Vakantie, hoe zit het?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakantie, hoe zit het?"

Transcriptie

1 Vakantie, hoe zit het? In een aantal bijdragen wordt de regeling van de vakantie voor de rijksambtenaren besproken. De regeling van de vakantie heeft niet alleen een nationale, maar steeds meer een internationale component via de zogenoemde Arbeidstijdenrichtlijn van (PbEG L ). Het is dan des te opvallender dat er in de verschillende handboeken (Janssen & Verhoeven 2008; Stuiver e.a. 2011; Verhulp (red.) 2010; Velo 2008) aan dit onderwerp nauwelijks aandacht wordt besteed. 1. Inleiding De ambtenaar heeft recht op vakantie. Wat vakantie precies behelst is echter niet aangegeven. Vakantie is niets anders dan het vrijgesteld zijn van de verplichting om te werken. Vakantie is voor de ambtenaar vrije tijd. Hij kan zich ontspannen, bijkomen en herstellen van de inspanningen van het werken. Hij bepaalt zelf wat er in en met die vrije tijd gebeurt. In dat opzicht verschilt vakantie van verlof. Bij verlof staat niet de ontspanning centraal, maar krijgt de ambtenaar tijd ter beschikking om aan bepaalde verplichtingen te voldoen die niet samenhangen met de arbeidsrelatie. Denk aan bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof, scholingsverlof en buitengewoon verlof. 2. Aanspraak op vakantie met behoud van bezoldiging De ambtenaar heeft op grond van artikel 22 lid 1 ARAR jaarlijks aanspraak op vakantie met behoud van zijn volle bezoldiging. Jaarlijks betekent in dit geval een kalenderjaar. Dat wordt bevestigd door lid 4 van artikel 22 ARAR waarin bij het aantal vakantieuren waarop de ambtenaar aanspraak maakt wordt gesproken van per kalenderjaar. De aanspraak op vakantie wordt volgens artikel 22 lid 3 ARAR uitgedrukt in hele uren. Uit artikel 25 ARAR volgt dat volle bezoldiging inhoudt dat ook toelagen wegens onregelmatige dienst en bereikbaarheidsdiensten deel uitmaken van de bezoldiging tijdens de vakantie. Lid 1 van artikel 22 ARAR geeft nog niet aan wat de omvang is van de vakantieaanspraken (zie onder 3). De gekozen formulering De ambtenaar heeft jaarlijks aanspraak op maakt duidelijk dat anders dan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie onder 4), de Centrale Raad van Beroep (zie o.a. TAR 2011, 162) en in navolging Reit (2012) stellen, bouwt de ambtenaar in de loop van een kalenderjaar zijn vakantieaanspraken niet op; zijn vakantieaanspraken staan vast op 1 januari van dat jaar. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit artikel 22 lid 7 ARAR waarin een regeling is opgenomen waarbij de omvang van de vakantieaanspraken naar

2 evenredigheid van het dienstverband (aanvang/einde; zie 3.3.) in dat jaar wordt aangepast. Bij opbouw van vakantieaanspraken is een dergelijke regeling overbodig. Als de opbouw van de vakantieaanspraken de bedoeling was geweest dan had in artikel 22 lid 1 ARAR een formulering moeten staan die vergelijkbaar is met de wettelijke regeling die voor werknemers in de private sector in artikel 7:634 lid 1 BW is opgenomen. In dat artikellid laat de formulering over de opbouw van vakantieaanspraken geen twijfel bestaan: De werknemer verwerft over ieder jaar dat hij [ ] aanspraak op vakantie. 3. Omvang vakantieaanspraken 3.1. Inleiding De omvang van de vakantieaanspraken wordt bepaald door twee factoren. Lid 3 van artikel 22 ARAR leert dat de omvang van de vakantieaanspraken afhankelijk is (a) van de leeftijd van de ambtenaar en (b) zijn werktijd. De vraag is of het wel of niet voor de hand had gelegen om als eerste de omvang van de werktijd te nemen. Artikel 22 lid 4 ARAR bepaalt namelijk dat voor de ambtenaar met een volledige werktijd de aanspraak op vakantie 165,6 uren per kalenderjaar bedraagt. Daarbij is aangegeven dat onder een volledige werktijd wordt verstaan een gemiddeld 36-urige werkweek. Ook hier is een kanttekening op zijn plaats. Lid 2 van artikel 22 ARAR schrijft voor dat de aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren, maar lid 4 van dat artikel laat iets anders zien. Het kan natuurlijk zijn dat de norm van 165,6 uren moet worden afgerond, maar dan had er ergens in artikel 22 ARAR moeten zijn aangegeven hoe er moet worden afgerond. Ook valt op dat het woordgebruik niet consequent is. In lid 3 is sprake van werktijd terwijl in lid 4 van artikel 22 ARAR wordt gesproken van arbeidsduur en dan gaat het eigenlijk taalkundig gezien om twee verschillende dingen. Deze basisnorm van vakantieaanspraken wordt verhoogd waarbij de leeftijd van de ambtenaar in het desbetreffende kalenderjaar in kwestie van belang is. Die verhoging is weergegeven in artikel 22 lid 5 ARAR. Er wordt gerekend met leeftijdsgroepen en met de rekenfactor 7,2 uren. leeftijd Verhoging in uren van jaar 7,2 van jaar 14,4

3 van jaar 21,6 vanaf 60 jaar 28,8 Deze verhoging van de vakantieaanspraken vervalt overigens op grond van lid 12 van artikel 22 ARAR als de betrokken ambtenaar gebruikt maakt van de zogenoemde PAS-regeling Vakantieaanspraken naar evenredigheid naar werktijd Bij het vaststellen van de omvang van de vakantieaanspraken moet wel rekening worden gehouden met de omvang van de werktijd. Vaststelling van de vakantieaanspraken gebeurt naar evenredigheid van de arbeidsduur. Bij een gemiddeld 20- urige werkweek zou dat betekenen dat de omvang van de vakantieaanspraken is: - 20 x (165,6 uren: 36) = 92 uren, of - 20/36 x 165,6 uren = 92 uren. Voor een ambtenaar die bijvoorbeeld 52 jaar oud is, zou daar nog eens bijkomen: - 20 x (14,4 uren: 36) = 8 uren, of - 20/36 (=5/9) x 14,4 uren = 8 uren. Artikel 22 lid 6 ARAR maakt duidelijk dat ook hier geldt dat zo nodig een afronding naar boven op hele uren plaatsvindt Vakantieaanspraken naar evenredigheid bij einde of aanvang dienstverband In 3.1. is al geschreven dat de omvang van de vakantieaanspraken wordt bepaald door de omvang van de werktijd. Lid 7 van artikel 22 ARAR geeft hierop een variatie die is gebaseerd op het dienstverband. Bij het beëindigen of het aanvangen van een dienstverband in de loop van een kalenderjaar wordt de omvang van de vakantieaanspraken naar evenredigheid van het dienstverband in dat jaar aangepast. Dat houdt in dat wanneer het dienstverband van de ambtenaar in kwestie eindigt per 1 mei van een jaar de omvang van zijn vakantieaanspraken in dat jaar is: - 4 x (165,6 uren : 12) = 55,2 uren, of - 4/12 (=1/3) x 165,6 uren = 55,2 uren. Mocht de betrokken ambtenaar zijn gestopt in verband met zijn pensionering, dan wordt omvang verhoogd met: - 4 x (28,8 uren : 12) = 9,6 uren, of

4 - 4/12 (=1/3) x 28,8 uren = 9,6 uren. Voor een 24-jarige ambtenaar die op 1 juli van een kalenderjaar zijn dienstverband begint is de omvang van zijn vakantieaanspraken: - 6 x (165,6 uren: 12) = 82,8 uren, of - 6/12 (=1/2) x 165,6 uren = 82,8 uren. In lid 7 van artikel 22 ARAR is echter niet vermeld dat bij deze berekening naar evenredigheid van vakantieaanspraken zo nodig een afronding naar boven op hele uren plaatsvindt Wijziging werktijd Er kan nog een reden zijn om de omvang van vakantieaanspraken aan te passen. In artikel 22 lid 8 ARAR is namelijk geregeld dat bij een wijziging van de werktijd van de ambtenaar in kwestie zijn vakantieaanspraken over een eventueel resterend deel van het desbetreffende kalenderjaar opnieuw moet worden vastgesteld. Daarbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de nieuwe werktijd. Uitdrukkelijk is geregeld dat tot die datum van ingang van de wijziging van de werktijd de verworven aanspraak op vakantie ongewijzigd blijft gehandhaafd. Wel moet worden opgemerkt dat de in dit artikellid gebezigde term verworven wat ongelukkig is. Stel een ambtenaar heeft vanaf 1 januari van een jaar een volledige werktijd gemiddeld 36 uren per week en daarmee aanspraak op 165,6 uren vakantie. Stel nu dat hij vanaf 1 oktober van dat jaar zijn werktijd terugbrengt naar 20 uren per week. Dat brengt met zich dat de omvang van de vakantieaanspraken voor dat jaar gaat bedragen: - 165,6 uren (20/36 (=5/9) x 165,6 uren : 4 = 41,4 uren) = 124,2, of - 165,6 uren (1/4 X 165,6 uren = 41,4 uren) = 124,2 uren. 4. Geen aanspraak op vakantie 4.1. Inleiding Artikel 22 lid 9 ARAR maakt duidelijk dat het recht op vakantieaanspraken afhankelijk is van het als ambtenaar werkzaam zijn, van de werktijd dus. Het artikellid bepaalt namelijk dat wanneer een ambtenaar over kalendermaanden waarin hij in afwijking van de voor hem geldende werktijdregeling in het geheel geen dienst verricht, hij geen vakantieaanspraken heeft. Verricht hij in die kalendermaanden gedeeltelijk arbeid, dan maakt hij aanspraak op vakantie naar evenredigheid.

5 Voor een ambtenaar die bijvoorbeeld 2 maanden niet werkt in zijn dienstverband, betekent dit voor de omvang van de vakantieaanspraken voor dat kalenderjaar het volgende: - 165,6 (2 x (165,6 uren : 12) = 110,4 uren of - 165,6 uren (2/12 (=1/6) x 165,6 uren) = 110,4 uren Uitzonderingen op verlies van vakantieaanspraken Op dit verlies op vakantieaanspraken is in lid 10 van artikel 22 ARAR een aantal uitzonderingen gemaakt. In de aanhef van dit artikellid is aangegeven dat het kan gaan om geheel of gedeeltelijk geen dienst verrichten. Deze toevoeging lijkt overbodig, omdat lid 9 van dit artikel waarnaar wordt verwezen, een dergelijke invulling behelst. Wel valt op dat in lid 9 sprake is van het geheel of gedeeltelijk geen dienst verrichten over kalendermaanden, welke precisering weer niet voorkomt in lid 19 van dit artikel. De ambtenaar behoudt toch zijn vakantieaanspraken als hij geheel of gedeeltelijk geen dienst verricht wegens: a. genoten vakantie; b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; c. verblijf in militaire dienst wegens herhalingsoefeningen; d. bijzondere vormen van verlof: - verlof bij sluiting van de rijksdienst op daartoe aangewezen dagen (artikel 32a ARAR); - buitengewoon verlof van korte duur, zoals: - uitoefening kiesrecht (artikel 33 ARAR); - voldoen aan een wettelijke verplichting die niet in vrije tijd mogelijk is (artikel 33 ARAR); - vergaderingen van en werkzaamheden voor publiekrechtelijke colleges (artikel 33b ARAR); - vakbondswerk (artikel 33b ARAR); - verhuizing (artikel 33c ARAR; - familieomstandigheden (artikel 33d ARAR); - adoptieverlof (artikel 33h ARAR); - kortdurend zorgverlof in verband met ziekte (artikel 33i ARAR); e. het minder uren werken als uitvloeisel van het gebruikmaken van de zogenoemde IKAP-regeling (artikel 21c ARAR).

6 4.3. Uitzonderingen op verlies van vakantieaanspraken ziekte In artikel 22 lid 10 ARAR wordt in onderdeel b ook nog als uitzondering genoemd ziekte voor zover de verhindering korter duurt dan 26 weken. Daarbij geldt wel dat een hervatting van de dienstverrichting gedurende 4 weken of minder geen nieuwe periode van 26 weken laat ingaan. Deze uitzondering komt erop neer dat de betrokken ambtenaar die langer ziek is dan 26 weken geen aanspraak meer maakt op vakantie. In het daarop volgende artikellid is bepaald dat ook deze aanspraken vervallen als de betrokken ambtenaar niet (meer ) ziek is, zijn genezing belemmert, niet meewerkt aan zijn re-integratie en dergelijke (artikel 40a ARAR). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 4 februari 2012 een circulaire onder de titel opbouw vakantie bij langdurige ziekte doen uitgaan over de rechtskracht en toepasselijkheid van deze uitzondering. Centraal daarin staat de zogenoemde Arbeidstijdenrichtlijn van de Europese Gemeenschap (thans: Europese Unie) van 4 november 2003 (PbEG L 299) en dan met name artikel 7 waarin is geregeld dat een werknemer recht heeft op 4 weken vakantie per jaar met behoud van loon. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in 2009 uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van dit recht in het geval van langdurig zieke werknemers (het Schultz-Stringer-arrest van 20 januari 2009, JAR 2009, 58) In deze uitspraak is bepaald dat een zieke werknemer recht heeft op ten minste 4 weken vakantie per jaar met doorbetaling van loon dat normaliter gebruikelijk is. Het verdient aanbeveling de vakantie te gebruiken gedurende het lopende jaar, maar mocht de werknemer vanwege de ziekte- niet in staat zijn om de vakantie te gebruiken, dan moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld later indien hij daartoe wel in staat is - de vakantie op te nemen. In het geval het dienstverband wordt beëindigd en de zieke werknemer heeft in het geheel geen vakantie gehad, dan dient de niet-genoten vakantie te worden uitbetaald aan de werknemer. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen hierbij onderscheid maakt tussen het ziekteverlof en vakantieverlof. Het ziekteverlof is bedoeld om te herstellen van de ziekte en de doelstelling van het vakantieverlof is dat de werknemer een periode van rust heeft en kan beschikken over een periode van vrije tijd en ontspanning (zie ook: Vakantie (1) onder 1.) Uitzonderingen op verlies van vakantieaanspraken ziekte; de werkwijze De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in de circulaire een bepaalde werkwijze vast. Die werkwijze houdt stapsgewijs het volgende in:

7 1. artikel 22 ARAR wordt in beginsel toegepast en dat betekent bij langdurige ziekte dat de vakantieopbouw stopt na 26 weken ziekte en dat het aantal over te boeken vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar beperkt is; 2. een langdurig zieke ambtenaar wordt zoveel mogelijk in het lopende jaar in de gelegenheid gesteld zijn vakantie van ten minste 4 weken te gebruiken om zodoende in staat te worden gesteld uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Dit moet in overleg met de bedrijfsarts worden vastgesteld. Deze periode van vakantie tijdens ziekte komt niet ten koste van de opgebouwde vakantie maar moet wel worden geregistreerd; 3. is vakantie in het lopende jaar niet mogelijk om medische redenen, dan moet de ambtenaar in de gelegenheid worden gesteld in het daaropvolgende jaar zijn vakantie te gebruiken; 4. indien de ambtenaar is hersteld en hij is gedurende de ziekteperiode om medische redenen niet in de gelegenheid geweest om 4 weken vakantie per jaar te gebruiken, dan moet bij toepassing van artikel 23 lid 7 ARAR het overboeken van vakantie naar een volgend kalenderjaar - worden vastgesteld of er reden is om bij de betrokken ambtenaar meer vakantie-uren over te boeken naar het volgende kalenderjaar en zo ja in welke mate (artikel 23 lid 8 ARAR); 5. indien de ambtenaar in het geheel niet in de gelegenheid is geweest om vakantie te gebruiken en een ontslag is mogelijk aan de orde, dan dient achteraf te worden vastgesteld welke vakantie de ambtenaar in een kalenderjaar heeft opgebouwd en gebruikt gedurende de kalenderjaren dat hij ziek is geweest. De niet gebruikte vakantie wordt vervolgens uitbetaald bij de beëindiging van het dienstverband. De Centrale Raad van Beroep heeft in 2011 (TAR 2011, 162; zie ook TAR 2011, ) beslist dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehouden is aan zijn gewijzigde opvattingen over artikel 22 en dan met name lid 10 onderdeel b ARAR. Dat betekent dan ook dat de betrokken ambtenaar bij de uitleg en toepassing van de desbetreffende bepaling aan deze in de circulaire besloten liggende gewijzigde opvatting gebonden is. Opmerkelijk is wel dat de circulaire en ook de Centrale Raad van Beroep ervan uitgaan dat bij langdurige ziekte de vakantieopbouw stopt na 26 weken ziekte. Daarmee wordt nog steeds, als het gaat om vakantieaanspraken op grond van artikel 7 Arbeidstijdenrichtlijn, de uitzonderingspositie van langdurig zieke ambtenaren gehandhaafd. Dat is een onjuiste uitleg van de al genoemde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 januari 2009 (Schultz-Stringerarrest, JAR 2009, 58; zie 4.2.). In deze Hof-uitspraak is juist uitdrukkelijk bepaald dat

8 de Arbeidstijdenrichtlijn voor de vakantieaanspraken geen onderscheid maakt tussen gezonde en zieke werknemers, in dit geval ambtenaren, en om die reden die langdurig zieke ambtenaren op de volledige omvang van vakantieaanspraken recht hebben. Deze onjuiste uitleg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 januari 2009 (Schlutz-Stringer-arrest, JAR 2009, 58) in de circulaire kan een gevolg zijn van het te veel aandacht hebben voor het overhevelen van vakantieaanspraken naar een volgend jaar en wanneer een zieke werknemer nu wel of niet daadwerkelijk vakantie kan opnemen. 5. Verlaging aanspraak op vakantie Lid 13 van artikel 22 ARAR biedt de ambtenaar de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar het bevoegd gezag te vragen zijn vakantieaanspraken eenmaal per kalenderjaar te verlagen. Een en ander wel op voorwaarde dat het belang van de dienst zich daartegen niet verzet. Het aantal vakantieuren waarmee de aanspraak kan worden verlaagd is het aantal over dat desbetreffende kalenderjaar verminderd met 144 uur. Als een werknemer recht heeft op 165, 6 uur vakantieaanspraken op grond van artikel 22 lid 4 ARAR, dan kan zijn aanspraak dus worden verlaagd met 165,6 uren 144 uren = 21,6 uren. Zo nodig vindt afronding naar boven op hele uren plaats. Het bevoegd gezag moet wel op grond van het daaropvolgende artikellid vaststellen voor welke datum een dergelijke aanvraag moet worden ingediend. Daaraan is voor het bevoegd gezag de verplichting gekoppeld om op of na die datum gelijktijdig beschikkingen te geven op de voor die datum ingediende aanvragen. Lid 15 van artikel 22 ARAR maakt duidelijk dat het gaat om het zogenoemde verkopen van vakantieaanspraken. Voor ieder uur vakantie waarmee de ambtenaar zijn vakantieaanspraken verlaagt, krijgt hij een vergoeding die overeenkomt met het salaris per uur dat hij ontvangt. De peildatum voor de hoogte van het (uur) salaris is de door het bevoegd gezag vastgestelde datum waaraan voorafgaand de aanvraag tot het verlagen van de vakantieaanspraken moet zijn gedaan. 6. Het opnemen van vakantie Artikel 23 lid 1 ARAR geeft aan dat de ambtenaar vrij is te bepalen wanneer hij vakantie opneemt, maar hij moet zijn voornemen daartoe op grond van lid 4 van dit artikel ruimschoots van te voren melden. De vrijheid om vakantie op te nemen kent wel een grens, de belangen van de dienst mogen zich daartegen niet verzetten. Om te voorkomen dat er grote verlofstuwmeren ontstaan is in artikel 23 lid 2 ARAR voorge-

9 schreven dat een ambtenaar ieder jaar in ieder geval 108 uren vakantie moet opnemen. Van die 108 uur moet er minimaal 72 uren vakantie aaneengesloten worden opgenomen. Bij de gemiddeld 36-urige werkweek dat op grond van artikel 22 lid 4 ARAR het uitgangspunt is voorop het berekenen van de hoeveelheid vakantieaanspraken (zie onder 3.), komt dat dus neer op 2 weken aaneengesloten vakantie. Bij een ambtenaar die kortere werkweek heeft, bijvoorbeeld een 24-urige werkweek, wordt een en ander naar evenredigheid berekend. De 108 uur op te nemen uren vakantie per kalenderjaar wordt dan (24/36 (= 3/4) x 108 uren =) 81 uren; het 2 weken aaneengesloten vakantie opnemen wordt dan (24/36 (= 3/4) x 72 uren =) 54 uren. Het kan voorkomen dat een ambtenaar in enig kalenderjaar meer vakantie-uren opneemt dan zijn aanspraak tot en met het lopende jaar bedraagt. Het bevoegd gezag kan dat toestaan. Maar er is wel een beperking. De overschrijding mag niet meer zijn dan 57,6 uren. Ook hier is het uitgangspunt een gemiddeld 36-urige werkweek en moet bij een lagere werktijd per week een en ander naar evenredigheid worden toegepast. Het teveel aan opgenomen aantal vakantie moet op grond van artikel 23 lid 3 ARAR worden gecompenseerd met de vakantieaanspraken over het eerstvolgende jaar. 7. Het niet opnemen of afbreken van vakantie Het kan voorkomen dat een ambtenaar wil terugkomen op zijn voornemen vakantie op te nemen of de opgenomen vakantie wil afbreken. Dat kan zolang gewichtige redenen van dienstbelang zich hiertegen niet verzetten. Als een ambtenaar ziek is geworden of een ongeval is overkomen, geldt hetzelfde, maar dan moet hij die ziekte of dat ongeval wel aantonen ten genoege van het bevoegd gezag. 8. Het intrekken van vakantie Een eenmaal verleende toestemming om vakantie op te nemen kan. als dringende redenen van dienstbelang dat noodzakelijk maken, door het bevoegd gezag worden ingetrokken. Die intrekking kan zowel vóór als tijdens de vakantie gebeuren. De eventuele schade die de ambtenaar lijdt als gevolg van die intrekking krijgt hij vergoed. 9. Overboeken van vakantieaanspraken

10 Niet opgenomen vakantieaanspraken dat kunnen ook overgeboekte vakantieaanspraken van de vorige jaren zijn kunnen worden overgeboekt naar het volgende kalenderjaar tot het maximum van de aanspraak van de ambtenaar over een vol kalenderjaar zoals die wordt berekend op grond van artikel 22 ARAR. Daarop moet het verplicht opnemen van vakantie van minimaal 108 uren van artikel 23 lid 2 ARAR in mindering worden gebracht. Deze in lid 7 van artikel 23 ARAR geregelde overboekingsregeling komt in feite neer op een overboeking van 58 uren bij een gemiddeld 36-urige werkweek. Bij een kortere werkweek volgt een berekening naar evenredigheid. Wel kan op grond van het daaropvolgende artikellid het bevoegd gezag in individueel gevallen van het maximale aantal over te boeken vakantie-uren afwijken. Deze in artikel 23 lid 7-8 ARAR neergelegde constructie is bedoeld om eventueel opgebouwde stuwmeren af te bouwen. Als het afbouwen niet of onvoldoende gebeurt, dan vindt de Centrale Raad van Beroep (TAR 1998, 146; LJN AP2304) dat de vakantieaanspraken in kwestie vervallen. 10. Afkoop van vakantieaanspraken Artikel 24 lid 1 ARAR bevat een regeling voor het uitbetalen van resterende vakantieaanspraken. Niet opgenomen vakantieaanspraken worden bij ontslag vergoed tot een maximum van de aanspraak over twee jaar, een beperking die in 2008 is geaccepteerd door de Centraal Raad van beroep (LJN BD3475). Als een ambtenaar teveel vakantieaanspraken heeft opgenomen, dan worden de meer -uren vakantie verrekend, maar dat is logisch. De beperking van het verkopen vakantieaanspraken is wonderlijk. De enige vakantieaanspraken die niet voor verkoop in aanmerking zouden kunnen komen, zijn de vakantieaanspraken die zijn verjaard, maar dat is niet geregeld in het ARAR. 11. Slot Er is al een tijd sprake van de harmonisatie van de rechtspositieregeling van ambtenaren met werknemers in de private sector. Van het idee dat de ambtenaar dan maar moet worden omgetoverd tot werknemer, ben ik niet zo n voorstander. Wel kunnen de ambtenaar en de werknemer in de private sector onder de reikwijdte van een zelfde wet worden gebracht. Dat is gebeurd in de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur,

11 en naar mijn idee werkt dat prima. Misschien dat eens een blik kan worden geworpen op de regeling van de vakantieaanspraken voor de werknemers in de private sector in het Burgerlijk Wetboek. In die regeling is de vakantieopbouw gekoppeld aan de loonbetaling en niet aan de werktijd. Die regeling is - hoewel hierbij natuurlijk ook kanttekeningen kunnen worden geplaatst vollediger en inhoudelijk beter dan de regeling voor de rijksambtenaar in het ARAR. Harry van Drongelen is verbonden aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3454 8 maart 2010 Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte Aan: de ministers Juridische grondslag: artikelen 22

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de ministers circulaire Onderwerp Juridische grondslag Opbouw vakantie bij langdurige ziekte artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23389 9 mei 2016 Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte Aan: de bevoegde gezagen van

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 Officiële naam regeling: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Citeertitel: CAP Naam ingetrokken regeling: nvt Besloten door: College van Gedeputeerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 1.3 Wetgeving in verandering 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat verandert er per 1 januari 2016? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren Uw

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Derde wijzigingsregeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden provincies 2012 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125,

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 286 Besluit van 6 juli 2016, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie in verband met de aanspraak op vakantieverlof,

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1 Hoofdregel Burgerlijk Wetboek 5 2.2.2 CAO Gehandicaptenzorg 5 2.3

Nadere informatie

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ 6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 6: * Vakantie 6:1 t/m 6:2:1 * Vakantieregeling 6:2:2, 6:2:3, 6:2:5 t/m 6:2:8

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. Handreiking loondoorbetaling Met ingang van 1 januari 2006 zijn de hoofdstukken 7 (ziekte) en 8 (8:5, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid) van de CAR-UWO gewijzigd als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf Versie vóó óór en na 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 2594 12 januari 2015 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op de LOGA-brief van 2 oktober

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1027 d.d. 16-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden per 1 december 2007 BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 530 Besluit van 14 december 2015, houdende wijzigingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Voor alle medewerkers van het UMCG. Ziek In gesprek over verzuim

Voor alle medewerkers van het UMCG. Ziek In gesprek over verzuim Voor alle medewerkers van het UMCG Ziek In gesprek over verzuim Belangrijke telefoonnummers Universitair Medisch Centrum Groningen (050) 361 61 61 Uw direct leidinggevende (telefoonnummer zelf invullen)

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO); b e s l u i t e n

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2015

Datum van inontvangstneming : 11/06/2015 Datum van inontvangstneming : 11/06/2015 12/1489 AW-P, 12/2841 A W-P ~fçr~o C-20.9As-1~ ;:wm GRÊFFE Luxernbourq o ti MAl 2015 Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Verzoek aan het Hof van Justitie

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB 12. CAR-UWO deel 1 jaar december 2014 Wijzigingen CAR-UWO en salarismaatregelen

Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB 12. CAR-UWO deel 1 jaar december 2014 Wijzigingen CAR-UWO en salarismaatregelen Bijlagen Van Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB 12 Onderwerp Datum CAR-UWO deel 1 jaar 2014 5 december 2014 Wijzigingen CAR-UWO en salarismaatregelen Bijlage A (LOGA-circulaire ECWGO/U201401851)

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/0907039 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O Dekker, Marianne Wijzigingen ARH in verband met aanvullingen

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Wijziging CAR-UWO en salarismaatregelen BWB

Wijziging CAR-UWO en salarismaatregelen BWB GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Etten-Leur. Nr. februari 0 Wijziging CAR-UWO en salarismaatregelen BWB Van Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB Onderwerp Datum CAR-UWO deel jaar 0 december

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 1 bij U201401851 CAR-wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39286 27 juli 2016 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op het reglement houdende bepalingen

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Algemeen Door het Europese Hof van Justitie is enige tijd geleden een uitspraak gedaan, waardoor de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het opbouwen van

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr /123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr /123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr. 123511/123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ3301

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ3301 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ3301 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 25-02-2013 Datum publicatie 05-03-2013 Zaaknummer AWB 12/722 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4216

ECLI:NL:CRVB:2015:4216 ECLI:NL:CRVB:2015:4216 Instantie Datum uitspraak 26-11-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/1211 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 september 2015, BD2015-011096 Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) i.v.m. Wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 545 Wet van 30 november 2000 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 6726 13 januari 2017 Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de gemeentelijke

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie