Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015"

Transcriptie

1 Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht conceptversie: 0.4

2 INHOUD Bouwen, Verbinden en Informeren... 3 Werkgebied... 4 Visie op de regio... 5 Vestigingsklimaat... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vestigingsfactoren... 9 Deregulering Wonen en Werken Bouwen en versterking van economische clusters Faciliteren van ondernemerschap en innovatief vermogen Duurzaamheid Agenda

3 Bouwen, Verbinden en Informeren MKB-Utrecht wil als uitvoeringsorganisatie van de landelijke koepel MKB-Nederland als aanspreekpunt en woordvoerder fungeren van de ondernemerspopulatie in de regio Utrecht. Onze kerntaak is de belangenbehartiging namens de ondernemers. Niet alleen reactief, maar vooral proactief. Die is alleen effectief en representatief als wij de bestaande ondernemers(organisaties) en onze gezamenlijke achterban weten te verbinden en versterken. Onze inzet is niet alleen de lobby, maar ook beweging creëren in de lokale economie. Dit door te prikkelen, inspireren en het lanceren van mooie initiatieven. Dat willen we graag samen met de andere stakeholders in de regio Utrecht (gemeenten en provincie) bewerkstelligen. Dit betekent dat we de handen ineen willen slaan met de andere gevestigde ondernemersorganisaties, zoals VNO NCW-Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), de Kamer van Koophandel, maar ook door nauw te willen samenwerken met jonge en dynamische netwerken met een ondernemerssignatuur. MKB-Utrecht wil de verbinding van de ondernemerspopulatie in de regio Groot Utrecht (zeven gemeenten) o.a. tot stand brengen door (grootschalige) netwerkbijeenkomsten waar iedere ondernemer welkom is. Deze evenementen willen we samen organiseren met andere koepels, ondernemersorganisaties en businessclubs. Deze bijeenkomsten moeten zowel een vertrouwde als een verrassende ontmoetingsplaats zijn waar men in een informele sfeer de bestaande banden kan versterken, steeds nieuwe contacten kan leggen met private- en publieke partijen en inspiratie kan opdoen. Daarnaast willen we een digitale ondernemerscommunity tot stand brengen, waar ondernemers elkaar kunnen vinden en informatie kunnen krijgen. Dit platform willen we ook als communicatiemiddel gebruiken. We willen de kennis van onze landelijke organisatie beter ontsluiten en ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Dat doen we met themabijeenkomsten, nieuwsbrieven, onze website en de media. De toegang tot de MKB Servicedesk levert voorts een schat aan praktische informatie. Anderzijds willen we de ondernemers de gelegenheid bieden om hun mening over bepaalde kwesties te laten horen, zodat MKB-Nederland en MKB-Utrecht werkelijk weten wat er leeft bij onze achterban en daar gericht mee aan de slag te gaan. Tot slot willen we onze leden ook zakelijk voordeel bieden. In dit document geven we onze visie op het ondernemersklimaat van de zeven gemeenten wat MKB- Utrecht als haar werkgebied ziet en vertalen we die in actieplannen. Plannen die concreet zijn en binnen overzienbare termijn tot een aantoonbaar resultaat kunnen leiden. Zoals dat betaamt bij ons motto: MKB-Utrecht, het hart van Nederland pakt door!. 3

4 Werkgebied Ons werkterrein beslaat de volgende 7 gemeenten: Bunnik De Bilt Houten Nieuwegein Stichtse Vecht Utrecht Zeist 4

5 Visie op de regio MKB-Utrecht wil proactief de belangen van ondernemers in het werkgebied dienen door waar mogelijk die belangen te verdedigen, het ondernemerschap te stimuleren en barrières voor ontwikkeling bespreekbaar te maken en mede te faciliteren dat deze barrières worden geruimd. Daarvoor zal zij aansluiten bij de verwachte ontwikkeling van het ondernemersklimaat, zoals dat geprognosticeerd is voor de jaren De economische bedrijvigheid in het werkgebied is typisch en vloeit voort uit een aantal kenmerkende aspecten. De belangrijkste zijn het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de centrale ligging ten opzichte van alle regio s in Nederland en de hoge scores van de betrokken gemeenten op de ranglijst van economische prestaties. In 2020 wordt het percentage opleidingsniveau hoog van de beroepsbevolking in het stedelijk gebied Utrecht geschat op 52% en voor de Utrechtse Vallei en Heuvelrug op 38%. Vier van de zeven gemeenten behoren tot de top 30 op de Nederlandse ranglijst naar economische prestaties. Kenmerkend is het dominante aandeel van de zakelijke dienstverlening in het werkgebied, respectievelijk 37% in het stedelijk gebied Utrecht en 28% in de Vallei/Heuvelrug. De centrale ligging maakt het werkgebied zeer aantrekkelijk voor dienstverlening, die naast de regionale markt veelal ook opereren in alle Nederlandse regio s. Dit zelfde geldt voor de tweede belangrijke sector, de groothandel respectievelijk 15% en 18%. Economisch gezien is Utrecht de snelst groeiende regio in Nederland. In de afgelopen 30 jaar groeide het bruto regionaal product (brp) met 3,2 % ten opzichte van 2,5% voor geheel Nederland. Kenmerkend voor een diensteneconomie en voor de handelsactiviteiten is ook de kwetsbaarheid. In de jaren en in 2009 was de groei negatief. De regionale economie is dus sterk conjunctuurgevoelig en dit vraagt op korte termijn om zorgvuldige aandacht. Een opvallende ontwikkeling is de schaalverkleining die sinds het laatste decennium is opgetreden. De gemiddelde bedrijfsgrootte is sinds 1995 gehalveerd. Regio Utrecht beweegt naar veel meer kleine bedrijven. Economische verkenningen beschrijven een groeiverwachting in de regio Utrecht voor de jaren met circa 4%. Deze zijn gebaseerd op het feit dat de regio Utrecht in de afgelopen drie decennia harder groeide dan de prognose voor de Global Economy (2,9%), dat de typische dienstensector een behoorlijke groeiverwachting kent en de aanname dat de regionale economie verder zal ontwikkelen in de richting die ze al volgt (snelle organische groei). In de projectie tot 2020 zullen de volgende sectoren verder aan belang winnen in het werkgebied: (a) Informatie en Communicatiediensten van 9,5% nu naar 12,2%; (b) Vervoer en opslag van 3,6% nu naar 4,4%; (c) Groothandel van 8,0% nu naar 8,7%; (d) Financiële dienstverlening van 9,3% nu naar 9,4%; (e) Specialistische zakelijke diensten van 7,4% nu naar 7,0%. De overige belangrijke sectoren in het werkgebied zijn de publieke diensten 24,5% (Gezondheidszorg, Onderwijs, Openbaar bestuur, cultuur, sport en recreatie), Industrie 6,3%, Bouw 5,5%, Verhuur en overige zakelijke diensten 5,8%, onroerend goed 6,8% en detailhandel 5%. Dit betekent dat een goede ontwikkeling van de infrastructuur van groot belang is voor de regio. De fysieke ontsluiting (wegen en parkeergelegenheid) alsmede de digitale ontsluiting (snel internet) vereist een gezamenlijk optreden met en ten behoeve van met name het MKB. Naar mate de faciliteiten voorhanden zijn zal economische groei ruimte krijgen. Zoals ook de betrekkelijke nabijheid van Schiphol een stimulerend effect heeft. De regio dient daarin proactief te zijn. 5

6 De ontwikkeling van de negen topsectoren die in Nederland bestaan zijn voor de regionale ontwikkeling minder wezenlijk. Een aantal sectoren zullen echter voor de regio Utrecht ook belangrijker worden. Dat zijn de creatieve industrie (dienstverlenend), hightech systemen en materialen, Life Sciences en de ontwikkeling met betrekking tot de duurzaamheidseconomie. Het aandeel export naar zowel binnen Europa als naar buiten EU-gebieden is relatief laag in de regio. MKB-Utrecht zal aandacht aanwenden om de relatieve achterstand in dit opzicht te duiden en in te halen. R&D is een ander aandachtsgebied dat onderontwikkeld dreigt te raken in de regionale ontwikkeling. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitgangspunten voor het topsectorenbeleid, waarbij enerzijds teveel aandacht wordt gegeven aan organische ontwikkeling en te weinig oog bestaat voor drastische technologische doorbraken en anderzijds door het regionale karakter van dienstverlening, waarbij te weinig middelen worden aangewend voor baanbrekende innovatie. MKB-Utrecht wil deze lacune aan de kaak stellen en er aandacht aan geven. Met name de ontwikkeling van de internet business heeft grote impact op de activiteiten handel en dienstverlening. MKB-Utrecht stelt zich voor concreet met de leden te streven naar een stimulerende digitale infrastructuur. 6

7 Vestigingsklimaat De schaalverkleining die gaande is in de dienstensector stimuleert de vraag naar stedelijke vestigingsmilieus. Kleinere bedrijven mijden de bedrijventerreinen buiten de stad en ook de grote kantoren langs de snelweg. De dienstenindustrie kenmerkt zich vooral door kleinschaligheid. De behoefte aan netwerken maakt de stedelijke omgeving aantrekkelijk voor de groeiende populatie kleinere bedrijven. De regio Utrecht heeft daarentegen momenteel in de voor haar relevante sectoren relatief meer grote bedrijven dan in de rest van Nederland. Daarnaast heeft het nieuwe werken een uitwerking op de behoefte aan meer kleine werkplekeenheden. De gemiddelde bedrijfsomvang is vanaf 1996 tot en met 2011 gedaald van gemiddeld 10 personen per vestiging naar gemiddeld 6 personen per vestiging. MKB-Utrecht wil stimuleren dat een effectieve communicatie gewaarborgd is tussen de gemeenten in het werkgebied en het bedrijfsleven. Dit om te voorkomen dat de gemeentelijke planvorming te geïsoleerd tot stand komt en gemeenten met onvoldoende informatie over de behoeften van het MKB hun plannen opstellen. De afgelopen zeven jaar was het aantal starters twee maal zo hoog als het aantal bedrijfsopheffingen. Het is met name belangrijk dat een integrale vuist gemaakt wordt vanuit het werkgebied zodat plannen samenhangend zijn en de vestiging van vooral startende initiatieven goed gefaciliteerd wordt. Voor een evenwichtige en minder conjunctuurgevoelige regio economie is het van belang dat ook ondervertegenwoordigde groeisectoren kansen in de regio benutten. Met name de meer hoogwaardige technische branches schitteren door afwezigheid. MKB-Utrecht wil streven naar meer kansen voor jong technisch talent in de regio, zodat een te grote eenzijdigheid in de ontwikkeling vermeden wordt. Ook in onze regio groeit de leegstand terwijl anderzijds de behoefte groeit aan flexibele kantoorruimte. Met name moderne hoogwaardige kantoren lijken te weinig beschikbaar. Goede ingebouwde faciliteiten zoals snel, draadloos internet in open transparante kantoren waar het nieuwe werken past in de infrastructuur. Handel en dienstverlening vragen een grote flexibiliteit in mobiliteit. Dat vereist prioriteit op het ontwikkelen van een goede wegeninfrastructuur en een meer gastvrij parkeerbeleid in de gehele regio. De recent gereedgekomen snelwegen geven reeds een grote stimulans aan dit vestigingsaspect. MKB-Utrecht wil vooral de lokale overheid overtuigen van deze belangrijke prioriteit en de voortgaande aandacht hiervoor vasthouden. Alhoewel het openbaar vervoer vanuit het maatschappelijke en politieke klimaat in de vorige eeuw veel aandacht heeft van lokale- en regionale overheden is de economische bedrijvigheid in dit MKB-werkgebied (handel en dienstverlening) daar beperkt mee gediend. Een snel wegtransport (e-shopping afleveren binnen 1 uur) en een flexibele mobiliteit (dienstverlening) hebben effectief belang bij een royale wegeninfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten. MKB-Utrecht streeft erna de lokale- en regionale politieke inzichten te actualiseren naar de trend in de behoeften van deze tijd. 7

8 De kenmerkende aspecten zijn: a) Snelle, kwalitatief goede draadloze digitale infrastructuur met aandacht daarvoor en beheersing daarvan die op gelijk niveau staat met bijvoorbeeld de watervoorziening of de energietoelevering; b) Een goede logistieke infrastructuur waarbij met hoge snelheid en zonder oponthoud transport van mensen en middelen van A naar B is gegarandeerd. c) Een blijvend hoog niveau van veiligheid en zekerheid op de weg, in de publieke ruimte en bij de publieke diensten (internet, energie) voor zowel mensen, middelen als wel vervoer en transport. Een verbeterpunt voor de regio Utrecht waar MKB-Utrecht aandacht voor vraagt is de samenwerking Universiteit Utrecht en bedrijfsleven. De Universiteit Utrecht behoort tot de top 100 wereldwijd. Onderzoeksactiviteiten en onderzoeksresultaten zouden hun vruchten moeten afwerpen op de regionale bedrijvigheid. MKB-Utrecht staat voor ogen de uitwisseling te faciliteren tussen Universiteit Utrecht en (MKB-)bedrijfsleven, zodat een grotere en meer zichtbare spin-off tot stand komt. 8

9 Vestigingsfactoren Het vestigingsklimaat van MKB-ers wordt voornamelijk bepaald door de afzetmarkt, aanwezigheid van opdrachtgevers en afnemers en (in mindere mate) door beschikbaarheid van geschikt personeel. Voorts zijn geschikte en betaalbare bedrijfshuisvesting en de bereikbaarheid belangrijk. De bedrijfsomgeving moet ook schoon en veilig zijn. Tot slot is het woonklimaat en de mate van diversiteit van de ondernemerspopulatie van belang. Vanuit het perspectief van de overheid bezien vereist dit een multidisciplinair beleid. Economie staat niet op zich, maar wordt beïnvloed door ruimtelijke ordening en het woonklimaat. De ervaring leert dat beleidsbepalers op het vlak van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting doorgaans weinig affiniteit hebben met het bedrijfsleven en dat gemeentelijke diensten vaak langs elkaar heen werken. De ambities van de meeste collegeprogramma's van de verschillende gemeenten in de regio Utrecht zijn hoopgevend. MKB-Utrecht streeft ernaar dat Alles is economie een stelling van de lokale bestuurders wordt. Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De praktijk is echter weerbarstig. Wil men het ondernemersklimaat daadwerkelijk verbeteren dan dient ook het beleid op andere gebieden dienstbaar te zijn aan deze doelstelling en is onderlinge samenwerking op sociaal economisch vlak essentieel. Wij zullen de gemeenten daarom blijvend aansporen om de daad bij het woord te zetten en de blik naar buiten te wenden. MKB-Utrecht pleit voor een duidelijke nadeelcompensatieregeling, welke begint met een proactieve voorlichting van ondernemers over plannen en projecten die in hun omgeving plaatsvinden en van invloed kunnen zijn op hun bedrijfsvoering of de resultaten daarvan. Voorts pleiten we voor een MKB-vriendelijk aanbestedingsbeleid. Dat betekent onder meer: stel een lokale/regionale aanbestedingskalender op; publiceer ook meervoudig onderhandse opdrachten; stel drempelbedragen van meervoudig onderhands aanbesteden tot de Europese grens vast; wees terughoudend met social return en betrek het bedrijfsleven zo vroeg mogelijk bij een aanbesteding, bijvoorbeeld door marktconsultatie. Dit bevordert kennis, innovatie en duurzaamheid binnen de opdracht. Voorts houdt het vestigingsklimaat niet op bij de gemeentegrenzen. De economische regio wordt immers niet begrensd door de staatkundige indeling. Dit geldt zeker voor de Utrechtse regio, waar transport een grote rol speelt. Samenwerking tussen de buurgemeenten is daarom van groot belang, zeker als het gaat om het vormen van een alliantie richting provinciale of landelijke overheid. Politieke- of persoonlijke tegenstellingen tussen verschillende lokale portefeuillehouders moeten daarbij zoveel mogelijk worden vergeten. Wat de ruimtelijke ordening betreft, vereist de huidige situatie op de markt van commercieel onroerend goed een uiterst terughoudend beleid ten aanzien van nieuwbouw. De leegstand op de kantorenmarkt is uiterst zorgwekkend en met name bij winkelruimtes kent Nederland en de regio Utrecht een dramatische overcapaciteit. Revitalisatie van oude bedrijventerreinen verdient de voorkeur boven nieuwe ontwikkeling. En ook hier is een regionaal afgestemd beleid essentieel. Gemeenten moeten niet gaan concurreren om de gunst van ondernemers of de (lege) kas willen spekken door ondoordachte gronduitgifte. 9

10 MKB-Utrecht streeft naar een grotere diversiteit van bedrijven in de regio. Een te grote eenzijdigheid (diensten en groothandel) belemmert innovatie die nodig is om de dramatische veranderingen in de komende tijd te assimileren en verarmt de economische weerbaarheid op middellange termijn. Vooral de ondervertegenwoordiging van de maakindustrie vinden wij zorgelijk, terwijl Utrecht juist een geschikte vestigingsplaats is voor hoog technologische bedrijvigheid die zelf waarde toevoegt. Voor een optimale benutting van aanwezig talent is dit een must. De aanwezigheid van de Universiteit Utrecht dient hierbij te worden benut. Daarnaast kan bureaucratie een spelbederver zijn. Het verminderen daarvan moet boven aan de prioriteitenlijst blijven staan. Deregulering In algemene zin is regulering altijd een ergernis voor ondernemers. Rules don t rule is veeleer het leitmotiv van ondernemers. Vooral starters hebben veel te maken met rigide en verkalkte voorschriften die in het begin lastig zijn te volgen. Het specifiek en concreet aanpakken van vereenvoudiging, nuancering en afschaffing verzandt veelal in een bureaucratisch vastlopen. Steeds meer beleid en specifieke regels lijken gemaakt te worden op basis van incidenten. Deze trend dient gekeerd te worden en MKB-Utrecht zet zich in om beleid en regelgeving te doen ontwikkelen voor algemene verbeterpunten en niet voor specifieke knelpunten. Meer principle based beleid en minder rule based beleid. Het incident met het vermeende asbestgevaar in de stad Utrecht toont aan dat beleidszaken en praktische uitvoering dramatisch door elkaar lopen en overregulering aanwakkeren in plaats van afremmen. Met betrekking tot deregulering wil MKB-Utrecht in samenwerking met ondernemers de prioriteiten bepalen zowel op lokaal als landelijk niveau en duwkracht ontwikkelen om vereenvoudiging en afschaffing door te zetten. Daarbij dienen vooral grove veranderingen te worden doorgevoerd omdat ingesleten procedures en gewoontes veelal vastgeroest zitten. Alleen dramatische doorbraken kunnen voeding geven aan nieuw begin. Te denken valt aan: 1 Vestigingsprocedures; 2 Ingewikkelde heffingen/regels 3 Arbeidsderegulering 4 Flexibiliteit bij de keuze van de pensionering 5 Bureau statistiek 6 Schrappen van vergunningen en/of meldingen en vervanging door algemene regels (conform de model-apv van de VNG) 7 Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers door gemeenten 8 Het bedrijfsleven niet misbruiken om gaten in de begroting te vullen (ozb, toeristenbelasting en precario stijgen minder hard dan de inflatie) De lobbycapaciteit van de MKB-organisatie zal hier met nadruk op focusseren, ook in het Utrechtse. Als een van de eerste agendapunten dient een prioriteitsstelling te worden gemaakt, waarbij de meest klemmende zaken in 2013 en 2014 worden aangepakt. 10

11 Wonen en Werken De regio Utrecht is een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Voor de toekomst dient aandacht besteed te worden aan het inschakelen van een nieuwe generatie waarvoor goede opleiding en scholing een belangrijke randvoorwaarde is. Dit om te zorgen dat zowel de huidige populatie als de jonge populatie bij de tijd blijft en doorlopend klaar is voor de veranderingen die gaande en aanstaande zijn. We onderschrijven de noodzaak van een optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Deze dient echter zoveel mogelijk vraaggericht te worden georganiseerd. Hierbij onderkennen wij het probleem dat de gemiddelde MKB-ondernemer in onvoldoende mate in staat is om aan te geven waaruit zijn personeelsbehoefte op de (middel)lange termijn bestaat. Voor een gericht beleid is dus niet alleen de huidige vraag van de ondernemers bepalend, maar ook hun toekomstige vraag naar personeel die moet worden ondersteund door gedegen onderzoek gebaseerd op een regionale visie op de toekomstige economische ontwikkelingen gecombineerd met een enquête onder de regionale ondernemers in de verschillende sectoren. MKB-Utrecht pleit voor een dergelijk onderzoek, waarin wij graag participeren, door onze achterban daarbij te betrekken. Het feit dat sommige opleidingen en studies geen toevoegende economische waarde hebben en daarbij weinig uitzicht geven op werkgelegenheid terwijl er aan de aanbodzijde geen nuancering wordt toegepast is voor het MKB een grote frustratie. MKB-Utrecht zal streven naar een holistische nuancering van de aanbodzijde in onderwijs en dit voor het onderwijsbeleid benadrukken. Het verbeteren van het beroepsonderwijs is daarbij een aandachtspunt voor regionaal lobbywerk. Het stimuleren van kleinschalig georganiseerd praktisch beroepsonderwijs (in de buurt) is daarbij een doelstelling. Tevens juichen we initiatieven toe die erop zijn gericht om moeilijk plaatsbaar personeel door te laten stromen naar banen, onder meer door leerwerktrajecten. Voorkomen moet echter worden dat ondernemers van diverse kanten worden benaderd met initiatieven voor stageplaatsen, leerwerkbanen, gesubsidieerde banen of wat dies meer zij. Een gemiddeld MKB-bedrijf is niet geëquipeerd om veel aandacht aan dit soort trajecten te besteden. Het aanbod dient zoveel mogelijk via één loket te verlopen. Ook hier dient dus vanuit de vraagkant gekeken te worden, wat is de behoefte van de ondernemer en hoe kan daarin worden voorzien. Werkgevers zitten niet zozeer op goedkoop personeel te wachten, maar op enthousiaste en gedreven werknemers. Een appèl doen bij werkgevers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is begrijpelijk, maar het creëren van een vraaggestuurd aanbod werkt - zeker op de lange termijn - veel effectiever. De trend van het nieuwe werken vereist een vernieuwde visie op het ontwikkelen van de woonsituatie. MKB-Utrecht streeft ernaar dat de traditionele waterscheiding tussen de privé- situatie en de werksituatie zoveel als mogelijk verdwijnt en dat ook de woningen goed gefaciliteerd zijn om te werken. Dit vraagt overal om snel internet en een goede fysieke toegankelijkheid. Hiermee wordt ook het streven naar een meer duurzame economie ondersteund. Gezien de dynamiek van de markt is een maximale flexibiliteit voor zowel wonen als werken van belang. Dat vraagt om een groter en flexibeler aanbod van huurmogelijkheden, met name voor jonge starters op de arbeidsmarkt. 11

12 Bouwen en versterking van economische clusters Ter versterking van de bedrijvigheid is in een aantal regio s met succes het Valley -concept opgepakt. Verwezen wordt naar de Energie-valley in Noord Nederland, de Food-valley in Gelderland, de Logistieke clustering in het Rijnmondgebied, de Techno-valley rondom Eindhoven en de Healthvalley rondom Nijmegen. MKB-Utrecht stelt zich voor door het benutten van clusteringvoordelen een zekere focus aan te brengen in het hart van Nederland. Meer ideevorming is nodig om hiertoe de goede bedding te vinden. Uitgaan van de aanwezige sterktes lijkt daarbij de meest aangewezen weg. Gedacht kan worden aan een Service-valley of een Brain Power-valley. De bestaande voorbeelden zijn jaloersmakend en MKB-Utrecht is van mening dat hiertoe kansen bestaan die de regio Utrecht een centrale rol kunnen geven. De Universiteit Utrecht kan uitgenodigd worden hier mede het voortouw in te nemen. Faciliteren van ondernemerschap en innovatief vermogen Door het MKB in de regio Utrecht een gezicht en een naam te geven kan MKB-Utrecht een belangrijke rol spelen in het verder faciliteren van het ondernemerschap in de regio. Letterlijk moet het gaan broeien in dit gebied, zodat de regio Utrecht niet alleen een centraal verkeersknooppunt is waar men doorheen rijdt maar ook een kloppend hart van waaruit men doorbloeding ondervindt die essentieel is. Het focussen op ondernemerschap en innovatie dient een agendapunt te zijn van de lokale overheden waarbij samenwerking een belangrijk middel is. Dat moet tot uitdrukking komen in meetbare resultaten, zoals het transparant rapporteren over het percentage lokaal/regionaal aanbesteden en het tot stand komen van bedrijvigheid vanuit de onderzoekscentra in het gebied (zoals Universiteit Utrecht, TNO in Zeist). Door versterking van de interactie en de netwerken dient meetbaar de economische bedrijvigheid te groeien. MKB-Utrecht zal de komende tijd actief zijn in het mobiliseren van faciliteiten en events die de samenwerking bevorderen. Als regio-organisatie in het landelijk MKB-netwerk van regio s wordt een website ingericht voor de regionale MKB-ers om zich in dat netwerk te manifesteren en de samenwerking te stimuleren. Hierdoor moet de regionale bekendheid van de bedrijven worden vergroot en moet de aansluiting op nationale activiteiten van MKB-Nederland toegankelijker worden. De versterking van de onderlinge bekendheid zal worden gestimuleerd door het mede-organiseren van een aantal regionale events, die zowel door lokale overheden als door regionale ondernemers en ondernemersverenigingen kunnen worden bijgewoond om MKB-Utrecht als operationeel platform te laten functioneren. 12

13 Duurzaamheid Sinds het begin van deze eeuw is duurzaamheid een belangrijk agendapunt geworden voor ondernemers. De tijd dat dit een hype was is reeds enige tijd voorbij en de maatschappelijke aandacht voor echte duurzaamheid groeit snel. De economische noodzaak daartoe wordt steeds evidenter. De eerste resultaten bij ondernemers die er serieus mee aan de slag gaan zijn verrassend veelbelovend. Energiebesparing, efficiencyverbetering en marktaandeelvergroting zijn veel gehoorde resultaten. Voor veel en met name MKB-ondernemers is het nog zoeken naar de juiste aanpak. Verduurzaming is niet een eenmalig project, maar een continuüm dat veel veranderinspanning vergt. Een andere mindset, een andere klantrelatie, ander HR-beleid en een andere bedrijfsvoering. Daarnaast biedt de wereldwijde en grote veranderingsdynamiek naar verduurzaming veel kansen voor met name dienstverleners en handelsbedrijven. Verduurzaming vereist veel change management waarvoor hoogstaande deskundigheid en brainpower goed van pas komen. MKB-Utrecht realiseert zich dat bij veel vooral kleine MKB-ondernemers uitwisseling van ervaring en het delen van successen een goede stimulans is voor verdere ontwikkeling. Daarom wil MKB-Utrecht op dit onderwerp kracht zetten in haar communicatie-activiteiten en te organiseren bijeenkomsten en evenementen. Door de relatieve achterstand op dit gebied met het buitenland weg te werken en de successen te bundelen ligt hier ook een kans om de export voor Utrechtse ondernemers uit te breiden. MKB - Utrecht zal initiatieven hiertoe ontplooien in samenspraak met MKB-Nederland, zodat deze kansen niet onbenut blijven. 13

14 Agenda Met dit document hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het ondernemingsklimaat in de regio Utrecht. Graag zijn wij actief betrokken bij de uitvoering daarvan binnen de door ons geschetste kaders. Daarbij moet het adagium Geen woorden maar daden' leidend zijn. Laten we niet teveel papier vullen, maar het ondernemersklimaat verbeteren met praktisch uitvoerbare projecten en activiteiten. Onze speerpunten worden nog nader geconcretiseerd. Dit is onze agenda: 1 Regio Utrecht centrum in logistiek en dienstverlening Onze leveranciers, afnemers en werknemers moeten niet in de file staan en goed en betaalbaar kunnen parkeren. De regio Utrecht wordt de best bereikbare metropool van Nederland. Daarnaast zorgt de regio Utrecht ervoor dat de beschikbaarheid en het gebruik van internet voor het zakendoen maximaal gestimuleerd is en dat de digitale infrastructuur een belangrijke ontwikkelprioriteit is. Tevens stimuleren we de onderlinge betrekkingen tussen de ondernemers in de regio Utrecht en staan ervoor het onderling zaken doen te stimuleren en gemeenschappelijke problemen gezamenlijk aan te pakken. 2 Regio Utrecht onderzoekt en innoveert Wij bundelen de krachten met Universiteit Utrecht en hogescholen om tot een stimulerend innovatieprogramma te komen dat van praktische betekenis is voor het in de regio Utrecht actieve MKB. 3 Regio Utrecht internationaliseert We zetten ons ervoor in daadwerkelijk het aandeel export van de regionale MKB-bedrijvigheid in de komende vijf jaar te vertienvoudigen. 4 Regio Utrecht ontregelt en zet rem op lokale lasten Wij wijzen de overheid op overbodige regels en veelheid aan regels en deze worden afgeschaft c.q. vereenvoudigd. Niet de procedure maar de bedrijfsvoering van de overheidsinstantie wordt hierbij centraal gesteld. Wij zetten in op geen stijging van lokale lasten boven inflatieniveau. 14

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010. Ruimte om te ondernemen

Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010. Ruimte om te ondernemen Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010 Ruimte om te ondernemen Inhoud Inleiding 4 Wat heeft VNO-NCW Utrecht de ondernemer te bieden? 4 Doel Regioplan 5 Speerpunten 6 Speerpunt 1: Een goede fysieke bereikbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB en ter informatie voor te leggen aan de raad.

Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB en ter informatie voor te leggen aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Brekelmans Tel.nr.: 8460 Nummer: 14A.00510 Datum: 18 juni 2014 Team: Ruimtelijke Beleid en Projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Strategisch plan VAB

Strategisch plan VAB Strategisch plan VAB 2016-2019 Tijdens bijeenkomsten met de leden en het bestuur is een aanzet gemaakt tot het formuleren van een geactualiseerde missie, visie en strategie. De tijd is rijp om het bestaansrecht

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari 2011 Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Economie vraagt om een beter passende ruimtelijke schaal Willem van der Velden

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Plaatsvervangend griffier: mw. A.J.

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. telefoon StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie.   telefoon StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Parkeer24 Jaarcongres 6 april 2017 Thema: In de Versnelling

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Werk, Welzijn en Welvaart

Werk, Welzijn en Welvaart Werk, Welzijn en Welvaart 10 speerpunten om de Drechtsteden economie te versterken Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Voorwoord De economie in de Drechtsteden is kwetsbaar. Met oprukkende woningbouw ten koste

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten 1 Voor wat betreft de relatie economie-wonen in de landelijke gebieden in Zuid-Holland spelen op dit

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie