Provincie Noord-Holland I.a.v. de beer H. Smits, informateur Postbus DA HAARLEM. Gaat ook Noord-Holland voor een Provinciaal Sportakkoord?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Noord-Holland I.a.v. de beer H. Smits, informateur Postbus DA HAARLEM. Gaat ook Noord-Holland voor een Provinciaal Sportakkoord?"

Transcriptie

1 Nederlands OLympisch Comité NederLandse Sport Federatie Provincie Noord-Holland I.a.v. de beer H. Smits, informateur Postbus DA HAARLEM Public Affairs Doorkiesnr. Kenmerk Datum J39OSBXPA Arnhem, 26 maart2019 Betreft: Gaat ook Noord-Holland voor een Provinciaal Sportakkoord? Geachte heer Smits,, Als informateur speelt u een sleutelrol bij het opstellen van het provinciale collegeakkoord waarin de beleidsplannen voor de komende vier jaar worden vastgelegd. Ik wil u namens de sporters en sportverenigingen in de Noord-Holland graag wijzen op de mogelijkheid van het sluiten van een Provinciaal Sportakkoord. Waarom een Provinciaal Sportakkoord? Omdat sport veel voor de samenleving kan betekenen. Sport geeft plezier door zelf te sporten of door te genieten van andere sporters maar er is meer, veel meer. Sport verbindt, draagt bij aan de volksgezondheid, brengt ons dichter bij de natuur, vergemakkelijkt de integratie van mensen met een beperking, en mensen met een migratleachtergrond en is goed voor de economie. Je kunt het ook anders zeggen. We winnen veel met sport, ook in Noord-Holland! Als verbindend middenbestuur heeft de provincie een sleutelrol tussen het Nationale Sportakkoord uit 2013 en de lokale sportakkoorden die in veel gemeenten worden gesloten. De provincie kan een cruciale rol spelen om iedere inwoner zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving met plezier te laten bewegen. Op lokaal niveau formuleren gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties samen hun uitdagingen, ambities en concrete plannen op sportgebied in het lokale sportakkoord. De provincie Noord-Holland kan deze lokale initiatieven ondersteunen en versterken. Vanuit haar kerntaken in recreatie en ruimtelijke ordening maar zeker ook vanuit haar regisserende en faciliterende rol richting de gemeenten.

2 NederLands OLympisch Comité NederLandse Sport Federatie Er is op 11 maart in Haarlem reeds een goede basis gelegd voor een Noord-Hollands Sportakkoord tijdens het Lijsttrekkersdebat Sport en Cultuur Noord-Holland. De lijsttrekkers en kandidaten van vijf van de zes aanwezige partijen (CDA, GroenLinks, PvdA, SP en D66) hebben na afloop van het debat een Investeringsagenda voor Sport en Cultuur Noord-Holland onderschreven. De zeven ambities uit deze lnvesteringsagenda vormen een goede basis voor een Noord-Hollands sportakkoord: 1. Een goede spreiding van het cultuuraanbod en een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving kenmerken voor ons Noord-Holland als een provincie die aantrekkelijk is om in te wonen, te werken en te recreëren. De provincie is verantwoordelijk voor het voeden en onderhouden van de creatieve en sportieve humuslaag, zowel in de stad als op het platteland. 2. Meedoen in sport en cultuur stimuleert de motorische ontwikkeling, geestelijke en fysieke gezondheid, samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. Deze eigenschappen ziet de provincie als onontbeerlijk voor burgers en werknemers in de inclusieve Noord-Hollandse kennissamenleving van de 21e eeuw. 3. Elk kind heeft, ongeacht de plek van opgroeien, recht op goed cultuuronderwijs en kansen om te sporten. Dit stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot nieuwsgierige burgers en ondernemende, flexibele denkers, die in staat zijn de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Cultuureducatie en sport verdienen blijvende ondersteuning vanuit de provincie. 4. We stimuleren verduurzaming van culturele voorzieningen en sportaccommodaties. Beheerders en verenigingen verdienen een stimulans vanuit de provincie bij het realiseren van hun ambitie om deze voorzieningen uit te rusten met led-verlichting, isolatie en zonnepanelen. 5. Vrijwilligers zijn voor ons het onmisbare kapitaal voor goed functionerende sportverenigingen en cultuurorganisaties. Verenigingen en culturele organisaties verdienen ondersteuning van de provincie fb.v. deskundigheidsbevordering) bij het vitaliseren van hun (vrijwilligers)organisatie. 6. Talentontwikkeling in sport en cultuur leveren een bijdrage aan de ontplooiing van alle inwoners van Noord-Holland. Vanwege het bovenlokale karakter van talentontwikkeling is voor de ondersteuning een rol weggelegd voor de provincie. 7. Gemeenten, instellingen en scholen hebben bij het aanpakken van bovenlokale uitdagingen in cultuur en sport een blijvende behoefte aan provinciale kennismakelaars en verbinders.

3 - Bijlage: NederLands Otympisch Comité NederLandse Sport Federatie Elk van deze ambities raakt de rol van de provincie en kan de provinciale kerntaken versterken en wij hopen daarom dat ook Noord-Holland na de verkiezingen in gesprek gaat met gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties om te komen tot een Provinciaal Sportakkoord. Ter inspiratie treft u bij deze brief onze eerdere uitgave Investeer en bouw mee aan sport! met daarin onze input voor de provinciale verkiezingsprogramma s. Met vriendelijke groet, Gerard Dielessen Algemeen directeur NOC*NSF [ 1 C*NJ Ellis van der Weerden Directeur Team Sportservice : Sservice Investeer en bouw mee aan sport!

4 r, 1 9a ;

5 2 1 Investeer en bouw mee aan sport! Voorwoord We winnen veel met sport, c In 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Ook de waterschappen worden komend jaar opnieuw verkozen. En dat terwijl de Tweede Ka merverkiezingen van 2017 en de raadsverkiezingen eerder dit jaar nog vers in ons geheugen liggen. Drie jaar op rij aan ons allen de kans om sport, recreatie en meer bewegen een welverdiende plek op de politieke agendas te geven. Dat is belangrijk, omdat sport veel voor de samenleving kan betekenen. Sport geeft ple zier door zelf te sporten of door te genieten van andere sporters maar er is meer, veel meer. Sport verbindt, draagt bij aan de volksgezondheid, brengt ons dichter bij de natuur, vergemak kelijkt de integratie van mensen met een beperking, en migra tieachtergrond, is goed voor de economie. Je kunt het ook anders zeggen. We winnen veel met sport. Het nationaal Sportakkoord, waar Rijk, gemeenten en sport hun krachten bundelen, verkeerd nu in een eindfase. Ook provin cies en waterschappen hebben baat bij sport en recreatie. En omgekeerd kunnen zij veel doen aan het verder versterken van de sport. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden op en aan het water, in de natuur en het landelijke gebied. Maar ook via bovenre gionale sportaccommodaties, het mogelijk maken van sporte venementen en ondersteuning van mogelijkheden voor (top) sporters. Provincies kiezen steeds meer voor een gerichte inzet op sport, bewegen en vitaliteit. Zij vinden NOC*NSF aan hun kant. Als het aan ons ligt zet die ontwikkeling de komende jaren door. Met veel plezier presenteren wij u daarom dit informatieboekje. Speciaal voor iedereen die betrokken is bij de verkiezingen voor de Provinci ale Staten en de waterschappen. Doe er vooral uw voordeel mee bij het opstellen van uw verkie zing s programmas. Wij zullen uw werkzaamheden met veel belangstelling volgen. Wij wensen u een mooie, succes volle en bovenal sportieve verkie zingsstrijd toe. Investeer en bouw mee aan sport André Bot huis, Voorzitter NOC*NSF Gerard Dietessen, Atgemeen Directeur NOC*NSE Mei2018

6 t & 1 t,,., IS) 1 Ja Ij 1

7 6 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogrammas Verbeter de mogelijkheden voor buitensport Jong en oud, man en vrouw, wit en zwart, met en zonder beperking, polderheld en stadsmens, iedereen hoort te kunnen recreëren op of aan het water. Lekker sportief bezig zijn, genieten van de natuur, van de rust, in de stad, in de polder, aan een rivier of aan de kust. De Rijksnatuurvisie 2024 Natuur lijk verder beschrijft het Neder landse natuurbeteid voor de ko mende tien jaar. Kernpunt van de visie is dat natuur midden in de samenleving hoort. De nota geeft aan dat mensen meer groen wil len in hun directe omgeving. Dat willen ze om te kunnen sporten, te ontspannen en het ervaren van vrijheid. De provincies hebben via de uitvoering van het natuurbe leid, het beleid voor het Landelijk gebied en het waterbeleid veel invloed op de mogelijkheden voor sport in de buitenlucht. Buiten sporten begint al direct bij de voordeur. Het besluit van iemand om wel of niet buiten te gaan sporten hangt direct samen met de inrichting van dorp of stad. In dit opzicht valt er in het bijzonder veel te winnen bij de overgang van de bebouwde om geving naar de natuur. Door een passende inrichting van het bui tengebied kunnen waterbeheer, natuur, recreatie en sport met elkaar worden gecombineerd. Provincies spelen een belang rijke rol bij de toegankelijkheid van deze gebieden, bijvoorbeeld via openstellingssubsidies. Voor natuurgebieden en het waterbe leid. Het landelijk gebied is van groot belang om lekker gezond buiten te kunnen bewegen en ontspannen. Provincies spelen een cruciale rol in de kwaliteit van de recreatieve infrastructuur voor bijvoorbeeld fietsers, ruiters, wandelaars en de aanleg van go Ifba n en. 1 De waterschappen zorgen voor de inrichting en beheervan de wateren in Nederland. Met soms kleine voorzieningen zoals kano in- en uitstapplaatsen, visstei gers en parkeerplaatsen kunnen zij een enorme impuls geven aan sportieve recreatie. Ook kan zo een goede inrichting van onder houdspaden fors bijdragen aan betere opties voor recreanten. Wandelaars en fietsers maken dankbaar gebruik van de struin paden door de uiterwaarden of onverharde en verharde wegen langs het water. Maar liefst 2.5 miljoen Nederlan ders doen jaarlijks aan waterre creatie. Voor jongeren is de ken nismaking met waterrecreatie en het leren omgaan met water net zo vanzelfsprekend als fietsen in het verkeer of als schoolzwem men. Nederland beschikt over het meeste recreatiewater per inwoner in de wereld, met meer dan vierduizend kilometer vaar wegen. Een goed en degelijk beheer van deze vaarwegen en andere wateren met hun vele bruggen, steigers en vissersstek ken zijn voor waterrecreanten onmisbaar. Paden en wegen, ver hard of onverhard, maken de wa terrecreatieplekken bereikbaar. En s winters moeten de schaat sers niet worden vergeten. Waterzuiveringsbedrijven ver wijderen ongewenste stoffen uit het water. De natuur helpt ook een handje door met behulp van waterplanten zelf afvalstoffen af te breken. Gevolg hiervan is wel dat veel waterwegen veel waterplanten herbergen. Dit kan een veilig gebruik van de waterwegen in de weg staan. Boten lopen vast en zwemmers raken verstrikt in omvangrijke velden van waterplanten. Deze situaties vragen aandacht van zowel de waterre creatiesector als alle betrokken overheden. Suggesties voor uw ver k ie z i n g s pro g ra mm a Besteed in het provinciebeleid en het waterschapsbeleid meer aandacht aan behoud en verruiming van buitensport en openluchtrecreatie. Zorg voor een toereikende uniforme provinciale open stellingsbijdrage voor na tuurgebieden, draag bij aan investeringen in recreatieve voorzieningen en investeer in een robuuste natuur. Zorg voor veilige, toeganke lijke en gekoppelde wandel-, fiets-, vaar- en ruiterroutes. Vergroot het aantal aanleg-en ligplaatsen voor de water sport, inclusief voorzieningen, en ontwikkel het netwerk van

8 8 1 Inveeteer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma s 1 9 taiké Soege,.j (ije ZijN E C Infographic voo. ze l8o+ei 4O VAAN 1 veo &ofj mef vase MAS+ f 1 Zw t1ria$s r tflo61e,1 UOIDOEAI AAN Slg NGé Fêi Ç6KD 2OIf kiaen ER. ZL,JEMWA+êR t 0CA1.éS!1 lcti:l. ER i.i Io.33 PECR6A1E 9iNNFMwA1e V.SWA1 P. s4a.jdeao Spn46IvIiER EcR6AE?S vaatroutes zonder hindernis sen [te lage bruggen ed.). Investeer in meer natuur in en aan het water, evenals inrichting en beheer van voor zieningen voor vissen, varen, zwemmen, schaatsen e.d. Betrek sportbonden en re creantenorganisaties actief bij planvorming en uitvoering. Hier liggen dikwijls mogelijk heden voor medefinanciering, beheer en promotie/voorlich ting. Bevorder samen met stadsen gebiedsontwikketaars dat de gebruikswaarde van water voor zoveel mogelijk Neder landers ten volle wordt aan gewend. Zorg ervoor dat beleidsma kers bij wateropgaven de re creatieve toegankelijkheid van waterrecreatiemogelijkheden als speerpunt opnemen in de gebiedsontwikkeling. Betrek bij de aanleg, beheer en onderhoud van waterwe gen de waterrecreatiesector in een zo vroeg mogelijk sta dium. Zoek samen met de water recreatiesector naar oplos singen voor het waterplanten probleem, met behoud van de waterkwaliteit. Dit wordt gesteund door: e enho HISWA t4 Natuurmonumenten LandschaPPen NL 1 Infographic WMP &&taje6t tie,uerlaid? MPAtC G t k Çj o+ E1 &ELuEEG+ vp,j. S+éoElijk Ge8Eb: VEtI JOe.IGE 6eaIkEg. tö Get k+ DE O?EN8 weg. E.EDE,J: 0t4D&gE Ge;k6Rr. nv -- --, Go( RpeitJ eeek &?oi0 Stoof tua+egsk; Ge&;kf pafl, 9o5, 1ND Cu DI4P EN. keioeen SPElEN VOORAl in f O EN8APE e;+enler EN O Ste VEID&Y EN Scl4oöl FIé NEN. 1 S S

9 1 a t., Ij 1

10 1 2 1 Investeer en bouw mee aan sporil Input voor verkiezingsprogrammas Hep verenigingen bij het verduurzamen van sportaccommodaties t Infographic In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten op zichte van het pre-industriële niveau en liefst tot anderhalve graad. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dicht bij nul in het jaar De transitie naar een C02- arme energievoorziening vraagt om een grote inspanning van bur gers, bedrijven en overheden, inclusief provincies. Het verduurzamen van sportaccommodaties draagt daar aan bij. Een lagere energie rekening voor de sportvereniging is daarbij mooi meegenomen. Een energieneutrale sportaccommodatie biedt tevens inspiratie voor al len die daarvan gebruik maken. De Sociaal Economische Raad [SER) constateert dat veel ener giebesparingsprojecten niet of moeilijk van de grond komen door problemen met de finan ciering. Het gaat vooral om maatregelen die rendabel zijn maar een langere terugver dientijd hebben )vaak vijf jaar of langer). Veel sportverenigingen popeten om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Hun en thousiasme wordt echter te vaak getemperd door een gebrek aan financiële armslag. Provincies kunnen sportverenigingen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door, aan vullend op de rijksregeling voor de verduurzaming van sportac commodaties, zelf een onder steuningsregeling op te stellen. Provincies kunnen ook innovaties stimuleren op het gebied van duurzaamheid bij sportclubs, zo als recycling, energieopwekking en een goede waterhuishouding bij kunstgrasvelden. Ook kan de provincie bijdragen aan een ac commodatietonds voor borgstel lingen, subsidies en innovaties. Suggesties voor uw ver k ie z i n g s pro g ram ma: Ondersteun sportverenigin gen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties met kennis en advies. Stimuleer innovaties rond energiebesparing op sportac commodaties. Zet een accommodatiefonds op waaruit borgstellingen, subsidies en innovaties wor den gefinancierd. Zorg voor een positieve prik kel voor de sportclub door de lagere aan hen ten gunste te laten komen. Hoeveel ve8t.kr ei SpoRTcl8? t4f G nidd QE y&g;k:.o3o (V 2o.oao kla14 oe geken,n6 kaf.j % Df.J Doog: d1in L DC jfaljkse iepekenrd 6: Io.o_oo,- - Zo ka q ER miijocn EYfPbRD LJODpJ op Gernet4etIjk SfOR+CC0Mtfl0D4a 1

11 Wf 1. n t -4. r

12 16 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma s Sport voor iedereen bereikbaar Afgesproken is sportaanbieders zo toe te rusten dat iedereen zich welkom voelt. Daarbij is afscheid genomen van de inmiddels verou derde doetgroepenbenadering: over handicaps, sociale achtergrond en statushouders wordt met geen woord meer gerept. Steeds zijn dezelfde randvoorwaarden onvoldoende op orde: communicatie, vervoer, financiën om mee te doen en de matching van vraag en aan bod. De gestructureerde aanpak die is ontwikkeld in het programma Grenzeloos actief kan als voorbeeld dienen voor hoe het beter kan. De afgelopen drie jaar is vanuit de Landelijke overheid ge I nves teerd in het programma Oren zeloos actief. Dit programma beoogt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. Veel leden van deze groep lukt het nog altijd niet om dicht bij huis passend sport- en beweegaanbod te vin den. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd vindbaar, toegankelijk, ontbreken sporthulpmiddelen of tinanciën om te kunnen partici peren of is er geen vervoer. Grenzeloos actief is opgezet om een landelijk dekkende struc tuur en passend sport- en be weegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Voor een succesvolle uitvoering van Grenzeloos actief bundelt het Ministerie van Volksgezond heid, Welzijn en Sport tvws) de krachten met NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkrachtl2 en Kenniscentrum Sport. De provin cies kunnen hierbij een belang rijke verbindende rol vervullen. Doel van Grenzeloos actief is dat er in 2019 een landelijk dekkende structuur is van ruim veertig regionale samenwerkingsver banden. Een regionale netwerkstructuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het mat- chen van de behoefte aan bewe gen en sport van mensen met een beperking en het voor hen vindbaar maken van het beschik bare sport- en beweegaanbod. Het samenwerkingsverband komt tot stand door met maat werk binnen de regio bestaande structuren op lokaal niveau te verbinden en te versterken. Hier bij kan aan verschillende netwerken worden gedacht: de zorg, revalidatie, onderwijs, welzijn, sport en sociale netwerken van de diverse decentralisaties. Pro vincies kunnen een belangrijke rol spelen bij de continuiteit van deze regionale samenwerkings verbanden door het opnemen van beleidsdoetstellingen voor gehandicaptensport en deze vervolgens af te stemmen met de regionale samenwerkings verbanden. Suggesties voor uw ver k i ez i n g s pro g ram ma Kies voor een verbindende rol van de provincies op het gebied van de randvoorwaar den als vervoer, financiën, sporthulpmiddelen en toe gankelijkheid, het afstemmen over evenementen, het vindbaar maken van het aanbod en het matchen van vraag en aanbod. Conctusïe uit onderzoek Mutier Insti tuut Gehandicaptensport in Gemeen ten en Provincies (februari 2016) Kijkend naar gehandicaptensportbeteid in provin cies blijkt dat zeven provincies beteidsdoetstet tingen voor gehandicaptensport hebben vastge legd en dat hij een groot deel van de provincies budget voor gehandicaptensport beschikbaar is. De provincies Flevoland, Noord-Holland, Overijsset. Utrecht, ZeeLand en Zuid-Holland hebben geen beteidsdoetstettingen gehandicap tensport vastgelegd en de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben daarnaast geen budget voor gehandicaptensport.

13 . - ït : v u t 1 61a1N 1 ds uee eew MFQ Jee1se8 t

14 20 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogrammas Benut de kata[yserende t DL. van sportevenementen Nederland heeft de afgelopen jaren mooie sportevenementen geor ganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de Giro ditalia 2016 in Gelderland, het EK Vrouwenvoetbal in 2017 in meerdere delen van Nederland en hetwk Baanwielrennen 2018 in Apeldoorn. Dit zijn grote sporte venementen die niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk en economisch een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Op dit moment wordt er gewerkt aan evenementen zoals het WK Hand boogschieten in 2019 en zijn er ambities voor het organiseren van het WK Wielrennen in Met het verwerven en ondersteu nen van grote éénmalige of jaar lijks terugkerende evenementen zorgt een provincie naast een geweldig sportevenement ook voor een sterkere regionale eco nomie. Grote evenementen zet ten de regio op de kaart, zorgen voor meer bestedingen en kun nen langdurige effecten hebben op de toeristische bestemmin gen die aansluiten bij het prof let van de regio. Provincies kunnen hier een krachtige rol vervullen. Dan gaat het niet alleen om een financi ele rol, maar als aanjager door stimuleren van bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de sport zelf. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat sportevenementen een positieve impact kunnen hebben op de gezondheid van mensen, het imago van de sport ot stad en regio, de mate van sociale betrokkenheid, de hoogte van de sportdeelname en op de lokale en regionale economie. Grote sportevenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie en bran ding van de provincie. Naast de positieve economische impact van het sportevenement zelf, zijn er ook kansen om maatschappelijke vraagstukken te koppelen aan het sportevene ment. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van gezondheid en meer bewegen via activatiepro gramma s rondom evenemen ten. De provincie kan hierin een regierol of ondersteunende rol nemen door de Organisatie van sportevenementen te stimuleren en dit op te nemen in haar be leid s plannen. Sportevenementen genereren idealiter positieve maatschap pelijke effecten. De kans daarop gemeenten, is het grootst als de partners scholen, sport clubs, regionale ondernemers, etc. een actieve rol spelen in de organisatie. De provincie kan hierbij optreden als verbindende schakel. Suggesties voor uw ver k e z n g s programma: Zorg voor financiële onder steuning voor sportevene menten. Vergroot de verbindende kracht van sportevenemen ten door sportclubs, scholen en regionale ondernemers te stimuleren om zich aan te sluiten bij sportevenementen. Verbind via de inzet van het netwerk van partners. C Infographic bja4 is P6 ImpiCT VAJ SO+ENMENf6N7 GODIIAIA icic eciiömjjci4e ADDiI.ONEJE frnpcr 8EoEkJS 8ECCIG -çli_di 3,3 (bhij. I1I(t 2 2

15 13 t t 1* T[J 1w! 1 t Ir

16 ttop)s ies 5. Stem regionaal. eni eaf. Oc 24 1 investeer en bouw mee aan sport! Input voor verk!ezingaprogrammas 1 25 portaccommodat nhchting publieke ruimt C Infographic Sport en bewegen beperkt zich niet tot de sportaccommodatie of het fitnesscentrum. Anno 2019 luidt de opdracht voor de provincies: werk samen met de sport, inwoners, schoten, de bouwsector en vete andere betrokkenen en instanties om kansen te pakken voor een publieke ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen voor iedereen. Daarbij gaat het om parken, buurten, de openbare weg, schoolge bouwen, schoolpleinen, zorginstetlingen, bedrijfsterreinen, culturele ontmoetingsplaatsen en nog veel meer. Ook het omgekeerde geldt: er is nog veel werk te verzetten om sportaccommodaties beter geschikt te maken voor gymles sen en culturele activiteiten. Zogeheten open clubs en open sportparken vervullen hierbij een sleutelrol. Ondernemende sport verenigingen die zich meer als open club willen ontwikkelen ver dienen daarom een steuntje in de rug. Toch lopen zij nog vaak aan tegen verouderde wet- en regel geving. Zij zijn erg geholpen met eenvoudiger regels of een meer flexibele toepassing daarvan. Ook is behoefte aan multisport accommodaties voor talenten Landelijk de Centra voor Topsport en Onderwijs en in de regio de Regionale Trainings Centra. Met name op het gebied van topsport en talentontwikkeling valt nog veel te winnen met regionale af stemming, een betere aansluiting op de behoeften van sportbonden en betere samenwerking met het onderwijs. Investeringen in sterke sportaan bieders, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties zijn in de praktijk hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van de ge meente. Provincies investeren vervolgens in de zachte en/of harde sportintrastructuur. Die steun is belangrijk, zeker als het om ttop]sportaccommodaties gaat met een regionale functie. Nederlanders stellen steeds ho gere eisen aan de plek waar ze hun sport beoefenen. Mensen wil len met plezier naar hun sportac commodatie gaan. Goede sport accommodaties zijn daardoor van groot belang om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Met de economische crisis achter de rug, vragen wij provincies om gehoor te geven aan de oproepen vanuit de ge meenten, het onderwijs, de cul tuur, de zorg en de sportclubs om te investeren in bovengemeente lijke sportaccommodaties d.w.z, accommodaties die voor meer dere doeleinden inzetbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. JAT 1EVET SoT op? r1ioj viei JSEtJ S?oer,S NrVA% Dii- IEve4 w ek 6,8 Ago op. OEaE WAA,D - ki vei4ôö6b WODPJ Doog AÇr.jDRcH4 E J JZEê vat., D (OkME 0I#iEk.

17 26 1 Investeer en bouw mee aan sportl C Infographic AIFiT kost EEN ONG2.OpJOG teftiji ONCZoJDE IÇ WØOUfEIJ Z jpj Ee» 8e(AN6;;ke OORlRIc. VN 2Jk4e ErS L4iAI. INAC4IV4ej+ kô OvEgGELUCHf IcoS mlp.ro Eo 1, mi(jrd Etigö pe JAAR. OjCaoI JD (f6elajoon-er J GAAN SAMEeJ ME4 IAGeQe SOcAAI EcoMoM;Scl4E S+A+4r. Suggesties voor uw ver k ie z i n g s pro g ra mm a Kies op het terrein van de ruimtelijke ordening voor beleid dat de publieke ruimte directer inricht en uitnodigt op sport en bewegen. Maak daarbij gebruik van de kansen die de investeringsagenda, Bouwagenda en Omgevings wet bieden. Investeer in Open Clubs en nieuwe sportieve fysieke omgevingen topen sportpar ken). Vereenvoudig wet- en regel geving ter bevordering van het ondernemerschap bij sport verenigingen. Investeer in eenmalige [ac commodatielaanpassingen voor multi-sectoraal gebruik, aanschaf materialen, frictiekosten en structurele bijscholings-, personeels- en vervoers kosten. Organiseer regionale, inter gemeentelijke kennisdeling en afstemming ten behoeve van de spreiding, benutting en kwaliteit van sportaccommo daties, alsmede de verbinding met de publieke ruimte. Benut bij het realiseren van sportaccommodaties de ruim aanwezige kennis bij sport bonden.

18 .1

19 30 1 Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogrammas Ontwikket sporttaent Sanne Wevets begon op haat vierde bij Quick, de plaatselijke gym nastiekvereniging in OldenzaaL Ketly van Zon, stattte haat Para[ym pische cartière op 9 jatige leeftijd bij TW BSM in Dongen.. Vanaf de sportvereniging werd de ontwikkeling van hun talent eerst regionaal en vervolgens op landelijk niveau ondersteund. Zo werden ze uitge daagd om het beste uit zichzelf te halen. Succesvote tatentontwik kel.ing rust op vijf pijl.ers: 1. Begeleiding van sporters door een bevoegde professional, zoals buurtsportcoaches en trainers. 2. Beschikbaarheid van trai ningsfaciliteiten waar sporttalenten op de door hen gewenste momenten gebruik van kunnen maken. 3. Aanwezigheid van multisport accommodaties. Sporters en coaches komen daardoor makkelijk met elkaar in con tact, waardoor ze sneller van elkaar kunnen leren en voor zieningen doelmatig aange boden kunnen worden. 4. Keuze voor duale carrière, met niet alleen aandacht voor sport, maar ook voor onder wijs. Dat kan onder meer door sport en onderwijs fysiek dichter bij elkaar te brengen in Regionale Trainings Centra (RTC]. 5. Lerende omgevingen voor talentvolle topsporters in Centra voor Topsport en On derwijs [CTO) en Regionale Topsport Organisaties IRTO). Zij verbinden gemeenten, sportbonden, onderwijs en andere partijen. Suggesties voor uw ver k ie zing s pro g ra mm a Stem uw ambities voor topsportactiviteiten, -accommo daties en evenementen af met rijk, gemeenten en andere provincies. Investeer in buurtsportcoa ches en trainer/coaches die binnen talentontwikkehngs programma s onder regie van sportbonden aan de slag kunnen. Investeer in multisportac commodaties in de buurt van topsporttalentscholen of top sportvriendelijke onderwijsin stellingen. Ontwikkel een RTC, samen met sportbonden. Faciliteet het Regionale Trainings Cen tra samen met de Regionale Topsport Organisaties. Faciliteer en investeet in uw Centrum voor Topsport en Onderwijs of Nationaal Trai nings Centrum als deze zich in uw provincie bevindt, C Infographic ftovei tvogdf P. 9joG t.j EtJ CEspög 0 ScItool k;ndren ti oe!ci4oii 14E4 ougi.jich4-. GEEf+ mimdeg ApJ. c GmIe! pep. iek DOOE cuhtj i i çpogl.er.j L.JogDe4 Et is VAAk Gk MN rcirooipfesa4ej 8e+. G5MI0cM.eJ Npeç ScHool.

20 32 1 Investeer en bouw mee aan sporfl Input voor verkiezingsprogramma s 1 33 NederLand: lopsporti nfrastructuu t ro Noord o CTO Noord Wiem Vedman 2 Chartes Urbanus Amsterdam CTO Amsterd: O RTO Utrecht Marieke Dijkstra CTO MetropooL Den Haag - Rotterdam 4, irt Centrum CTO PapendaL 44 CTO Metropoot Edwin Lodder 0 CTO Papendat Ronatd Veerbeek NederLand: Topsportïnfrastructuur Meer informatie: CIO Zuid 6 1 NationaaL Topsport Centrum RTO Limburg Geert Ruigrok 1.

21 34 Investeer en bouw mee een sport! OQÇ WOC*NSF En het collectief van de buitensportbonden: k fbn CNr t wrtverbond De inhoud wordt ondersteund door: SPORT KRACHT Nir1 9d/5Qr t/ Sport en Gemeenten En met medewerking van: kenniscentrum sport mulier instituut 5 Input voor verkiezingsprogrammas

22 _ t-) cl) I._ - cl) CI CI 0 w,c.) u 0.0 CI to CI 0 0 ZOZU 1* L) Wt WW * z ocj zo Ccl cl) E c E - ccl 0 0) C E 0.2 Z _ cl) 00 Ccl Ccl - - 0) 0 cl) C0 t- E 0 Ccl W O -0 cz E O 0 0) -(0 W 0 Q U: c_) 13Dt (0 t

Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma s Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma s Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 2 Voorwoord We winnen veel met sport, ook in uw provincie! In 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Ook de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Zeker zijn PVDA GELDERLAN. Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma

Zeker zijn PVDA GELDERLAN. Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma PVDA GELDERLAN D PvdA Gelderland Verkiezingsprogramma 2019-2023 Verkiezingsprogramma 2019-2023 Zeker zijn Onderwijs is de sleutel tot een zinvol leven. Goed onderwijs geeft niet alleen toegang tot werk,

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Investeren in en meedoen aan sport in Arnhem

Investeren in en meedoen aan sport in Arnhem Investeren in en meedoen aan sport in Arnhem Sportnotitie ter inspiratie voor het opstellen van het verkiezingsprogramma in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Sportcampagneteam Arnhem, Sportbedrijf

Nadere informatie

Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen 2019

Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen 2019 Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen 2019 10 praktische handvatten Ter inspiratie voor de nieuwe Statenleden Uit onze poll over de Provinciale Statenverkiezingen blijkt dat 34% van de ondernemers

Nadere informatie

Visie. Yfke hoek Kjel de Vries Jorella Croes Joël Wagenaar Jordy Pijpker Marouan Achammachi. Team 13

Visie. Yfke hoek Kjel de Vries Jorella Croes Joël Wagenaar Jordy Pijpker Marouan Achammachi. Team 13 Visie Yfke hoek Kjel de Vries Jorella Croes Joël Wagenaar Jordy Pijpker Marouan Achammachi Team 13 Inhoudsopgave Achtergrond 2 Visie op Kracht van Sport 2 Strategie 3 Betrokken stakeholders 5 Bijlagen

Nadere informatie

UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken

UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken Aanleiding UZSC heeft heel wat bereikt: stevig aanwezig in de top van het Nederlandse waterpolo bij de mannen en de vrouwen, een bloeiende jeugdopleiding

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Lokaal Sportakkoord Westvoorne

Lokaal Sportakkoord Westvoorne Lokaal Sportakkoord Westvoorne 1-7-2019 Even voorstellen Sportformateur: Martijn Gommeren Wie zitten er in de zaal? 4-7-2019 2 Wat weten we aan het eind van deze avond? Wat houdt het Nationaal Sportakkoord

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Van: Datum: 2 april 2019 om 13:11:21 CEST Aan: Onderwerp: ONL Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen Antwoord aan:

Van: Datum: 2 april 2019 om 13:11:21 CEST Aan: Onderwerp: ONL Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen Antwoord aan: Van: Datum: 2 april 2019 om 13:11:21 CEST Aan: Onderwerp: Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen Antwoord aan: Geachte mevrouw Ten Cate, Beste Kirsten, Samen met ondernemers

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART DIT IS Leidschendam-Voorburg is een actieve en betrokken gemeenschap waar mensen met plezier wonen, ondernemen en recreëren. Deze groene gemeente

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 3 e tranche Wmo-regio s Regionale samenwerkingsverbanden juni 2017

Voorlichtingsbijeenkomst 3 e tranche Wmo-regio s Regionale samenwerkingsverbanden juni 2017 Voorlichtingsbijeenkomst 3 e tranche Wmo-regio s Regionale samenwerkingsverbanden juni 2017 Programma juni 2017 Inleiding Grenzeloos actief Pauze Praktijkervaringen/ werksessies Afsluiting en lunch Hoeveel

Nadere informatie

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk?

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Iedereen? 2000 2008: Organisatorische integratie Samen wat samen kan, speciaal wat speciaal moet 2008-2012: Uitdagend sportaanbod sportstimulering Dit is

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Lokaal Sportakkoord Helmond. Datum

Lokaal Sportakkoord Helmond. Datum Lokaal Sportakkoord Helmond Datum Even voorstellen Sportformateur: Miriam van Moll Wie zitten er in de zaal? 2 Waar gaan jullie vanavond mee naar huis? Wat houdt het Nationaal Sportakkoord in Waarom een

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA DUIVEN 2018 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te

Nadere informatie

Sport en Bewegen in Brielle. 4 februari 2019

Sport en Bewegen in Brielle. 4 februari 2019 Sport en Bewegen in Brielle 4 februari 2019 Sport en Bewegen in Brielle In Brielle horen we regelmatig geluiden over de moeite die het kost vrijwilligers te vinden, het zoeken naar sponsors, dalend ledenaantal,

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! v 1 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen

Nadere informatie

Sportaccommodatiegebruik in de toekomst: implicaties van trends en ontwikkelingen

Sportaccommodatiegebruik in de toekomst: implicaties van trends en ontwikkelingen Sportaccommodatiegebruik in de toekomst: implicaties van trends en ontwikkelingen VSG Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden 3 november 2016, Zwolle Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier

Nadere informatie

s Team Sportservice Lamars, Ronald Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

s Team Sportservice Lamars, Ronald Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Lamars, Ronald Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Lugt, Arjen van der maandag 26 maart 208 3:06 OW-Info FW: Een vitale gemeente is een gemeente in beweging 8034b Brief Raad Flyer GRV8.doc; 8032

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Samen werken aan talentontwikkeling Almere, 25 januari 2018

Samen werken aan talentontwikkeling Almere, 25 januari 2018 Samen werken aan talentontwikkeling Almere, 25 januari 2018 Veel te vertellen, weinig tijd Dit is ónze manier. 16-2-2017 Was u hierbij? Programma 1. Voorstellen 2. Uitgangspunten AKT 3. Programma op hoofdlijnen

Nadere informatie

Actieplan. Aangepast Sporten Noordoostpolder

Actieplan. Aangepast Sporten Noordoostpolder Actieplan Aangepast Sporten Noordoostpolder 2015-2018 Inleiding Aanleiding Voor mensen met een beperking is voldoende beweging niet altijd vanzelfsprekend en zijn er meer knelpunten om in beweging te komen

Nadere informatie

Verduurzamen, verbinden, vertrouwen. Adviezen van het culturele werkveld aan nieuwe Gedeputeerde Staten

Verduurzamen, verbinden, vertrouwen. Adviezen van het culturele werkveld aan nieuwe Gedeputeerde Staten Verduurzamen, verbinden, vertrouwen Adviezen van het culturele werkveld aan nieuwe Gedeputeerde Staten Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2019 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Team Breda Breda brengt het samen 2

Team Breda Breda brengt het samen 2 Breda 2 Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al jaren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven Gezond leven 1 > Kijk kritisch naar subsidies > Sport vaste prik op school > Richt de wijk sportief in! > Bewegen is besparen D66 heeft een warm hart voor sport in de ruimste zin van het woord. Sport en

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein lezing

Sport en bewegen in het sociale domein lezing NISB Sport en bewegen in het sociale domein lezing Lerende netwerken (voorjaar 2015) Onze uitdaging! Jullie prikkelen en/of handvatten geven zelf concrete stappen te gaan nemen na vandaag Wat vragen we?

Nadere informatie

Menno van Erkelens BELEIDSADVISEUR GEZONDHEID & SPORT

Menno van Erkelens BELEIDSADVISEUR GEZONDHEID & SPORT Menno van Erkelens BELEIDSADVISEUR GEZONDHEID & SPORT Achtergrond De gemeente is in een andere periode terecht gekomen sinds het meest recente sportbeleid, dat dateert uit 2009. Meer en meer wordt duidelijk

Nadere informatie

een lokaal Sportakkoord

een lokaal Sportakkoord Op weg naar een lokaal Sportakkoord HET WEDSTRIJDPLAN CONCEPT MAART 2019 Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord.

Nadere informatie

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties 1 Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en

Nadere informatie

Samenvatting verkiezingsprogramma

Samenvatting verkiezingsprogramma Westerveld Samen leven samen doen Samenvatting verkiezingsprogramma 2018-2022 De kracht van de samenleving Ik zal eerlijk zeggen dat ik vereerd ben het CDA te mogen vertegenwoordigen bij de aanstaande

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 april 2018 Betreft voortgang sportakkoord

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 april 2018 Betreft voortgang sportakkoord > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Jouw club klaar voor de

Jouw club klaar voor de Jouw club klaar voor de toekomst?! Watersportverbond, 6 maart 2019 www.academievoorsportkader.nl De omgeving van clubs verandert, beweegt jouw club mee? Sport in cijfers 74 sportbonden 23.000

Nadere informatie

Beweegrichtlijnen en beleid

Beweegrichtlijnen en beleid Beweegrichtlijnen en beleid 28 november 2017 Liza van Koperen directie Sport Juul van Rijn Kenniscentrum Sport Sportfeiten: In NL sport 51% van de (volwassen) bevolking minstens 1 x per week % hoog in

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Sportnota 'De Bilt: topper in sport en bewegen ' Actualisatie van de sportnota. 1. Inleiding

Sportnota 'De Bilt: topper in sport en bewegen ' Actualisatie van de sportnota. 1. Inleiding Bijlage 1 bij raadsbesluit d.d. 20 december 2018 tot vaststelling van de Sportnota 'De Bilt toppers in sport en bewegen 2019-2022' 1. Inleiding De meerwaarde van sport en bewegen staat buiten kijf. Sport

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging VSG Kennisdag 16 februari 2017, Rotterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier Instituut, Utrecht Februari, 2017 Ontwikkeling

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Duurzame sportinfrastructuur

Duurzame sportinfrastructuur Duurzame sportinfrastructuur A. Sportaccommodaties B. Openbare ruimte C. Verduurzaming Voor Hilversum: - Wat zijn de kansen/uitdagingen? - Welke drempels ervaren jullie? - Intensiever & bredere inzet accommodaties

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Programmaspecifieke Vragen Lijst

Programmaspecifieke Vragen Lijst In het Uitvoeringsbeleid van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 is opgenomen dat de provincie ernaar streeft om in 2019 een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige sportverenigingen en vitale

Nadere informatie

Samen naar cultuur voor iedereen

Samen naar cultuur voor iedereen Ministerie van OCW VNG IPO t.a.v. de minister t.a.v. de voorzitter t.a.v. de voorzitter Mevrouw Ingrid van Engelshoven de heer Jan van Zanen de heer Th.J.F.M. Bovens Postbus 16375 Postbus 30435 Postbus

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

JAARPLAN 2018 STRUCTUUR

JAARPLAN 2018 STRUCTUUR JAARPLAN 2018 JAARPLAN 2018 STRUCTUUR De ambities die de NTFU zichzelf heeft gesteld in het meerjarenbeleidplan 2017/2020 vormen de basis voor het Jaarplan 2018. We beschreven in het meerjarenplan 5 aandachtsgebieden

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Het Nationaal Sportakkoord

Het Nationaal Sportakkoord Het Nationaal Sportakkoord Het Nationaal Sportakkoord sport verenigt Nederland Inhoud Waarom een Nationaal Sportakkoord? 6 Het akkoord 8 Inclusief sporten en bewegen 11 Duurzame sportinfrastructuur 12

Nadere informatie

Sport en lokaal beleid: meten is weten

Sport en lokaal beleid: meten is weten Sport en lokaal beleid: meten is weten Inspiratiesessie VSG en Huis voor de Sport Limburg 15 december, Beek (L) Remco Hoekman, senior onderzoeker Mulier Instituut Jorg Eijssen, adviseur Huis voor de Sport

Nadere informatie

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016 Bijeenkomst 4 november Nijverdal Olympisch Vuur 2028 Kernboodschap Olympisch Plan 2028: We zetten de verbindende kracht van sport en de magie van Spelen

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Sport en accommodaties

Sport en accommodaties Sport en accommodaties 1 Intensivering en optimalisatie gebruik sportaccommodaties Lars Hendriks (Gemeente Amsterdam) Het algemene beeld dat sportaccommodaties veel leeg staan is een doorn in het oog van

Nadere informatie

Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM

Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM 11 december 2018 Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM Cross-border knowledge for policy and practice Maastricht University / Provincie Limburg / Zuyd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2 de bijeenkomst Contactraad SRM. 19 maart 2018

2 de bijeenkomst Contactraad SRM. 19 maart 2018 2 de bijeenkomst Contactraad SRM 19 maart 2018 AGENDA 1. Opening & toelichting oproep politiek en inspreekbeurt bij Beeldvormende Avond 2. Verslag vorige Contactraad 26 februari jl. 3. Terugblik op BVA

Nadere informatie

Juni Visie op Sportbeleid VVD Smallingerland

Juni Visie op Sportbeleid VVD Smallingerland Juni 2016 Visie op Sportbeleid VVD Smallingerland 1. Algemeen Tot op heden bestaat de gemeentelijke aandacht voor sport hoofdzakelijk uit het zorg dragen voor instandhouding van accommodaties. Tevens is

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Maak het! in Heerenveen

Maak het! in Heerenveen Maak het! in Heerenveen Thematisch raadsakkoord 2018 2022 Een afspraak met de samenleving Vastgesteld door de gemeenteraad op: [ [en/of] ] Gemeenteraad Heerenveen 2018-2022

Nadere informatie

Samen maken we Groningen

Samen maken we Groningen Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands - D66 Groningen 2018-2022 Samen maken we Groningen D66 krijgt het voor elkaar Samen maken we Groningen 2 Op 21 november 2018 gaan we in Groningen naar de stembus.

Nadere informatie

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES TEN BEHOEVE VAN BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID VOOR DE GEMEENSCHAP VAN

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES TEN BEHOEVE VAN BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID VOOR DE GEMEENSCHAP VAN Eemnes, 28 maart 2018. Onderwerp: Pleidooi Stichting Huis van Eemnes/St. De Hilt & Bibliotheek Gooi en meer in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van het Huis van Eemnes als gemeenschapshuis

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie IN BEWEGING Onderneem! Nietsdoen is geen optie Belang bewegen Emotioneel: plezier, je goed voelen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, positieve invloed op emotionele stoornissen Sociaal: participatie, ontwikkeling

Nadere informatie

Sociale Kwaliteit. Brainstorm 9 december 2015

Sociale Kwaliteit. Brainstorm 9 december 2015 Sociale Kwaliteit Brainstorm 9 december 2015 Aanleiding Nieuw beleid sociale kwaliteit moet ontwikkeld worden. Binnen de Provincie tijdens de vorige Statenperiode is dit thema wegbezuinigd waardoor er

Nadere informatie

SV SLIKKERVEER OP NAAR HET 100-JARIG BESTAAN. Beleidsplan

SV SLIKKERVEER OP NAAR HET 100-JARIG BESTAAN. Beleidsplan SV SLIKKERVEER OP NAAR HET 100-JARIG BESTAAN Beleidsplan 2016-2020 SV SLIKKERVEER: MEER DAN EEN VERENIGING SV SLIKKERVEER: MEER DAN EEN VERENIGING SV Slikkerveer is een vereniging. En zoals bij iedere

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

VERANDERING. GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de

VERANDERING. GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de STEM VOOR TIJD VOOR VERANDERING HET VERKIEZINGSPROGRAMMA IN 5 MINUTEN GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wij kiezen ervoor om de

Nadere informatie

Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017

Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017 Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017 Programma 1. Voorstellen 2. Beleidskader AKT 3. Programma en producten 4. Do s en dont s Mirjam Gosen Projectleider AKT Martijn Postuma Manager

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

De positieve aanpak. Ruud Hanou - MHHNH Vereniging tot Behoud van het OpenLandschap van Kaag en Braassem e.o 5 maart 2015

De positieve aanpak. Ruud Hanou - MHHNH Vereniging tot Behoud van het OpenLandschap van Kaag en Braassem e.o 5 maart 2015 De positieve aanpak Ruud Hanou - MHHNH Vereniging tot Behoud van het OpenLandschap van Kaag en Braassem e.o 5 maart 2015 It starts with a Why : het juiste beheer van milieu, natuur en het openlandschap

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen ONZE CLUB Samen HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL VOORWOORD Philippe van Esch SAMEN NOG BETER WORDEN Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen kunt stappen.

Nadere informatie

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Jaarverslag 2017 Sociaal makelaar De vraag is leidend Effecten Organiserend vermogen Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Samenwerking Burgerinitiatief Integratie

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Q&A Sportlijn Sportakkoord

Q&A Sportlijn Sportakkoord De Sportlijn is nog in ontwikkeling en de antwoorden zijn nog aan wijzigingen onderhevig. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Q&A Sportlijn Sportakkoord Sport verenigt In de Q&A worden veel

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Uw brief Bijlage(n) Maatschappelijke diensttijd, kansen en uitdagingen

Bezoekadres Kenmerk Uw brief Bijlage(n) Maatschappelijke diensttijd, kansen en uitdagingen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Nadere subsidieregels sport Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Nadere subsidieregels sport Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 5440 27 november 2017 Nadere subsidieregels sport 2017-2019 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie