6 VERRIJKTE KERNTAKEN VAN HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL EVENTUELE KERNOPGAVEN BEHOREND BIJ EEN UITSTROOMDIFFERENTIATIE 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 VERRIJKTE KERNTAKEN VAN HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL... 8 7 EVENTUELE KERNOPGAVEN BEHOREND BIJ EEN UITSTROOMDIFFERENTIATIE 24"

Transcriptie

1 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven van het kenniscentrum ECABO. Het bestuur van het kenniscentrum ECABO heeft op 21 april 2006 de goedkeuring van het ministerie van OCW ontvangen. De delen 1 en 2 (blz. 1 t/m 97) geven de kern en de nadere uitwerking van het kwalificatieprofiel weer evenals het bijbehorende verantwoordingsdocument, waarin de keuzes van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn toegelicht en verantwoord. In deel 3 (vanaf blz. 98) zijn de onderliggende brondocumenten opgenomen. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie

2 Inhoudsopgave DEEL 1 DE DOOR HET MINISTERIE VAN OCW/LNV VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL ALGEMENE INFORMATIE SPECIFIEKE INFORMATIE KERNTAKEN KERNOPGAVEN COMPETENTIEMATRIX... 7 DEEL 2 DE DOOR HET BESTUUR VAN HET KENNISCENTRUM OP ADVIES VAN DE PARITAIRE COMMISSIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN VAST TE STELLEN NADERE UITWERKING VERRIJKTE KERNTAKEN VAN HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL EVENTUELE KERNOPGAVEN BEHOREND BIJ EEN UITSTROOMDIFFERENTIATIE 24 8 BEROEPSCOMPETENTIES MET BEHEERSINGSCRITERIA OPBOUW KWALIFICATIEPROFIEL Kern Uitstroomdifferentiaties CERTIFICEERBARE EENHEDEN COMPETENTIEMATRIX VERANTWOORDINGSDOCUMENT De onderliggende beroepscompetentieprofielen De structuur van het kwalificatieprofiel Van beroepscompetentieprofiel naar kwalificatieprofiel Leer- en burgerschapscompetenties Borging van de kwaliteit van examinering Doorstroomrechten Het proces van totstandkoming van het kwalificatiedossier BIJLAGEN DEEL 3 BRONDOCUMENTEN Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie

3 DEEL 1 DE DOOR HET MINISTERIE VAN OCW/LNV VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL Kwalificatieprofiel Medewerker marketing en communicatie (crebo-code: 90530) 1 ALGEMENE INFORMATIE datum: 21 april 2006 versie: 3 Onder regie van Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Ontwikkeld door Kenniscentrum ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie in samenwerking met vertegenwoordigers van de branche en het middelbaar beroepsonderwijs Bron- en referentiedocumenten Beroepscompetentieprofielen: - Marketing medewerker (9 februari 2004) - Assistent communicatiemedewerker (15 juni 2004) - Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media (28 januari 2004) Het door de Stuurgroep kwalificatiestructuur vastgestelde brondocument Leren en Burgerschap (juni 2004) Raamwerk moderne vreemde talen in het secundair beroepsonderwijs, gebaseerd op de standaard voor Europese taalniveaus (Common European Framework of Reference of Languages; Learning, teaching, assessment, Council of Europe, 2001) Verantwoording door/op Bestuur ECABO d.d. 15 december 2004 Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 1

4 2 SPECIFIEKE INFORMATIE Korte typering van het kwalificatieprofiel Zij die de opleiding Medewerker marketing en communicatie hebben gevolgd zijn gekwalificeerd om, afhankelijk van hun uitstroomdifferentiatie, werkzaamheden te verrichten als marketing medewerker, assistent communicatiemedewerker en/of organisatorisch publicitair medewerker (binnen kunst, cultuur en media). De medewerker marketing en communicatie is werkzaam op/bij/in: - een marketingafdeling en/of - een communicatieafdeling en/of - een afdeling voorlichting en/of - een adviesbureau (voor marketing en/of communicatievraagstukken) en/of - een evenementenorganisatiebureau en/of - een museum en/of - tv-producties en/of - een theater. De medewerker kan werken binnen een verscheidenheid aan sectoren c.q. branches (profit, not-for-profit, overheid, event-, music & entertainmentbranche e.d.). In een grote organisatie houdt de medewerker zich alleen bezig met werkzaamheden op een enkel vakgebied (marketing, communicatie of media); in het midden- en kleinbedrijf zijn deze vakgebieden/afdelingen vaak gekoppeld. De medewerker marketing en communicatie heeft een assisterende, ondersteunende en/of faciliterende rol. De werkzaamheden van de medewerker marketing en communicatie liggen op het gebied van: - assisteren bij projectactiviteiten - onderhouden van contacten en relaties - onderhouden van informatie en data - uitvoeren van marketingactiviteiten - uitvoeren van communicatieactiviteiten - uitvoeren van logistieke en organisatorische taken t.b.v. een evenement/productie. De loopbaanmogelijkheden voor de diverse uitstroomdifferentiaties van de medewerker marketing en communicatie. Marketing medewerker: Het beroep van marketing medewerker kan dienen als opstap naar specialismen binnen het vakgebied marketing, zoals het beroep van marketeer. Dit zijn vaak beroepen op hbo-niveau. Anderzijds biedt dit beroep mogelijkheden over te stappen naar verkoopfuncties, al dan niet in de buitendienst. Assistent communicatiemedewerker: Het beroep van assistent communicatiemedewerker kan als opstap dienen naar specialismen binnen het vakgebied communicatie, zoals de communicatiemedewerker op hbo-niveau, of naar een functie binnen customer service. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 2

5 Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media: Een organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media kan doorgroeien naar functies op hbo-niveau, waarin leiding gegeven moet worden aan teams en waarin beleidsmatig gedacht moet worden. Kwalificatiestructuur ECABO, zie bijlage 1 Typering en niveau van de kwalificatie 0 assistent 0 niveau 1 vakman/vakvrouw 0 niveau 2 0 niveau 3 niveau 4 0 middenkaderfunctionaris 0 niveau 4 Uitstroomdifferentiaties De uitstroomdifferentiaties en bijbehorende competentiematrix zijn vastgesteld door het bestuur van het kenniscentrum ECABO op advies van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven behorend bij het kenniscentrum ECABO op basis van het mandaat van het ministerie van OCW/LNV. De uitstroomdifferentiaties zijn daarmee integraal onderdeel van het door het ministerie van OCW/LNV vastgestelde kwalificatieprofiel. Vrije ruimte De inhoud van de vrije ruimte wordt vastgesteld en onderhouden door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling. Examinering De onderwijsinstellingen bieden via de bedrijfstakgroepen (BTG s) van de Bve Raad de paritaire commissie inzicht in de wijze waarop de examinering van dit kwalificatieprofiel wordt vormgegeven. De paritaire commissie kan hierover haar mening geven, maar heeft geen bevoegdheden inzake examinering. Diploma Ten bewijze dat is voldaan aan de eisen uit dit kwalificatieprofiel wordt het diploma Medewerker marketing en communicatie toegekend, indien de examinering van de kern met tenminste één van de onderstaande uitstroomdifferentiaties met een voldoende resultaat is afgerond: - Marketing medewerker (crebo-code: ) - Assistent communicatiemedewerker (crebo-code: ) - Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media (crebo-code: ). Certificeerbare eenheden Niet van toepassing Wettelijke beroepsvereisten Niet van toepassing Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 3

6 3 KERNTAKEN De volgende kerntaken maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel: 1. Assisteert bij projectactiviteiten 2. Onderhoudt contacten en relaties 3. Onderhoudt informatie en data Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 4

7 4 KERNOPGAVEN De volgende kernopgaven maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel: Kernopgave 1: Simultaan werken De medewerker marketing en communicatie staat voor de opgave om tijdens de uitvoering van een taak te beslissen of hij door moet gaan met deze taak, of dat hij meer taken simultaan moet verrichten. Hij moet dus goed overzicht hebben over zijn taken en zo nodig prioriteiten kunnen en durven stellen. Ook moet hij bij het simultaan uitvoeren van taken zijn concentratie behouden, niet in paniek raken en ordelijk blijven werken. Het risico van het niet simultaan kunnen werken is dat werkzaamheden blijven liggen en betrokkenen mogelijk ontevreden zijn over zijn functioneren. Kernopgave 2: Omgaan met klanten en relaties De medewerker marketing en communicatie staat voor de opgave contacten op alle fronten goed te leggen en te onderhouden. Hij heeft bij zijn werkzaamheden te maken met een grote diversiteit aan contacten, zowel intern als extern, en reacties van relaties. De medewerker marketing en communicatie dient actief te luisteren en te lezen en zijn ideeën helder en eenduidig te formuleren. Hij dient bij informatieverstrekking de juiste afwegingen te maken en de organisatie goed te representeren. Daarbij is een correcte beheersing van het Nederlands en twee moderne vreemde talen zeer belangrijk. Indien hij niet goed contacten legt en onderhoudt, gaat dit ten koste van de samenwerking met betrokkenen en worden projecten mogelijk niet goed ten uitvoer gebracht. Ook kan het zijn dat hij kansen laat liggen bij het aangaan van nieuwe contacten. Mogelijk wordt ook het imago van de organisatie geschaad. Kernopgave 3: Assisteren, ondersteunen en/of faciliteren De medewerker marketing en communicatie staat voor de opgave zijn collega-professionals bij alle werkzaamheden zo goed mogelijk te assisteren, te ondersteunen en/of te faciliteren. Daartoe moet hij zich te allen tijde flexibel en dienstverlenend opstellen. Indien hij zijn collega s niet goed ondersteunt bij hun werkzaamheden, kan dit ten koste gaan van werkzaamheden en projecten. Taken kunnen blijven liggen en taken van anderen kunnen vertraging oplopen. Kernopgave 4: Commercieel handelen De medewerker marketing en communicatie staat voor de opgave om commerciële doelstellingen te realiseren. Hij dient zich pro-actief op te stellen, altijd alert te zijn op verkoopkansen en moet een resultaatgerichte werkhouding hebben. Indien hij niet over een commerciële instelling beschikt, laat hij mogelijk kansen liggen en worden commerciële doelstellingen van de organisatie niet gerealiseerd. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 5

8 Kernopgave 5: Plannen De medewerker marketing en communicatie staat voor de opgave om planmatig te werken. Hij moet in staat zijn verschillende operationele plannen op te stellen en processen/werkzaamheden daarbinnen doeltreffend uit te voeren c.q. te laten verlopen. Daartoe dient hij inzicht te hebben in het (commerciële) planningsproces. Indien hij niet planmatig werkt, kan dit diverse gevolgen hebben. De klantrelatie kan worden verstoord, werkzaamheden zijn mogelijk niet op tijd af, waardoor het werkproces wordt verstoord, het imago van de organisatie kan worden geschaad en evenementen of producties zullen niet volgens (een correcte) planning verlopen. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 6

9 5 COMPETENTIEMATRIX In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen die bij de kern van dit kwalificatieprofiel een rol spelen. De matrix is een hulpmiddel en brengt in beeld welke competenties nodig zijn bij welke kerntaken en kernopgaven. Voor de nadere detaillering wordt geadviseerd het betreffende onderdeel in deel 2 van het kwalificatieprofiel te bekijken. Kerntaak 1: Assisteert bij projectactiviteiten 2: Onderhoudt contacten en relaties 3: Onderhoudt informatie en data Kernopgave 1: Simultaan werken 2: Omgaan met klanten en relaties 3: Assisteren, ondersteunen en/of faciliteren 4: Commercieel handelen 5: Plannen Competenties Kerntaak Kernopgave De medewerker marketing en communicatie is in staat om op adequate wijze te assisteren bij het opstellen van beleidsplannen X X X X 2. te assisteren bij (de uitvoering van) projectactiviteiten X X X X X X 3. eenvoudige financiële berekeningen te maken X X X 4. voorstellen te presenteren en presentaties te geven X X X X 5. telefoongesprekken te voeren X X X 6. schriftelijk te communiceren X X X 7. relaties te ontvangen/begeleiden X X X 8. relaties te beheren X X X X 9. elementaire informatie te onderhouden en te archiveren X X X X X 10. te handelen naar verantwoordelijkheden en X X X X X X X X bevoegdheden 11. eigen werkzaamheden voor te bereiden X X X X X X X X 12. zorg te dragen voor kwaliteit X X X X X X X X 13. samen te werken X X X X X X X X 14. klantgericht te handelen X X X X X 15. te rapporteren over werkzaamheden X X X X X X X X 16. te communiceren tijdens werkzaamheden X X X X X X 17. beroepscompetenties te ontwikkelen X X X X X X X X 18. om te gaan met problemen X X X X X X X X 19. veilig en milieubewust te werken X X X X X X Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 7

10 DEEL 2 DE DOOR HET BESTUUR VAN HET KENNISCENTRUM OP ADVIES VAN DE PARITAIRE COMMISSIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN VAST TE STELLEN NADERE UITWERKING 6 VERRIJKTE KERNTAKEN VAN HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL Kerntaak 1: Assisteert bij projectactiviteiten Proces De medewerker marketing en communicatie assisteert bij (de uitvoering van) projectactiviteiten door: - het assisteren bij marketing-, communicatie- en/of verkoopcampagnes - het uitwerken van eigen ideeën in (eenvoudige) uitvoerings- en/of actieplannen (o.a. draaiboeken) - het assisteren bij de uitvoering van plannen en projecten (bijvoorbeeld bij een evenement) - plannen/projecten worden door hem kostentechnisch doorgerekend, gecoördineerd, (o.a. budgettair en op tijdsplan) bewaakt en na afloop geëvalueerd - het begeleiden c.q. ondersteunen van advies- en/of onderzoekbureaus in geval de campagnes en/of vraagstukken worden uitbesteed. Rol/verantwoordelijkheden De medewerker marketing en communicatie draagt bij aan de voorbereiding, uitwerking en met name uitvoering van het marketing-, communicatie- en/of verkoopbeleid van een organisatie door: - het aanleveren van de noodzakelijke input, achtergrondinformatie e.d. voor de verschillende plannen - het meedenken over de invulling van de verschillende operationele ofwel instrumentplannen (o.a. communicatie-, marketingcommunicatie- en/of verkoopplan) - het meedenken over c.q. het doen van voorstellen voor de invulling van afgeleide plannen c.q. deelinstrumenten (o.a. ten behoeve van public relations, sponsoring, reclame, sales promotions, direct marketing) - het op verzoek screenen van de verschillende plannen op onvolkomenheden. In dat geval neemt de medewerker het plan door en doet (verbeter)voorstellen De medewerker marketing en communicatie werkt binnen het werkproces projectmatig en heeft altijd een assisterende, ondersteunende en/of dienstverlenende rol. Zo assisteert en ondersteunt de medewerker marketing en communicatie de leidinggevende en/of interne opdrachtgever bij het verzorgen van de marketingplanning (inclusief het marketing-, communicatie- en/of verkoopplan) en voert de operationele (project)werkzaamheden zo veel mogelijk zelfstandig uit. Hij adviseert (op zijn niveau) de leidinggevende en/of opdrachtgever. Hij moet in staat zijn de verschillende plannen te interpreteren en onderbouwde (verbeter)voorstellen te doen. Indien nodig verwoordt hij deze in een rapport en/of licht hij zijn voorstellen toe. De medewerker marketing en communicatie voert de werkzaamheden op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheden uit; de Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 8

11 Complexiteit Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s leidinggevende en/of interne opdrachtgever is en blijft de eindverantwoordelijke. De werkzaamheden binnen deze taak hebben een hoge mate van complexiteit: het meedenken over (het uitvoeren van) het commercieel beleid, het doen van onderbouwde voorstellen en het uitwerken van ideeën in plannen vereist een hoge mate van abstractieniveau. Daarnaast vereist het uitvoeren van projectactiviteiten, het maken van actieplannen en draaiboeken een hoge mate van nauwkeurigheid. De medewerker marketing en communicatie werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling en de leidinggevende/interne opdrachtgever, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van andere afdelingen (inclusief de commerciële buitendienst). Bovendien heeft hij contact met medewerkers van adviesbureaus bij uitbesteding van werkzaamheden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker marketing en communicatie gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. De medewerker marketing en communicatie is nauwkeurig bij het aanleveren van de noodzakelijke gegevens en informatie, het doen van voorstellen en het uitwerken van de uitvoerings- c.q. actieplannen. Kennis van en inzicht in de verschillende planningsprocessen is voorwaardelijk voor het correct kunnen uitvoeren van de (operationele) projectwerkzaamheden. De medewerker formuleert ideeën en voorstellen helder, wat blijkt uit zijn plannen en de toelichting die hij daarop geeft. Hij voert de opdrachten conform vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving uit, waarbij hij rekening houdt met gemaakte afspraken met de leidinggevende en/of interne opdrachtgever. De medewerker marketing en communicatie is in staat projectmatig te werken. Afwerken taken versus pro-activiteit De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert (bijvoorbeeld het aanleveren van gevraagde informatie) of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert (bijvoorbeeld niet gevraagde informatie aanleveren) of initieert (bijvoorbeeld extern informatie aanvragen). De regels volgen versus creativiteit De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij bij het uitwerken van plannen (planningen) de regels en/of procedures strikt blijft volgen of juist aan de eigen creativiteit voorrang geeft t.b.v. een verhoging van de kwaliteit. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 9

12 Kerntaak 2: Onderhoudt contacten en relaties Proces Externe contacten en relaties De medewerker marketing en communicatie onderhoudt externe contacten door: - het voeren van inkomende (vraaggerichte) en uitgaande (aanbodgerichte) telefoongesprekken - het behandelen c.q. afhandelen van schriftelijk en elektronisch klantcontact - het ontvangen en begeleiden van klanten en relaties - het registreren van de inkomende en uitgaande communicatie - het verwerken van de gespreksresultaten - het verzorgen van de nazorg (versturen van documentatie e.d.) Externe contacten kunnen heel divers zijn, het kan gaan om afnemers/kopers, leveranciers, relaties en/of partners, maar ook om de media, externe adviesbureaus e.d. Het gaat daarbij zowel om klantgroepen als één-op-één relaties. Interne contacten en relaties De medewerker marketing en communicatie onderhoudt contacten met medewerkers van interne afdelingen en (commerciële) buitendienstmedewerkers. Zo speelt hij (externe) contacten door aan (inhoudelijk deskundige) collega s. Hij neemt deel aan allerlei (werk)overleggen ten behoeve van zijn werkzaamheden. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen De medewerker marketing en communicatie gebruikt bij het onderhouden van contacten en relaties het Nederlands en minimaal twee moderne vreemde talen. Hij houdt zich aan de vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving. Hij geeft intern (in)direct informatie over klanten, aan hen geleverde producten en/of diensten, over ingekochte producten en/of diensten, etc. De medewerker marketing en communicatie onderhoudt zelfstandig, pro-actief en conform de kwaliteitsprocedures, contacten en relaties. Bij klantcontacten representeert hij conform de huisregels de organisatie. De medewerker marketing en communicatie kent het belang van het verzorgen van (customer) servicegerichte activiteiten en voelt zich er verantwoordelijk voor. Hij werkt nauw samen met collega's. De medewerker marketing en communicatie rapporteert rechtstreeks aan zijn leidinggevende en er is sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. Het afbreukrisico van klantrelaties maakt de taak complex. De onvoorspelbaarheid van klantcontact speelt daarbij een rol. De variatie in klantcontact-werkzaamheden en het omgaan met cultuurverschillen kan complex zijn. De medewerker marketing en communicatie heeft veelvuldig contact met klanten, leveranciers, partners, de media en medewerkers van advies- (marketing, reclame, communicatie) en marktonderzoeksbureaus. De medewerker werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van andere afdelingen (inclusief de commerciële buitendienst). Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 10

13 Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De werkzaamheden binnen deze taak worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. De medewerker marketing en communicatie is communicatief zeer vaardig (zowel mondeling als schriftelijk), zodat de samenwerking met collega's en medewerkers van externe adviesbureaus uitstekend verloopt. De medewerker is in staat zich bij contacten klantgericht op te stellen en te allen tijde het belang van de organisatie in het oog te houden. Hij (re)presenteert de organisatie conform kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving. De medewerker marketing en communicatie gebruikt het Nederlands en twee moderne vreemde talen correct. Afwerken taken versus pro-activiteit De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert of initieert. Klantgerichtheid versus organisatievoorschriften De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de regels/interne procedures van de organisatie opvolgt. Zelfstandigheid versus (inhouds)deskundigheid De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 11

14 Kerntaak 3: Onderhoudt informatie en data Proces Om het marketing-, communicatie- en/of verkoopbeleid met succes te kunnen uitvoeren levert de medewerker marketing en communicatie een bijdrage aan de realisatie en instandhouding van een adequaat informatiesysteem. Door het vastleggen van de juiste gegevens (data) door de medewerker (en zijn collega s) in o.a. het informatiesysteem en door deze gegevens organisatiebreed toegankelijk te maken, is de organisatie in staat snel over (management)informatie te beschikken, wat cruciaal is voor succesvol ondernemerschap in de brede zin van het woord. De informatie dient namelijk als uitgangspunt voor beleidsbeslissingen en het uitzetten van commerciële acties. De medewerker marketing en communicatie verzamelt (intern) informatie en documenten, verwerkt de informatie en documenten in daarvoor bestemde (database)systemen, houdt lijsten (over media, mailings e.d.) bij en archiveert de documenten, indien nodig. Hij legt informatie m.b.t. kwaliteit vast, zoals regelmatig terugkerende vragen, klachten en opmerkingen. De medewerker maakt gebruik van (verschillende vormen van) informatiebeheer- en archiveringsystemen en voert de werkzaamheden uit conform vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving. Rol/verantwoordelijkheden De medewerker marketing en communicatie is mede verantwoordelijk voor een goed informatiebeheer: hij verzamelt, verwerkt en archiveert de bedrijfsinformatie op pro-actieve wijze. Het beheren van informatie en data is een samenwerkingsproces van meerdere afdelingen, waarbij elke afdeling haar eigen verantwoordelijkheid heeft. De medewerker voert de operationele werkzaamheden conform de opdracht en zelfstandig uit. Hij rapporteert rechtstreeks aan de leidinggevende en/of opdrachtgever en er is sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. Complexiteit De complexiteit zit in de nauwkeurigheid waarmee de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Er moet vaak strikt conform de kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving worden gewerkt. Betrokkenen De medewerker marketing en communicatie werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling en de leidinggevende/interne opdrachtgever, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van andere afdelingen (inclusief de commerciële buitendienst). Hulpmiddelen De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. Kwaliteit van proces en De medewerker marketing en communicatie is zorgvuldig bij het resultaat verwerken, documenteren, archiveren en onderhouden van informatie en documenten. Ook heeft hij inzicht in de (integrale) informatiestromen. De medewerker voert het informatiebeheer conform vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving uit, waarbij hij rekening houdt met gemaakte afspraken met de leidinggevende en/of interne opdrachtgever. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 12

15 Keuzes en dilemma s Prioritering De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen welke werkzaamheden hij het eerst verricht. Afwerken taken versus pro-activiteit De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert of initieert. Bewaren versus vernietigen van informatie De medewerker marketing en communicatie moet bij het filteren van informatie regelmatig bepalen welke informatie hij bewaart en welke niet (= kennismanagement). Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 13

16 Kerntaak 4: Voert marketingactiviteiten uit (Uitstroomdifferentiatie Marketing medewerker) Proces De medewerker marketing en communicatie is in staat meerdere van de volgende vooral kortstondige marketingactiviteiten uit te voeren (al dan niet nadat hij deze zelfstandig uitgewerkt heeft) en daarbij één of meer marketingmixinstrumenten (promotie, prijs, product, plaats) in te zetten: - activiteiten op het gebied van e-business - activiteiten op het gebied van direct marketing - activiteiten op het gebied van service - activiteiten op het gebied van relatiebeheer - het organiseren van beurzen c.q. beursdeelname - verkoopgerelateerde activiteiten zoals (eenvoudige) concurrentieanalyses op productniveau, beïnvloeding van personen in de Decision Making Unit van een organisatie, toepassen van prijsstrategieën en concurrentiegerichte prijsstellingen. De medewerker marketing en communicatie assisteert de leidinggevende c.q. de professional bij het opstellen van het marketingplan door: - het aanleveren van de noodzakelijke input en achtergrondinformatie - het meedenken bij c.q. het doen van voorstellen voor de invulling van het marketingplan en/of de instrumentplannen (o.a. communicatie-, marketingcommunicatie- en/of verkoopplan) - het op verzoek screenen van het marketingplan en/of de instrumentplannen op onvolkomenheden - het op verzoek uitwerken van specifieke delen van het marketingplan en/of de instrumentplannen. De medewerker werkt dan via de volgende vastgestelde stappen aan het marketingplan (op basis van strategische of operationele vraagstukken): missie, doelstellingen, externe analyse, interne analyse, SWOT(I)-analyse, opties, keuze en uitwerking, implementatie en evaluatie. De medewerker marketing en communicatie assisteert bij het productontwikkelingsproces. Dit proces loopt van het meedenken over ideeën voor een (nieuw) product en/of productvarianten tot het op de markt brengen van het product c.q. positioneren van het product. Aspecten als het definiëren van het product en productaanverwante zaken zoals verpakkingen, het vaststellen van product/marktcombinaties, het maken van eenvoudige productbeschrijvingen en volledige productbrochures spelen daarbij een rol. Rol/verantwoordelijkheden De medewerker marketing en communicatie assisteert de marketingen/of verkoopafdeling bij het uitvoeren van commerciële activiteiten en voert de operationele werkzaamheden in opdracht zo veel mogelijk zelfstandig uit. De medewerker is in staat marketing- en verkoopbevorderende activiteiten te ontwikkelen. De medewerker marketing en communicatie rapporteert rechtstreeks aan zijn leidinggevende en er is sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. Complexiteit De werkzaamheden binnen de kerntaak zijn vanwege het commerciële karakter redelijk complex. Bovendien zijn de werkzaamheden vaak klantgerelateerd, zodat er sprake is van een hoog afbreukrisico van klantrelaties. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 14

17 Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De medewerker marketing en communicatie werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling en de leidinggevende/interne opdrachtgever, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van andere afdelingen (inclusief de commerciële buitendienst). Bovendien heeft hij vaak veelvuldig contact met klanten en medewerkers van adviesbureaus (marketing, reclame, communicatie). De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. De medewerker marketing en communicatie is marktgericht en toont commercieel inzicht door gaten in de markt te ontdekken en na overleg met zijn leidinggevende daarop met activiteiten in te spelen. Bovendien is hij klantgericht, waardoor hij in staat is koopsignalen bij de klant te herkennen. De medewerker marketing en communicatie voert de marketing- en commerciële activiteiten conform vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving uit, waarbij hij rekening houdt met gemaakte afspraken met de leidinggevende en/of interne opdrachtgever. Informatie achterhouden versus openheid De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij de klant bepaalde gegevens/informatie verstrekt of dat hij deze vanuit organisatiebelang achterhoudt. Klantgerichtheid versus organisatievoorschriften De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de regels/interne procedures van de organisatie opvolgt. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 15

18 Kerntaak 5: Voert marktverkenningen en marktonderzoeken uit (Uitstroomdifferentiatie Marketing medewerker) Proces De medewerker marketing en communicatie assisteert bij het uitvoeren van marktverkenningen ter ondersteuning en ter voorbereiding van het opstellen van een marketingplan en de -planning. Daaronder vallen analyses van knelpunten en mogelijkheden in de markt en in de eigen organisatie, van ontwikkelingen op de markt(en) waarbinnen de organisatie zich begeeft, van eisen van huidige en potentiële afnemers t.a.v. van het product en/of dienst e.d. Ook assisteert de medewerker marketing en communicatie bij het uitvoeren van marktverkenningen ter realisering van het marketingplan en de -planning. De medewerker dient altijd alert te zijn op ontwikkelingen t.a.v. de markt, het product en/of de dienst en de klant. Hij probeert deze constant te volgen. Hierbij horende werkzaamheden zijn: het lezen van marktonderzoeksrapporten en (eenvoudige) steekproefonderzoeken, het lezen van vaktijdschriften, het raadplegen van marktinformatiebronnen en databasebestanden, het zoeken op internet naar ontwikkelingen (wat betreft platforms, brancheorganisaties, marktplaatsen e.d.). De medewerker assisteert bij het opzetten van internetactiviteiten (o.a. discussiegroep op de website) om specifieke informatie te verzamelen en/of het inventariseren van de standhouders en bezoekers van een beurs. Rol/verantwoordelijkheden De medewerker marketing en communicatie assisteert bij het uitvoeren van marktonderzoeken naar de klanttevredenheid, productinteresse e.d. Afhankelijk van de wensen van de organisatie voert de medewerker marketing en communicatie zelf een (markt)onderzoek uit of assisteert hij bij het uitbesteden van marktonderzoeken aan interne (marktonderzoeks)afdelingen of externe marktonderzoeksbureaus. In beide gevallen assisteert de medewerker bij het vertalen van de marketingdoelstellingen naar marktonderzoeksdoelstellingen en denkt hij mee over de te nemen stappen in het onderzoeksproces en de inhoud van het onderzoek. Het assisteren bij het uitwerken van het onderzoek en de uitkomsten van het (zelf afgenomen) onderzoek doet de medewerker m.b.v. een statistisch verwerkingsprogramma. Het opstellen van een onderzoeksrapportage is vaak niet de taak van de medewerker marketing en communicatie. Rapportages van externe onderzoeksbureaus checkt de medewerker echter in opdracht, op onvolkomenheden (bijvoorbeeld wat betreft de genomen steekproef), hij interpreteert de uitkomsten en hij informeert (rapporteert) zijn leidinggevende en/of het management over de onderzoeksresultaten. De medewerker marketing en communicatie assisteert bij het uitvoeren van marktverkenningen en voert in opdracht eenvoudige marktonderzoeken uit. Bij het uitzetten van complexere marktverkenningen en -onderzoeken en het uitbesteden van marktonderzoek assisteert hij. De medewerker marketing en communicatie analyseert en beoordeelt de uitkomsten en verwoordt deze in een rapport of hij licht ze toe. De medewerker voert de werkzaamheden in opdracht en op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheden uit. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 16

19 Complexiteit Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s Het zelf uitvoeren of het assisteren bij uitbesteding van marktonderzoek is complex omdat dit een nauwkeurige houding verlangt en hij (gedelegeerd) als opdrachtgever representatief regievoerend moet zijn. Het interpreteren van de onderzoeksuitkomsten vergt een goed analytisch vermogen. Daarnaast moet de medewerker de uitkomsten helder kunnen verwoorden (al dan niet in een rapport). De medewerker marketing en communicatie werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling en de leidinggevende/interne opdrachtgever, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van andere afdelingen (inclusief de commerciële buitendienst). Bovendien heeft hij veelvuldig contact met medewerkers van marktonderzoeksbureaus en/of te interviewen personen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. De medewerker marketing en communicatie is nauwkeurig bij het voorbereiden (en begeleiden) van een (uitbestede) verkenning of een (uitbesteed) onderzoek en bij het verwerken van de data. Hij voert de opdrachten conform vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende weten regelgeving uit, waarbij hij rekening houdt met gemaakte afspraken met de leidinggevende en/of interne opdrachtgever. Hij formuleert helder, wat blijkt uit zijn rapporten en de toelichting die hij daarop geeft. Daarnaast is hij in staat zelfstandig te werken. Zelf uitvoeren of uitbesteden van onderzoek De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij voor te verkrijgen informatie en/of inzichten kan volstaan met een zelf uitgevoerd eenvoudig onderzoek of dat hij moet besluiten een groter onderzoek te laten uitvoeren (waarbij meer en makkelijker de diepte in kan worden gegaan). Belangrijke informatie versus minder belangrijke informatie De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of verkregen informatie (uit marktverkenningen) en/of resultaten van een marktonderzoek belangrijk zijn voor de organisatie of niet. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 17

20 Kerntaak 6: Voert communicatieactiviteiten uit (Uitstroomdifferentiatie Assistent communicatiemedewerker en Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media) Proces De medewerker marketing en communicatie assisteert de leidinggevende c.q. de collega-professional bij het opstellen van het communicatieplan door: - het aanleveren van de noodzakelijke input en achtergrondinformatie - het meedenken bij c.q. het doen van voorstellen voor de invulling van het communicatieplan - het op verzoek uitwerken van specifieke delen van het communicatieplan. De medewerker werkt dan via de volgende vastgestelde stappen aan het communicatieplan: analyse, doelstellingen, strategie, communicatiemix en budget. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit De medewerker marketing en communicatie heeft een assisterende, ondersteunende en/of dienstverlenende rol bij het uitvoeren van de volgende communicatieactiviteiten (al dan niet na zelfstandig bedenken en ontwikkelen): - organiseren van (complexere) evenementen Hij maakt ter voorbereiding op de evenementen checklisten, draaiboeken en plannen voor de bezetting. Hij stelt het programma op, plant de locatie, benadert sprekers en/of standhouders, plaatst en bewaakt opties (m.b.t. artiesten/locaties/catering), maakt en verstuurt de uitnodigingen. Hij besteedt werkzaamheden zoals drukwerk en catering uit en huurt indien nodig diensten (o.a. standopbouw, personeel, artiesten) in. Hij schrijft in opdracht briefings of houdt briefings voor (promotie)medewerkers. Tijdens het evenement bewaakt hij (mede) de planning, het budget en (op locatie) de kas en geldstromen. Hij voert waar nodig hand- en spandiensten uit. Aan het eind zorgt hij voor een adequate evaluatie van het evenement en rapporteert (al dan niet schriftelijk via een evaluatierapport) over de resultaten aan de opdrachtgever. - uitvoeren van internetactiviteiten, zoals discussieboards/on line forums. - ontwikkelen van communicatiemateriaal; de medewerker ontwikkelt het materiaal zelf (al dan niet audiovisueel en m.b.v. nieuwe media) of besteedt het uit. - samenstellen en het distribueren van het communicatiemateriaal ten behoeve van interne en externe communicatie. - onderhouden van de inhoud van de website (externe informatievoorziening) en intranet (interne informatievoorziening). - geven van redactionele en organisatorische ondersteuning. De medewerker marketing en communicatie heeft een assisterende, ondersteunende en/of dienstverlenende rol. De medewerker voert de operationele werkzaamheden zo veel mogelijk zelfstandig uit op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheden. De werkzaamheden binnen deze kerntaak zijn complex omdat deze (in)direct van invloed zijn op het imago van de organisatie. Bovendien zijn de werkzaamheden vaak klantgerelateerd, zodat er sprake is van een hoog afbreukrisico. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 18

21 Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De medewerker marketing en communicatie werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling en de leidinggevende/interne opdrachtgever, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van de afdelingen waarvoor hij de interne of externe communicatie verzorgt. De medewerker heeft ook contacten met media (i.v.m. advertentieplaatsingen op radio en/of tv). Bovendien heeft hij contact met medewerkers van adviesbureaus en leveranciers van communicatiemiddelen en -materiaal. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. De medewerker marketing en communicatie is in staat de communicatieprofessionals te assisteren, te ondersteunen en/of te faciliteren bij het uitvoeren van communicatieactiviteiten. Hij is nauwkeurig. Kennis van en inzicht in het communicatie(plannings)- proces is voorwaardelijk voor het correct kunnen uitvoeren van de (operationele) werkzaamheden. Daarnaast dient hij inzicht te hebben in en te beschikken over de basisvaardigheden m.b.t. grafische technieken en media. Hij voert de werkzaamheden conform vastgestelde kwaliteitsprocedures en geldende wet- en regelgeving uit, waarbij hij rekening houdt met gemaakte afspraken met de leidinggevende en/of interne opdrachtgever. Hij is in staat zelfstandig te werken. Prioritering De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen welke werkzaamheden hij het eerst verricht. Hij kan kiezen voor die werkzaamheden die hem voor de voeten komen of voor het werken volgens de gemaakte planning waarin andere werkzaamheden de prioriteit kunnen hebben. Afwerken taken versus pro-activiteit De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert of initieert. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 19

22 Kerntaak 7: Assisteert bij het schrijven en redigeren van teksten (Uitstroomdifferentiatie Assistent communicatiemedewerker) Proces De medewerker marketing en communicatie assisteert de communicatieprofessionals bij het schrijven en redigeren van teksten. Hij ontwerpt en schrijft ten behoeve van de interne en externe informatievoorziening, binnen een format, niet-complexe teksten. Deze teksten betreffen bijvoorbeeld (onder)delen van brochures, advertenties, mailings, voorlichtingsfolders, handleidingen, persberichten, intranetberichten en teksten voor de website. De medewerker marketing en communicatie schrijft in opdracht van zijn leidinggevende een concept. Uitgangspunt daarbij zijn de geformuleerde wensen uit bijvoorbeeld een briefing. Voordat de medewerker het concept uitwerkt verzamelt hij de noodzakelijke informatie. Vervolgens assisteert hij bij overleggen, intern of extern, met grafische vormgevers over de grafische (on)mogelijkheden van de tekst. De medewerker is in staat mee te denken over de grafische vormgeving en de drukproeven te controleren op huisstijl, logo e.d.de medewerker presenteert vervolgens het concept aan zijn leidinggevende en/of opdrachtgever en medewerkers van relevante afdelingen. Hij past het concept daar waar nodig aan en werkt het definitieve concept uit. Naast het zelf schrijven c.q. assisteren bij het schrijven redigeert de medewerker marketing en communicatie in opdracht aangeleverde teksten die persklaar zijn gemaakt. Hij controleert of de aangeleverde teksten voldoen aan de huisregels/huisstijl, aan de officiële spellingsregels, of de feitelijke inhoud juist is en of de tekst is afgestemd op doel en doelgroep. Soms krijgt de medewerker marketing en communicatie de opdracht een eenvoudige presentatie (speech) of een voorwoord voor te bereiden en/of uit te werken, in het Nederlands of een moderne vreemde taal. Rol/verantwoordelijkheden De rol van de medewerker marketing en communicatie binnen deze kerntaak is primair uitvoerend en ondersteunend van aard. Hij krijgt een opdracht aangereikt die hij vervolgens zo zelfstandig mogelijk moet uitvoeren. Hierbij is sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. De medewerker rapporteert rechtstreeks aan zijn leidinggevende en/of opdrachtgever. Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak zit o.a. in (het hebben van de) benodigde creativiteit voor het ontwerpen en schrijven van teksten, de goede afstemming op doel en doelgroep en in het afbreukrisico (naar klanten, publieke opinie e.d.) dat de teksten kunnen hebben. Betrokkenen De medewerker marketing en communicatie werkt in opdracht van collega's, werkt intern nauw samen met collega s van zijn eigen afdeling en de leidinggevende/interne opdrachtgever, maar heeft daarnaast ook te maken met medewerkers van de afdelingen waarvoor hij de niet-complexe teksten schrijft en redigeert. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 20

23 Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker marketing en communicatie gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. De medewerker marketing en communicatie schrijft binnen een format niet-complexe teksten. Hij drukt zich schriftelijk in correct Nederlands en twee moderne vreemde talen uit en beschikt over de noodzakelijke digitale technieken. Hij corrigeert aangeleverde teksten op zet-, tik-, en taalfouten. Hij is nauwkeurig bij het schrijven en redigeren van teksten. Hij werkt volgens (kwaliteits)procedures en hij houdt nadrukkelijk rekening met huisstijl- en spellingsrichtlijnen. Van de medewerker wordt verwacht dat hij creatief is bij het ontwerpen en schrijven van teksten, deze goed afstemt op doel en doelgroep en dat hij in staat is zijn ideeën/concepten helder en eenduidig te formuleren. Hij luistert (actief) naar de wensen van de opdrachtgever. Creativiteit versus organisatiebelang De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen wanneer een eigen creatieve ingeving of een aangeleverde tekst acceptabel is en wanneer deze ingeving/tekst de organisatie schaadt. Informatie achterhouden versus openheid De medewerker marketing en communicatie moet regelmatig bepalen of hij in teksten bepaalde gegevens/informatie opneemt of dat hij deze vanuit organisatiebelang achterhoudt. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 21

24 Kerntaak 8: Voert logistieke en organisatorische taken uit bij een evenement/productie (Uitstroomdifferentiatie Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media) Proces De medewerker marketing en communicatie organiseert evenementen/producties en assisteert bij de organisatie van grotere evenementen/producties, zoals open dagen, symposia, beurzen, shows, voorstellingen, congressen en activiteiten op het gebied van sponsoring. Onder begeleiding van zijn leidinggevende werkt hij daarvoor projectplannen c.q. -ideeën uit en zorgt voor de formulering van doelstellingen, het vaststellen van (tussentijdse) mijlpalen en van budgetvoorstellen. Hij maakt ter voorbereiding op de evenementen checklisten en (logistieke) draaiboeken. Hij organiseert het vervoer van personen en materiaal, inclusief de contacten met de vervoerders. Hij ziet toe op de uitvoering van de (logistieke) draaiboeken. Hij verzorgt de dagelijkse voorzieningen bij evenementen en producties. Hij coördineert de installering en inrichting van ruimten, materiaal et cetera, eventueel op aanwijzing van of onder verantwoordelijkheid van een crewchef. De medewerker marketing en communicatie boekt, op aangeven van de leidinggevende, uitzendkrachten/promotiemedewerkers/ vrijwilligers in (registreert ze). Hij maakt, in overleg met de leidinggevende, personeelsplanningen. Hij bewaakt de uitvoering van personeelsplanningen en houdt de personeelsadministratie bij. Hij organiseert en coördineert eveneens de beveiliging van personen, ruimten en materiaal. Hij voert waar nodig hand- en spandiensten uit. Aan het eind zorgt hij voor een adequate evaluatie van het evenement en rapporteert (al dan niet schriftelijk via een evaluatierapport) over de resultaten aan de opdrachtgever. Rol/verantwoordelijkheden De medewerker marketing en communicatie organiseert in opdracht kleine evenementen zelfstandig, bij grotere evenementen assisteert hij zijn leidinggevende. Hij voert zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden binnen deze kerntaak uit. Hierbij is sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. Hij rapporteert rechtstreeks aan de opdrachtgever. Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak zit o.a. in het hoge afbreukrisico van evenementen en klantrelaties voor de organisatie. De medewerker marketing en communicatie moet in staat zijn verschillende soorten (qua grootte en complexiteit) evenementen en/of producties te organiseren en hierbij de logistieke taken uit te voeren. Betrokkenen De medewerker marketing en communicatie werkt nauw samen met collega s, maar heeft daarnaast ook te maken met externe relaties waarvoor hij de evenementen/producties organiseert. Bovendien heeft hij contact met medewerkers van bureaus bij uitbesteding van werkzaamheden en met (ingehuurde) medewerkers van dienstverleningsorganisaties (catering, artiestenbureau, beveiliging e.d.). Hulpmiddelen De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. De medewerker marketing en communicatie maakt veelvuldig gebruik van de telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, de computer, relevante softwarepakketten en internet. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden maakt de medewerker gebruik van de fax, printer, scanner, het kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. Kwalificatiedossier Medewerker marketing en communicatie 22

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE

TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De medewerker marketing en communicatie is in staat om op adequate wijze te assisteren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent communicatiemedewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent communicatiemedewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-6-2004 Versie 1 profiel Assistent communicatiemedewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-6-2004 Versie 1 Print: 29-juni-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent communicatiemedewerker (CA 006) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2006-2007. De besturen van Kenniscentrum Handel en ECABO hebben op 21 april 2006 de goedkeuring van het ministerie van OCW ontvangen.

2006-2007. De besturen van Kenniscentrum Handel en ECABO hebben op 21 april 2006 de goedkeuring van het ministerie van OCW ontvangen. 2006-2007 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Medewerker evenementenorganisatie Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Commercieel Branche: Marketing-, Communicatie-, Event, music & entertainmentbranche Beroepengroep: Medewerker marketing en communicatie Versie 2007-2008 Medewerker

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2009-2010

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker binnendienst Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker binnendienst Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-2-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker binnendienst Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-2-2004 Versie 1 Print: 05-februari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker binnendienst (CA 002)

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2010-2011

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MANAGEMENTASSISTENT Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De managementassistent is in staat om op adequate wijze verschillende soorten teksten te formuleren,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

Marketing medewerker

Marketing medewerker Marketing medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Commercieel medewerker binnendienst Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij.

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9 Vertaaldocument huidig format (kwalificatiedossier Particulier digitaal rechercheur*) naar verbeterd format kwalificatiedossier Particulier digitaal onderzoeker* ECABO 2007-2008 * Naamswijziging heeft

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Situatieschets De publieksdiensten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam omvat wijkbibliotheken en een Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media Regie: ECABO Datum wijzigen: 28-1-2005 Versie 1 Print: 28-januari-2005 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Organisatorisch publicitair

Nadere informatie

Status: Goedgekeurd

Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Inleiding De competentiegerichte kwalificatiestructuur brengt nieuwe begrippen, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen met

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL... 3 DEEL 1 VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL...

Inhoudsopgave DEEL 1 VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL... 3 DEEL 1 VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL... Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juli 2005. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Beroepengroep: Medewerker marketing en communicatie Versie 2009-2010 Medewerker

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 1 van 17 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 2 van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Werkproces 1.1: Zoekt informatie op voor een operationeel plan De assistent

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites)

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites) Bedrijf Royal Jongbloed Opleiding en crebonr. Assistent communicatiemedewerker crebo 90531 Wat zijn de belangrijkste taken? Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie