Convenant jeugdgezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant jeugdgezondheidszorg"

Transcriptie

1 Convenant jeugdgezondheidszorg Partijen - GGD Hart voor Brabant (hierna: GGD); - Vivent; - Thebe; - Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost (hierna: STBNO); overwegende dat de gemeenten in het werkgebied van de GGD: - de regie hebben op lokaal jeugdbeleid; - de financier zijn van de jeugdgezondheidszorg (JGZ); - verantwoordelijk zijn voor de jeugdgezondheidszorg; - verantwoordelijk zijn voor de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG); - de jeugdgezondheidszorg onderdeel willen laten zijn van de Centra voor Jeugd en Gezin; en overwegende dat GGD en thuiszorginstellingen: - zich volledig willen inzetten voor de vorming van een integrale jeugdgezondheidszorg; - de jeugdgezondheidszorg willen positioneren binnen de Centra voor Jeugd en Gezin en de zorg(advies)teams; - besluiten met elkaar een convenant te sluiten om de komende drie jaar een aantal concrete doelen te realiseren; komen overeen: dat het nodig is dat in de periode tussen nu en 2012 het aanbod van jeugdgezondheidszorg een meer integraal karakter krijgt, zowel inhoudelijk, organisatorisch, financieel als voor wat betreft automatisering en informatisering. Effectieve sturing door gemeenten en efficiënte samenwerking tussen de GGD Hart voor Brabant, Vivent, Thebe en STBNO zijn daarbij de meest relevante randvoorwaarden. Dit convenant bestaat uit drie delen: Deel I: richting en inhoud; Deel II: vormgeving; Deel III: project JGZ.

2

3 Deel I: richting en inhoud Doelen 1. Géén kinderen buiten beeld: structureel en continue monitoring van kinderen: van elk kind is bekend of er sprake is van wel/geen risico s. 2. Één gezin, één plan: integraal inzicht in systemen voor het elektronisch kinddossier (EKD). 3. Zorgcoördinatie waar nodig per gezin afgestemd en geborgd voor JGZ en keten. 4. Synergie tussen JGZ en zorgadviesteams. 5. Heldere afstemming JGZ met AMW en CJG. 6. Ketencoördinatie in het kader van Zorg voor Jeugd. 7. Uiteindelijk een systeem voor het EKD (bij voorkeur bij het CJG). 8. Één JGZ-lijn in alle relevante JGZ-ontwikkelingen, van Triple P tot verwijsindex. 9. Verantwoorde haalbare stappen naar één JGZ aanbod in het kader van het basistakenpakket en prestatieveld 2 van de WMO 10. Afstemmen van werkwijzen, protocollen, kwaliteitsbeleid, scholingsbeleid, aanleveren van beleidsinformatie t.a.v. gemeenten, koppelen van individuele en collectieve preventie 11. EKD inzetten als centraal informatiesysteem voor CJG, gekoppeld aan Zorg voor Jeugd: (deel van) EKD open voor geautoriseerde andere CJG-medewerkers. 12. Effectieve sturing door gemeenten: JGZ op basis van één integrale begroting per 2010; relatiebeheer tussen gemeenten en JGZ eenduidig per 1 januari De partijen zullen de financiële effecten van dit alles in beeld brengen. De samenwerking en eventuele integratie per regio kan leiden tot frictiekosten maar op termijn zijn de totale kosten zeker lager dan bij het behouden van de huidige werkwijze. Voor het EKD zijn de kosten voor de invoering en het noodzakelijke berichtenverkeer bij de in dit convenant gekozen aanpak met zekerheid lager dan in de eerdere begroting. Uitgangspunten In de afgelopen jaren hebben de convenantpartners intensief samengewerkt en de nodige resultaten behaald, maar het heeft ook het gezamenlijke inzicht opgeleverd dat om deze doelen te realiseren de samenwerking tussen GGD en thuiszorgorganisaties anders vorm gegeven moet worden. Dat moet gebeuren binnen de volgende uitgangspunten:

4 - het landelijk beleid ten aanzien van de Centra voor Jeugd en Gezin en het EKD; - het beleid van alle Brabantse gemeenten en de provincie rond Zorg voor Jeugd; - de wens van de gemeenten om de jeugdgezondheidszorg voor -9 maanden tot 23 jaar onder te brengen bij één uitvoeringsorganisatie per regio (Midden-Brabant, Brabant-Noordoost, regio s-hertogenbosch); - de wens van gemeenten om een effectieve sturing te hebben op de zorg voor jeugdigen op lokaal niveau; - de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor een kwalitatief verantwoorde en doelmatige uitvoering; - hanteerbare gevolgen (juridisch, financieel, organisatorisch) voor de moederorganisaties (GGD Hart voor Brabant, Vivent, STBNO, Thebe); - vigerende (privacy-)wetgeving. Scope Omdat de vorm de inhoud moet volgen, is het van belang dat gemeenten de scope van de JGZ bepalen. In eerste instantie richten de partijen de organisatie pragmatisch in: de activiteiten van GGD en van de Thuiszorgorganisatie worden samengebracht, raakvlakken en overlap worden opgelost en van daaruit wordt bezien hoe het pakket zich op termijn moet ontwikkelen. Het ligt voor de hand om te scope te beperken tot taken waar de gemeenten voor verantwoordelijk zijn vanuit de Wet collectieve preventie volksgezondheid/de Wet publieke gezondheid (de publieke gezondheidszorg) en de JGZ-gerelateerde taken in de WMO (prestatieveld 2). Op termijn organiseren partijen in het project een werkconferentie met de gemeenten om nader uit te werken hoe het JGZ-pakket zich moet ontwikkelen. Vervolgens kan bepaald worden welke taken in het werkgebied van de GGD en welke regionaal (werkgebied Thuiszorgorganisaties) en welke op gemeentelijk niveau worden overeengekomen. Bij deze uitwerking is tevens van belang de samenwerking met de andere partijen in de Centra voor Jeugd en Gezin. Zo moet er in 2009 een nieuw evenwicht komen waarin de JGZ regionaal en per gemeente vorm krijgt.

5

6 Deel II: vormgeving Parallel met de inhoud wordt de organisatie als volgt ontwikkeld: 1. Bestuurlijke sturing 2. Integrale begroting 3. Relatiebeheer 4. Directieteam JGZ 5. Managementteam JGZ 6. Staf JGZ 7. Drie uitvoeringsorganisaties 8. Medewerkers JGZ 9. Relatie JGZ en CJG. 10. Relatie JGZ en gezondheidsbevordering, etc. 11. EKD/informatisering De overlegstructuur wordt in het project nader uitgewerkt, met tenminste 1 x per 3 maanden een overleg tussen het DB (= Stuurgroep JGZ) en het directieteam van bestuurders/directeur zie onder). 1. Bestuurlijke sturing De bestaande Stuurgroep integrale JGZ komt te vervallen. De afspraken over de JGZ worden in principe over de volle breedte gemaakt via de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant, met uitzondering van het maatwerk en de plustaken (o.a. in het kader van WMO) die de organisaties per gemeente afspreken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de JGZ ligt bij de 29 gemeenten. De gemeenten mandateren die verantwoordelijkheid naar het GGD-bestuur: het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) waarmee deze bestuursstructuur fungeert als opdrachtgever van de JGZ. Het DB van de GGD wordt tevens Stuurgroep JGZ en komt met het directieteam JGZ het basistakenpakket en de kaders voor de JGZ overeen. Op dit moment is er per regio een portefeuillehoudersoverleg. Dit overleg zorgt per regio voor de afstemming tussen gemeenten rond de JGZ en de voorbereiding naar het Algemeen Bestuur van de GGD. Het is relevant dat in zo n overleg bestuurlijk zowel de JGZ als het jeugdbeleid voldoende vertegenwoordigd zijn. 2. Integrale begroting Als onderdeel van het project start er een traject dat er toe moet leiden dat de organisaties voor het

7 kalenderjaar 2010 aan gemeenten een integrale begroting met integrale kostprijs kunnen presenteren. 3. Relatiebeheer In het project wordt in overleg met de gemeenten het toekomstig relatiebeheer tussen de JGZ en de gemeenten uitgewerkt op het niveau van het hele werkgebied, de regio s en de gemeenten. Gemeentelijk maatwerk en de inpassing in het CJG worden door het managementteam JGZ per gemeente overeengekomen met de verantwoordelijk bestuurder, passend binnen de kaders zoals regionaal en regionaal afgesproken. 4. Directieteam JGZ Het directieteam JGZ wordt gevormd door de bestuurders van Vivent, Thebe, STBNO en de GGD-directeur. Het directieteam is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ zoals overeengekomen met het bestuur. Het directieteam kan ervoor kiezen om een of twee leden aan te stellen als eerste aanspreekpunt voor het MT JGZ (bijvoorbeeld de GGD-directeur en één thuiszorgbestuurder). 5. Managementteam JGZ Het managementteam JGZ kan op diverse manieren zijn vorm krijgen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: - Duaal management moet, zo mogelijk, vermeden worden. Één integraal manager (c.q. directeur) per regio verdient absoluut de voorkeur. - Het managementteam JGZ moet herkenbaar zijn voor de moederorganisaties en draagvlak hebben bij de medewerkers. - Het managementteam JGZ bestaat in elk geval uit de managers (of directeuren) van de drie uitvoeringsorganisaties en de manager van de staf JGZ. - De projectcoördinator is ook voorzitter van het managementteam JGZ. - Afhankelijk van de beslissingen bij 3. wel/niet relatie op managementniveau met de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD. - Gebruik maken van de kracht/expertise/mensen van de moederorganisaties. - Tenminste 4 maal per jaar overlegt het MT-JGZ met het directieteam JGZ. Het is daarbij zaak dat het MT zodanig wordt samengesteld en functioneert dat:

8 - er eenheid van beleid is binnen totale regio; - er naast een goede uitvoering sprake is van innovatie. 6. Staf JGZ Om de JGZ inhoudelijk te optimaliseren komt er één stafafdeling onder één stafmanager voor de totale JGZ-organisatie. Uiteraard blijven er aandachtsgebieden qua leeftijdsgroepen en qua regio s. In deze stafafdeling komen dan de huidige stafactiviteiten van de thuiszorgorganisaties en de GGD. De adviserende en ondersteunende taak van de staf ligt in elk geval op het gebied van: - beheer en ontwikkeling van protocollen, richtlijnen en instrumenten; - beleidsontwikkeling- en afstemming op hoofdlijnen; - analyse van managementinformatie; - epidemiologie; - scholing; - productontwikkeling; - informatisering (basisdataset, EKD, Zorg voor jeugd). 7. Drie uitvoeringsorganisaties Partijen vormen per 1 januari 2009 drie uitvoeringsorganisaties: één voor de regio Midden-Brabant, één voor regio s-hertogenbosch en één voor de regio Brabant-Noordoost. Per regio wordt de JGZ leiding gehuisvest in één hoofdlocatie (Tilburg, s Hertogenbosch en Uden). De staf wordt in s Hertogenbosch gehuisvest. De huidige spreekuur/consultatiebureaulocaties blijven vooralsnog ongewijzigd. Voor zover dat nog niet het geval is, streven partijen per gemeente naar het samenvoegen van spreekuurlocaties van GGD en Thuiszorg, uiteraard in nauwe samenspraak met de gemeenten. Als gemeenten een fysiek CJG openen, heeft het voordelen om dat te doen in de accommodaties waar de JGZ wordt aangeboden. Deze locaties zijn immers laagdrempelig voor ouders/kinderen, het voorkomt eventuele leegloopuren bij medewerkers, het stimuleert informeel verkeer tussen medewerkers en het beperkt de kosten voor het aanleggen van faciliteiten. Daarnaast kunnen CJG-inloopspreekuren/ opvoedspreekuren worden ingericht in bijvoorbeeld scholen, bibliotheken of gezondheidscentra. 8. Medewerkers JGZ Elk regionaal JGZ-team bestaat uit meerdere subteams met elk één operationeel leidinggevende. Medewerkers blijven in dienst bij hun huidige werkgever (Thuiszorg of GGD), er wordt in principe gewerkt

9 op basis van gemene rekening. In het project wordt beoordeeld of overgang naar één of meerdere nieuwe rechtspersonen opportuun is. Hierbij wordt ook rekening houden met (het voorkomen van) aanbestedingsverplichtingen vanwege de nieuwe Wet publieke gezondheid. In de projectopdracht is op voorhand géén sprake van boventalligheid. Indien dat in het project aan de orde komt, volgen op dat moment de nodige acties. 9. Relatie JGZ en CJG GGD en thuiszorgorganisaties wijzen de gemeenten tevens op de voordelen van het benoemen van een projectleider CJG vanuit de JGZ als de gemeente er voor kiest een projectleider te zoeken buiten de eigen gemeentelijke organisatie. Een groot deel van de activiteit binnen het CJG wordt immers uitgevoerd door de JGZ. Eventuele knelpunten in dubbele sturing, leegloop, verschil in aanpak e.d. worden hierdoor beperkt. Bovendien draagt die keuze bij aan de efficiency van zowel CJG als JGZ. 10. Relatie JGZ en gezondheidsbevordering, etc. (infectieziektebestrijding, kraamzorg en gespecialiseerde thuiszorg) In het project wordt onderzocht hoe de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD betrokken kan worden bij de ontwikkeling van de JGZ: - Met de methode Gezonde en Veilige School worden de individuele en collectieve activiteiten van de jeugdgezondheidszorg met elkaar verbonden; - De epidemiologische functie van de GGD is van groot belang voor de jeugdgezondheidszorg en de gemeenten. Tevens schenkt het project aandacht aan de aansluiting van de JGZ met infectieziektebestrijding (hygiëne en binnenmilieu op scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, rijksvaccinatieprogramma, seksuele hulpverlening jongeren). Daarnaast is het relevant de samenhang te borgen met de prenatale zorg, de kraamzorg en de gespecialiseerde verzorging en verpleging voor gezinnen met problemen. Deze activiteiten vallen buiten het terrein van de publieke gezondheidszorg maar houden wel nauw verband met de JGZ. 11. EKD/informatisering

10 - Digitalisering van de registratie conform de bestaande basisdataset in ieders eigen systeem in 2008 (conform verplichting). Uniforme definiëring van de velden binnen de diverse systemen, inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke partij (EDP-auditor). Dit is de enige manier waarop in 2008 gedigitaliseerd kan worden. Bovendien kunnen de organisaties vanuit die situatie beter integreren naar een EKD wanneer er een passende applicatie is. - Ontwikkeling van een standaard export/import van thuiszorg naar thuiszorg en naar GGD voor medio Dit berichtenverkeer moet toch al, landelijk aangestuurd vanuit het programmaministerie van Jeugd en Gezin, ontwikkeld en voor de verwijsindex, verhuizingen en andere overdrachten van/naar andere dienstverleners verbonden aan het CJG. - Afstemming en uniformering van processen tussen thuiszorg onderling in 2008/2009 en tussen thuiszorg en GGD in 2009/2010.

11 Deel III: project JGZ Bij de uitvoering van dit convenant wordt: - een projectmatige aanpak gevolgd; - aangesloten bij zaken die gemeenten al in gang hebben gezet (zoals de vorming van het CJG); - zo veel als mogelijk gewerkt binnen de bestaande structuren; - naast integraliteit tevens gewerkt aan innovatie. Realisatie/projectorganisatie In deel I en II zijn de doelen en resultaten beschreven voor de inhoud en vormgeving van de JGZ. Dit hoofdstuk beschrijft de projectmatige realisatie. Voor de projectmatige realisering worden de hoofdactiviteiten gedestilleerd uit de doelen en resultaten. De hoofdactiviteiten worden aan mijlpalen gekoppeld en gepland in de tijd. Hiermee wordt vastgesteld wat wanneer wordt gerealiseerd. De projectorganisatie wordt tenslotte beschreven. De activiteiten zijn nu en de toekomst onderdeel van de JGZ organisatie. Er wordt gekozen het project in te richten volgens de toekomstige organisatie van de JGZ. Overzicht van de hoofdactiviteiten in het project Om de doelen en resultaten te bereiken worden de onderstaande hoofdactiviteiten uitgevoerd. De activiteiten zijn gegroepeerd naar inhoudelijke, organisatorische-, huisvestings-, financiële, en automatiseringsactiviteiten. Inhoudelijk - Inrichting structureel en continue monitoren kinderen. - Inrichting processen voor één gezin, één plan. - Inrichten zorgcoördinatie/ketencoördinatie met ketenpartners waar nodig. - Vormgeven afstemming met o.a. CJG, AMW en Bureau Jeugdzorg. - Vormgeven JGZ-inloopspreekuren e.d. in afstemming met het in te richten CJG. - Onderzoek naar de inrichting van gezondheidsbevordering binnen de JGZ. - Onderzoek naar de aansluiting van JGZ met infectiebestrijding. - Borging van de afstemming met prenatale zorg, kraamzorg en gespecialiseerde verzorging/verpleging.

12 - Analyse of het vormen van een juridische entiteit die voor de JGZ opportuun is. Organisatorisch - Benoemen van het directieteam JGZ en het vaststellen van de bijbehorende taken en bevoegdheden. - Vormen van drie uitvoeringsorganisaties voor de regio s. - Inrichting van het management JGZ. - Indien een of meer gemeenten dat wensen: vormgeven projectleiding CJG per gemeente. - Bijdrage leveren aan vorming Centra voor Jeugd en Gezin. - Inrichting van de uitkomsten van de onderzoeken naar gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding. - Benoeming stafmanager en inrichting staforganisatie. - Inrichting van de regionale JGZ-teams. Huisvesting - Inrichting van de drie hoofdkantoren voor de regio s. - Inrichting van de staflocatie. - Optimalisering van de spreekuur/consultatiebureaulocaties per gemeente. - Ontwikkeling van de fysieke locaties voor JGZ en bijdrage leveren aan fysieke locaties CJG. - Fysieke inrichting van JGZ- inloopspreekuren e.d. en bijdrage leveren aan CJG-spreekuren. Financieel - Presenteren van de begroting in de integrale systematiek per regio. - Opstellen van een integrale begroting per regio. Automatisering - Digitalisering registratie bestaande basisdataset. - Uniformeren procedures en gebruik systemen. - Implementatie gegevensuitwisseling uitvoeringsorganisaties, verwijsindex en landelijke kop. - Ontwerpen processen JGZ. - Implementatie geïntegreerde JGZ systemen. - Bijdrage leveren aan inrichten van digitale front-office CJG, c.q. websites CJG.

13 Projectorganisatie voor de JGZ De verantwoordelijkheden voor de realisatie van de JGZ worden zo veel mogelijk binnen de huidige structuren vormgegeven. Aansturing van het project vindt plaats vanuit het directieteam (bestuurders thuiszorg en directeur GGD) en de verantwoordelijk JGZ-managers/-directeuren. Een projectcoördinator ondersteunt de organisatie van de JGZ voor de tijd van de ontwikkeling. Directieteam stuurt aanhet directieteam JGZ fungeert als opdrachtgever voor het project. Het directieteam stuurt op hoofdlijnen, in overleg met de gemeenten, de ontwikkeling van de JGZ aan. Managers fungeren als regionale projectleiderde huidige managers/directeuren geven vanuit hun huidige en toekomstige functie vorm aan de regionale ontwikkeling van de JGZ. De staf JGZ draagt zorg voor oplossingen voor de inhoudelijke ontwikkelvraagstukken. Projectcoördinator zorgt voor integratie en rapportagede bestaande organisatie wordt ondersteund door een projectcoördinator. Deze draagt zorg voor het inhoudelijk voorbereiden van de stuurgroepbijeenkomsten. Daarnaast stemt de projectcoördinator de regionale ontwikkeling af. Hiervoor is hij/zij voorzitter van het MT JGZ. ICT ontwikkelingen voorlopig vanuit de bestaande organisatiede automatisering van het EKD wordt vormgegeven vanuit de bestaande thuiszorg- en GGD-organisaties. Hiervoor wijst elke organisatie een ICT-projectleider aan. De projectcoördinator coördineert de implementatie. De JGZ-manager/-directeur blijft verantwoordelijk voor de regionale implementatie. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de regionale afstemming en organisatie van de toekomstige integratie. Mijlpalen Hieronder staat een eerste opsomming van de mijlpalen in het project. Concretisering vindt plaats in de projectplanning die partijen na ondertekening van het convenant overeenkomen met de Stuurgroep JGZ. Ondertekening convenant en daarmee benoeming van het directieteam JGZ (GGD-directeur en thuiszorg-bestuurders) juli 2008 Benoemen projectcoördinator voor het project JGZ september 2008 Benoeming van JGZ-management en een hoofd Staf JGZ 2008

14 Opheffen Stuurgroep integrale JGZ en instellen nieuwe Stuurgroep JGZ najaar 2008 Overeenstemming over eenduidige inrichting van het EKD per regio voor oktober 2008 Digitale registratie nieuwe kinderen in EKD 1 januari 2009 Instellen van het JGZ-overleg per regio of het benoemen van het portefeuille-houdersoverleg als zodanig Verkrijgen van instemming van besturen en ondernemingsraden op de uitvoering van het convenant 2009 voor 1 mei 2009 Aanbod van één geïntegreerde begroting per regio en waar nodig per gemeente voor 2010 Vaststellen van één gezamenlijk beleidskader dat voldoende ruimte biedt voor uitwerking per regio en waar nodig per gemeente vanaf 2010 Besluit over doorontwikkeling EKD voor de JGZ voor 2010 Besluit over de juridische positie van de JGZ voor 1 januari 2011 Verkrijgen van instemming van besturen en medezeggenschapsorganen op de uitvoering van het convenant 1 januari 2011 Realiseren en formaliseren van de beoogde definitieve organisatieontwikkeling voor september 2011 Borgen van organisatie en beleid 2011 Afronden project binnen planning en budget 2011 Voortgangsbewaking, evaluatie en afronding Het project wordt afgerond zodra Stuurgroep en directieteam JGZ constateren dat de beoogde resultaten in voldoende mate zijn gerealiseerd maar uiterlijk op 1 juli Indien daartoe aanleiding bestaat wordt dan besloten tot een vervolgproject. Evaluatie van de voortgang en de rapportage daarover vindt plaats aan de hand van de mijlpalen en de genoemde resultaten. Looptijd De looptijd van dit convenant: 1 juli juli Voor 1 januari 2011 vindt er besluitvorming plaats over wijze van samenwerking na 1 juli Onderdeel van deze besluitvorming vormen eventuele frictiekosten van de voorgenomen samenwerking vanaf juli 2011.

15 De betrokken instellingen verplichten zich eventuele frictiekosten gedurende de looptijd van het convenant voor eigen rekening te nemen. Voor het EKD volgt een aparte, integrale begroting. Partijen zullen dit convenant ontbinden wanneer het volgens de rechter strijdig is met de bepalingen van de Wet publieke gezondheid. Bij duidelijkheid over ontbinding binnen een half jaar na inwerkingtreding van deze wet zullen partijen de gemeenten niet aanspreken op frictiekosten ontstaan door de uitwerking van dit convenant. Financiën Wij schatten het projectbudget voor de hele projectperiode op Over de uitwerking en financiering hiervan volgt nog intern overleg. Uitvoeringsbudget 2008 = conform bestaande individuele overeenkomsten 2008 Uitvoeringskosten 2009 = conform individuele overeenkomsten 2009 Uitvoeringskosten 2010 en 2011 = conform integrale overeenkomsten per regio Namens de GGD Hart voor Brabant Namens Vivent, Thebe en STBNO

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

De 17 gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de service organisatie. In de praktijk is dat dus

De 17 gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de service organisatie. In de praktijk is dat dus Antwoorden 11.2 Service Organisatie (SO) Zorg voor de jeugd Wie is de bestuurlijk verantwoordelijk voor de SO? De 17 gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de service organisatie. In de praktijk is dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 409196 Datum : 31 januari 2017 Programma : 5. Inkomen jeugd en WMo Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Startconferentie digitale dossiers JGZ

Startconferentie digitale dossiers JGZ Verder met het digitaliseren van JGZ dossiers Startconferentie digitale dossiers JGZ Lineke Jonkers-Kuiper, Projectcoördinator ondersteuningstraject www.vng-digitaaljgz.nl Programma 10.00 uur Opening Mw.

Nadere informatie

Stukken behorend bij het raadsvoorstel Elektronisch Kinddossier

Stukken behorend bij het raadsvoorstel Elektronisch Kinddossier Stukken behorend bij het raadsvoorstel Elektronisch Kinddossier - Wat is het EKD? - Plan van aanpak implementatie Elektronisch Kinddossier GGD West Brabant Thuiszorg West Brabant, Thuiszorg Breda en Thuiszorg

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D11 (PA 18 juni 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Digitale JGZ dossiers

Digitale JGZ dossiers Digitale JGZ dossiers Stand van Zaken en Toekomst Kenniskring Jeugdgezondheidszorg (26.05.2008) Evert Obdeijn Regiobegeleider VNG www.vng-digitaaljgz.nl Agenda Uitgangssituatie Regierol gemeente Implementatieproject

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

De impact en implementatie van de outsourcing op de bedrijfsvoering is als één van de 6 deelprojecten ondergebracht binnen het project outsourcing.

De impact en implementatie van de outsourcing op de bedrijfsvoering is als één van de 6 deelprojecten ondergebracht binnen het project outsourcing. Bijlagen 1 en 2: Aanbevelingen en opvolging Gateway Reviews (corsa 2018017934) Bijlage 1: Aanbevelingen en opvolging Gateway Review 2018 Aanbeveling Opvolging Status Opmerking 1. Richt een apart project

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

CJG Hoogeveen-Westerveld

CJG Hoogeveen-Westerveld CJG Hoogeveen-Westerveld Dienstverleningsovereenkomst betreffende samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de taken van het Centrum voor jeugd en gezin Westerveld en Hoogeveen met ingang van 16

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Doel Wmo Beleidsplan 1 Een samenhangend antwoord Specifiek en Meetbaar Wat te doen en met wie Acceptatie en Realistisch Termijn Het Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 februari 2009 Gelet op artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

en Gezin Datum: Informerend

en Gezin Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Van transitie naar transformatie Gemeenteraad 27 oktober 2016 Voorbereiding Inhoud 2013 2020 Implementatie en borging Transformatie 1-1-2015 transitie heden Waar staan we

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE MANAGEMENT & BESTUURSONDERSTEUNING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING VERSIE 3 APRIL 2017

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE MANAGEMENT & BESTUURSONDERSTEUNING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING VERSIE 3 APRIL 2017 Directeur bedrijfsvoering Doel Zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en, na vaststelling van het te voeren beleid door anderen, voor beleidsimplementatie en -evaluatie van (deel)processen in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: lokaal educatieve agenda gemeente Moerdijk,

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: lokaal educatieve agenda gemeente Moerdijk, RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: lokaal educatieve agenda gemeente Moerdijk, 2010-2014 Verantwoordelijke portefeuillehouder: Mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/OGZ 2.829.135 mw. L. Sampatsing 070-3407459

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/OGZ 2.829.135 mw. L. Sampatsing 070-3407459 Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Nederlandse gemeenten c.c. naar de Besturen van de GGD'en de Besturen van de zorgorganisaties Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: OWZAP01 Onderwerp stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin Heusden Collegevoorstel Inleiding Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heusden is volop in ontwikkeling. In het bijgevoegde memo

Nadere informatie

Transitieplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Transitieplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Transitieplan Noord Oost Gelderland Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk geweld, om geweld te stoppen en veiligheid te herstellen Ik Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker,

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond

Stichting CJG Rijnmond Ineke Moerman, arts M&G Bestuurder/algemeen directeur Stichting CJG Rijnmond 1 Historie Twee centrale hoofddoelen: Het versterken van de vroegsignalering en preventie. Het creëren van een aanbod dat past

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

ICT EN INFORMATIEBELEIDSPLAN

ICT EN INFORMATIEBELEIDSPLAN ICT EN INFORMATIEBELEIDSPLAN 2018-2023 VERSIE definitief Vastgesteld op : 14 augustus 2018 Directeur bestuurder 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Positionering ICT en Informatiebeleid

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Risico-inventarisatie overname JGZ 0-4 jaar door GGD Hart voor Brabant 23-12-2010

Risico-inventarisatie overname JGZ 0-4 jaar door GGD Hart voor Brabant 23-12-2010 Risico-inventarisatie overname JGZ 0-4 jaar door GGD Hart voor Brabant 23-12-2010 Namens de Thuiszorgorganisaties Uden, s-hertogenbosch, Tilburg Elise Buiting, stafarts Pantein en Vivent JGZ Annie van

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie. Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 405982 Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Regeling ambtelijke organisatie Provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Regeling ambtelijke organisatie Provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2577 14 oktober 2014 Provincie Zeeland Regeling ambtelijke organisatie Provincie Zeeland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Inleiding Mede vanwege de herhaalde vragen vanuit gemeenten vroeg het algemeen bestuur om een voorstel voor de herziening van de grondslag voor de

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Bijlage 2 behorende bij de kaderbrief 2015 Planning & control cyclus Spoorboek 1 2 Inleiding Dit spoorboek Planning & Control-cyclus dient als handvat en achtergrondinformatie voor de organisatie bij de

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 5 februari 2019 Zaaknummer: 582187 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ)

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) 1. Inleiding Welke middelen er zijn om het Digitale dossier JGZ (DD JGZ) te financieren is niet overal duidelijk. In deze notitie brengen wij de

Nadere informatie

Plan 2018 Regio Rijnmond

Plan 2018 Regio Rijnmond Plan 2018 Regio Rijnmond Het doel van het project is versnelling aan te brengen op de integratie en participatie van vergunninghouders via werk en/ of scholing. Het landelijk dekkend netwerk van regio

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie