INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 BESTUUR EN COMMISSIES 2 UITNODIGING VOOR DE ALV VAN PSV ZWEMMEN & WATERPOLO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 BESTUUR EN COMMISSIES 2 UITNODIGING VOOR DE ALV VAN PSV ZWEMMEN & WATERPOLO 3"

Transcriptie

1 Stukken Algemene Ledenvergadering PSV Zwemmen en Waterpolo 21 april 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 BESTUUR EN COMMISSIES 2 UITNODIGING VOOR DE ALV VAN PSV ZWEMMEN & WATERPOLO 3 NOTULEN VAN DE ALV VAN PSV ZWEMMEN EN WATERPOLO OP 26 MAART ROOSTER AFTREDEN VAN BESTUURSLEDEN 6 ERETEKENS VAN PSV ZWEMMEN EN WATERPOLO 7 WEDSTRIJDZWEMMEN 12 WATERPOLO 14 SCHOONSPRINGEN 16 CREZ 18 MASTERS 20 JEUGDZAKEN 22 CLUBHUIS 273 EXPLOITATIEREKENING OVER 2007 PLUS BEGROTING OVER BALANS PER 31 DECEMBER OVERZICHT VAN UITGEREIKTE ERETEKENEN 27 OVERZICHT VAN BESTUURSLEDEN 27 1

2 BESTUUR EN COMMISSIES Bestuur Voorzitter Ad Brouwers Secretaris Mieke Kauwenberg Penningmeester a.i. Wim Houtman Commissie Zwemmen Voorzitter Larry Meenk Secretaris Mieke Kauwenberg Penningmeester Martin Spruit Commissie Waterpolo Voorzitter Simon Tuip Secretaris Wieger Scheepers Penningmeester Edwin van Raaij Commissie Schoonspringen Voorzitter a.i. Solange Beekman Secretaris Penningmeester Inge Oosterbosch Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen Voorzitter Jos van Dongen live.nl Secretaris Louis Felten Penningmeester Jos van Dongen Commissie Masters Zwemmen Voorzitter Harold Matla Secretaris Lottie Geurts Penningmeester Anneke Delsing Commissie Jeugdzaken Voorzitter Harold Matla Clubhuiscommissie Voorzitter Fred Simons Secretaris Penningmeester Jesse de Bruin Overig Ledenadministratie Jan van de Berk PSV Z & W Postbus AD Eindhoven 2

3 UITNODIGING VOOR DE ALV VAN PSV ZWEMMEN & WATERPOLO Datum : maandag 21 april 2008 Aanvangstijdstip Plaats : uur : PSV Clubhuis SpetterZ in Zwemcentrum De Tongelreep Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Uitreiking eretekens 4. Verslag Ledenvergadering 26 maart Bestuursverkiezing het bestuur stelt voor de volgende bestuursleden te benoemen: A. Penningmeester: Wim Houtman B. Voorzitter Schoonspringcommissie: Solange Beekman C. Voorzitter Synchroonzwemcommissie: Carla de Jong 6. Verkiezing leden tuchtcommissie het bestuur stelt voor de volgende leden te benoemen: Geert Becks, Hein van Buul en Bert Tegenbosch 7. Verkiezing leden commissie van beroep het bestuur stelt voor de volgende leden te benoemen: Harry Berk, Frank Depla en Jos Jonker 8. Jaarverslagen A. Commissie Wedstrijdzwemmen B. Commissie Waterpolo C. Commissie Schoonspringen D. Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen E. Commissie Masterszwemmen F. Commissie Jeugdzaken G. Clubhuiscommissie 9. Financieel verslag 10. Verslag kascommissie 11. Verkiezing kascommissie 12. Goedkeuring van de begroting Rondvraag en sluiting. Agendapunten, kandidaten voor het bestuur, ingekomen stukken en voordracht voor het erelidmaatschap kunnen tot en met 7 april 2007, schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het secretariaat: Het Lover 40, 5501 CR Veldhoven, Voordrachten voor het erelidmaatschap dienen te zijn voorzien van een duidelijke motivatie en ondersteund door minimaal 10 seniorleden (leden ouder dan 16 jaar). Mieke Kauwenberg, secretaris 3

4 NOTULEN VAN DE ALV VAN PSV ZWEMMEN EN WATERPOLO OP 26 MAART 2007 Datum : maandag 26 maart 2007 Aanvangstijdstip : uur Plaats : PSV Clubhuis SpetterZ in Zwemcentrum De Tongelreep 1. Opening De vergadering wordt om uur door de voorzitter Ad Brouwers geopend. Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten. Een moment van stilte wordt gevraagd voor het overlijden van Adje Brouwer, Alouine van Dooren en Ans v.d. Kruijsdijk. 2. Verslagen van algemene ledenvergadering 2006 dd. 15 mei 2006 en 4 december Verslagen wordt goedgekeurd. 3. Uitreiking ertekenen van PSV De J.A. Stel trofee (voor degene die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging) wordt door Vic Kerkhoff uitgereikt aan Mieke Kauwenberg voor haar jarenlange inzet voor de PSV Zwemmen en Waterpolo. De Gebronsde Master (voor degene die binnen de afdeling Masterzwemmen zich het meest in de schijnwerpers heeft geplaatst) wordt door Harold Matla uitgereikt aan de Saskia Phaff voor de door haar behaalde resultaten in het jaar J. Kwaaitaal Wisselzuil voor het leveren van een bijzondere prestatie op pologebied) wordt door Simon Tuip bij gelegenheid uitgereikt aan Jos Melssen voor zijn tomeloze inzet al gedurende lange tijd. De Spetter Troffee (bestemd voor diegenen die zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen CREZ) wordt uitgereikt aan Jo Vertommen. De Zilveren Zeem (voor het leveren van de beste prestatie bij Schoonspringen) wordt uitgereikt aan Lisa Dekkers. De Coming Man beker (voor degene die in het afgelopen jaar zich verdienstelijk heeft gemaakt en van wie nog meer wordt verwacht) wordt door Vic Kerkhoff uitgereikt aan de Clubhuiscommissie.. Daarna wordt stil gestaan bij de verdienste die Vic Kerkhoff voor de vereniging gehad heeft en met algemene instemming wordt hij benoemd tot erelid van de vereniging. 4

5 4. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 5. Jaarverslagen De in de jaarstart gepubliceerde jaarverslagen worden allemaal goedgekeurd. 6. Financieel verslag Het financieel verslag, de begroting 2007 en de balans 2006 worden goedgekeurd. 7. Verslag kascommissie De financiële boeken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie, bestaande uit Co van Laarhoven en Theo Dekker. 8. Verkiezing Kascommissie Van de kascommissie, zoals bij punt 7 genoemd, is Theo Dekker aftredend en niet herkiesbaar. Vic Kerkhoff wordt gekozen als lid van de kascommissie. 9. Bestuursverkiezing Als nieuwe bestuursleden wordt gekozen: Simon Tuip voorzitter waterpolo Larry Meenk voorzitter zwemmen. 10. Rondvraag en sluiting - De eerste uitgereikte Van de Blink Plaquette wordt door Cor Sprengers ingeleverd en zal opgehangen worden in het clubhuis. - Het verleggen van het verenigingsboekjaar van 1 augustus tot en met 31 juli zal in bestuur besproken worden nadat een nieuwe penningmeester is gevonden. Na het slotwoord van de voorzitter, Ad Brouwers, wordt de vergadering om uur gesloten. Mieke Kauwenberg Secretaris 5

6 ROOSTER AFTREDEN VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN Rooster van aftreden van bestuursleden De volgorde van aftreden is weergegeven in onderstaand schema. Een benoeming gaat in voor drie jaar. Het is mogelijk een termijn van drie jaar te verlengen. Voorzitter: Ad Brouwers 2010 aangetreden december 2006 Penningmeester: Wim Houtman a.i. sinds Secretaris: Mieke Kauwenberg 2009 aangetreden 2003 Vz. commissie Wedstrijdzwemmen: Larry Meenk 2010 aangetreden 2007 Vz. commissie Waterpolo: Simon Tuip 2010 aangetreden 2007 Vz. commissie Schoonspringen: Solange Beekman a.i. sinds Vz. commissie Synchroonzwemmen: 2010 Vz. commissie CREZ: Jos van Dongen aangetreden Vz. commissie Masters: Harold Matla aangetreden 2003 Vz. commissie Jeugdzaken: Harold Matla waarnemend sinds Rooster van aftreden van de leden van de kascommissie Vic Kerkhoff (sinds 2007) 2010 Co van Laarhoven (sinds 2005) 2008 Rooster van aftreden van de leden van de commissie van beroep Harry Berk (sinds 1999) 2008 Frans Hellings (sinds 1999) 2008 Martin Heunen (sinds 1999)

7 ERETEKENS VAN PSV ZWEMMEN EN WATERPOLO De vereniging PSV Zwemmen & Waterpolo reikt elke jaarvergadering 7 trofeeën uit over het afgelopen verenigingsjaar. J.A. STEL trofee Deze trofee wordt uitgereikt aan diegene die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maakt/hebben gemaakt, voor PSV Zwemmen en Waterpolo. Voor de eerste maal uitgereikt in

8 De J.A. Stel trofee 2006 werd toegekend aan Mieke Kauwenberg. Mieke heeft zich met name vooraf, tijdens en na elke zwemwedstrijd en tussen al die wedstrijden door oneindig ingezet. Tevens is ze daarbij ook al jaren secretaris van zowel de afdeling zwemmen als van het bestuur voor de vereniging. COMING-MAN Beker Deze wordt uigereikt aan, meestal jonge leden, die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft/hebben ingezet voor onze vereniging en waarvan men verwacht dat zij zich nog verder verdienstelijk zullen maken voor de vereniging. De Coming-man beker 2006 werd toegekend aan De clubhuiscommissie. Vic Kerkhoff weet als geen ander het belang van een levendig clubhuis binnen de vereniging goed te verwoorden. 8

9 J. Kwaaitaal Wisselzuil Deze onderscheiding komt ten goede aan een lid of leden van de polo-afdeling voor het leveren van een bijzondere prestatie, individueel of als ploeg. Deze zuil is in 1956 voor de eerste maal ter beschikking gesteld door de heer J. Kwaaitaal. De J. Kwaaitaal Wisselzuil 2006 werd toegekend aan Jos Melssen, voor diens jarenlange tomeloze inzet voor het waterpolo in het algemeen, maar de jeugd in het bijzonder. Helaas kon Jos niet op de vergadering aanwezig zijn, maar de trofee is later door Simon Tuip aan hem overhandigd worden. Paul van de Blink Plaquette Paul van de Blink stelde deze plaquette in voor diegene die, naar de mening van het bestuur, de beste zwemprestatie leverde. Dit hoeft niet een persoon te zijn maar de plaquette kan ook aan een gehele ploeg worden uitgereikt Deze plaquette dateert al van 1953, maar is voor 2006 niet uitgereikt. De Zilveren Zeem Deze onderscheiding is voor de schoonspringer/schoonspringster die het afgelopen jaar de beste prestatie leverde. De Zilveren Zeem 2006 werd toegekend aan Lisa Dekkers. Dit wegens de beste prestatie bij het schoonspringen. 9

10 De Spetter Trofee De afdeling CREZ reikt deze trofee uit aan instructeurs of leden die speciaal zijn opgevallen door hun bijzondere motivatie, inzet en/of prestatie. Voor het eerst uitgereikt in De Spetter Trofee 2006 werd toegekend aan Jo Vertommen. Op de foto de voorzitter CREZ die een jarenlange lijst van verdiensten van Jo aan de ALV presenteert. De Gebronsde Master Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan een lid van de afdeling Master zwemmen, die aan deze afdeling een belangrijke bijdrage heeft geleverd, hetzij in sportief opzicht, dan wel bij de uitvoering van bestuurlijke of organisatorische zaken. Deze trofee is voor het eerst uitgereikt in De Gebronsde Master 2006 werd toegekend aan Saskia Phaff. Saskia heeft aan de basis gestaan van de afdeling masters en is al die tijd zowel in als buiten het water actief geweest voor de vereniging. Ereleden en Leden van Verdienste Leden van verdienste zijn personen die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd. Ereleden zijn personen die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van tien stemgerechtigde seniorenleden (leden ouder dan zestien jaar) door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. 10

11 Op de ALV 2007 is Vic Kerkhoff benoemd tot erelid van PSV Zwemmen en Waterpolo voor zijn uitzonderlijke bijdrage als voorzitter aan de vereniging gedurende de periode 2000 tot 2006, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. Medio 2007 is tot Helma Vooren door het bestuur tot lid van verdienste van PSV Zwemmen en Waterpolo benoemd. Helma heeft jarenlang een grote bijdrage geleverd aan de clubavond in het ir. Ottenbad, heel veel jaren ook als clubavondleidster. Helma is ons helaas enkele maanden later ontvallen. 11

12 WEDSTRIJDZWEMMEN Jaarverslag 2007 Larry Meenk Terugkijkend op 2007 kunnen we constateren dat we weer een succesvol en bijzonder jaar hebben meegemaakt. Hoewel we er al vanaf november 2006 gebruik van konden maken werd op zaterdag 27 april het nieuwe zwemstadion De Tongelreep officieel geopend door Pieter van den Hoogenband in aanwezigheid van staatssecretaris Busschemaker van Sport en vele gasten uit de zwemwereld, waaronder ook onze sponsoren en een bijzonder grote opkomst van publiek uit Eindhoven en omstreken. De volle tribunes genoten van een geweldige lasershow, een echt stadion waardig. We kunnen trots zijn op het enige echte zwemstadion in Nederland. We kunnen ook trots zijn op degenen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit megaproject. Naast gemeentelijke en landelijke bestuurders hebben we het natuurlijk over de initiatiefnemer en een van de motoren achter dit project Cees Rein van den Hoogenband. Onze welgemeende dank. Gedurende het jaar heeft zich een aantal personele wijzigingen voorgedaan. Peet de Bresser, voorzitter van PSV zwemmen, heeft na zes jaar de voorzittershamer overgedragen aan Larry Meenk. Bij de trainersstaf hebben we afscheid genomen van Claudia Manni en voor Erwin Maas was ook de tijd aangebroken om zich na vele intensieve jaren bij PSV volledig op zijn docentschap te richten. Wij zijn blij dat we in Bibi Gulikers een goede opvolger hebben gevonden om de staf versterken. Mieke Kauwenberg, Co van Laarhoven en Wilma Harks hebben te kennen gegeven dat zij in 2008 willen stoppen met hun activiteiten en intussen zijn we op zoek naar hun opvolgers. Rob Hemesath zal in ieder geval een deel van de taken van Co gaan overnemen. Bart van de Zanden heeft zijn functie van Official Coördinator neergelegd en is inmiddels opgevolgd door Menno van Es. Met de firma Eiffel heeft de Stichting NZE een langlopende hoofdsponsorovereenkomst gesloten met als gevolg dat PSV zwemmen zich nu presenteert als Eiffel Swimmers PSV en de stichting als Stichting Eiffel Swimmers NZE. Deze naamswijziging komt duidelijk naar voren in de nieuwe kledingsoutfit van onze zwemmers, zwemsters en staf. Naast de sportevenementen heeft Eiffel Swimmers NZE in mei voor het eerst de Sponsorcup georganiseerd. Dit is een sportief-ludieke wedstrijd waarbij de deelnemende sponsoren een estafettewedstrijd zwemmen met eigen mensen, aangevuld met een topper van Eiffel Swimmers PSV. Het succes van deze sponsorcup blijkt duidelijk uit de enthousiaste deelname aan zowel de wedstrijd als het buffet daarna en een traditie lijkt geboren. 12

13 In de loop van het jaar zijn onze sporters op vele evenementen aanwezig geweest en hebben daar de nodige successen behaald. Een overzicht van de resultaten is aan dit verslag toegevoegd. Hierbij mag de promotie van de groep van Silvester naar de landelijke C competitie niet onvermeld blijven. En het eind is nog lang niet in zicht. Bijzondere vermelding verdient nog de organisatie van de Dutch Open Swim Cup in december. Dit jaar was wel een hele bijzondere DOSC, aangezien het voor de organisatie feitelijk een generale repetitie was voor de EK en voor de deelnemers een kans om nog een aantal limieten te halen. Het aantal landen (13) en deelnemers (640) is wederom sterk toegenomen evenals de kwaliteit van de deelnemers en daarmee heeft de DOSC een status bereikt die hoog op de internationale agenda staat. Hoogtepunt was het wereldrecord van de Nederlandse dames bij de 4x100 vrij KB en de, koninklijk onderscheiden, toernooidirecteur Martin Heijnen kan met volle tevredenheid terugkijken op de geleverde prestaties zowel organisatorisch als sportief. De organisatie van dit soort evenementen is niet mogelijk zonder de inzet en bijdrage van de honderden vrijwilligers. Met het uitreiken van de vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Eindhoven door wethouder Mittendorff aan de drie musketiers Mieke Kauwenberg, Co van Laarhoven en Wilma Harks worden niet alleen zij geëerd voor hun jarenlange inzet maar worden tevens alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. Tot slot wil ik mijn medebestuursleden Mieke, Co, Astrid van den Hoogenband, Martin Spruit en Peet bedanken voor hun bijdrage aan het wel en wee van de vereniging en de hulp aan een buitenstaander als ikzelf om PSV als vereniging te leren kennen en begrijpen. Larry Meenk 13

14 Jaarverslag 2007 Simon Tuip WATERPOLO Voor de afdeling waterpolo is 2007 een bijzonder en turbulent jaar geweest. Bijzonder omdat het eerste heren team voor het eerst in de geschiedenis van PSV waterpolo een topklassering wist te bereiken. Het team werd tweede van Nederland na Polar Bears. De Stichting Top Waterpolo Eindhoven wist een van haar ambities te realiseren en men ging zich opmaken om ook Europees een rol van betekenis te gaan spelen. In september ging het team goed voorbereid naar Istanboel om een toernooi te spelen tegen Europese topploegen. Uiteindelijk werd het team, na zeer verdienstelijk spel, 5 e in dit toernooi. Een volgende ronde werd gespeeld in Berlijn voor de LEN Trophy. Hier eindigde het team als laatste. Al met al een geweldige ervaring voor dit team en hun begeleiders Peter Simons, Robert Koning en Ben van Esch. Turbulent werd 2007 als gevolg van de trainerswisselingen. Peter Simons en Peter van de Biggelaar hebben het 1 e herenteam geleid naar de tweede plaats in de competitie na het vertrek van Nick Vroon. Peter Simons werd hoofdtrainer-coach van de heren en Peter van de Biggelaar trainer-coach van de dames. Het eerste damesteam werd 6 e van Nederland met als trainer Leo Pauwels (opvolger van Gerrit Pasman). Peter van de Biggelaar is voortvarend gestart met een jonge ploeg om de competitie te starten bij de onderste 6 van Nederland. Problemen met een topspeelster in oktober leidde tot het opstappen van Peter van de Biggelaar. De pers heeft nogal wat opschudding veroorzaakt door publicaties van vertrekkende en aanstaande trainers en ook de Stichting Top Waterpolo Eindhoven ventileerde haar mening in deze publicaties. De dames hebben ook na het vertrek van deze topspeelster de koppositie weten te handhaven en werden eerste in de poule. Een vervolg van een competitie bij de eerste 6 werd niet gehaald door tweemaal verlies tegen Brandenburg. De jeugdafdeling van PSV kende een groei van teams en stabiliteit wat betreft trainers. De geweldige accommodatie in zwembad De Tongelreep en de kwaliteit van de trainers heeft tot een kwalitatieve groei geleid van veel spelers. De resultaten van de competitie waren als volgt: Heren 1 2 e, Heren 2 1 e, jeugd A1 1 e, A2 3 e, aspiranten B1 1 e, B2 1 e, C1 1 e, C2 1 e, pupillen D1 6 e, D2 2 e en het Landelijke Jeugd team onder de 19 jaar werd keurig 2 e. Veel succesvolle teams die bij een sfeervolle BBQ bij het clubhuis SpetterZ werden gehuldigd. Alle coaches bedankt voor de inzet en ondersteuning bij de teams. Met vier damesteams, zes herenteams, twee jeugdteams, drie jongensteams en drie gemengde teams werd de competitie begonnen. Daniël Govers, Maarten Dekker, Michael Lamers en Sietske Tuip werden nieuwe jeugdtrainers en hebben deze groep met hun ervaring op een hoger plan kunnen brengen. Anjo de Bruijne speelde een belangrijke rol bij de organisatie en trainingen van de jonge jeugd. Zij werd daarbij prima gesteund door een enthousiaste trainersstaf. 14

15 De aanwas van nieuwe leden bleef een moeilijk punt bij waterpolo en vooral bij de meisjes. Jos Melssen heeft aangegeven dat hij hier een voortrekkersrol wil gaan vervullen. Bestuurlijk vond er een aantal mutaties plaats. Jos Melssen vertrok als voorzitter om gezondheidsredenen en Theo Dekker stapte na vele jaren uit de waterpolocommissie om zich voor het clubhuis te kunnen inzetten. Beide heren zijn een actieve rol blijven spelen in het waterpolo, met name ten aanzien van de organisatie van het grootste jeugdtoernooi van Nederland. Jos Melssen heeft voor zijn verdiensten hierin, de vrijwilligerspenning van de stad Eindhoven uitgereikt gekregen door wethouder Mittendorf. Jurie de Bruijne en Simon Tuip werden lid van de waterpolocommissie. Veel dank is verschuldigd aan Wieger Scheepers en Edwin van Raaij voor hun tomeloze inzet voor de vereniging. Ook de leden van de Stichting zijn zeer actief en succesvol geweest in het werven van fondsen om het waterpolo op een hoger plan te brengen. Veel dank. 15

16 SCHOONSPRINGEN Jaarverslag 2007 Solange Beekman Algemeen PSV-Schoonspringen heeft in 2007 zijn draai in het nieuwe bad gevonden! Zes dagen per week worden in het springbad en de droogspringruimte trainingen verzorgd voor wedstrijdspringers en recreanten. De trainingsfaciliteiten zijn prima en modern. In 2007 is een tumblinbaan aan de faciliteiten toegevoegd waarmee salto s kunnen worden geoefend. Het aantal leden is in 2007 gegroeid naar 58. Landelijk gezien is dat veel voor zo n unieke sport. De groep bestaat uit 22 wedstrijdspringers, 10 masters en 26 recreanten. Er zijn dit jaar zeven springers doorgestroomd van de recreanten naar de wedstrijdspringers. De samenstelling van de commissie is in 2007 veranderd. Na jaren van grote inzet heeft Miranda van Vessem haar functie als voorzitter overgedragen aan Solange Beekman. Samen met Inge Oosterbosch in de functie van penningmeester is de commissie bijna compleet. Het ontbreekt nog aan een secretaris. Nationale selectie KNZB De trainingsuren van PSV-schoonspringen werden in 2007 gedeeld met de nationale selectie van de KNZB. Eind 2006 is de KNZB gestart met het project Topsport in Eindhoven, een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, PSV schoonspringen en Stichting Schoonspringen Zuid Nederland. Onder leiding van de Hongaarse trainer Bálázs Ligárt moet het schoonspringen op een hoger niveau worden gebracht. De aanwezigheid van de nationale selectie en de toptrainer heeft PSV-schoonspringen een impuls gegeven. Twee springers van PSV zijn geselecteerd voor de nationale selectie en vier jonge talenten mogen meetrainen. Daarnaast verzorgt Bálázs één keer per week een training voor de wedstrijdspringers van PSV. Nationale en internationale wedstrijden Sinds 2006 werkt PSV-schoonspringen met een wedstrijdsecretariaat. De ijver waarmee het wordt gerund heeft ook in 2007 zijn vruchten afgeworpen. In overleg met de trainers worden wedstrijden geselecteerd en de deelname van springers geregeld. Er wordt op gelet dat alle springers aan voldoende wedstrijden kunnen deelnemen. Voor de recreanten zijn er o.a. de ouder-kind wedstrijden, de Open Brabantse Kampioenschappen en de Breedtesport. In 2007 heeft PSV-schoonspringen de eerste plaats veroverd in de landelijke Breedtesport! Voor de wedstrijdspringers is de Zeskamp een goede graadmeter. Helaas moest PSV-schoonspringen het doen met een vierde plaats. Zoals elk jaar heeft eind juni 2007 weer een grote groep springers van PSV meegedaan aan de duowedstrijd in Bonn. Deze wedstrijd is uitgegroeid tot de afsluiting van het seizoen voor alle springers en hun ouders! Wat betreft de internationale evenementen was 2007 een druk jaar. De wedstrijdspringers zijn naar Luxemburg en Keulen geweest. In ons eigen bad 16

17 organiseerde Stichting Schoonspringen Zuid-Nederland, samen met PSV Zwemmen en Waterpolo en hoofdsponsor Arena, in februari 2007 de PSV Arena Diving Cup. Het toernooi is een belangrijk internationaal schoonspringevenement en vormt de aanloop naar de Nationale Kampioenschappen in 2007 en de Europese Kampioenschappen in 2008 in Eindhoven. Naast topspringers uit Nederland waren er deelnemers uit Wit- Rusland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Polen, Servië, Litouwen, Zwitserland, Noorwegen, Hongarije en Tsjechië. In het teamklassement eindigde PSV-schoonspringen na Wit-Rusland op de tweede plaats. In mei volgden de Nationale Kampioenschappen waarbij PSV-schoonspringen met Amanda van Gennip de zilveren medaille veroverde op de 1-meter plank en een bronzen medaille op de 3-meter plank. Afsluitend dit jaar was er in november de Dutch Open waarbij deelnemers zich konden kwalificeren voor de EK Commissie PSV-Schoonspringen Solange beekman (voorzitter) Corrie van Tongerloo (coördinator KNZB) Irma van de Made (wedstrijdsecretariaat) Mary Henselmans (intern. wedstrijden) Inge Oosterbosch (penningmeester)

18 Jaarverslag 2007 Jos van Dongen CREZ Het is weer 2008 Dit betekent dat wij weer een jaar achter ons hebben liggen waar zowel droeve als vrolijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, daarnaast zijn er nogal wat instructeurswisselingen geweest. Na het overlijden van Adje Brouwer, die wij nog regelmatig missen, constateren wij dat Ton Brouwer zich er goed overheen zet na dit enorme verlies, hij is weer op diverse plaatsen in de vereniging actief bezig. Hier enigszins van bekomen ging de ziekte bij Helma Vooren weer opspelen, zij was vaak moe en lusteloos en werd begin september via de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar kreeg zij te horen dat zij ongeneeslijk ziek was met een verwachte korte levensduur. In september wordt zij door het hoofdbestuur bij haar thuis benoemd tot Lid van Verdienste wat haar compleet verraste. Begin december ging het heel slecht met Helma en in de nacht van 4 op 5 dec. overleed zij in het bijzijn van naaste familie, de beide kinderen en Aukje van Dongen. Aukje heeft zich volledig ingezet als steun en toeverlaat in de eerste plaats voor Helma en de kinderen en de naaste familie met bezoekjes aan huis, taxiën met Helma naar het ziekenhuis, begeleiden in ziekenhuis. Ook op de laatste avond voor haar heengaan is zij een grote steun geweest voor de kinderen en de naaste familie. Mede hierdoor was de sfeer in het Ir. Ottenbad waar zij uurleidster was zeer mat en wij missen haar nog iedere dinsdagavond. Het vrolijke nieuws is dat er bij diverse instructeurs gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden. Paula Verhoeven is moeder geworden van een dochter Linda. Iris Rutten is moeder geworden van een zoon Romano. Steven Kleinveld is vader geworden van een dochter Esme. Door het wegvallen van vier instructeurs in het Ir. Ottenbad in de zomervakantie zijn hierna geen kinderen opgeroepen, maar in januari 2008 is hier weer een begin mee gemaakt. Daarnaast zijn wij in de Tongelreep en het Ir. Ottenbad gestart met het opleiden van nieuwe instructeurs, vier jongedames en twee moeders, dit heeft wel zijn tijd nodig. Het aantal nieuwe leden is mede door het bovenstaande lager uitgevallen dan begroot was. Het aantal leden dat een diploma heeft gehaald is wel op het niveau van 2006 namelijk 297. Zij hebben een diploma A, B, C, zwemvaardigheid I, II of III gehaald, er zijn ook enkele volwassenen die een diploma hebben gehaald. De kadermiddag/avond was weer geslaagd, na een bezoek aan de klompenmaker te hebben gebracht met de huifkar heen en terug, volgde een 18

19 gezellige en heerlijke barbecue, na afloop hiervan binnen nog even naborrelen en iedereen ging weer tevreden naar huis. De Sinterklaasviering was wederom een geslaagd feestje voor de kinderen en op 17 november heeft Zwarte Piet bij het diploma zwemmen aan alle geslaagden het betreffende diploma uitgereikt en is met de kinderen op de foto gegaan. Het bestuur van de C.R.E.Z. bedankt alle instructeurs voor zijn/haar inzet in 2007 en wenst allen een gezond en sportief 2008 toe. 19

20 Jaarverslag 2007 Harold Matla MASTERS Voor PSV Masters was 2007 een hectisch en bewogen jaar. Zo is er veel gebeurd en georganiseerd. We hebben echter ook afscheid moeten nemen van Alouïne. Begin maart bereikte ons het bericht dat zij was overleden. Alouïne was vanaf het begin lid van de Masters afdeling en altijd goedlachs aanwezig op de training, wedstrijden en activiteiten. Gelukkig zijn er ook veel leuke en positieve dingen te melden. Het aantal leden is gegroeid naar zo n 140. Op zowel de trainingen als op de wedstrijden waren er gemiddeld ook meer leden vertegenwoordigd. Afgelopen jaar zijn ook weer een aantal regiotrainingen gehouden, waarbij we Masters van andere verenigingen te gast hadden. Organisatorisch waren de diverse door PSV Masters georganiseerde wedstrijden weer een succes. Jubileum wedstrijd Kring Noord-Brabant Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Test wedstrijd EK Masters NK Gay voor teams (door onze Kouros-leden) Zuidelijke Cirkel. Veel deelnemers en ook veel goede tijden. Hieronder enkele statistieken. Wedstrijdstatistieken per jaar Eigen wedstrijddagen # wedstrijddagen # landen # Open Water wedstrijden # PSV Masters # persoonlijke starts # estafette starts Nederlandse Masters Records Brabantse Masters Records Op sportief gebied werd er op meerdere wedstrijden flink gescoord. Op de NMK in Heerenveen werd 23 Goud, 11 Zilver en 4 Brons behaald, waarmee we 2 e waren in het medailleklassement achter thuisploeg HZ&PC Heerenveen. Op de NMK in Eindhoven werd 61 Goud, 28 Zilver en 24 Brons behaald, waarmee we ruim 1 e waren in het medailleklassement. Op de EK Masters in augustus in Kranj-Bled (SLO) werd goed gescoord: o Lottie Geurts behaalde 2 maal Goud, 3 maal Zilver en 1 maal Brons. o Bianca Cox behaalde 1 Goud, 1 Zilver en 3 Brons. o Saskia Phaff behaalde 2 Zilveren medailles. o Naast deze 13 medailles werden nog 13 diploma s voor de 1 e 8 behaald, waarvan 4 vierde plaatsen. 20

21 Op de teamwedstrijd in Winterswijk behaalde PSV een eervolle 2 e plaats. In de Zuidelijke Cirkel behaalde PSV weer de meeste medailles en wedstrijdrecords (56 van de 1870), maar werd voor het eerst eerste in de puntentelling over 6 wedstrijden. Verder werd er weer flink huisgehouden in de diverse recordlijsten. Er werden 42 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 13 op de estafettes. o Voor de persoonlijke records waren 45 zwemmers verantwoordelijk en bij de estafettes waren dit 20 personen. o In Nederland staan we met 74 NMR s op de 2 e plaats. Op de estafettes heeft PSV verreweg de meeste NMR s (24). Er werden 171 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 32 op de estafettes. o persoonlijke BMR s door 22 zwemmers en estafettes BMR s door 36 personen. o Aan het eind van 2007 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records flink verstevigd. PSV Masters heeft nu 380 (=40%) van deze records in handen. Het aantal betrokken personen laat zien dat we met name in de breedte flink veel kwaliteit in huis hebben. Natuurlijk waren er ook de nodige activiteiten op de wal. Zo hadden we natuurlijk weer de traditionele nieuwjaars-winterbrunch, dit keer voor het eerst in het clubhuis SpetterZ. Tijdens de NMK hadden we een groot mastersbuffet bij Swimmers. Sinds de zomer drinken we elke eerste zondag van de maand koffie in het clubhuis. Verder weer een aantal kraambezoeken bij pasgeboren mini-masters. Voor 2008 verwachten we dat het ledenaantal zal stabiliseren. Er worden weer 2 tot 3 Masterswedstrijden georganiseerd. Naast de Zuidelijke Cirkel was dit de NK Masters in januari. Daarnaast zal meer aandacht komen voor kwaliteit in de trainingen en buiten het zwembad in sociale activiteiten. 21

22 Jaarverslag 2007 Harold Matla JEUGDZAKEN Afgelopen jaar was er wederom niet echt een Commissie Jeugdzaken actief. Toch was er een jeugdactiviteit. Het Spetterkamp werd traditioneel met Pasen gehouden. Helaas hebben we hier echter geen verslag van morgen ontvangen. Het Spetterkamp 2008 staat weer op de planning. Met de komst van een verenigingsruimte in het nieuwe zwemstadion hopen we dat het aantal activiteiten voor de jeugd weer langzaam kan worden uitgebreid. 22

23 Jaarverslag 2007 Fred Simons CLUBHUIS In december 2007 was het clubhuis alweer een jaar open. In het eerste weekend van december 2006 hebben we het clubhuis voor de eerste keer in gebruik genomen tijdens de Dutch Open Swim Cup. Meteen een behoorlijk evenement waarbij het clubhuis gewoon als clubhuis gebruikt werd, waar vanuit ook de PSV vrijwilligers tijdens het evenement voorzien werden van een hapje en een drankje. Na zo n 15 jaar eindelijk weer een eigen plekje in het zwembad voor de vereniging PSV. Een eigen clubhuis gecreëerd in samenwerking met zwemcentrum de Tongelreep en de gemeente Eindhoven. Ons clubhuis, afgelopen jaar omgedoopt tot clubhuis SpetterZ, is bedoeld als ouderwetse uitvalsbasis in het zwembad voor de afdelingen wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonspringen, masters en crez. Met vrijwilligers van de afzonderlijke afdelingen achter de bar zijn we aan proberen een leuke sfeer te creëren waarin we voor, tijdens en na een training of wedstrijd een kopje koffie een glaasje ranja of een pilske kunnen drinken. Dat kan ergens anders ook maar een bijkomend voordeel is dat na aftrek van de gemaakte kosten, de opbrengsten rechtstreeks terug de vereniging ( afdeling ) instromen. Uit alles blijkt dat we ons grootste doel, het stimuleren van het verenigingsleven, zeg maar de gezelligheid binnen de vereniging, aan het bewerkstelligen zijn. Het was even wennen, maar langzaam maar zeker begint iedereen zijn weg naar het clubhuis te vinden. Na een relatief duur eerste jaar, door een aantal investeringen, hebben we de vooraf begrote omzet van euro ruimschoots gehaald ( ). Om de eerste investeringen te verrichten hebben we 4000 euro als overbruggingskrediet gekregen van het bestuur. Deze is in de loop van 2007 afgelost. Na een jaar hebben we ondanks grote investeringen een winst kunnen boeken van 7137,75 euro euro blijft op de rekening staan van het clubhuis om lopende rekeningen te kunnen blijven betalen. Aan het eind van het vorige jaar hebben we in overleg met de afzonderlijke penningmeesters de overige 5191,53 terug de vereniging in gepompt. Volgens afspraak hebben we gekeken naar het percentage van de door de verschillende afdelingen gemaakte omzet.( De winst was voor waterpolo 3841,75 euro, zwemmen euro, schoonspringen 311,50 euro en masters euro.) Het mes snijdt dus, ook in dit geval, zeker aan twee kanten. Door het aantal toenemende initiatieven binnen de vereniging zoals: seizoensopening en afsluitingsfeesten, bezoek van Sinterklaas, kinderdisco s, etc. is besloten om onder de vlag van de clubhuiscommissie ook een feestcommissie en een activiteitencommissie te starten. 23

24 Om het clubhuis nog gezelliger te maken zijn we volop bezig met de aankleding van de muren. Elke afdeling heeft een bord tot zijn beschikking om foto s e.d. aan op te hangen. Ook andere voorwerpen die bijdragen aan de inrichting zijn van harte welkom. Voor gewonnen prijzen is een prijzenkast besteld. We proberen onze website: zo up to date mogelijk te houden. Op de vorige gehouden Algemene Ledenvergadering hebben we als clubhuiscommissie de coming man beker gewonnen. Hier zijn we vorig jaar als barcommissie aangenaam door verrast. Ook de groeiende waardering binnen de afzonderlijke afdelingen voor ons mooie clubhuisje is voor ons als barcommissie een reden geweest vol goede moed te beginnen aan het volgende boekjaar,

25 EXPLOITATIEREKENING OVER 2007 PLUS BEGROTING OVER 2008 INKOMSTEN begroting exploitatie begroting UITGAVEN begroting exploitatie begroting Omschrijving Omschrijving Contributies Bestuurskosten Inschrijfgeld nieuwe leden Bondscontributie Gemeente Eindhoven Administratie Rente baten Clubblad de start Incidentele ontv Jeugdcie SpetterZ CREZ Waterpolo Wedstrijdzwemmen Schoonspringen Masters SpetterZ Reserve Batig saldo TOTAAL TOTAAL Toelichting: In de begroting van 2008 staat een geprognosticeerd budget per afdeling op basis van het ledental per 1/2/2008. Het budget is afhankelijk van het aantal leden met bijgehorende contributie. Door het afnemend ledental bij de Crez is dit bedrag lager De toewijzing aan het segment waterpolo is lager doordat het segment bepaalde kosten geheel zelf draagt. Door toename van het ledental bij de segmenten zwemmen, schoonspringen en masters zijn de budgetten hoger. Prognose Budget Werkelijk Budget CREZ Waterpolo Zwemmen Schoonspringen Masters

26 BALANS PER 31 DECEMBER 2007 ACTIVA PASSIVA Omschrijving Omschrijving Debiteuren Eigen vermogen oninbaar Te vorderen contributie Reserve activiteiten KNZB-depot Reserve masters 0 0 Rekening crt CREZ 0 -/ Vooruitontvangen contributie Kas Crediteuren Spaarrekeningen Post / -bankrekeningen TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Bij de opname van de debiteuren per 31 december 2006 was het bedrag aan te vorderen contributies van ,12 opgenomen. Ten laste van het vermogen dient van de debiteuren in 2007 te worden afgeboekt een bedrag van vanwege debiteuren die geboekt zijn waarvan de herkomst niet bekend was. Voor het segment zwemmen was er een bedrag opgenomen van ,- opgenomen waarvan er betrekking had op Teveel opgevoerde debiteurendeclaratie diving cup 765,00 Dispuut waterpolo 6059,20 Afr. Schoonspringen 3268,00 Natyade opgevoerd in ,20 Zwemmen 7401,00 26

27 OVERZICHT VAN UITGEREIKTE ERETEKENEN Jaar Erelid Lid v. verdienste Coming man trofee Stel trofee Kwaaitaal zuil v.d. Blink plaquette 1952 Piet Vilé 1953 Jo Kerkhofs 1954 J. Rubens 1955 Ad van Dal A Doomen 1956 Nol Gruythuysen P. Verburgt 1957 G.Silfhout M. Metten Leo Verburgt 1958 S. Sinkel Ab Lindemans Leo Verburgt 1959 Aspiranten team Leo Verburgt 1960 Ereleden maar Leden v. verdienste Ab Lindemans Leo Verburgt 1961 niet bekend jaar niet bekend jaar Niet uitgereikt Niet uitgereikt 1962 van benoeming: van benoeming: Ab Lindemans J. Thiellier Betty Heukels 1963 Theo Gieling Jo Blom Christ van Lint P. Heerens Martin Swinkels 1964 Wal Gundlach Joop Brinkgreve J. Rusink Betty Heukels 1965 Piet Winkel Tonny Fooy C. Dekkers Ada de Haan Betty Heukels 1966 Eric Prella B. Steeger Toty Heukels Arjan de Haan 1967 Erevoorzitter: Roelie Stroootman Toty Heukels Betty Heukels 1968 Klaas v.d.wolk Mieke Pruysen Jo Kerkhofs Bob v.d. Zanden 1969 Henk van Lint Trainer H I Gerdie v. Lint 1970 Paul Boel Jeugdteam Francois v. Kruijsdijk 1971 Kees Pikaar Jongens Astrid Verver aspiranten 1972 Johan Stel Nienke Wingelaar Meisjes Team 5x50 vrij aspiranten I Dames 1973 Kees v.d. Meeren Peter v.d. Meisjes Francois v. Biggelaar aspiranten Kruijsdijk 1974 Klaas v.d. Bos Frits Hemesath Jongens Veronica Stel aspiranten 1975 Ab Lindemans sr. Gerdie v. Lint Mevr. Wingelaar Meisjes Veronica Stel aspiranten 1976 Bart v. Doesburg Christ v. Lint Meisjes Marian Eding aspiranten 1977 Ans v. Kruijsdijk Commissie Cees-Rein van Heren III Team 10x100 vrij Jeugdzaken den Hoogenband dames 1978 Rob v.d. Lans Joop Jörissen Orrie Maassen Ton Brouwer jr Piet Verver Rob Timmermans Piet Verver Dames Jeugd Anneke van Kraay 1980 Ruud Bleeker Wim Minten Meisjes Ton Brouwer jr. Aspiranten 1981 Hans Wensing Adje Brouwer Jongens Jeugdploeg Aspiranten 1982 Jan Bleeker Ad Brouwers Fam. Wensing Meisjes Jeugdploeg aspiranten 1983 Ton Brouwer sr. Bas Klawer Fam. V. Kraay Dames I Edo Boonstra 1984 Irene Reininga Christ v. Lint Dames I Liesbeth Raes Zilveren zeem Spetter trofee De gebronsde master 27

28 Jaar Erelid Lid v. verdienste Coming man trofee Stel trofee Kwaaitaal zuil Paul v.d. Blink plaquette Zilveren zeem Spetter trofee De gebronsde master 1985 Janus Zijlstra Mieke Sanders Fam. De Pon Jeugd A Margit de Pon Coen v.kraay 1986 Adje Brouwer Frank Depla Fam. Smits Rob Rosner Margit de Pon 1987 Christ van Lint Frits Adelmeijer Niet uitgereikt Alice Lindhout Ton Brouwer jr. Patricia Libregts 1988 Jan Willem Leclerq Niet uitgereikt Heren I Dennis Parlevliet Klaas-Jan Ypenburg 1989 Erik Brandsma Bas Klawer Meisjes Tim Hoeymans Linda Mollema Hanneke Sanders aspiranten I 1990 Jan Klawer Christiaan Hol Fam.V.Laarhoven Heren I Zwemploeg A Amanda v Gennip 1991 Adje Brouwer Orrie Maassen Hetty Tegenbosch Gert Jan v.d. Heuvel Heren Jeugd Pieter v.d.hoogenband Klaas Jan Ypenburg 1992 Fred Simons Titus Mennen Pupillen team Mary Peeters Frits Adelmeijer 1993 Christ Smits Berry Verdonschot Ad Brouwers Hans Wensing Pieter v.d.hoogenband Klaas jan Ypenburg 1994 Ad Brouwers Jos Jonker Harold Matla Harry Berk Wieger Scheepers Marcel Wouda Klaas-Jan Ypenburg 1995 Rob Ekkel Menno v. Es Mieke Sanders Pieter v.d.hoogenband Klaas-Jan Ypenburg 1996 Nic Ypenburg Rob Bouchee Stichting Topzwemmen Rik Melsen Pieter v.d.hoogenband Amanda van Gennip 1997 Marcel Wouda. Kirsten Vlieghuis Bert Westerop Orrie Maassen Dames I Marcel Wouda Amanda van Gennip 1998 Wil en Frits Jan v.d. Berk Marianne Witvoet Jan Remmits Marcel Wouda Wouter Westerop Marja el Azzouzi Hemesath 1999 Anja van Grinsven Corry van Tongerloo Bert Tegenbosch Vic Kerkhoff Klaas-Erik Wouter Westerop Tonny van Steen Hans Wensing Zwering 2000 Ton Brouwer John Eisses Frank Heijsters Heren 1 Pieter v.d. Wouter Westerop Adje Brouwer Hoogenband 2000 Inge de Bruijn Hans v.d. Berk Jacco Verhaeren Jos Melssen Pieter v.d. Amanda van Jos van Dongen Pieter van den Hoogenband Thamar Henneken Joost de Hoogh Cees-Rein vd Hoogenband Jacco Verhaeren Hoogenband Gennip 2001 Astrid van den Koen Willemse Jan v.d. Berk Anjo de Bruijne Inge de Bruijn Amanda van Frits Hemesath Lottie Geurts Hoogenband Gennip 2002 Silla v.d. Linden Hetty Govers Dames 1 Pieter v.d. Amanda van Orrie Maassen Rob Hemesath Hoogenband Gennip 2003 Bart van de Zanden Ton Brouwer Rutger van Deursen Pieter v.d. Hoogenband Christiaan van Tongerlo Hetty Tegenbosch Estafette 4x50 vrij Dames Mark Veens Mike van de Zanden Mitja Zastrow Klaas-Erik Zwering Thom Coenen Martien Heijnen Ronald Lindhout Pieter v.d. Hoogenband Amanda van Gennip Aukje van Dongen Ineke Weekers 2005 Irma van de Made Vic Kerkhoff Wieger Hinkelien Lisa Dekkers Jan van de Berk Harold Matla Scheepers Schreuder 2006 Vic Kerkhoff Clubhuiscommissie Mieke Jos Melssen Lisa Dekkers Jo Vertommen Kauwenberg 2007 Helma Vooren 28

29 OVERZICHT VAN BESTUURSLEDEN jaar voorzitter secretaris penningm. vice-voorz. 2e secr TH. Gieling V. Gundlach T.v.Lent 1943 TH. Gieling V. Gundlach T.v.Lent 1944 TH. Gieling V. Gundlach B.v.d.Wal 1945 TH. Gieling V. Gundlach B.v.d.Wal 1946 TH. Gieling V. Gundlach B.v.d.Wal K.v.d.Wolk 1947 TH. Gieling V. Gundlach P. Winkel K.v.d.Wolk 1948 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel 1949 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1950 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1951 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1952 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1953 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1954 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1955 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Brinkgreve 1956 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel 1957 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Blom 1958 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Blom 1959 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Blom 1960 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel J. Blom 1961 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel 1962 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel E. Prella 2e penningm. lid lid lid lid J. Brinkgreve J. Brinkgreve J. Brinkgreve J. Brinkgreve M.Dekkers N. v. Gastel M.Dekkers N. v. Gastel M.Dekkers N. v. Gastel M.Dekkers N. v. Gastel M.Dekkers N. v. Gastel P. Vile M.Dekkers N. v. Gastel F. Frijns P. Vile M.Dekkers N. v. Gastel F. Frijns P. Vile M.Dekkers N. v. Gastel F. Frijns P. Vile M.Dekkers N. v. Gastel F. v. Wijk P. Vile F. Boogaerts M.Dekkers N. v. Gastel W.v.d.Marel P. Vile F. Boogaerts M.Dekkers N. v. Gastel W.v.d.Marel P. Vile F. Boogaerts F. M.Dekkers W.v.d.Marel Boogaerts F. M.Dekkers W.v.d.Marel Boogaerts M.Dekkers W.v.d.Marel A. Fooij 29

30 1963 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel E. Prella M.Dekkers W.v.d.Marel A. Fooij 1964 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel A. Fooij M.Dekkers W.v.d.Marel P. Slabber A. Heukels C. Sprengers 1965 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel A. Fooij M.Dekkers W.v.d.Marel P. Slabber A. Heukels C. Sprengers 1966 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel A. Fooij A. Heukels M Dekkers C. Sprengers 1967 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel A. Fooij A. Heukels M Dekkers C. Sprengers 1968 K.v.d.Wolk V. Gundlach P. Winkel A. Fooij A. Heukels M Dekkers C. Sprengers 1969 C. Sprengers A. Heukels P. Winkel J.v.Helden M.Dekkers J. Stel V. Gundlach W.v.d.Marel P. Slabber voorzitter secretaris penningm. wedstrijdzw. waterpolo recreatief schoonspr. synchr.zw. masters jeugdcomm J. Stel C. Hooft T. Brouwer T. Joor J. Hilberts J. Klawer H.v. Lint 1971 J. Stel C. Hooft T. Brouwer P. Verver J. Hilberts J. Klawer H.v. Lint 1972 J. Stel C. Hooft T. Brouwer P. Verver W.v.Valen J. Klawer K.v.d.Meeren 1973 P. Verver C. Hooft T. Brouwer J. Stover W.v.Valen J. Klawer N.Wingelaar 1974 P. Verver A.v.Kruijsdijk T. Brouwer J. Stover J.de Hartog J. Klawer J.v.d.Spelden J P. Verver H.v.Lint T. Brouwer J. Stover J.de Hartog Nagelkerke J.v.d.Spelden 1976 P. Verver A.v.d.Meeren T. Brouwer J. Stover J. Bleeker H.v. Lint A. Brandsma 1977 J. Stover A.v.d.Meeren J. Smolders T Brouwer J. Bleeker H.v. Lint A. Brandsma 1978 J. Stover A.v.d.Meeren J. Smolders W. Bijl J. Bleeker H.v. Lint A. Brandsma 1979 J. Stover A.v.d.Meeren J. Smolders W. Bijl J. Bleeker H.v. Lint G. v.lint R K. Bulthuis A.v.d.Meeren H.Oosterhuis W. Bijl J. Bleeker H.v. Putten Timmermans 1981 K. Bulthuis H.v. Duursen H.Oosterhuis W. Bijl J. Bleeker H.v. Putten F.v.d.Lans 1982 K. Bulthuis H.v. Duursen H.Oosterhuis T. Brouwer D. Groeneveld J. Driessen F.v.d.Lans 30

31 1983 Ad Brouwers J. Bleeker J. Wensing T. Bergmans B. Klawer J. Driessen F.v.d.Lans 1984 Ad Brouwers J. Jonker M. Steenmetz P. Verver B. Klawer T. Brouwer P.de Bresser 1985 Ad Brouwers J. Jonker J. Kersjes F. Ketting B. Klawer T. Brouwer M.Sanders 1986 Ad Brouwers R. v.leest T. Brouwer J.v. Beek B. Klawer T. Brouwer N. Ypenburg H. Wensing P.vd 1987 J. Jonker R. v.leest H.Schaveling Joh. Remmits B. Klawer Biggelaar N. Ypenburg H. Sanders 1988 J. Jonker R. v.leest mv.a.brouwer M. Heunen J. Steenbrink M. v. Es N. Ypenburg 1989 J. Jonker R. v.leest M.El Azzouzi M. Heunen J. Steenbrink M. v. Es N. Ypenburg P. Zijlstra 1990 Ad Brouwers A.v.Grinsven M.El Azzouzi M. Heunen J. Steenbrink M. v. Es N. Ypenburg P. Zijlstra 1991 Ad Brouwers A.v.Grinsven J. Jonker M. Heunen J. Steenbrink M. v. Es N. Ypenburg P. Zijlstra 1992 Ad Brouwers A.v.Grinsven J. Jonker H. Berk J. Steenbrink M. v. Es N. Ypenburg P. Zijlstra 1993 H.v. Buul A.v.Grinsven M. Witvoet H. Berk J. Steenbrink M. v. Es N. Ypenburg H. Matla 1994 H.v. Buul L. Geurts M. Witvoet W. Wakelkamp P. Keyzers M. v. Es N. Ypenburg H. Matla 1995 H.v. Buul L. Geurts M. Witvoet W. Wakelkamp P. Keyzers A.v.Grinsven M.Westerop H. Matla 1996 H.v. Buul L. Geurts M. Witvoet W. Wakelkamp J. Melsen A.v.Grinsven M.Westerop 1997 H.v. Buul C.v.Laarhoven M. Witvoet M. ten Have J. Melsen A.v.Grinsven B.Tegenbosch 1998 Ad Brouwers C.v.Laarhoven R.Boekenkruger M. ten Have J. Melsen A.v.Grinsven B.Tegenbosch A. Jonker 1999 Ad Brouwers J. Eisses R.Boekenkruger M. ten Have J. Remmits A.v.Grinsven J. Kalken S. Phaff A. Jonker 2000 V. Kerkhoff J. Eisses H. Meeuwsen M. ten Have J. Remmits A.v.Grinsven M.v.Vessem H. Matla 2001 V. Kerkhoff J. Eisses T.Brouwer M. ten Have J. Remmits M.v.Vessem H. Matla H. Matla 2002 V. Kerkhoff J. Eisses T.Brouwer P. Verver J. Remmits M. v. Es M.v.Vessem H. Matla H. Matla 2003 V. Kerkhoff M.Kauwenberg T.Brouwer P.de Bresser J. Melsen M. v. Es M.v.Vessem H. Matla H. Matla 2004 V. Kerkhoff M.Kauwenberg H.Meeuwsen P.de Bresser J. Melsen J.v.Dongen M.v.Vessem H. Matla H. Matla 2005 V. Kerkhoff M.Kauwenberg W.Lindelauf P.de Bresser J. Melsen J.v.Dongen M.v.Vessem H. Matla H. Matla 2006 M.Kauwenberg W.Lindelauf P.de Bresser J. Melsen J.v.Dongen M.v.Vessem H. Matla H. Matla 2007 Ad Brouwers M.Kauwenberg W. Houtman L. Meenk S. Tuip J.v.Dongen S. Beekman H. Matla H. Matla 31