: eigen vermogen, balanstotaal, omzet, winst- en verliesrekening, en de soliditeit en liquiditeit van de instelling. Bij natuurlijke personen zal moeten worden gekeken naar inkomen, vermogen, schulden, periodieke lasten en overige persoonlijke omstandigheden. Het is aan de overtreder om de nodige informatie te verschaffen omtrent zijn draagkracht. Ik ben bestuurder van een BV of NV. Ben ik dan altijd opdrachtgever of feitelijk leidinggever?, niet per definitie. Het gaat om degene die daadwerkelijk opdracht heeft gegeven of aan de verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven. Vaak zal dit een bestuurder zijn, maar dat hoeft dus niet. Het kan ook iemand zijn die ondergeschikt is aan het bestuur van de vennootschap, maar in werkelijkheid leiding heeft gegeven. Omdat de werkelijke situatie doorslaggevend is, kan niet worden gesproken van een risico-aansprakelijkheid voor de (formele) bestuurder. Naar alle veelgestelde vragen (url: /nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen) De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Lees hier meer over het toezicht van de AFM. Copyright AFM alle rechten voorbehouden

5 Openbare versie Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V Rembrandtweg CZ RIDDERKERK Datum 2 december Pagina 1 van 23 Telefoon Betreft Besluit tot boeteoplegging S&H Geachte , De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan t Sorgh & Huis B.V. h.o.d.n. Maesons (S&H) een bestuurlijke boete van ,- op te leggen omdat S&H in de periode van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 niet dan wel onvoldoende in het belang van de consument informatie van de consument heeft ingewonnen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een advies inzake consumptief krediet. S&H heeft haar advies dan ook niet op de niet ingewonnen informatie kunnen baseren. Dit is een overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voorts heeft de AFM besloten het besluit volledig openbaar te publiceren, geschoond van vertrouwelijke informatie. Het besluit is als volgt ingedeeld. In paragraaf 1 is het wettelijk kader weergegeven. In paragraaf 2 is een overzicht van de feiten opgenomen. In paragraaf 3 wordt de overtreding door S&H besproken. In paragraaf 4 staat de zienswijze van S&H. In paragraaf 5 volgt het besluit van de AFM ten aan zien van de hoogte van de boete en paragraaf 6 bevat het besluit ten aanzien van de publicatie van de boete. In paragraaf 7 staat hoe u bezwaar kunt maken. De versie van het besluit die openbaar wordt gemaakt treft u aan in de bijlage. 1. Wettelijk kader In artikel 4:23 Wft is - voor zover relevant - bepaald: 1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt adviseert of een individueel vermogen beheert: 2. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon +31 (0) Fax +31 (0)

6 Pagina 2 van 23 a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor haar advies of het beheren van het individuele vermogen; b. draagt zij er zorg voor dat haar advies of de wijze van het beheer van het individueel vermogen, voorzover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in onderdeel a bedoelde informatie; 2. Overzicht feiten en onderzoek In deze paragraaf staan de feiten beschreven. In paragraaf 3.1 staan de betrokken (rechts)personen en in paragraaf 3.2 het verloop van het onderzoek. In paragraaf 3.3 staan de feiten die aanleiding geven voor het besluit Betrokken rechtspersonen S&H is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer Van 13 juli 2011 tot 1 september 2013 stond S&H tevens in het KvK ingeschreven onder de handelsnaam Maesons. S&H is gevestigd op het adres Rembrandtweg 257, 2981 CZ te Ridderkerk. Enig aandeelhouder en bestuurder van S&H is [A] De bestuurder van [A] is [B] ([B]), geboren op te [B] is tevens de enige bij de AFM aangemelde beleidsbepaler van S&H. S&H beschikt sinds 5 december 2006 over een vergunning van de AFM (nummer ) voor onder andere het verrichten van advies- en bemiddelingsactiviteiten in consumptief krediet Verloop van het onderzoek Hieronder wordt het chronologische verloop van het onderzoek naar S&H omschreven. Op 26 maart 2013 heeft de AFM ten kantore gesproken met de beleidsbepaler van S&H, [B] over de dienstverlening van S&H op het gebied van consumptief krediet. In navolging van het gesprek heeft de AFM bij brief van 28 maart 2013 een informatieverzoek aan S&H verstuurd. De AFM heeft S&H onder andere om een productieoverzicht over de periode 1 januari 2012 tot en met 28 maart 2013 verzocht. S&H is gevraagd om in het productieoverzicht per consument onder meer aan te geven (het type en hoogte van) de door tussenkomst van S&H afgesloten kredieten, eventuele bijbehorende betalingsbeschermers en de van deze consumenten door S&H ontvangen vergoedingen (fees). Op 12 april 2013 heeft S&H in reactie op het informatieverzoek van 28 maart 2013 per een aantal documenten aan de AFM gezonden waaronder een overeenkomst van opdracht tussen S&H en vertegenwoordigd door [C] ([C]) van 15 augustus 2011, een opdracht aan om de portefeuille van

7 Pagina 3 van 23 [D] ([D]) 1 over te dragen aan S&H, een Samenwerkingsovereenkomst tussen en S&H en een koopovereenkomst kredietportefeuille van Maesons van 20 januari 2013 tussen S&H en Het productieoverzicht waarom door de AFM was verzocht, ontbrak en is ook daarna niet meer door S&H overgelegd. Op 23 april 2013 heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en [B]. Onderwerp van gesprek was de ontoereikende informatie die S&H had aangeleverd op 12 april 2013 naar aanleiding van het informatieverzoek van de AFM. [B] heeft tijdens het gesprek aangegeven dat hij niet over alle informatie beschikte. Deze informatie werd elders bewaard, namelijk ten kantore van [D]. Niet [B], maar twee oudmedewerkers van [D] ([C] en [E] ([E])) hadden toegang tot de door de AFM verzochte informatie. De dienstverlening op het gebied van consumptief krediet werd namelijk primair door hen verzorgd vanuit de kantoorlocatie van [D]. Tijdens het gesprek heeft [B] 40 klantdossiers overlegd en aangegeven dat dit de enige beschikbare stukken waren. Deze klantdossiers zien op de periode 14 november 2012 tot en met 30 januari Op 13 mei 2013 heeft de AFM van S&H een ontvangen in aanvulling op de van 12 april Bij deze was een brief van gevoegd inzake de opzegging van de samenwerking met S&H alsmede een overzicht van de relatie portefeuille van S&H. Het productieoverzicht waarom de AFM op 28 maart 2013 had verzocht, was er niet bijgevoegd. Op 15 mei 2013 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen AFM en [B]. Daarbij heeft [B] een toelichting gegeven op de activiteiten van S&H zoals hij deze eerder aan de AFM had uitgelegd. Het gesprek is geëindigd met een mededeling van de AFM dat zij zich beraadt over een vervolgtraject. Op 24 april 2014 heeft de AFM per een conceptrapportage (de Conceptrapportage) en begeleidende brief verzonden aan S&H. Daarbij is S&H de mogelijkheid geboden om te reageren op de in de Conceptrapportage opgenomen feiten en bevindingen. Op 28 april 2014 is de Conceptrapportage tevens per aangetekende post aan S&H verzonden. Op 29 april 2014 heeft S&H getekend voor ontvangst van de ontvangst van de Conceptrapportage. De termijn voor een reactie van S&H op de Conceptrapportage was vastgesteld op 19 mei Op 19 mei 2014 heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met [B], omdat de AFM nog geen reactie had ontvangen van S&H op de Conceptrapportage. [B] gaf tijdens dit gesprek aan dat hij de reactietermijn over het hoofd had gezien. De AFM heeft [B] uitstel verleend tot en met 23 mei De AFM heeft ook na deze datum geen reactie ontvangen van S&H op de Conceptrapportage. Op 28 mei 2014 heeft de AFM per aan S&H laten weten dat zij, ondanks herhaaldelijke pogingen om S&H danwel [B] per telefoon te bereiken, niets meer heeft vernomen op de Conceptrapportage. De AFM heeft in deze aangegeven aan te vangen met het opstellen van de definitieve onderzoeksrapportage aangezien S&H geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het geven van een reactie op de Conceptrapportage. 1 De AFM heeft een boete opgelegd aan [D] in verband met verboden colportage in de periode [D] beschikte in de onderzoeksperiode waarop dit besluit betrekking heeft niet over een vergunning van de AFM.

8 Pagina 4 van 23 Bij brief van 7 augustus 2014 heeft de AFM aan S&H kenbaar gemaakt voornemens te zijn om een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft. Daarbij heeft de AFM S&H in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Op 1 oktober 2014 heeft S&H ten kantore van de AFM een mondelinge zienswijze gegeven Feiten die aanleiding geven voor het advies Hieronder wordt een weergave gedaan van de meest relevante feiten die aanleiding geven voor het oordeel van de AFM. Het hieronder weergegeven feitencomplex ziet eerst op de opdracht tot dienstverlening, vervolgens op het klantenprofiel, daarna de dienstenwijzer en tot slot de tabel met een overzicht van de veertig onderzochte klantdossiers. Opdracht tot dienstverlening In 39 van de 40 door de AFM onderzochte klantdossiers is een opdracht tot dienstverlening aanwezig. 2 In dit document is voor zover relevant opgenomen: Maesons Rembrandtweg CZ Ridderkerk hierna te noemen; "dienstverlener en naam en adres klant hierna te noemen; "opdrachtgever" Artikel 1 Opdracht Opdrachtgever heeft aan dienstverlener de opdracht verstrekt tot het adviseren en/of bemiddelen van; Krediet Een verantwoord krediet 3 Een dekking tegen het werkloos- en/of het arbeidsongeschiktheidsrisico m.b.t. het verantwoorde krediet Een dekking tegen het overlijdensrisico m.b.t. het verantwoorde krediet Een aflossingsoplossing m.b.t. het verantwoorde krediet ( ) Artikel 2 Dienstverlening Dienstverlener zal voor de opdrachtgever in de onderstaande fasen, de volgende diensten verlenen; 2 In één klantdossier ontbreekt dit document volledig (dossier ). 3 In de 39 klantdossiers waarin een opdracht tot dienstverlening is aangetroffen, is alleen het eerste hokje aangevinkt.

9 Pagina 5 van 23 Précontractuele fase Dienstenwijzer, dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden ter beschikken stellen en bespreken Analyse fase Analyse van de geïnventariseerde situatie Vergelijke/toetsen van beschikbare passende financiële oplossingen Uitkomsten van analyses en berekeningen vastleggen in Persoonlijk Advies Rapport met daarbij een motivatie van het advies Advies fase Presentatie van het Persoonlijk Advies Rapport en toelichting hierop en motivatie van het advies Informatieverstrekking over productvoorwaarden Keuze van het advies en consequenties te nemen keuze inzichtelijk maken en teven vastleggen Definitief keuze advies administratief afronden ( ) Na het 1 ste jaar worden nazorgkosten à 150,00 incl. btw voor het 2 de jaar in rekening gebracht, waarbij er weer periodieke controles worden uitgeoefend op het verstrekte advies en het up to date houden van uw (toekomstige) financiële posities in verschillende situaties. Dit betreft de huidige af te nemen productsoort Advieskosten. ( ) Artikel 4 Beloning Opdrachtgever zal dienstverlener voor de opdracht de volgende vaste vergoeding betalen; Productsoort Vaste vergoeding Aard dienstverlening Advieskosten a/b/n 5 Krediet (krediet) betalingsbeschermer ( ) Artikel 6 Verklaring Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening, verklaart/verklaren opdrachtgever(s) het volgende; Dat reeds voordat de dienstverlening aangevangen is, in de precontractuele fase de opdrachtgever(s) geïnformeerd is/zijn betreft; de werkwijze van de dienstverlener (Maesons) de hoogte van beloning. Dat reeds voordat de dienstverlening aangevangen is, in de precontractuele fase de opdrachtgever(s) de volgende documenten ter beschikking zijn gesteld; Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocument, Algemene leveringsbetalingsvoorwaarde. Dat reeds voordat de definitieve keuze gemaakt is, de opdrachtgever(s) de van toepassing zijnde product- /algemene voorwaarden heeft ontvangen. 4 Dit bedrag verschilt per klantdossier. In 26 klantdossiers is dit bedrag 2.500, -. In 13 klantdossiers varieert dit bedrag van 995,- tot 2.499,-. Zie ook kolom zes van de tabel met het overzicht onderzocht klantdossiers. 5 Uit de opdracht tot dienstverlening volgt dat a=advies, b=bemiddeling en n=nazorg is.

10 Pagina 6 van 23 Dat er voldoende tijd is geweest om genoemde documenten door te nemen en dat er voldoende aandacht aan besteed is door de dienstverlener en dat de inhoud van genoemde documenten volledig duidelijk is. Dat de opdracht tot dienstverlening akkoord is bevonden. De opdrachtgever(s) akkoord gaat/gaan met, en opdracht geeft/geven tot een eenmalige automatische incasso ter hoogte van het in dit document afgesproken beloning. De opdrachtgever(s), indien er geen opzegging binnen komt binnen 1 jaar voor nazorg, akkoord gaat/gaan met, en opdracht geeft/geven tot automatische incasso van de verschuldigde jaarlijkse nazorgvergoeding van af het 2 de jaar. Dat het rekeningnummer voor incasso van de verschuldigde bedragen ten name staat van 1 van de opdrachtgever(s). [voetnoten AFM] Klantprofiel In 36 van de 40 onderzochte klantdossiers is een klantprofiel opgenomen. 6 In dit document staat voor zover relevant: Om u een goed advies te kunnen geven met betrekking tot een consumentenkrediet hebben wij informatie van u nodig. Informatie om te kunnen beoordelen of verantwoorde kredietverstrekking mogelijk is en om de risico s die kunnen voortvloeien uit een consumentenkrediet goed inzichtelijk te maken. Wij verzoeken u daarom, ook om aan de WFT verplichting te kunnen voldoen, de vragenlijst in te vullen en klaar te leggen bij ons bezoek. Indien u er niet aan toe komt, zullen wij dit samen met u doornemen. Hierna volgen drie vragen aan de consument in de categorie doelstelling, acht vragen in de categorie kennis en ervaring en zes vragen in de categorie risicobereidheid. Bij elke vraag zijn meerdere voorgedrukte keuzemogelijkheden opgenomen met daaronder één witregel waarin een toelichting op het antwoord opgenomen kan worden. Het document eindigt met het kopje uitgebracht advies met daaronder de mogelijkheid om dit advies te noteren. Dienstenwijzer (Cliëntenbrochure) In dit document is voor zover relevant opgenomen: 2. Waar wij voor staan Wij van Maesons staan voor veilig en verantwoord lenen door middel van voorlichting en advies. Wij stellen u als klant centraal. Door onze jarenlange specifieke ervaring kunnen wij u als geen ander op een juiste manier voorlichten en adviseren om samen tot de juiste beslissing te komen. Hiervoor maken wij met u een inventarisatie van uw huidige situatie met daarbij een klantprofiel waar uw wensen en eisen in kaart worden gebracht. Maar ook (eventuele) toekomstige situaties worden inzichtelijk gemaakt en met u besproken. ( ) 6 In 36 van de 39 klantdossiers is een klantprofiel opgenomen. In drie klantdossiers ontbreekt dit document. Zie kolom zes van de tabel met klantdossiers.

11 Pagina 7 van Voor welk advies kunt u bij ons terecht Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van; Consumptief krediet Indien u een consumptieve uitgaven wilt financieren, lagere maandlasten voor uw huidige financiering wilt, uw huidige financieringen samen wil voegen of een andere vorm van uw financiering, kunnen wij hierin voor u adviseren en bemiddelen. Tevens zijn er mogelijkheden om financieringen af te sluiten waarvan de rente wel fiscaal aftrekbaar is, bijvoorbeeld een WOZ krediet die gebruikt wordt voor de eigen woning. Betalingsbeschermers Indien u een krediet afsluit (of al heeft) heeft u uiteraard een betalingsverplichting. Echter de financiering waaruit de betalingsverplichting voortkomt is destijds op uw toenmalige inkomen of actueel op uw huidige inkomen geaccepteerd. Maar wat gebeurd er met uw inkomen als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt of nog erger u komt te overlijden. De betalingsbeschermers bieden u bescherming tegen deze risico's zodat u bij daling van uw inkomen c.q. vrij besteedbaar inkomen, de betalingsverplichting van de financiering na kunt komen of bij overlijden dat u nabestaanden geen "erfenis" krijgen m.b.t. de financiering ( ) 9. Hoe worden wij beloond De beloning voor onze dienstverlening aan u spreken we graag van te voren af zodat achteraf zich er geen verassingen kunnen voordoen. De hoogte van onze verdiensten voor de dienstverlening hebben wij vastgelegd in ons dienstverleningsdocument. Beloningsmethodiek Advies e/o bemiddeling: Provisie De beloning voor het advies en de bemiddeling daarvan loopt via de geadviseerde partijen. In dat geval betaalt de betrokken maatschappij(en) doorlopend onze beloning uit. Dit is uitsluitend bij financieringen. Advies e/o bemiddeling Vaste beloning Wij werken, behalve bij financieringen, alleen o.b.v. vaste vergoedingen en met "netto" producten bij advies e/o bemiddeling. Dit houdt o.a. in dat wij alle "dure" provisies uit de af te sluiten producten halen zodat u een "netto" product overhoudt zonder opslagen van provisies. Nazorg Vaste vergoeding / uurtarief De nazorg wordt op basis van een vaste vergoeding afgerekend. Voor het 1ste jaar is dit opgenomen in het advies e/o af te sluiten producten en dus inclusief. Indien u na het 2de jaar onze nazorg niet meer wenst en u heeft de

12 Pagina 8 van 23 nazorgvergoeding v.a. het 2de jaar niet voldaan maar maakt toch gebruik van onze diensten, brengen wij u een uurtarief van 125,00 excl. BTW in rekening. De BTW is afhankelijk van de dienst. Om onze afspraken over de te verrichten werkzaamheden en hoogte van onze beloning vast te leggen werken wij met een opdracht tot dienstverlening. In deze opdrachtsbevestiging leggen wij de aard en omvang van uw opdracht voor onze dienstverlening vast, net als de hoogte en wijze van beloning voor onze werkzaamheden. Dit document zal door zowel u als ons kantoor ondertekend worden. Tabel met overzicht onderzochte klantdossiers Hieronder volgt een overzicht van de 39 door de AFM onderzochte dossiers waarbij door de consument is verzocht om een advies in zake krediet: Dossiernr. Naam klant Krediet, kredietsom en datum overeenkomst Bedrag, en datum van de nota Andere producten geadviseerd en/of bemiddeld? Ingevuld klantprofiel 1 [klant 1] DK [klant 2] DK [klant 3] DK Inventarisatie ja, advies nee 4 [klant 4] DK [klant 5] DK [klant 6] DK Ontbreekt 7 [klant 7] DK [klant 8] DK Doorlopend krediet.

13 Pagina 9 van 23 9 [klant 9] DK [klant 10] PL [klant 11] DK [klant 12] PL [klant 13] DK Onbekend Inventarisatie ja, advies nee 14 [klant 14] PL [klant 15] PL [klant 16] PL , [klant 17] DK [klant 18] DK [klant 19] DK Inventarisatie ja, advies nee 20 [klant 20] DK Inventarisatie ja, advies nee 21 [klant 21] DK Persoonlijke lening

14 Pagina 10 van [klant 22] PL [klant 23] DK Ontbreekt 24 [klant 24] DK Inventarisatie ja, advies nee 25 [klant 25] DK [klant 26] DK [klant 27] DK PL Inventarisatie ja, advies nee 28 [klant 28] DK [klant 29] PL [klant 30] DK [klant 31] DK [klant 32] DK [klant 33] DK [klant 34] PL Inventarisatie ja, advies nee 35 [klant 35] DK

15 Pagina 11 van [klant 36] DK [klant 37] DK [klant 38] PL [klant 39] PL Ontbreekt 3. Oordeel overtreding 4:23, eerste lid, Wft, inventariseren en adviseren De AFM is van oordeel dat S&H in de periode van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 artikel 4:23, eerste lid, zowel onderdeel a als onderdeel b, Wft heeft overtreden. S&H heeft niet dan wel onvoldoende in het belang van de consument informatie van de consument ingewonnen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een advies inzake consumptief krediet. Daarnaast heeft S&H er ook niet voor zorggedragen dat het aan de consument gegeven advies voor zover redelijkerwijs mogelijk mede is gebaseerd op de informatie die op grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft, dient te worden ingewonnen. De AFM zal hieronder gemotiveerd uiteenzetten hoe zij tot haar oordeel komt. Hierbij gaat zij allereerst in op de norm van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a en b, Wft. Daarna zal de AFM ingaan op haar oordeel dat S&H niet dan wel onvoldoende heeft geïnventariseerd. Vervolgens licht de AFM toe dat S&H ook geen passend advies heeft gegeven Artikel 4:23, eerste lid, Wft Een financiële dienstverlener moet op grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft informatie inwinnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. Kort gezegd moet de financiële dienstverlener bij deze inventarisatie alle vragen stellen die redelijkerwijs relevant zijn. De financiële dienstverlener hoeft niet noodzakelijkerwijs álles uit te vragen. Vragen die redelijkerwijs niet relevant zijn, kan de financiële dienstverlener weglaten bij zijn inventarisatie. Voor wat betreft onderdeel b, van artikel 4:23, eerste lid, Wft dient de financiële dienstverlener zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede te baseren op de ingewonnen informatie. Een financiële dienstverlener moet bij het uitbrengen van zijn advies letten op de samenhang tussen de financiële positie, doelstelling, kennis, ervaring en risicobereidheid van de consument. Deze zogenaamde ken uw klant bepaling verplicht de financiële dienstverlener zich in de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risico-bereidheid van de consument te verdiepen en haar advies vervolgens af te stemmen op het aldus verkregen profiel van de consument.

16 Pagina 12 van Geen dan wel onvoldoende Inventarisatie De AFM is van oordeel dat S&H bij haar advies aan consumenten niet dan wel onvoldoende heeft geïnventariseerd. De AFM licht allereerst toe waarom S&H niét heeft geïnventariseerd. Daarna zet de AFM gemotiveerd uiteen dat voor zover S&H wel heeft geïnventariseerd dit ook onvoldoende was. i. Geen inventarisatie In 39 door de AFM onderzochte klantdossiers die in de periode van 14 november 2012 en 30 januari 2013 door S&H zijn afgesloten zit een Opdracht Tot Dienstverlening. Hierop is bij alle 39 formulieren door middel van vinkjes aangegeven dat de klant een verantwoord krediet wenst en in de Advies fase een: Presentatie van het Persoonlijk Advies Rapport en toelichting hierop en motivatie van het advies Informatieverstrekking over produktvoorwaarden Keuze van advies en consequenties te nemen keuze inzichtelijk maken en tevens vastleggen Definitief keuze advies administratief afronden De AFM stelt op basis hiervan vast dat deze klanten niet hebben gekozen voor een execution only dienstverlening van S&H, maar ten behoeve van een verantwoord krediet een advies van S&H willen. Uit het onderzoeksdossier blijkt dat S&H vervolgens gebruik maakt van een Klantprofiel formulier om informatie over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument in te winnen. In het klantprofielformulier geeft S&H aan: Om u een goed advies te kunnen geven met betrekking tot een consumentenkrediet hebben wij informatie van u nodig. Informatie om te kunnen beoordelen of verantwoorde kredietverstrekking mogelijk is en om de risico s die kunnen voortvloeien uit een consumentenkrediet goed inzichtelijk te maken. Wij verzoeken u daarom, ook om aan de WFT verplichting te kunnen voldoen, de vragenlijst in te vullen en klaar te leggen bij ons bezoek. Indien u er niet aan toe komt, zullen wij dit samen met u doornemen. [Onderstreping AFM] Uit de betreffende dossiers wordt duidelijk dat S&H bij het overgrote deel überhaupt geen informatie heeft ingewonnen en daarmee in het geheel niet heeft voldaan aan haar inventarisatie verplichting. Nog daargelaten dat in drie van de 39 klantdossiers het klantprofiel volledig ontbreekt, is in 29 klantdossiers bij het klantprofiel helemaal geen enkele vraag ingevuld. 9 Dit betekent dat S&H bij 32 (dat wil zeggen: drie plus 29) van de 39 klantdossiers, dat is ruim 80% van de door de AFM ontvangen en onderzochte klantdossiers, geen informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. Naar het oordeel van de AFM leidt de bovengenoemde vaststelling hiermee reeds tot overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. 9 Zie overzicht klantdossiers kolom zes.

17 Pagina 13 van 23 ii. Onvoldoende inventarisatie Voor zover S&H wel heeft geïnventariseerd blijkt uit de overige zeven van de 39 klantdossiers (waarin het klantprofiel dus wel was ingevuld) dat S&H alsnog niét de noodzakelijke informatie heeft ingewonnen. Daarmee was de inventarisatie van S&H dus alsnog onvoldoende. De boetfunctionaris wijst hierbij op het volgende. - Enkel een checklist Allereerst stelt de AFM vast dat het klantprofiel uitsluitend uit een checklist bestaat met meerkeuzevragen in de categorieën doelstellingen, kennis en ervaring en risicobereidheid. Er zijn dus geen vragen in de categorie financiële positie. Het is niet mogelijk om op dit formulier antwoorden in te vullen die niet zijn voorgedrukt. Wel wordt onder elke vraag de optie geboden om een toelichting te geven op het voorgedrukte antwoord. Ook blijkt uit deze klantdossiers niet dat S&H de financiële positie op een andere manier heeft uitgevraagd dan door het verzamelen van de basisgegevens die benodigd zijn om een consumptief krediet aan te vragen bij een kredietaanbieder, zoals loonstroken, bankafschriften en (kopieën van) identiteitsbewijzen. Er wordt bijvoorbeeld in geen van deze klantdossiers gevraagd naar welk vermogen, zoals spaargeld en overwaarde op de eigen woning, consumenten hebben of in de toekomst zullen verkrijgen. Evenmin zijn er onderliggende documenten in de onderzochte dossiers aangetroffen waaruit deze informatie anderszins zou kunnen blijken. Naar het oordeel van de AFM is deze informatie evenwel noodzakelijk om een verantwoord krediet af te kunnen sluiten. - Doelstellingen niet uitgevraagd Daarnaast blijkt uit de klantdossiers waarbij het klantprofiel was ingevuld niet dat S&H de doelstellingen van de klant altijd (volledig) uitvraagt. Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd hoe groot de extra financiële ruimte en/of financiële buffer moet zijn indien de consument aangeeft extra financiële ruimte/back-up als doelstelling te hebben. 10 Hetzelfde geldt voor de klantdossiers waaruit volgt dat klanten S&H verzoeken om een bestaand consumptief krediet over te sluiten voor het verlagen van de rentelasten van één of meer bestaande leningen. 11 Als een consument een nieuw consumptief krediet aangaat om bestaande consumptieve kredieten in te lossen en om voordeliger uit te zijn, zou S&H het bestaande met het nieuwe consumptief krediet moeten vergelijken. Bijvoorbeeld door te inventariseren of de totale lasten over de gehele looptijd van het nieuwe consumptief krediet daadwerkelijk lager zullen zijn dan de totale lasten over de gehele looptijd van de bestaande consumptieve kredieten. Dit brengt met zich dat S&H per bestaand consumptief krediet dient te inventariseren wat de kredietvorm, looptijd, de maandelijkse aflossing en de te betalen rente is. Bovendien wordt er in geen van de klantdossiers gevraagd naar de gewenste looptijd van het consumptief krediet, de gewenste kredietvorm of naar de gewenste hoogte van het maandbedrag. Wanneer in het klantprofiel de optie de zekerheid van een vaste maandlast gedurende de looptijd aangevinkt is, wordt vervolgens niet in het klantdossier opgenomen wat dit gewenste maandbedrag is en aan welke looptijd dit maandbedrag gekoppeld is Overige inventarisatie ook onvoldoende Tot slot blijkt uit alle zeven klantdossiers waarin het klantprofiel is ingevuld dat S&H de risicobereidheid en kennis en ervaring van de consument niet volledig uitvraagt. In geen van de zeven klantdossiers is een antwoord ingevuld bij de vraag wat bent u bereid aan te passen in uw uitgavenpatroon als zich financiële tegenvallers 10 Dossiers [klant 13] en [klant 20]. 11 Dossiers [klant 27], [klant 13], [klant 20] en [klant 19]. 12 Dossiers [klant 3], [klant 27] en [klant 34].

18 Pagina 14 van 23 voordoen. De AFM ziet dit als een wezenlijk tekort in de inventarisatie van informatie door S&H. Het is immers van groot belang om te inventariseren of en in hoeverre een consument bereid is zijn of haar uitgavenpatroon aan te passen om zo te kunnen beoordelen welke vorm van consumptief krediet passend is voor deze consument. Dit geldt ook voor het verder uitvragen van de kennis en ervaring van de consument. Uit de klantdossiers blijkt niet dat S&H ook daadwerkelijk heeft onderzocht of de consument over de kennis en ervaring beschikt ten aanzien van de betreffende vorm van consumptief krediet. Uit de zes dossiers waarin de consument heeft aangegeven voldoende ervaring te hebben met leningen blijkt dat S&H slechts afgaat op het antwoord van de klant en de kennis niet verder onderbouwt met stukken. 13 Uit het bovenstaande volgt naar het oordeel van de AFM dat S&H niet aan haar verplichting op grond van artikel 4:23, eerste lid, onder a, Wft heeft voldaan nu S&H bij de overgrote meerderheid van de klantdossiers helemaal geen klantinformatie heeft opgevraagd. Voor zover zij dat in een paar dossiers wel heeft gedaan, heeft zij dat naar het oordeel van de AFM onvoldoende gedaan Geen dan wel onvoldoende Advies De AFM is tevens van oordeel dat S&H geen passend advies heeft gegeven zoals bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, onder b, Wft. S&H heeft zoals hiervoor vastgesteld bij 32 van de 39 klantdossiers geen informatie ingewonnen over de klant waardoor zij haar advies daar niet mede op af heeft kunnen stemmen. Daarbij is ook niet op een andere wijze gebleken dat S&H ten aanzien van deze dossiers wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. In geen van de door de AFM ontvangen klantdossiers was namelijk een advies opgenomen met betrekking tot het afgesloten consumptief krediet. Ook in de klantdossiers waarin (gedeeltelijk) het klantprofiel was ingevuld, was onderdeel uitgebracht advies leeg. Voorts is in geen van de onderzochte klantdossiers anderszins een advies aangetroffen. Ook niet in de vorm van een Persoonlijk Advies Rapport waar S&H in haar opdracht tot dienstverlening naar verwijst en waarom door alle klanten zoals uit de overeenkomsten tot opdracht blijkt was verzocht. Reeds op basis van het feit dat in het overgrote deel geen informatie is ingewonnen waarop S&H haar advies mede heeft kunnen baseren, is de AFM van oordeel dat S&H niet aan haar adviesverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast heeft de AFM ook vastgesteld dat bij ten minste vier van de zeven klantdossiers waarin het klantprofiel wél door S&H was ingevuld (en er dus kennelijk was geïnventariseerd) het consumptief krediet waarin S&H heeft bemiddeld, niet lijkt aan te sluiten op de (beperkte) ingewonnen informatie in het klantprofiel. Hieruit concludeert de AFM dat het door S&H gegeven advies niet passend was. De AFM licht dit als volgt toe. - Doel en krediet sluiten niet aan S&H heeft in vier klantdossiers bemiddeld voor klanten die hebben aangegeven dat het verlagen van de rentelasten van 1 of meer bestaande leningen het doel van het nieuwe consumptief krediet is. 14 In hoeverre het krediet ook daadwerkelijk een meer voordelige en gewenste situatie oplevert, volgt echter niet uit deze dossiers. Zo lijkt S&H in twee dossiers de lasten en voorwaarden van de bestaande consumptieve kredieten niet te hebben 13 Dossiers [klant 3], [klant 13], [klant 20], [klant 24], [klant 27] en [klant 34]. 14 Dossiers [klant 27], [klant 13], [klant 20] en [klant 19].

19 Pagina 15 van 23 afgezet tegen de lasten en voorwaarden van de nieuwe consumptieve kredieten. Althans, de AFM heeft hier geen informatie over aangetroffen: a. Dossier [klant 27] In dit dossier is het het verlagen van de maandlast van 1 of meer bestaande leningen het doel van het nieuwe consumptief krediet. Uit het dossier volgt echter niet in hoeverre de keuze voor een splitsing in een persoonlijke lening met een rentepercentage van 5,7% en een doorlopend krediet met een rentepercentage van 5,1% de rentelasten van de consument verlaagt. De details omtrent de voorwaarden van de bestaande leningen van deze consument ontbreken namelijk in het dossier en lijken dan ook niet te zijn meegenomen bij het advies. b. Dossier [klant 19] Ook hier heeft de consument als doel om met een nieuw consumptief krediet de rentelasten van één of meer bestaande leningen te verlagen. En wederom volgt uit het klantdossier niet of de keuze voor een doorlopend krediet met een rentepercentage van 5,6% de bestaande rentelasten van de consument verlagen. De details omtrent de voorwaarden van de bestaande leningen van deze consument ontbreken namelijk eveneens in het dossier. In de twee andere klantdossiers lijkt het consumptief krediet dat uiteindelijk is afgesloten niet aan te sluiten bij de door S&H geïnventariseerde informatie: c. Dossier [klant 13] In dit dossier heeft de consument als doel aangegeven: het verlagen van de maandlast van 1 of meer bestaande leningen en extra financiële ruimte/back-up. Uit het dossier blijkt echter niet welke financiële reserve gewenst is, welk bedrag aan kredieten wordt omgezet en hoe dit de maandlast van de consument verlaagt. Bij uitkering van het krediet blijkt dat een oude lening is afgelost en dat 2.499,- aan de consument zelf wordt uitgekeerd. Dit is precies het bedrag dat S&H vervolgens zelf bij de consument in rekening brengt voor het advies waardoor consument geen financiële back-up overhoudt. d. Dossier [klant 20] Dezelfde situatie doet zich voor in het dossier [klant 20]. Ook in dit dossier heeft de consument het verlagen van de maandlast van 1 of meer bestaande leningen en extra financiële ruimte/back-up als doel aangegeven. Uit het dossier blijkt echter niet welke financiële reserve gewenst is, welk bedrag aan kredieten wordt omgezet en hoe dit de maandlast van de consument verlaagt. Bij de afrekening blijkt dat een oude lening is afgelost en dat 2.499,- aan de consument zelf wordt uitgekeerd. Dit is precies het bedrag dat S&H vervolgens zelf in rekening brengt bij de consument, waardoor de consument geen financiële back-up lijkt over te houden. Naar het oordeel van de AFM volgt uit het voorgaande dat S&H geen passend advies heeft gegeven nu S&H voor het overgrote gedeelte van de klantdossiers geen rekening heeft kunnen houden met de niet geïnventariseerde informatie. Daarnaast lijkt in ieder geval in twee dossiers de wel ingewonnen informatie, niet aan te sluiten bij het afgesloten krediet.

20 Pagina 16 van Conclusie Inventariseren en Advies Naar het oordeel van de AFM staat de hiervoor weergegeven handelswijze van S&H haaks op de door de wetgever beoogde doelstellingen van passende advisering en het handelen in het belang van de consument. Op grond van het bovenstaande is de AFM van oordeel dat S&H in de periode van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a en b Wft, heeft overtreden. S&H heeft niet dan wel onvoldoende informatie van de consument ingewonnen ten behoeve van een passende advisering in krediet. Uit het bovenstaande blijkt dat S&H bij 32 van de 39 klantdossiers helemaal geen klantinformatie heeft uitgevraagd. In de overige zeven van de 39 klantdossiers waarin wel een inventarisatie heeft plaatsgevonden (omdat er wel een klantprofiel was ingevuld) heeft S&H bovendien onvoldoende informatie opgevraagd. Daarbij is de AFM tevens van oordeel dat het S&H geen passend advies heeft gegeven. S&H kon immers bij de overgrote meerderheid helemaal geen passend advies geven; er was door S&H geen informatie over de klant ingewonnen op basis waarvan zij haar advies mede kon baseren. Daar waar het wel mogelijk was om te beoordelen of de doelstellingen van de klant overeen kwamen met het afgesloten krediet, heeft de AFM moeten vaststellen dat in ieder geval in twee klantdossiers het krediet niet lijkt aan te sluiten bij de ingewonnen informatie. 4. Zienswijze S&H Op 1 oktober 2014 heeft [B] namens S&H ten kantore van de AFM een mondelinge zienswijze gegeven. Hieronder volgt een samengevatte weergave daarvan alsmede de reactie van de AFM. Te goeder trouw [B] geeft aan dat hij gefaald heeft in zijn toezicht op hetgeen zich afspeelde in zijn bedrijf en dat raakt hem diep. Hij was te goeder trouw en dat bleek achteraf verkeerd. Hij is met een vroegere vriend [C] en diens collega [E] een samenwerking aangegaan om zijn bedrijf in hypotheek- en verzekeringsadvies verder uit te bouwen met een kredietportefeuille. [C] en [E] kregen voor het uitbouwen van de portefeuille alle ruimte. Zij hadden het klantcontact. Reactie AFM De AFM ziet niet in hoe dit onderdeel van de zienswijze tot een andere uitkomst kan leiden. Zij acht het onverminderd verwijtbaar dat S&H heeft toegestaan dat op haar vergunning en onder haar handelsnaam Maesons de zeer gebrekkige dienstverlening op het gebied van consumptief krediet werd uitgevoerd door oud-medewerkers van [D], vanuit de kantoorlocatie van [D]. Een onderneming die eerder door de AFM is beboet voor verboden colportage. Het mag naar het oordeel van de AFM niet zo zijn dat een financieel dienstverlener op een dergelijke manier haar verantwoordelijkheid zou kunnen ontduiken. S&H bleef immers verantwoordelijk voor dienstverlening die uit haar naam en op haar vergunning werd uitgevoerd. Klantdossiers S&H geeft aan dat klantdossiers wel werden besproken, maar [B] had daar later steeds minder tijd voor doordat [B] ook in een andere sector professioneel actief was. [B] controleerde de klantdossiers met name op

Voorts heeft de AFM besloten het besluit volledig openbaar te publiceren, geschoond van vertrouwelijke informatie.

Voorts heeft de AFM besloten het besluit volledig openbaar te publiceren, geschoond van vertrouwelijke informatie. Openbare versie Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. ----------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 23 Telefoon ------------- Email ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1.

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1. Bijlage 2 Openbare versie Boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 11 Kopie aan [..] (curator)

Nadere informatie

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven? Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

Datum 26 januari 2010 Ons kenmerk Pagina 1 van 35. Telefoon Betreft

Datum 26 januari 2010 Ons kenmerk Pagina 1 van 35. Telefoon Betreft ----------------------, advocaat Aangetekend met bericht van ontvangst Tevens per fax: ------------------- Strikt vertrouwelijk DSB Bank N.V. Curatoren -----------------------, advocaat -------------------

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Datum 22 april 2011 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 23 Kopie aan FPLC B.V. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 22 april 2011 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 23 Kopie aan FPLC B.V. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET BEVESTIGING VAN ONTVANGST Strikt vertrouwelijk Dealer Totaal Concept B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 112 3400 AC IJSSELSTEIN Datum 22 april 2011 Ons kenmerk

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING U hebt Frank Ruis Financiële Rust B.V. ingeschakeld voor het verkrijgen van financieel advies en/of voor de bemiddeling in een of meerdere financiële producten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit.

Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit. Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Leensysteem B.V. De directie Postbus 333 2700 AH ZOETERMEER Datum 18 augustus 2009 Ons kenmerk [..] Pagina 1 van 13 Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: openbare versie A1B v.o.f. De vennoten Keesomstraat 13 6717 AH EDE Datum 10 september 2010 Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 25 45 E-mail -------------------------------------- Betreft Besluit

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning Versie 23 juni 2017. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING Klant/Klanten: Naam: Naam partner: Adres: Adres: Postcode/Plaats: Postcode/Plaats: Opdracht U geeft VOF Inzicht-fd hierbij de opdracht om u te adviseren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 MODEL DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze, werkwijze en beloning. Als u besluit van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 2 Duijff en Hunneman Financiële Dienstverlening Matsijslaan 27 1701 NK Heerhugowaard

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Gieling Financiële Diensten Van Veenweg 90 1701 HH Heerhugowaard Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening rondom impactvolle- en/of financieel complexe (verzekerings)voorzieningen. In dit document leggen wij u graag

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument

Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument Finance 4 Wheels Dienstverleningsdocument U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document geven wij u graag informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en dienstverlening

Nadere informatie

Kantoorinformatie. Wie zijn wij?

Kantoorinformatie. Wie zijn wij? Kantoorinformatie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie