VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 592 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING OKTOBER 2015 INTERPELLATIE Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 14 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: de heer Bruno De Lille, voorzitter, de heer Paul Delva, mevrouw Liesbet Dhaene Verontschuldigd: mevrouw Khadija Zamouri 1376

2 - 2 - INHOUD 1. Regeling van de werkzaamheden 2. Interpellatie (R.v.O., 62) Interpellatie van de heer Bruno De Lille tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het openstellen van speelplaatsen voor de kinderen uit de wijk

3 Regeling van de werkzaamheden De voorzitter: Tijdens de vorige plenaire zitting van de Raad werd gevraagd om de samenstellers die de capacititeitsmonitor van het onderwijs gemaakt hebben, uit te nodigen in deze commissie. Is de vergadering het hiermee eens? (instemming) Ik zal samen met de diensten de nodige stappen ondernemen om een vergadering over de capaciteitsmonitor te beleggen. 2. Interpellatie Interpellatie van de heer Bruno De Lille tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het openstellen van speelplaatsen voor de kinderen uit de wijk Voorzitter mevrouw Liesbet Dhaene De heer Bruno De Lille (Groen): Spelen op de speelplaats van de gemeenteschool in de Wipstraat in Sint-Gillis is intussen veel aangenamer geworden. Dat is op zich al goed nieuws voor de kinderen die er school lopen. Een doordacht aangelegde speelplaats, met ruimte voor creativiteit, heeft een positief effect op het welzijn van de leerlingen. Nog beter nieuws echter is dat de speelplaats ook opengesteld wordt voor kinderen uit de buurt. De meest dichtbevolkte gebieden van Brussel, met het minste groen, zijn tegelijkertijd vaak de plaatsen waar het meeste kinderen wonen. Vrijuit kunnen bewegen in een veilige en aangename omgeving is een kinderrecht. Dat zou ook kunnen op de speelplaatsen van wijkscholen, maar directies staan hier vaak weigerachtig tegenover. Soms is dit te begrijpen omdat de speelplaats en school niet ingericht zijn als openbare ruimte, wat problemen zoals vandalisme of diefstal met zich mee kan brengen. Maar het openstellen van speelplaatsen buiten de schooluren zou voor vele kinderen en hun ouders een opluchting zijn. Ik wil het voorbeeld van Sint-Gillis dan ook aanhalen om hierover een debat op te starten. Waarom op termijn niet alle speelplaatsen van Brusselse scholen als speelruimte voor de buurtkinderen openstellen? De VGC steekt vandaag veel geld in de renovatie en nieuwbouw van scholen. Waarom eisen we in ruil voor die investering niet het openstellen van de speelplaatsen? Het goede voorbeeld van Sint-Gillis zouden wij graag veralgemeend zien. Elke keer als de VGC een grote som bijdraagt aan de zware renovatie of de nieuwbouw van een school, zou de speelplaats zo moeten ingericht worden dat ze na de werken als publiek speelplein kan dienen wanneer de school gesloten is. Dit past perfect in het concept van Brede School dat een link wil leggen tussen school en buurt. Zelf heb ik als kind het geluk gehad om op de speelplaats van de lagere school in Wevelgem te kunnen spelen tijdens mijn vrije tijd. Ik heb er leren fietsen, andere kinderen kwamen er na school voetballen en spelen. Dat was een goede oplossing voor een buurt waar er weinig speelruimte was. Veel Brusselse kinderen zitten in dezelfde situatie. Voor hen zou die openstelling ook een oplossing kunnen bieden. Welke andere speelplaatsen zijn of worden opengesteld voor kinderen uit de buurt?

4 - 4 - Is dit principe al opgelegd aan scholen die VGC-steun voor hun renovatie of nieuwbouw ontvangen? Zo neen, waarom niet? Is het openstellen van de schoolspeelplaats een voorwaarde in de pilootprojecten BuitenSpel van de VGC? Gaat het hierbij om openstellen voor voor- en naschoolse opvang of ruimer voor kinderen uit de buurt? Kan de vraag naar het openstellen van de speelplaatsen een voorwaarde zijn bij toekennen van investeringssubsidies? Heeft u over dit dossier overleg met andere Brusselse overheden? Over welke hefbomen beschikt u hier? De heer Paul Delva (CD&V): Dit is een interessant debat. Het klopt wat collega Bruno De Lille zegt over de plaatsen in Brussel waar de meeste kinderen opgroeien: daar is er het minst openbare ruimte om te spelen. Maar ik vraag me af of het verplicht openstellen van speelplaatsen na de schooluren voor kinderen uit de buurt de juiste oplossing is. Ik ben er niet van overtuigd dat hiervoor de nodige draagkracht zal gevonden worden binnen scholen, vrijwilligers of de buurt. Een dergelijk project kan alleen maar slagen als het voldoende gedragen wordt. Die draagkracht moet gecreëerd worden, want die zal er niet vanzelf komen. Maar de verplichting van bovenaf opleggen is geen goede oplossing. Ik begrijp wel dat de De Lille zegt dat die verplichting alleen maar moet opgelegd worden als er financiële steun is van de VGC. Maar volgens mij maakt een dergelijk project alleen maar kans op slagen als het op vrijwillige basis gecreëerd wordt. Er moeten wel voldoende inspanningen gedaan worden om die vrijwillige draagkracht te stimuleren. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Volgens mij zijn we het met zijn allen eens over de basisgedachte van mijnheer De Lille. Maar soms staan er tussen droom en daad praktische bezwaren. Ik ben net als u overtuigd van de positieve effecten van een goed ingerichte speelplaats voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Goede infrastructuur in het algemeen heeft altijd positieve effecten. Vanmorgen heb ik gedebatteerd over het voetbalstadion met collega Brigitte Grouwels. Wat geldt voor het onderwijs geldt ook voor het voetbal. Kijk maar naar AA Gent. Hun nieuw stadion heeft mee voor een nieuwe dynamiek gezorgd en ze speelden meteen kampioen. Dat heeft heel veel te maken met welbevinden, sfeer en een goed gevoel. De infrastructuur en de kwaliteit van je activiteiten hebben rechtstreekse invloed op elkaar. De kwaliteit van het spel van de kinderen wordt ook heel sterk beïnvloed door de kwaliteit van de omgeving waar dat gebeurt. Het spelpatroon van kinderen is helemaal anders op een goed ingerichte speeltuin dan in saaie buurt. Men lacht soms als ik het verband tussen infrastructuur en kwaliteit van de activiteiten benadruk, maar er is wel degelijk een verband. Ook voor het parlement is dat het geval. We zitten hier in een mooie infrastructuur omdat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van het werk dat we leveren. Wij hebben een halfrond, geen rechthoekige zaal. Die vorm heeft een positief effect op de debatten: ze zijn kwalitatief sterker dan in een rechthoekige zaal, waar je tegenover elkaar zit. Vergelijk dat maar. De speelplaats als avontuurlijke en stimulerende leer- en leefplek, maakt de tijd voor, op en na school aantrekkelijker. Dat beïnvloedt op een positieve manier de aard van het spel.

5 - 5 - Deze gedachte vormt de basis van het project BuitenSpel die moet bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen, de ouder- en buurtbetrokkenheid en de aansluiting tussen school en vrije tijd. We moedigen scholen dan ook aan om een openstelling van de speelplaats te realiseren, zodat dit ontmoetingsplaatsen in de buurt worden. Ik benadruk dat het over aanmoedigen gaat. Nederlandstalige scholen in Brussel stellen reeds buiten de schooluren hun infrastructuur ter beschikking in functie van Brede School en de vernieuwde speelpleinwerking. Steeds is er hierbij sprake van een gecontroleerde openstelling met toezicht en/of begeleiding. Dat is de grote vraag die altijd gesteld wordt: toezicht en begeleiding. Het ongecontroleerd openstellen van speelplaatsen voor de buurt stuit bij veel scholen op praktische bezwaren. Veel speelplaatsen liggen ingesloten binnen de schoolgebouwen en zijn moeilijk toegankelijk. Zonder toezicht riskeren ze vandalisme. Het gedeeltelijk en gecontroleerd openstellen, bijvoorbeeld via verenigingen of onder toezicht van buurtwachters, wordt verder onderzocht en uitgewerkt. Zeker voor buitenschoolse en vakantieactiviteiten van jeugdverenigingen is dit een optie. De vernieuwde speelpleinwerking zorgt ervoor dat er veel meer schoolinfrastructuur opengesteld wordt door de manier waarop dat aangepakt wordt. De VGC wil met investeringen in nieuwbouw of renovatie een antwoord bieden op de capaciteitsnoden, tegemoetkomen aan onderwijskundige innovaties en inspelen op nieuwe onderwijsconcepten zoals Brede School. Nu noemen we dat nieuw, maar eigenlijk is dat back to the roots. Vroeger was de school de plek waarrond de buurt zich ontwikkelde: verenigingen kwamen er samen, toneelopvoering werden er vertoond, jeugdbewegingen vonden er onderdak, en noem maar op. Wanneer de VGC een subsidie toekent voor capaciteitsuitbreiding staat in de overeenkomst met het schoolbestuur, dat het schoolbestuur de visietekst Brede School onderschrijft en de bredeschoolwerking een plaats geeft binnen het algemeen beleid van de school. Er wordt dan samengewerkt met organisaties en dan is er een vorm van toezicht. Het grote probleem is het ongecontroleerd openstellen. Het delen van infrastructuur tussen partners binnen de Brede Scholen in Brussel is nu reeds aan de orde, om beperkingen qua infrastructuur bij de individuele organisaties of om drempels voor deelname aan activiteiten te verlagen door ze te organiseren op plaatsen waar kinderen elke dag komen. Brede Scholen maken hierover onderling duidelijke afspraken. Soms vinden er activiteiten plaats in elkaars infrastructuur. Het gaat hier om een gecontroleerd openstellen van infrastructuur of speelruimte voor de buurt. Zo ook voor het project BuitenSpel en de openstelling van de vernieuwde speelplaatsen. Scholen die voor BuitenSpel een participatief traject doorlopen met onder andere ouders en buurt, onderzoeken op welke manier en met wie een gedeeltelijke openstelling kan worden gerealiseerd. Bovendien zijn de vernieuwde speelplaatsen bijzonder geschikt voor vrije activiteiten en speelpleinwerking. We begeleiden de indiende projecten zodanig dat ze aan die behoeften kunnen beantwoorden. Ook dan wordt de ruimte toegankelijk buiten de schooltijd en weer op een gecontroleerde manier. Als je een speelruimte uit zijn schoolse context wil halen, moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen markeringen voor rijen worden aangebracht. De markeringen herinneren

6 - 6 - voortdurend aan het schoolgebeuren en zetten een rem op het spel. De rijen kunnen ook op een andere manier gevormd worden. Dat is een eenvoudige ingreep om de speelplaats ook buiten het schoolgebeuren te gebruiken. Van de 14 pilootprojecten BuitenSpel zijn er momenteel 5 afgewerkt. In al deze scholen is er voor- en naschoolse opvang voorzien. Eén van de 5 scholen heeft de ambitie om haar speelplaats in de toekomst open te stellen tijdens het weekend. Een andere school kreeg te maken met vandalisme en beperkt zich daardoor tot gecontroleerde openstelling van de speelplaats. De heer Bruno De Lille (Groen): Bedankt voor uw vrij genuanceerd antwoord. Er staan inderdaad soms praktische bezwaren tussen droom en daad. Maar het is onze taak om hier oplossingen te vinden om die praktische bezwaren uit de weg te ruimen. Voor alle duidelijkheid: ik heb niet gezegd dat ik wil dat elke speelplaats meteen wordt opengesteld. Daarom maak ik de link met zware renovaties of nieuwbouw. Ik ben ervan overtuigd dat er vandaag veel speelplaatsen niet geschikt zijn om open te stellen. Bij renovaties of nieuwbouw moet er bekeken worden om de speelplaatsen zo aan te leggen dat ze kunnen opengesteld worden zonder dat er gevaar is voor diefstal of vandalisme en met een minimum aan begeleiding, of zelfs zonder. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De nieuwe campus Kasterlinden is op zo n manier aangelegd dat er een aantal speelruimtes gemakkelijk kunnen opengesteld worden na de schooluren. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik denk dat we in de toekomst naar dat soort concepten zullen moeten evolueren. Maar, dat zal niet gebeuren op basis van vrijwilligheid. Als de VGC investeringen goedkeurt, is dat volgens mij het ideale moment om te wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de directie en het schoolbestuur. Als men kan aantonen dat de speelruimte op zo n manier kan aangelegd worden zodat die ook kan opengesteld worden, ben ik ervan overtuigd dat de directie gemakkelijk zal meestappen in die redenering. Maar, veel directies zitten in een vorm van routine. Zij vragen zich af waarom dingen opeens anders moeten gebeuren. Dat vraagt inspanningen en ze hebben al veel werk en veel te doen. Ik denk dat de VGC investeringsmomenten moet gebruiken om met die scholen samen te zitten en hen te wijzen op de mogelijkheden om speelplaatsen open te stellen. Speelplaatsen openstellen onder toezicht of begeleiding, waarom niet? Het is altijd leuk als men extra dingen voorziet voor kinderen. Maar we moeten een ideaalbeeld voor ogen houden. Kinderen die nu vaak in onveilige omstandigheden op straat spelen, moeten we een veilige speelplek aanbieden. Dat is goed voor hen en ook voor de gemoedsrust van de ouders. Ik besef wel dat dit niet op korte termijn te realiseren is, maar het is een oproep om daar voor nieuwe projecten mee rekening te houden en er nog meer werk van te maken dan vandaag al het geval is. De manier waarop de infrastructuur wordt ingeplant en aangelegd heeft een heel grote impact op het welbevinden. Daarin treed ik u volledig bij. Daarom steunen wij ook de groene projecten voor avontuurlijke speelplaatsen. De ideale manier van spelen van onze kinderen ligt ver af van betonnen speelplaats. Zowel de manier van inrichten, met een voorkeur voor meer groene en avontuurlijke speelplekken, als de plaats zijn belangrijk. Ik roep op om dat een extra duwtje te geven in de nieuwe projecten.

7 - 7 - De VGC doet veel voor scholen. De VGC investeert veel meer in scholen dan Vlaanderen. We leggen hier extra geld op tafel. Daar mag iets tegenover staan. Het is geen luxe, onze kinderen hebben dat nodig. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: We hebben in het verleden geïnvesteerd om het Sint-Jan- Berchmanscollege een super sportzaal te geven. Ik vroeg toen om die zaal open te stellen voor een aantal buurtverenigingen die op zoek zijn naar ruimte. Het antwoord was neen. De heer Bruno De Lille (Groen): Dat soort dingen kan niet als men werkt met overheidsmiddelen. Daar moet iets tegenover staan. Ik nodig u uit om dat voor de speelpleinen te doen.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 656 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 25 JANUARI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 25 januari 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 10 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 25 maart 2016 Ochtendvergadering INHOUD MEDEDELING VAN DE VOORZITTER... 4 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 580 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 16 JUNI 2015 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 16 juni 2015 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 587 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 8 juli 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 554 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 3 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG EN VRAAG Commissie voor Onderwijs en Vorming van dinsdag 3 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 649 (2016-2017) Nr. 4 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 22 MAART 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van de heer Bruno DE LILLE, mevrouw Annemie MAES, - de heer Arnaud VERSTRAETE en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 4 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 613 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 24 FEBRUARI 2016 VRAGEN OM UITLEG - VRAGEN Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 24 februari 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

Groene schoolspeelplaatsen: voorbeelden en links

Groene schoolspeelplaatsen: voorbeelden en links Groene schoolspeelplaatsen: voorbeelden en links Vergroening van schoolspeelplaatsen staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Toch zijn er hier en daar al pioniers en zijn er enkele heel mooie voorbeelden

Nadere informatie

L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel

L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel 1. De eerste VGC-renovatiegolf (1999-2004). Bij aanvang van de vorige legislatuur, in 1999, stuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij ouders 2014. BSGO De Linde

Tevredenheidsonderzoek bij ouders 2014. BSGO De Linde Tevredenheidsonderzoek bij ouders 2014 BSGO De Linde Algemeen Algemeen 2014 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Positief Neutraal Negatief ENT 91,49% 2,13% 6,38% SG-ENT 87,34% 4,64% 8,02% Algemeen 2014 vs 2012 10 9 8

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 685 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 11 OKTOBER 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 11 oktober 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 536 (2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014 3 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 3 oktober 2014 Hebben aan de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 551 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 10 FEBRUARI 2015 INTEGRAAL VERSLAG VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 10 februari 2015

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 632 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 22 JUNI 2016 INTERPELLATIE EN VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 22 juni 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 577 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 9 JUNI 2015 STUDIEBEZOEK JES vzw SAMENVATTEND VERSLAG uitgebracht namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport door

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TOT Aantal leerlingen Aantal vertegenwoordigde leerlingen Percentage ingevuld 18 15 18 20 14 21 15 17 19 157 15 14 12 19 13 21 13 16 15 138 83 93 67 95 93 100 87 94 79 88 We

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 585 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 24 JUNI 2015 VRAGEN Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 24 juni 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Het belang van speelruimte. Bijlage 2: Vervangingswaarde van speeltoestellen

Bijlagen. Bijlage 1: Het belang van speelruimte. Bijlage 2: Vervangingswaarde van speeltoestellen Bijlagen Bijlage 1: Het belang van speelruimte Bijlage 2: Vervangingswaarde van speeltoestellen Bijlage 3: Berekening bijdrage Speeltoestellen op Schoolpleinen Bijlage 4: Exploitatie begroting Speeltoestellen

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen Reglement BuitenSpel Een avontuurlijke, goed ingerichte speelplaats maakt het leven op school alleen maar aantrekkelijker. Uit onderzoek blijkt dat, naast de klas, ook de speelplaats een bepalende factor

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

Reglement voor de toekenning van investeringssubsidies voor sportinfrastructuur Reglement voor de toekenning van investeringssubsidies voor sportinfrastructuur Uitgangspunten Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt uitgetekend op basis van de noden in het Brussels hoofdstedelijk

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 564 (2014-2015) Nr.1 Voorlopig Verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 31 MAART 2015 INTERPELLATIE, VRAGEN OM UITLEG EN VRAAG Commissie voor Onderwijs en Vorming van dinsdag

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7A (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG

Nadere informatie

Bevraging oudervriendelijke school

Bevraging oudervriendelijke school Bevraging oudervriendelijke school Oktober 2012 Inleiding op deze vragenlijst Beste , Welkom bij deze vragenlijst. Tekst moet nog opgemaakt worden 2 Vragenlijst Bereikbaarheid Ik kan als

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 234 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 11 juni 2013 Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 234 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 11 juni 2013 Uittreksel VLAAMS PARLEMENT COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 234 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 11 juni 2013 Uittreksel Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Kris Peeters, minister-president

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 556 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 4 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 4 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 672 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 3 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 3 mei 2017 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 2 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 9 oktober 2015 Ochtendvergadering INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 3 MEDEDELINGEN... 3 SAMENGEVOEGDE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 23 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 10 oktober 2013 Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 23 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 10 oktober 2013 Uittreksel VLAAMS PARLEMENT COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 23 Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 10 oktober 2013 Uittreksel Vraag om uitleg van de heer Chokri Mahassine tot de heer Pascal Smet, Vlaams

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2017-2018) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 3 OKTOBER 2017 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 676 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 31 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 31 mei 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C146 OND15(2011-2012) 16 februari 2012 23

Commissievergadering nr. C146 OND15(2011-2012) 16 februari 2012 23 Commissievergadering nr. C146 OND15(2011-2012) 16 februari 2012 23 MinisterPascalSmet:Indekomendewekenenmaanden.Hethangtervanafhoehetloopt indewerkgroep.alsersneleenconsensusis,zaldatheelsnelgaan.hetzalzosnelmogelijk

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

Officiële opening nieuwbouw Basisschool De Letterdoos

Officiële opening nieuwbouw Basisschool De Letterdoos Officiële opening nieuwbouw Basisschool De Letterdoos Op vrijdag 2 september 2016 wordt de nieuwbouw in de Basisschool De Letterdoos in Oostakker officieel ingehuldigd door schepenen De Regge en Decruynaere.

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) Aanwezig: 18 leerlingen Vertegenwoordiging: Vrij Technisch Instituut Leuven, Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Bijlage 6 uit het schoolreglement

Bijlage 6 uit het schoolreglement Bijlage 6 uit het schoolreglement Visietekst huistaken Sint-Paulus, De Deynestraat / Rerum Novarumplein Gent Inleiding Met een visietekst willen we de fundamentele ideeën formuleren van het huistakenbeleid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 531 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 24 FEBRUARI 2014 VRAAG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van maandag 24 februari 2014 Hebben

Nadere informatie

Advies bij het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Advies bij het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Advies Vlaamse Sportraad 6 oktober 2016 Op 26 september 2016 ontving de Vlaamse Sportraad van het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de vraag om advies te verlenen bij het Globaal Sportinfrastructuurplan

Nadere informatie

Je kind voelt zich thuis in onze mobiele school

Je kind voelt zich thuis in onze mobiele school STEDELIJK ONDERWIJS WE WERKEN ERAAN Je kind voelt zich thuis in onze mobiele school Gaat jouw oogappel binnenkort naar een zogenaamde containerklas of mobiele klas? Dan kan je erop vertrouwen dat je kind

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 537 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 14 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 14 oktober 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

BIJLAGE. SD2 OD1 Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid. Situering

BIJLAGE. SD2 OD1 Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid. Situering BIJLAGE Fiches Stedenfonds Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid De uitbouw van het project spelen in verbondenheid. De initiatiefnemer wil het welbevinden

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 645 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 9 NOVEMBER 2016 INTERPELLATIE EN VRAAG OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 9 november 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar 2012-2013 Ouders spelen de eerste en meest cruciale rol in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dit geldt ook voor alle aspecten

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2015-2016) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 1 DECEMBER 2015 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Doelgroep Kinderen met een functiebeperking (6-12 jaar) en hun ouders Nederlandstalig

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 576 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 3 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 3 juni 2015 INTEGRAAL

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november)

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november) Nieuwe schooltijden Enquête (1 november tot 15 november) Elk kind moet volgens de wet in 8 jaar een minimum aantal uren onderwijs krijgen. De school ontvangt van het rijk geld op basis van dat aantal uren.

Nadere informatie

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Woensdag 9 november 2011 BIP Minister Jean-Luc Vanraes Situatieschets Brussels onderwijs: Onderzoek prof. dr. Rudi

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

Kinderparticipatie op de speelplaats Inspiratie, methodieken en praktijksuggesties Marlies Marreel

Kinderparticipatie op de speelplaats Inspiratie, methodieken en praktijksuggesties Marlies Marreel Kinderparticipatie op de speelplaats Inspiratie, methodieken en praktijksuggesties Marlies Marreel Prijsuitreiking Pimp je speelplaats 2.0-11/05/2016 Kind & Samenleving vzw Onafhankelijk kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/416 24 oktober 2002 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst en toekenning van een subsidie voor organisatie van multimediavormingsprojecten in het onderwijs tijdens het

Nadere informatie

Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen

Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen 26 oktober 2017 6/12/2017 vlaamse gemeenschapscommissie Agenda Inleiding Uitgangspunten Algemeen: vernieuwde procedure subsidies Specifiek: bredeschoolwerking

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016 * Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed Ingelmunster : 10810 inwoners Als kleine gemeente groot aanbod op het vlak van vrije tijdsmogelijkheden 46

Nadere informatie

Mocht u nog specifieke vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord.

Mocht u nog specifieke vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord. Ridderhofnieuws maart 2015 Inhoud Voorwoord Petitie Muziekplein moet speelplein worden Kerstactie Pasen Schaatsen met de groepen 6 W4Kangaroe rekenwedstrijd Informatie avond zonnepanelen blz 1 2 3 4 5

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Aantal lijsten uit: 50 Aantal lijsten retour: 37 In de verwerking is 1 vragenlijst 2,70 % Respons 74 % Plan van aanpak

Nadere informatie

De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk?

De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk? Donderdag 6 november 2014 De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk? Aanwezig Schepen Elke Decruynaere, Ilse Van Wambeke en Emma Tytgadt (dienst Beleidsparticipatie), Leen Bonte (dienst Stedelijke Vernieuwing),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PIMP JE SPEELPLAATS 3.0

AANVRAAGFORMULIER PIMP JE SPEELPLAATS 3.0 AANVRAAGFORMULIER PIMP JE SPEELPLAATS 3.0 Cera, GoodPlanet, KBC, ANB en MOS geven ondersteuning aan scholen om via een doordachte visie de speelplaats boeiender en natuurrijker te maken. Vorm, verfijn,

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 678 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 21 JUNI 2017 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 21 juni 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Modern gebouwenmanagement. Voordracht door Verrecas Peter Technisch Adviseur infrastructuur preventie milieu

Modern gebouwenmanagement. Voordracht door Verrecas Peter Technisch Adviseur infrastructuur preventie milieu Modern gebouwenmanagement Voordracht door Verrecas Peter Technisch Adviseur infrastructuur preventie milieu Inleiding Wij zijn er ons allen van bewust dat de energiefactuur een aanzienlijke kostenpost

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 5 november 2014 Middagvergadering Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 5 november 2014 Middagvergadering Uittreksel VLAAMS PARLEMENT PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 5 november 2014 Middagvergadering Uittreksel ACTUELE VRAAG van mevrouw Yamila Idrissi tot mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Brede School De Brede Stroom

Brede School De Brede Stroom 18 maart 2016 Symposium: De ruimte als derde pedagoog Brede School De Brede Stroom An Claeys, Onderwijscentrum Brussel Lore Arnauts, Brede School De Brede Stroom & De Haven Agenda Verwachtingen Brede School

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 28 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie