Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014"

Transcriptie

1 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van der Heijden Den Haag, 18 november 2013, per aan: Geachte heer/mevrouw, In de aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 vragen wij (Rover afdeling Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) graag uw aandacht voor onze wensen met betrekking tot het openbaar vervoer in uw gemeente voor de raadsperiode Daarbij is de doelstelling van de Wet personenvervoer 2000 voor ons leidend. Daarin is het volgende bepaald: Het openbaar vervoer moet een belangrijke rol spelen in de vergroting van de bereikbaarheid in Nederland. Door een groter gebruik van middelen van collectief vervoer in plaats van de particuliere auto kan de congestie op de wegen worden verminderd, hetgeen van belang is voor de mainport-functie, de bereikbaarheid van de economische centra, de stadsgewesten en daarmee voor de economische groei in ons land. Tegelijkertijd kan op deze wijze beter in de sociale functie van het openbaar vervoer worden voorzien. Einde citaat. Reeds een aantal jaren worden wij geconfronteerd met bezuinigingen op het openbaar vervoer (hierna afgekort als OV). De economische crisis is helaas nog niet voorbij zodat er, van het stadsgewest Haaglanden helaas nieuwe bezuinigingen op het OV te verwachten zijn. Wij denken (vooralsnog) graag mee hoe besparingen op het OV kunnen worden bereikt door middel van meer efficiency. Echter, op een gegeven moment kan de grens van de bezuinigingen op het OV Pagina 1 van 5

2 zijn bereikt. Deze situatie doet zich voor zodra de kwaliteit van de dienstverlening in casu het primaire vervoersproces wordt aangetast. In het meedenken hanteren wij de volgende uitgangspunten: Algemeen (1) Het OV moet voor alle buurten in Leidschendam en Voorburg in stand blijven. Daarbij moet worden uitgegaan van een zo groot mogelijke dekking van frequent en betrouwbaar OV. De maximale loopafstand naar een halte van het OV mag de norm van 500 meter niet te boven gaan. Deze norm moet in ieder geval van toepassing blijven in dichtbevolkte wijken en hangt samen met de sociale functie van het OV. In incidenteel geval zijn wij bereid om afwijking van deze norm te accepteren, bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden, mits de loopafstand naar een OV-halte de 700 meter niet te boven gaat. (2) In Leidschendam en Voorburg moet er sprake zijn van frequent hoogwaardig OV. Overdag moet de frequentie voor de tramlijnen op 10 minuten blijven, in de avonduren op 15 minuten. Voor de buslijnen moet de frequentie overdag op 10 tot 15 minuten blijven en in de avonduren op 30 minuten tot einde dienst. Voor buslijn 23 geldt een 15 minuten frequentie tot uur. In de avonduren dienen buslijnen in ieder geval op tijd te rijden en moet er een overstapgarantie zijn op de belangrijkste overstappunten, zoals op het NS station Voorburg. Ook moeten de eerste en laatste ritten worden gegarandeerd. (3) Het RandstadRail - en tramnet vormt de ruggengraat van het OV in Haaglanden. De buslijnen zijn veelal aanvullend, maar niet van minder betekenis. Bij bezuinigingen op het lijnennet moet zoveel mogelijk worden gekeken naar lijnen die (enigszins) parallel lopen met andere OV-lijnen en naar buslijnen die kunnen worden aangetakt op frequente raillijnen. Ook moet het strekken van buslijnen daarin worden meegenomen. Wij stellen het ook op prijs dat er wordt gekeken naar mogelijke bezuinigingen op de overhead van OV-bedrijven. Verhoging van het basistarief en de km-prijs van de OV-chipkaart is voor ons aanvaardbaar voor zover de landelijke prijsindexering wordt gevolgd. (4) De dienstregeling wordt jaarlijks vastgesteld. Daarmee wordt deze als het ware in beton gegoten. Wij zijn van oordeel dat er meer flexibiliteit moeten worden ingebouwd in de dienstregeling. Als er op bepaalde uren van de dag of dagen (bijv. zondagochtend) minder vraag is naar OV dan ligt het in de rede dat in overeenstemming te brengen met de frequentie. (5) Er moet voor mindervaliden en ouderen een toegankelijk OV zijn. De lage vloerbussen en RandstadRail trams voldoen aan deze eis; de GTL-trams met hoge vloer niet. In geval van bezuinigingen moet hiermee rekening worden gehouden. Dat betekent dat er niet met de botte bijl gehakt kan/mag worden in buslijnen. Pagina 2 van 5

3 (6) De bezuinigingen op OV-lijnen zullen in belangrijke mate moeten worden gebaseerd op de daadwerkelijke vervoerscijfers van de betrokken lijnen. Deze cijfers dienen in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur beschikbaar te zijn voor onder meer de gemeenteraad en betrokken reizigersorganisaties. Bij de bezuinigingen hanteren wij als uitgangspunt: wat sterk is moet sterk blijven, met dien verstande dat er aandacht blijft bestaan voor de sociale functie van het OV. Bij zwakke lijnen moet worden afgewogen welke lijndelen kunnen vervallen, dan wel overgenomen kunnen worden door een andere lijn. Wij zijn er geen voorstander van om stelselmatig de kaasschaafmethode te gebruiken, op enig moment zal bij verdergaande bezuinigingen herstructurering van het lijnennet moeten worden overwogen. Specifiek Groei van het openbaar vervoer Begin dit jaar heeft u uw Verkeers- en vervoersplan herijkt. In uw herijkte plan gaat u uit van groei van het openbaar vervoer nà 2020 wanneer wij allen hopelijk in betere economische tijden verkeren. Wij onderschrijven deze zienswijze van harte. Ook gaat u in uw herijkte plan uit van het stimuleren van het openbaar vervoer als alternatief voor het autoverkeer, waarbij met name ingezet moet worden op het beter benutten van de bestaande openbaar vervoer voorzieningen. Het inzetten op sterke openbaar vervoer lijnen past volgens u in deze visie, maar u wilt ook dat er aandacht blijft bestaan voor het sociale belang van de zwakkere lijnen. Wij zijn met u van mening dat er ook aandacht moet blijven bestaan voor de sociale functie van het openbaar vervoer, ook in deze tijd van bezuinigingen. Leidschendam Zuid is na de opheffing van bus 47 niet meer met OV bereikbaar. Een beperkte lijndienst wordt momenteel onderhouden door een busje van Woej, om op enigerlei wijze in de vervoersbehoefte te voorzien. De sociale functie van het OV in Leidschendam Zuid zou naar onze visie in de nabije toekomst moeten worden hersteld. In uw herijkte verkeers- en vervoersplan heeft u ook aangegeven om het openbaar vervoer meer te zullen relateren aan ruimtelijke ontwikkelingen. Uw beschouwt dit zelfs als een opgave. Wij stellen het op prijs indien u daarbij ook naar grensoverschrijdende ontwikkelingen zou willen kijken die van invloed kunnen zijn op het openbaar vervoer in uw gemeente. Een voorbeeld daarvan is de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van De Binckhorst en de geplande railverbinding die mogelijk een terugkeer van tram 10 naar Voorburg station zal betekenen. RR-lijn 2 terug naar Leidschendam Noord Tot dit najaar voorzag RR-lijn 2 onder meer in de vervoersrelatie Leidschendam Noord station Laan van NOI v.v. Pagina 3 van 5

4 Als gevolg van een aantal factoren: de opheffing van de keerlus en aanleg van de tailtrack bij MCH Antoniushove; de inzet van tweerichting RandstadRail trams op lijn 2; en de bezuinigingen op het OV; is de route van RR-lijn 2 in Leidschendam-Voorburg (Dillenburgsingel) ingekort tot de tailtrack MCH Antoniushove en is tram 6 verlengd naar Leidschendam Noord. Daardoor is de rechtstreekse verbinding van Leidschendam Noord met station Laan van NOI komen te vervallen. Reizigers met bestemming station Laan van NOI zullen bij de halte Leidsenhage over moeten stappen op RR-lijn 2. Het herstellen van de vervoersrelatie van RR-lijn 2 met station Laan van NOI is afhankelijk van de inzet van nieuwe tweerichting trams op tram 6. Nadien kan tram 6 worden ingekort tot de tailtrack bij MCH Antoniushove en kan tegelijkertijd RR-lijn 2 opnieuw worden verlengd naar het begin-/eindpunt Leidschendam Noord. In de raadsperiode zou dit moeten worden gerealiseerd, in ieder geval voor In het kader van de herijking van uw Verkeers- en vervoersplan hebben wij u geadviseerd in de nabije toekomst uit te gaan van het herstellen van de vervoersrelatie Leidschendam Noord station Laan van NOI via de hoogwaardige RR-lijn 2. Dit advies is nog steeds van kracht. Bus 46 via de Noordsingel Bus 46 heeft een belangrijke vervoersfunctie in Leidschendam-Voorburg. De buslijn verzorgt een verbinding met belangrijke locaties als het Beatrixkwartier, NS station Voorburg, centrumgebied Herenstraat, RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg, winkelgebied Damlaan, Raadhuis, Leidsenhage en MCH Antoniushove. Bus 46 rijdt parallel aan het traject van tram 6 vanaf het MCH Antoniushove over de Heuvelweg en de Graaf Willem de Rijkelaan naar de Dillenburgsingel. Hierdoor heeft bus 46 geen eigen verzorgingsgebied en concurreert deze buslijn op dit traject met tram 6. Door een kleine routewijziging via de Burgemeester Kolfschotenlaan en de Noordsingel v.v. krijgt bus 46 een eigen verzorgingsgebied. Bovendien wordt ook 't Lien en omgeving beter bereikbaar met OV. Verder heeft deze routewijziging een positieve invloed op de loopafstand naar een halte van het OV in dit gebied. Daarom is ons voorstel om deze routewijziging van bus 46 in overweging te nemen. Na de halte MCH Antoniushove op de Heuvelweg zou de route van bus 46 in beide richtingen moeten worden: Burgemeester Kolfschotenlaan Noordsingel Veursestraatweg e.v. v.v. Netwerk RandstadRail Momenteel is de eerste fase van Netwerk RandstadRail in uitvoering. De komende jaren zullen er in het kader van deze fase 40 nieuwe Avenio trams instromen die ingezet zullen worden op de tramlijnen 9, 11, 15 en 17 Zuid. In de raadsperiode zal naar wij verwachten de Pagina 4 van 5

5 volgende fase van Netwerk RandstadRail zich aandienen en de instroom van meer nieuwe Avenio trams. De railinfrastructuur in uw gemeente van de tramlijnen 2, 6 en 19 is de afgelopen jaren aangepast voor de exploitatie van de nieuwe brede trams. Dit jaar zijn de RandstadRail trams ingezet op RR2. Sedert 7 oktober jl. worden tijdelijk RandstadRail trams ingezet op het korte traject van tram 19. Er zijn echter niet voldoende van deze trams voor de exploitatie beschikbaar als tram 19 in Delft wordt verlengd naar de TU Wijk in Delft. Volgens de planning gaat deze verlenging in m.i.v. de dienstregeling Voor de tramlijnen 6 en 19 zullen nog nieuwe Avenio trams nodig zijn, in eerste instantie voor tram 19 (m.i.v. dienstregeling 2016) en later voor tram 6. In ieder geval zal in de raadsperiode ook nieuwe trams voor lijn 6 in bestelling moeten zijn genomen. Eerste en laatste rit bus en RR Onverlet bezuinigingen op het OV zal er naar onze opvatting blijvend moeten worden geïnvesteerd in het OV, in het bijzonder in de bereikbaarheid in deze regio. Cruciaal zijn daarbij de de eerste en laatste ritten vanaf en tot de NS stations Voorburg en Laan van NOI. De eerste trein dient op werkdagen bereikbaar te zijn met de bus, in ieder geval om uur. Op zaterdagen en zondagen kan respectievelijk en uur worden aangehouden als aankomsttijd van de eerste bus op het NS station Voorburg. Wanneer de laatste trein aankomt dient er een overstapgarantie te zijn op de laatste bus. In ieder geval om uur. In afgeleide zin geldt dit ook voor de aankomsttijden van RR2 en bus 23 bij station Laan van NOI. Momenteel is dat niet de situatie. In het kader van de bezuinigingen zijn veelal de eerste en laatste ritten vervallen. Dit is niet in overeenstemming met het (inter)nationale karakter van deze regio. Wij vinden dat niet op de eerste en laatste ritten van bus en RR mag worden bezuinigd. Er mag wel naar de frequentie in de vroege ochtenduren en late avonduren worden gekeken. Deze mag lager zijn (bijv. om de 30 minuten) dan overdag. Gaarne verzoeken wij u het bovenstaande bij het samenstellen van uw verkiezingsprogramma voor de raadsperiode te betrekken. Uiteraard zijn wij bereid om met u over onze brief in gesprek te gaan. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Rover afdeling Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, M.G. Schram A. van der Heijden F. Kwakkel Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris/penningmeester Adres: Albert Termotestraat WD Den Haag website: adres: Pagina 5 van 5

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

Onderstaand doen wij u separaat ons advies op de vervoersplannen 2018 toekomen. Dit brengen wij ook in, in METROCOV-verband.

Onderstaand doen wij u separaat ons advies op de vervoersplannen 2018 toekomen. Dit brengen wij ook in, in METROCOV-verband. Metropoolregio Rotterdam Den Haag De voorzitter van de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH De heer Th.J.A.M. de Bruijn Postbus 66 2501 CB Den Haag c.c.: wethouder FVVM gemeente Den Haag raadscommissie

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan alle fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad Postbus 19157 2500 CD Den Haag Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van der Heijden Den Haag,

Nadere informatie

Sterkte-/zwakte analyse Tram 19 (Delft Noord Leidsenhage)

Sterkte-/zwakte analyse Tram 19 (Delft Noord Leidsenhage) Sterkte-/zwakte analyse Tram 19 (Delft Noord Leidsenhage) Data schouwing: 9 + 17 augustus en 29 november 2016 Deelnemers: Henk Toet/Michel Meinders/Arnold v.d.heijden/marc Schram Kenmerk: R.DH/AH/1612-T19-21

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

R. Koo 23 februari 2012

R. Koo 23 februari 2012 Colleges van burgemeester en wethouders en griffies binnen het Stadsgewest Haaglanden R. Koo 23 februari 2012 070 750 1651 SH12.5189 Inspraaknotitie voorstellen Inspraaknotitie Voorstellen Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Aan alle fractievoorzitters van de Rijswijkse gemeenteraad Postbus 19157 2500 CD Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Kenmerk: R.DH/AH/1706-veki26 Samenstellers:

Nadere informatie

Aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018

Aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg Postbus 1005 2260 BA Leidschendam Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Kenmerk: R.DH/AH/1708-veki10

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu, de heer Th.J.A.M. De Bruijn de directeur OV van de Vervoersautoriteit MRDH, de heer S.J.M.

de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu, de heer Th.J.A.M. De Bruijn de directeur OV van de Vervoersautoriteit MRDH, de heer S.J.M. De algemeen directeur van HTM De heer J. Bierman Postbus 28503 2502 KM Den Haag c.c.: de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu, de heer Th.J.A.M. De Bruijn de directeur OV van de Vervoersautoriteit

Nadere informatie

Ontsluiting ontwikkelingslocatie Binckhorst met hoogwaardige tramverbinding

Ontsluiting ontwikkelingslocatie Binckhorst met hoogwaardige tramverbinding Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu. De heer Th.J.A.M. de Bruijn De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte.

Nadere informatie

1. Probleemverkenning

1. Probleemverkenning Aan de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag De directeur Openbaar Vervoer, de heer drs. E.L.P.G. Bavelaar Postbus 66 2501 CB Den Haag c.c.: wethouder FVVM, de heer T. de Bruijn gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012 1 Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling 2013 13 juli 2012 1. Inleiding De wijzigingsvoorstellen voor de OV dienstregeling 2013 zijn voor wat betreft de voorstellen voor HTM Rail en Veolia in het DB van

Nadere informatie

Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012

Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 HTM Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Versie 4 april 20 11 lijn RR3 en RR4 alternatieve 4Xl0' De huidige route van ijn RR3 loopt van Loosduinen via Centraal Station en Zoetermeer de Krakeling

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling 2019 Zuid-Holland Noord

Wijzigingen dienstregeling 2019 Zuid-Holland Noord Wijzigingen dienstregeling 2019 Zuid-Holland Noord Algemeen Op basis van rijtijdanalyses (metingen voorjaar 2018) is het mogelijk dat rijtijden wijzigen en daarmee vertrek- en aankomsttijden. Ook infrastructurele

Nadere informatie

44 a van DEN HAAG naar WASSENAAR

44 a van DEN HAAG naar WASSENAAR 43 a van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR MAANDAG T/M VRIJDAG 44 a van DEN HAAG naar WASSENAAR lijnnr. 43 43 44 43 44 43 44 43 44 43 ritnr. 1 3 1 5 3 7 5 9 7 11 plaats en halte 1 1 Den Haag, Centraal

Nadere informatie

Geachte leden, Agenda

Geachte leden, Agenda 1 Rover, afdeling Den Haag Aan de leden Rover afdeling Den Haag en genodigden A Termotestraat 155 2552 WD den Haag Algemene ledenvergadering Afdeling Den Haag 2013 tel: 070-391.23.56 e-mail: denhaag@rover.nl

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012

Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Nr. Onderwerp Paginanr. 1. Inleiding 2 2. Werkwijze / uitgangspunten 2 3. Samenvatting van de voorstellen dienstregeling 2012 3-4 4. Voorstellen

Nadere informatie

Aan de leden van de Algemene raadscommissie Spui BT Den Haag c.c.: wethouder FVVM, de heer Th.J.A.M. de Bruijn alle fractievoorzitters

Aan de leden van de Algemene raadscommissie Spui BT Den Haag c.c.: wethouder FVVM, de heer Th.J.A.M. de Bruijn alle fractievoorzitters Aan de leden van de Algemene raadscommissie Spui 70 2511BT Den Haag c.c.: wethouder FVVM, de heer Th.J.A.M. de Bruijn alle fractievoorzitters Onderwerp: Preverkenning Schaalsprong OV, visie Rover Kenmerk:

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014 Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2014.200 RIS 270781 070-3536028 7 maart 2014 Invulling vervangend vervoer tijdens

Nadere informatie

Probleemverkenning. Geachte heer De Bruijn, Geachte heer Revis,

Probleemverkenning. Geachte heer De Bruijn, Geachte heer Revis, Het college van Burgemeester en wethouders van Den Haag De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu, de heer Th.J.A.M. de Bruijn De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte,

Nadere informatie

OV in Haaglanden: snoeien en groeien. een spagaat

OV in Haaglanden: snoeien en groeien. een spagaat (Bijdragenr. 95) OV in Haaglanden: snoeien en groeien een spagaat Alex Muller (Stadsgewest Haaglanden/AGV-Movares) Jan Termorshuizen (Stadsgewest Haaglanden) In het regeerakkoord zijn bezuinigingen in

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

HTMbuzz. HTMbuzz Vervoerplan Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad. I ki

HTMbuzz. HTMbuzz Vervoerplan Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad. I ki Vervoerplan 2018 Vervoerplan 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad I ki I Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 BV, Den Haag inhoud INHOUD 2 INLEIDING 3 OVERZICHT BUSLIJNEN DIENSTREGELING

Nadere informatie

We hebben een nieuwe dienstregeling

We hebben een nieuwe dienstregeling Goed om te weten We hebben een nieuwe dienstregeling Vanaf zondag 9 december gaat onze nieuwe dienstregeling van start. Weten wat er voor jou verandert? Plan je reis op www.ret.nl ret.nl/nieuwedienstregeling

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

-t- ~'1" ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad,

-t- ~'1 ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl (b ~1;;/(f).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- Aan de gemeenteraad van Emmen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Aan alle fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad Postbus 19157 2500 CD Den Haag Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Kenmerk: R.DH/AH/1705-veki28 Samensteller:

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Agendapunt 3: Notulen van de Algemene ledenvergadering op 18 april 2013

Agendapunt 3: Notulen van de Algemene ledenvergadering op 18 april 2013 Agenda 19.30 tot 20.15 uur 1. Opening, vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Notulen ALV op 18 april 2013 Zie bijlage 4. Jaarverslag 2013 Zie bijlage 5. Financiële verantwoording 2013 / Begroting 2014

Nadere informatie

De Savornin Lohmanlaan AL Den Haag Leden ROVER Den Haag telefoon: Genodigden

De Savornin Lohmanlaan AL Den Haag Leden ROVER Den Haag telefoon: Genodigden Aan: Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer De Savornin Lohmanlaan 479 2566 AL Den Haag Leden ROVER Den Haag telefoon: 070-3236623 Genodigden E-mail: denhaag@rovernet.nl www.rovernet.nl/denhaag Datum: 18

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017:

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: Onderwerp: Vervoerplannen 2018 Toelichting Datum: 10 mei 2017 Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: 1. Vaststellen van de Nota van Reactie en de Toelichting. 2. Instemmen met de invoering van de

Nadere informatie

Station Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist Dienstregeling 24 augustus 2015 Odijk 43 Station Driebergen-Zeist Zeist Welkom bij 43a van Odijk naar Zeist, via Driebergen-Zeist NS Odijk, N229-Zeisterweg Odijk, Jodichemdreef Odijk, De Vork Odijk, Rijneiland

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

R-net. Lijnnummers vanaf 2018

R-net. Lijnnummers vanaf 2018 R-net Lijnnummers vanaf 2018 In 2017 242 = Mijdrecht Amsterdam Zuid (tot 22/7) (lijn 242) 2 300 = Haarlem Station Amsterdam Bijlmer ArenA (lijn 300) 3 340 = Haarlem Station Mijdrecht Rondweg (lijn 340,

Nadere informatie

Advies ROVER Den Haag, Delft en Zoetermeer inzake voorstellen dienstregeling OV 2013

Advies ROVER Den Haag, Delft en Zoetermeer inzake voorstellen dienstregeling OV 2013 Advies ROVER Den Haag, Delft en Zoetermeer inzake voorstellen dienstregeling OV 2013 Inhoudsopgave... 1 I Algemeen... 2 II Reactie en voorstellen per Roverafdeling... 2 Afdeling Den Haag... 2 Aanvaardbaar

Nadere informatie

Opwaardering bus 25 (HTM/Buzz) op R-net kwaliteitsniveau + verlenging naar Den Haag Centraal R.DH/AH/1711-B25R-net24

Opwaardering bus 25 (HTM/Buzz) op R-net kwaliteitsniveau + verlenging naar Den Haag Centraal R.DH/AH/1711-B25R-net24 Aan het college van burgemeester en wethouders van Den Haag De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu, de heer Th.J.A.M. de Bruijn De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte,

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Vervoerplannen HTM. reeds toegezonden. Aan de voorzitter van METROCOV MRDH. De heer J. van Heest. Geachte heer Van Heest,

Vervoerplannen HTM. reeds toegezonden. Aan de voorzitter van METROCOV MRDH. De heer J. van Heest. Geachte heer Van Heest, Aan de voorzitter van METROCOV MRDH De heer J. van Heest Kenmerk: R.DH/AH/1804-VeVo19-04 Onderwerp: Advies 2 Vervoersplan 2019 Datum: 04 april 2018 via e-mail: secretaris-metrocov@mrdh.nl, de heer B. Takman

Nadere informatie

Samenvatting reizigersconsultatie 2018 Maxim Meijers Syntus Utrecht

Samenvatting reizigersconsultatie 2018 Maxim Meijers Syntus Utrecht Maxim Meijers Syntus Utrecht 07-05-2018 Inleiding In 2018 heeft Syntus Utrecht voorafgaand aan het schrijven van het vervoerplan de Utrechtse reizigers en inwoners gevraagd om mee te denken over het OV

Nadere informatie

De Savornin Lohmanlaan 479 2566 AL Den Haag Leden ROVER Den Haag telefoon: 070-3236623 Genodigden

De Savornin Lohmanlaan 479 2566 AL Den Haag Leden ROVER Den Haag telefoon: 070-3236623 Genodigden Aan: Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer De Savornin Lohmanlaan 479 2566 AL Den Haag Leden ROVER Den Haag telefoon: 070-3236623 Genodigden E-mail: denhaag@rover.nl www.rover.nl/denhaag Datum: 9 april

Nadere informatie

Het succes van RandstadRail

Het succes van RandstadRail Het succes van RandstadRail Zijn de verwachtingen uitgekomen? Hans van der Stok RandstadRail, de verwachtingen, en wat ervan terecht gekomen is De wereld en plannen van rond 1990 Het product RandstadRail,

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Wethouder Verheer, Vervoeren Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam CommiSSie ESMV Website: http://www.rotterdam.nl

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Leden raadscommissie Leefomgeving algemeen directeur HTM, de heer J. Bierman

Leden raadscommissie Leefomgeving algemeen directeur HTM, de heer J. Bierman Aan het college van burgemeester en wethouders van Den Haag De wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie. Drs. R. van Asten. Spui 70 2511BT Den Haag Onderwerp: Tweede tranche nieuwe tramvoertuigen Kenmerk:

Nadere informatie

Beleidsplan Vastgesteld op de algemene afdelingsvergadering d.d. 19 mei Arnold van der Heijden, voorzitter Marc Schram, vice-voorzitter

Beleidsplan Vastgesteld op de algemene afdelingsvergadering d.d. 19 mei Arnold van der Heijden, voorzitter Marc Schram, vice-voorzitter Beleidsplan 2016 Vastgesteld op de algemene afdelingsvergadering d.d. 19 mei 2016 Arnold van der Heijden, voorzitter Marc Schram, vice-voorzitter Hein van de Hoeven, secretaris Adres: Sportlaan 878 2566

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen Openbaar Vervoer dienstregeling 2013

Wijzigingsvoorstellen Openbaar Vervoer dienstregeling 2013 1 Concept 1 juni 2012 Wijzigingsvoorstellen Openbaar Vervoer dienstregeling 2013 VVEZ 13 juni 2012 en DB 20 juni 2 Inhoudsopgave Pagina 1.Inleiding 3 1.1 Toelichting op de wijzigingsvoorstellen OV dienstregeling

Nadere informatie

Hermes Openbaar Vervoer B.V. T.a.v. mevrouw D. Wennekendonk. Postbus CJ EINDHOVEN. Beste mevrouw Wennekendonk,

Hermes Openbaar Vervoer B.V. T.a.v. mevrouw D. Wennekendonk. Postbus CJ EINDHOVEN. Beste mevrouw Wennekendonk, 2018-009475 Onderwerp Dienstregeling Openbaar Vervoer 2019 Hermes Openbaar Vervoer B.V. T.a.v. mevrouw D. Wennekendonk Postbus 2356 5600 CJ EINDHOVEN Inlichtingen bij Erik Mes 026 359 9468 1 van 3 Beste

Nadere informatie

Raadsinformatieavond openbaar vervoer. MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft

Raadsinformatieavond openbaar vervoer. MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft Raadsinformatieavond openbaar vervoer MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft Agenda Welkomstwoord/opening door de wethouder De heer Bavelaar hoofd OV MRDH De heer Korteweg concessiedirecteur Veolia De heer

Nadere informatie

Bijlage 1 Samenvatting reactie Rocov Haaglanden

Bijlage 1 Samenvatting reactie Rocov Haaglanden Bijlage 1 Samenvatting reactie Rocov Haaglanden Omschrijving Korte reactie Haaglanden Reactie Rocov Haaglanden Het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden (hierna Rocov) gaat

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Toelichting op het besluit: Instemming van vijf topeisen voor de nieuwe voertuigen:

Toelichting op het besluit: Instemming van vijf topeisen voor de nieuwe voertuigen: 6 maart 2019 agendapunt 3.3 Onderwerp: Vaststelling topeisen nieuwe tram Haagse regio ter vervanging van GTL8 Datum: 9 januari 2019 Contactpersoon: Arend Jan van der Lely Telefoonnummer: 088 5445 107 Aan

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

OV, hoe werkt het? (in de MRDH) Ivo van der Linden Adviescommissie VA, 10 oktober 2018

OV, hoe werkt het? (in de MRDH) Ivo van der Linden Adviescommissie VA, 10 oktober 2018 OV, hoe werkt het? (in de MRDH) Ivo van der Linden Adviescommissie VA, 10 oktober 2018 Inhoudsopgave 1 2 3 4 1. Wettelijk kader en context Wettelijk kader en begrippen Wet Lokaal Spoor (WLS) Aanleg, beheer,

Nadere informatie

Bijlage 2 Overzicht reacties gemeenten

Bijlage 2 Overzicht reacties gemeenten Bijlage 2 Overzicht reacties gemeenten Omschrijving gemeente Gemeente Den Haag Forse bezuinigingen bovenop de reeds doorgevoerde in 2012. Intensief overleg geweest tussen Den Haag en SGH. Onderschrijven

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

Wijzigingen Rail en Bus

Wijzigingen Rail en Bus Colofon Auteur : Datum : 22-03-2019 Versie : 1.1 2019 Personenvervoer NV, Den Haag Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen en uitgangspunten 3 1.1 Introductie 3 1.2 Ontwikkelingen 3 1.3

Nadere informatie

Vervoerskundig effect tijdelijk eindpunt centrum Maastricht

Vervoerskundig effect tijdelijk eindpunt centrum Maastricht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN 2 8 SEP Geachte leden van de Raad,

Gemeente Delft VERZONDEN 2 8 SEP Geachte leden van de Raad, Ruimte en Economie "~ w. t Gemeente Delft Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1271 van WOUTER VANBESIEN datum: 15 mei 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ondertunneling tram 10 vanaf

Nadere informatie

van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR lijnnummer 43 43 91 43 91 43 91 43 91 43 plaats en halte ritnr. 1 3 1 5 3 7 5 9 7 11

van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR lijnnummer 43 43 91 43 91 43 91 43 91 43 plaats en halte ritnr. 1 3 1 5 3 7 5 9 7 11 van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR van DEN HAAG naar WASSENAAR 43 a 9 a lijnnummer 43 43 9 43 9 43 9 43 9 43 plaats en halte ritnr. 3 5 3 7 5 9 7 Den Haag, Centraal Station V 5 57 6 7 6 4 6 57 7 06

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Platform OVHA De heer R. van Onselen Architect Krophollerkade ZS Den Haag

Gemeente Den Haag. Platform OVHA De heer R. van Onselen Architect Krophollerkade ZS Den Haag Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Platform OVHA De heer R. van Onselen Architect Krophollerkade 49 2552 ZS Den Haag Uw brief van 17 maart 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2013.407

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Betreft art 39 vragen: gevolgen OV Concessie per 14 december 2014

Betreft art 39 vragen: gevolgen OV Concessie per 14 december 2014 Rosmalen 26 november 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 12345 5200 GZ s Hertogenbosch Betreft art 39 vragen: gevolgen OV Concessie per 14 december 2014 Inleiding; Per 14 december

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2019-2020 23 januari 2019 Arnold van der Heijden, voorzitter Hein van der Hoeven, secretaris Marc Schram, bestuurslid Henk Toet, bestuurslid Roy van den Steen, bestuurslid Adres: Sportlaan

Nadere informatie

Netwerk rationalisatie G3

Netwerk rationalisatie G3 Netwerk rationalisatie G3 Quick scan naar mogelijkheden besparing BDU op lijnennet Expertmeeting 10 maart 2011 Inhoud 1. Context en opdracht 2. Onze bril 3. Reflectie per stadsregio a) SRR b) Haaglanden

Nadere informatie

111-125 126-127. Welkom bij. Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016. Maarssen NS. Vleuten Dorp. Kasteel Haarzuilens.

111-125 126-127. Welkom bij. Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016. Maarssen NS. Vleuten Dorp. Kasteel Haarzuilens. Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016 Maarssen NS 111-125 126-127 126 Vleuten Dorp Kasteel Haarzuilens 125 127 111 111 125 127 Vleuten NS Kockengen 126 De Meern Oost Welkom bij 111 127

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Nummer: 2016_MV_00526 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Capaciteit

Nadere informatie

BIJDRAGE WERKBESPREKING RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING INZAKE OVKADERNOTA MRDH ( 6 september 2017 raadscie Leefomgeving)

BIJDRAGE WERKBESPREKING RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING INZAKE OVKADERNOTA MRDH ( 6 september 2017 raadscie Leefomgeving) PLATFORM BETER OPENBAAR VERVOER HAAGLANDEN BIJDRAGE WERKBESPREKING RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING INZAKE OVKADERNOTA MRDH ( 6 september 2017 raadscie Leefomgeving) Geachte leden van de commissie, geachte

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 19 mei Buitenveldert Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan

Nadere informatie

Stand van zaken leveranciersmarkt trams. Hans van Rooden 14 juni 2017

Stand van zaken leveranciersmarkt trams. Hans van Rooden 14 juni 2017 Stand van zaken leveranciersmarkt trams Hans van Rooden 14 juni 2017 1 Situatie Haagse tram GTL tram moet worden vervangen Vergelijkbare tram is niet meer te koop Optie op contract Avenio trams niet meer

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie