Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015"

Transcriptie

1 Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht conceptversie: 0.4

2 INHOUD Bouwen, Verbinden en Informeren... 3 Werkgebied... 4 Visie op de regio... 5 Vestigingsklimaat... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vestigingsfactoren... 9 Deregulering Wonen en Werken Bouwen en versterking van economische clusters Faciliteren van ondernemerschap en innovatief vermogen Duurzaamheid Agenda

3 Bouwen, Verbinden en Informeren MKB-Utrecht wil als uitvoeringsorganisatie van de landelijke koepel MKB-Nederland als aanspreekpunt en woordvoerder fungeren van de ondernemerspopulatie in de regio Utrecht. Onze kerntaak is de belangenbehartiging namens de ondernemers. Niet alleen reactief, maar vooral proactief. Die is alleen effectief en representatief als wij de bestaande ondernemers(organisaties) en onze gezamenlijke achterban weten te verbinden en versterken. Onze inzet is niet alleen de lobby, maar ook beweging creëren in de lokale economie. Dit door te prikkelen, inspireren en het lanceren van mooie initiatieven. Dat willen we graag samen met de andere stakeholders in de regio Utrecht (gemeenten en provincie) bewerkstelligen. Dit betekent dat we de handen ineen willen slaan met de andere gevestigde ondernemersorganisaties, zoals VNO NCW-Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), de Kamer van Koophandel, maar ook door nauw te willen samenwerken met jonge en dynamische netwerken met een ondernemerssignatuur. MKB-Utrecht wil de verbinding van de ondernemerspopulatie in de regio Groot Utrecht (zeven gemeenten) o.a. tot stand brengen door (grootschalige) netwerkbijeenkomsten waar iedere ondernemer welkom is. Deze evenementen willen we samen organiseren met andere koepels, ondernemersorganisaties en businessclubs. Deze bijeenkomsten moeten zowel een vertrouwde als een verrassende ontmoetingsplaats zijn waar men in een informele sfeer de bestaande banden kan versterken, steeds nieuwe contacten kan leggen met private- en publieke partijen en inspiratie kan opdoen. Daarnaast willen we een digitale ondernemerscommunity tot stand brengen, waar ondernemers elkaar kunnen vinden en informatie kunnen krijgen. Dit platform willen we ook als communicatiemiddel gebruiken. We willen de kennis van onze landelijke organisatie beter ontsluiten en ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Dat doen we met themabijeenkomsten, nieuwsbrieven, onze website en de media. De toegang tot de MKB Servicedesk levert voorts een schat aan praktische informatie. Anderzijds willen we de ondernemers de gelegenheid bieden om hun mening over bepaalde kwesties te laten horen, zodat MKB-Nederland en MKB-Utrecht werkelijk weten wat er leeft bij onze achterban en daar gericht mee aan de slag te gaan. Tot slot willen we onze leden ook zakelijk voordeel bieden. In dit document geven we onze visie op het ondernemersklimaat van de zeven gemeenten wat MKB- Utrecht als haar werkgebied ziet en vertalen we die in actieplannen. Plannen die concreet zijn en binnen overzienbare termijn tot een aantoonbaar resultaat kunnen leiden. Zoals dat betaamt bij ons motto: MKB-Utrecht, het hart van Nederland pakt door!. 3

4 Werkgebied Ons werkterrein beslaat de volgende 7 gemeenten: Bunnik De Bilt Houten Nieuwegein Stichtse Vecht Utrecht Zeist 4

5 Visie op de regio MKB-Utrecht wil proactief de belangen van ondernemers in het werkgebied dienen door waar mogelijk die belangen te verdedigen, het ondernemerschap te stimuleren en barrières voor ontwikkeling bespreekbaar te maken en mede te faciliteren dat deze barrières worden geruimd. Daarvoor zal zij aansluiten bij de verwachte ontwikkeling van het ondernemersklimaat, zoals dat geprognosticeerd is voor de jaren De economische bedrijvigheid in het werkgebied is typisch en vloeit voort uit een aantal kenmerkende aspecten. De belangrijkste zijn het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de centrale ligging ten opzichte van alle regio s in Nederland en de hoge scores van de betrokken gemeenten op de ranglijst van economische prestaties. In 2020 wordt het percentage opleidingsniveau hoog van de beroepsbevolking in het stedelijk gebied Utrecht geschat op 52% en voor de Utrechtse Vallei en Heuvelrug op 38%. Vier van de zeven gemeenten behoren tot de top 30 op de Nederlandse ranglijst naar economische prestaties. Kenmerkend is het dominante aandeel van de zakelijke dienstverlening in het werkgebied, respectievelijk 37% in het stedelijk gebied Utrecht en 28% in de Vallei/Heuvelrug. De centrale ligging maakt het werkgebied zeer aantrekkelijk voor dienstverlening, die naast de regionale markt veelal ook opereren in alle Nederlandse regio s. Dit zelfde geldt voor de tweede belangrijke sector, de groothandel respectievelijk 15% en 18%. Economisch gezien is Utrecht de snelst groeiende regio in Nederland. In de afgelopen 30 jaar groeide het bruto regionaal product (brp) met 3,2 % ten opzichte van 2,5% voor geheel Nederland. Kenmerkend voor een diensteneconomie en voor de handelsactiviteiten is ook de kwetsbaarheid. In de jaren en in 2009 was de groei negatief. De regionale economie is dus sterk conjunctuurgevoelig en dit vraagt op korte termijn om zorgvuldige aandacht. Een opvallende ontwikkeling is de schaalverkleining die sinds het laatste decennium is opgetreden. De gemiddelde bedrijfsgrootte is sinds 1995 gehalveerd. Regio Utrecht beweegt naar veel meer kleine bedrijven. Economische verkenningen beschrijven een groeiverwachting in de regio Utrecht voor de jaren met circa 4%. Deze zijn gebaseerd op het feit dat de regio Utrecht in de afgelopen drie decennia harder groeide dan de prognose voor de Global Economy (2,9%), dat de typische dienstensector een behoorlijke groeiverwachting kent en de aanname dat de regionale economie verder zal ontwikkelen in de richting die ze al volgt (snelle organische groei). In de projectie tot 2020 zullen de volgende sectoren verder aan belang winnen in het werkgebied: (a) Informatie en Communicatiediensten van 9,5% nu naar 12,2%; (b) Vervoer en opslag van 3,6% nu naar 4,4%; (c) Groothandel van 8,0% nu naar 8,7%; (d) Financiële dienstverlening van 9,3% nu naar 9,4%; (e) Specialistische zakelijke diensten van 7,4% nu naar 7,0%. De overige belangrijke sectoren in het werkgebied zijn de publieke diensten 24,5% (Gezondheidszorg, Onderwijs, Openbaar bestuur, cultuur, sport en recreatie), Industrie 6,3%, Bouw 5,5%, Verhuur en overige zakelijke diensten 5,8%, onroerend goed 6,8% en detailhandel 5%. Dit betekent dat een goede ontwikkeling van de infrastructuur van groot belang is voor de regio. De fysieke ontsluiting (wegen en parkeergelegenheid) alsmede de digitale ontsluiting (snel internet) vereist een gezamenlijk optreden met en ten behoeve van met name het MKB. Naar mate de faciliteiten voorhanden zijn zal economische groei ruimte krijgen. Zoals ook de betrekkelijke nabijheid van Schiphol een stimulerend effect heeft. De regio dient daarin proactief te zijn. 5

6 De ontwikkeling van de negen topsectoren die in Nederland bestaan zijn voor de regionale ontwikkeling minder wezenlijk. Een aantal sectoren zullen echter voor de regio Utrecht ook belangrijker worden. Dat zijn de creatieve industrie (dienstverlenend), hightech systemen en materialen, Life Sciences en de ontwikkeling met betrekking tot de duurzaamheidseconomie. Het aandeel export naar zowel binnen Europa als naar buiten EU-gebieden is relatief laag in de regio. MKB-Utrecht zal aandacht aanwenden om de relatieve achterstand in dit opzicht te duiden en in te halen. R&D is een ander aandachtsgebied dat onderontwikkeld dreigt te raken in de regionale ontwikkeling. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitgangspunten voor het topsectorenbeleid, waarbij enerzijds teveel aandacht wordt gegeven aan organische ontwikkeling en te weinig oog bestaat voor drastische technologische doorbraken en anderzijds door het regionale karakter van dienstverlening, waarbij te weinig middelen worden aangewend voor baanbrekende innovatie. MKB-Utrecht wil deze lacune aan de kaak stellen en er aandacht aan geven. Met name de ontwikkeling van de internet business heeft grote impact op de activiteiten handel en dienstverlening. MKB-Utrecht stelt zich voor concreet met de leden te streven naar een stimulerende digitale infrastructuur. 6

7 Vestigingsklimaat De schaalverkleining die gaande is in de dienstensector stimuleert de vraag naar stedelijke vestigingsmilieus. Kleinere bedrijven mijden de bedrijventerreinen buiten de stad en ook de grote kantoren langs de snelweg. De dienstenindustrie kenmerkt zich vooral door kleinschaligheid. De behoefte aan netwerken maakt de stedelijke omgeving aantrekkelijk voor de groeiende populatie kleinere bedrijven. De regio Utrecht heeft daarentegen momenteel in de voor haar relevante sectoren relatief meer grote bedrijven dan in de rest van Nederland. Daarnaast heeft het nieuwe werken een uitwerking op de behoefte aan meer kleine werkplekeenheden. De gemiddelde bedrijfsomvang is vanaf 1996 tot en met 2011 gedaald van gemiddeld 10 personen per vestiging naar gemiddeld 6 personen per vestiging. MKB-Utrecht wil stimuleren dat een effectieve communicatie gewaarborgd is tussen de gemeenten in het werkgebied en het bedrijfsleven. Dit om te voorkomen dat de gemeentelijke planvorming te geïsoleerd tot stand komt en gemeenten met onvoldoende informatie over de behoeften van het MKB hun plannen opstellen. De afgelopen zeven jaar was het aantal starters twee maal zo hoog als het aantal bedrijfsopheffingen. Het is met name belangrijk dat een integrale vuist gemaakt wordt vanuit het werkgebied zodat plannen samenhangend zijn en de vestiging van vooral startende initiatieven goed gefaciliteerd wordt. Voor een evenwichtige en minder conjunctuurgevoelige regio economie is het van belang dat ook ondervertegenwoordigde groeisectoren kansen in de regio benutten. Met name de meer hoogwaardige technische branches schitteren door afwezigheid. MKB-Utrecht wil streven naar meer kansen voor jong technisch talent in de regio, zodat een te grote eenzijdigheid in de ontwikkeling vermeden wordt. Ook in onze regio groeit de leegstand terwijl anderzijds de behoefte groeit aan flexibele kantoorruimte. Met name moderne hoogwaardige kantoren lijken te weinig beschikbaar. Goede ingebouwde faciliteiten zoals snel, draadloos internet in open transparante kantoren waar het nieuwe werken past in de infrastructuur. Handel en dienstverlening vragen een grote flexibiliteit in mobiliteit. Dat vereist prioriteit op het ontwikkelen van een goede wegeninfrastructuur en een meer gastvrij parkeerbeleid in de gehele regio. De recent gereedgekomen snelwegen geven reeds een grote stimulans aan dit vestigingsaspect. MKB-Utrecht wil vooral de lokale overheid overtuigen van deze belangrijke prioriteit en de voortgaande aandacht hiervoor vasthouden. Alhoewel het openbaar vervoer vanuit het maatschappelijke en politieke klimaat in de vorige eeuw veel aandacht heeft van lokale- en regionale overheden is de economische bedrijvigheid in dit MKB-werkgebied (handel en dienstverlening) daar beperkt mee gediend. Een snel wegtransport (e-shopping afleveren binnen 1 uur) en een flexibele mobiliteit (dienstverlening) hebben effectief belang bij een royale wegeninfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten. MKB-Utrecht streeft erna de lokale- en regionale politieke inzichten te actualiseren naar de trend in de behoeften van deze tijd. 7

8 De kenmerkende aspecten zijn: a) Snelle, kwalitatief goede draadloze digitale infrastructuur met aandacht daarvoor en beheersing daarvan die op gelijk niveau staat met bijvoorbeeld de watervoorziening of de energietoelevering; b) Een goede logistieke infrastructuur waarbij met hoge snelheid en zonder oponthoud transport van mensen en middelen van A naar B is gegarandeerd. c) Een blijvend hoog niveau van veiligheid en zekerheid op de weg, in de publieke ruimte en bij de publieke diensten (internet, energie) voor zowel mensen, middelen als wel vervoer en transport. Een verbeterpunt voor de regio Utrecht waar MKB-Utrecht aandacht voor vraagt is de samenwerking Universiteit Utrecht en bedrijfsleven. De Universiteit Utrecht behoort tot de top 100 wereldwijd. Onderzoeksactiviteiten en onderzoeksresultaten zouden hun vruchten moeten afwerpen op de regionale bedrijvigheid. MKB-Utrecht staat voor ogen de uitwisseling te faciliteren tussen Universiteit Utrecht en (MKB-)bedrijfsleven, zodat een grotere en meer zichtbare spin-off tot stand komt. 8

9 Vestigingsfactoren Het vestigingsklimaat van MKB-ers wordt voornamelijk bepaald door de afzetmarkt, aanwezigheid van opdrachtgevers en afnemers en (in mindere mate) door beschikbaarheid van geschikt personeel. Voorts zijn geschikte en betaalbare bedrijfshuisvesting en de bereikbaarheid belangrijk. De bedrijfsomgeving moet ook schoon en veilig zijn. Tot slot is het woonklimaat en de mate van diversiteit van de ondernemerspopulatie van belang. Vanuit het perspectief van de overheid bezien vereist dit een multidisciplinair beleid. Economie staat niet op zich, maar wordt beïnvloed door ruimtelijke ordening en het woonklimaat. De ervaring leert dat beleidsbepalers op het vlak van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting doorgaans weinig affiniteit hebben met het bedrijfsleven en dat gemeentelijke diensten vaak langs elkaar heen werken. De ambities van de meeste collegeprogramma's van de verschillende gemeenten in de regio Utrecht zijn hoopgevend. MKB-Utrecht streeft ernaar dat Alles is economie een stelling van de lokale bestuurders wordt. Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De praktijk is echter weerbarstig. Wil men het ondernemersklimaat daadwerkelijk verbeteren dan dient ook het beleid op andere gebieden dienstbaar te zijn aan deze doelstelling en is onderlinge samenwerking op sociaal economisch vlak essentieel. Wij zullen de gemeenten daarom blijvend aansporen om de daad bij het woord te zetten en de blik naar buiten te wenden. MKB-Utrecht pleit voor een duidelijke nadeelcompensatieregeling, welke begint met een proactieve voorlichting van ondernemers over plannen en projecten die in hun omgeving plaatsvinden en van invloed kunnen zijn op hun bedrijfsvoering of de resultaten daarvan. Voorts pleiten we voor een MKB-vriendelijk aanbestedingsbeleid. Dat betekent onder meer: stel een lokale/regionale aanbestedingskalender op; publiceer ook meervoudig onderhandse opdrachten; stel drempelbedragen van meervoudig onderhands aanbesteden tot de Europese grens vast; wees terughoudend met social return en betrek het bedrijfsleven zo vroeg mogelijk bij een aanbesteding, bijvoorbeeld door marktconsultatie. Dit bevordert kennis, innovatie en duurzaamheid binnen de opdracht. Voorts houdt het vestigingsklimaat niet op bij de gemeentegrenzen. De economische regio wordt immers niet begrensd door de staatkundige indeling. Dit geldt zeker voor de Utrechtse regio, waar transport een grote rol speelt. Samenwerking tussen de buurgemeenten is daarom van groot belang, zeker als het gaat om het vormen van een alliantie richting provinciale of landelijke overheid. Politieke- of persoonlijke tegenstellingen tussen verschillende lokale portefeuillehouders moeten daarbij zoveel mogelijk worden vergeten. Wat de ruimtelijke ordening betreft, vereist de huidige situatie op de markt van commercieel onroerend goed een uiterst terughoudend beleid ten aanzien van nieuwbouw. De leegstand op de kantorenmarkt is uiterst zorgwekkend en met name bij winkelruimtes kent Nederland en de regio Utrecht een dramatische overcapaciteit. Revitalisatie van oude bedrijventerreinen verdient de voorkeur boven nieuwe ontwikkeling. En ook hier is een regionaal afgestemd beleid essentieel. Gemeenten moeten niet gaan concurreren om de gunst van ondernemers of de (lege) kas willen spekken door ondoordachte gronduitgifte. 9

10 MKB-Utrecht streeft naar een grotere diversiteit van bedrijven in de regio. Een te grote eenzijdigheid (diensten en groothandel) belemmert innovatie die nodig is om de dramatische veranderingen in de komende tijd te assimileren en verarmt de economische weerbaarheid op middellange termijn. Vooral de ondervertegenwoordiging van de maakindustrie vinden wij zorgelijk, terwijl Utrecht juist een geschikte vestigingsplaats is voor hoog technologische bedrijvigheid die zelf waarde toevoegt. Voor een optimale benutting van aanwezig talent is dit een must. De aanwezigheid van de Universiteit Utrecht dient hierbij te worden benut. Daarnaast kan bureaucratie een spelbederver zijn. Het verminderen daarvan moet boven aan de prioriteitenlijst blijven staan. Deregulering In algemene zin is regulering altijd een ergernis voor ondernemers. Rules don t rule is veeleer het leitmotiv van ondernemers. Vooral starters hebben veel te maken met rigide en verkalkte voorschriften die in het begin lastig zijn te volgen. Het specifiek en concreet aanpakken van vereenvoudiging, nuancering en afschaffing verzandt veelal in een bureaucratisch vastlopen. Steeds meer beleid en specifieke regels lijken gemaakt te worden op basis van incidenten. Deze trend dient gekeerd te worden en MKB-Utrecht zet zich in om beleid en regelgeving te doen ontwikkelen voor algemene verbeterpunten en niet voor specifieke knelpunten. Meer principle based beleid en minder rule based beleid. Het incident met het vermeende asbestgevaar in de stad Utrecht toont aan dat beleidszaken en praktische uitvoering dramatisch door elkaar lopen en overregulering aanwakkeren in plaats van afremmen. Met betrekking tot deregulering wil MKB-Utrecht in samenwerking met ondernemers de prioriteiten bepalen zowel op lokaal als landelijk niveau en duwkracht ontwikkelen om vereenvoudiging en afschaffing door te zetten. Daarbij dienen vooral grove veranderingen te worden doorgevoerd omdat ingesleten procedures en gewoontes veelal vastgeroest zitten. Alleen dramatische doorbraken kunnen voeding geven aan nieuw begin. Te denken valt aan: 1 Vestigingsprocedures; 2 Ingewikkelde heffingen/regels 3 Arbeidsderegulering 4 Flexibiliteit bij de keuze van de pensionering 5 Bureau statistiek 6 Schrappen van vergunningen en/of meldingen en vervanging door algemene regels (conform de model-apv van de VNG) 7 Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers door gemeenten 8 Het bedrijfsleven niet misbruiken om gaten in de begroting te vullen (ozb, toeristenbelasting en precario stijgen minder hard dan de inflatie) De lobbycapaciteit van de MKB-organisatie zal hier met nadruk op focusseren, ook in het Utrechtse. Als een van de eerste agendapunten dient een prioriteitsstelling te worden gemaakt, waarbij de meest klemmende zaken in 2013 en 2014 worden aangepakt. 10

11 Wonen en Werken De regio Utrecht is een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Voor de toekomst dient aandacht besteed te worden aan het inschakelen van een nieuwe generatie waarvoor goede opleiding en scholing een belangrijke randvoorwaarde is. Dit om te zorgen dat zowel de huidige populatie als de jonge populatie bij de tijd blijft en doorlopend klaar is voor de veranderingen die gaande en aanstaande zijn. We onderschrijven de noodzaak van een optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Deze dient echter zoveel mogelijk vraaggericht te worden georganiseerd. Hierbij onderkennen wij het probleem dat de gemiddelde MKB-ondernemer in onvoldoende mate in staat is om aan te geven waaruit zijn personeelsbehoefte op de (middel)lange termijn bestaat. Voor een gericht beleid is dus niet alleen de huidige vraag van de ondernemers bepalend, maar ook hun toekomstige vraag naar personeel die moet worden ondersteund door gedegen onderzoek gebaseerd op een regionale visie op de toekomstige economische ontwikkelingen gecombineerd met een enquête onder de regionale ondernemers in de verschillende sectoren. MKB-Utrecht pleit voor een dergelijk onderzoek, waarin wij graag participeren, door onze achterban daarbij te betrekken. Het feit dat sommige opleidingen en studies geen toevoegende economische waarde hebben en daarbij weinig uitzicht geven op werkgelegenheid terwijl er aan de aanbodzijde geen nuancering wordt toegepast is voor het MKB een grote frustratie. MKB-Utrecht zal streven naar een holistische nuancering van de aanbodzijde in onderwijs en dit voor het onderwijsbeleid benadrukken. Het verbeteren van het beroepsonderwijs is daarbij een aandachtspunt voor regionaal lobbywerk. Het stimuleren van kleinschalig georganiseerd praktisch beroepsonderwijs (in de buurt) is daarbij een doelstelling. Tevens juichen we initiatieven toe die erop zijn gericht om moeilijk plaatsbaar personeel door te laten stromen naar banen, onder meer door leerwerktrajecten. Voorkomen moet echter worden dat ondernemers van diverse kanten worden benaderd met initiatieven voor stageplaatsen, leerwerkbanen, gesubsidieerde banen of wat dies meer zij. Een gemiddeld MKB-bedrijf is niet geëquipeerd om veel aandacht aan dit soort trajecten te besteden. Het aanbod dient zoveel mogelijk via één loket te verlopen. Ook hier dient dus vanuit de vraagkant gekeken te worden, wat is de behoefte van de ondernemer en hoe kan daarin worden voorzien. Werkgevers zitten niet zozeer op goedkoop personeel te wachten, maar op enthousiaste en gedreven werknemers. Een appèl doen bij werkgevers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is begrijpelijk, maar het creëren van een vraaggestuurd aanbod werkt - zeker op de lange termijn - veel effectiever. De trend van het nieuwe werken vereist een vernieuwde visie op het ontwikkelen van de woonsituatie. MKB-Utrecht streeft ernaar dat de traditionele waterscheiding tussen de privé- situatie en de werksituatie zoveel als mogelijk verdwijnt en dat ook de woningen goed gefaciliteerd zijn om te werken. Dit vraagt overal om snel internet en een goede fysieke toegankelijkheid. Hiermee wordt ook het streven naar een meer duurzame economie ondersteund. Gezien de dynamiek van de markt is een maximale flexibiliteit voor zowel wonen als werken van belang. Dat vraagt om een groter en flexibeler aanbod van huurmogelijkheden, met name voor jonge starters op de arbeidsmarkt. 11

12 Bouwen en versterking van economische clusters Ter versterking van de bedrijvigheid is in een aantal regio s met succes het Valley -concept opgepakt. Verwezen wordt naar de Energie-valley in Noord Nederland, de Food-valley in Gelderland, de Logistieke clustering in het Rijnmondgebied, de Techno-valley rondom Eindhoven en de Healthvalley rondom Nijmegen. MKB-Utrecht stelt zich voor door het benutten van clusteringvoordelen een zekere focus aan te brengen in het hart van Nederland. Meer ideevorming is nodig om hiertoe de goede bedding te vinden. Uitgaan van de aanwezige sterktes lijkt daarbij de meest aangewezen weg. Gedacht kan worden aan een Service-valley of een Brain Power-valley. De bestaande voorbeelden zijn jaloersmakend en MKB-Utrecht is van mening dat hiertoe kansen bestaan die de regio Utrecht een centrale rol kunnen geven. De Universiteit Utrecht kan uitgenodigd worden hier mede het voortouw in te nemen. Faciliteren van ondernemerschap en innovatief vermogen Door het MKB in de regio Utrecht een gezicht en een naam te geven kan MKB-Utrecht een belangrijke rol spelen in het verder faciliteren van het ondernemerschap in de regio. Letterlijk moet het gaan broeien in dit gebied, zodat de regio Utrecht niet alleen een centraal verkeersknooppunt is waar men doorheen rijdt maar ook een kloppend hart van waaruit men doorbloeding ondervindt die essentieel is. Het focussen op ondernemerschap en innovatie dient een agendapunt te zijn van de lokale overheden waarbij samenwerking een belangrijk middel is. Dat moet tot uitdrukking komen in meetbare resultaten, zoals het transparant rapporteren over het percentage lokaal/regionaal aanbesteden en het tot stand komen van bedrijvigheid vanuit de onderzoekscentra in het gebied (zoals Universiteit Utrecht, TNO in Zeist). Door versterking van de interactie en de netwerken dient meetbaar de economische bedrijvigheid te groeien. MKB-Utrecht zal de komende tijd actief zijn in het mobiliseren van faciliteiten en events die de samenwerking bevorderen. Als regio-organisatie in het landelijk MKB-netwerk van regio s wordt een website ingericht voor de regionale MKB-ers om zich in dat netwerk te manifesteren en de samenwerking te stimuleren. Hierdoor moet de regionale bekendheid van de bedrijven worden vergroot en moet de aansluiting op nationale activiteiten van MKB-Nederland toegankelijker worden. De versterking van de onderlinge bekendheid zal worden gestimuleerd door het mede-organiseren van een aantal regionale events, die zowel door lokale overheden als door regionale ondernemers en ondernemersverenigingen kunnen worden bijgewoond om MKB-Utrecht als operationeel platform te laten functioneren. 12

13 Duurzaamheid Sinds het begin van deze eeuw is duurzaamheid een belangrijk agendapunt geworden voor ondernemers. De tijd dat dit een hype was is reeds enige tijd voorbij en de maatschappelijke aandacht voor echte duurzaamheid groeit snel. De economische noodzaak daartoe wordt steeds evidenter. De eerste resultaten bij ondernemers die er serieus mee aan de slag gaan zijn verrassend veelbelovend. Energiebesparing, efficiencyverbetering en marktaandeelvergroting zijn veel gehoorde resultaten. Voor veel en met name MKB-ondernemers is het nog zoeken naar de juiste aanpak. Verduurzaming is niet een eenmalig project, maar een continuüm dat veel veranderinspanning vergt. Een andere mindset, een andere klantrelatie, ander HR-beleid en een andere bedrijfsvoering. Daarnaast biedt de wereldwijde en grote veranderingsdynamiek naar verduurzaming veel kansen voor met name dienstverleners en handelsbedrijven. Verduurzaming vereist veel change management waarvoor hoogstaande deskundigheid en brainpower goed van pas komen. MKB-Utrecht realiseert zich dat bij veel vooral kleine MKB-ondernemers uitwisseling van ervaring en het delen van successen een goede stimulans is voor verdere ontwikkeling. Daarom wil MKB-Utrecht op dit onderwerp kracht zetten in haar communicatie-activiteiten en te organiseren bijeenkomsten en evenementen. Door de relatieve achterstand op dit gebied met het buitenland weg te werken en de successen te bundelen ligt hier ook een kans om de export voor Utrechtse ondernemers uit te breiden. MKB - Utrecht zal initiatieven hiertoe ontplooien in samenspraak met MKB-Nederland, zodat deze kansen niet onbenut blijven. 13

14 Agenda Met dit document hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het ondernemingsklimaat in de regio Utrecht. Graag zijn wij actief betrokken bij de uitvoering daarvan binnen de door ons geschetste kaders. Daarbij moet het adagium Geen woorden maar daden' leidend zijn. Laten we niet teveel papier vullen, maar het ondernemersklimaat verbeteren met praktisch uitvoerbare projecten en activiteiten. Onze speerpunten worden nog nader geconcretiseerd. Dit is onze agenda: 1 Regio Utrecht centrum in logistiek en dienstverlening Onze leveranciers, afnemers en werknemers moeten niet in de file staan en goed en betaalbaar kunnen parkeren. De regio Utrecht wordt de best bereikbare metropool van Nederland. Daarnaast zorgt de regio Utrecht ervoor dat de beschikbaarheid en het gebruik van internet voor het zakendoen maximaal gestimuleerd is en dat de digitale infrastructuur een belangrijke ontwikkelprioriteit is. Tevens stimuleren we de onderlinge betrekkingen tussen de ondernemers in de regio Utrecht en staan ervoor het onderling zaken doen te stimuleren en gemeenschappelijke problemen gezamenlijk aan te pakken. 2 Regio Utrecht onderzoekt en innoveert Wij bundelen de krachten met Universiteit Utrecht en hogescholen om tot een stimulerend innovatieprogramma te komen dat van praktische betekenis is voor het in de regio Utrecht actieve MKB. 3 Regio Utrecht internationaliseert We zetten ons ervoor in daadwerkelijk het aandeel export van de regionale MKB-bedrijvigheid in de komende vijf jaar te vertienvoudigen. 4 Regio Utrecht ontregelt en zet rem op lokale lasten Wij wijzen de overheid op overbodige regels en veelheid aan regels en deze worden afgeschaft c.q. vereenvoudigd. Niet de procedure maar de bedrijfsvoering van de overheidsinstantie wordt hierbij centraal gesteld. Wij zetten in op geen stijging van lokale lasten boven inflatieniveau. 14