Meer financiering in het bedrijf Fiscaliteit en innovatie Minder regels en lasten Werkgeverschap en arbeidsmarkt Impuls voor de bouw, ruimtelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer financiering in het bedrijf Fiscaliteit en innovatie Minder regels en lasten Werkgeverschap en arbeidsmarkt Impuls voor de bouw, ruimtelijke"

Transcriptie

1 13 14 & inzet 2014 Meer financiering in het bedrijf Fiscaliteit en innovatie Minder regels en lasten Werkgeverschap en arbeidsmarkt Impuls voor de bouw, ruimtelijke ordening en infrastructuur Duurzame en veilige bedrijfsomgeving Export en handel

2 Meer financiering in het bedrijf Investeringspakket van 125 miljoen in bedrijfsfinanciering: o.a. mkb-krediet via Qredits uitgebreid van ,- tot ,-, regeling borgstelling mkb-kredieten uitgebreid, Staatsgarantie bedrijfsfinanciering vergroot. Alternatieve financieringskanalen door overheid actief gestimuleerd (crowdfunding, kredietunie en microfinanciering), naast Rijk ook inzet regionale fondsen. Groter aanbod privaat kapitaal kleine bedrijven dankzij co-investeringsfaciliteit business angels (informele investeerders). Overheid moet binnen 30 dagen betalen, voor b-t-b is dit 60 dagen (wettelijk vastgelegd). Hulp bij financieringsaanvraag: Kredietverlening door banken op peil houden. Optimaal benutten borgstellingsregelingen en EU financieringsregelingen. Blijvende aandacht voor betaaltermijnen. In het buitenland belegd vermogen in Nederland inzetten voor investeringen en kredietverlening. Nieuw op te richten Nederlandse Investeringsinstelling moet zich met geld van o.a. pensioenfondsen richten op binnenlandse investeringen in infra, renovatie, zorg en mkb. 2

3 Fiscaliteit en innovatie Zelfstandigenaftrek is behouden en voorgenomen belastingverhoging voor DGA s afgewend. Subsidie verlaging loonkosten bij innovatie nu tot ,-, 35% minder afdracht (WBSO). Laag belastingtarief voor winst uit innovatie toegankelijker voor het mkb (www.belastingdienst/innovatiebox.nl). MKB+ Innovatiefonds gestart en behoud van Innovatieprestatiecontracten Innovatiekrediet voor max. 50% van de ontwikkelingskosten (60 mln.). Nieuw financieringsinstrument voor conceptfase in 2014 (75 mln. voor 3 jaar). Onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer behouden en geen regionale tol. Afbouw algemene heffingskorting vanaf 2015 gaat niet door. Minder belastingheffing 2014 door tijdelijke verlaging Box 2 (22%). Eenvoudigere Europese douaneregels met fors minder papierwerk Effecten accijnsverhogingen terugdraaien. Behoud van fiscale en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor ondernemers. Zelfstandigenaftrek of DGA-faciliteiten niet opnieuw ter discussie. Behoud keuzesysteem in werkkostenregeling. Geen nieuwe crisisheffing voor hogere inkomens. Meer kapitaal en innovatieregelingen gericht op starters 3

4 Minder regels en lasten Ondernemers betalen niet meer verplicht voor KvK en PBO (besparing 220 mln.) Alle overheidsinfo is 24/7 terug te vinden op ondernemersplein.nl ondernemers hebben hun gemeente beoordeeld. Verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente heeft lokale overheden wakker geschud. Irritante eisen cookiewet geschrapt. 125 gemeenten zeggen na oproep toe OZB met hooguit de inflatie te laten stijgen. Compensatie voor werkgevers premiestijgingen (1 mrd.). Think small first! Nieuwe regels toetsen op uitvoerbaarheid en inzet (digitaal) Ondernemingsdossier als hulpmiddel voor overheid en ondernemer. Schrappen van onnodige lokale regels en verhoging lokale lasten (ozb, parkeren, reclame) voorkomen. Kosten overheidstoezicht niet afwentelen op ondernemers. Toegankelijke en dienstverlenende ondernemerspleinen. Tegengaan oneerlijke concurrentie overheden en inbesteden door het Rijk. Meer kans bij aanbestedingen en tegengaan verplichte social return-eis. Actieve bestrijding criminele activiteiten zoals afpersing, acquisitiefraude, overvallen en heling. Aanpak faillissementsfraude. 4

5 Werkgeverschap en arbeidsmarkt Verplicht quotum arbeidsgehandicapten voorkomen. Sociaal akkoord gerealiseerd: o.a.beperken gang naar de rechter bij ontslag en maximering ontslagvergoeding. Schijnconstructies zelfstandigen en buitenlandse werknemers aangepakt. Flexwetgeving behouden. Techniekpact: betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector. SER-advies toekomst ambachten omarmd door kabinet en actieplan voor behoud specialistische opleidingen. Fonds voor publiek private samenwerkingsprojecten in het mbo. 13 mln. voor praktijkgericht onderzoek in het hbo. Zorgen dat ontslagwetgeving mkb-proof is. Beperken lasten doorbetalen bij ziekte. Voorkomen dat werkgevers mee moeten betalen aan uitbreiding zorgverzekering met langdurige zorg (vanaf 2015). Alle verplichtingen rond werkgeverschap in beeld brengen om nieuwe eisen te weerleggen. Geen uitbreiding van verlofrechten voor werknemers. Lastenverlichting door lagere pensioenpremies. Verdere verankering inspraak en betrokkenheid in het onderwijs, ook in publiek-private samenwerking in de regio. WW-premies moeten voorspelbaar zijn en goede calamiteitenregeling in WW (vorstverlet) ontwikkelen. 5

6 Impuls voor de bouw, ruimtelijke ordening en infrastructuur Goedkoper geld lenen voor energiebesparende verbouwingen ( 185 mln.). Corporaties krijgen 400 mln. om woningen te verduurzamen. Meer ruimte in hypotheekverstrekking energiezuinige woningen. Btw-tarief arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen verlaagd (naar 6%) tot en met Herbestemming (leegstaande) panden makkelijker extra startersleningen beschikbaar gesteld (twv 50 mln.). Verruimde schenkingsvrijstelling aankoop woning of schuldaflossing naar ,-. Verhuurdersheffing verlaagd. Start Nationale Hypotheekinstelling. Aanpak diverse regionale verkeersknelpunten en positieve besluiten over aanleg nieuwe wegen. Eenvoudigere vergunningverleningen in kader van Natura Milieuzones in diverse steden van tafel of versoepeld. Maatwerk in hypotheekverstrekking en optimaal benutten startersleningen. Verlenging lage btw tarief renovatie, herstel en tuinonderhoud na Snelle en verstandige besluitvorming nieuw huurbeleid. Investeringen in energiebesparing in woningen door start 2014 Revolving Fund Energiebesparing en in projecten rond langer thuis wonen voor ouderen. Herstel van de woningmarkt en daarmee herstel van consumentenvertrouwen. 6

7 Duurzame en veilige bedrijfsomgeving Energieakkoord: afspraken over energie- en klimaatdoelstellingen met een gelijktijdige versterking van de economie o.a. investeren in duurzame bouw. Helpdesk fraude verlengd: Initiatiefwet in de maak voor beter strafbaar stellen acquisitiefraude. Hulp voor slachtoffers cybercrime: Deelnemende bedrijven Project Green Deal besparen gezamenlijk meer dan 1,5 mln. op energie. Ruim 800 bedrijven veiliger dankzij Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Nieuwe omgevingswet die kosten en complexiteit milieuregels aanpakt. Aanpak winkelleegstand, o.a. start probleemlocaties en provinciale aanjaagteams. Aandacht voor verbetering nadeelcompensatie via wet en handreiking gemeenten. Uitvoering agenda om gastvrijheidseconomie beter te faciliteren. Goed evenwicht tussen ecologie en economie in de nieuwe natuurvisie. 7

8 Export en handel Ambassades blijven open. Bezuinigingen postennetwerk afgezwakt. Veel vrijhandelsafspraken met minder lasten voor Nederlandse exportbedrijven in WTO-akkoord (Bali). Website ondernemeninontwikkelingslanden.nl van start door overheid en NGO s Handelsmissies naar o.a. Indonesië, China, Turkije en vele ronde tafels voor handelsoverleg. Meer bekendheid en verbetering van stimuleringsinstrumenten export. Meer ruimte voor exportfinanciering en persoonlijke ondersteuning. Missies, economische reizen van Rijk en lokale overheden ontdubbelen en afstemmen op wensen bedrijfsleven. Betekenis Europese interne markt voor economie centraal stellen in EU verkiezingen. Bekijk onze website voor meer informatie over deze en andere lobbyresultaten. Tel.: +31 (0) Postbus AA Den Haag Redactie: VNO-NCW Vormgeving en druk: KooimanCreative 78