Financiële prikkels voor energie- en milieutechnologie wat heeft de overheid voor u in petto?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële prikkels voor energie- en milieutechnologie wat heeft de overheid voor u in petto?"

Transcriptie

1 Financiële prikkels voor energie- en milieutechnologie wat heeft de overheid voor u in petto?

2 Agenda 1. Rol van subsidies in het milieu- en energiebeleid 2. Subsidie-instrumenten en de innovatieketen 3. Toepassing en uitwerking van subsidies (voorbeelden)

3 Houding bedrijven t.o.v. Duurzaam Ondernemen Pro-actief Actief Re-actief Koplopers Volgers Achterblijvers

4 Sturingsmodellen - gedragsbeïnvloeding Juridische Dwingende gedragsregels Sturingsmodel Middelvoorschriften Doelvoorschriften Communicatieve Sturingsmodel Milieubewustzijn Voorlichting Dialoog Convenanten/Meerjarenafspraken Economische Financiële prikkels Sturingsmodel Subsidies & fiscale voorzieningen Regulerende heffingen

5 Inzet van de Sturingsmodellen - Milieugebruiksruimte Beschikbare milieuruimte (fysische begrenzing) Inperking d.m.v. juridische sturing Prikkelen Inperking d.m.v. communcatieve sturing Inperking d.m.v. economische sturing Kietelen Slaan

6 Innovatie innovatiethema s energie - biomassa - nieuw gas/schoon fossiel en efficiënt gebruik van gas - energie-efficiëntie in de industriële en landbouwsector - gebouwde omgeving - opwekking en netten 6

7 Innovatie innovatieketen/stimuleringsinstrumenten R&D-subsidies R&D Eerste toepassing Demonstratie Markt introductie Best beschikbare techniek Brede Toepassing Stand van de techniek Demonstratie subsidies Fiscale stimulering Exploitatie subsidie 7

8 Voorbeeld 1 Thermofiele vergister industr reststromen Referentie situatie Mesofiele co-vergisting Beoogde situatie Thermofiele vergisting co-stromen mest organische reststromen thermische voorbehand. Mesofiele vergisting thermofiele vergisting biogas digestaat biogas WKK decanter WKK digestaat (organische mest) warmte dunne fractie (naar AWZI) warmte elektrische energie dikke fractie (opwerking tot biobrandstof) elektrische energie

9 Voorbeeld 1 Thermofiele vergister industr reststromen 1. verhoogde biogasproductie door inzet industriële organische reststromen en a.g.v. thermofiele vergisting (ca. 50 o C) 2. thermische voorbehandeling draagt bij aan betere beschikbaarheid organische stof voor vergisting (kraken) en levert warmte-input voor thermofiele vergisting 3. digestaat niet inzetbaar als organische meststof. Opwerking van dikke fractie tot biobrandstof (door drogen) en verwerking dunne fractie in waterzuivering 4. innovatief zijn: a. vergisting zonder toevoeging van mest b. thermofiele vergisting c. thermische voorbehandeling d. opwerking en toepassing digestaat (dikke fractie) 9

10 Voorbeeld 1 Thermofiele vergister industr reststromen Benutte subsidiemiddelen: - Demonstratie subsidie demonstratiesubsidie i.v.m. (BSE-DEN) duurzame energiepotentieel en innovatie t.o.v. referentie situatie

11 Demonstratie subsidies MSK bepalingen Extra investeringskosten Extra investeringskosten (subsidiabele kosten) BAT* Referentie emissienorm NT realiseerbare emissie met nieuwe technologie Extra kostenbesparingen en extra opbrengsten van bijproducten over eerste 5 jaar minus extra kosten BAT Ref. * BAT: best beschikbare technische middelen die geen excessieve kosten met zich meebrengen. NT 11

12 Demonstratie subsidies MSK bepalingen Extra investeringskosten (subsidiabele kosten) Subsidie x 30 / 40% BAT Ref. NT 12

13 Voorbeeld 1 Thermofiele vergister industr reststromen Benutte subsidiemiddelen: - Demonstratie subsidie demonstratiesubsidie i.v.m. (BSE-DEN) duurzame energiepotentieel en innovatie t.o.v. referentie situatie - Fiscale regeling t.b.v. vergister, thermische (EIA) voorbehandeling, WKK en decanter

14 Fiscale regeling EIA Investeringskosten EIA-aftrek x 44% Vpb x 25,5% netto fiscaal voordeel 100% 44% ca 11% 14

15 Voorbeeld 1 Thermofiele vergister industr reststromen Benutte subsidiemiddelen: - Demonstratie subsidie demonstratiesubsidie i.v.m. (BSE-DEN) duurzame energiepotentieel en innovatie t.o.v. referentie situatie - Fiscale regeling t.b.v. vergister, thermische (EIA) voorbehandeling, WKK en decanter - Fiscale regeling in verband met duurzame (Groenfinanciering) karakter technologie t.o.v. referentie situatie - Exploitatiesubsidie productie duurzame (MEP > SDE) elektriciteit uit biomassa

16 Stimuleringsinstrumenten Exploitatie subsidie (SDE) Kosten Inkomsten vergoeding eigen/vreemd vermogen /MWh basisbedrag SDE warmtevergoeding SDEbijdrage E-prijs afschrijving feedstock (biomassa) beheer en onderhoud kosten residu e.d.

17 Stimuleringsinstrumenten Exploitatie subsidie (SDE) voorschotbedrag totale subsidie totale vergoeding /MWh 1 4a = 1 3a 3a 3b 4b = 1 3b 6 = 4b a 3b aanvulling 5 jaar n jaar n+1 jaargemiddelde e-prijs jr n * indicatieve correctie basiselektriciteitsprijs werkelijk ontvangen e-prijs basisbedrag

18 Stimuleringsinstrumenten Exploitatie subsidie (SDE) 1. Bij vaststelling basisbedragen is (nog) geen rekening gehouden met aftopping en/of beperking EIA (2008) voor windenergie, biomassa (aanscherping rendementeisen), etc. EIA 2008 SDE (ECN modelberekening) wind op land: 600 / kwe 935 / kwe (85% x 1100) wind op zee: / kwe / kwe 2. Verhouding EV/VV voor wind op land is gesteld op 10%/90%, het is echter de vraag of deze verhouding onder het nieuwe regime realistisch is 3. Vaststelling van subsidiebedrag vindt plaats door basisbedrag te verminderen met de jaargemiddelde eletriciteitsprijs. Bij stijgende jaargemiddelde e-prijs neemt dus subsidie af. Het is niet duidelijk of biomassa projecten worden gecompenseerd voor gelijktijdig toenemende feedstock kosten (inkoop biomassa)

19 Voorbeeld 2 AWZI aardappelverwerker Huidige situatie Voorzuivering aardappelverwerker Afvalwater influent UASBreactor Bezinker RWZI Effluent Biogas Slib

20 Voorbeeld 2 AWZI aardappelverwerker Beoogde situatie Biogas Magnesium N 2 influent Afvalwater UASBreactor Bezinker Aërobe BZV reductie Bezinker P- verwijdering Canon reactor slib slib Struviet (meststof) slib Effluent RWZI Gemeentelijk riool

21 Voorbeeld 2 AWZI aardappelverwerker Referentie situatie Biogas Chemicaliën (FeCl 3 ) (P-verwijdering) influent UASBreactor Bezinker Aërobe BZV red. Actief slibsysteem Aërobe nitrificatie Anoxische denitrific. by-pass influent Spuislib Effluent Slib RWZI Effluent

22 Voorbeeld 2 AWZI aardappelverwerker 1. verbeterd zuiveringsrendement door slimme combinatie van microbiologische technieken (effluent mogelijk geschikt voor hergebruik bij specifieke procesonderdelen) 2. beperkte productie van biologisch zuiveringsslib 3. productie van als kunstmest herbruikbaar fosfaatresidu (struviet) 4. beperkt energieverbruik a.g.v. partiële nitrificatie in Canonreactor (geringe beluchting) en voorkomen by-pass UASB (verhoogde biogas productie) 5. compacte bouw, waardoor relatief laag beslag op ruimte en een beperkt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (grondstoffen) 22

23 Voorbeeld 2 AWZI aardappelverwerker Benutte subsidiemiddelen: - Demonstratiesubsidie demonstratiesubsidie i.v.m. (EDI) energiebesparing t.o.v. referentie situatie en herhalingspotentieel - Fiscale regeling t.b.v. struvietreactor voor (MIA en Vamil) fosfaatverwijdering en Canon reactor voor stikstof verwijdering - Fiscale regeling in verband met duurzame (Groenfinanciering) karakter technologie t.o.v. referentie situatie - Milieu & Technologie onderzoek naar afzet en (Technologie in de markt) effectiviteit van struviet als meststof

24 Bedankt voor uw aandacht CONTACTGEGEVENS Ir Pieter Plas MBA Klapperdijk AB Wapenveld Telefoon (038) Fax (038) Mobiel

25 Energie innovatiethema s LT-onderzoeksonderwerpen 25

26 Stimuleringsinstrumenten R&D subsidies EOS:ES Technologische innovatie R: 50% Duurzaamheid D: 25% Samenwerking MKB: +10% Economisch perspectief M&T Industrieel MKB - haalbaarheid ontw. Project 75% - proof of principle 60% Milieuverdienste (niet Energie) Innovatie Herhalingspotentieel Betrokkenheid bedrijfskolom WBSO Technisch nieuw prod/proces LK1: 42% Oplossen van techn knelpunten LK2: 14% LK1: loonkosten < LK2: loonkosten >

27 Stimuleringsinstrumenten Demonstratie subsidies EOS:demo Besparing primaire energie MK: 40% (UKR) Herhalingspotentieel Max: 1 mln Kostprijs en marktverwachting (max 4 mln) Besparing t.o.v. referentie (SvdT) Technologische innovatie M&T Industrieel MKB Toep. - haalbaarheidsonderzoek H: 50% - pilotproject P: 35% - demonstratieproject D: 30% Milieuverdienste (niet Energie) Innovatie Herhalingspotentieel Betrokkenheid bedrijfskolom MK: meerkosten t.o.v. referentie Toep.: toepassing in de praktijk 27

28 Stimuleringsinstrumenten Demonstratie subsidies M&T-regeling Maximaal subsidiepercentage Maximale subsidie Industrieel haalbaarheidsproject 75% Industrieel onderzoeksproject 60% MKB: 60% Preconcurrentieel haalbaarheids-project 50% Preconcurrentieel ontwikkelings-project (pilot) 25%, MKB: 35% Demonstratieproject 30%

29 Stimuleringsinstrumenten Fiscale stimulering EIA Energie Investeringsaftrek 10%* MIA Milieu Investeringsaftrek cat 1: 8%* cat 2: 4%* Vamil Willekeurige afschrijving rente Milieu-investeringen liquiditeit Groen Rentevoordeel groenfonds 1 1,5% Financiering *bij benutting in vpb-sfeer 29

30 Stimuleringsinstrumenten Exploitatie subsidie (SDE) basisbedrag SDE 2008 productiecategorieën 2008 ct/kwh - wind op land 7,1 - zon pv 46,9 52,3 - kleinschalige biomassa 11,1 16,6 -WKK? SDE 2009 e.v. productiecategorieën wind op land 7,1 - wind op zee 10,7 13,6 - zon pv 46,9 52,3 - biomassa 11,1 16,6 - grootschalige biomassa 8,4-15 -WKK? 30

31 Contactgegevens Ir Pieter Plas MBA Klapperdijk AB Wapenveld Telefoon (038) Fax (038) Mobiel