mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014"

Transcriptie

1 mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 josé van der Klauw MVO Netwerk Brancheorganisaties

2 INHOUD colofon Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met het MVO Netwerk Brancheorganisaties en Wageningen UR. Uitvoering: Eghe Osagie, Wageningen UR, Nelleke Jacobs en José van der Klauw, MVO Nederland Overname van kennis en gegevens is toegestaan met bronvermelding. Neemt u bij twijfel contact met de auteur: Meer informatie, waaronder dit rapport digitaal, op Voorwoord 1. Inleiding 2. de beleidsmatige verankering van MVO in de organisatie 2.1 MVO in missie, visie, strategie en beleid 2.2 MVO-management 2.3 Conclusie 3. mvo Activiteiten 3.1 Stap 1: De interne bedrijfsvoering 3.2 stap 2: de kernprocessen van de onderneming en People 3.3 Stap 3: ketenverantwoordelijkheid 3.4 stap 4: Overige impact 3.5 Stap 5: Transparantie 3.6 conclusie 4. Motieven voor MVO 5. Conclusie BIJLAGEN MVO Nederland, september 2014 mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen 3

3 voorwoord 1. Inleiding Het Nederlandse MKB vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dat blijkt uit het voor u liggende onderzoek van MVO Nederland en Wageningen UR onder 450 MKB ondernemers uit 28 verschillende branches. Ondernemers vinden het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren, maar doen ook aan MVO om zo een betere werkgever te zijn. Ook geven ze aan dat klanten en andere stakeholders erom vragen. Het is de ambitie van MVO Nederland dat het Nederland bedrijfsleven in 2020 een wereldvoorbeeld is voor voor een circulaire en inclusieve economie. Een economie waar grondstoffen, energie en materialen innovatief worden ingezet en een economie waar ieder talent telt. Ook het talent van mensen met een beperking. Door wereldvoorbeeld te zijn, draagt Nederland bij aan een lage footprint en aan sociale vooruitgang. Tegelijkertijd versterken we hiermee de internationale concurrentiepositie van ons bedrijfsleven. Duurzame energie, minder CO2 uitstoot, slimme inzet van materialen en grondstoffen, betere levensomstandigheden, gezonde voeding: het zijn allemaal onderwerpen die mondiaal de economie domineren en kansen bieden voor nieuwe producten en diensten. Door hierin uit te blinken zijn er miljarden euro s te verdienen. In dit rapport zien we dat bedrijven al veel activiteiten ondernemen, maar dat er nog veel te doen is, willen we onze ambitie realiseren. Veel bedrijven doen binnen sectoren en ketens al de nodige ervaringen op met nieuwe manieren van (samen) werken. Het is nu zaak die ervaringen te bundelen, met elkaar te delen, te vertalen naar het peloton en op te schalen naar het hele Nederlandse bedrijfsleven. Gezien onze samenwerking met de brancheorganisaties is van groot belang te zien dat de veel bedrijven zich tot de vereniging wenden wanneer zij meer willen weten over MVO. Maar liefst 51% van de respondenten geeft aan zich te wenden tot de eigen vereniging voor advies. 18% van de respondenten zoekt daarnaast informatie bij MVO Nederland en/of een adviseur. Het is het doel van het MVO Netwerk Brancheorganisaties om brancheverenigingen die de maatschappelijke impact en rol van hun branche willen beïnvloeden en verbeteren en hun leden willen helpen de kansen van MVO te verzilveren, bij te staan. Dit onderzoek geeft ons hierin meer houvast. We danken de brancheorganisaties en ondernemers voor hun medewerking. Over DIt onderzoek MVO Nederland voerde in samenwerking met Wageningen Universiteit dit onderzoek over MVO uit bij de achterban van uiteenlopende brancheorganisaties. In totaal hebben 28 brancheorganisaties meegewerkt en hebben rond de 450 bedrijven gerespondeerd. Ondanks de vrij lange vragenlijst hebben ruim 300 bedrijven de hele vragenlijst ingevuld. Het merendeel (driekwart) van de respondenten is MKB ondernemer (tot 250 medewerkers). Het onderzoek maakt deel uit van een onderzoek van Wageningen UR naar de competenties van MVOmanagers en vond plaats in de winter van en in het voorjaar van De vragenlijst bestond uit stellingen waarbij werd gevraagd naar de mate waarin men het al dan eens was met de stelling. Daarbij is veelal gebruik gemaakt van een 6-puntsschaal waarbij 1 stond voor, oplopend naar 5 en 6 weet / van toepassing. Op enkele plaatsen zijn verhelderende open vragen gesteld. In dit rapport worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek weergegeven. Na enkele eerste algemene resultaten in deze inleiding volgen in hoofdstuk 2 de conclusies van de vragen naar de mate waarin men MVO beleidsmatig heeft verankerd in de organisatie. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de activiteiten die men onderneemt op het gebied van MVO en in hoofdstuk 4 wordt de vraag behandeld over de motieven die men heeft om aan MVO te doen. Het rapport eindigt in hoofdstuk 5 met de conclusies en enkele aanbevelingen. José van der Klauw MVO Netwerk Brancheorganisaties twitter.com/jvanderklauw 4 MKB-ers over mvo Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen

4 2. de beleidsmatige verankering van MVO in de organisatie Om te beginnen is gevraagd naar de mate waarin men MVO beleid heeft, of men MVO verankerd heeft in missie, strategie en beleid en naar de mate waarin er sprake is van een gestructureerde managementaanpak. 2.1 MVO in missie, visie, strategie en beleid Dat MVO serieus wordt genomen, is terug te zien in het feit dat MVO wordt meegenomen in de bedrijfsplannen van de respondenten. Bij 80% maakt MVO onderdeel uit van de missie en visie van de organisatie en bij bijna evenveel respondenten is MVO integraal onderdeel van de strategie. Een apart MVO beleidsplan is er minder. Ongeveer de helft ( 49%) van de respondenten geeft aan apart MVO beleid te hebben. Kortom, op papier ziet het er goed uit. MVO is een belangrijke component van het ondernemerschap in veel bedrijven. MVO DOELEN 15% 14% 5% 28% 18% Mijn bedrijf heeft voor dit jaar MVO doelen opgesteld 18% 8% 2.2 MVO-management De vraag is of het belang dat men hecht aan MVO ook terug te zien is in de praktijk. Zijn er stappen uit een MVO-managementsysteem te herkennen? Worden er structurele plannen gemaakt die worden gemonitord? Wordt het, kortom, in het bedrijf geborgd? De respons op de vragen hierover in onze enquête levert een eenduidig beeld op. Dit wijst erop dat weinig structureel of planmatig met MVO wordt omgegaan. Slechts 35% van de respondenten heeft expliciet MVO-doelen opgesteld voor het komende jaar. Andere stappen van een managementsysteem (structureel borgen, meten, evalueren) zijn nauwelijks te herkennen. Positief lijkt te zijn dat ondanks dat er structureel of expliciet planmatig met MVO wordt omgegaan, ruim 80% van de respondenten draagvlak ziet voor MVO onder de medewerkers. Het leeft dus wel. Stakeholders Kijken we naar de mate waarin stakeholders worden geraadpleegd, dan blijkt dit nauwelijks het geval. Slechts geeft aan stakeholders te consulteren over het te voeren MVO beleid. Deze vraag werd ondersteund met een open vraag over de manier waarop stakeholders worden geconsulteerd. 9% 8% 24% 21% Wij meten en evalueren onze MVO-prestaties periodiek 8% 32% Mijn bedrijf behaalt zijn doelstellingen weet /nvt 7% De meeste respondenten hebben geen antwoord ingevuld. Waar men wel antwoordde, varieert het beeld. Men voert persoonlijke gesprekken en periodiek overleg, ook worden enquêtes gehouden. In slechts enkele gevallen spreekt men over een uitgebreide stakeholderconsultatie. Doelstellingen Ten aanzien van het opstellen en behalen van doelen is iets interessants aan de hand. We hebben gevraagd naar de mate waarin men MVO doelen opstelt, deze meet en evalueert en vervolgens al dan behaalt. Opvallend is dat er een duidelijke discrepantie zichtbaar is tussen de mate waarin men doelen opstelt en evalueert, te weten resp. 38 en 44% of nauwelijks en de mate waarin men die doelen ook daadwerkelijk behaalt, te weten, en 8%. We hebben onderzocht of deze discrepantie ook te zien is bij de antwoorden van de individuele respondenten en dit blijkt het geval. 29% van de respondenten is het meer eens met de stelling dat zij de doelen behaalt dan met de stelling dat zij doelen hebben gesteld. Maar liefst 37% van de respondenten is het meer eens met de stelling dat zij haar doelen haalt dan met de stelling dat zij haar doelen meet. Deze discrepantie tussen het behalen van doelen en het stellen en meten ervan zou kunnen worden verklaard doordat MVO doelen altijd even kwantitatief zijn, dit lijkt te worden ondersteund door de antwoorden op de vraag naar voorbeelden van MVO doelen. Hier worden antwoorden gegeven als: Afval scheiden, energiezuinige apparaten gebruiken, het aanbieden van een vitaliteitsprogramma en inspanningen voor de buurt en/of goede doelen. Niet kan worden uitgesloten dat hier (mogelijk ook onbewust) sociaal wenselijk is geantwoord. Toch zijn er ook bedrijven die zeer concrete doelstellingen hebben geformuleerd, zoals: gemiddeld 2% energie- water en wastereductie, 6 vrouwen in MT in 2016, CO2 reductie in 5 jaar en jaarlijks groei in biogecertificeerde producten. Communicatie en bijstellen van doelen De laatste stellingen in dit onderdeel van de enquête gingen over de mate waarin men met stakeholders communiceert over de behaalde MVO prestaties en het bijstellen van de doelen. Dit blijkt in beperkte mate te gebeuren. Ongeveer de helft (51%) van de respondenten communiceert regelmatig over de behaalde doelstellingen. 39% doet dit vrijwel. Dit antwoord strookt met de minder kwantitatief gestelde doelen. Hoe minder meetbaar de gestelde doelen, hoe moeilijker de communicatie over het bereiken ervan. Wel stelt meer dan de helft van de bedrijven met enige regelmaat de plannen bij op basis van veranderingen in de omgeving (27% van de respondenten is het, 21% en eens met de stelling). 2.3 Conclusie Op grond van bovenstaande kunnen we concluderen dat MVO wel in het algehele bedrijfsbeleid een rol speelt, maar als zodanig in beleid wordt vervat. Dit zou kunnen betekenen dat MVO steeds meer onderdeel wordt van de normale bedrijfsvoering en minder als losstaande activiteit wordt gezien waarvoor een separaat beleidsplan wordt opgesteld. Een deel van de verklaring zal ook schuilen in de omvang van de respondenten. In veel MKB Bedrijven wordt met verschillende beleidsplannen gewerkt. De vraag is of met deze aanpak daadwerkelijk de resultaten worden behaald die men zou willen en kunnen behalen. Door een weinig gestructureerde aanpak en zonder meetbare doelen, blijft het maatschappelijk verantwoord ondernemen wat hangen in algemeenheden, dit beeld wordt ondersteund door de resultaten uit het tweede onderdeel van het onderzoek dat ging over de MVO activiteiten die worden ondernomen. 6 mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen 7

5 3. mvo Activiteiten Hoe het zit met het structureel toewerken naar expliciet geformuleerde MVO-doelen is onduidelijk, maar dat er MVO-activiteiten worden uitgevoerd lijkt buiten kijf te staan. 72% van de respondenten geeft aan dat er MVOactiviteiten plaatsvinden in alle afdelingen van de onderneming. Dat deze activiteiten zich veelal richten op laaghangend fruit blijkt uit het tweede helft van het onderzoek, waarin we hebben gekeken naar het type activiteiten dat men onderneemt op het gebied van MVO. In de vraagstelling is aangesloten bij algemene maatschappelijke thema s die van belang zijn bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vraagstelling was telkens in hoeverre men zich kan vinden in de gegeven stelling. De stellingen hadden voorts betrekking op het bedrijf: mijn bedrijf neemt maatregelen om energie te besparen, bij onze inkopen (zowel facilitair als handels- of productiegoederen) stellen we MVO eisen aan onze leveranciers m.b.t. milieu, mensenrechten etc. 3.1 STAP 1: De interne bedrijfsvoering MVO activiteiten die dicht bij de interne bedrijfsvoering liggen, worden over het algemeen goed aangepakt. 95% van de respondenten is bezig met afvalreductie en recycling in de bedrijfsvoering 92% met medewerkerstevredenheid en persoonlijke ontwikkeling en 96% met energiebesparing. Zie de grafiek hieronder. 3.2 stap 2: de kernprocessen van de onderneming en People Het nemen van de volgende stap kost vaak wat meer moeite. Er is bijvoorbeeld meer intern draagvlak voor nodig of er moet wat onderzoek worden verricht. Dat blijkt ook uit de respons. 82% is bezig met het verduurzamen van de productiemethoden en 79% stelt middelen of mensen ter beschikking aan maatschappelijke doelen. 75% werkt aan diversiteit in het HR beleid 79% verduurzaamt het (goederen)transport. 59% van de respondenten heeft een gedragscode op het gebied van eerlijk handelen (t.a.v. corruptie en/of een klokkenluidersregeling). Zie voor de details de onderstaande grafiek. KERNPROCESSEN, PEOPLE 9% 6% 35% 6% 3% 9% 30% IN 3/4 VAN DE BEDRIJVEN SPEELT MVO OP ALLE AFDELINGEN EEN ROL 35% 4% 5% 24% weet /nvt 12% INTERNE BEDRIJFSVOERING weet /nvt In ons HR-beleid houden we rekening met diversiteit (denk hierbij aan het aannemen van ouderen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) Wij zijn actief bezig met het verduurzamen van onze productiemethode. (Dit kan ook uw dienstverlening zijn) Wij ondersteunen maatschappelijke doelen met geld en/of inzet van vrijwilligers 2% 2% 2% 1% 2% 3% 38% 24% 49% 5% 11% 32% 57% 28% 9% 4% 8% 18% 14% 24% 11% 34% 30% 15% Mijn bedrijf neemt maatregelen om energie te besparen In ons HR-beleid houden we rekening met medewerkerstevredenheid en persoonlijke ontwikkeling In onze bedrijfsvoering houden we rekening met het milieu (bijvoorbeeld afvalvermindering, -scheiding en -recycling) Wij ondernemen activiteiten om ons (goederen)transport te verduurzamen Wij hebben een gedragscode op het gebied van eerlijk handelen (Bv. in de omgang met corruptie of een klokkenluiders-regeling) 8 mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen 9

6 OVERIGE IMPACT Waar begint men? weet /nvt 95% afvalreductie en recycling 29% 27% 14% 92% medewerkerstevredenheid &ontwikkeling 22% 96% energiebesparing Bij financiële zaken als leningen en beleggingen houden wij rekening met duurzaamheid Wij ondernemen activiteiten om de biodiversiteit te behouden door het gebruik van land te verminderen In onze eigen activiteiten en/of bij de inkoop van producten letten wij op dierenwelzijn 3.3 stap 3: Ketenverantwoordelijkheid 3.4 stap 4: overige impact 3.5 stap 5: transparantie 3.6 Conclusie Weer een stap verder is het nemen van ketenverantwoordelijkheid. Deze vraag is onderverdeeld in drie facetten van Duurzaam Inkopen: Milieu, Mensenrechten (bijv. kinderarbeid of dwangarbeid) en aspecten als Leefbaar Loon en Eerlijke handel. Bijna ¾ van de respondenten is in meerdere of mindere mate actief met het milieu bij de inkoop en zo n 60% is bezig met mensenrechten, in mindere mate geldt dit voor leefbaar loon en eerlijke handel. KETENVERANTOORDELIJKHEID Bij onze inkopen (zowel facilitair als handels- of productiegoederen) stellen wij MVO-eisen aan onze leveranciers op het gebied van... Kijken we naar thema s als duurzaamheid bij financiële zaken, biodiversiteit en landgebruik en dierenwelzijn, dan blijkt er nog veel onduidelijkheid over te bestaan over de activiteiten die men hierop onderneemt. Ruim een kwart van de respondenten geeft het antwoord weet /n.v.t. en nog eens bijna 30% geeft aan zich of nauwelijks te kunnen vinden in de stelling. weet /nvt Tot slot een opvallende conclusie ten aanzien van transparantie over producten en diensten. 60% van de respondenten geeft aan duidelijk te communiceren over de producteigenschappen van producten en diensten, o.a. over hoe gezond, veilig en/of duurzaam ze zijn. Kennelijk is dit minder moeilijk (of wettelijk verplicht) dan communiceren over de MVO prestaties. Daarbij zal zeker een rol spelen dat SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality) thema s al langer in het bedrijfsleven zijn geïntegreerd. TRANSPARANTIE weet /nvt Wanneer we kijken naar de MVO activiteiten van ondernemers, dan valt op dat vrijwel elke ondernemer de eerste stappen neemt in het proces om meer verantwoord te gaan ondernemen. Afvalscheiding, energiebesparing en goed personeelsbeleid horen daarbij. Naarmate de activiteiten lastiger te veranderen zijn en minder voor de hand liggen, merken we dat steeds terughoudender wordt geantwoord. Daarbij blijkt dat een aantal onderwerpen zoals biodiversiteit, dierenwelzijn en duurzaamheid in financiële zaken echt nog tot het achtergebleven gebied behoren. Deze conclusies stroken met de conclusies uit het eerste deel van het onderzoek. Wanneer het ondernemers lukt om op een meer structurele wijze met MVO aan de slag te gaan, wordt het ook eenvoudiger (overzichtelijker) om de volgende stappen te nemen. 14% 9% 8% 9% 11% 15% 5% 7% 22% 18% 27% 26% 27%... mensenrechten (bijvoorbeeld kinderarbeid of dwangarbeid)... milieu... leefbaar loon en eerlijke handel Wij communiceren duidelijk over de producteigenschappen van onze producten en diensten. O.a. over de samenstelling en over hoe gezond, veilig en/of duurzaam de producten of diensten zijn 10 mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen 11

7 4. motieven voor MVO 5. conclusie: een wereld te winnen We hebben gevraagd naar de reden waarom bedrijven aan MVO doen. 83% Geeft het antwoord dat zij het volledig of eens zijn met de stelling dat zij aan MVO doen omdat zij het belangrijk vinden een maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast valt op dat 68% aangeeft dat zij van mening zijn dat zij er een betere werkgever van worden en zo n 48% bespaart er geld mee. Andere motivatoren zijn klanten en concurrenten die ermee aan de slag zijn. In veel mindere mate worden investeerders of stakeholders genoemd als aanjagers van MVO. MIJN BEDRIJF DOET AAN MVO OMDAT: 31% 11% 15% 9% 8% 5% 3% 14% Klanten erom vragen Investeerders erom vragen Wij achter kunnen blijven op concurrenten 11% 23% 4% 8% 12% 36% 34% 30% 11% 4% 5% 4% 6% 18% 32% 3% 36% 18% 30% 14% 32% 52% weet /nvt 3% 1% 1% 12% 31% Wij het belangrijk vinden een maatschappelijke bijdrage te leveren Waar het belang van MVO om diverse redenen wordt onderschreven, lijkt het voor bedrijven lastig er structureel aandacht aan te besteden. Er worden de nodige MVO activiteiten uitgevoerd, maar dit gebeurt weinig gestructureerd en blijft wat hangen in de eerste fase(s) van MVO, dicht bij de interne bedrijfsvoering en nog weinig op de primaire processen. Ook de verantwoordelijkheid in de keten en belangen die wat minder direct aan de eigen bedrijfsvoering te koppelen zijn (biodiversiteit, dierenwelzijn, duurzaamheid bij financiële partners) worden nog veel minder aangepakt dan de primaire processen. Hierin schuilt wel een risico voor de ondernemer, want op het moment dat hij wordt aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, zal dat zelden zijn op de afvalproductie of het elektricitetisgebruik. Juist die ketenverantwoordelijkheid en de (overige) kernprocessen van de onderneming zullen dan onder de loep worden genomen en als de ondernemer dan geen passend antwoord heeft, kan hij het zwaar te verduren krijgen. Van ad hoc naar structureel Het meer structureren van de MVO-aanpak zowel in beleid als in bijbehorende meetbare doelen, zou de ondernemer moeten helpen om wat hoger in te zetten op het gebied van MVO en ook de volgende stappen te zetten. Bij voorkeur vóórdat de omgeving erom gaat vragen. ISO helpt daarbij. Wie aan de hand van ISO aan de slag gaat met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doorloopt alle stappen die nodig zijn om tot een gedegen MVO aanpak te komen. MVO Nederland biedt tal van hulpmiddelen aan voor integraal MVO beleid, stakeholderdonsultatie en meetbaarheid van doelstellingen. Naast MVO Steps, MVO Maps die helpen bij het structureren van het beleid en de MVO Risicochecker die helpt bij het nemen van verantwoordelijkheid in de keten, is er nu ook de E-learning ISO Een laagdrempelige leermodule die onafhankelijk van tijd en plaats (en gratis!) door elke ondernemer helpt op structurele wijze met MVO aan de slag te gaan. Daarnaast biedt MVO Nederland tal van voorbeelden van bedrijven die die stap verder al gemaakt hebben. Met het peloton naar de top MVO Nederland heeft veel aandacht voor koplopers op het gebied van MVO. Het is van groot belang te vergeten dat het grote peloton van Nederlandse bedrijven nog lang is aangesloten en slechts wat eerste voorzichtige stapjes zet op het gebied van MVO. Wanneer ook zij die stap verder maken, kunnen we als (MVO) Nederland daadwerkelijk het verschil gaan maken in de wereld. Bij de laatste stap blijven brancheorganisaties een belangrijke rol spelen. Brancheorganisaties vertegenwoordigen een groot deel van dat peloton dat nog bij MVO Nederland terecht komt, maar wel bij de vereniging zal aankloppen wanneer zij aan de slag willen met MVO. Aan MVO Nederland de taak om hen te blijven voorzien van informatie en hulpmiddelen om hen en hun leden op weg te helpen. Onze stakeholders ons hiertoe aansporen Wij er een betere werkgever van worden Wij er kosten mee besparen 12 mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen 13

8 Bijlage Over het onderzoek Bedrijfsomvang van de respondenten: Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf? 1 medewerker medewerkers medewerkers medewerkers medewekers 18 > 500 medewerkers 35 Totaal 452 Respondenten zijn afkomstig uit de volgende branches: ANVR (Algemene Nederlands Vereniging voor de Reisbranche) BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven) Bouwend Nederland Cedris (Branchevereniging van SW bedrijven) Duurzame Boomkwekers Nederland Focwa Fosag (schildersbranche) FrugiVenta Keurslagers KNB Bouwkeramiek KNS (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw) NL Ingenieurs NVB (Nederlandse Vereniging van Bakkers) NVF (Nederlandse vereniging van producenten van plafond- en wandmaterialen) NVLG (Nederlandse Vereniging van Leveranciers in Grootkeukenapparatuur) Plantum PPP (Platform Promotionele Producten) PPV Erkende Projectverhuizers RAI Vereniging Sustainable Office TLN (Transport en Logistiek Nederland) Uneto-VNI VBZ (Vereniging van Bakkerij- en Zoetwarenindustrie) Vereniging Afvalbedrijven VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) VVVF (Vereniging van Verf en drukinkten) WTG (Werkgevers Technische Groothandel) 14 mvo leeft in het mkb Onderzoek naar mvo-activiteiten onder leden van branchevereningingen

9 MVO Nederland Nieuwekade RV Utrecht T twitter.com/mvo_nl

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

MVO IN DE VERSNELLING TRENDS VOOR GROENE & SOCIALE ECONOMIE WORD OOK KLIMAATNEUTRAAL MAAK KANS OP CLIMATE MAKE OVER

MVO IN DE VERSNELLING TRENDS VOOR GROENE & SOCIALE ECONOMIE WORD OOK KLIMAATNEUTRAAL MAAK KANS OP CLIMATE MAKE OVER MVO IN DE VERSNELLING TRENDS VOOR GROENE & SOCIALE ECONOMIE WORD OOK KLIMAATNEUTRAAL MAAK KANS OP CLIMATE MAKE OVER IE Motoren Event Karin Jansens MVO Nederland 15 sept 2015 MVO GAAT OVER URGENTIE EN OPTIMISME

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO 2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Welkom bij de enquête over MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken.

Welkom bij de enquête over MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken. Enquête MVO Welkm bij de enquête ver MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken. De vragenlijst bestaat uit 6 nderdelen 1. Vragen ver uw bedrijf 2. Vragen ver uw MVO-beleid 3.

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering

Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering BEZOEKADRES Waterstraat 47, 3511 BW Utrecht POSTADRES Postbus 48, 3500 AA Utrecht TELEFOON (030) 236 33 22 FAX (030) 231 28 04 Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan 3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 8 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 8 februari 2016 Datum:

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4.1 Inleiding Waar staat het bedrijfsleven momenteel als het gaat om rapportage over internationaal mvo en ketenbeheer in het bijzonder? Dit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V.

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V. MVO JAARVERSLAG 2013 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Versie 08.08.2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 MVO strategie en visie... 2 MVO samen met u... 2 2. People... 3 2.1 Goede arbeidsvoorwaarden...

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf. Theo Aalbers en Kees Vringer

Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf. Theo Aalbers en Kees Vringer Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf Theo Aalbers en Kees Vringer Samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is belangrijk voor het Midden en KleinBedrijf

Nadere informatie

Presentatie netwerkbijeenkomst Nebafa 2013

Presentatie netwerkbijeenkomst Nebafa 2013 Presentatie netwerkbijeenkomst Nebafa 2013 Korte profielschets Familiebedrijf sinds 1846, 180 aandeelhouders Verkoop van merkenpositie aan Dr Oekter in 2000 Actief in vermarkting van flour based technology

Nadere informatie

Communicatieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Communicatieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Communicatieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 02 22 januari 2016 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2016 Datum:

Nadere informatie

Duurzamer Ondernemen geborgd

Duurzamer Ondernemen geborgd Duurzamer Ondernemen geborgd DNV Relatiedag Corpus Leiden, 8 november 2012 Albron in t kort Zelfstandig NL sbedrijf sinds 1889 Ruim 5.000 collega s op 1.000 locaties 250.000 gasten per dag Allround foodservice-specialist:

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

DE MVO-NAVIGATOR. Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering

DE MVO-NAVIGATOR. Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering DE MVO-NAVIGATOR Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering De paden op de maatschappij in... De activiteiten van elk bedrijf, maatschappelijke organisatie, (semi-)overheidsorgaan of publieke dienst

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!?

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Aanleiding Ondertekening door Dura Vermeer van Green Deal Circulair Inkopen Doel: ontwikkeling innovatieve contractvormen, maken van afspraken

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 13 september 2012 Cubox Businessplatform

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 13 september 2012 Cubox Businessplatform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 13 september 2012 Cubox Businessplatform Het COS regionaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van: internationale samenwerking; duurzame ontwikkeling; een

Nadere informatie

nationale MVO monitor 2015

nationale MVO monitor 2015 68% nationale MVO monitor 2015 colofon Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met Conclusr Research Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij: Nelleke Jacobs n.jacobs@mvonederland.nl

Nadere informatie

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN 21 oktober 2002-5 november 2002 Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland Hoofdstuk 1 Algemeen Duurzaam gedrag Duurzame

Nadere informatie

AVANS DUURZAAM 2030 STAPPENPLAN VERVOLG AVANS DUURZAAM DOE MEE, DENK MEE.

AVANS DUURZAAM 2030 STAPPENPLAN VERVOLG AVANS DUURZAAM DOE MEE, DENK MEE. AVANS DUURZAAM 2030 AVANS DUURZAAM 2030 In mei 2016 was Avans de eerste hogeschool in Nederland die voor alle voltijdopleidingen minimaal 2 AISHE-sterren behaalde. AISHE staat voor Auditing Instrument

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geven in Nederland 2011 (in)consistentie bij geven door bedrijven Dick de Gilder

Geven in Nederland 2011 (in)consistentie bij geven door bedrijven Dick de Gilder Geven in Nederland 2011 (in)consistentie bij geven door bedrijven Dick de Gilder Een overzicht 2 1. Geven in tijden van crisis 2. Geven over tijd 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1. Geven in tijden

Nadere informatie

Duurzaamheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Duurzaamheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Duurzaamheid Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer waterschap Hollandse Delta, Sanoma Uitgevers

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken samengevat.

Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken samengevat. Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken samengevat. De slechte resultaten van de bedrijven zijn niet alleen het gevolg van de crisis. Managers moeten ook de hand in eigen boezem steken!

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

MKB- én milieuvriendelijk aanbesteden d.m.v. duurzaamheidscertificaten

MKB- én milieuvriendelijk aanbesteden d.m.v. duurzaamheidscertificaten MKB- én milieuvriendelijk aanbesteden d.m.v. duurzaamheidscertificaten Anouk Schrauwen & Marjon Olijdam Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen www.milieubarometer.nl mail@stimular.nl 010 238

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag Inhoud Voorwoord... 2 Highlights: in 2015...... 3 1 \ Profiel... 4 1.1. De organisatie Terberg Leasing... 4 1.2. Visie van Terberg Leasing... 5 1.3. Keten van Terberg Leasing... 5 Overzicht van de keten...

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Rapport 2015

CO 2 Prestatieladder Rapport 2015 Pagina 31 van 39 Bijlage E Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 32 van 39 E.1 Inleiding Het communicatieplan beschrijft de wijze waarop Sarens

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2 tieplan INHOUDSOPGAVE 1 tieplan 1.1. Interne communicatie 1.1.1. Interne doelgroep 1.1.2. Interne communicatie 1.2. Externe communicatie 1.2.1. Externe doelgroep 1.2.2. Externe communicatie 1.3. tiemiddel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2 Communicatieplan INHOUDSOPGAVE 1 Communicatieplan 1.1. Interne communicatie 1.1.1. Interne doelgroep 1.1.2. Interne communicatie 1.2. e communicatie 1.2.1. e doelgroep 1.2.2. e communicatie 1.3. Communicatiemiddel

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving Duurzaamheidsverslaggeving MVO-contactdag - Gent 20 oktober 2010 Frank Van Damme - Commotie Agenda Duurzaamheidsverslaggeving Situering? Wat? Waarom? Global Reporting Initiative - GRI Inhoud Materialiteit

Nadere informatie

MVO beleidsplan MVO Nederland

MVO beleidsplan MVO Nederland MVO beleidsplan MVO Nederland MVO Nederland is de Nederlandse kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze activiteiten zijn wij vooral gericht op bewustwording en

Nadere informatie

DUURZAAM WINT VAN FOSSIEL (OVER URGENTIE, AMBITIE EN IMPACT) NVBU Willem Lageweg directeur MVO Nederland 18 mei 2015

DUURZAAM WINT VAN FOSSIEL (OVER URGENTIE, AMBITIE EN IMPACT) NVBU Willem Lageweg directeur MVO Nederland 18 mei 2015 DUURZAAM WINT VAN FOSSIEL (OVER URGENTIE, AMBITIE EN IMPACT) NVBU Willem Lageweg directeur MVO Nederland 18 mei 2015 BAN KI MOON (SECRETARIS-GENERAAL UN) Het huidige economische model is een akkoord voor

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie