Provincie Noord-Holland I.a.v. de beer H. Smits, informateur Postbus DA HAARLEM. Gaat ook Noord-Holland voor een Provinciaal Sportakkoord?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Noord-Holland I.a.v. de beer H. Smits, informateur Postbus DA HAARLEM. Gaat ook Noord-Holland voor een Provinciaal Sportakkoord?"

Transcriptie

1 Nederlands OLympisch Comité NederLandse Sport Federatie Provincie Noord-Holland I.a.v. de beer H. Smits, informateur Postbus DA HAARLEM Public Affairs Doorkiesnr. Kenmerk Datum J39OSBXPA Arnhem, 26 maart2019 Betreft: Gaat ook Noord-Holland voor een Provinciaal Sportakkoord? Geachte heer Smits,, Als informateur speelt u een sleutelrol bij het opstellen van het provinciale collegeakkoord waarin de beleidsplannen voor de komende vier jaar worden vastgelegd. Ik wil u namens de sporters en sportverenigingen in de Noord-Holland graag wijzen op de mogelijkheid van het sluiten van een Provinciaal Sportakkoord. Waarom een Provinciaal Sportakkoord? Omdat sport veel voor de samenleving kan betekenen. Sport geeft plezier door zelf te sporten of door te genieten van andere sporters maar er is meer, veel meer. Sport verbindt, draagt bij aan de volksgezondheid, brengt ons dichter bij de natuur, vergemakkelijkt de integratie van mensen met een beperking, en mensen met een migratleachtergrond en is goed voor de economie. Je kunt het ook anders zeggen. We winnen veel met sport, ook in Noord-Holland! Als verbindend middenbestuur heeft de provincie een sleutelrol tussen het Nationale Sportakkoord uit 2013 en de lokale sportakkoorden die in veel gemeenten worden gesloten. De provincie kan een cruciale rol spelen om iedere inwoner zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving met plezier te laten bewegen. Op lokaal niveau formuleren gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties samen hun uitdagingen, ambities en concrete plannen op sportgebied in het lokale sportakkoord. De provincie Noord-Holland kan deze lokale initiatieven ondersteunen en versterken. Vanuit haar kerntaken in recreatie en ruimtelijke ordening maar zeker ook vanuit haar regisserende en faciliterende rol richting de gemeenten.

2 NederLands OLympisch Comité NederLandse Sport Federatie Er is op 11 maart in Haarlem reeds een goede basis gelegd voor een Noord-Hollands Sportakkoord tijdens het Lijsttrekkersdebat Sport en Cultuur Noord-Holland. De lijsttrekkers en kandidaten van vijf van de zes aanwezige partijen (CDA, GroenLinks, PvdA, SP en D66) hebben na afloop van het debat een Investeringsagenda voor Sport en Cultuur Noord-Holland onderschreven. De zeven ambities uit deze lnvesteringsagenda vormen een goede basis voor een Noord-Hollands sportakkoord: 1. Een goede spreiding van het cultuuraanbod en een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving kenmerken voor ons Noord-Holland als een provincie die aantrekkelijk is om in te wonen, te werken en te recreëren. De provincie is verantwoordelijk voor het voeden en onderhouden van de creatieve en sportieve humuslaag, zowel in de stad als op het platteland. 2. Meedoen in sport en cultuur stimuleert de motorische ontwikkeling, geestelijke en fysieke gezondheid, samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. Deze eigenschappen ziet de provincie als onontbeerlijk voor burgers en werknemers in de inclusieve Noord-Hollandse kennissamenleving van de 21e eeuw. 3. Elk kind heeft, ongeacht de plek van opgroeien, recht op goed cultuuronderwijs en kansen om te sporten. Dit stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot nieuwsgierige burgers en ondernemende, flexibele denkers, die in staat zijn de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Cultuureducatie en sport verdienen blijvende ondersteuning vanuit de provincie. 4. We stimuleren verduurzaming van culturele voorzieningen en sportaccommodaties. Beheerders en verenigingen verdienen een stimulans vanuit de provincie bij het realiseren van hun ambitie om deze voorzieningen uit te rusten met led-verlichting, isolatie en zonnepanelen. 5. Vrijwilligers zijn voor ons het onmisbare kapitaal voor goed functionerende sportverenigingen en cultuurorganisaties. Verenigingen en culturele organisaties verdienen ondersteuning van de provincie fb.v. deskundigheidsbevordering) bij het vitaliseren van hun (vrijwilligers)organisatie. 6. Talentontwikkeling in sport en cultuur leveren een bijdrage aan de ontplooiing van alle inwoners van Noord-Holland. Vanwege het bovenlokale karakter van talentontwikkeling is voor de ondersteuning een rol weggelegd voor de provincie. 7. Gemeenten, instellingen en scholen hebben bij het aanpakken van bovenlokale uitdagingen in cultuur en sport een blijvende behoefte aan provinciale kennismakelaars en verbinders.

3 - Bijlage: NederLands Otympisch Comité NederLandse Sport Federatie Elk van deze ambities raakt de rol van de provincie en kan de provinciale kerntaken versterken en wij hopen daarom dat ook Noord-Holland na de verkiezingen in gesprek gaat met gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties om te komen tot een Provinciaal Sportakkoord. Ter inspiratie treft u bij deze brief onze eerdere uitgave Investeer en bouw mee aan sport! met daarin onze input voor de provinciale verkiezingsprogramma s. Met vriendelijke groet, Gerard Dielessen Algemeen directeur NOC*NSF [ 1 C*NJ Ellis van der Weerden Directeur Team Sportservice : Sservice Investeer en bouw mee aan sport!

4 r, 1 9a ;

5 2 1 Investeer en bouw mee aan sport! Voorwoord We winnen veel met sport, c In 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Ook de waterschappen worden komend jaar opnieuw verkozen. En dat terwijl de Tweede Ka merverkiezingen van 2017 en de raadsverkiezingen eerder dit jaar nog vers in ons geheugen liggen. Drie jaar op rij aan ons allen de kans om sport, recreatie en meer bewegen een welverdiende plek op de politieke agendas te geven. Dat is belangrijk, omdat sport veel voor de samenleving kan betekenen. Sport geeft ple zier door zelf te sporten of door te genieten van andere sporters maar er is meer, veel meer. Sport verbindt, draagt bij aan de volksgezondheid, brengt ons dichter bij de natuur, vergemak kelijkt de integratie van mensen met een beperking, en migra tieachtergrond, is goed voor de economie. Je kunt het ook anders zeggen. We winnen veel met sport. Het nationaal Sportakkoord, waar Rijk, gemeenten en sport hun krachten bundelen, verkeerd nu in een eindfase. Ook provin cies en waterschappen hebben baat bij sport en recreatie. En omgekeerd kunnen zij veel doen aan het verder versterken van de sport. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden op en aan het water, in de natuur en het landelijke gebied. Maar ook via bovenre gionale sportaccommodaties, het mogelijk maken van sporte venementen en ondersteuning van mogelijkheden voor (top) sporters. Provincies kiezen steeds meer voor een gerichte inzet op sport, bewegen en vitaliteit. Zij vinden NOC*NSF aan hun kant. Als het aan ons ligt zet die ontwikkeling de komende jaren door. Met veel plezier presenteren wij u daarom dit informatieboekje. Speciaal voor iedereen die betrokken is bij de verkiezingen voor de Provinci ale Staten en de waterschappen. Doe er vooral uw voordeel mee bij het opstellen van uw verkie zing s programmas. Wij zullen uw werkzaamheden met veel belangstelling volgen. Wij wensen u een mooie, succes volle en bovenal sportieve verkie zingsstrijd toe. Investeer en bouw mee aan sport André Bot huis, Voorzitter NOC*NSF Gerard Dietessen, Atgemeen Directeur NOC*NSE Mei2018

6 t & 1 t,,., IS) 1 Ja Ij 1

7 6 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogrammas Verbeter de mogelijkheden voor buitensport Jong en oud, man en vrouw, wit en zwart, met en zonder beperking, polderheld en stadsmens, iedereen hoort te kunnen recreëren op of aan het water. Lekker sportief bezig zijn, genieten van de natuur, van de rust, in de stad, in de polder, aan een rivier of aan de kust. De Rijksnatuurvisie 2024 Natuur lijk verder beschrijft het Neder landse natuurbeteid voor de ko mende tien jaar. Kernpunt van de visie is dat natuur midden in de samenleving hoort. De nota geeft aan dat mensen meer groen wil len in hun directe omgeving. Dat willen ze om te kunnen sporten, te ontspannen en het ervaren van vrijheid. De provincies hebben via de uitvoering van het natuurbe leid, het beleid voor het Landelijk gebied en het waterbeleid veel invloed op de mogelijkheden voor sport in de buitenlucht. Buiten sporten begint al direct bij de voordeur. Het besluit van iemand om wel of niet buiten te gaan sporten hangt direct samen met de inrichting van dorp of stad. In dit opzicht valt er in het bijzonder veel te winnen bij de overgang van de bebouwde om geving naar de natuur. Door een passende inrichting van het bui tengebied kunnen waterbeheer, natuur, recreatie en sport met elkaar worden gecombineerd. Provincies spelen een belang rijke rol bij de toegankelijkheid van deze gebieden, bijvoorbeeld via openstellingssubsidies. Voor natuurgebieden en het waterbe leid. Het landelijk gebied is van groot belang om lekker gezond buiten te kunnen bewegen en ontspannen. Provincies spelen een cruciale rol in de kwaliteit van de recreatieve infrastructuur voor bijvoorbeeld fietsers, ruiters, wandelaars en de aanleg van go Ifba n en. 1 De waterschappen zorgen voor de inrichting en beheervan de wateren in Nederland. Met soms kleine voorzieningen zoals kano in- en uitstapplaatsen, visstei gers en parkeerplaatsen kunnen zij een enorme impuls geven aan sportieve recreatie. Ook kan zo een goede inrichting van onder houdspaden fors bijdragen aan betere opties voor recreanten. Wandelaars en fietsers maken dankbaar gebruik van de struin paden door de uiterwaarden of onverharde en verharde wegen langs het water. Maar liefst 2.5 miljoen Nederlan ders doen jaarlijks aan waterre creatie. Voor jongeren is de ken nismaking met waterrecreatie en het leren omgaan met water net zo vanzelfsprekend als fietsen in het verkeer of als schoolzwem men. Nederland beschikt over het meeste recreatiewater per inwoner in de wereld, met meer dan vierduizend kilometer vaar wegen. Een goed en degelijk beheer van deze vaarwegen en andere wateren met hun vele bruggen, steigers en vissersstek ken zijn voor waterrecreanten onmisbaar. Paden en wegen, ver hard of onverhard, maken de wa terrecreatieplekken bereikbaar. En s winters moeten de schaat sers niet worden vergeten. Waterzuiveringsbedrijven ver wijderen ongewenste stoffen uit het water. De natuur helpt ook een handje door met behulp van waterplanten zelf afvalstoffen af te breken. Gevolg hiervan is wel dat veel waterwegen veel waterplanten herbergen. Dit kan een veilig gebruik van de waterwegen in de weg staan. Boten lopen vast en zwemmers raken verstrikt in omvangrijke velden van waterplanten. Deze situaties vragen aandacht van zowel de waterre creatiesector als alle betrokken overheden. Suggesties voor uw ver k ie z i n g s pro g ra mm a Besteed in het provinciebeleid en het waterschapsbeleid meer aandacht aan behoud en verruiming van buitensport en openluchtrecreatie. Zorg voor een toereikende uniforme provinciale open stellingsbijdrage voor na tuurgebieden, draag bij aan investeringen in recreatieve voorzieningen en investeer in een robuuste natuur. Zorg voor veilige, toeganke lijke en gekoppelde wandel-, fiets-, vaar- en ruiterroutes. Vergroot het aantal aanleg-en ligplaatsen voor de water sport, inclusief voorzieningen, en ontwikkel het netwerk van

8 8 1 Inveeteer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma s 1 9 taiké Soege,.j (ije ZijN E C Infographic voo. ze l8o+ei 4O VAAN 1 veo &ofj mef vase MAS+ f 1 Zw t1ria$s r tflo61e,1 UOIDOEAI AAN Slg NGé Fêi Ç6KD 2OIf kiaen ER. ZL,JEMWA+êR t 0CA1.éS!1 lcti:l. ER i.i Io.33 PECR6A1E 9iNNFMwA1e V.SWA1 P. s4a.jdeao Spn46IvIiER EcR6AE?S vaatroutes zonder hindernis sen [te lage bruggen ed.). Investeer in meer natuur in en aan het water, evenals inrichting en beheer van voor zieningen voor vissen, varen, zwemmen, schaatsen e.d. Betrek sportbonden en re creantenorganisaties actief bij planvorming en uitvoering. Hier liggen dikwijls mogelijk heden voor medefinanciering, beheer en promotie/voorlich ting. Bevorder samen met stadsen gebiedsontwikketaars dat de gebruikswaarde van water voor zoveel mogelijk Neder landers ten volle wordt aan gewend. Zorg ervoor dat beleidsma kers bij wateropgaven de re creatieve toegankelijkheid van waterrecreatiemogelijkheden als speerpunt opnemen in de gebiedsontwikkeling. Betrek bij de aanleg, beheer en onderhoud van waterwe gen de waterrecreatiesector in een zo vroeg mogelijk sta dium. Zoek samen met de water recreatiesector naar oplos singen voor het waterplanten probleem, met behoud van de waterkwaliteit. Dit wordt gesteund door: e enho HISWA t4 Natuurmonumenten LandschaPPen NL 1 Infographic WMP &&taje6t tie,uerlaid? MPAtC G t k Çj o+ E1 &ELuEEG+ vp,j. S+éoElijk Ge8Eb: VEtI JOe.IGE 6eaIkEg. tö Get k+ DE O?EN8 weg. E.EDE,J: 0t4D&gE Ge;k6Rr. nv -- --, Go( RpeitJ eeek &?oi0 Stoof tua+egsk; Ge&;kf pafl, 9o5, 1ND Cu DI4P EN. keioeen SPElEN VOORAl in f O EN8APE e;+enler EN O Ste VEID&Y EN Scl4oöl FIé NEN. 1 S S

9 1 a t., Ij 1

10 1 2 1 Investeer en bouw mee aan sporil Input voor verkiezingsprogrammas Hep verenigingen bij het verduurzamen van sportaccommodaties t Infographic In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten op zichte van het pre-industriële niveau en liefst tot anderhalve graad. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dicht bij nul in het jaar De transitie naar een C02- arme energievoorziening vraagt om een grote inspanning van bur gers, bedrijven en overheden, inclusief provincies. Het verduurzamen van sportaccommodaties draagt daar aan bij. Een lagere energie rekening voor de sportvereniging is daarbij mooi meegenomen. Een energieneutrale sportaccommodatie biedt tevens inspiratie voor al len die daarvan gebruik maken. De Sociaal Economische Raad [SER) constateert dat veel ener giebesparingsprojecten niet of moeilijk van de grond komen door problemen met de finan ciering. Het gaat vooral om maatregelen die rendabel zijn maar een langere terugver dientijd hebben )vaak vijf jaar of langer). Veel sportverenigingen popeten om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Hun en thousiasme wordt echter te vaak getemperd door een gebrek aan financiële armslag. Provincies kunnen sportverenigingen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door, aan vullend op de rijksregeling voor de verduurzaming van sportac commodaties, zelf een onder steuningsregeling op te stellen. Provincies kunnen ook innovaties stimuleren op het gebied van duurzaamheid bij sportclubs, zo als recycling, energieopwekking en een goede waterhuishouding bij kunstgrasvelden. Ook kan de provincie bijdragen aan een ac commodatietonds voor borgstel lingen, subsidies en innovaties. Suggesties voor uw ver k ie z i n g s pro g ram ma: Ondersteun sportverenigin gen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties met kennis en advies. Stimuleer innovaties rond energiebesparing op sportac commodaties. Zet een accommodatiefonds op waaruit borgstellingen, subsidies en innovaties wor den gefinancierd. Zorg voor een positieve prik kel voor de sportclub door de lagere aan hen ten gunste te laten komen. Hoeveel ve8t.kr ei SpoRTcl8? t4f G nidd QE y&g;k:.o3o (V 2o.oao kla14 oe geken,n6 kaf.j % Df.J Doog: d1in L DC jfaljkse iepekenrd 6: Io.o_oo,- - Zo ka q ER miijocn EYfPbRD LJODpJ op Gernet4etIjk SfOR+CC0Mtfl0D4a 1

11 Wf 1. n t -4. r

12 16 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma s Sport voor iedereen bereikbaar Afgesproken is sportaanbieders zo toe te rusten dat iedereen zich welkom voelt. Daarbij is afscheid genomen van de inmiddels verou derde doetgroepenbenadering: over handicaps, sociale achtergrond en statushouders wordt met geen woord meer gerept. Steeds zijn dezelfde randvoorwaarden onvoldoende op orde: communicatie, vervoer, financiën om mee te doen en de matching van vraag en aan bod. De gestructureerde aanpak die is ontwikkeld in het programma Grenzeloos actief kan als voorbeeld dienen voor hoe het beter kan. De afgelopen drie jaar is vanuit de Landelijke overheid ge I nves teerd in het programma Oren zeloos actief. Dit programma beoogt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. Veel leden van deze groep lukt het nog altijd niet om dicht bij huis passend sport- en beweegaanbod te vin den. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd vindbaar, toegankelijk, ontbreken sporthulpmiddelen of tinanciën om te kunnen partici peren of is er geen vervoer. Grenzeloos actief is opgezet om een landelijk dekkende struc tuur en passend sport- en be weegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Voor een succesvolle uitvoering van Grenzeloos actief bundelt het Ministerie van Volksgezond heid, Welzijn en Sport tvws) de krachten met NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkrachtl2 en Kenniscentrum Sport. De provin cies kunnen hierbij een belang rijke verbindende rol vervullen. Doel van Grenzeloos actief is dat er in 2019 een landelijk dekkende structuur is van ruim veertig regionale samenwerkingsver banden. Een regionale netwerkstructuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het mat- chen van de behoefte aan bewe gen en sport van mensen met een beperking en het voor hen vindbaar maken van het beschik bare sport- en beweegaanbod. Het samenwerkingsverband komt tot stand door met maat werk binnen de regio bestaande structuren op lokaal niveau te verbinden en te versterken. Hier bij kan aan verschillende netwerken worden gedacht: de zorg, revalidatie, onderwijs, welzijn, sport en sociale netwerken van de diverse decentralisaties. Pro vincies kunnen een belangrijke rol spelen bij de continuiteit van deze regionale samenwerkings verbanden door het opnemen van beleidsdoetstellingen voor gehandicaptensport en deze vervolgens af te stemmen met de regionale samenwerkings verbanden. Suggesties voor uw ver k i ez i n g s pro g ram ma Kies voor een verbindende rol van de provincies op het gebied van de randvoorwaar den als vervoer, financiën, sporthulpmiddelen en toe gankelijkheid, het afstemmen over evenementen, het vindbaar maken van het aanbod en het matchen van vraag en aanbod. Conctusïe uit onderzoek Mutier Insti tuut Gehandicaptensport in Gemeen ten en Provincies (februari 2016) Kijkend naar gehandicaptensportbeteid in provin cies blijkt dat zeven provincies beteidsdoetstet tingen voor gehandicaptensport hebben vastge legd en dat hij een groot deel van de provincies budget voor gehandicaptensport beschikbaar is. De provincies Flevoland, Noord-Holland, Overijsset. Utrecht, ZeeLand en Zuid-Holland hebben geen beteidsdoetstettingen gehandicap tensport vastgelegd en de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben daarnaast geen budget voor gehandicaptensport.

13 . - ït : v u t 1 61a1N 1 ds uee eew MFQ Jee1se8 t

14 20 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogrammas Benut de kata[yserende t DL. van sportevenementen Nederland heeft de afgelopen jaren mooie sportevenementen geor ganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de Giro ditalia 2016 in Gelderland, het EK Vrouwenvoetbal in 2017 in meerdere delen van Nederland en hetwk Baanwielrennen 2018 in Apeldoorn. Dit zijn grote sporte venementen die niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk en economisch een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Op dit moment wordt er gewerkt aan evenementen zoals het WK Hand boogschieten in 2019 en zijn er ambities voor het organiseren van het WK Wielrennen in Met het verwerven en ondersteu nen van grote éénmalige of jaar lijks terugkerende evenementen zorgt een provincie naast een geweldig sportevenement ook voor een sterkere regionale eco nomie. Grote evenementen zet ten de regio op de kaart, zorgen voor meer bestedingen en kun nen langdurige effecten hebben op de toeristische bestemmin gen die aansluiten bij het prof let van de regio. Provincies kunnen hier een krachtige rol vervullen. Dan gaat het niet alleen om een financi ele rol, maar als aanjager door stimuleren van bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de sport zelf. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat sportevenementen een positieve impact kunnen hebben op de gezondheid van mensen, het imago van de sport ot stad en regio, de mate van sociale betrokkenheid, de hoogte van de sportdeelname en op de lokale en regionale economie. Grote sportevenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie en bran ding van de provincie. Naast de positieve economische impact van het sportevenement zelf, zijn er ook kansen om maatschappelijke vraagstukken te koppelen aan het sportevene ment. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van gezondheid en meer bewegen via activatiepro gramma s rondom evenemen ten. De provincie kan hierin een regierol of ondersteunende rol nemen door de Organisatie van sportevenementen te stimuleren en dit op te nemen in haar be leid s plannen. Sportevenementen genereren idealiter positieve maatschap pelijke effecten. De kans daarop gemeenten, is het grootst als de partners scholen, sport clubs, regionale ondernemers, etc. een actieve rol spelen in de organisatie. De provincie kan hierbij optreden als verbindende schakel. Suggesties voor uw ver k e z n g s programma: Zorg voor financiële onder steuning voor sportevene menten. Vergroot de verbindende kracht van sportevenemen ten door sportclubs, scholen en regionale ondernemers te stimuleren om zich aan te sluiten bij sportevenementen. Verbind via de inzet van het netwerk van partners. C Infographic bja4 is P6 ImpiCT VAJ SO+ENMENf6N7 GODIIAIA icic eciiömjjci4e ADDiI.ONEJE frnpcr 8EoEkJS 8ECCIG -çli_di 3,3 (bhij. I1I(t 2 2

15 13 t t 1* T[J 1w! 1 t Ir

16 ttop)s ies 5. Stem regionaal. eni eaf. Oc 24 1 investeer en bouw mee aan sport! Input voor verk!ezingaprogrammas 1 25 portaccommodat nhchting publieke ruimt C Infographic Sport en bewegen beperkt zich niet tot de sportaccommodatie of het fitnesscentrum. Anno 2019 luidt de opdracht voor de provincies: werk samen met de sport, inwoners, schoten, de bouwsector en vete andere betrokkenen en instanties om kansen te pakken voor een publieke ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen voor iedereen. Daarbij gaat het om parken, buurten, de openbare weg, schoolge bouwen, schoolpleinen, zorginstetlingen, bedrijfsterreinen, culturele ontmoetingsplaatsen en nog veel meer. Ook het omgekeerde geldt: er is nog veel werk te verzetten om sportaccommodaties beter geschikt te maken voor gymles sen en culturele activiteiten. Zogeheten open clubs en open sportparken vervullen hierbij een sleutelrol. Ondernemende sport verenigingen die zich meer als open club willen ontwikkelen ver dienen daarom een steuntje in de rug. Toch lopen zij nog vaak aan tegen verouderde wet- en regel geving. Zij zijn erg geholpen met eenvoudiger regels of een meer flexibele toepassing daarvan. Ook is behoefte aan multisport accommodaties voor talenten Landelijk de Centra voor Topsport en Onderwijs en in de regio de Regionale Trainings Centra. Met name op het gebied van topsport en talentontwikkeling valt nog veel te winnen met regionale af stemming, een betere aansluiting op de behoeften van sportbonden en betere samenwerking met het onderwijs. Investeringen in sterke sportaan bieders, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties zijn in de praktijk hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van de ge meente. Provincies investeren vervolgens in de zachte en/of harde sportintrastructuur. Die steun is belangrijk, zeker als het om ttop]sportaccommodaties gaat met een regionale functie. Nederlanders stellen steeds ho gere eisen aan de plek waar ze hun sport beoefenen. Mensen wil len met plezier naar hun sportac commodatie gaan. Goede sport accommodaties zijn daardoor van groot belang om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Met de economische crisis achter de rug, vragen wij provincies om gehoor te geven aan de oproepen vanuit de ge meenten, het onderwijs, de cul tuur, de zorg en de sportclubs om te investeren in bovengemeente lijke sportaccommodaties d.w.z, accommodaties die voor meer dere doeleinden inzetbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. JAT 1EVET SoT op? r1ioj viei JSEtJ S?oer,S NrVA% Dii- IEve4 w ek 6,8 Ago op. OEaE WAA,D - ki vei4ôö6b WODPJ Doog AÇr.jDRcH4 E J JZEê vat., D (OkME 0I#iEk.

17 26 1 Investeer en bouw mee aan sportl C Infographic AIFiT kost EEN ONG2.OpJOG teftiji ONCZoJDE IÇ WØOUfEIJ Z jpj Ee» 8e(AN6;;ke OORlRIc. VN 2Jk4e ErS L4iAI. INAC4IV4ej+ kô OvEgGELUCHf IcoS mlp.ro Eo 1, mi(jrd Etigö pe JAAR. OjCaoI JD (f6elajoon-er J GAAN SAMEeJ ME4 IAGeQe SOcAAI EcoMoM;Scl4E S+A+4r. Suggesties voor uw ver k ie z i n g s pro g ra mm a Kies op het terrein van de ruimtelijke ordening voor beleid dat de publieke ruimte directer inricht en uitnodigt op sport en bewegen. Maak daarbij gebruik van de kansen die de investeringsagenda, Bouwagenda en Omgevings wet bieden. Investeer in Open Clubs en nieuwe sportieve fysieke omgevingen topen sportpar ken). Vereenvoudig wet- en regel geving ter bevordering van het ondernemerschap bij sport verenigingen. Investeer in eenmalige [ac commodatielaanpassingen voor multi-sectoraal gebruik, aanschaf materialen, frictiekosten en structurele bijscholings-, personeels- en vervoers kosten. Organiseer regionale, inter gemeentelijke kennisdeling en afstemming ten behoeve van de spreiding, benutting en kwaliteit van sportaccommo daties, alsmede de verbinding met de publieke ruimte. Benut bij het realiseren van sportaccommodaties de ruim aanwezige kennis bij sport bonden.

18 .1

19 30 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogrammas Ontwikket sporttaent Sanne Wevets begon op haat vierde bij Quick, de plaatselijke gym nastiekvereniging in OldenzaaL Ketly van Zon, stattte haat Para[ym pische cartière op 9 jatige leeftijd bij TW BSM in Dongen.. Vanaf de sportvereniging werd de ontwikkeling van hun talent eerst regionaal en vervolgens op landelijk niveau ondersteund. Zo werden ze uitge daagd om het beste uit zichzelf te halen. Succesvote tatentontwik kel.ing rust op vijf pijl.ers: 1. Begeleiding van sporters door een bevoegde professional, zoals buurtsportcoaches en trainers. 2. Beschikbaarheid van trai ningsfaciliteiten waar sporttalenten op de door hen gewenste momenten gebruik van kunnen maken. 3. Aanwezigheid van multisport accommodaties. Sporters en coaches komen daardoor makkelijk met elkaar in con tact, waardoor ze sneller van elkaar kunnen leren en voor zieningen doelmatig aange boden kunnen worden. 4. Keuze voor duale carrière, met niet alleen aandacht voor sport, maar ook voor onder wijs. Dat kan onder meer door sport en onderwijs fysiek dichter bij elkaar te brengen in Regionale Trainings Centra (RTC]. 5. Lerende omgevingen voor talentvolle topsporters in Centra voor Topsport en On derwijs [CTO) en Regionale Topsport Organisaties IRTO). Zij verbinden gemeenten, sportbonden, onderwijs en andere partijen. Suggesties voor uw ver k ie zing s pro g ra mm a Stem uw ambities voor topsportactiviteiten, -accommo daties en evenementen af met rijk, gemeenten en andere provincies. Investeer in buurtsportcoa ches en trainer/coaches die binnen talentontwikkehngs programma s onder regie van sportbonden aan de slag kunnen. Investeer in multisportac commodaties in de buurt van topsporttalentscholen of top sportvriendelijke onderwijsin stellingen. Ontwikkel een RTC, samen met sportbonden. Faciliteet het Regionale Trainings Cen tra samen met de Regionale Topsport Organisaties. Faciliteer en investeet in uw Centrum voor Topsport en Onderwijs of Nationaal Trai nings Centrum als deze zich in uw provincie bevindt, C Infographic ftovei tvogdf P. 9joG t.j EtJ CEspög 0 ScItool k;ndren ti oe!ci4oii 14E4 ougi.jich4-. GEEf+ mimdeg ApJ. c GmIe! pep. iek DOOE cuhtj i i çpogl.er.j L.JogDe4 Et is VAAk Gk MN rcirooipfesa4ej 8e+. G5MI0cM.eJ Npeç ScHool.

20 32 1 Investeer en bouw mee aan sporfl Input voor verkiezingsprogramma s 1 33 NederLand: lopsporti nfrastructuu t ro Noord o CTO Noord Wiem Vedman 2 Chartes Urbanus Amsterdam CTO Amsterd: O RTO Utrecht Marieke Dijkstra CTO MetropooL Den Haag - Rotterdam 4, irt Centrum CTO PapendaL 44 CTO Metropoot Edwin Lodder 0 CTO Papendat Ronatd Veerbeek NederLand: Topsportïnfrastructuur Meer informatie: CIO Zuid 6 1 NationaaL Topsport Centrum RTO Limburg Geert Ruigrok 1.

21 34 Investeer en bouw mee een sport! OQÇ WOC*NSF En het collectief van de buitensportbonden: k fbn CNr t wrtverbond De inhoud wordt ondersteund door: SPORT KRACHT Nir1 9d/5Qr t/ Sport en Gemeenten En met medewerking van: kenniscentrum sport mulier instituut 5 Input voor verkiezingsprogrammas

22 _ t-) cl) I._ - cl) CI CI 0 w,c.) u 0.0 CI to CI 0 0 ZOZU 1* L) Wt WW * z ocj zo Ccl cl) E c E - ccl 0 0) C E 0.2 Z _ cl) 00 Ccl Ccl - - 0) 0 cl) C0 t- E 0 Ccl W O -0 cz E O 0 0) -(0 W 0 Q U: c_) 13Dt (0 t