Monitoring laagtemperatuurasfalt in Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring laagtemperatuurasfalt in Rotterdam"

Transcriptie

1 Monitoring laagtemperatuurasfalt in Rotterdam Steven Bouman Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur Gert Brinkman Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling Samenvatting In het kader van het Rotterdam Climate Initiative zijn in 2010 twee proefvakken met laagtemperatuurasfalt aangelegd op een stroomweg in de bebouwde kom van Rotterdam. Eén halfwarm (ca. 100 C) en een warm (ca. 130 C) mengsel AC16 ( steenslagasfaltbeton ). Bij de aanleg is zowel milieu- als civieltechnisch gekeken naar de eigenschappen van dit soort mengsels in vergelijking tot een referentievak met een conventioneel geproduceerd AC16 bind/base mengsel. Om het effect op de langere duur te bekijken is tevens een civieltechnisch monitoringsprogramma opgezet. Hierbij is zowel lab- als veldonderzoek uitgevoerd: visuele inspecties, valgewichtdeflectiemetingen, triaxiaalonderzoek en watergevoeligheid. Deze proeven zijn zowel direct na aanleg als 5 jaar na dato uitgevoerd. De vraag is wat levert dit op? En kan hiermee de koudwatervrees voor laagtemperatuurasfalt worden weggenomen? In deze bijdrage worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven en bediscussieerd. Steekwoorden Laagtemperatuurasfalt, monitoring proefvakken, klimaat, CO 2 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

2 1. Inleiding Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) heeft onder meer als doelstelling een halvering van CO 2 -uitstoot in De aanpak van dit programma is gebaseerd op energiebesparing, duurzame energie, CO 2 -afvang (hergebruik) en aanpassing aan klimaatverandering. Naast besparing van energie en daarmee beperking van CO 2 -uitstoot in de industrie kan eveneens een CO 2 -besparing gerealiseerd worden in de mobiliteit (voertuigen) en bijvoorbeeld in de productie en verwerking van asfalt. In het kader van het RCI zijn in 2010 twee proefvakken met laagtemperatuurasfalt (LTA) aangelegd op een stroomweg (Gordelweg Kanaalweg) in de bebouwde kom van Rotterdam. Voordien waren er wel vakken LTA aangelegd op rijks- en provinciale wegen, maar de gemeente wilde specifiek de omstandigheden in een stedelijke omgeving met kleinschaliger werkomstandigheden (handwerk, aanwezige obstakels zoals putten) beoordelen. Er is één halfwarm (ca 100 C, Ecopave H, vak 3) en een warm ca 130 C, Ecopave W, vak 1) mengsel AC16 ( steenslagasfaltbeton ) aangelegd. Bij de aanleg is zowel milieu- als civieltechnisch gekeken naar de eigenschappen van dit soort mengsels in vergelijking tot een referentievak (vak 2) met een conventioneel geproduceerd AC16 bind/base mengsel. De deklaag bestond uit 25 mm SMA-NL 8B of een dunne geluidreducerende deklaag (DGD). Figuur 1 Gordelweg-Kanaalweg proefvaklocaties Om de civieltechnische eigenschappen goed te kunnen beoordelen is een monitoringsprogramma opgezet, waarbij 5 jaar lang diverse onderzoeken en inspecties zijn uitgevoerd. In deze bijdrage zijn de conclusies van zowel de aanleg als de monitoring weergegeven. 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

3 2. Opbouw en eigenschappen proefvakken De constructieopbouw op de Gordelweg en Kanaalweg is als volgt: 25 mm dunne geluidreducerende deklaag (DGD) of SMA 0/8 (SMA-NL 8B); 60 mm AC 16 bind TL-B; 70 mm AC 16 base OL-B; 300 mm menggranulaat 0/31,5. Daarbij zijn bij de proefvaklocaties de AC bind/base vervangen door Ecopave W en H. Doordat niet overal een geluidreducerende deklaag noodzakelijk was, heeft een proefvak een SMA deklaag en de ander een DGD. Proefvak Mengsel 1 Ecopave W 2 AC bind/base 3 Ecopave H Ecopave H: Dit mengsel is geproduceerd in een chargemenginstallatie (APE Eemnes), waarbij door middel van een tijdelijke aanpassing (schuimbitumensproeibalk) deze geschikt gemaakt is voor productie van dit asfalttype. Het bitumen wordt vervangen door schuimbitumen, dat een dusdanige lage viscositeit heeft, dat het gemengd kan worden met aggregaat bij een temperatuur tot minimaal 90 C. Daar de productietemperatuur slechts ca. 100 C bedraagt (referentieasfalt ca. 160 C), levert dit een aanzienlijke energiebesparing op. De CO 2 -reductie ten gevolge van de lagere productietemperatuur wordt geschat op 20 à 25 %. Ecopave W: In vergelijking tot Ecopave H is Ecopave W direct produceerbaar en niet afhankelijk van een aanpassing in de asfaltcentrale. Ecopave W is een asfaltmengsel met toevoeging van een wax waarbij 3 % van het bitumenaandeel vervangen wordt om de viscositeit van het bitumen te verlagen. Hierdoor kan het bitumen bij lagere temperatuur ( C) worden gemengd met het aggregaat. De productietemperatuur bedraagt ca. 130 C (ca. 30 C lager t.o.v. referentieasfalt), voor de producent levert dit eveneens een energiebesparing op. De CO 2 -reductie van Ecopave W ten gevolge van de lagere productietemperatuur wordt geschat op ca. 10 à 15 %. Zowel in de laagtemperatuurasfalt als de conventionele mengsels is 50% PR gebruikt. De verkeersbelasting op deze locatie is ca motorvoertuigen per dag, waarvan 6,8 % vrachtverkeer is. 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

4 3. Mileutechnisch onderzoek In samenwerking tussen Agentschap NL, Universiteit Twente (Aspari), M+P Raadgevende ingenieurs, Dura Vermeer en Ingenieursbureau gemeente Rotterdam is onderzoek [1 en 2] verricht naar de milieukundige invloeden van het gebruik van laagtemperatuurasfalt. 3.1 Milieu profiel De toepassing van lage temperatuurasfalt leidt tot een verlaging van de CO 2 emissies bij de asfaltcentrale. Als gevolg van energiebesparing treedt een duidelijk zichtbare verbetering op aan het milieuprofiel van asfalt. Dit wordt veroorzaakt doordat de grootste bijdrage aan de milieueffecten wordt geleverd door de processen in de asfaltcentrale (gasverbruik). Vergelijking van milieugerichte ketenanalyses van Ecopave H en Ecopave W toont aan dat energiegebruik tijdens het productieproces niet uitsluitend bepalend zijn voor de CO 2 footprint. Hoewel het energieverbruik in de asfaltcentrale voor Ecopave H lager ligt dan bij Ecopave W, zorgt het gebruik van een klein aandeel cement in Ecopave H toch voor een hogere totaalscore op het effect klimaatverandering. In de onderstaande figuur is deze CO 2 footprint van Ecopave H, Ecopave W en AC bind/base weergegeven van de winning tot en met de productie (cradle to gate). Functionele eenheid is 1 m 2 asfaltverharding (base en bind). De deklagen zijn hierbij dus niet meegerekend. De hoeveelheid materiaal voor deze functionele eenheid bedraagt 0,15 ton. Er is gekozen om alle klimaatveranderende emissies naar CO 2 equivalenten om te rekenen. Figuur 2 Klimaatveranderende emissies voor 0,15 ton asfalt (cradle to gate) met karakterisatiemethode (NDB2010-NEN8006-MRPI INTRON V2.07 / MKI-SBK single-score) [2] De invloed van transport van asfaltcentrale naar het werk is afhankelijk van de toepassingslocatie en daarmee variabel. Voor de Rotterdamse situatie geldt, dat het voordeel van lage temperatuur asfalt teniet wordt gedaan, wanneer het product uit Eemnes komt in plaats van uit de centrale in de Botlek. De herkomstlocatie van het asfalt doet er dus toe. Voor deze specifieke projectsituatie ligt het omslagpunt voor Ecopave H bij 25 km 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

5 transportverschil en voor Ecopave W bij 43 km. Aanbeveling is om deze transportafstand door middel van aanbestedingscriteria te beperken. 3.2 Lokale luchtkwaliteit Tijdens de aanleg is uitstoot van fijn stof emissies gemeten bij de asfaltspreidmachine en in de omgeving. Er is geen onderbouwing gevonden van de aanname uit eerdere onderzoeken dat de aanleg van lage temperatuurasfalt voordelen biedt voor de lokale luchtkwaliteit. Het gebruikte materieel is de belangrijkste bron van fijn stof bij asfalteerwerkzaamheden, met name voertuigbewegingen van kippers en het verplaatsen van de asfaltspreidmachine. Wel ontstaan er minder dampen en geurhinder tijdens het verwerkingsproces. Figuur 3 Detailanalyse voor PM 1 emissies bij het asfalt verwerkingsproces van de proefvakken 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

6 4. Civieltechnisch onderzoek Om de civieltechnische kwaliteit na aanleg en in de loop van de tijd is een meerjarig monitoringsprogramma opgezet: Conventionele opleveringscontrole na aanleg (laagdikte, verdichting) Draagkrachtmeting door valgewichtdeflectiemeting na 0 en 5 jaar Triaxiaalonderzoek na 0 en 5 jaar Watergevoeligheid na 0 en 5 jaar. Visuele inspectie - jaarlijks 4.1 Verwerking Door de onderzoeksgroep Aspari van de Universiteit Twente is tijdens de aanleg onderzoek [5] verricht en een relatie gelegd tussen uitvoeringsaspecten zoals aantal walsgangen, walstijd, verloop van de asfalttemperatuur tijdens het walsen en de kwaliteit van het asfalt (o.m. dichtheid). Locaties met afwijkingen in het uitvoeringsproces zoals voortijdige asfaltafkoeling, stopplaatsen, handwerk, moment en afwijkend walsregime en lassen zijn geverifieerd door middel van dichtheidsmetingen van het asfalt. De toepassing van lage temperatuur asfalt heeft invloed op het asfaltverwerkingsproces. Voorwaarde is een goede monitoring en sturing op het uitvoeringsproces. Ook logistiek is het verwerkingsproces kritischer. Het tijdsinterval tussen asfaltspreiding en walsen gaat omlaag als gevolg van de geringere temperatuurinhoud van Ecopave H en Ecopave W. De totale beschikbare walstijd is ca.7 minuten minder. Met name de fysieke belasting bij handmatige verwerking wordt als probleem ervaren door een asfaltploeg. 4.2 Valgewichtdeflectiemeting Door Unihorn zijn in 2010 en 2015 valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd. Daaruit zijn de teruggerekende laagstijfheden berekend. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. Figuur 4 Teruggerekende laagstijfheden per subvak In 2010 zijn de valgewichtdeflectiemetingen vrijwel direct na aanleg, voor openstelling voor verkeer, uitgevoerd. In het algemeen worden dan lagere waarden voor de asfaltstijfheid 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

7 afgeleid. Het vrijwel direct meten wijkt af van wat normaal gedaan wordt. Doorgaans worden de valgewichtdeflectiemetingen ca. 6 maanden na aanleg uitgevoerd. Hierbij zijn de stijfheidsmoduli dusdanig toegenomen, dat het asfalt zijn volledige stijfheid bereikt heeft. Dat blijkt ook uit de in het algemeen hogere waarden die in 2015 zijn gemeten. 4.3 Triaxiaalonderzoek en watergevoeligheid Per vak zijn vier boorkernen voor triaxiaalproef en acht voor watergevoeligheid (vier meteen beproeven en vier retained na waterbad) geboord en vervolgens beproefd in het laboratorium. Deze waarden zijn vergeleken met de waarden die zijn bepaald in het typeonderzoek (ITT). Boorkern Ecopave W AC16 Ecopave H Laag Verdichtings graad [%] Eis (lab) [f c max ] ITT [f c max ] Boorkern [f c max ] Eis (lab) ITSR [%] ITT ITSR [%] Boorkern ITSR [%] T 100,6 0,6 0,30 0, O 99,5 1,0 0,30 0, T 97,1 0,6 0,31 0, O 97,6 1,0 0,31 0, T 100,7 0,6 0,85 0, O 96,7 1,0 0,85 1, Figuur 5 Onderzoeksresultaten direct na aanleg (2010) In 2010 is geconstateerd dat het referentievak lagere dichtheden vertoonde, terwijl Ecopave W (vak 1) hogere dichtheden vertoonde. Het vak met Ecopave H (vak 3) had een vrij grote spreiding in dichtheden. Na vijf jaar zijn wederom kernen geboord en is het onderzoek herhaald. De vergelijking tussen deze metingen is weergegeven in figuur 6. Ecopave W AC16 Ecopave H Verdichtingsgraad [%] Permanente vervorming Watergevoeligheid [f c,max ] ITSR[%] Laag T 100,6 100,3 0,23 0, O 99,5 101,6 0,27 0, T 97,1 98,5 0,23 0, O 97,6 97,5 0,15 0, T 100,7 100,8 0,86 1, O 96,7 101,2 1,08 1, Figuur 6 Vergelijking onderzoeksresultaten boorkernen 2010 en 2015 De eisen aan de AC bind/base zijn in de afgelopen periode gewijzigd. De aanleg is volgens de eisen RAW Standaard 2005 (wijziging 2008) uitgevoerd. Momenteel zijn de eisen conform RAW Standaard 2010/2015. De verschillen zijn weergegeven in figuur 7 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

8 Figuur 7 Gewijzigde eisen Standaard 2005/2008 versus 2010/2015 De verdichtingsgraden (o.b.v. 12 proefstukken per type en per laag) van 2015 liggen op hetzelfde niveau of zijn iets hoger vergeleken met De Ecopave H onderlaag is fors hoger in verdichtingsgraad. De weerstand tegen permanente vervorming (o.b.v. 4 proefstukken per type en per laag) liggen voor AC16 en Ecopave W op hetzelfde niveau of zijn fors verbeterd vergeleken met De Ecopave H is juist slechter geworden, waarbij opgemerkt moet worden dat er een vrij grote spreiding op de resultaten zit. Als de twee grootste afwijkende kernen eruit worden gelaten, geeft dat vooral bij de onderlaag meteen een ander beeld. De spreiding in de resultaten van de tussenlaag is minder groot. De resultaten voor de referentie AC16en Ecopave W zijn naar verwachting, maar bij Ecopave H is de weerstand tegen spoorvorming dus nog lager geworden. In onderstaande figuren zijn enkele verbanden weergegeven tussen de verdichtingsgraad en de weerstand tegen permanante vervorming (f c ) en retained splijtspanning. Figuur 8 Vergelijking verdichtingsgraad (tussenlaag) en permanente vervorming (2015) 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

9 Figuur 9 Vergelijking verdichtingsgraad (tussenlaag) en retained splijtspanning (2015) Tussen de verdichtingsgraad en weerstand tegen permanente vervorming is niet bij elk mengsel een eenduidig verband te bepalen, vooral bij Ecopave H is dit het geval. De relatie tussen verdichtingsgraad en (retained) splijtspanning is eenduidiger. 4.4 Visuele inspectie Zoals eerder vermeld is de deklaag niet bij elk proefvak hetzelfde. Er is geen structurele schade zichtbaar in de diverse deklagen. De gemeten spoordiepten zijn als volgt: Vak Mengsel Deklaag spoordiepte 1 Ecopave W DGD ca 2mm 2 AC bind/base SMA 0 tot 3 mm 3 Ecopave H SMA 0 tot 5 mm 5. Conclusie, aanbevelingen en stellingen Ten opzichte van de metingen van 2010 zijn de gemeten deflectiewaarden van 2015 lager c.q. zijn de asfaltstijfheden van 2015 toegenomen. Dit is deels te verklaren doordat de 0- metingen direct na aanleg zijn uitgevoerd en daardoor de volledige stijfheid nog niet bereikt was.de gemiddelde asfaltstijfheid van Ecopave W is lager en van Ecopave H hoger ten opzichte van het referentievak. De verdichtingsgraden na 5 jaar liggen op hetzelfde niveau of zijn iets hoger vergeleken met De Ecopave H (schuimbitumen) onderlaag is fors hoger in verdichtingsgraad. De holle ruimte van de onderlaag en tussenlaag van Ecopave H en Ecopave W is relatief laag ten opzichte van de holle ruimte van het referentievak. 5 jaar monitoring LTA CROW Infradagen

10 De weerstand tegen permanente vervorming [f c max ] op de boorkernen (zowel 2010 als 2015) is bij Ecopave H lager dan de eis, gesteld in Standaard RAW Bepalingen aan laboratoriumvervaardigde proefstukken. De lage f c max wordt niet verklaard door een lage verdichtingsgraad of zichtbare spoorvorming in het proefvak. De watergevoeligheid (ITSR (%)) van Ecopave H en Ecopave W is gelijkwaardig c.q. (iets) hoger ten opzichte van de referentie AC. De watergevoeligheid van de onderlaag van de referentie AC (boorkern) is lager dan de eis, gesteld in Standaard RAW Bepalingen aan laboratoriumvervaardigde proefstukken. De waarden f c max en ITSR (%) van het typeonderzoek voldoen aan de eisen van Standaard RAW Bepalingen, uitgezonderd de tussenlaag Ecopave H. Verder onderzoek naar correlatie van typeonderzoek (molengemengd materiaal) en boorkernonderzoek wordt wenselijk geacht. Op basis van correlatie van voldoende data uit boorkernonderzoek kan functioneel geverifieerd en gespecificeerd worden. Met de monitoring van het laagtemperatuur asfalt kunnen we concluderen dat in het algemeen de resultaten naar verwachting zijn en dat vijf jaar na dato het laagtemperatuurasfalt geen afwijkend patroon laat zien in vergelijking tot het referentie AC. Hiermee is de koudwatervrees voor toepassen van laagtemperatuurasfalt in een stedelijk gebied weggenomen, zolang handmatige en kleinschalige verwerking wordt vermeden. Met het klimaatakkoord dat wereldwijd in Parijs 2015 is gesloten is nogmaals de urgentie tot maatregelen onderstreept om de jaarlijkse CO 2 uitstoot te beperken. Gebruik van laagtemperatuur asfalt kan hierbij bijdragen. Maar zoals ook aangetoond in het milieuonderzoek is elke schakel in de productieketen en levensduur van belang om ook daadwerkelijk een milieuvoordeel te behalen (cradle to cradle). Referenties: [1] Drie asfaltmengsels vergeleken op duurzaamheid, M. van Groen, artikel Asfalt nr [2]- Lage temperatuur asfalt in Rotterdam, Eindrapportage t.b.v. onderzoek naar milieugegevens en verwerkingsproces van Ecopave H en Ecopave W in Rotterdam, L.F.Dijk, 2011 [3] Rotterdam beproeft kouder asfalt vijf jaar lang, P.Bhairo / R.Naus / J.Mutsaers, artikel Land+Water, nr 3 maart 2011 [4] Laagtemperatuurasfalt, Proefvak Gordelweg/Kanaalweg, Monitoring civieltechnische eigenschappen, G.Brinkman, eindrapportage. februari 2016 [5] Process Quality Improvement, Gordelweg/Kanaalweg Rotterdam, F.Bijleveld / A.Dorée, ASPARi (Universiteit Twente), januari jaar monitoring LTA CROW Infradagen

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Demonstratievak LEAB-PA+ Laag Energie Asfalt voor deklagen

Demonstratievak LEAB-PA+ Laag Energie Asfalt voor deklagen Demonstratievak LEAB-PA+ Laag Energie Asfalt voor deklagen M.L.M. Sprenger werkzaam bij BAM Wegen bv C.M.A. van den Beemt werkzaam bij BAM Wegen bv Samenvatting Na de succesvolle introductie van Laag Energie

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT

ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie ir. C.P. Plug dr.ir. A.H. de Bondt ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT CROW

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Inhoud presentatie: - Gelderland in vogelvlucht - Eerste stille wegdekken

Nadere informatie

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels Bert Gaarkeuken DIBEC Materiaalkunde Jan van de Water DIBEC Materiaalkunde Samenvatting Gap-graded mengsels worden

Nadere informatie

Civieltechnische aspecten van duurzaamheid. Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur BV. SilentRoads symposium 22 mei

Civieltechnische aspecten van duurzaamheid. Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur BV. SilentRoads symposium 22 mei Civieltechnische aspecten van duurzaamheid Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur BV SilentRoads symposium 22 mei 2007 1 Waar blijft het geluid nadat het geklonken heeft Bert Schierbeek SilentRoads symposium

Nadere informatie

GTL-congres. Duurzaamheid en geluid in de wegenbouw. Bert Gaarkeuken, Hoevelaken,

GTL-congres. Duurzaamheid en geluid in de wegenbouw. Bert Gaarkeuken, Hoevelaken, GTL-congres Duurzaamheid en geluid in de wegenbouw Bert Gaarkeuken, Hoevelaken, 09-11-2016 Ontwikkelingen Waar gaan we heen? Is dit de waan van de dag of moet BAM hier aan mee doen? Waar gaan we heen?

Nadere informatie

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes Wel / niet geluidsarm wegdek? Hoeveel geluidreductie? Welk geluidsarm wegdek? Hoe/wanneer aanleg?

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

Normblad: 1 / 5 mei 2016

Normblad: 1 / 5 mei 2016 Normblad: 1 / Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 3307 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 mineralen en werkgroep kunststof ressorterend onder deze commissie. Deel

Nadere informatie

Introductie Buro Aardevol

Introductie Buro Aardevol Introductie Buro Aardevol Wegbouwkundig onderzoek en advies Projectmanagement Duurzaamheidsinvulling en advisering Milieukundig asfalt- en funderingsonderzoek Werkvoorbereiding Directievoering en toezicht

Nadere informatie

Voorwoord en ontwikkeling BCTR. Aaldert de Vrieze / Harko Groot InVra plus

Voorwoord en ontwikkeling BCTR. Aaldert de Vrieze / Harko Groot InVra plus Voorwoord en ontwikkeling BCTR Aaldert de Vrieze / Harko Groot InVra plus Uitdagingen Op laboratoriumschaal schuimbitumen mengsels maken. Niet alleen een basis gestabiliseerde fundering laag maar een vervanger

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Rudi Dekkers Senior Adviseur Business Development InfraLinQ / KWS Infra Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Presentatie: Historie stille wegdekken in de

Nadere informatie

CE-markering en informatiedragers

CE-markering en informatiedragers CE-markering en informatiedragers Deze notitie is bedoeld voor: - Producenten van asfalt (fabrikanten); - Opdrachtgevers van werken waarin asfaltmengsels worden toegepast die vallen onder de Verordening

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv

LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv Introductie Klimaat en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheden. Hoewel asfalt een

Nadere informatie

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumenstabilisatie Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumen - sproeiers (nozzles), water + lucht (5 bar) samen met hete bitumen (180 C) - ontstaan dampexplosie schuimen bitumen

Nadere informatie

Project Energiezuinige weg verlagen rolweerstand

Project Energiezuinige weg verlagen rolweerstand Project Energiezuinige weg verlagen rolweerstand 1. Inleiding De provincie Zuid-Holland stimuleert energie-reducerende innovaties die kunnen worden ingezet bij het (her)inrichten van het provinciaal wegennet.

Nadere informatie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef J.M. Hartjes Breijn BV, Wegbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1998 wordt de RSAT

Nadere informatie

Research & Development publicatie. M.M.J. (Maarten) Jacobs D. (Daan) van Duin BAM Infra Asfalt. H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland

Research & Development publicatie. M.M.J. (Maarten) Jacobs D. (Daan) van Duin BAM Infra Asfalt. H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie M.M.J. (Maarten) Jacobs D. (Daan) van Duin BAM Infra Asfalt H.T.M. (Harco) Kersten Provincie

Nadere informatie

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2 Electro Ovenslakken (EOS) Ervaringen en toepassingen in Nederland Jos Put Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Dia 2 JP Infra Advies

Nadere informatie

Spoorvormingsgevoeligheid LinTrack - SMA verklaard

Spoorvormingsgevoeligheid LinTrack - SMA verklaard Spoorvormingsgevoeligheid LinTrack - SMA verklaard M. Surie Hogeschool van Rotterdam A. E. van Dommelen Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Nadere informatie

Asfaltproductie bij lage temperaturen

Asfaltproductie bij lage temperaturen Asfalt en bitumendag Asfaltproductie bij lage temperaturen Ing. Tine Tanghe (R. Renaudeau) 20 november 2008 DEFINITIES Temperatuur > 140 C 110-130 C 80 95 C 25 60 C ENGELS HOT WARM SEMI - WARM COLD NEDERLANDS

Nadere informatie

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Jan Telman (TNO), Arthur van Dommelen (DVS), versie

Nadere informatie

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN JAN STIGTER KOAC-NPC TECHNOLOGENDAGEN 2014 2014 1 ONDERWERPEN Wijziging hoofdstuknummer in 81.2 Diverse kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen

Nadere informatie

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Inhoud Overzicht van wegdektypen Wat kun je wel en niet

Nadere informatie

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen R.J. Dekkers KWS Infra B.V. ir. J.H. Dijkink KWS Infra B.V. drs. ing. C.C. Tollenaar M+P raadgevende ingenieurs Samenvatting KWS heeft ruim tien jaar ervaring

Nadere informatie

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken Akoestische duurzaamheid stille wegdekken JH Dijkink, KP Wilms KWS Infra bv afd. Business Development RCL van Loon M+P raadgevende ingenieurs, vakgroep Transport en Infrastructuur Samenvatting Dunne geluidreducerende

Nadere informatie

SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd

SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland E. (Berry) Bobbink Provincie Gelderland ir. H.F.(Fred) Reinink M+P Raadgevende ingenieurs b.v. Samenvatting

Nadere informatie

Stille wegdekken. Procesvorming en beleid in gemeenten. M+P raadgevende ingenieurs Ronald van Loon

Stille wegdekken. Procesvorming en beleid in gemeenten. M+P raadgevende ingenieurs Ronald van Loon Procesvorming en beleid in gemeenten M+P raadgevende ingenieurs Ronald van Loon De aanleiding Discussie binnen gemeenten en provincies over een brede toepassing van stille wegdekken: Europese Richtlijn

Nadere informatie

Stellingen voor bij de koffie

Stellingen voor bij de koffie Stellingen voor bij de koffie 1. Voordeel van GDAD met korte levensduur: Voor onderhoud van een slecht uitziende deklaag is wel geld te krijgen, voor structurele versterking niet SilentRoads symposium

Nadere informatie

Kosten en baten stille wegdekken

Kosten en baten stille wegdekken Kosten en baten stille wegdekken Jan Hooghwerff (M+P) Congres Stiller op Weg Weg Verkeerslawaai! 2012 Mening 1 De reductie van stil asfalt bij lage snelheid (50 km/u) is maar heel beperkt. Toepassen van

Nadere informatie

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!!

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Christiaan Tollenaar M+P Leo Visser Provincie Noord-Holland Samenvatting Dat stil asfalt na verloop van tijd steeds meer

Nadere informatie

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

he[mans bij de productie van asfalt Reductie CO2 uitstoot Lage temperaturen asfalt met minimaal 60% PR en terugdringen gebruik nieuw bitumen

he[mans bij de productie van asfalt Reductie CO2 uitstoot Lage temperaturen asfalt met minimaal 60% PR en terugdringen gebruik nieuw bitumen he[mans Reductie CO2 uitstoot productie van asfalt bij de Lage temperaturen asfalt met minimaal 60% PR en terugdringen gebruik nieuw bitumen Auteur Verifìcatie Autorisatie Kenmerk Datum Bestand ing. S.H.B.

Nadere informatie

Ketenanalyse Asfalt scope 3. emissies

Ketenanalyse Asfalt scope 3. emissies Versie: 1.0 Datum vrijgave: 27-4-2018 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Kwaliteitsaspecten betreffende database en footprint... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

10 jaar Monitoring A12 demonstratie van perpetual pavement in asfalt

10 jaar Monitoring A12 demonstratie van perpetual pavement in asfalt 10 jaar Monitoring A12 demonstratie van perpetual pavement in asfalt Evert de Jong VBW-Asfalt Frits Stas Grontmij (voorheen VBW-Asfalt) Samenvatting De renovatie en verbreding van de zuidbaan van de A12

Nadere informatie

Ketenanalyse Asfalt scope 3. emissies

Ketenanalyse Asfalt scope 3. emissies Versie: 1.0 Datum vrijgave: 2-6-2017 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Kwaliteitsaspecten betreffende database en footprint... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval -

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Kortschrift opgesteld voor: Wegbouwkundige Werkdagen 2002 Te Doorwerth, Nederland 12 en 13 juni 2002 Onderzoek naar

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEDEN VAN ASFALT

DE MOGELIJKHEDEN VAN ASFALT Asfalt Portfolio DE MOGELIJKHEDEN VAN ASFALT Dagelijks maken we miljoenen weggebruikers gelukkig. Hoe? Door de vernieuwing van infrastructuur waarbij zorg voor de omgeving en een optimale en veilige doorstroom

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit stille wegdekken

Kosteneffectiviteit stille wegdekken M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Kosteneffectiviteit stille wegdekken Een must voor geluidbeleid ir. Jan Hooghwerff ing. Ronald van Loon M+P - raadgevende

Nadere informatie

FUNCTIONEEL VERIFIËREN

FUNCTIONEEL VERIFIËREN 21 september 2017 1 6 Functioneel Verifiëren houdt in dat op basis van functionele proeven op het asfalt na verwerking wordt beoordeeld of het geleverde product, binnen nader te stellen toleranties, voldoet

Nadere informatie

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1)

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE OPNEMEN EN OPVOLGEN

Nadere informatie

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan Nieuwe asfaltnormen en CE ir. Jan van der Zwan Inhoud Achtergronden CE Rol van CE in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelgeving Rol van CE en kwaliteitsborging in contracten Het lastige spel.

Nadere informatie

De resultaten van Type Tests toegepast in contracten: een technisch correcte invulling met VEROAD-XL

De resultaten van Type Tests toegepast in contracten: een technisch correcte invulling met VEROAD-XL De resultaten van Type Tests toegepast in contracten: een technisch correcte invulling met VEROAD-XL Dr. P.C. Hopman, Dr. Ir. C.A.P.M van Gurp KOAC NPC Samenvatting Met de introductie van CE-markering,

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

Halfjaarlijkse publicaties conform eisen 3.B.1, 3.C.1 en 3.D.1 H Inleiding

Halfjaarlijkse publicaties conform eisen 3.B.1, 3.C.1 en 3.D.1 H Inleiding Inleiding Kijlstra B.V. is vorig jaar gestart met het invoeren en certificeren van een Co2Prestatieladder op niveau 3. De CO2 Prestatieladder stelt de eis om halfjaarlijks te rapporteren over de CO2 footprint,

Nadere informatie

Feedbacksessie metingen Dirkshorn Gehouden op 9 maart 2010 te Scharwoude

Feedbacksessie metingen Dirkshorn Gehouden op 9 maart 2010 te Scharwoude Frank Bijleveld Ooms Nederland Holding bv Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Seirgei Miller Universiteit Twente Feedbacksessie metingen Dirkshorn Gehouden op 9 maart 2010 te Scharwoude Feedback met

Nadere informatie

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1, 5.A.2.)

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1, 5.A.2.) Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1, 5.A.2.) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING EN BEPALEN SCOPE VAN DIT KETENINITIATIEF... 2 BEOORDELING KETENINITIATIEF AAN DE GHG-PROTOCOL

Nadere informatie

Complexe waterdichte asfaltconstructie op aanbruggen Botlekbrug

Complexe waterdichte asfaltconstructie op aanbruggen Botlekbrug Complexe waterdichte asfaltconstructie op aanbruggen Botlekbrug Ir. C.P. Plug Ooms Civiel Dr.ir. A.H. de Bondt Ooms Civiel Ir. R.H. Khedoe Ooms Civiel Samenvatting Binnen het project A15 MaVa (Maasvlakte-Vaanplein)

Nadere informatie

Geluidreducerende wegdekken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht

Geluidreducerende wegdekken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht Geluidreducerende wegdekken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland Hoevelaken 6 november 2018 Frank Elbers Fons Peeters Terugblik geluidreducerende

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duurzaam?

Zijn stille wegdekken duurzaam? Zijn stille wegdekken duurzaam? Mobiliteit en duurzaamheid Themabijeenkomst voor provinciale medewerkers Jan Hooghwerff M+P Inleiding Wat weten we over stille wegvakken rond het onderwerp duurzaamheid?

Nadere informatie

Dimensioneren van wegconstructies met geokunststoffen in CROW-software. Christ van Gurp Nederlandse Geotextielorganisatie Breda, 15 juni 2006

Dimensioneren van wegconstructies met geokunststoffen in CROW-software. Christ van Gurp Nederlandse Geotextielorganisatie Breda, 15 juni 2006 Dimensioneren van wegconstructies met geokunststoffen in CROW-software Christ van Gurp Nederlandse Geotextielorganisatie Breda, 15 juni 2006 Deze presentatie CROW ontwerpsoftware voor geokunststoffen in

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder Bijlage H1.3 Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Afdeling Ontwikkeling Infra Datum: 25 april 2017 Versie 1.1 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

AWIS: ASPARi vertaald naar de praktijk

AWIS: ASPARi vertaald naar de praktijk AWIS: ASPARi vertaald naar de praktijk Rudi Dekkers InfraLinQ / KWS Alex van de Wall InfraLinQ / KWS Jan Telman Q Consult Samenvatting In het verdichtingsproces van asfalt spelen veel factoren een rol

Nadere informatie

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/onderzoek Research & Development publicatie Evert de Jong Gerbert van Bochove Rudi Dekkers Hans Schottert Rardy Schunselaar BESTEKSEISEN

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken

Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken Wat dragen geluidarme wegdekken bij in saneringsprojecten? Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs 2 Ineiding

Nadere informatie

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren 10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren R.J. Dekkers KOAC NPC ir. D. van der Ven KOAC NPC Samenvatting Op het gedeelte van de zwaarbelaste rijksweg A12, gelegen tussen Lunetten en Bunnik, zijn van 1997

Nadere informatie

De weg en het klimaat

De weg en het klimaat De weg en het klimaat dr. G.J. van Blokland M+P raadgevende ingenieurs drs. ing. C.C. Tollenaar M+P raadgevende ingenieurs Samenvatting De weg. en het klimaat. Wat heeft asfalt met het klimaat te maken?

Nadere informatie

Cl) Ballast Nedam. Asfalt - asfaltmengsel 718 en 252. Ketenanalyse. Definitief. Status. Verantwoordelijk. Functie. Naam Datum Handtekening

Cl) Ballast Nedam. Asfalt - asfaltmengsel 718 en 252. Ketenanalyse. Definitief. Status. Verantwoordelijk. Functie. Naam Datum Handtekening Cl) Ballast Nedam Ketenanalyse Asfalt - asfaltmengsel 718 en 252 Status Definitief Verantwoordelijk Inhoud Verificatie Goedkeuring Functie QA/QC coördinator - Lean en MVO Hoofd van QA/QC, Duurzaamheid,

Nadere informatie

De CO2-footprint is weer bekend!

De CO2-footprint is weer bekend! De CO2-footprint is weer bekend! Energiebeleid In het eerste half jaar van 2018 is Gebr. van der Lee ook weer actief bezig om hun CO2- footprint in kaart te brengen. Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt

Nadere informatie

Standaard RAW Bepalingen Errata (Gepubliceerd 01 maart 2016)

Standaard RAW Bepalingen Errata (Gepubliceerd 01 maart 2016) Standaard RAW Bepalingen 2015 (Gepubliceerd 01 maart 2016) Woord vooraf In dit is een aantal correcties op de Standaard 2015 opgenomen. Deze correcties hebben betrekking op fouten die ondanks de zorg die

Nadere informatie

Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en is het wat?

Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en is het wat? Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en is het wat? Jan Hooghwerff M+P - Raadgevende ingenieurs bv Berry Bobbink Provincie Gelderland Ysbrand Wijnant Universiteit Twente / 4Silence Eric de

Nadere informatie

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Wim van Keulen Carlo Schoonebeek provincie Noord-Holland Multatulistraat 5 Houtplein 33 5251 WV Vlijmen 2012 DE Haarlem 073-5114942 023-5143973

Nadere informatie

Hergebruik van asfalt

Hergebruik van asfalt Hergebruik van asfalt Ervaringen Jan Voskuilen Senior adviseur verhardingen afd. GPO Inhoud Inleiding, begrippen en historie Hoeveel hergebruik mag? Uitgevoerde onderzoeken Mechanische karakterisering

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

CO 2 -uitstootrapportage 2011

CO 2 -uitstootrapportage 2011 Programmabureau Klimaat en Energie CO 2 -uitstootrapportage 2011 Auteurs: Frank Diependaal en Theun Koelemij Databewerking: CE Delft, Cor Leguijt en Lonneke Wielders Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Inleiding

Nadere informatie

Referentielijst stabilisatiewerken Freesmij

Referentielijst stabilisatiewerken Freesmij Referentielijst stabilisatiewerken Freesmij Hierbij treft u een lijst aan van projecten die Freesmij heeft uitgevoerd in de periode 2008 2018. Op verzoek kunnen we meer uitgebreide informatie over specifieke

Nadere informatie

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van karakteristieke vermoeiingsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van karakteristieke vermoeiingsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van karakteristieke vermoeiingsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Jan Telman (TNO), Arthur van Dommelen (DVS), versie juni 0 Inleiding

Nadere informatie

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Wat doen we zelf 2 1 Doel Duurzaam Inkopen: Gebruik maken van inkoopproces om opdrachtnemers aan te zetten tot leveren

Nadere informatie

- 2 aansluitingen (op b.v. ontvangpunten en andere bouwdelen), lasnaden, handwerk of aanzetten waar geen bitumineus membraan is aangebracht dient onde

- 2 aansluitingen (op b.v. ontvangpunten en andere bouwdelen), lasnaden, handwerk of aanzetten waar geen bitumineus membraan is aangebracht dient onde - 1 Wijzigingsblad AS 6700 d.d. 18-02-2016 vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembescherming Wijziging nummer 1 Van toepassing op: Protocol 6701, versie 2.0 van 19 februari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal)

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) IR-N-05.023 Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Nadere informatie

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman Provincie Overijssel Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud Rien Huurman Low Emmission 2 Asphalt Pavement LE 2 AP Achtergrond - Reconstructie markt - Footprint - Grondstoffen - Geluid -

Nadere informatie

Bepaling van de indringingsdiepte van een rafelingscorrigerende maatregel voor ZOAB

Bepaling van de indringingsdiepte van een rafelingscorrigerende maatregel voor ZOAB Bepaling van de indringingsdiepte van een rafelingscorrigerende maatregel voor ZOAB M.F.C. van de Ven TU Delft Weg- en Railbouwkunde W. Verwaal TU Delft Ingenieurs Geologie A. Kneepkens Janssen de Jong

Nadere informatie

CROW webpublicatie Asfaltwapening

CROW webpublicatie Asfaltwapening CROW webpublicatie Asfaltwapening Presentatie NGO 29 november 2016 Rapporteur CROW-werkgroep: dr.ir. J. Groenendijk (088 562 2528, groenendijk@koac-npc.com) 1 Samenvatting Asfaltwapening is systeem! Asfaltwapeningproduct

Nadere informatie

Duurzaamheids- en milieueffecten van spoorvervoer. Huib van Essen

Duurzaamheids- en milieueffecten van spoorvervoer. Huib van Essen Duurzaamheids- en milieueffecten van spoorvervoer Huib van Essen CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

-markering asfalt en Europese asfaltnormen

-markering asfalt en Europese asfaltnormen Asfaltontwikkelingen, Infratech -markering asfalt en Europese asfaltnormen Wim Rollfs of Roelofs, Wegbouwkundig adviseur, Materiaaldienst (DIVV), gemeente Amsterdam Asfaltontwikkelingen 1 -markering asfalt

Nadere informatie

Vernieuwers in infrastructuur. Vernieuwers in infrastructuur

Vernieuwers in infrastructuur. Vernieuwers in infrastructuur Innovaties Reef Infra Bijeenkomst innovatie/duurzaamheid in wegaanleg en onderhoud, Provincie Overijssel Gerrit Jan Kerkdijk Zwolle 30 oktober 2013 Tendensen in de markt Afname investerings- en onderhoudsbudgetten

Nadere informatie

Stille Wegdekken. dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC. ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs. ir. M.J. Eijbersen CROW

Stille Wegdekken. dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC. ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs. ir. M.J. Eijbersen CROW Stille Wegdekken dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs ir. M.J. Eijbersen CROW namens CROW-werkgroep Stille Wegdekken Samenvatting Geluidhinder is een belangrijke

Nadere informatie

Professionalisering van de wegenbouw Het effect van de verdichtingstemperatuur op kwaliteitsparameters en de consequenties voor wegenbouwprocessen

Professionalisering van de wegenbouw Het effect van de verdichtingstemperatuur op kwaliteitsparameters en de consequenties voor wegenbouwprocessen Professionalisering van de wegenbouw Het effect van de verdichtingstemperatuur op kwaliteitsparameters en de consequenties voor wegenbouwprocessen ir. F.R. Bijleveld Universiteit Twente en Ooms Nederland

Nadere informatie

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H.

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H. Vestiging Scharwoude Postbus 58 1634 EA SCHARWOUDE Tel. 0229-547850 Fax 0229-547851 www.unihorn.nl Beoordeling proefstukken gekleurd asfalt Opdrachtgever Document: 2115153-01-ABO-RAP Ventraco Chemie Asterweg

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN

ENERGIE ACTIEPLAN ENERGIE ACTIEPLAN 2017-2 Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 December 2017 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Dit document zal minimaal 2 keer beoordeeld en aangepast.

Nadere informatie

STRADA: herontwerptool voor de toekomst!

STRADA: herontwerptool voor de toekomst! STRADA: herontwerptool voor de toekomst! Marc Eijbersen CROW Christ van Gurp KOAC NPC Michiel Pouwels CROW namens CROW-werkgroep STRADA Samenvatting De CROW-werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen

Nadere informatie

De invloed van PMB gedrag op functionele eigenschappen: van bitumeneigenschappen naar verhardingsontwerp

De invloed van PMB gedrag op functionele eigenschappen: van bitumeneigenschappen naar verhardingsontwerp De invloed van PMB gedrag op functionele eigenschappen: van bitumeneigenschappen naar verhardingsontwerp Jian Qiu Jan Willem Venendaal Maarten Jacobs Marco Oosterveld Remy van den Beemt Mark Frunt BAM

Nadere informatie

MKI score van wegen aanleg en onderhoud

MKI score van wegen aanleg en onderhoud MKI score van wegen aanleg en onderhoud Inleiding Duurzaam gebruik van materialen & grondstoffen is onder te verdelen in twee hoofdonderwerpen: Keuze voor materialen & grondstoffen. Hierbij spelen aspecten

Nadere informatie

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Notitie Delft, maart 2011 Opgesteld door: M.N. (Maartje) Sevenster M.E. (Marieke) Head 2 Maart 2011 2.403.1 Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg 1 Inleiding Binnen de prestatieladder

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE

STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE Barbara Vanhooreweder, Anneleen Bergiers, Luc Goubert 12 september 2013 Overzicht Deze presentatie : aspect geluid Volgende presentatie van J. De Visscher

Nadere informatie

De tool in excel bestaat uit een aantal werkbladen. Per werkblad wordt aangegeven welke elementen deze bevat en wat de gebruiker kan invullen.

De tool in excel bestaat uit een aantal werkbladen. Per werkblad wordt aangegeven welke elementen deze bevat en wat de gebruiker kan invullen. Handleiding DuboMat tool DuboMat tool asfaltcontract Den Haag De DuboMat tool wordt beschikbaar gesteld aan de inschrijvers voor het asfaltcontract Den Haag. Ze mogen deze tool alleen gebruiken voor het

Nadere informatie

Keteninitiatief. Datum: september Versie 1 / september Verantwoordelijke voor dit verslag is André van Wijk.

Keteninitiatief. Datum: september Versie 1 / september Verantwoordelijke voor dit verslag is André van Wijk. Keteninitiatief Versie 1 / september 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is André van Wijk Pagina 1 van 5 3.D.1 Keteninitiatief Duurzame leverancier: Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties

Nadere informatie

Towards a greener road infrastructure by integrating environmental aspects in procurement and design

Towards a greener road infrastructure by integrating environmental aspects in procurement and design Symposium Towards a greener road infrastructure by integrating environmental aspects in procurement and design 17 May 2017 Duurzaam aanbesteden van proefvak N171 te Kontich: evaluatie door de aannemer.

Nadere informatie