TIremeIo. Formulier lll dossier VERKAVELINGSVERGUNNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIremeIo. Formulier lll dossier VERKAVELINGSVERGUNNING"

Transcriptie

1 TIremeIo Formulier lll dossier VERKAVELINGSVERGUNNING Hel college van burgerheester en schepenen heeft een aanvraag ontvangen van Pieter Goeron, Hater Darrtlaanstraat 7, 3120 Tremelo voor de aanvraag voor een nieuwe verkaveling. De aanvraag werd ontvangen op 9 september De aanvraag heeft betrekking op een terrein met afs adres Camille Huysrnansstraat , Camille Huysmarrsslraat 66, en Camille Huysmansstraat en met kadastrale omschrijving (afd_ 2) sectie A 256 D, (afd, 2) sectie A 256 N, (aft 2) sectie A 256 G, (aft 2) sectie A 256 H, (afd. 2) sectie A 256 K, (afd. 2) sectie A 256 L en (afd. 2) sectie A 256 M. Hel college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. Advies gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar 1 OVERWEGEND GEDEELTE 1.1 Beknopte beschrijving van de_aanvraaq De aanvraag voorziet het verkavelen van percelen zodat vier nieuwe bouwgronden warden gerealiseerd in twee fasen. 1,2 Stedenbouwkundige basilogevens uit plannen van aanleg De aanvraag is volgens het gewestpfan LEUVEN (KB 0714/1977) gelegen in een woongebied met landelijk karakter. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art ,1.22. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewostplannen en de gewestplannerr. Deze voorschriften luiden als volgt: Woongebieden zijn bestemd voor wonen, a wrede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf onti redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaallturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Woongebieden met landelijk karakter Ajn woongebieden bestemd voor woningbouw in het algemeen en levens voor landbouwbedrijver~, 1.3 Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van eon goedgekeurd gerneerrtelijk plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aan/eg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. I A Overeersten~ m Mg met d t plan Het aangevraagde project is hiermee in overeenstemming voor zover de verkaveling betrekking heeft op de loten 1, 2, 3A. 4A en 5. De loten 3B en 4B worden uit deze verkaveling gesloten f nafvan37

2 1_5 Afn+iikirogs- en uitzonderingsbepalingen Niel van toepassing_ 1.6 Verordeningen n Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van af+ra3wates en hemelwater provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakviakken o provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van herr7elwater afkomstig van verharde opperviakten ~ Gemeentelijk reglement inzake boonrk,appingon goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 september ,7 Overeenstemming met deze verordeningen Het aangevraagde project is hiermee in overeensternming_ 1.8 Andere zonerinosoegevens Volgens hot zoneringsplan is het perceel gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied: Er is momenteel geen mogelijkheid toi aansluiten op de openbare Biolering, die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In afwachting van de aanleg van riolering moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een septische put. De septische put moet in dal geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine, keuken) als hei zwart afvalwater (toilet) verwerken. Wanneer de riolering dan wordt aangesloten, kan de put (indien toegelaten door de rioolbeheerder) geheel of gedeeltelijk worden kortgesloten. In afwachting van aansluiting op de riolering, zijn er 3 mogelijke situaties voor de lozing van hel effluent van de septische put: lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een za iveringsinsta laffe; - lozing in eert gracht; - indirecte lozing in de bodem (besterfput), Het lozen van het effluent via een besterfput, is enkel toegelaten indien er zich binnen een afstand van 50 meter geen opperv aklewater of open kunstraat ge afvoonweg voor Bierwelwater (bv_ gracht) bevindt. Bovendien moat aan enkele voorwaarden voldaan worden {Vieraak I!, art, ,3 }_ Zo mag de besterfput geen overloop hebben en moet ze zich op een maximale diepte van 10 meter onder het maaiveld bevinden, Een afstand van 100 motor tot grondwaterwinning en elke bron van drinkwater, thermaal water of mineraalwater moet gerespecteerd worden. Bij aanleg van de afvoerbuizen op eigen terrein kan u nu best al wachtleidingen voorzien om bij de aanleg van de straatriolering het eigen afvalwater op eenvoudige wijze hierop aan te sluiten. Hiervoor ken u contact optomen mot de technische dienst van do gemeente of riooibeiieerder_ Do riolering die in deze zone aanger:.?d wordt, zal voorzien in een optimale scheiding van afvalwater elf herre walar. Hierbij moeten volgende regels gerespecteerd worden: - Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij do aanleg van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten woeden aangelegd; - Voor bestaande gebouwen rn een (haff)open bebouwing is, bij de aanleg van eert gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht_ - Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemeiwaterpul steeds verplicht. 20?SW2 - Pagina 2 van a?

3 - Voor bestaande gebouwen dient deze scheiding van afvalwater en hemelwater ten laatste te zijn uitgevoerd op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend_ opvang voor hergebruik; infiltratie op eigen terrein; buffer'ing met vertraagd azen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemetwater; lozing in de regenwaterafvoerleiding (RW A) in de straat, 1,9 Overeenstemming met de decretale beoordelingselementen voorzien in Vlaamse Codex Ruimtelijke Orderino erf wettelijke bepalingen. Het project is hiermee irk overeenstemming Externe adviezen 1,10.1 Advies ontvangen van Proxirrius op 22 september 2016 Voer de geplande verkaveling is er voldoende teleconrmunicaiie-infrastructuur aanwezig. Er dienen geen bijkomende werken te worden uitgevoerd. Er zijn bijgevolg geen kosten Advies ontvangen van De Watergroep op 7 oktober 2016 Ingevolge UW brief van , meid wij u dat er geen uitbreiding van de moerleiding nodig is voor de watervoorziening van het hoofde verre de perceel. De verkaveling is niet gelegen in een beschermzone voor waterwinningsgebieden Advies ontvangen van Eandis op 12 oktober 2016 Voor deze verkaveling dient Eandis geen werken uit te voeren, noch kosten aan te rekeneer_ Bij deze heeft de verkevelear aan al onze voorwaarden voldaan Advies ontvangen van lntrax op 14 oktober 2016 Betreffende het voornoemde nieuwe project in uw gemeente, delen wij u mee dat wij de initiatiefnemer een offerte sturen ter dekking van de kosten voor het capaciteitsbeslag voer zijn project op het hierbovenvermelde adres. Een duplicaat van de offerte aan de Initiatiefnemer met bijhorende voorwaarden, vindt u als bijlage en maakt deel uit van de bepalingen omschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art en volgende, Gelieve de bepalingen en voorwaarden van deze offerte te willen opnemen in de vergunning voor dlt project_ Voor dit project dienen er geen uitbreidingen of aanpassingen openbare verlichting Le gebeuren. Van zodra de initiatiefnemer de voorgestelde bedragen heeft vereffend aan onze diensten, zal lnfrax u hiervan schriftelijk verwittigen. Daarna kan het verkoopsattest voor deze nieuwe bouwpercelen door uw diensten worden afgeleverd, en kunnen de stedenbouwkundige vergunningen worden toegekend. Alle opgegeven prijzen zijn geldig voor een periode van 0 maanden_ Nadien dient de initiatiefnemer een nieuwe studieaanvraag te richten aan onze d errsten PagüBe 3 van 37

4 Omschrijving ELEKTRICITEIT KABELDISTRIBUTIE OPENBARE VERLICHTING: INSTALLATIE STUDIE Elektriciteit laagspanning icabeidksiributie verdeelnet Grondwerken Totaal zonder btw % op 3.929,89 euro 0 % op 1.284,06 euro Totaal bedrag offerte Deze offerte is geldig tot Aantal Eenheidsprijs 1,00 9 _008,06 1,00 276,00 1,00 2_953,90 1,00 302,73 1,00 338,20 1,00 84,67 1,00 270,40 Bedrag zonder btw 1.008,06 euro 276,00 euro 2.953,90 euro 302,73 euro 338,20 euro 64,57 euro 270,49 euro 5.213,95 euro 4,00 euro 0,00 euro 5.213,95 euro 1.11 Erfdienstbaarheden en weoaani g a) Het was de uitdrukkelijke bedoeling van het Gemeentedecreet om de gemeenteraad te ontlasten van detailbeslissingen, om zich in hoofdzaak te kunnen bezighouden met strategische beleidsbeslissingen. Uit een analyse van de VCRO is gebleken dat alle aspecten van de zaak der wegen zijn toegekend aan het vergunningverlenend bestuursorgaan en bijgevolg zijn onttrokken aan de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het opleggen van de kosteloze grondafstand van wegenis als last bij een vergunning komt niet langer toe aan de gemeenteraad, maar wel aan het vergunningverlenend bestuursorgaan. Het beoordelen van het tracé en de uitrusting van de weg kan integraal gebeuren aan de hand van de beoordelingscriteria van de goede ruimtelijke ordening die in de VCRO staan opgesomd en die tot de bevoegdheid behoren van hot vergunningverlenend bestuursorgaan. Het beoordelen van de nutsvoorzieningen is sinds kort uitdrukkelijk toegewezen aan het vergunningverlenend bestuursorgaan. De gemeenteraad s niet langer bevoegd - behoudens indien er onmiddellijke budgettaire gevolgen zijn en/of een overheidsopdracht mee gepaard gaat - en dat tegen een weigering van de gemeente een administratief beroep openstaat bij de deputatie. (Deloort, 2015) Bijgevolg kan i.c. door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tremelo voorbij gaan aan het advies van de gemeenteraad, voor zover zij dil nodig achten. b) Het college achtte het nodig om de gemeenteraari een besluit te laten nemen over de zaak der wegen. De gemeenteraad heeft in de zitting van 19 januari 2017 het volgende beslist: Art, 1. Het wegtracé van de Camille Huysmansstraat, 3128 Baal, zoals aangeduid op bijgaand apmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art Pagina 4 van 37

5 De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 0 are 87 cap waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en am reden van openbaar nut. Art. 3. De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkave aar, zal opgemaakt warden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gerneentesecretaris. Deze akte dient verleden le warden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond_ M. 4. Aan de verkavelingsaar.vraag met referte voor hel perceel gelegen te Camille Huysmansstraat, 3128 Baal en met kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie A 256 D, (afd. 2) sectie A 256 N, (afd. 2) sectie A 256 G, (afd. 2) sectie A 256 H, (afd. 2) sectie A 256 K, (afd. 2) sectie A 256 L en (and, 2) sectie A 256 M, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel raag verkocht of aangewend warden als bouwgrond: inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering, - Inzake voorzieningen voor electriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Infrax,. Diestsesteenweg 1261e 3210 Lubbeek, vastgesleid en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en earning van de behorende maatschappij, Infrax, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssinge 39 le 3500 Hasse t. - De uitbreiding van het waterleidingsnet, ep kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van Do Watergroep H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. - Voor de uitbreiding van het kebe dislributlenetwerk zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de voorwaarden gesteld door Telenet, - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grand, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen ta verwilderen, voor de verkoop of benutliging van de kavels Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod Aangezien de verkaveling kleiner dan 0,5 ha is, dienen er volgens het decreet Grand- en Paridenbeleid d.d. 27 maart 2009 goon verdere bepalingen omtrent bescheiden woonaanbod opgelegd te worden Project MER-screening Volgens het op 29 april 2013 in het Belgisch Staatsbad verschenen besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e_r_-screening is de aanvraag onderhavig aan een screening of de aanvraag de opmaak van een MER (milieueffectrapport) vereist. Volgens bijlage lil, categorieën van projecten waarvoor een project _e_r_-screeningnota moet opgemaakt worden is dit onderzoek a,a, rubriek 10b_ Volgens de aanvrager veroorzaakt de aanvraag geen aanzienlijke milieueffecten zodat kan gesteld worden dat de aanvraag geen opmaak van een MER behoeft. De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar volgt deze conclusie aangaande de effectinschatting, 1.14 Het apenbaar onderzoek Wettelijke bepalingen Er werd een openbaar onderzoek gehouden. De aanvraag valt onder de aanvragen die moeten openbaar gemaakt worden volgens artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tol stedenbouwkundige vergunning en PagrrpFr 5 van 37

6 verkaveliragsaanvragen, gewijzigd bij besluit van de Vlaarnse regering van 30 maart 2001 en bij besluit van de Vlaamse regering van 8 maart Evaluatie van de Drocedurefaarrtal bez+,verç.n De voorgeschreven procedure van openbaar onderzoek werd gevoig4. Het openbaar onderzoek werd ingeste d van 23 september 2016 te 12u t.e.rn. 23 oktober 2016 te 12u_ De aanpalende eigenaars warden aangeschreven op 20 september De bekendmaking werd gedaan op 22 september Er werd(en) geen bezwaarschrift{en} ingediend binnen de termijn van het openbaar onderzoek Evaivatte bezwaren Niet van toepassing Historiek Er werd op 2 juli 1996 door het college van burgemeester en schepenen van Treuroio een weigering voor een verkavelingsvergunning afgeleverd. Er werd op 21 januari 1997 door het college van burgemeester en schepenere van Tremelo een weigering voor een verkavelingsvergunning afgeleverd_ Volgens hei kadaster werd de woning opgericht in Er werd op 19 augustus 1970 door het college van burgemeester en schepenen van Tremelo een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van 2 we elcendhuisjes. Er werd op 3 november 2009 door hei college van burgemeester en schepenen van Tremelo een stedenbouwkundige attest afgeleverd Watertoets Volgens artikel 8 van bet decreet van 18 jul 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoels_ Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2005 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets_ De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante doe steilingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet ïntegraa waterb&eid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan, Het voorliggende project bevindt z cll niet in effectief overstromingsgevoe ig gebied. Het voorliggende project bevindt zich niet ïn een afgebakende oeverzone of afgebakend overstrorningsgebied. Er zijn geen significante invloeden op het watersysteem ie verwachten- Het project is vatbaar voor vergunning, 1.19 Besctrrï'Lg van de bouwplaats, de omgeving aanvraag f De ruime: omgeving: De aanvraag situeert zich bulten de kern van de deelgemeente Baal In het traditioneel landschap "Het land van Keerbergen" dal zich kenmerkt door sterk versnipperde en onregelmatige open ruimten van meestal kleine omvang. Er is een beperkt aantal gerichte vergezichten die begrensd wordt door bebouwing en vegetatie_ Kleine landschapselementen zijn beperkt en karnen s echts geïsoleerd voor_ Lintbebouwing heeft een negatieve invloed op dit traditioneel landschap. Op dit ogenblik resten er nog delen van dit traditionele landschap. Wegen met begeleidende bebouwing en dichte woongebieden worden overheersende elementen die het landschap beinvloeden_ Pagina 6 van 37

7 tje bouwplaats situeert zich Fangs de Camille Huysmansstraat, buiten de kern van de deelgemeente Baal, Deze lokale weg of erftoegangsweg die concordant loopt met de beziisperceltering, heeft ais hoofdfunctie verblijven en toegang verlenen tot de aanpalende percelen (erttunct e), De verblijfsfunctie primeert. Ze is voorzien van asfalt, een eleictr citellsnet en straatverlichting. De omgeving kenmerkt zich door woningbouw met hoofdzakelijk een vrijstaand karakter. Als we het bebouwd weefsel analyseren zien we voornamelijk vrijstaande é ngezlriawoningen op hoofdzakelijk kavels met verschillende oppervlakte en vormen, tussen 5 are en 20 are. De woningen zijn ingeplant op minstens 3 meter van de perceelgrenzen. Ze bestaan uit maximaal 2 bouwlagen onder de kroonlijst. Ze zijn grotendeels opgetrokken in traditioneel metselwerk of afgewerkt met sierpleister. De hellende daken zijn hoofdzakelijk afgewerkt met dakpannen of leien. Er komen eveneens platte daken voor. De bijgebouwen die opgericht staan bij de woningen staan hoofzakelijk in de achterluimen_ De meeste woningen in de omgeving hebben een maximala bouwdiepte van 15 meter op het gelijkvloers wanneer hel woningen betreft met twee bouwsagen onder de kroonlijst. Op de verdieping zijn ze maxlrnaal 12 meter diep, vanaf de voorste bouwlijn_ De kroonlijst van deze woningen is maximaal 6,0m hoog. Wanneer het woningen betreffen met slechts één bouwlaag onder de kroonlijst, dan zijn ze meestal maximaal 17 meter diep, vanaf de voorste bouwlijn. De kroonlijst van deze woningen is maximaal 3,50m hoog, Voordeuren zijn hoofdzakelijk ingeplant in de gavel gericht naar de openbare weg. Carports komen sporadisch voor. Deze omschrijving is onder voorbehoud van een enkele uitzondering_ 1_19.2 De onmiddellijke omgeving: Deze bestaat uit de aanpalende percelen, die ten zuiden, westoio en noorden allen bebouwd zijn met vrijstaande eengezinswoningen. Ten oosten van het project bevindt zich een agrarisch gebied. Op de bebouwde percelen langs uitgeruste wegen zijn vrijstaande é ngezinswarringen aanwezig of ze zijn bestemd voor de inplanting van vrijstaande i engezinswoningen. Ze zijn ingeplant op minstens drie meter afstand tot de zijdelingse porceeigrenzen. De woningen die opgetrokken zijn in do ornmiddellijke omgeving bestaan uit traditionele gevelsteen. Ze zijn grotendeels gebouwd met hellende daken_ De hellende daken zijn hoofdzakelijk afgewerkt met dakpannen of leien. Ze bestaan uit maximum twee bouwlagen onder de kroonlijst. In de onmiddellijke omgeving zijn geen handelszaken noch vrije beroepen aanwezig. Perceelsnïvear,_ Op hel nagenoeg vlak perceel zijn enkele constructies aanwezig. f_ X9.4 Omschrijving van de aanvraag: Het project voorziet een verkaveling van percelen zodat er 4 bouwloten voor open bebouwing gerealiseerd worden. In een eerste fase zullen de loten 3A en 4A gerealiseerd worden. In de tweede fase zal na afbraak van de bestaande bebouwing de loten 1 en 2 gerealiseerd worden_ Zoals voorgesteld op het verkavelingsplan worden op alle loten eengezinswoningen voorzien De breedte der zijdelingse bouwvrije stroken is minimaal 3m voor de bouwloten in eerste bouworde. Voor de bouwloten in tweede bouworde bedragen deze minimaal 8m van de zijdelingse porceelsgrenzen. De maximale kroonlijsthoogte is beperkt tot max. 6 m voor de voorgevel_ Voor de overige gevels geld' tot op een diepte van 12m dezelfde hoogte als de voorgevel; eventueel overige diepten mogen maximum 3,5m hoog zijn. De dakvorm beslaat uit een zadeldak uit te voeren in pannen ot (kunst)leien met dakbasis van 9m en verplichte dakhelling van 45. Platte daken zijn enkel toegestaan op uitbouwen. De overige bouwdiepte dient uitgevoerd te worden met een plat dak met een max. hoagie van 8m voor de bouwdiepte tussen 9m en 12m_ Oprichting van dakkapellen en de insnijding van dakterrassen is steeds toegestaan op en in het achterste dakvlak_ Pagina 7 van 37

8 Elk gebouw wordt opgetrokken in degelijke gevelmaterialen. Alba gevels zijn uit te voeren in baksteen en dienen één architecturaal geheel te vormen. Alle gevels alsmede de schoorstenen boven het dak, zullen afgewerkt worden met materialen gebruikt voor de voorgevel en dakbedekking. Geprefabriceerde metalen schouwelementen zijn toegelaten. Plaatsing van zonnepanelen is toegestaan_ De woongelegenheden dienen bij de bouwaanvraag le beschikken over een garage. Bijgebouwen, enkel dienstig als berging, zijn toegelaten met een max. oppervlakte van 60 m2, Voor de materialen is enkel hout toegelaten. Schuin dak en plat dak zijn toegelaten. Nokhoogte max. 6m en kroortlijslhoogte max. 3m. Bouwhoogte bij plat dak max. 3m. Het bijgebouw dient vrijstaand ingepland te worden op minimaal 2rn uit de perceelsgrenzen. in geval van een schuin dak moet het bijgebouw op minimaal 3m uit de zijdelingse perceelsgrens worden opgericht, behoudens houten tuinhuisjes van max. 1 rn' die op minimaal 2m van de perceelsgrenzen mogen opgericht worden. Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen al materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 3thn) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking moge/4k is. Reliëfwijzigingen worden niet to :lostaan over het ganse terrein_ De afsluiting bestaat uit een iovende haag of uit een paal met draadafsluiting met een horizontale dwarsplaat van max. 0,40m hoogte. De rnax_ boogie van de afsluiting bedraagt 2m, Een levende haag mits akkoord van de buur mag op de gemene grens geplant warden, anders op 50crn uit de perceelsgrens, Zlchlschermen zijn in de achleruitbouwstrook niet toegelaten, Lot 1 Dit perceel heeft een oppervlakte van 3a 50ca. Volgens het verkavelingsplan wordt een open eengezinswoning voorzien. De voorste perceelsgrens bedraagt ce m. de rechter ce. 25m, de linker ca. 25,76m en de achterste perceelsgrens ca 11,13m. De bouwiljn ligt op ca. 7,06m vanaf de voorste percee sgrens. De maximale bouwdiepte bedraagt 10,30m op do gelijkvloerse verdieping. De voorgevelbreedte bedraagt maximaal 10,0-tm. De minimale zijdelingse bouwvrije strook bedraagt 3m van de perceelsgrenzen. Lot 2; Dit perceel heeft een oppervlakte van 3a 74ca. Volgens het verkavelïngsp an wordt een open eengezinswoning voorzien. De voorste perceelsgrens bedraagt ca. 13,74m. de rechter ce. 25,12m, de 1 nker ca, 25m en de achterste perceelsgrens ca 16,21m. De bouwlijn ligt op ca. 7,01 ni vanaf de voorste perceelsgrens. De maximale bouwdiepte bedraagt 10,O5rry op de gelijkvloerse verdieping. e voorgevelbreedte bedraagt maximaal 8,22m, De minimale zijdelingse bouwvrije strook bedraagt 3m van de perceelsgrenzen. Lot 3A Dit perceel heeft een oppervlakte van 10a 09ce Pagrrra 8 van 37

9 Volgens het verkaveliragsplan wordt een open eengezinswoning voorzien in tweede bouworde, De bouwlljri ligt op ca, 10m venal de voorste perceelsgrens. De rrnaxinttalia bouwdiepte bedraagt 12m op de gelijkvloerse verdleping. De voorgevelbreedte bedraagt rnaax~xirnaa3 10,45m, De minimale zijdelingse bouwvrije strook bedraagt 8m van de perceelsgrenzent. Lol 3B: Dit perceel maakt geen deel uit van deze verkaveling. Lot 4A Dit perceel heeft een oppervlakte van c.a 14a 57ca, Volgens het verfcavelfrtgsplarn vvordt een apen eengezinswoning voorzien `rn tweede bouworde. De bouwlijn ligt op c.a. Snt vanaf de voorste perceelagrerrs. De maximale bouwdiepte bedraagt 10,45m op de gelijkvloerse verdieping. De vcorgeveebreedte bedraagt maximaal 11,89m. De raairriartalo zijdelingse houuvrije strook bedraagt 8m van de perceeesgrertzerr_ Lot 4B: Dit perceel maakt geen deel uit van deze verkavel ing. Lot 5: DEl perceel heeft een oppervlakte van ca, 87ca en wordt afgestaan aan het openbaar domein Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening iedere omgeving heeft een specifieke aanleg en vomit een unieke combinatie van factoren. Bij de boordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van de eigen omgeving van het aangevraagde, De onmiddellijke omgeving zal het meeste invloed ondervinden na realisatie van de vergunning. De verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving is cluehet a lerbelangrijkste. Toch kan er door hel realiseren van hel aangevraagde project ook een invloed op de ruimere omgeving ontstaan, Deze is echter ondergeschikt aan de onmiddellijke omgeving omdat deze laatste de aanleg het meest bepaald. In conreto is het nagaan van de verenigbaarl}eid met de onmiddellijke en ruimere omgeving het belangrijkste aspect van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Deze beoordeling - als uitvoering van art, van de codex gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met clog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van art van de VDRO:?. 2t}_ I Functionele inpasbaarheid Het aangevraagde project past functioneel in de omgeving Mobiliteitsimpact De kavels zijn gond te bereiken per privaat vervoer, Op 200 meter van de aanvraag bevindt zich een halle van De Lijn (halte lijn 161 Heist-op-den- Berg Booischot - Aarsohot). De impact van het project op de lokale verkeerssituatie is beperkt_ Het op- en afrijden van de percelen (via de opritten) zal enkel op een zeer beperkt aantal momenten van de dag gebeuren_ Het in- en uitrijden van Pagina 9 van 37

10 de opritten kan op een veilige manier gebeuren. Bij in- en uitrijden van de opritten dient altij de nodige aandacht gegeven te worden can de plaatselijke verkeerssituatie_ Dit doodlopende gedeelte van de Camile Fluysrnarrsstraat heeft een smalle doorgang en er bevindt zich geen fietspad noch voetpad. De weggebruikers dienen omwille van deze situatie de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggers_ Schaal De schaal van het aangevraagde project stemt voldoende overeen met de kenmerken van de directe omgeving Ruimtegebruik en bouwdichtheid Het project is in overeenstemming met het gewenste ruimtegebruik en bouwdichtheid in de onmiddelijke omgeving. Om een voldoende groene voortuin en bijgevolg een groen straatbeeld te verwezenlijken is het aangewezen slechts maximaal 113 van de voortuin te verharden, De rest dient voorzien te worden van groenaanleg, Visueel-trormeli ke elementen Urn het straatbeeld te vrijwaren van bijgebouwen, zoele deze ook niet in de omgeving voorkanen. zijn bijgebouwen slechts toegelaten in de achtertuinen van de percelen. Een zekere uniformiteit in het straatbeeld ïs vereist, alsook een duidelijk leesbare ruimte_ Hieromtrent is het voorzien om voordeuren in de voorgevel te voorzien_ Een voorgevel is de gevel die gericht is op de voor3iggende straat. Omwille van dezelfde reden dient minstens de helft van deze voorgevel samen te vallen met de voorste bouwlijn. De rest van de voorgevel d ent zich te bevinden op maximaal 2 meter achter daze voorste bouw ijn _ De voorschriften zullen worden aangevuld met minimale maten om de uniformiteit te garanderen, Om een zekere esthetische kwaliteit te garanderen is het materiaalgebruik voor afsluitingen, woningen ets bijgebouwen beperkt. /,20.6 Cultuurhrstorische aspecten Niet van toepassing Het bo derrie lig f Reliëfwijzigingen kunnen niet toegestaan worden aangezien door ophogingen op perceelsniveau, oppervlaktewater kan afspoelen naar aanpalende percelen. Hierdoor kan erosie ontslaan wat te besluiten valt als burenhinder Hrhderespecten, gezondheid, gebrulksgencli en veiligheid in het algemeen Het project za! minimaal hinder veroorzaken aan de buurt voor zover de platte daken niet ingericht worden als terras. Om hinder te vermijden voor de buurt en een landelijke rust te vrijwaren is het bijgebouw niet mogelijk als garage. Om een overmatige verzegeling van het perceel tegen te gaan moeten de verharde en bebouwde oppervlaktes zoveel mogelijk beperkt warden. Afritten near ondergrondse garages dienen vermeden te warden om wateroverlast in de kelder te verhinderen Argemeno conclusie Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kon gebracht worden met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijk ordening mils het opleggen van een aantal voorwaarden. 20/ Peigino le van 37

11 Het college van burgemeester eng schepenen heeft de finale e[ndverenlwoordelijkhekl in de behandeling van dit dossier en kan zelf over o_a_ de opportuniteilsaspecten van het dossier oordelen. Het college van burgemeester eo schepenen kan dienaangaande een andere mening huldigen dan zijn ambtenaar in onderhavig advies. Indien beslist wordt de aangereikte visie niet te volgen. Dan moet bovenstaande, aangereikte motivering weerlegd worden en kan men deze niet zomaar negeren. 2 BESCHIKKEND GEDEELTE 2.1 Advies Voorwaardelijk gunstig 2.2 De vergunning kan worden als wreven onder volgende lasten en voorwaarden: 1. De verkaveling mag in 2 fasen worden uitgevoerd zoals hierna wordt omschreven: 1.1 fase 1 : betreft het uitvoeren van de grondafstand van het lot 5 en het voldoen van alle lasten en voorwaarden die werden gesteld door de gemeenteraad van de gemeente Tremolo in zitting van 19 januari De loten 3A en 4A maken deel uit van deze fase. Ze kunnen pas verkocht of aangewend worden ats bouwgrond of verhuurd worden voor meer dan 9 jaar of in erfpacht worden gegeven, nadat de grondafstand (lot 5) werd uitgevoerd en na het voldoen van alle fasten en voorwaarden_ 1.2 fase 2 : De loten 1 en 2 kunnen pas verkocht of aangewend worden als bouwgrond of verhuurd worden voor meer dan 9 jaar of in erfpacht worden gegeven, nadat de aanwezige constructies op deze percelen zijn afgebroken. Ook dienen aan al de voorwaarden uit de eerste fase voldaan te zijn en dient de eerva regeling van de eerste fase volledig gestuit te zijn. M.a.w. de beide percelen dienen een eigendomsoverdracht gehad te hebben of aangewend te zijn als bouwgrond, verhuurd te worden voor meer dan 9 jaar of in erfpacht worden gegeven. 1.3 De loten 3B en 4B zijn uit deze verkaveling gesloten. Ze maken eveneens geen deel uit van de eerste fase_ 2. Voorwaarden ivm afbraakwerken: 2.1 De afbraakwerkers onderhavig aan deze vergunning zijn niet toegelaten tijdens weekends en feestdagen, ook Filet voor 7u 's morgens en 18u 's avonds. 2,2 De bodem dient puinvrij le worden afgewerkt met een laag teelaarde_ 2.3 De constructie client selectief gesloopt te worden. 2.4 Indien het een asbest bevattende constructie treft dient er gehandeld te worden volgens de desbetreffende wetgeving en meer bepaald het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemer tegen de risico's van biootsteliing aan asbest. 3. fasten en voorwaarden gesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 Januari 2017: Art_ 1 Het wegtracé van de Carrnille Huysrnansstraat Baal, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met daze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art. 2. De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 0 are 87 ca waarvan ere inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut_ Art. 3. De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkaveiaar, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris_ Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond Pagina ii van 37

12 Art, 4. Aan de verkaveiingsaanvraag met referte voor het perceel gelegen te Camille F uysmartsstraat, 3128 Baal en met kadastrale omschrijving (aid. 2) seotle A 256 D, (afd. 2) sectie A 256 N, (afd. 2) sectie A 256 G, (afd. 2) sectie A 256 H, (afd. 2) sectie A 256 K, (afd. 2) sectie A 256 L en (afd. 2) sectie A 256 M, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden aks bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor aardgas, za! de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eendis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - Inzake voorzieningen voor e!ectricileit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door hel beheerscomité van de intercommunale Infrax,_ Dieslsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering_ - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de behorende maatschappij, Infrax, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 3f te 3500 Hasselt. - De uitbreiding van het walerleidingsnet, op kosten van de verkavelear, volgens opmeting, plan en rarning van De Watergroep H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. - Voor de uitbreiding van het kabeldlstributlenetwerk zal de verkavelear zich dienen te houden aan de voorwaarden gesteld door Telenet. De verkavelcar zal de beplanting binnen de af te starre strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen le verwijderen, voor de verkoop of bensxttiging van de kavels_ 4, volgende verkavefingsvoorschrrften vervangen de voorgestelde verkavelingsvoorschriften: ~ Begrippen Om een heldere en eeradu dlgo lezing van de stedenbouwkundige voorschriften te bewerkstelligen, wordt in onderstaand overzicht duidelijk omschreven wat onder de gehanteerde stedenbouwkundige begrippen verstaan wordt en hoe deze dienen te worden geïnterpreteerd. Vloerpas: de pas op het gelijkvloers. Actitergevelbouwfijn: grenslijn van de bouwzone op het verkavelingsplan, die grenst aan de achtertuin en zich aan de tegenovergestelde zijde bevindt van de voorgevel. Autostalpfaats: een al dan niet inpandige garage, carport of een opritstrook. Bescheiden woonaanbod: het aanbod aan kavels en woningen dal conform de eisen van het grond- en pandenbeleid dient te warden gerealiseerd, Concreet dienen de kavels minstens te voldoen aan één van de volgende voorwaarden: een oppervlakte van ten hoogste 500m2 of een bouwvolume van ten hoogste of ingeval van appartementen een bouwvolume van ten hoogste 240m3. Bijgebouw: constructie die zich situeert buiten de bouwzone afgebakend op het verkavelingsplan en duidelijk ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en er niet rechtstreeks mee in verbinding staal Bouwblok: groep aaneengesloten woningen Bouwlaag: horizontaal deel van het gebouw dat door gelijke hoogte gelegen vloeren en plafonds wordt omsloten. Bouwvokime: alfesomvallende volume van een gebouw (met inbegrip van wanden, daken, dakuitbouwen, schouwen, e_d.) vertrekkend vanaf het maaiveld, Bouwzone: de op het verkavelingsplan ingekleurde zone bestemd voor hoofdgebouwen, Carport: een aan minstens twee gevelz jde open, overdekte constructie waaronder voertuigen kunnen warden gestald Pagina / 2 van 37

13 Dakkapel: constructie in een schuin dakvlak met de bedoeling een verticale venster te voorzien. Dakuitbouw: constructie waarbij de gevelwand. Gabarit: of emgrenzingsprofiel, het profiel dat een bouwvolume in doorsnede begrenst. Groendak: een dakconstructie voorzien van een afwerking met een tang beplanting. Keermuur: constructie die twee terreinniveau's van elkaar scheidt. KroontIJst: de horizontale scheidingslijn tussen gevel en dakvlak, veelal valt deze samen met de bovenste rand van de dakgoot ingeval hellend dak of de dakrand bij plat dak of desgevallend de nok bij lessenaarsdak. Nevenvolume: constructie die fysisch is verbonden met het hoofdgebouw, doch qua volume duidolijk ondergeschikt is. Oprftstrook_ de op het verkavelingsplan ingek eurde zone bestemd voor de realisatie van een oprit die toegang verleend tot een inpandige garage en/of als een open onoverdekte autostalplaats dienst doet. Rooilijn: de grens tussen het openbaar domain en het private perceel. Streekeigen groen: Volgende houtachtigen zijn te begrijpen onder streekeigen groen. Acer campestre veldesdoorn Alnus Glutinosa grauwe e salnus incana witte els Arie antitier valfis (of vulgaris) Europees krerftebtpje Carpinus Betulus haagbeuk Clematis Vitalba bosrank Cornus Mas gele kornoelje Corylus Aveliana hazelaar Euony{nus Europaeus kardinaalsmuts Fraxinus Excelsior gewone es Fagus Sylvatica beuk Ilex Aquifoliuni hulst Lonicera Peridymenum kamperfoelie Malus Silvestris wilde appel Populus Tremula race pope ier Populus Nigra zwarte populier Prunus Aviurn zoete kers Prunus Dornestice pruim Prunus Padus Europese vogelkers Prunus Spinosa sleedoorn Quercus Robur zomereik Quercus Petraea wintereik (In kleine hoeveelheden) Rhamnus Frangula vuliboom, sporkehout Rosa Rubiginosa eglantier Salix Alba schietwilg Salix Cinerea grauwe wilg Salix Coprea waterwilg, boswilg Salix Ftag il [s kraakwilg Salix Viminalis katwilg Sambucus Nigra vlier Sorbus Aucuparia ijsterbes Tilia Oordata winterlinde Ulmus lep Viburnum Opulus gelderse roos 2D~622 - Parfirra i3 van 27

14 Voorgevelbourwlljn: grenslijn van de bouwzone op het verkavelingsplan, olie grenst aan de voortuinstrook af rooilijn. Verhardingen; alle bodembedekkingsrnaterialen en behandelingswijzen die het grondoppervlak hard en minder doorlatend maken. Voortuin, zijtuin en achtertuin: Deze dienen te warden geïnterpreteerd volgens onderstaande tekening_ straat Woonentitoit Gebouw of deel van een gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van den gezin. Zijgeval: De gevel waarvan het gevelvlak nagenoeg haaks staat op de straat en die alzo een verbinding maakt tussen voorgevel en achtergevel Paging 14 van 3i

15 2 Algemene voorschriften verkaveling 2. 1 Ruimtelijk ordening Etke vergunningsplichtige handeling binnen de verkaveling dient te worden getoetst aan de goede ruimtelijke ordening, Alle ingrepen dienen in positieve zin biij te dragen lot het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van hel gebled en de algemene beleving van de bebouwde ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door het versterken van de leesbaarheid of om het creëren van privacy. Elke vergunningsplichtige handeling dient te worden beoordeeld ten aanzien van zijn ruimtelijke context. De inplanting van bouwwerken gebeurt op een functioneel en ruimtelijke verantwoorde manier in relatie tot de onmiddellijke omgeving. Indien er zich bijvoorbeeld een landschappelijk waardevol element bevindt in de voortuinsirook, kan dit niet woeden verwijderd voor de inrichting van de oprit_ Het voorkomen van bouwweeken staat in een kwalitatieve, contextuele relatie tot de onmiddellijke omgeving_ Omwille van de eenheid binnen de ontwikkeling, dient per bouwblok bijvoorbeeld steeds een harmonisch archilecturaal geheel te worden nagestreefd. Dit komt neer op een evenwichtige en attractieve verhouding van gevelmaterialen, kroonlijsten en dakvormen. 2.2 Architectuur 13untvorrtige elementen (bv. Dakantennes, schoorstenen, e,d.) zijn steeds toelaatbaar voor zover ze beperkt van Omvang en hoogte zijn, in principe dient de absolute hoogte beperkt te blijven tot max_ I m. boven de max. toegelaten nokhoogte van het hoofdgebouw en zijn ze slechts aanvaardbaar binnen de bebouwbare oppervlakte van het hoofdgebouw. Reclame inrichtingen kunnen uitstuitend op de gevel woeden aangebracht. Ze zijn niet lichtgevend en beperken zich tot een maximale oppervlakte van I rn2 Ondergrondse constructies zijn uitsluitend mogelijk voor individuele kelders, krulpkelders en collectieve parkeergarages onder het hoofdgebouw. 23 Milieu Aile maatregelen (groendaken, zonnepanelen, enz.) die bijdragen tot de verkleining van de ecologische voetafdruk van de woning (emissiereductie, zuiniger energieverbruik, enz_) kunnen warden toegelaten indien zij het omschreven gabarit niet overschrijden. De gewestelijke verordening hem eiwater en alle overige milieutechnische regelgevingen moeten nageleefd worden, Pagina 15 vari 37

16 3 Bijzondere stedenbomkundige voorschriften 3.1 Voorschriften fnesfemmlrrg 3_ 1. 1 Bestemming hoofdgebouwen Hoofdbestemming hoofdgebouw r zijn [toear dan voldoende voorveringen in de onmiddellijke omgeving. Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en het perceel is le kleit[ om rneergezinswoningen mogelijk fe maker:. Daarom wordt geopteerd voor een eengezirnswonirrg. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet a splitsbaar zijn van de warring_ Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen near de Vlaamse Codex RriimteIrjke Ordening. Enkel dengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten_ 3_1.1 _2 Nevenbestemmingen hoofdgebouw Woningsplitsing is niet foegelafan, evenals nevenba stemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf. Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening erg ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: Slechts een beperkt gedeelte van de waning kan ingericht worden als nevenbesfernmirng. Piet accent van het project ligt immers op 'wonen'. 1' de woonfunctie blijft behouden afs hoofdfunctie; T de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een fatale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. 3"' de cornplementaire functie kan neet bestaan uit een activiteit die bijkomende parkeergelegenheid vereist op het perceel of het openbaar domein. i,.i.3 Bestemming bijgebouwen Het concept is als dusdanig dat bergingen en garages zoveel mogelijk inpandig worden voorzien, om dutirzaamireid te vrljxvare0. Eért bijgebouw, in functie van het tuinonderhoud is toege aten algid-fa Wm]. 3T

17 3,1.1.4 Bestemming niet bebouwd gedeelte Binnen het project word! bewust geopteerd voor een optimale relatie tosser) verharding, perceelsopperviekfer bebouwing en omgeving. Private tuinen 3.2 Voorschriften Gebouwen Voorschriften hoofdgebouwen Typologie Binnen het project word! gekozen voor open bebouwing. Stedenbou+rv cundig voorschrift open bebouwing zoals weergegeven op hel ontwerpplan. inplanting rt&icheing Van deze maat kan niet afgeweken worden omdat ze een belangrijke constante vormt binnen het project. Op het plan wordt de zone voor Eet hoofdgebouw vastgesteld De bouwlijn wordt voorzien zoals aangeduid op het ntwerpplan, De gevelbreedte van hel huis bedraagt minimaal 8 rrr en maximaal deze van de inplantingszone voor hoofdgebouwen zoals afgebeeld op fel ontwerpplan. De inplantingszone ligt maximaal zoals afgebeeld op het plan. De voorgevel van de woning moet over een afstand van minimaal 4,5m samenvallen met de voorgovelhouwlijn. De overige delen van de voorgevel moeten zich bevinden op een afstand van maximaal 2,0m achter deze lijn en ermee evenwijdig lopen. De breedte der zijdelingse bouwvrije stroken is minimaal 3,0m pagina 17 van 3 r

18 32_1.3 Bouwvolume 2 volwsardfge bouwlagen worden toegestaan. De bouwdiepte zowel het gelijkvloers ais de verdieping wordt steads gerekend vanaf de voorste bouwlijn. GABARIT HOOFDBOl.lW Gelijkvloers: maximale bouwdiepte binnen de bouwzone, e Verdieping: maximale bouwdiepte binnen de bouwzone. Maximaal 2 bouwlagen Maximale kroonlijsthoogte van 6,50 meter De minimale kroonlijsthoogte bedraagt 2.80 meter.. De rnaxlrria e bebouwbare oppervlakte is 200m2 per perceel. 3.2,1A Verschijningsvorm Er wordt fn het concept veei belang gehecht aan de objectkwaliteit en de archltectuurkwaliterf welke moet passen in het slraatbeeki en de identiteit van de omgeving_ De voorgevel is de gevel die gericht is op de voorliggende wegenis_ Stec enhouwkurrcltg voorschrift GEVELMATERIALEN a. Voor de gevels: alle gevels ira gevelbaksteen of sierbepleistering, eventueel te combineren met hout of natuursteen, op voorwaarde dat deze te combineren materialen een maximum oppervlakte van 15% van de totale geveloppervlakte niet overschrijdt. Gegiazuurde bakstenen zijn niet toegelaten. Geen felle kleuren en andere dan grijs, rood, bruin of wit zijn mogelijk in de afwerking van de gevelvlakken. b. Schuine daken: pannen, leien_ DAKVORM helling tussen min. 2V en max. 45. gebogen dakvormen zijn niet toegelaten, Platte daken zijn enkel mogelijk indien ze afgewerkt worden als groendak of bedekt worden met zonnepanelen. Lessenaarsdaken zijn niet toegelaten. GEVELUITZICHT. Voordeuren dienen te worden voorzien in de voorgevel. 2D.1622-Pagina 18vaN 37

19 Bijkomend worderx er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Verantwoord omgaan met water houdt in dat een duurzaam project geen verdere belasting van het rioleringsnet teweeg brengt of met andere woorden hemehvalerneufreal is. Daken die uitgevoerd worden als groendak zorgen voor de nodige buffering en verdamping. 3_2_2,2 Kwaliteitsvol e groenvoorziening Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 re) mits ze afwateren naar de Win en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. Water dat opgevangen wordt via daken en verhardingen dient zoveel mogelijk op het terrein te inti trereo_ Steden bo owicun dig voorschrift Groene elementen vormen een belangrijk element in de bepaling van de ruimtelijke kwaliteit. Buiten de belevingswaarde die ze verbeteren zijn er ook nog de ecologische aspecten erg de belangrijke rol ze spelen voor hot mitiou en de samenleving Er kunnen geen bomen geveld worden, andere dan deze voorzien voor het bouwrijp maken van het perceel en voorzien als te rooien in een vergunning_ Enkel omwille van veiligheidsredenen kan eon uitzondering gemaakt worden na onmiddellijke instemming van een uitvoerend ambtenaar. 3,2.2.3 Woonkwaliteit Net project dient een maximale woonkwaiiledf ta reaflseren. Duurzeam wonen rs voorai comforlabel en gezond wonen_ Er zal in het project voldoende aandacht trroelan gegeven wordier: aan thermisch erg akoestisch comfort binneniucirtkwalifeit en toegankelijkheid_ Er dient le worden gezocht near een optimaal evenwicht lussen zonnewinst en maximale daghof?ltoelreding in de woningen, De leefruimten en slaapruimten moeten rechtstreeks daglicht ontvangen langs glasvlakken io verticale wanden of schuine dakvlakken_ Elke woning heeft een eigen toegang tot het openbaar domein via een voordeur. Kelders kunnen enkel gebruikt worden als berging. Een buitentrap is niet toegelaten_ 3.2.2À Parkeren van auto's en fietsen Taelichttng Steden bouw cu n dig voorschrift in de hedendaagse samenleving is auto- en fietsgebruik essentieel_ Het fs dan oak vanzelfsprekend dat een wooncancepf de noodzakelijke voorzieningen hieromtrent treft_ Minstens dn inpandige garage is verdicht te voorzen. Ondergrondse garages zijn niet toegelaten. Er dient een inpandige bergruimte voorzien te worden voor minstens 2 fietsen per woning, Pagina 20 van 37

20 3-2.2 Voorschriften bijgebouwen 3,2.2-1 inplanting L7e faxrrs moet liggen op een duurzame #7rr`ci7tr7g van de ruimte. Lot3Aen4A In de achtertuin~ wordt één bijgebouw toegelaten met een maximale oppervlakte van 40mz, enkel dienstig als berging. Het bijgebouw dient vrijstaand te woeden ingeplant op minimaal 5m van het hoofdgebouw en op minimaal 3m van de omliggende perceelsgrenzen- 4 Hel plaatsen van penti bijgebouw tot tegen gemeenschappelijke perceelsgrens is niet toegelaten. Lot I en 2 In de achtertuin wordt één bijgebouw toegelaten met een maximale oppervlakte van 12rn2, enkel dienstig als berging. Het bijgebouw dient vrijstaand te worden ingeplant op minimaal 5m van het hoofdgebouw en op minimaal 3m van de omliggende perceelsgrenzen. Het plaatsen van een bijgebouw tot tegen gemeenschappelijke perceelsgrens is niet toegelaten Bouw+rolurrie Toellcti ng De hoogte van het bijgebouw wordt beperkt tot maximaal 3 meter, zodat de hogere hoofdgebouwen beeldbepalend zullen zijn voor de omgeving. Eén bijgebouw kan ingeplant warden met een max. hoogte van 3,50 meter. 3,2,2,3 Verschijningsvorm Om opgenomen te worden in de groene structuren van de achterluinen client het bijgebouw onopvallend opgericht te warden. Het bijgebouw dient uitgevoerd te worden in dezelfde materialen ars het hoofdgebouw of in niet herbrulkt hout- Het kan niet afgewerkt worden in felle kleuren, andere dan wit, grijs, bruin of rood Voorschriften duurzaam bouwen en kwarileitsaspccten 3,2.2.1 Duurzaam verharden De ge;+veslefïjke verordening hemelwater Aiie verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende moet uiteraard nageleefd worden. materialen of materialen toegepast met een brede voeg fiag+r+s?9 van 37

21 Duurzaam water gebruik Hot drinkwaterverbruik wordt beperkt door het toepassen van sanitaire toestellen en kranen met beperkte debielen. Alsook het gebruik van regenwater als alternatief wordt toegepast_. Alle kranen bij sanitaire toestellen verbruiken niet meer dan 6~f in. Ze worden uitgerust met een mousserende kop die voor een grad camlortgevoei zorgt. Het spoelen van toileturn en de wasmachine dient te gebeuren met regenwater. 3_2,2.6 Duurzaam ertergiegebrrx c Door optimaal te isoleren dient De woningen worden zoveel mogelijk luchtdicht afgewerkt. energiegerbrrrlfc beperkt te worden. 3.3 Niet bebouwor gedeelte 3,3,1 Reliëfwijzigingen l ell f wijzigingen zin Vlet wenselijk. Re iëfwitzigingen zijn niet toegestaan behoudens daze die een normale nivellering betekenen tussen de kant van de weg en de toegang tot de woning. Eveneens de overgang tussen de toegang van de woning en de loin kan een vloeiende overgang bevallen. Bij deze n vetlering moet rekening gehouden worden dal de aanpalende gronden geen enkele vorm van overlast kunnen krijgen. Het niveau op de perceelgrens b ij#t behouden Verhaedïngen Taellchting Hef is de bedoeling het groene karakter van het gebied zoveel neogelijk te bewaren Een eventueel terras grenzend aan de woning in de achtertuin mat een maxima e oppervlakte van 3Om2 s toegestaar. Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit (in de voortuin) mogen voorzien worden. omrand door groenaanleg. Het resterende gedeelte dient aangelegd te worden met groenaan planti ngen _ Maximaal één derde van de voortuin kan verhard woeden Pagure 21 vat, 37

22 3.3.3 Inrichlirngselem enxen Hef groene, open en landelijke karakter client optimaal gevrijwaard te warden. De locus ligt op een duurzame iruichtrng van de ruimte. Inritten near de kelderverdieping zijn uitgesloten Afsluitingen Niettegenstaande de appervi kie van de kiln voldoende groot is mogen voldoend hoge efsfuitingen gepfoafst worden om de privacy te garanderen. NARD s Draadafsluiting, eventueel mei levende groenopvulling voor meer privacy. Levende haag (mils akkoord van de buur op de gemene grens, anders op 50 cm uit de perceelsgrens). Afsluitingen in betonplaten hoger dan 40 cm zijn niet toegestaan. Tuinmuren i hout zijn niet toegelaten_ AFMETINGEN + Open draadaislu3tingen en hagen: maximale hoogte 2 meter. * Gesloten draadafsluitingen en hagen In de achtertuin en zijtuin: maximale hoogte 2 meter. o Gesloten draadafsluitingen on hagen in de voortuin: maximale hoogte meter Carports of garages in de bouwwije zljtuinstroken Niet toegestaan in de zijdelingse bouwvrije stroken zijn geen carports of garages toegelaten. Garages dienen inpandig ingericht te worden Pagina 22 van 37

23 Advies gewestelijke stedenbouwkundige arnbtenaar De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestefljke stedenbouwkundige ambtenaar niet warden ingewonnen. Beslissing BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 24 januari 2017 HET VOLGENDE: Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de aanvrager. De vergunning wordt afgegeven onder volgende lasten en voorwaarden: 1. De verkaveling mag in 2 fasen worden uitgevoerd zoals hierna wordt omschreven: 1.1 fase 1 : betreft het uitvoeren van de grondafstand van het lot 5 en het voldoen van alle fasten en voorwaarden die werden gesteld door de gemeenteraad van de gerneente Tremolo in zitting van 19 januari De Poten 3A en 4A maken deel uit van deze fase_ Ze kunnen pas verkocht of aangewend worden als bouwgrand of verhuurd worden voor moer dan 9 kaar of in erfpacht worden gegeven, nadat de grondafstand (lot 5) werd uitgevoerd era na het voldoen van alle lasten en voorwaarden_ 1.2 fase 2 : De loten 1 en 2 kunnen pas verkocht of aangewend worden als bouwgrond of verhuurd worden voor meer dan 9 jaar of in erfpacht worden gegeven, nadat de aanwezige constructies op deze percelen zijn afgebroken. Ook dienen aan al de voorwaarden uit de eerste fase voldaan te zijn en dient cie vervalregeling van de eerste fase volledig gestuit te zijn. M_a,w. de beide percelen dienen een eigendomsoverdracht gehad te hebben of aangewend te zijn ais bouwgrond, verhuurd te worden voor meer dan 9 jaar of in erfpacht worden gegeven. 1.3 De loten 3B en 4B zijn uit deze verkaveling gesloten, Ze maken eveneens geen deel uit van de eerste fase, 2. Voorwaarden ivm afbraakwerken: 2.1 De afbraakwerken onderhavig aan deze vergunning zijn niet toegelaten lijdens weekends en feestdagen, ook niet voor 7u 's morgens en 18u 's avonds. 2.2 De bodem dient puirivrif te warden afgewerkt met een laag teelaarde. 2.3 De constructie dient selectief gesloopt te worden. 2.4 Indien het een asbest bevattende constructie treft dient er gehandeld te warden volgens de desbetreffende wetgeving en meer bepaald het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemer tegen de risico's van blootstelling aan asbest. 3. lasten en voorwaarden gesteld door de gemeenteraad in zitting van III januari 2017: Art_ 1 Het wegtrac van de Camille Huysrnansstraat, 3128 Baalr zoals aangeduid op bijgaand oametingsplan, dat met deze beslissing Min geheel uitmaakt, goed te keuren_ M. 2. De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van G are 87 ca waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut Art 3. De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkavelear, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris_ Deze akte dient verleden te warden vooraleer eon kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond. Art. 4_ Pagroa 23 van 37

24 Aan de verkavelingsaanwaag met referte voor het persel gelegen te Camille Huysmanssireat, 3128 Baal en mot kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie A 266 D, (afd. 2) sectie A 256 N, (afd, 2) sectie A 256 G, {acid. 2) sectie A 256 H, (ahi. 2) sectie A 266 K, (afd, 2) sectie A 256 L en (afd. 2) sectie A 256 M, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor aardgas, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door tiet beheerscomité van de Intercommunale Eendis, E eklriciteilsstraat 70 te 2800 Macho/en, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering- - inzake voorzieningen voor ele triciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Infrax,. Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van liet telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telcommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij. Infrax, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt, - De uitbreiding van het waterleidingsoet, op kosten van de verkavelaarr, volgens opmeting, plan en raming van De Watergroep., H. Hooverp ein 23 le 3000 Leuven. - Voor de ult heiding van het kabeldistributienetwerk zal de verkave[aar zich dienen te houden aan de voorwaarden gestald door Telenet. - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te starre strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen le verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels. 4. volgende verkavelingsvoorschriften vervangen de voorgestelde verkavelingsvoorschriften: 9 Begrippen Om een heldere en eenduidige lezing van de stedenbouwkundige voorschriften te bewerkstelligen, wordt In onderstaand overzicht duidelijk omschreven wat onder de gehanteerde stedenbouwkundige begrippen verslaan wordt en hoe deze dienen le worden geïnterpreteerd. Vloerpas: de pas op het gelijkvloers. Achtergevelbouwlijn: grenslijn van de bouwzone op het verkavelingsplan, die grenst aan de achtertuin en zich aan de tegenovergestelde zijde bevindt van de voorgevel- Autostaiplaats; een a dan Wiet inpandige garage, carport af een opritstrook. Bescheiden woonaanbod: het aanbod aan kavels en woningen dat conform de eisen van het grond- en pandenbeleid dient te worden gerealiseerd. Concreet dienera de kavels minstens le voldoen aan éën van de volgende voorwaarden: een oppervlakte van ten hoogste 500m2 of een bouwvolume van ten hoogste 550 ma of ingeval van appartementen een bouwvolume van ten hoogste 240m3. Bijgebouw: constructie die zich situeert huiten do bouwzone afgebakend op het verkavelingsplan en duidelijk ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en er niet rechtstreeks mee in verbinding staat. Bouwblok: groep aaneengesloten woningen Bouwlaan: horizontaal deel van het gebouw dal door gelijke hoogte gelegen vloeren en plafonds wordt omsloten_ Bouwvolume: allesomvattende volume van een gebouw (niet inbegrip van wanden, daken, dakuitbouwen, schouwen, e.d.) vertrekkend vanaf het maaiveld. Bouwzone: de op het verkavelingsplan ingekleurde zone bestemd voor hoofdgebouwen. Carport: eon aan minstens twee gevelzijdo open, overdekte constructie waaronder voertuigen kunnen worden gestald. Dakkapel: constructie in een schuin dakvlak met de bedoeling een verticale venster te voorzien Paggra 24 vare 3r

25 Dakuitbouw; constructie waarbij de gevelwand_ Gabarit: of orngrenzingsprofiel, het profiel dat een bouwvolume ir, doorsnede begrenst Groendak: een dakconstructie voorzien van een afwerking met een laag beplanting. Keermuur: constructie die twee terreïnn veau's van elkaar scheidt. Kroonlijst, de horizontale scheidingslijn tussen gevel en dakvak, veelal valt deze samen met de bovenste rand van de dakgoot ingeval hellend dak of de dakrand bij plat dak of desgevallend de nok bij iessenaarsdak_ Nevenvolume: constructie die fysisch is verbonden met het hoofdgebouw, doch qua volume duidelijk ondergeschikt is. Opritstrook: de op het verkavelingsp en ingekleurde zone bestemd voor de realisatie van een oprit die toegang verleend tot een inpandige garage en/of ais een open onoverdekte autosta plaats dienst doet, Roeilijn: de grens tussen het openbaar domein en hel private perceel. Streekeigen green: Volgende houtachtigen zijn le begrijpen onder streekeigen groen_ Acer Campestre ve desdoorn Alnus Glutinosa grauwe elsalnus incana wille eis Arnelanchier Ovalis (of vulgaris) Europees krenteboompie Carpïnus Betulus haagbeuk Clematis Vitalbe bosrank Cornus Mas gele kornoelje Corylus Ave ana hazelaar Euonymus Europaeus kardinaalsmuts Fraxinus Excelsior gewone es Fagus Sylvatica beuk Ilex Aquifoltum hulst bonicere Periciymernum kampan aci e Malus Slivestris wilde appel Populus TrernLila ratelpopulier Populus Nigra zwarte populier Prunus Avium zoete kers Prunus Dornestica pruim Prunus Padus Europese vage kers Prunus Spinosa sleedoorn Quercus Roluur zomereik Quercus Petraea wintereik (in kleine hoeveelheden) Rhemnus Frangula vullboorn, sporkehoul Rosa Rubiginosa eglantier alïx Alba schietwilg ar x Cinerea grauwe wilg Sallx Coprea waterwlig, boswilg Salk Fragiiis kraakwilg Sa/ix Vimina is katwilg Sambucus Nigra vlier Sorbus Aucuparia lijsterbes Tilla Cordate winterlinde Ulmus iep Viburnum Opulus gelderse raas Pagina 25 van 37

26 Voorgevelbouw ijri: grenslijn van de bouwzone op het verkavelingsplan, die grenst aan de voortuinstrook of rooilijn. Verhardingen: alle bodembedekkingsmaterialen en behandelingswijzen die het grondoppervlak hard en minder doorlatend maken. Voortuin, zijtuln en achtertuin: Deze dienen te woeden geïnterpreteerd volgens onderstaande tekening. straat I r.i.r..u..r. Woonentitelt. Gebouw of doel van een gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van één gezin. Zijgevel: De gevel waarvan het gevelvlak nagenoeg haaks slaat op de straat en die alzo een verbinding maakt tussen voorgevel en achtergevel_ PAO-1u 25 VW? 37

27 2 Algemene voorschriften verkaveling 2.1 Ruimtelijk arderrlrrg< Elke vergunningsplichtige handeling binnen de verkaveling dient te worden getoetst aan de goede ruirntelljke ordening_ Alle ingrepen dienen in positieve zin bij te dragen tot hot versteeken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de algemene beleving van de bebouwde ruimte_ Dit kan bijvoorbeeld door hel versterken van de leesbaarheid of om het creëren van privacy. Etke vergunningsplichtige handeling dient to woeden beoordeeld ten aanzien van zijn ruimtelijke context De lnpfnnting van bouwwerken gebeurt op een functioneel en ruimtelijke verantwoorde manier in relatie tot de onmiddellijke omgeving. Indien er zich bijvoorbeeld een landschappelijk waardevol element bevindt in de voorloinstrook, kan dit niet warden verwijderd voor de inrichting van de oprit. Het voorkomen van bouwwerken staat in een kwalitatieve. contextuele relatie tot de onmiddellijke omgeving_ Omwille van de eenheid binnen de ontwikkeling, dient per bouwblok bijvoorbeeld steeds een harmonisch architectureal geheel te worden nagestreefd. Dit komt neer op een evenwichtige en attractieve verhouding van gevelmaterialen, kroonlijsten en dakvormers. 2.2 Architectuur Puntvormige elementen (bv. Dakantennes, schoorstenen, e,d.) zijn steeds toelaatbaar voor zover ze beperkt van omvang en hoogte zijn_ In principe dient de absolute hoogte beperkt te blijven tot max, 1 m. boven de max. toegelaten nokhoogte van hot hoofdgebouw en zijn ze slechts aanvaardbaar binnen de bebouwbare oppervlakte van het hoofdgebouw. Reclame Inrichtingen kunnen uifstuitend op de gevel warden aangebracht. Ze zijn niet lichtgevend en beperken zich tot een maximale oppervlakte van I m2 Ondergrondse constructies zijn uitsluitend mogelijk voor individuele kelders, kruipkelders en collectieve parkeergarages onder het hoofigebouw. 2.3 Milieu Alle maatregelen (groendaken, zon iepanelen, enz.) die bijdragen tot de verkleining van de ecologische voetafdruk van de woning (emissiereductie, zuiniger energieverbruik, enz,) kunnen worden toegelaten indien zij het omschreven gabarit niet overschrijden. De gewestelijke verordening hernelwater en alle overige milieutechnische regelgevingen moeten nageleefd worden. 2 J2 - Pagina 27 it 37

28 3 Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 3.1 Voorschriften bestemming Bestemming hoofdgebouwen Hoofdbesternrriïng hoofdgebouw Er Lyn meer dan voldoende voorzieningen in de onmiddellijke omgeving. Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en hef perceel is te klem om meergezinswoningen mogelijk te rrraken. Daarom wordt geopteerd voor een eengezinswoning. Voorzierringen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze :Vet afspiifsbear zijn van de 'limrrrg. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen near de Vfanrrrso Codex Ruirntel~jJce Ordening. Enkel déngezinswoningen, met inbegip van zorgwoningen worden toegetater!. 3,1.1.2 Neven bestern n ingen hoofdgebouw Woningsplitsing is Piet toegelaten, evenals nevenbestemmingen vreemd aan de wn#rrnclle zelf. Slechts een beperkt gedeelte van de woning ken ingericht worden als nevenbeslernmir. Het accent van het project ligt immers op Wonen r. Enkel functies, complementair aan Iet wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handei, horeca, dienstverlening en ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 1 de woonfunctie bikift behouden ais hoofdfunctie; 2' de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie reet een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. de complementaire lunette kart niet bestaan uit een activiteit die bijkomende parkeergelegenheid vereist op het perceel of hel openbaar domein_ 3_ Bcstomm ng bijgebouwen Het concept is als dusdanig dal bergingen en garages zoveel mogelijk inpandig worden voorzien, om drrurzaamhefd te~ vrijwaren. Stedenbouwkundig vov rsch rift Edn bijgebouw, in functie van hel tuinonderhoud is toegelaten. 261.f8~2 - Pe0a 28 varr 37

29 3.1,1.4 Besterrtrning niet bebouwd gedeelte Binnen het project wordt bewust geopteerd Private tuinen voor een optimale rotatie lossen verharding, perceelsopperviakfe, bebouwing en omgeving. 3.2 Voorschriften Gebouwen 3,2.1 Voorschriften hoofdgebouwen Typoicgie Binnen het project wont( gekozen voor open bebouwing, open bebouwing zoals weergegeven op het onfwerpplan_ Inplanting Van deze maat kan niet afgeweken worden omdat ze een belangrijke constante vomit binnen hei project_ Op het plan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld De bouwlijn wordt voorzien zoals aangeduid op hel ontwerppian_ De gevelbreedte van het huis bedraagt minimaal 8 rn en rrraxlmaal deze van de inpianlingszone voor hoofdgebouwen zoals afgebeeld op het ontwerpplan. De inp anhingszone ligt maximaal zoals afgebeeld op het plan. De voorgevel van de woning moet over een afstand van minemaal 4,5m samenvallen met de vaorgevelbo i rf _ De overige delen van de voorgevel moeten zich bevinden op een afstand van maximaal 2,0m achter deze fijn en ermee evenwijdig lopen. De breedte der zijdelingse bouwvfije streken is minimaal Urn, 201,622 - Pagina 29 w,.rrr 37

30 Bouwvolume Toe lichting 2 volwaardige bouwlagen worden toegestaan_ De bouwdiepte zowel het gelijkvloers als de verdieping wordt steeds gerekend verra de voarsfe bouwlijn. GABARIT-- HOOFDBOUW Gelijkvloers: maximale bouwdiepte binnen de bouwzone, Verdieping: maximale bouwdiepte binnen de bouwzone.. Maximaal 2 bouwlagen Maximale kroonlijsthcoglevan 6,50 meter De minimale lcroon iijsthoogte bedraagt Z80 meter. De maximale bebouwbare oppervlakte is 200m2 per perceel Verschijningsvorm Er wordt in het concept geel belang gehecht aan de objectkwaliteit en de erchiteci+ urkwallteif welke wroet passen in het straatbeeld en de identiteit van de omgeving_ De voorgevel is de gevel die gericht is op de voorliggende wegenis. GEVELMATERIALEN a. Voor de gevels: alle gevels in gevelbaksteen of sierbepleistering, eventueel te combineren met hout of natuursteen. op voorgaarde dal deze le combineren materialen een maximum oppervlakte van 15% van de totale geveloppervlakte niet overschrijdt. Geglazuurde bakstenen zijn niet toegeuten_ Geen felle kleuren en andere dan grijs, rood. bruin of wit zijn mogelijk in de afwerking van de gevelvlakken. b. Schuine daken: pannen, leien. DAKVORM helling tussen rrkïn. 25' en max, 45. gebogen dakvormen zijn niet toegelaten. Platte daken zijn enkel mogelijk indien ze afgewerkt worden als groendak of bedekt worden met zonnepanelen. Lessenaarsdaken zijn niet toegelaten_ GEVELUITZICl Voordeuren dienen te warden voorzien in de voorgevel Pagina 30 van 37

31 3,2.2 Voorschriften bijgebouwen Inp antimg De focus moet liggen op een duurzame Lot 3A en 4A inrichting van de ruirfte. In de achtertour wordt den bijgebouw toegelaten met een maximale oppervlakte van 40m2, enkel dienstig als berging. Hel bijgebouw dient vrijstaand te worden ingeplant op minimaal 5m van het hoofdgebouw en op minimaal 3m van de omliggende perrelsgrerizen. Het plaatsen van een bijgebouw tol tegen gemeenschappelijke perceelsgrens is niet toegelaten. Lot 1 en 2 In de achtertuin wordt één bijgebouw toegelaten met een maximale oppervlakte van 12m2, enkel dienstig als berging. Het bijgebouw dient vrijstaand te worden ingeplant op minimaal 5m van het hoofdgebouw en op minimaal 3m van de omliggende perceelsgrenzen. Hel plaatsen van een bijgebouw tot tegen gemeenschappelijke perceelsgrens is niet toegelaten Bouwvolume De hoogte van het bijgebouw wordt beperkt Eén bijgebouw kan ingeplant worden mei een max. hoogte tol maximaal 3 meter, zodat de hogere van 3,60 meter. hoofdgebouwen beeldbepelerxl zullen zijn voor de omgeving Verschijningsvorm Om opgenomen le worden in de groene structuren van de echle*lur`nen dient het bijgebouw onopvalierld opgericht te worden. Het bijgebouw dient uitgevoerd le warden in dezelfde materialen als het hoofdgebouw of in niet herbruikt hout. Het kan niet afgewerkt worden in felle kleuren, andere dan wit, grijs, bruin of rood. j Voorschriften duurzaam bouwen en kwaliteitsaspecten 3_2_2_1 Duurzaam verharden De gewestelijke verordening herrrefwatar moet uiteraard nageleefd worden Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg Pagina 31 van 37

32 Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Verantwoord omgaan met wafer hotidt in dat eon duurzaam project geen verdere belasting van hef rioleringsnet teweeg brengt of met andere woorden iremetwaterrrer}traaf is. Daken die uitgevoerd worden als groendak zorgen voor de nodige buffering en verdamping Kwaliteitsvolle groenvoorziening W aterd clai<e vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 re) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onrriddel i}ke bezinking mogelijk is. kaler dat opgevangen wordt via daken verhardingen dient zoveel mogelijk op het terrein te infiltreren. Groene denial-den vormen een belangrijk Er kunnen geen bomen geveld warden, andere dan deze element in de bepaling van de ruimtelijke voorzien voor het bouwrijp maken van het percoe[ en voorzien kwaliteit. Buiten de belevingswaarde die ze als te rooien in een vergunning, Enkel omwi[ie van verbeteren zijn er ook nog de ecologische veiligheidsredenen kan een uitzondering gemaakt warden na aspecten en de belangrijke rot ze spelen onmiddellijke instemming van een uitvoerend ambtenaar. voor hef rrrllfc u en de samenleving, Woonkwaliteit Het project dient een maximale woonkwaliteit te realiseren_ Duurzaam wonen is vooral comfortabel en gezond wonen. Er zal in hef project voldoende aandacht moeten gegeven warden aan thermisch en akoastwsch comfort, binnerrluchtkwaiiteit err toegankelijkheid. Er dient te warden gezocht naar een optimaal evenwicht lussen zonnewinst en maximale dagfichltoetreding in de woningen. De eefruimlen en slaapru roten moeten rechtstreeks daglicht ontvangen langs glasvlakken in verticale wanden al schuine dakvlakken_ Elke woning heelt een eigen toegang tot net openbaar domein via een voordeur. Kelders kunnen enkel gebruikt worden ais berging. Een buitentrap is niet toegelaten Parkeren van auto's en fietsen in de hedendaagse samenleving is auto- en f7efsgebruik essentieel_ Net is dan ook vanzelfsprekend dat een woonconcept [fe noodzakelijke voorzieningen hieromtrent treft. Minsfens éen inpandige garage is verplicht te voorzien. Ondergrondse garages zijn niet toegelaten. Er dient een inpandige bergruimte voorzien te worden voor minstens 2 fietsen per woning Pagina 32 van 37

33 Duurzaam water gebruik Hei drinkwaterverbruik wordt beperkt door het toepassen van sartitafra toestellen en kronen met beperkte debielen Alsook bet gebruik van regenwater als afferrratlef wordt toegepast. Affe kranen bil sanitaire toestellen verbruiken niet meer dan 6l-(min. Ze worden uitgerust met een mousserende kop die voor een groot comforlgevoel zorgt_ Het spoelen van toiletten en de wasmachine dient te gebeuren met regenwater Duurzaam energlegebrulk Door optimaal te isoleren dient energiegebruik beperkt te worden. De woningen worden zoveel mogelijk uchldictrt afgewerkt. 3.3 Niet bebouwd gedeelte Relidwijzig ngerr Reflëf wijzigingen zijn niet wenselijk. Reliëfwijzigingen zijn niet toegestaan behoudens deze die een normale nivellering betekenen tussen de kant van de weg en de toegang tol de woning. Eveneens de overgang tussen de toegang van de woning en de tuin kan een vloeiende overgang bevatten. Bij deze niveilering moet rekening gehouden worden dat de aanpalende gronden geen enkele vorm van overlast kunnen krijgen. Het niveau op de perceelgrens blijft behouden 3_3.2 Verhardingen ~ Het is de bedoeling het groene karakter van het gebied zoveel mogelijk te bewaren_ Een eventueel terras grenzend aan de woning in de achtertuin met een maximale oppervlakte van 30m2 is toegestaan_ Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit (in de voorluim) Mogen voorzien worden, omrand door groenaanleg. Het resterende gedeelte dient aangelegd te worden met groenaanplantingen. Maximaal én derde van de voortuin kan verhard worden_ Pagina 33 scan.37

34 3.3.3 Inrichtingselementen Het groene, open en landelijke karakter dterrf optimaal gevrijwaard le worden. De focus ligt op een duurzame inrichting van de ruimte.. Inritten naar de kelderverdieping zijn uitges oleri. 3_3_4 Afsluitingen Niettegenstaande de oppervlakte van de AARD tuin voldoende groot is mogen voldoend Draadafeluiting, eventueel met levende groenopvulling voor hoge afsluitingen geplaatst warden om de meer privacy. privacy te garanderen. Levende haag (mits akkoord van de buur op de gemene grens, anders op 50 cm uil de perceelsgrens). Afsluitingen ïn betonplaten hoger dan 40 cm zijn niet toegestaan. Tuinmuren in hout zijn niet to: oiatef. AFMETINGEN Open draadal`sluitingen nagen: maximale hoogte 2 meter. + Gesloten draadafsluitingen en hagen ïn de achtertuin en zijtuin: maximale hoogte 2 meter. e Gesloten draadafsluitingen en hagen in de voortuin: maximale hoogte 9 meter. 3.3_5 Carports of garages In de bouwvrije z jtuinstrolcen Niet toegestaan In de zijdelingse bouvrvrije stroken zijn geen carports of garages toegelaten. Garages dienen inpandig ingericht te worden Pagina 34 vair 37

35 Daze vetgunning steit de aanvrager Met vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, ais the nodig zouden zijn,, Relangrijike bepalingon uit do Vlaamse Codex Ruimleftjke Ordening Art, 47,19. 51, Een afschrift van de ultdrukkolljke Eye5iissing of een kennisgeving vare de stilzwikiende beslissing wordt binnen oord ordetermila van tien dagen en per beveiligde zendure bezorgd aan do aartsmeer en aan de geweslohljks stedenbecatundige arabtenaar. De gewesteeiike stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook eert afschrift van het vergarnningendossloa, behoudene kidlery hij omirent de vergunnfregsaenvraag een advies heeft verstrekt. Een afschrift van de ultdmkl ell o basliseing of eon kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt levens bezorgd aan: 1" de adviserende instanties, vermeld In artikel 4, , eerste! d; de toezlhhthoudende architect. Indien daze daarom verzoekt, De Vlaamnse Regering beoaaei de gevallen waarin ontvoogda gemeentere geen afschriften of kennisgevingen moeien overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde rartdeiingen of de eenvoud van hot dossier, 2. Een zondedeling die te kennen geeft dat do veegunning le verleend. wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningseariireeg betrekking heeft. Oe aanvrager brengt de gemeente onmiddellifk op de boogie vare de startdatum van de aanplakking_ De V9ae:nee Regering kan, zowel naar do Inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opi'eggon waaraan de aanplakking meet veldoase_ De goeneentesecrelaris of zijare gemachtlgdo week( erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van lien dagen te skeeler verfreet de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en Schepenen. De gemeentesecrotaris of zljn gemechligde levert op eenvoudig verzoek wan elke belanghebbende, vernield En artikel , 2, cart gewaarmerkt afschri l von iet attest van aanplakking af. 1 Verg een vergunning mag gebruik worden gemaakt ais de aanvrager nfct binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de deg van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien sen a adrnibistratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel +1,7,21, 8. Deze bepaling gelds onverminderd artikee 4.5.1, 2, van doze eedex en aelikel 4.2,5. 2, eerste lid, van het decreet van (,., j betreffende het grond- en pandel lekt.. Een door de gemeente gewaarmerkt otseirift van de vergunning on hot bejirorende dossier ligt tijdens de duur vara de work2aarnteeden in uitvoering van do vergenrieng ter beschikking op de plaats dia het voorwerp uitmaakt van de vergunning_ Boroopsmogolijkbeden Art t Tegen do uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester err schaponem omtrent de ergunningsaanvraag kart neer georauenlseerd adrnfnistratief beroep worden Ingesteld bij de depulatie van do provincie waarin de gerreeente is gelegen Bij hot behandelent' wast' hel beroep onderzoekt de geput * de aanvraag in haar vaifedlgheld_ 2_ Hot beroep, vernield in 1, kan door voigonde belanghebbenden worden ingesteld_ o de aanvrager van de vergunning: 2 elke natutarifjke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bas raden beelissïrog; 3" procesbekwame vercnlglmgen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zr ver zij beschikken over een duterzatne en effectieve werking overeonkoofrelig de statuten; 4 de gewaste ijke et edenbouwkund ge ambtenaar, behoudens In de gevallen, vermeed in artikel , 1, derde Nd; de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel , 1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet oay acides werden verzocht 1 Hot beroep wordt op straffe van ononlvankelijkheld ingesteld binnen een termijn van dertig degeen, die ingaat; vaar wal betreft het beroep ingesteld door do aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vernield in artikel 4.7,19, 1, eerste lid, werd betekend; voor wat betreft het beroep ingesteld door de geweslelioie stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel , eerste lid _ de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgevisng, vermeid in artikel , 1, tweeds lid, werd betekend: 3 voor wat betreft hel beroep ingesteld door elke aardere belenglrebtxende : de dag na doze van aanplakking, 4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheld por beveiligde zending ingediend bij de dopmielie_ De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van hel beroepschrift aan de aanvrager an de vergunning ere aan he! zeilcoca van burgemeester en schepenen. in zoverre zij gilet zelf de indiener van het beroep zijn_ Ann do deputatie wordt, op straffe van ononivankelijkheld van het beroep, een bew4s bezorgd vara deze beveiligde zending aan de aarsvrager on aart het oc llege. 5. In de gevallen, vermeld in 2, eerste lid. 1, 2 en 3', dient hot beroepschrift op straffe van enonlvankelljkheld vergezeld te zijn van het bewijs dal ooit dossierrergoeding van 62,50 euro beloofd werd, behalve als het beroep gericht s tegen eeri sillzwljgertc e weigering. De doss ervergooding Is verschuldigd op rekening van do provfnçle_ 6_ Do daartee aangewezen provindare amblonaar naakt een afschrift van bet beroopachreit over aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 7. Het coilege van burgermeester en schepenen maakt hel vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan do deputatie, en zulks onverw jtd na de ontvangst van het afschrift van hel beroepschrift_ 8. Hek bedlenen van een beroepschrift srhorse ennakltlellljk de uitvoering van de vorgunnertg lot aait de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager. Uittreksel uit hot bosluit van. de Vlaamse Regering van 24 juli 2000 Art. t 1. Het beroepschrif, bedoeld fn artikel 4,1,21 van de Vlaamse Codex Ru mtelljke Orden ng, wordt gedagtekend an bevat: de araani, de hoedanigheid on hot adres van de indiener van het beroep, era, In voorkomend geval, zijn telefoonnummer err rnailedres; Pagina 35 van 37

36 2' de identificatie van de beserodon bacliss ng en van het onroerend goo d dat loot voorwerp uitrneekl valre deze hosllssing; 34 een inhoudelijke argurnenia fe in verband met de beweerde oeregelmatigheid van de bestreden beslissing. Indien de irrdierrer van het beroep een natuurlijke persroti of rechtspersoon is die rechtstreekse of oeirechlstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de beetredon beslissing, omvat het. beroepschrift tevens een omscheljving van deze hinder nadelen. Indien de indiener von het beroep teen procesbekwame vereniging ie, vermeld In artikel , 2. 3, van de Maarnse Codex Ruimtelijke Ordening. oervat het beroepschrift tevens eon beschritving van de collectieve belangen wake doer de bestreden besllsseng zijn bedreigd of geschaad. De voetsten van deze paragrief zï Voorgeschreven op straffe van onontva:rrikelijkheed- 2. Indien de indiener Ven het beroep de aanvrager is van de vergunning, of Indien het beroepschrift uitgaat van do gewestelijke stedenbouwkeredige emblonaar of een adviserende ii etenis, vernield in artikel , 1, eerste Nd, van de Vlaamse Codex Rulrntel jke Ordening, wordt het beroepschrift ze agiogelijk vergezeld van een kopie of o(drok van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van do kennisgeving van de bestreden stlizwijgendo vergunningsbeslissing. Indien de indiener van hel beroep do aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stlizwijgende weigeeiniasbeslissing die doer do gemeente ten onrechte niet Ier kenn s ward gebracht, voegt de indiener van het beroep een kopla of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaastvraeg werd Ingediend evenals een kopie van het resuilaat van hel ontvankelijkhe ds- en voflettlgheldsonderzoek, vermeld in artikel 1,7.14, 2, van de Vlaamse Codex Ruimtel jks Ordening, in zoverre dat beschikbaar ls- ndien het bergiep rieet wordt Ingesteld door de aanvrager ven de vergunning, de gewestelijke ste EerkbokawkundEge ambtenaar of edel edviserergide instantie, vermeld in artikel 4,7.10, 1, aaers o lid, van de VEaarrese Codex Rulnetelljko Ordening, wordt aan hel Deroepschr lt het attest van aanplakking, vermeld in artrkee 43-19, 2, derde lid, van de Veeraso Codex Ruimteigke Orderring, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar lidden de indiener vare het beroep een procesbeirwame vereniging ls, vermeld In arlikee , 2, 3`, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke OrCEentrgig, woedi aan het beroepschrift een elsehrefl van de sta aten van de vereniging loegevocegd-!olen do provfnoie vaststeit dat aan de verplichiingon van deze paragraaf niet. is vuldeec, stelt 24 de indiener van het beroep in slaat ore het dossier aan te vu Ien. De ontbrekende stukken moeten bij het pro ier ebosluur toekomen binnen een verveltorrerijtn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening vals het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze barograaf s voldaan. Indien de beschikbete ecibrekeedo stukken niet af niet tijdig worden aangeleverd, dan Leidt dat tot de oriofilvenkolljkhcld wan het beroep. Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de cveritrigingestukken toevoegen die hij nodig echt. De overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebuedeki en op een Envenlaris ingeschreven. De indiener van het beroep en do aangewezen provinciale embleoaar mogen zich bij het overvlaken ven de afschriften van het beroepschrift op grond van aelikei , 4, tweede lid, en G, van de Vlaamse Codex Ruirstelkjke Ordening beperken tot het eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zender do overtuigingsstukken, indien het ko ëren van de overtuig rtgsstr kkeri niet toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formeel of de aard praklisehe probleanert stell. Rekeningnummer van de provincie Inzake de beroepsdossiervergrxedin : Rekeningruuuner: of IBA#V; 13E BIC; GKCCBEBB Provincie Vlaams-Brabard, diverse orefvangslen. Provincieplein I te 3010 Leeven- Verpbcht vermelding; RMT-VON-BB- naam gemeente aanvraag regiem beroepsindiener. Verval van do vaargunning Art Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het treed Ven bestaande gerneentewegen niet moat warden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervelt von rechtswege wanneer; 1' binnen eer r termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning In laatste administratieve ee.eleg niet s overgegaan tot reglslrello van de verkoop, de verhuring voor racer dan negen laar, of de vestiging van erfpacht ot opsteiredat ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 2" binnen een lerr3ijrh van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laclete adreinistra leve aanleg niet Es overgegaan lot dergelijke reglslrelle ten aanzien van ten minste twee derde van do kavels- Voor de toepassing van het eerste Nd: 18 word met verkoop gelijkgesteld de rlalatonschapsverde ing en de schenking, met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking kenai; 2' komt de verkoop van de verkaveling in Ereaar geheel niet in eannk erki egt komt eileene de huur die crop gericht is de huurder te leien bouwen op het gehuurde goed in aanmerking- Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met verkoop gefijkgasield- 2- Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij hot tracé van bestaande gesneenlewegeri gevdjzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt wan rechtswege waroneer= 1" binnen een terreijn van vijf jaar na de afgiffe van de vergunning ln laatste administratieve aanleg niet s overgegaan tot de epeevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld En arlikel , 1; 2" binnen een termijn van tie1 leer na do afgifte van de vergunning n laatste aanleg niet is overgegaan tot regislralie vàee de in 1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten rnieele]mn derde van de kavels; binnen een termijn van vipftpen jaar na de afgifte van de vergunning In kaalste aanleg niet Is overgegaan tot registratie van de In 1 bedoelde rechtshandelingen ten aaezion van ten minste twee derde van de kavels. Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkev laar conform de verkavelingsvergunning, met veekoop gelijkgesteld, 3- Onverminderd 1 en 2 veealf een verkaveling waaraan een sociale last, vernield in artikel van het deeroet van (-.-) betreffende het grond- en panderebeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de vijtjjarenterenijn, vernield in arlike , 1, eerste lid, 2, van voormeld decreet. 4- Indien de verkavelingsvergunning tritdrukkoloe melding maakt van de versdel lende fasen van het verkavelfrfgsprojecl,, worden de termijnen van verval, vernield in 1, 2 en 3, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden are termijnen van verval rlienlengovolge gerekend venal de aarevategsdati m van de betrokken fase. 5, Het verval, vermeld In 1 en 2, 2 en 3, cri 3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebotrwde, verkochte. verhuurde of aan eon erfpacht of opstaireohl urider+4orpen gedeelte wan de verkaveling Pagfrra 35 van 37

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING: Stad MECHELEN Geerdegemdries 3 e afdeling Sectie E - Nr. 768 T 3

AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING: Stad MECHELEN Geerdegemdries 3 e afdeling Sectie E - Nr. 768 T 3 AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING: Stad MECHELEN Geerdegemdries 3 e afdeling Sectie E - Nr. 768 T 3 Het verkavelingsvoorstel voorziet in het creëren van 5 bouwloten bestemd voor gesloten bebouwing en 2 bouwloten

Nadere informatie

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE. eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten.

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE. eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten. STEDENBOUWKUNDIGE EN (DOOR DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR AANGEPASTE VERSIE) OMGEVINGSVERGUNNING 201800250 VERKAVELEN VAN GRONDEN VAN ZAND LIGGING AANVRAAG: ELSSCHOT 12 (LOT 1 ) en ELSSCHOT 14 (LOT

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1 en 2

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1 en 2 Gehecht aan de akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op.ali.~, 1 Repertoriumnummer 9_611-5-)5- STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN bij de aanvraag voor een verkavelingsvergunning door Michel De Vreese voor gronden te Oosterzele, afd. 1, sie B, nr.789 E /deel 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Gelet op de bestaande woonvormen in de onmiddellijke omgeving, de ligging

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

-1_. ff" ming van. 1 groene parkeerplaats naast de oprit.

-1_. ff ming van. 1 groene parkeerplaats naast de oprit. -1_ STEDENBQUWKUNENGE VQORSCHR FTEN B J DE AANVRAAG VOQR EEN VERKAVEL NGSVERGUNN NG VUUR GRUNDEN GELEGEN TE ANZEGEM - KASTER, KASTERSTRAAT. Gezien en 90edgekeurd door ff" ming van Deseøfé - --2-a~-ME+-za-w----»

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN VANCRONENBURG : percelen 3 de Afd. Sie F nrs. 162m-vdeel (lot 1 voor open bebouwing) Dossiernummer gemeente :

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Vergunning Dossier nr ; intern nr. 871

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Vergunning Dossier nr ; intern nr. 871 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 26 dec. 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN VERKAVELING, GELEGEN TE DESTELBERGEN (Heusden), LANGS DE WELLINGSTRAAT. BEKEND TEN KADASTER DESTELBERGEN 4 e AFDELING HEUSDEN 1 STE AFDELING, SECTIE

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Getekend door: Katrien Coenegrachts (Signature) Getekend door: Lode Schops (Signature) Getekend op: 2018-10-10 17:28:29 +01:00 Getekend op: 2018-10-17 08:06:37 +01:00 Reden: Ik keur dit document goed Reden:

Nadere informatie

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE GEBOUWTYPE HOOFDGEBOUW. Geen toelichting noodzakelijk.

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE GEBOUWTYPE HOOFDGEBOUW. Geen toelichting noodzakelijk. STEDENBOUWKUNDIGE EN (DOOR DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR AANGEPASTE VERSIE) OMGEVINGSVERGUNNING 201800142 VERKAVELEN VAN GRONDEN STUDIEBUREAU VERHAERT, KASTEELSTRAAT 9 te 2280 GROBBENDONK LIGGING

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er wordt geopteerd voor

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : Daalbroekstraat 40 en Heirbaan, aantal kavels : 3 Gemeente : Lanaken, 3 de afdeling, Rekem Aanvrager : Consoorten Gorissen 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018088973 Dossiernummer gemeente: 2018/00496 De gemeente Kortrijk heeft op 16/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Bouwen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING VRG1T.M1M- XMPLAM J STDNBOUWKUNDIG VOORSCHRIFTN BIJ D AANVRMG VOOR N VRKAVLINGSVRGUNNING (Bescheiden last op de loten 4 en 15-18) 1. VOORSCHRIFTN BSTMMING Begrippen en definities: De begrippen en definities

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1810 aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : Bart Cleuren i.o.v. Jaqueline Rerren

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1810 aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : Bart Cleuren i.o.v. Jaqueline Rerren VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1810 aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : Bart Cleuren i.o.v. Jaqueline Rerren 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1781 / aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : BLOKKEN Camiel & DELBROEK Jozef 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

COLOFON. Opdracht: RUP Le Lis. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme. Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen

COLOFON. Opdracht: RUP Le Lis. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme. Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen RUP Le Lis Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE HAMME COLOFON Opdracht: RUP Le Lis Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Aanvraag verkavelingsvergunning met doelstelling tot het bekomen van 4 loten voor half-open bebouwing.

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018133012 Dossiernummer gemeente: 2018/00848 De gemeente Kortrijk heeft op 28/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Bouwen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018141646 Dossiernummer gemeente: 2018/00840 De gemeente Kortrijk heeft op 26/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor verbouwen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 juli 2016 Leopoldlei

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 dec. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F

Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F VERKAVELINGSVOORSTEL KNIEI Crisai 3530 Legende: Bestaande steen: Inspectieput: SFERLAZZAC. Rozenstraat 21A 3530 HH Bestaande woning: Rooilijn: Zone

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften

Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften 1 Vul dit addendum zo veel keer in als u verschillende groepen van voorschriften wil opmaken. 2 Vul in op welke kavels deze specifieke voorschriften van

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Pagina 1 van 7 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 28 nov. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Artikel 3 - PLAATSEN BESTEMD VOOR GEKOPPELDE EN VRIJSTAANDE BEBOUWING

Artikel 3 - PLAATSEN BESTEMD VOOR GEKOPPELDE EN VRIJSTAANDE BEBOUWING Artikel 3 - PLAATSEN BESTEMD VOOR GEKOPPELDE EN VRIJSTAANDE BEBOUWING Hoofdstuk 1 - Bebouwingsvoorschriften. 3.01. STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN: 1. PROFIEL: 2. BESTEMMING: Eengezinshuizen. 3. BEBOUWINGSWIJZE:

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

SIEDENBOLWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. BOORTMEERBEEK 1 afd., SCHOOLSTRAAT 7, SectieE Nrs.99/L2&99/M2 1. VOORSCRRIFTEN BESTEMMENG

SIEDENBOLWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. BOORTMEERBEEK 1 afd., SCHOOLSTRAAT 7, SectieE Nrs.99/L2&99/M2 1. VOORSCRRIFTEN BESTEMMENG 1/5 BETREFFENDE EEN PERCEEL GELEGEN: Er zijn meer dan voldoende voorzieningen Lot 1: één ééngezinswoning, eventueel met een zorgwoning, Verkeersgenererende activiteiten (lees handel) zijn hier ongewenst.

Nadere informatie

Bremakker te Baarle-Hertog. Koopprijs vanaf: ,00 k.k.

Bremakker te Baarle-Hertog. Koopprijs vanaf: ,00 k.k. Neem eens een kijkje in.. Bremakker te Baarle-Hertog Perceeloppervlakte: van ca. 460 m² tot ca. 600 m² Aanvaarding: in overleg Koopprijs vanaf: 143.000,00 k.k. Molenstraat 22-2387 Baarle-Hertog T 014 69

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Definities

Hoofdstuk 1: Definities OPGELET: De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 deze nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Hieronder vindt u de tekst die van toepassing

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Adres: Ghevers / Roze 9900 Eeklo Kadastraal: Eeklo 1 ste Afd., Sie. D, nrs. 0146p, 0148, 0149, 0151a, 0152p, 0152x, 0232w. Ref. gemeente: VK-43005/13687/V/V494/1

Nadere informatie

Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig attest GEMEENTE HULSHOUT dossiernummer: 2018.7 intern nummer: 674 Wat is de functie van dit attest? Dit attest geeft aan of het overwogen project in redelijkheid de toets aan de stedenbouwkundige

Nadere informatie

GEMEENTE NEVELE (Landegem) VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. voor gronden gelegen tussen de Poeldendries en de Dennendreef.

GEMEENTE NEVELE (Landegem) VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. voor gronden gelegen tussen de Poeldendries en de Dennendreef. . P L 0, 0e a PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE NEVELE (Landegem) VERKAVELING VOOR WONINGBOUW voor gronden gelegen tussen de Poeldendries en de Dennendreef. Nevele, 5de Afdeling, Sectie B, nrs. 292/c,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften Februari Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit

Stedenbouwkundige voorschriften Februari Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit Stedenbouwkundige voorschriften Februari 2010 Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Den Huilaert Gemeente Kortemark. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Maart 2011

Gemeentelijk RUP Den Huilaert Gemeente Kortemark. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Maart 2011 Gemeentelijk RUP Den Huilaert Gemeente Kortemark Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Maart 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:... DE VOORZITTER

Nadere informatie

Gemeente Stabroek Verkaveling voor woningbouw RUP Schoem. Stedenbouwkundige voorschriften Dossier STA205

Gemeente Stabroek Verkaveling voor woningbouw RUP Schoem. Stedenbouwkundige voorschriften Dossier STA205 Gemeente Stabroek Verkaveling voor woningbouw RUP Schoem Stedenbouwkundige voorschriften Dossier STA205 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Stabroek December 2017 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 16 kavels: 14 loten voor open bebouwing, 2 loten voor half open en een perceel

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELI NGSVERG UN Nl NG 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn voldoende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING TE EEKLO SOGETA FASE 2, AANSLUITING GULDEN SPORENSTRAAT

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING TE EEKLO SOGETA FASE 2, AANSLUITING GULDEN SPORENSTRAAT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING TE EEKLO SOGETA FASE 2, AANSLUITING GULDEN SPORENSTRAAT Versie dd. 01/2016: aangepaste stedenbouwkundige voorschriften aan

Nadere informatie

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN RUP ZONEVREEMDE WONINGEN Gemeente Denderleeuw Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp januari 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe- Mere T 053 64 65 20 - F 053 64 65 30 - info@so-lva.be Versie 1 April

Nadere informatie

Ontwikkeling site Denaeyer Gemeente Willebroek Provincie Antwerpen

Ontwikkeling site Denaeyer Gemeente Willebroek Provincie Antwerpen Ontwikkeling site Denaeyer Gemeente Willebroek Provincie Antwerpen DENAEYER VERKAVELING KANAAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Talnr. 105.154 Versie juni 2018 Aanvrager VAARTLAND nv L. Herbots Grotehondstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften Landmeetkantoor Decoster bvba Vinkensveldstraat 16, 8480 ICHTEGEM Tel 0476/42.65.51 - Fax 051/625.707 Web www.landmeterdecoster.be E-mail: info@landmeterdecoster.be VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat

Nadere informatie