NMBS Holding - ICTRA Postadres: Tweestationsstraat 82 Plaats: Brussel Postcode: 1070

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NMBS Holding - ICTRA Postadres: Tweestationsstraat 82 Plaats: Brussel Postcode: 1070"

Transcriptie

1 1/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: NMBS Holding - ICTRA Postadres: Tweestationsstraat 82 Plaats: Brussel Postcode: 1070 Land: België Contactpunt(en): ICTRA.414 sectie 18/0 Tel. T.a.v.: Patrick Gilles Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Ander: bijlage A.I invullen Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Ander: bijlage A.II invullen Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Ander: bijlage A.III invullen I.2) HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST Productie, vervoer en distributie van gas en warmte Elektriciteit Opsporing en winning van aardolie en aardgas Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen Water Postdiensten Vervoersdiensten per spoor Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten Havenactiviteiten Luchthavenactiviteiten

2 2/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming (licenties, infrastructuur en migratie van bestaande oplossingen) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten (Kies slechts 1 categorie werken, leveringen of diensten die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen) a) Werken Uitvoering Ontwerp en uitvoering Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht b) Leveringen Aankoop Leasing Huur Huurkoop Een combinatie daarvan Belangrijkste plaats van levering NUTS-code: BE1 De instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) De opstelling van een raamovereenkomst II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst (indien van toepassing) Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen Aantal OF, indien van toepassing, maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst Looptijd van de raamovereenkomst (indien van toepassing) Periode in ren: 5 c) Diensten Categorie diensten: nr. (Voor de dienstencategorieën 1-27, zie de bijlagen XVIIA en XVIIB bij Richtlijn 2004/17/EG) Belangrijkste plaats van dienstverlening Raamovereenkomst met 1 onderneming OF maand(en): Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Geraamde waarde zonder btw Munt: OF tussen en Munt: Frequentie van de te gunnen opdrachten (indien bekend) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Migratie van vier bestaande Saas-oplossingen Microsoft CRM Dynamics (versie CRM Dynamics 4 en CRM Dynamics 2011) naar nieuwe Saas-omgevingen Microsoft CRM Dynamics (versie 4 en versie 2011) op een gedeelde infrastructuur en levering van licenties Microsoft CRM Dynamics (versie 4 en versie 2011). De te migreren oplossingen zijn CRM Dynamics 4 en 2011 die op basis van onze behoeften geconfigureerd zijn. De migratie omvat de overdracht van de bestaande gegevens evenals de overdracht en de configuratie van de CRM Dynamics-oplossingen op de nieuwe omgevingen.

3 3/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdcategorieën Hoofdopdracht Subcategorieën(indien van toepassing) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken) Zo, moeten inschrijvingen worden ingediend voor 1 perceel 1 of meerdere percelen alle percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties) Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Munt: OF tussen en Munt: II.2.2) Opties (indien van toepassing) Zo, beschrijving van deze opties: Indien bekend, voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties: in maanden: Aantal mogelijke verlengingen (indien van toepassing): OF dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) OF tussen en Indien bekend, in geval van verlengbare opdrachten, geraamd tijdsbestek voor latere oproepen tot mededinging: in maanden: OF dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) II.3) DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE OPDRACHT Periode in maanden: OF Aanvang Voltooiing _ (dd/mm/jjjj) _ (dd/mm/jjjj) of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)

4 4/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing) In het kader van deze opdracht wordt een borgtocht gevraagd in overeenstemming met de bepalingen die daaromtrent zijn voorzien in de bijlage aan het KB van 26 september 1996 betreffende de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande (indien van toepassing) III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing) Zo, beschrijving van de bijzondere voorwaarden: III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: (indien van toepassing): Door eenvoudige deelname aan deze overheidsopdracht verklaart de kandidaat dat hij zich ten laatste op de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot deelneming niet in één van de gevallen van uitsluiting met betrekking tot zijn persoonlijke toestand bevindt zoals bedoeld in de artikelen 17, 39 en 60 van het koninklijk besluit van 10 nuari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. De N.M.B.S. Holding zal te gelegener tijd aan de betrokken inschrijver vragen om, binnen een aangeduide termijn, alle inlichtingen en documenten te bezorgen die moeten toelaten diens persoonlijke toestand te verifiëren. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing): De kandidaat-firma dient te beschikken over een gezonde financiële basis. Indien nodig, zal een financiële audit worden uitgevoerd om de financiële gezondheid van de onderneming en de echtheid van de geleverde inlichtingen na te gaan. De N.M.B.S. Holding behoudt zich het recht voor kandidaten uit te sluiten van verdere deelname aan deze opdracht op grond van de resultaten van de uitgevoerde financiële audit. De inschrijver voegt bij zijn aanvraag onder andere een exemplaar van het arverslag met betrekking tot het laatste afgesloten boekar, alsook een tabel met de omzet en de winst van de voorbije drie ar. De voormelde tabel dient uitdrukkelijk melding te maken van het omzetcijfer dat werd gerealiseerd binnen het domein dat het voorwerp van deze opdracht uitmaakt. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing): De inschrijver moet minstens een ar expertise hebben in de technologie Microsoft CRM Dynamics 4 en Dynamics 2011 en een gelijkwaardige expertise in de configuratie van de oplossing CRM Dynamics 4 en Dynamics 2011 (referenties gevraagd). De inschrijver moet minstens een ar over een eigen gedeelde Saas-infrastructuur voor Microsoft Dynamics 4 en Dynamics 2011 beschikken (referenties gevraagd).

5 5/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing) De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma s voor beschermde arbeid

6 6/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure Openbaar Niet-openbaar Onderhandeling De gegadigden zijn reeds geselecteerd Zo, naam en adres opgeven van ondernemers die reeds zijn geselecteerd overeenkomstig afdeling VI.3) Nadere inlichtingen IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen) Laagste prijs OF Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria Criteria Weging Criteria Weging IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling Zo, (indien van toepassing)

7 7/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst(indien van toepassing) NMBS HOLDING ICTRA-50/43/12/00783-F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Periodieke indicatieve aankondiging Aankondiging door middel van een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het PB: van _ (dd/mm/jjjj) IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum: _ (dd/mm/jjjj) Tijdstip: Tegen betaling verkrijgbare documenten Zo, prijs (alleen cijfers): Munt: Betalingstermijnen en -methode: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum: 15/10/2012 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 12:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Ander:

8 8/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien van toepassing) Zo, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD Zo, verwijzen naar project(en) en/of programma('s): VI.3) NADERE INLICHTINGEN(indien van toepassing) De kandidaat moet zijn dossier (met inbegrip van alle verlangde informatie) indienen in drie (3) exemplaren (waarvan een origineel en twee kopieën). Opgelet: uitsluitend aanvragen tot deelneming die aan bureau ICTRA.073 worden gestuurd of die rechtstreeks bij datzelfde bureau ingediend zijn, worden aanvaard (zie bijlage A.III bij deze aankondiging). Alleen de aanvragen tot deelneming van de kandidaat-firma s die beantwoorden aan de criteria van punt III.2 Voorwaarden voor deelneming en die de gevraagde bewijzen hebben toegevoegd aan hun aanvraag, kunnen in aanmerking worden genomen. VI.4) BEROEPSPROCEDURES VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Officiële benaming: Raad van State Postadres: Wetenschapstraat 33 Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België Tel Fax Internetadres (URL): Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. Fax Internetadres (URL): VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.4.3) Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 60 dagen vanaf de kennisgeving van een beslissing VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land:

9 9/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Tel. Fax Internetadres (URL): VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/09/2012

10 10/ 10 BE001 24/09/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL BIJLAGE A EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN III) ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN INSCHRIJVINGEN/DEELNEMINGSAANVRAGEN Officiële benaming: N.M.B.S. HOLDING ICTRA Postadres: Tweestationsstraat 82 Plaats: Brussel Postcode: 1070 Land: België Contactpunt(en): ICTRA.073 sectie 18/4 Tel T.a.v.: Fax Internetadres (URL):