ICT IN EIGEN BEHEER OF UITBESTEED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT IN EIGEN BEHEER OF UITBESTEED"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Total cost of ownership als hulpmiddel ICT IN EIGEN BEHEER OF UITBESTEED Controllers klagen vaak over hoge kosten bij professionalisering van het ICT-beheer. Hoe kunnen zij een goede afweging maken tussen kosten en noodzaak? De auteurs leggen in dit artikel uit hoe u met het kostenbegrip total cost of ownership de werkelijke kosten van ICT zichtbaar kunt maken. Om uiteindelijk de juiste afweging te kunnen maken, passeren ook onderwerpen als benchmarking, best practices, outsourcing en offshoring de revue. DOOR PETER NOORDAM EN BARRY DERKSEN Een veelgehoorde klacht van controllers is dat het professionaliseren van de ICT-afdeling en de inrichting van de ICT-beheerprocessen volgens verschillende kwaliteitsmodellen leiden tot duurdere processen en hogere ICT-beheerkosten. Deze stelling lijkt ons iets te kort door de bocht, immers de ICT is ondersteunend aan de organisatie en de organisatie bepaalt uiteindelijk het niveau van ICT-beheer. Een organisatie die in hoge mate afhankelijk is van stabiele ICT-systemen, zoals bijvoorbeeld een bank, heeft een goed ingerichte ICT-organisatie nodig. Op het moment dat een organisatie begint met de professionalisering van haar ICT-beheerorganisatie, dient dit met verstand te worden gedaan. Niet klakkeloos beginnen met het inrichten van alle processen, maar een continue afweging maken tussen kosten en noodzaak. Professionalisering van het ICT-beheer is absoluut zinvol; een overhead aan processen creëren absoluut niet. We staan in dit artikel stil bij de total cost of ownership (TCO) van ICT-beheer. Het vinden van het optimum tussen professionalisering en daarmee efficiëntieverbetering, versus pragmatisme zal leiden tot een goede TCO. Vergelijking met marktgemiddelden kan hierin een goede graadmeter zijn. De zichtbare kosten zijn veelal de initiële kosten, zoals de aanschaf van de hard- en software en de projectkosten voor realisatie en implementatie. De onzichtbare kosten zijn vaak de proceskosten die binnen de beheerprocessen zitten. In figuur 1 vindt u een grafische weergave van een TCO-model. Juist in de beheerprocessen zitten vaak verborgen kosten. Het is daarom raadzaam om heel goed te kijken naar de activiteiten die per beheerobject ontplooid worden op alle vlakken van beheer. Het inzoomen op een redelijk detailniveau is hierbij zowel wenselijk als lastig. Hoe beter de kosten transparant kunnen worden gemaakt, des te beter kan de TCO worden bepaald. Een goede manier om kosteninzicht te bereiken is door gebruik te maken van activity-based costing (ABC). Figuur 2 geeft een grafische abstractie weer van de kostenopbouw in de ICT-organisatie. Hierin is de opbouw te zien vanuit de kos- Eindgebruikerskosten Management Hard- en software TCO Total cost of ownership is een kostenbegrip dat in toenemende mate binnen de ICT wordt gebruikt om de totale kosten aan te geven van het bezitten van het bedrijfsmiddel ICT. Met de totale kosten wordt bedoeld het geheel van zichtbare en onzichtbare kosten, dus de aanschaf, maar vooral ook de beheerkosten. Beheerkosten Downtime Ontwikkeling Telecommunicatiekosten Figuur 1 Total cost of ownership (TCO)-model 6 FEBRUARI 2010

2 Hardware Software Personeel Locatie Directe kosten Kostenelementen Indirecte kosten opgenomen in iedere dienst Kosten op dienstenniveau Externe diensten Dienst 1 Dienst 2 Dienst 3 Dienst 4 Totale ICT-servicekosten Figuur 2 Kostenopbouw in de ICT-organisatie Overdracht Indirecte kosten niet opgenomen in iedere dienst tenelementen of kostendragers naar een uitsplitsing tussen directe kosten, indirecte kosten die in iedere geboden dienst bijdragen en indirecte kosten die niet in iedere dienst bijdragen. Hiermee kunnen de kostenopbouw en dus de kostprijs van een dienst worden bepaald. Het totaal aan diensten is het totaal aan ICT-servicekosten. Benchmarking als vertrekpunt Een goed vertrekpunt voor het beoordelen van de huidige effectiviteit en efficiency van de ICT-afdeling en de daarmee samenhangende processen is benchmarken. Benchmarking omvat het in kaart brengen van bijvoorbeeld IT-infrastructuur, management, procesinrichting, kennis en vaardigheden in zowel de eigen als in andere branches. Het doel is het inzichtelijk maken van de verbetergebieden en de potentiële winsten of mogelijkheden voor kostenreductie. De meest aansprekende of succesvolle voorbeelden (best practices) kunnen daarbij als ijkpunt dienen. Benchmarking wordt toegepast om op basis van vergelijking te leren. In aanmerking komen daarom organisaties die vergelijkbare processen, doelstellingen of markten hebben. Echter, in een aantal gevallen ligt vergelijking tussen bedrijven uit dezelfde branche gevoelig. Een alternatief voor deze situatie is om te benchmarken tussen verschillende eigen afdelingen, of met een organisatie uit een andere branche, die op een vergelijkbare manier opereert. Benchmarking levert een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen van de medewerkers van een organisatie. Benchmarking kan ook door onafhankelijke bureaus, die vaak jarenlang benchmarkgegevens verzamelen, te vragen de processen en systemen in uw organisatie door te lichten. De processen worden vervolgens vergeleken met diezelfde processen binnen een andere organisatie. Daarbij wordt duidelijk welke alternatieven er zijn voor een bepaalde keuze die ooit door het bedrijf is gemaakt. Het met elkaar bespreken van de voors en tegens van deze alternatieve invulling van processen levert een betere verantwoording van keuzes op. Afhankelijk van de grootte van de organisatie is het ook mogelijk om intern te benchmarken (tussen gelijksoortige afdelingen of businessunits). Benchmarking, het vergelijken van bedrijfsprocessen resulterend in diensten, is als vorm een krachtig voorbeeld van combinatie van kennis. De kennis van meerdere organisaties wordt tot onderwerp van vergelijking verheven en zodoende gecombineerd tot een gezamenlijk gedeeld inzicht in effectieve en ineffectieve werkwijzen. Benchmarken zet de medewerkers aan het denken over de effectiviteit van hun eigen processen en werkwijzen. De inzichten die ze opdoen kunnen vervolgens gebruikt worden om verbeteringen in te zetten of sterke kanten verder uit te bouwen. Overigens is meestal de standaardreactie het ontkennen van de verbetergebieden. In het bijzonder het aanvallen van de methodiek en de gebruikte definities is een voor de hand liggende aanpak. Belangrijk daarbij is dan ook dat u vanaf het begin helderheid heeft over de opzet van de benchmarking. Voor benchmarking komen alle organisaties in aanmerking die een best practice in huis hebben. Dat kunnen zowel concurrerende als niet-concurrerende organisaties zijn. Daarnaast is het essentieel dat er voor beide partijen iets te halen en te brengen is. Ook is het mogelijk gebruik te maken van externe databases. Een aandachtspunt bij gebruik van deze databases is wel de gehanteerde definities. Voor een goede vergelijking is het van cruciaal belang dat eenduidige en uniforme definities worden toegepast. Bij benchmarking en best practices gaat het om het opsporen, analyseren en expliciteren van successen. Vragen als: Waar zijn we goed in?, en: Welke succesfactoren liggen hieraan ten grondslag?, staan centraal in de analyse. Vervolgens dienen deze inzichten en ervaringen duidelijk geëxpliciteerd te worden. Voor een buitenstaander van het project of de afdeling kan het aantrekkelijk en leerzaam zijn om inzicht te krijgen in deze best practices. Hier start het proces van benchmarking: het uitwisselen van best practices én cases door middel van gesprekken, workshops, bedrijfsbezoeken en internet. Voor het succesvol benchmarken gelden de volgende punten als kritieke succesfactoren: ~ Communiceer intern goed over de doelstellingen van de benchmark (richt het op efficiency of verhoging van de kwaliteit). ~ Concentreer je op een beperkt aantal processen of diensten. ~ Concentreer je op een beperkt aantal ondernemingen dat deze processen of producten goed onder de knie heeft of FEBRUARI

3 gebruik een algemeen geaccepteerde externe database. ~ Er is een proces van informatie-uitwisseling dat het voor beide partijen de moeite waard maakt om er tijd en energie in te investeren. ~ De vertrouwelijkheid van de verkregen informatie wordt goed gewaarborgd. Benchmarking levert een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen van de medewerkers van een organisatie Het resultaat van de benchmark is dat de organisatie duidelijk inzicht heeft in de eigen best practices en verbetergebieden. Medewerkers leren best practices opsporen, analyseren en expliciteren. Ze worden tevens gestimuleerd om op zoek te gaan naar bruikbare best practices van anderen, deze te gebruiken in soortgelijke projecten en helpen zo de performance van de organisatie te verbeteren. Downtime Een van de onderwerpen die wordt meegenomen in de TCO is de downtime. Dit onderwerp is de moeite waard om even bij stil te staan. De downtime is een belangrijke risicofactor. Wanneer gekeken wordt naar de kosten van de downtime, is het onvoldoende om alleen te kijken naar de kosten van bijvoorbeeld de medewerkers die niet kunnen werken. De kosten strekken vaak veel verder. Kijk bijvoorbeeld eens naar omzetverlies of kijk naar imagoschade. Het is heel onwenselijk als medewerkers klanten moeten vertellen dat ze niet geholpen kunnen worden omdat het computersysteem niet werkt. Een onlinehypotheekoffertesysteem is slechts drie muisklikken verwijderd van het hypotheekoffertesysteem van de concurrent. Ook in de industrie zijn de gevolgen niet te overzien als bijvoorbeeld het systeem dat de just in time delivery (JIT) regelt, niet werkt. Auto s worden niet uitgeleverd wanneer de stoelen niet worden geleverd, producten worden niet uitgeleverd naar supermarkten als het inventorysysteem niet goed werkt. Er zijn legio voorbeelden te bedenken. Wanneer we stilstaan bij deze factoren kunnen we, samen met de TCO, dus ook de risico s goed zichtbaar maken. Wanneer de TCO over een levencyclus bekeken wordt, zal zichtbaar worden dat de kosten aan het begin van het gebruik van de ICT-middelen relatief hoog liggen om vervolgens af te nemen. Dit komt omdat het gebruik van de nieuwe technische middelen in het begin relatief duur is vanwege het gebrek aan kennis en ervaring bij het gebruik en beheer ervan. TCO is een weergave van kosten en niet van opbrengsten, echter het geeft de ICT-organisatie wel de uitdaging om de kosten zo veel mogelijk te minimaliseren tegen een maximalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening en de toegepaste ICT. De TCO mag dan een weergave van kosten zijn, de verlaging ervan is wel een opbrengst in de ROI-berekening. Outsourcing Een andere factor bij de TCO-berekening is de mate van zelfdoen versus uitbesteding. In het brede gebied van de IT is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sprake van outsourcing. In de jaren daarvoor waren er reeds zogeheten computerservicebureaus, die voor derden allerlei computerwerkzaamheden uitvoerden en waarbij het vooral ging om sharing van kostbare faciliteiten. Ook dat was welbeschouwd een vorm van outsourcing, maar zo werd het toen niet genoemd. Wegens de economische omstandigheden wordt er momenteel veel ge-itsourcet. Doordat bedrijfswinsten zijn gekelderd, neemt de druk op de operationele kosten toe. IT-kosten vormen daar een substantieel onderdeel van. Organisaties zijn al jaren bezig om IT te verbeteren, maar qua performance zijn er maar weinig klanten tevreden. In combinatie met de hoge kosten van IT ontstaat daarom gemakkelijk een businesscase om IT te (out)sourcen. Er zijn verschillende vormen van outsourcing te onderscheiden (zie ook figuur 3), namelijk: ~ totale outsourcing; ~ consortiaoutsourcing; ~ joint venture; ~ selectieve outsourcing. Klantfocus Relatie met dienstverlener Kwaliteit van de service Totale outsourcing Totale outsourcing van de ICT-functie (> 80%) naar een ICTdienstverlener Consortiaoutsourcing Een ICT-dienstverlener, hoofdaannemer of klant selecteert onderaannemers Laag Figuur 3 Sourcingvarianten (Bron: KPMG) Joint venture Een dienstverlener wordt gebouwd en gedeeld met een bestaande ICT-dienstverlener Selectieve outsourcing Een ICT-dienstverlener, hoofdaannemer of klant selecteert onderaannemers. Aparte outsourcingcontracten voor geselecteerde ICT-functies Hoog 8 FEBRUARI 2010

4 Data entry Customer service Low skill Labor intensive Call centers Medium skill Rules based Labor intensive Applications development and maintenance High skill Labor intensive Figuur 4 Welke IT-activiteiten offshoren? (Bron: Datamonitor) Totale outsourcing Totale outsourcing van de IT-functie (> 80%) naar een IT-dienstverlener. Sterkten: één dienstverlener, grootste schaalvoordelen, meer interesse in relatie en geminimaliseerde contractkosten. Zwakten: niet de best mogelijke service voor elke IT-functie, gevoel van vastzitten in de relatie met serviceprovider, die wellicht niet mee ontwikkelt met de business, geen prijsconcurrentie. Consortiaoutsourcing Eén IT-dienstverlener, hoofdaannemer of klant selecteert onderaannemers. Sterkten: best mogelijke service voor alle IT-functies, lage kosten voor leveranciersmanagement; Zwakten: risico van verplaatsen contractmanagement naar hoofdaannemer, conflicten tussen hoofd- en onderaannemers kunnen vertragend werken bij het oplossen van problemen. Joint venture Eén dienstverlener wordt gebouwd en gedeeld met een bestaande IT-dienstverlener. Sterkten: manier om speciale, nieuwe kennisvoordelen te behalen voor klant en serviceprovider. Zwakten: het mixen van nieuwe culturen in een organisatie, mogelijke moeilijkheden in marketing en verkoop van de nieuwe diensten doordat deze deskundigheid wellicht niet aanwezig is in de joint venture. Selectieve outsourcing Aparte outsourcingcontracten voor geselecteerde IT-functies. Sterkten: best mogelijke service voor IT-functies, klant blijft controle houden, kwaliteitsverbetering door concurrentie. Zwakten: complexiteit van leveranciersmanagement, mogelijke onduidelijkheden in verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gevaar van onaantrekkelijke kleine dienstjes. Bij alle vormen van outsourcing is het goed te bedenken dat de leverancier de uitbesteder zijn kostenreductie moet gunnen, maar dat de uitbesteder de leverancier ook zijn winst moet gunnen. Wanneer deze basis er niet is, kan er gerekend worden op problemen en verschijnen al gauw de eerste haarscheuren in de samenwerking. Een belangrijk aandachtspunt zijn de heldere financiële afspraken. Waar bij inkoop vaak getracht wordt de producten voor de laagst mogelijke prijs bij vaststaande kwaliteit te verwerven, is men bij uitbestedingscontracten langdurig van elkaar afhankelijk. Wanneer een leverancier niet meer kostendekkend kan aanbieden, wordt hij vaak gedwongen zijn inzet terug te brengen, waardoor de afgesproken dienstverleningsniveaus niet worden gehaald. Een andere optie die een leverancier heeft is het creëren van zo veel mogelijk meerwerk. Een transparante kostprijsberekening is in een uitbestedingsrelatie van groot belang. Verder kan het berekenen van de TCO een goed inzicht geven in het marktconform zijn van bijvoorbeeld een beheerorganisatie of een outsourcingsrelatie. Uitbesteden ICT-diensten Natuurlijk kunnen niet alle IT-activiteiten zomaar worden geoutsourcet. Daarbij is het ook nog van belang om wat voor een type organisatie het gaat. Een organisatie die te maken heeft met belangrijke, veelal vertrouwelijke data zal waarschijnlijk minder snel haar IT uit handen geven. Zo zal de businesscase voor elke onderneming anders liggen. Er is natuurlijk wel iets te zeggen over wat in het algemeen geldt voor het outsourcen van ICT-activiteiten. Figuur 4 geeft de moeilijkheid (bekwaamheid) van verschillende activiteiten aan en de arbeidsintensiviteit die de betreffende activiteit met zich meebrengt. De medium skilled activiteiten zijn bij uitbesteding vaak als eerste aan de beurt. Immers, als het gaat om directe kostenbesparing is hier veel te behalen. Denk aan het vervangen van een intern callcenter voor een extern center. Indirect levert dat vaak zoveel kwaliteitsverlies dat de opbrengst vaak contraproductief is. Als gekeken wordt naar (projectmatige) ICT-ontwikkeling, dan blijven ontwerp en implementatie natuurlijk bij de organisatie zelf. De bouw, het onderhoud en de research kunnen wel worden uitbesteed. Gartner (figuur 5) geeft een mooi voorbeeld van het verloop van alles in eigen huis tot het volledig outsourcen van ICT-ontwikkeling. Increasing stability and persistence Offshore development centers On-site/off-site/offshore projects On-site/off-site projects Pure offshore projects On-site projects On-site contract workers Time Figuur 5 Ontwikkeling van offshore service delivery (Bron: Gartner) FEBRUARI

5 Core Activities Core support Non-core Non-core Figuur 6 Verdeling van core- en non-core-activiteiten (Bron: BITTI) Figuur 6 geeft een voorbeeld van een verdeling van activiteiten in core en non-core. In dit model komen de non-core-activiteiten in aanmerking voor outsourcing; de core-activiteiten blijven vanzelfsprekend bij de onderneming zelf. Uit de verschillende onderzoeken komt de volgende lijst met ICT-onderdelen naar voren, waarbij het voor de hand ligt dat ze in aanmerking komen om geoutsourcet te worden: ~ alles wat goed beschreven is en een heel duidelijke specificatie kent. Trap nooit in de valkuil om slecht beheerde en slecht gedocumenteerde ICT-onderdelen buiten de deur te zetten. Alleen bij die onderwerpen waar je als eigen organisatie goed grip op hebt, kun je (bij outsourcing) ook goede afspraken maken en de naleving beoordelen; ~ alle vormen van beheer en onderhoud waarvoor de eigen ICT-organisatie eigenlijk te klein is. Zoals 24-uurs (7 dagen per week)ondersteuning of ondersteuning met heel specifieke (schaarse) deskundigheid, of ondersteuning met een hoge garantie op continuïteit (helpdesk die ook in de vakantieperiode altijd beschikbaar moet zijn), of ondersteuning die een bepaald niveau van functiescheiding nodig heeft (bijvoorbeeld tussen beheer en onderhoud/ontwikkeling); ~ geïntegreerde systemen enterprise resource planning (ERP)) en standaardapplicaties en kantooradministratie, waarvan in de markt voldoende deskundigheid aanwezig is en waarmee de leverancier van de betreffende applicatie een goede naam heeft in de markt; ~ ICT-ontwikkelactiviteiten; ~ technisch applicatiebeheer ( remote maintenance) en het fysiek serverbeheer; ~ beheer van de infrastructuur (werkplekken). Alternatieve vormen outsourcing Offshoring en nearshoring zijn twee varianten van outsourcing, waarbij offshoring ingaat op specifieke punten bij outsourcing naar bijvoorbeeld het Verre Oosten, met India als belangrijkste leverancier, en nearshoring ingaat op specifieke problematiek bij outsourcing naar lagelonenlanden in Europa, zoals het voormalige Oostblok. Een andere vorm van outsourcing is het concept software as a service (SaaS). We spreken dan over software die geleverd wordt als dienst, maar dat is wel een heel erg beperkte term. SaaS is namelijk veel meer dan dat. De software wordt direct afgenomen van de leverancier die de broncode bezit, de ontwikkelende én de leverende partij. Hierbij is de verantwoordelijkheid van de software dus al anders geregeld dan bijvoorbeeld bij application service provider (ASP)-oplossingen en aanbieders. ASP is een derde partij die software en services distribueert vanuit een centraal datacenter naar een breed netwerk. Hierbij is de leverende partij niet de partij die de software ontwikkelt. Een ander groot verschil is de manier waarop de software is ontwikkeld. Die is namelijk speciaal ontwikkeld voor het gebruik over internet en gebruikt daar de voordelen van. Web 2.0-technologie wordt in dit kader ook veel genoemd. Een traditionele applicatie op een server zetten en beschikbaar maken via een web-interface is dus geen SaaS. Een mooie omschrijving is: u huurt software, die wordt automatisch actueel gehouden en als uw abonnement verstrijkt, wordt uw software ongeldig of onbenaderbaar. Googledocs is een goed voorbeeld van SaaS, echter, deze dienstverlening is (nog) kosteloos. Een ander veelgenoemd bedrijf in dit verband is Salesforce.com met haar CRM-applicatie. Service-now.com is een ander bekend voorbeeld met haar volledige on demand IT service en asset management-oplossing. Apprenda biedt een compleet platform aan waarop de klant zelf verder kan ontwikkelen. Hierdoor kan iedereen een SaaS-applicatie ontwikkelen en er via de licentiestructuur geld mee verdienen. Er ontstaat ook een toevoeging van gebruiksmogelijkheden voor de software die wordt aangeboden als SaaS. De multi-tenant-architectuur zorgt ervoor dat SaaS-gebruikers allemaal profiteren van de ontwikkelde mogelijkheden van de applicatie, omdat de software voor iedere klant hetzelfde is. Als Service-now.com nieuwe mogelijkheden aan het product toevoegt, kan iedereen er direct van profiteren. Opgemerkt dient te worden dat, door slim gebruik van moderne technologie, voor iedere klant de oplossing tegenwoordig wél specifiek kan worden ingericht. SaaS begint langzamerhand een manier van aanbieden te worden die op steeds meer terreinen zichtbaar is en blijft. Tegenwoordig worden steeds meer traditionele softwareoplossingen via het web aangeboden. Veel softwarepakketten zijn gelijkwaardig of beter in de SaaS-vorm, omdat ze een andere ontwikkelmethode toestaan. Bedrijven vinden SaaS aantrekkelijk vanwege de schaalbaarheid, het is immers gemakkelijk om licenties bij te kopen of op te zeggen: u heeft zelden over. Er zijn zelfs aanbieders die via calculatie achteraf berekenen hoeveel er is gebruikt. In dat geval betaalt u nooit te veel voor uw SaaS-applicatie. 10 FEBRUARI 2010

6 Het aantal oplossingen dat via het concept SaaS wordt aangeboden, en ook het aantal gebruikers, groeit gestaag, zowel in de breedte als in de diepte. Steeds meer mensen en partijen zien de voordelen van het afnemen van software via een betaal-naar-gebruiksysteem en er worden meer en meer (typen) softwaretoepassingen beschikbaar gemaakt via dit model. Volgens Amerikaanse journalisten zou 2007 het doorbraakjaar worden voor SaaS-applicaties; volgens hun Europese collega s gebeurt het in 2010 in Europa. De ontwikkeling gaat echter niet (te) snel. Een transparante kostprijsberekening is in een uitbestedingsrelatie van groot belang Kostenafweging is vaak een argument om wel of niet voor een bepaalde oplossing te kiezen. Dit kan ook een reden zijn bij de afweging om wel of niet voor een SaaS-servicemanagementoplossing als Service-now.com te kiezen. Het is van belang dat alle kosten worden meegenomen in een vergelijking tussen traditionele software en een SaaS-oplossing, gedurende een periode van minimaal drie jaar, om zodoende appels met appels te kunnen vergelijken. De kostencomponenten bij traditionele software zijn: aanschafkosten licenties, jaarlijkse onderhoudsbedragen, investering in hardware, besturingssysteem en database, kosten voor het technisch beheer van de hardware, besturingssysteem, database en de aangeschafte software. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de kosten voor upgradetrajecten van de software. Bij een SaaS-oplossing bestaan de kosten uit de maandelijkse gebruikersfees. Hiervoor krijgt de klant altijd een up-to-date systeem met hoge beschikbaarheid, dat structureel gecontroleerd, beheerd en een aantal keren per jaar geüpgraded wordt. Bij het daadwerkelijk uitvoeren van een kostenanalyse tussen bijvoorbeeld Service-now.com en enkele van haar meer traditionele softwareconcurrenten, vallen een paar zaken direct op: ten eerste zijn de jaarlijkse gebruikersfees bij Service-now.com lager dan de jaarlijkse onderhoudsbedragen bij de traditionele sofwareleveranciers. Dit terwijl er bij aanschaf van traditionele software meestal ook nog hoge aanschafkosten betaald moeten worden. Ten tweede zijn de kosten voor de implementatie van Servicenow.com lager. Tot slot bent u met een goede SaaS-oplossing verlost van prijzige upgradetrajecten. Kortom: op de middellange termijn kan SaaS aantrekkelijker zijn, omdat bij een evenwichtige kostenstructuur een actueel systeem beschikbaar is en blijft. Veel organisaties die nadenken over een SaaS-implementatie hebben koudwatervrees als het gaat om de beveiliging van hun data en de toegankelijkheid van de SaaS-applicatie. Tegenwoordig is de bandbreedte van de internetverbinding uitstekend geschikt om van SaaS gebruik te kunnen maken. Daarnaast is het datacenter van de SaaS-leverancier in de meeste gevallen perfect geoutilleerd als het gaat om beveiliging, redundantie, koeling en ISO-certificatie. Veel aanbieders bieden aan de data te delen met de gebruikers. Bij Googledocs mag u de bestanden gewoon downloaden en zelf bewaren, als u dat prettiger vindt. U hoeft geen gebruik te maken van hun opslag. Applicaties die met een uitgebreide relationele database werken (bijvoorbeeld Service-now.com) worden vaak uitgerust met een downloadfunctie, zodat u de database eventueel zelf ook weer kunt opbouwen. Toch kunnen veel mensen nog niet goed wennen aan de afhankelijkheid van het internet. Wat als de verbinding wegvalt? Dan kan ik niet meer bij mijn applicaties! Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat een intranetverbinding gemiddeld vaker down is dan een internetverbinding. Bovendien is het heel goed mogelijk om bij internetverbindingen een redundantie in te bouwen. Ten slotte De ontwikkeling en implementatie van TCO voor uw ICT-afdeling zal planmatig moeten worden uitgevoerd. Na een zorgvuldige analyse kan gekeken worden waar de kosten positief beïnvloed kunnen worden en vervolgens kunnen de kosten worden beheerst. De grootste investering zit dan vooral in het uitkristalliseren van de processen en de toewijzing van kosten aan beheerobjecten. Uiteindelijk verdient de analyse zich terug door veel beter onderbouwde keuzes. Wij hopen dat uit dit artikel duidelijk is geworden dat er een belangrijk causaal verband is tussen de beheerprocessen en de TCO. Inzicht in de beheerprocessen en de kosten hiervan, gekoppeld aan het beheerobject, helpen bij het maken van de afweging welke proceskosten acceptabel zijn in eigen beheer of in een situatie met outsourcing. Drs. Peter Noordam is werkzaam als Directeur Advies bij Bisnez Management (www.bisnez.com). Barry Derksen MSc is managementadviseur bij Bisnez Management (www.bisnez.com) en Research Director bij het Business IT Trends Institute (www.bitti.nl). Voor een uitgebreide inleiding op dit onderwerp verwijzen wij u naar het onlangs verschenen boek ICT-beheer en outsourcing. De weg van zorgvuldig ICT-beheer en de mogelijkheden van outsourcing hierbinnen van de hand van de beide auteurs. FEBRUARI

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Wat is TCO? Instrument om kosten en kostenstructuren inzichtelijk te maken. Inschatting van alle relevante kosten tijdens het gebruiken van een ICT-dienst,

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Tags: online; websites; automatisering; infrastructuur; cloud; infrastructure; Mirabeau; 626; automation; guidelines

Tags: online; websites; automatisering; infrastructuur; cloud; infrastructure; Mirabeau; 626; automation; guidelines Asset 1 van 4 Effectief in de cloud Gepubliceerd op 7 october 2013 Cloud technologie speelt een steeds grotere rol binnen de exploitatie van web omgevingen. De voordelen van cloud zijn inmiddels breeduit

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Organisatie Dekker Zevenhuizen is in Nederland marktleider op het gebied

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Ketenmonitoring binnen het ziekenhuis ValueBlue is gespecialiseerd in het inrichten van ketenmonitoring voor organisaties, waaronder ook ziekenhuizen.

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Eerste druk, augustus 2010 2010 drs. ing. Peter Bargon Redactie: drs. Maria Anna te Riele, Customized Language Services, De Bilt Vormgeving:

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 INHOUD 1.Over de ICT Benchmark Gemeenten 2.Uitkomsten basiskengetallen 3.Conclusies 4.Uitkomsten A2-samenwerking 5.Bijlagen Management rapport

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie