What s in it for you?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "What s in it for you?"

Transcriptie

1 VNO-NCW en MKB Noord 2013: What s in it for you? Samen voor een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland

2 Twee verenigingen, één bureau De collega s van VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord: Lambert Zwiers Directeur Auke Oosterhoff Senior manager Akke Groenewoud Senior manager Jan-Willem Lobeek Senior manager Sjoerd Wind Manager belangenbehartiging Ineke de Ridder Senior manager leden Ingrid Venekamp Officemanager Sandra Fleurke-Pot Manager projecten Lex Kloosterman Communicatiemanager Rinze van der Born Marketingmanager Floortje van Aken Manager belangenbehartiging Hester Joustra Manager belangenbehartiging Ingrid Dragtstra Manager JNO en projecten Ingrid Schreuder Manager bijeenkomsten Hetty Dermois Managenentassistent Elske Reijntjes Managementassistent Sylvana Lemmers Managementassistent Margreet Hoiting Financiële administratie

3 Samenwerken loont Samenwerken loont. Ook voor ons als werkgeversorganisaties. Daarom hebben VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord hun bureaus in de zomer van 2013 samengevoegd. Twee verenigingen, één doel: een (nog) beter ondernemingsklimaat in Noord-Nederland. Eén lobby Of het nu gaat over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, infrastructuur, topsectorenbeleid of aanbestedingen: in de afgelopen jaren is gebleken dat VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord op alle belangrijke dossiers vrijwel overeenkomstige opvattingen hebben. Daarom is het niet meer dan logisch om onze lobbyfunctie richting overheid en politiek voortaan gezamenlijk in te vullen. Door één duidelijk ondernemersgeluid te laten horen, wordt de kracht van onze boodschap alleen maar sterker. Twee netwerken Waar we in de lobby gezamenlijk optreden, blijven tegelijkertijd de netwerken van VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord bestaan met ieder hun eigen bijeenkomsten en services. Met deze samenwerking lopen we in het Noorden voorop: in geen enkele andere regio is de samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland zo sterk als hier. Niet alleen zijn we daar erg trots op, ook zijn we er van overtuigd dat deze krachtenbundeling ons opereren een geweldige kwaliteitsimpuls geeft, zowel richting onze beide achterbannen als richting overheid en politiek. Lambert Zwiers directeur VNO-NCW Noord MKB-Nederland Noord

4 Twee verenigingen, één lobby Op het gebied van belangenbehartiging hebben VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord een duidelijk gemeenschappelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland. Wij oefenen daartoe voortdurend invloed uit op overheid en politiek, omdat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Omdat we vrijwel altijd hetzelfde belang en dezelfde visie hebben, voeren we onze lobby zo veel mogelijk onder gezamenlijke vlag: twee verenigingen, één lobby. Hieronder vindt u een beknopte weergave van de belangrijkste resultaten die in 2013 zijn bereikt. Naast vele directe resultaten zijn er ook dossiers die langer doorlopen en waarvoor wij ons de komende jaren hard blijven maken: Project Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Samen met Bouwend Nederland Noord zetten wij ons in voor een ondernemersvriendelijk aanbestedingsbeleid in het Noorden. Het afgelopen jaar hebben diverse gemeenten en aanbestedende diensten zich verbonden aan dit initiatief. Ook is onderzoek gedaan naar het huidige aanbestedingsbeleid en wordt een SROI-platform opgericht om een antwoord te vinden op de vraag hoe dit het beste is toe te passen. Meer informatie: Groningen Bereikbaar Dankzij een effectieve lobby werken onder het motto Groningen Bereikbaar! de gemeente en de provincie Groningen, ProRail, Rijkswaterstaat en het Groninger bedrijfsleven samen in één bereikbaarheidsorganisatie. VNO-NCW en MKB Noord hebben hierbij afgedwongen dat tot op bestuurlijk niveau het bedrijfsleven mee kan beslissen over het maatregelenpakket om de bereikbaarheid van de stad tijdens de (jarenlange) werkzaamheden te waarborgen. In 2013 zijn de eerste successen geboekt, met name door de goede afstemming van vele verschillende projecten in de zomerperiode.

5 Strijd tegen laaggeletterdheid Het Alfa-college is de campagne Beter lezen + Beter schrijven = Pure Winst gestart. Samen met de gemeente Groningen, VNO-NCW en MKB Noord en het Ondernemerstrefpunt wordt hiermee laaggeletterdheid binnen het bedrijfsleven aangepakt. In Nederland hebben meer dan anderhalf miljoen volwassenen dusdanige lees- en schrijfproblemen, dat zij niet goed kunnen functioneren in onze maatschappij en op de werkvloer. Energy College Nadat eerder al de Energy Academy Europe in Groningen van start is gegaan, het nieuwe topinstituut waar energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen, is in 2013 ook het Energy College opgezet. Dit is een samenwerkingsverband van de noordelijke ROC s dat zich richt op het opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel op MBO-niveau voor de groeiende energiesector. VNO-NCW en MKB Noord zijn via de stuurgroep en op operationeel niveau nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan. Spoorlijn Groningen-Bremen Met succes hebben VNO-NCW en MKB Noord zich hard gemaakt voor de spoorlijn Groningen-Bremen. Inmiddels heeft de Provincie Groningen 85 miljoen euro gereserveerd voor het upgraden van deze verbinding vanuit het Noorden richting de metropoolregio Bremen-Hamburg. Omdat de gehele operatie zo n 400 miljoen euro gaat kosten, zetten bestuurders, politici, ambtenaren, ondernemers en tal van andere betrokkenen zich gezamenlijk in om een bijdrage vanuit het Rijk te realiseren. Zie Aanpak Ring Zuid Het gezamenlijk bedrijfsleven in Groningen is onder onze aanvoering nauw betrokken bij de plannen voor de nieuwe zuidelijke ringweg Groningen. Het bedrijfsleven heeft het Ontwerp Tracé Besluit getoetst op een zestal criteria die voor het bedrijfsleven van belang zijn en is overwegend positief. Wel zijn er zorgen over bepaalde onderdelen, zoals de breedte van de rijstroken en sommige toe- en afritten die ongunstig uitpakken voor bedrijventerreinen. Wij zullen ons blijven inzetten om dergelijke knelpunten aan te pakken voor een optimale bereikbaarheid.

6 Aardbevingen Noord-Groningen VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vinden dat het aardbevingsbestendig maken van gebouwen en installaties in Noord-Groningen de hoogste prioriteit moet krijgen. Daarnaast moet er, zolang er aardgas wordt gewonnen, een groter percentage van de opbrengsten worden teruggeploegd naar de regio. Ook hebben we de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de vraag: Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland als op termijn de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd?. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van dit onderzoek in het voorjaar van 2014 bekend worden. Wurkje foar Fryslân Binnen het programma Wurkje foar Fryslân van oktober 2013 geeft de provincie Fryslân aan hoe een deel van de NUON-reserves (300 miljoen euro) wordt vrijgemaakt en geïnvesteerd in de Friese economie. Dit is in nauwe samenspraak met VNO-NCW en MKB Noord gebeurd. Met name het beschikbaar stellen van 50 miljoen euro voor ondernemingsfinanciering betekent een enorme stimulans voor de continuïteit van het Friese MKB. De investeringen verbeteren het vestigingsklimaat van de regio en zijn dan ook een belangrijke impuls voor het bedrijfsleven in Fryslân. Gemeentelijke herindeling VNO-NCW en MKB Noord maken zich al jaren sterk voor toekomstbestendige gemeenten van voldoende omvang die zijn toegerust op de taken die zij hebben en in de nabije toekomst op zich af zien komen. Nadat jaren geleden in Drenthe een eerste slag is gemaakt, volgen nu steeds meer gemeenten in Friesland en Groningen. Nu er in de provincie Groningen nadrukkelijk plannen worden gemaakt voor gemeentelijke herindeling, zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat er gemeenten ontstaan die recht doen aan de sociaaleconomische cohesie in de verschillende regio s. Voorkomen moet worden dat er na de herindeling nog steeds te kleine gemeenten overblijven die onvoldoende toekomstbestendig zijn, waardoor we over een paar jaar weer terug naar de tekentafel moeten. Investeringsagenda Smallingerland De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân investeren tientallen miljoenen in (onder meer) infrastructuur over weg en water. Het afblazen van de spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen betekent niet dat er geen investeringen nodig zijn om de bereikbaarheid en infrastructuur van Drachten ook voor de toekomst op orde

7 te krijgen. Integendeel. VNO-NCW en MKB Noord zijn nauw betrokken bij de uitvoering hiervan en zorgen ervoor dat het bedrijfsleven de komende jaren betrokken blijft binnen de bestuurlijke en uitvoeringsstructuur. Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta VNO-NCW en MKB Noord hebben het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta ondertekend: een gezamenlijke aanpak van gemeenten, de provincie Groningen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, onderwijs en ondernemers om de gevolgen van demografische ontwikkelingen in de Eemsdelta-regio op te vangen. In het plan worden afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk woningmarktbeleid, een gemeenschappelijke integrale visie op de voorzieningenstructuur, ideeën voor nieuwe woon-, werk- en recreatiemilieus en een investerings- en financieringsplan wonen en voorzieningen. Nieuw Thialf VNO-NCW en MKB Noord hebben zich in 2013 nadrukkelijk hard gemaakt voor een Nieuw Thialf als nationale schaatshal. Hoewel vorig jaar de gunningsprocedure hiervoor verloren is, is het voor de regionale economie van groot belang dat er een Nieuw Thialf komt als een van de iconen van het Noorden. Wij zijn dan ook content dat de provincie achter het nieuwe ijsstadion is blijven staan, dat in 2016 gereed moet zijn. VNO-NCW en MKB Noord houden nauwgezet het verloop van de ontwikkelingen in de gaten en staan daar waar mogelijk de directie van Thialf bij. Onderwijs Arbeidsmarkt In 2013 hebben we ons nadrukkelijk ingezet om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Door uitvoerig onderzoek is de instroom in het MBO-onderwijs en uitstroom naar het bedrijfsleven op regionaal niveau voor het eerst in jaren inzichtelijk geworden. Met een serie platformbijeenkomsten is een begin gemaakt met het verkleinen van de afstand tussen beide werelden. Uit een ledenraadpleging is gebleken dat het noordelijk bedrijfsleven zeer grote waarde hecht aan regionale samenwerking met ROC s/aoc s. In de komende tijd streven VNO-NCW en MKB Noord ernaar een ideaal partnership tussen bedrijven en onderwijsinstellingen: een continue dialoog tussen bedrijf en opleiding (waarbij het bedrijf meestuurt in de opleidingen) en directe afstemming van wederzijdse behoeften.

8 Bedrijventerrein Hallum Het College van B&W van Ferwerderadiel frustreerde lange tijd de groeiambities van het bedrijfsleven in het Friese Hallum. Door geen toekomstvisie te ontwikkelen en een objectief onderzoek te negeren, leek de regio 50 miljoen aan investeringen mis te lopen en honderden arbeidsplaatsen te verliezen. Dankzij onze inzet en die van de betrokken ondernemers en de provincie Fryslân is het College gedwongen hierop terug te komen en is er weer toekomstperspectief voor het bedrijventerrein. Individuele bedrijven VNO-NCW en MKB Noord komen op voor het collectieve belang van het noordelijk bedrijfsleven, maar springt ook in de bres voor individuele bedrijven. De ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein Hallum zijn een voorbeeld, maar ook het bemiddelen in een arbeidsconflict tussen de directie van glasvezelproducent PPG Hoogezand en FNV Bondgenoten. Verder hebben wij ons ingezet voor het in de lucht houden van Aldel in Delfzijl, met als standpunt dat zolang we in Europa op energiegebied geen gelijk speelveld hebben, overheidsingrijpen gerechtvaardigd is. Als werkgeversorganisaties hebben wij korte lijnen naar de regionale politiek en Den Haag en brengen bedrijven hierdoor altijd bij de juiste persoon. Gemeenteraadsverkiezingen Eind 2013 vonden in enkele gemeenten gemeenteraadsverkiezingen plaats in het kader van de herindeling per 1 januari. De rest van Nederland gaat op 19 maart 2014 naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. VNO- NCW en MKB Noord hebben hun achterban geraadpleegd om input te leveren voor de verschillende partijprogramma s. Blijf investeren, zet de rem op lokale lasten en dring de winkelleegstand terug : deze en nog zeven andere programmapunten geven VNO-NCW en MKB mee aan de politieke partijen die zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een brochure met onze speerpunten vindt u op onze websites. Aanpak regeldruk Voor ondernemers is regeldruk nog steeds een bron van ergernis. Gemeenten kunnen in veel gevallen nog flinke slagen maken om onnodige bureaucratie aan te pakken. Naar aanleiding van landelijk onderzoek naar de regeldruk binnen verschillende gemeenten zetten VNO-NCW en MKB Noord zich in om overbodige regels te schrappen.

9 Een netto vermindering van de regeldruk geeft ondernemers meer ruimte en zorgt voor lagere kosten, zonder dat het de schatkist belast. Regionale Ondernemerskredietdesk VNO-NCW en MKB-Nederland kennen op nationaal niveau de Ondernemerskredietdesk (OKD). Deze kredietdesk biedt een overzicht en informatie over verschillende soorten krediet en alternatieve financieringsmogelijkheden aan ondernemers. Om ondernemers ook op regionaal niveau verder te kunnen helpen, nemen VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord het initiatief om na te gaan of we tot een noordelijke variant van deze OKD moeten komen. Begin 2014 staat dit onderwerp centraal bij onze ledenplatforms. Veiligheid bedrijventerreinen In het afgelopen jaar hebben we diverse bedrijventerreinen in Noord-Nederland ondersteund bij de (her)certificering en daarmee het verbeteren van veiligheid (in brede zin) op het terrein. Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Behoud Rijksbanen VNO-NCW en MKB Noord hebben zich er met succes hard voor gemaakt dat het Noorden relatief wordt ontzien bij de afslanking van het gevangeniswezen. Helaas is penitentiaire inrichting de Grittenborgh in Hoogeveen gesloten, maar daar staat tegenover dat de PI s in Leeuwarden en Ter Apel zijn gespaard en in Drenthe de toekomst van gevangenisdorp Veenhuizen is veiliggesteld met vervangende nieuwbouw. Ook hebben we ons nadrukkelijk ingezet voor het behoud van de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

10 Waar we in de meeste gevallen op het gebied van belangenbehartiging samen optrekken, zijn er ook projecten die nadrukkelijk onder de vlag van VNO-NCW Noord of MKB-Nederland Noord vallen. Enkele voorbeelden: Waardebehoud Onroerend Goed Oost-Groningen Binnen deze pilot van VNO-NCW Noord en verschillende partners zijn bedrijven en overheden dit jaar begonnen met het opkopen, renoveren en/of slopen van leegstaande en verwaarloosde woningen in Oost-Groningen, met als doel dat omliggende panden hun waarde behouden. Doordat mensen wegtrekken uit het gebied, ontstaat leegstand en worden woningen en bedrijfspanden onverkoopbaar. Dit heeft een negatieve invloed op de waardeontwikkeling in de omgeving. Kennisvalorisatie In 2013 is in samenwerking met de RUG en de Friese hogescholen Stenden, Van Hall en NHL een tweede serie Themalunches Kennisvalorisatie georganiseerd. Het doel van deze lunches is om kennisdragers te verbinden met ondernemers. Kennis komt immers pas echt goed tot zijn recht wanneer deze tot economische en maatschappelijke waarde kan worden gebracht. Tijdens de lunches is gesproken over onderwerpen als Bionica, Serious Gaming en het Dairy Chain Concept voor de agro/food sector. Project Uitstroom Defensie Met de 43e gemechaniseerde brigade is een samenwerking aangegaan om de uitstroom van Defensiepersoneel naar het bedrijfsleven te stimuleren. Binnen het project uitstroom 43e gemechaniseerde brigade doorstroom bedrijfsleven is het de bedoeling om in 2014 meerdere oud-militairen te laten instromen in het noordelijk bedrijfsleven. Om dit te realiseren zullen wij inzichtelijk maken wat de competenties zijn van de militairen die uitstromen en wat de benodigde competenties zijn vanuit het bedrijfsleven. De verschillende vaardigheden die jonge militairen bij Defensie ontwikkelen komen zeer van pas bij een functie binnen het bedrijfsleven. Binnen dit pilotproject willen we bedrijven hierop wijzen en vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.

11 MKB-vriendelijkste gemeente MKB-Nederland heeft voor de derde keer grootschalig landelijk onderzoek gedaan naar de mkb-beleid van alle gemeenten in Nederland. In totaal hebben ruim ondernemers meegedaan aan het onderzoek. De impact van de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente is groot. Het maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe lokale ondernemers over hen denken en stimuleert gemeenten om hun service richting het MKB te verbeteren. MKB- Nederland Noord hamert bij noordelijke gemeenten op een optimale dienstverlening. Het onderzoek is hierbij een belangrijke leidraad. Geen OZB verhoging voor ondernemers MKB-Nederland heeft landelijk een oproep uitgedaan aan alle gemeenten om de OZB voor niet-woningen met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Voor alle gemeenten gezamenlijk bestaat deze zogenoemde macro-norm al (afspraak tussen Rijk en VNG). Gemeenten zijn met wisselend succes - opgeroepen om deze landelijke norm om te zetten in een individuele standaard (micronorm). VNO-NCW en MKB Noord zijn content dat meerdere noordelijke gemeenten positief gehoor hebben gegeven aan de oproep en blijven zich inzetten om andere gemeenten ook hiertoe te bewegen. Aanpak winkelleegstand Na een intensieve lobby van MKB-Nederland Noord en ondernemers uit de regio heeft het provinciebestuur in Groningen de komst van een Factory Outlet Center bij Zuidbroek tegengehouden en wordt er nu gewerkt aan een regionale aanpak van de winkelleegstand.

12 Twee verenigingen, twee netwerken Waar we onze lobby zo veel mogelijk onder gemeenschappelijke vlag voeren, kennen beide verenigingen daarnaast ieder hun eigen netwerk met hun eigen leden, eigen bijeenkomsten en eigen services. In 2013 hebben VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vele ledenbijeenkomsten, workshops, netwerksessies en projecten georganiseerd. Daarnaast open wij deuren voor onze leden die voor anderen gesloten blijven. Een kort overzicht: VNO-NCW Noord: VNO-NCW Noord richt zich met haar ledenbijeenkomsten op het delen van kennis en ervaring. Dit gebeurt onder andere binnen de Noordgangen (inmiddels 16 groepen in Groningen, Friesland en Drenthe), maar ook binnen de DGA-Clusters en de masterclasses Dynamic Companies.

13 Daarnaast wordt regelmatig met leden van gedachten gewisseld over actuele thema s binnen de zogenaamde ledenplatforms. In 2013 zijn verder grootschalige en kleinere ledenbijeenkomsten georganiseerd. Denk hierbij aan bedrijfsbezoeken (totaal 500 deelnemers), ontbijt- en lunchbijeenkomsten, Visite Veenhuizen, Meet the Chairmen, het Prinsjesdagdiner en natuurlijk de twee hoogtepunten van de verenigingsagenda: de Willem Lodewijk Conferentie (175 deelnemers) en het VNO-NCW Noord Ondernemersgala (meer dan aanwezigen). MKB-Nederland Noord: MKB-Nederland Noord biedt haar leden verschillende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld via de landelijke MKB Servicedesk, en organiseert thematische, informatieve bijeenkomsten waarbij altijd gelegenheid is om te netwerken. Dit gebeurt zowel fysiek via BusinessWise050 (praktijkcolleges voor zakelijk Noord-Nederland) als digitaal (webinars als Eerste hulp bij sociale media ). Pijlers in de agenda van MKB-Nederland Noord zijn de jaarlijkse Winterwandeling (100 deelnemers), de Week van de Ondernemer (totaal met de Dag van de Internationale Handel en de Nacht van de Uitblinkers meer dan deelnemers) en de MKB Ondernemersavonden.

14 JNO: het is aan jou! JNO is een netwerk binnen VNO-NCW Noord voor ondernemers, managers en high potentials tot en met 40 jaar. Een netwerk waar ondernemende talenten elkaar op basis van vertrouwen kunnen ontmoeten en kunnen groeien door het stellen van vragen, het delen van ervaringen en het opdoen van inspiratie. De vier pijlers - business, persoonlijke groei, zingeving en invloed - staan aan de basis van de identiteit van JNO. In 2013 organiseerde JNO bedrijfsbezoeken aan Watter BV, TNO en Poiesz, een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag en het jaarlijkse Galadiner. Daarnaast lieten de leden van JNO zich inspireren door wereldkampioen K1 Sem Schilt en ondernemer Aqil Radjab en werden informele bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Zo werd er gezeild en gestreden om de JNO-Cup en werd tijdens Midzomernacht het jaar in stijl afgesloten. Ook was JNO mede-initiatiefnemer van de Nacht van de Uitblinkers. Naast deze bijeenkomsten is JNO in 2013 gestart met JongLeren: groepen van maximaal 15 JNO-leden uit verschillende sectoren die zich gezamenlijk buigen over uiteenlopende onderwerpen. Inmiddels delen ruim 40 JNO ers binnen deze kleinschalige verbanden kennis en ervaring met elkaar en gaan ze nieuwe verbindingen met elkaar aan. Ook is in 2013 voor het eerst een coachingstraject georganiseerd, waarbij JNOleden hun vraagstuk konden voorleggen aan ervaren leden van VNO-NCW Noord. Meer weten? Kijk op

15 Over VNO-NCW en MKB-Nederland Noord VNO-NCW en MKB-Nederland Noord zijn de grootste werkgeversorganisaties in Noord-Nederland. Als gerespecteerd belangenbehartiger van het noordelijk bedrijfsleven zetten wij ons in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang. Wat ons uniek maakt is de combinatie tussen deze lobbyfunctie en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers en werkgevers in Noord-Nederland. Samen zijn VNO-NCW en MKB-Nederland Noord de stem van ondernemend Noord-Nederland tegenover vakbewegingen, milieuorganisaties, kennisinstellingen en politieke partijen. De belangen van ondernemers worden behartigd door directe lobby, deelname aan georganiseerd overleg en vertegenwoordiging in vrijwel alle voor ondernemers relevante gremia. Tegelijkertijd hebben beide verenigingen hun eigen netwerken, met hun eigen bijeenkomsten en services. Bent u nog niet bij een van beide aangesloten en wilt u meer weten over de meerwaarde van een lidmaatschap van VNO-NCW en/of MKB-Nederland Noord? Stuur dan onderstaand formulier naar ons toe of neem contact met ons op via of Naam: Bedrijf: Adres: Telefoonnummer: adres: Ik zou graag een afspraak willen maken met iemand van VNO-NCW en MKB- Nederland Noord over de meerwaarde van een lidmaatschap Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over VNO-NCW en MKB-Nederland Noord U kunt dit formulier opsturen naar: VNO-NCW en MKB-Nederland Noord, Antwoordnummer 326, 9700 VB Groningen. Een postzegel is niet nodig.

16 Postadres Postbus AC Groningen Bezoekadres Leonard Springerlaan KB Groningen telefoon: fax: websites:

VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you?

VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? Gr @VNONCWNoord www.vno-ncwnoord.nl VNO atis Noo -NCW rd A pp Wat levert het lidmaatschap van VNO-NCW Noord u op? Of beter gezegd: wat krijgt u terug voor de contributie

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

VNO-NCW Noord 2011: What s in it for you?

VNO-NCW Noord 2011: What s in it for you? VNO-NCW Noord 2011: What s in it for you? Wat levert het lidmaatschap van VNO-NCW Noord u op? Of beter gezegd: wat krijgt u terug voor de contributie die u jaarlijks betaalt? Onze opdracht is er voor te

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

VNO-NCW MKB Noord. What s in it for you?

VNO-NCW MKB Noord. What s in it for you? VNO-NCW MKB Noord What s in it for you? Vooruitgang vraagt ondernemerschap Resultaten 2014 en ambities 2015 Twee verenigingen, één bureau De collega s van VNO-NCW Noord en MKB-Noord: Lambert Zwiers Directeur

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

r Beh door: Afd Hoøf )WFi,.

r Beh door: Afd Hoøf )WFi,. Aan het College van Gedeputeerdçn 8900 HM LEEUWARDEN Class. nr.: Ingek.: 5 JUL 201 Afdehnj CIp. r Beh door: Afd Hoøf )WFi,. f VNÜ-rJCW NOORD r. Voor kensg, aangenomn/tej. afgodaan Groningen, 4juli 2012

Nadere informatie

MKB-Noord Dienstverlening voor ondernemerscollectieven

MKB-Noord Dienstverlening voor ondernemerscollectieven MKB-Noord Dienstverlening voor ondernemerscollectieven inhoud Voorwoord pag 3 Belangenbehartiging pag 4 Service en Dienstverlening pag 6 Ledenvoordeel pag 8 Netwerk pag 10 MKB Sercivedesk pag 11 Noord

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN)

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN) HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Kennisnetwerk Krimp In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! Noord-Nederland Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo-onderwijsaanbod

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Collectief leren en werken in de regio

Collectief leren en werken in de regio Voorwoord In het Westerkwartier hebben overheden, ondernemers, burgerpartijen, natuurbeherende organisaties, en kennisinstellingen in het Westerkwartier het initiatief genomen tot stru cturele samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010. Ruimte om te ondernemen

Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010. Ruimte om te ondernemen Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010 Ruimte om te ondernemen Inhoud Inleiding 4 Wat heeft VNO-NCW Utrecht de ondernemer te bieden? 4 Doel Regioplan 5 Speerpunten 6 Speerpunt 1: Een goede fysieke bereikbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 Woord vooraf Betrokken bij onze omgeving en dicht bij de mensen. Dit zijn belangrijke kenmerken van het karakter van Wiertz Company die wij kracht willen bijzetten. In dit sociaal

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 9 november 2015 Commissievergadering gemeente Loppersum

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 9 november 2015 Commissievergadering gemeente Loppersum Economische kansen in de Eemsdelta Presentatie Harrie Hoek d.d. 9 november 2015 Commissievergadering gemeente Loppersum Samenwerking DEAL + provincie Uitgaande van de Economische Visie Eemsdelta 2030 Hoofddoel

Nadere informatie

1. OSV is dé ondernemersvereniging voor Stichtse Vecht

1. OSV is dé ondernemersvereniging voor Stichtse Vecht Jaarbericht OSV Dit jaarbericht is een samenvatting van de activiteiten en resultaten van de OSV in 2016. Onze doelstelling is het ondernemerschap in Stichtse Vecht bevorderen. Onze toetssteen daarbij

Nadere informatie

Dé ond ernemer sagenda

Dé ond ernemer sagenda Dé ond ernemer sagenda 2013 2014 Voorwoord Lid zijn betekent meedoen. Dat is het motto van VNO-NCW Noord en daarom hebben we net als voorgaande jaren hard gewerkt om een aantrekkelijk jaarprogramma aan

Nadere informatie

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010 MKB bedrijven en preventie criminaliteit Een markt apart? 5 oktober 2010 Even voorstellen Els Prins, secretaris gemeenschappelijk beleidsbureau Auteursrecht Betalingsverkeer Criminaliteit VNO-NCW & MKB-Nederland

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Een bijdrage aan de mooiste ondernemersstad van Europa

PARTNERPLAN. Een bijdrage aan de mooiste ondernemersstad van Europa PARTNERPLAN Een bijdrage aan de mooiste ondernemersstad van Europa Inhoudsopgave MKB-Amsterdam (inleiding)... 3 De Organisatie... 4 De activiteiten... 4 Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB-Amsterdam?...

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Dit actieplan is een initiatief van VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland Noord en MKB-Nederland

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

In de Ondernemersagenda vindt u alle informatie over de Noordgangen, de bedrijfsbezoeken,

In de Ondernemersagenda vindt u alle informatie over de Noordgangen, de bedrijfsbezoeken, Dé Ondernemersagenda 2016-2017 Voorwoord VNO-NCW Noord heeft een strategisch partnerschap met De Friesland Zorgverzekeraar en ING. Deze strategische partners verbinden hun eigen maatschappelijke doelen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

BUREAU VNO-NCW MKB NOORD

BUREAU VNO-NCW MKB NOORD BUREAU VNO-NCW MKB NOORD VOORWOORD Floortje van Aken Retail/Noordgangen Rinze van der Born Marketing Hetty Dermois Managementassistent Ingrid Dragtstra JNO Anna Gorter Managementassistent Noord-Nederland

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

Dé ondernemersagenda

Dé ondernemersagenda Dé ondernemersagenda Voorwoord Lid zijn betekent meedoen. Dat is het motto van VNO-NCW Noord en daarom hebben we net als voorgaande jaren hard gewerkt om een aantrekkelijk jaarprogramma aan u te kunnen

Nadere informatie

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs Gelderland Arbeidswijs Inspiratiedocument 2017 v2.0 Heb jij een goed idee voor Gelderland Arbeidswijs? 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gelderland Arbeidswijs in het kort... 4 3. Gelderland Arbeidswijs...

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen Even voorstellen. Dé bus. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen we er geen genoeg van krijgen. Het onderstreept dat we doen wat we beloven en

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Openingswoord Max van den Berg bijeenkomst Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode, 24 januari 2013, Huis van Europa, Den Haag

Openingswoord Max van den Berg bijeenkomst Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode, 24 januari 2013, Huis van Europa, Den Haag Openingswoord Max van den Berg bijeenkomst Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode, 24 januari 2013, Huis van Europa, Den Haag Dames en heren, Van harte welkom! Vanmiddag informeren wij u graag over

Nadere informatie

Strategisch plan VAB

Strategisch plan VAB Strategisch plan VAB 2016-2019 Tijdens bijeenkomsten met de leden en het bestuur is een aanzet gemaakt tot het formuleren van een geactualiseerde missie, visie en strategie. De tijd is rijp om het bestaansrecht

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht U-Safe (die de kwaliteit van het cameratoezicht zal monitoren en aan de gebieden gaat rapporteren) zullen in 2016 zo n 63.000,- excl. BTW bedragen. n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Inleiding De raad heeft de regionaal economische agenda voor West-Friesland kaderstellend vastgesteld. De regionaal economische agenda vormt

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt!

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt! Directie Voorlichting en Communicatie van de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, ter gelegenheid van de studiedag Jeugdzorg: succesvolle voorbeelden op 19 juni 2008, te Utrecht. Wijzigingen voorbehouden,

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

omslag FORUM

omslag FORUM 10 FORUM 23.01.14 annemarie jorritsma Een lokaal belastingsysteem is onvermijdelijk Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma slecht nieuws. Bijna de helft

Nadere informatie

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP er 1x (alleen om te melden

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie