GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVliddelen. Agendapuntno.: Portefeuille: Commissievoorstel Datum: 26 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVliddelen. Agendapuntno.: Portefeuille: Commissievoorstel Datum: 26 februari 2013"

Transcriptie

1 gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissievoorstel Datum: 26 februari 2013 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Tussenevaluatie invoering wietpas februari 2013 Aan de commissie Bestuur en IVliddelen 1 SAMENVATTING Direct na de invoering van de wietpas op 1 mei 2012 was er spral<e van een toename van drugsoverlast in de binnenstad en vervolgens in een aantal wijken. Hierop is met een diversiteit aan maatregelen ingezet op tiet voorkomen van verdere toename van de drugsoverlast op straat. De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om met ingang van januari 2013 te stoppen met de wietpas. Hiermee is het besloten clubcriterium vervallen. Het ingezetenencriterium blijft echter gehandhaafd en geldt per 1 januari 2013 voor heel Nederland. Dat ingezetenencriterium betekent dat alleen personen met een (woon)adres in Nederland toegang hebben tot de coffeeshop. Met deze tussenevaluatie wordt u geïnformeerd over de gevolgen van de wietpas, de integrale aanpak van de drugsoverlast en het standpunt van de burgemeesters van de 8 Limburgse coffeeshop-gemeenten over het intrekken van de wietpas en de voortzetting van het ingezetenencriterium. Waarom wordt dit voorstel aan de commissie voorgelegd? Consultatie in de aanloop naar een raadsvoorstel en/of beleidsdocument 0 Gevoelen peilen/advies vragen omtrent de uitoefening van een bevoegdheid van de burgemeester Overig, namelijk Relatie met / achterliggende stukken 0 Coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting Eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten, namelijk Motie/amendement, nummer Overig, namelijk Financiële consequenties 0 Nee Ja, bedrag

2 Pagina 2 2 TOELICHTING Situatie binnenstad periode mei 2012-februari 2013 Vrij snel na de invoering van de wietpas op 1 mei 2012 werd geconstateerd dat er drugsrunners actief waren en dat bel<ende veelplegers en criminelen zicfi bezigfiielden met drugshandel rondom de coffeeshop. In de eerste maanden kwamen vanuit de hele binnenstad meldingen van activiteiten van drugshandel, met een concentratie in de Zwartbroekstraat, Bakkerstraat, Kruisherenstraat en het Kloostenwandplein. Ook uit de wijken Donderberg en 't Roermondse Veld kwamen signalen van overlast en straathandel, hoewel vooralsnog in mindere mate dan uit de binnenstad. Er is een groep van zeker 60 straatdealers die hoofdzakelijk bestaat uit allochtone bekende criminele jongeren, maar ook uit een aantal drugsverslaafden. Volgens de politie maakt ongeveer 25% van deze jongeren deel uit van de Roermondse criminele jeugdgroep. Duitse klanten worden ter hoogte van Skunk 'opgevangen'. Er zou een onderlinge strijd om klanten zijn. Uit rapportage van de politie blijkt dat er sprake is van organisatie en groepsvorming in de drugshandel. Er is sprake van territoriumafbakening door intimidatie. In de eerste maanden na invoering werd melding gemaakt dat de jongeren constant bellen en dure kleding aan hebben, enkelen maken gebruik van scooters. Zij reageren agressief als men wordt aangesproken op de overlast. Dit heeft tot gevolg dat bewoners en ondernemers zich aangetast voelen in hun veiligheidsgevoel. Een handgemeen tussen ondernemers en jongeren en de verharding in de openbare orde is voor de lokale driehoek in juli 2012 aanleiding voor het nemen van een aantai gezamenlijke aanvullende maatregelen. Sinds de zomer is de sfeer in de binnenstad, mede door de inzet van het Districtelijk Overlast Team en de gebiedsverboden van de burgemeester, minder grimmig. Nog steeds is er sprake van drugshandel en vindt het overgrote deel van de arrestaties in de binnenstad plaats. Er wordt ook geconstateerd dat runners Duitsers aanspreken in de omgeving van coffeeshop Skunk en daarna naar de wijk t' Roermondse Veld of de Kemp brengen voor de daadwerkelijke deal. Uit de informatiebijeenkomst van 25 september 2012 voor bewoners van de binnenstad, bleek dat er inwoners zijn die zich storen aan en angstig zijn voor de drugsgerelateerde overlast, maar dat er ook burgers zijn die deze overlast niet of nauwelijks ervaren. Naast bovengenoemde maatregelen zijn er fysieke maatregelen ingezet ter verbetering van het veiligheidsgevoel. Door inspanning van winkelstraatmanager is in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen, de hoek Zwartbroekstraat-Bakkerstraat opgeknapt door particulieren en overheid en is het pand tegenover Skunk van een aanstraalverlichting voorzien waardoor er een gelijkmatigere lichtverdeling in de Zwartbroekstraat is. Inwoners van de binnenstad zijn ook positief over de aanpassing van de sluitingstijden van Skunk, die haar activiteiten steeds meer combineert met het uitbreiden van de activiteiten van de coffeeshop Sky aan de Venloseweg. De openingstijden van de coffeeshop aan de Zwartbroekstraat zijn daardoor sterk teruggelopen en concentreren zich vanaf december 2012 op de namiddag en vroege avonduren. Volgens professionals is er nog steeds overlast van drugsrunners in de Zwartbroekstraat en omgeving. Dit vooral tijdens de openingstijden van de coffeeshop. Runners stellen zich in groepen in de portieken nabij deze shop op. Ondernemers blijven hierover klagen. Het veiligheidsgevoel van bewoners wordt

3 Pagina 3 aangetast. De laatste tijd gedragen de runners zicti agressiever ten opzictite van ell<aar, maar ooi< ten opzictite van eventuele l<lanten. Begin februari 2013 bleei< dat 1 van hen een vuunwapen bij zich had. Dit wordt als een incident beschouwd, maar het gedrag van de dealende personen leidt tot een integrale oriëntatie op toepassing van een samenscholingsverbod. Rondom de exploitatie van de coffeeshop aan de Venloseweg komen steeds meer klachten op verkeersgebied. Er ontstaat daar vooral parkeerdruk in de directe omgeving. Ten aanzien van de verkeersintensiteit wordt al door de afdeiing Stadstoezicht opgetreden en vindt gezamenlijk overleg plaats met de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Kabinet en Communicatie. Binnenkort komt een nieuwe klankbordgroep uit de wijk, onder regie van de wijkregisseur binnenstad, bijeen. Situatie overige wijken periode mei - februari 2013 Na de invoering van de wietpas komen er ook vanuit de wijken Donderberg, 't Roermondse Veld en Vrijveld signalen van straathandel en overlast. De politie meldde op grond van meerdere aanhoudingen dat jongeren en bewoners van de Donderberg in de drugshandel zijn gestapt. Zij dealen in en buiten de Donderberg. De wijkagenten maakten zich ernstig zorgen over de negatieve invloed op de wijk de Donderberg en typeerden de sfeer als grimmig. Het merendeel van de drugshandel en aanhoudingen vonden en vinden plaats in de binnenstad. Echter door de maatregelen in de binnenstad (o.a. aanhoudingen en het gebiedsverboden van de burgemeester) verplaatst de drugshandel zich vanaf augustus 2012 ten dele naar de rand van de binnenstad en naar diverse wijken. Bewoners in de wijken het Vrijveld, 't Roermondse Veld en de Donderberg maken melding van drugshandel. Wijkgerichte medewerkers kennen de trefpunten van jongeren in de Roermondse wijken. De inzet van het Districtelijk Overlast Team is naar aanleiding van de meldingen in de wijken geïntensiveerd en richt zich ook op de overlastlocaties. in de wijk 't Roermondse Veld werden diverse aanhoudingen verricht in de omgeving van de Nassaustraat - Kapelaan Sarsstraat. In het najaar 2012 is er een grote politie-actie met assistentie van politieagenten uit Venlo geweest in de omgeving van het Roermondse Veld waarbij enkele aanhoudingen zijn verricht. Hierna lijkt de overlast af te nemen in deze twee wijken en trekken de professionals met de bewoners in deze wijken samen de voorzichtige conclusie dat de situatie redelijk in toom is. Het is echter te vroeg om aan te geven dat dit een stabiele situatie is, omdat het koude en natte weer hier ook de oorzaak van zou kunnen. Er zijn wel signalen en waarnemingen dat er wordt gedeald op parkeerplaatsen, zoals die van voetbal- en atletiekvereniging in Maasniel en het zwembad, in Swalmense buitengebieden en bij de supermarkt in Hoogvonderen. De overlast bij het winkelcentrum Donderberg en bij de Terbaansweg lijkt zich recent te verplaatsen naar de andere zijde van de Donderbergweg. De wijkregisseurs zijn alert met hun wijknetwerken (wijkagenten, wijkboa's, woningstichting, straatcoaches, jongerenwerk, scholen, bureau jeugdzorg, wijkraad etc.) en communiceren actief over de aanpak met de bewoners in de directe omgeving van zogenaamde hotspots van dealactiviteiten. De burgers worden opgeroepen overlast te blijven melden bij de politie. Overigens beperkt de inzet van de veiligheidspartners zich niet alleen tot deze wijken, maar vindt ook extra toezicht plaats op meldingen elders in wijken. Plekken waar jeugd bijelkaar komt worden bezocht en/of in de gaten gehouden door straatcoaches, wijkboa's en wijkagenten. Daarbij houden de wijkregisseurs het overzicht. Professionals ervaren dat het contact met de dealende jongeren moeilijker is. Zij constateren een verharding in de opstelling van deze jongeren. Zij geven aan dat de integrale inzet van de afgelopen jaren door zorg- en

4 Pagina 4 veiligiieidspartners; straatcoacties, Van Acl<er, politie, stadstoezictit voor een groot deel teniet is gedaan door de gevolgen van de invoering van de wietpas. Informatie van de coffeeshop eigenaar De eigenaar van de coffeeshop aan de Zwartbroel<straat in Roermond geeft aan dat zijn omzet is gedaald. De stroom buitenlandse klanten is enorm afgenomen omdat zij in de coffeeshop niet meer worden toegelaten. Een gedeelte hiervan maakt gebruik van de straathandel. De toeloop van de Nederlandse inwoners naar de coffeeshop is aanzienlijk afgenomen (in september 2012 waren ongeveer 1800 leden ingeschreven, ongeveer de helft van het aantal Roermondse softdrugsgebruikers). Het lidmaatschap is nu opgeheven. Momenteel bezoek ongeveer 110 klanten de coffeeshop aan de Venloseweg en 150 klanten de Zwartbroekstraat per dag. Klanten kopen ook op straat softdrugs vanwege de lagere prijzen. Het personeelsbestand van de coffeeshop aan de Zwartbroekstraat is aanzienlijk gekrompen. Aantal meldingen drugsoverlast Politie en gemeente hebben aan de burgers bekendgemaakt drugsoverlast bij de politie te melden via en meld misdaad anoniem Het aantal meldingen overlast drugs / drank bij de politie is vanaf mei 2012 enorm toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in Vanaf oktober vermindert dit overlastcijfer maar is dit nog steeds hoger dan dezelfde maanden in Incidenten Roermond Overlast in verband met drugs / drank Januari (tot 29 jan.) Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 7 19 December 4 22 Totaal Uit de cijfers vanaf mei blijkt een toename van het aantal drugsincidenten in Roermond in 2012 namelijk van 242 in 2011 naar 445 in Deze cijfers van 2012 nader op wijkniveau bezien en vergeleken met de cijfers van 2011 bevestigen het beeld dat deze overlast geconcentreerd is in de binnenstad en dat deze overlast in die binnenstad ook sinds mei enorm is gestegen. De binnenstad registreerde in incidenten drugs/drankoverlast en in 2012 maar liefst het viervoudige namelijk 174 incidenten. Ten opzichte van 2011 zien we in 2012 ook in enkele andere wijken een stijging van het aantal geregistreerde incidenten, vooral in het Vrijveld, 't Roermondse Veld, de Sterrenberg en het Hammerveld / de Voorstad. (Vrijveld van 13 naar 40,

5 Pagina 5 't Roermondse Veld van 41 naar 57 en de Sterrenberg van 4 naar 20, maar ool< het Hammerveld / de Voorstad van 10 naar 25). Naast de binnenstad scoren de wijl<en Roermondse Veld, Donderberg en 't Vrijveld cijfermatig het hoogst in In die wijl<en zijn tussen de 40 en 57 overlastincidenten in 2012 geregistreerd. Diverse wijl<en zoals de Componistenbuurt, Maasniel en het Tegelarijveld vertonen echter dalingen in 2012 ten opzichte van dezelfde periode in Op straatniveau piekt de Zwartbroekstraat met 67 incidentenregistraties. Daarna het Kloosterwandplein (18), de Nassaustraat (12), de Charles Ruysstraat (10), Spoorlaan Noord (9) en de Bredeweg, de Korenbloemhof en de Bakkerstraat (elk 8). Het pakket aan maatregelen Op lokaal- en wijkniveau is voorafgaand aan de invoering van de wietpas met bewoners en ondernemers (vertegenwoordigingen) overleg gevoerd en zijn de veiligheids- en welzijnspartners op de hoogte gebracht van de veranderingen vanaf 1 mei Er zijn tevens een aantal communicatieve maatregelen genomen op lokaal niveau (naast de provinciale/landelijke inzet). Integrale aanpak Bij het cluster Veiligheid (onderdeel van Kabinet en Communicatie) is sprake van een toenemende administratieve, juridische (bestuursrechtelijke) en regisserende inzet. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente komen drie wekelijks bij elkaar om de zaak te monitoren. Medewerkers van politie en gemeente verlenen hierbij informatief hun bijdragen. Naar aanleiding van de wietpas is een actieplan opgesteld, bestaande uit de volgende actiepunten: gebiedsverbod, gedragsaanwijzing door de Officier van Justitie\ Strafrechterlijke afdoening, inzet op verkeerscontroles, persvoorlichting, aandacht voor communicatie naar melders, bijeenkomst voor burgers en ondernemers, een integrale persoonsgerichte meersporen aanpak, gebruik van cameratoezicht door leden DOT, aandacht het cnmineel netwerk achter de drugshandel en het betrekken van ondenwijs en andere zorginstellingen. Met (vertegenwoordigers van) melders en instellingen wordt zo veel mogelijk de aanpak van de drugsgerelateerde overlast teruggekoppeld. Wijkgerichte bijeenkomsten In september, oktober en november 2012 zijn er diverse gemeentelijke bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor de burgers van delen van de binnenstad, 't Roermondse Veld en 't Vrijveld om bewoners actief te informeren en bij de aanpak van de drugsgerelateerde overlast te betrekken. In september 2012 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Ook wijkraden van alle andere wijken waren hiervoor uitgenodigd. Toezicht en handhaving Er wordt geïnvesteerd met zowel zichtbare als onzichtbare surveillances op de overlastlocaties. Het bestaande Districtelijk Overlast Team van de politie (7 personen) is voor de aanpak van de gevolgen van de wietpas uitgebreid met 7 extra personen. Het team houdt zich voornamelijk bezig met de opsporing en de handhaving van strafbare feiten rondom de invoering van de wietpas. Zij worden ingezet voor het district Midden- Limburg, maar gezien de problematiek zijn zij voornamelijk werkzaam in Roermond. Noot 1. Een gedragsaanwijzing van de officier van justitie kan een gebiedsontzegging van 3 maanden, een meldplicht en een groepsverbod inhouden

6 Pagina 6 Overigens wordt de extra inzet en resultaten van tiet Districtelijl< Overlast Team (DOT) niet door de burgers waargenomen, omdat deze politiemensen onopvallend (in burger) optreden. Naast de inzet van hiet Districtelijl< Overlast Team houden (wijl<-)agenten zich bezig met de aanpal< van de drugshandel en wordt stadstoezicht ingezet voor extra toezicht. De afdeling Stadstoezicht wordt vanaf het begin bij de aanpak van de straathandel betrokken. Bestuurlijke maatregelen Om meer doelgericht op te treden, naast de bestaande stafrechterlijke maatregelen, worden sinds juli in een gedeelte van de binnenstad, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), door de burgemeester gebiedsverboden opgelegd voor het dealen in of het openbaar aanwezig hebben van drugs. De termijn van het gebiedsverbod begint met 4 dagen, maar kent bij herhaling een maximumduur van drie maanden. Om te kunnen optreden tegen de drugsoverlast in t Vrijveld en 't Roermondse Veld is in oktober door de Lokale Driehoek besloten om de gebiedsverboden ter zake drugsgerelateerde overlast uit te breiden met het gebied tussen de Koninginnelaan, de Bredeweg en de Charles Ruysstraat. Tot nu toe zijn er 45 gebiedsverboden van vier dagen, 13 gebiedsverboden van vier weken en 2 van 8 weken opgelegd. Het betreft hier voornamelijk Roermondse jonge mannen. Diverse malen vervallen zij in herhaling en ook steeds meer gaan zij tegen de maatregel in bezwaar (3x). Overigens is ook de coffeeshop in de binnenstad direct door de politie gecontroleerd waarbij bleek dat men zich niet hield aan de in mei 2012 opgelegde criteria. De burgemeester gaf de exploitant direct een schriftelijke waarschuwing. Momenteel zijn twee bezwaren tegen de exploitatievergunning van de coffeeshop aan de Zwartbroekstraat in behandeling. Persoonsgerichte maatregelen Ten behoeve van een repressieve en preventieve meersporenaanpak is er in oktober 2012 een kernteam op tactisch niveau geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, de afdeling Sociale Zaken, de afdeling Welzijn, de afdeling Kabinet en Communicatie, de Reclassering en het Openbaar Ministerie. De aanpak van dit team richt zich op de individuele leden van de criminele jeugdgroep, waarbij een aantal vaak recidiverende drugshandelaren zijn, die kiezen voor het geld en criminele activiteiten. Afhankelijk van de aard en de ernst van de delicten wordt doorgepakt met een combinatie van strafrechterlijke, bestuurlijke interventies (het aanpakken van het financieel gewin door o.a. verbinden van voorwaarden aan de uitkering, korten op kinderbijslag bij leerplichtige etc.) en/of maatregelen gericht op zorg en arbeidstoeleiding. Strafrechterlijke maatregelen Het Openbaar Ministerie zet in op strafrechtelijke afdoening en maakt daarvoor ook gebruik van de ZSM werkwijze (Zo Spoedig Mogelijk), waardoor een strafmaat snel bepaald en opgelegd wordt. Het Openbaar Ministerie legt strafbeschikkingen op, doet transactie-aanbiedingen, verstrekt dagvaardigingen maar seponeert ook af en toe. Tijdens de themazitting in het najaar 2012 bleek dat de politierechter van oordeel is dat de handel in en het bezit van minder dan 30 gram softdrugs bestraft dient te worden met een geldboete. Het is de bedoeling om vaker de 'Pluk-ze-wetgeving' toe te passen ten einde het wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken.

7 Pagina 7 Aanhoudingen i.v.m. drugsoverlast Vanaf 1 mei 2012 zijn er in ruim 200 en in 2013 ruim 30 personen staande en/of aangeiiouden ter zalce van het dealen/i<open van drugs c.q. overige daaraan gerelateerde overlast. De verhouding tussen het aantal verdachten terzake handel in verdovende middelen en het aantal verdachten voor het bezit van verdovende middelen is ongeveer 40-60%. Het overgrote deel van de drugshandelaren en drugsrunners zijn Roermondenaren. De straatdealers zorgen in het algemeen dat zij kleine hoeveelheden drugs bij zich hebben. In de binnenstad wordt voornamelijk softdrugs verhandeld, in sommige gevallen gecombineerd met harddrugs. Het DOT stuit in de andere wijken vaker op harddrugs. De kopers van de verdovende middelen betreffen hoofdzakelijk Duitsers. Het lijkt erop dat er door de week minder Duitsers de stad bezoeken om softdrugs te kopen. Zicht op Nederlanders die elders dan in coffeeshops drugs kopen ontbreekt. De politie nam behalve drugs ook geld, personenauto's en mobiele telefoons in beslag. Daarnaast zijn er meerdere huiszoekingen (o.a. in de wijken Donderberg, Hoogvonderen en 't Vrijveld) verricht en zijn meerdere wiettaxi's aangepakt. Landelijk beleid De minister van Veiligheid en Justitie heeft in november 2012 besloten om de wietpas af te schaffen. Per brief kondigde de Minister aan dat het besloten clubcriterium (B-criterium) uit de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie wordt gehaald. De burgemeesters van de 8 Limburgse coffeeshopgemeente hebben de minister in de tweede helft van 2012 geadviseerd om het besloten clubcriterium te schrappen. Dit criterium had onbedoelde neveneffecten. Eigen ingezetenen leken weerstand te hebben tegen registratie; het ledenaantal in de Limburgse coffeeshops was zeer gering te noemen. Op 1 januari 2013 is de nieuwe Aanwijzing Opiumwet in werking getreden waarin onder andere het coffeeshopbeleid is opgenomen. Dit coffeeshopbeleid voorziet in vergaande regulering: onder strikte voonwaarden wordt de verkoop van softdrugs in coffeeshops gedoogd. De achtergrond daarvan is dat de overheid het bezit voor eigen gebruik van cannabis, vanwege de gezondheidsrisico's, wil ontmoedigen en wil voorkomen dat gebruikers bij de aanschaf van cannabis in aanraking komen met drugs met een groter gezondheidsrisico (harddrugs). Daarbij moeten coffeeshops kleineren beheersbaarder worden. Bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop - een bij de wet verboden situatie - strafrechtelijk^ opgetreden dient te worden, gelden de AHOJGI-criteria^. Tegen coffeeshops die op grond opgetreden dient te worden, gelden de AHOJGI-criteria. Tegen coffeeshops die op grond van een door de gemeente afgegeven vergunning, beschikking of verklaring worden gedoogd, zal niet strafrechtelijk worden opgetreden wegens de verkoop van op lijst II van bij de Opiumwet vermelde hennepproducten, zolang de AHOJGI-criteria worden nageleefd. Daarbij geldt dat de coffeeshophouder gehouden is het op de naleving van de criteria uit te oefenen toezicht te dulden en daaraan medewerking te verlenen. Noot 2. Deze criteria gelden ook ten aanzien van de toepassing van bestuursdwangbevoegdheid door de burgemeester. Noot 3. A: geen affictiering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van achttien jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder "transactie" wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper; I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

8 Pagina 8 Het ingezetenencriterium (I-criterium) is door de IVlinister doorgezet en is onderdeel geworden van het landelijk gedoogbeleid coffeeshops. Dat ingezetenencriterium betekent dat alleen personen met een (woon)adres in Nederland toegang hebben tot de coffeeshop. Het I-criterium geldt dus per 1 januari 2013 in heel Nederland. Gemeenten kunnen aanvullende voorschriften opnemen in het lokale coffeeshopbeleid. Strafrechtelijk optreden tegen coffeeshops bij overtreding van het ingezetenencriterium vindt plaats in het kader van het in de driehoek afgestemde en lokaal vastgestelde coffeeshopbeleid en handhavingsplan. Recente jurisprudentie De bestuursrechtelijk handhaving op dit I criterium heeft stand gehouden bij de zitting van de Rechtbank te Breda op 17 januari Die Rechtbank achtte het gemaakte onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen gerechtvaardigd gelet op het doel van dit criterium om drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast te bestrijden. Overigens behandelt de Rechtbank te Maastricht een vergelijkbare zaak over het I-criterium. De uitspraak hierover is op 14 januari 2013 voor 3 maanden uitgesteld. Limburgse afstemming en lokaal maatwerk Alle 8 gemeenten ervaren een illegaal circuit, in drugspanden dan wel via straathandel of wiettaxi's. Gesignaleerd wordt dat er een toename is van Nederlandse dealers en dat er naast harddrugs zich nu ook een illegale markt heeft ontwikkeld voor softdrugs, waar deze handel voorheen het domein was van de coffeeshops. Uit de tussenevaluaties en overlastcijfers van de Limburgse coffeeshopgemeenten blijkt dat de problematiek over de gevolgen van de wietpas het grootst is in Maastricht, Venlo, Venray en Roermond. Er bestaat zorg over een vermenging van de hard- en softdrugsmarkt. De burgemeesters hebben collectief het standpunt ingenomen dat de inzet ter bestrijding van de overlast en illegale handel onverminderd fors moet zijn en dat hiervoor de toegekende extra politie capaciteit voor Limburg de komende tijd zeker nog noodzakelijk is. Geconcludeerd wordt verder dat het beoogde effect van het ingezetenencriterium - minder buitenlandse bezoekers - in Limburg bereikt is. Het aantal buitenlandse drugstoeristen is drastisch verminderd. De toets aan de hand van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wordt echter als knelpunt ervaren. In de lijn van de burgemeesterbijeenkomst eind november 2012 is ambtelijk op Limburgse schaal over de toepassing van het nog resterende ingezetenencntenum afgesproken, dat: personen die in de coffeeshop een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs kunnen tonen hoeven geen uittreksel uit het GBA te overleggen; personen die alleen beschikken over een buitenlands paspoort of identiteitsbewijs moeten bij aankoop over een GBA-uittreksel beschikken; dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte Op basis van de Aanwijzing Opiumwet dient het lokaal geldende Damoclesbeleid voor coffeeshops te worden aangepast en zullen er afspraken over toezicht en handhaving worden opgenomen in een onderliggend handhavingsplan. Roermond heeft zich steeds voorstander getoond van een eenduidig optreden van alle coffeeshopgemeenten in Limburg. Dat gold voor een opvatting over het in 2012 ingestelde en weer afgeschafte besloten club criterium en geldt ook voor de nader in te vullen lokale handhavingafspraken over het ingezeten criterium. De commissie Bestuur en Middelen heeft op 4 februari 2013 ook het belang van afstemming uitgesproken en tevens daarbij aangegeven dat het ingezetenencriterium eigenlijk niet goed handhaafbaar is.

9 Pagina 9 De drugsiiandel op straat en in de wijl<en is uw commissie een doorn in het oog. Relceninglioudend met deze standpunten heeft er op de schaai van Limburg in het Regionaal Bestuurlijk Overleg op 1 maart 2013 afstemming plaats gevonden ten einde de Minister van Veiligheid en Justitie -zoals aangegeven in zijn brief- vóór 1 mei 2013 te informeren. Afgesproken is dat er 1 gezamenlijke Limburgse brief naar de Minister zal worden gestuurd waarin naast het standpunt over het I-criterium ook de handhaving per Limburgse gemeente wordt weergegeven. Die handhaving is immers lokaal maatwerk. Verder zal in deze brief worden vermeld, dat de illegale straathandel en drugsrunners hard aangepakt moetworden. Inmiddels is het I-criterium en de handhaving daarvan ook besproken in de Stuurgroep Veilig op 4 maart Daarbij is door de lokale driehoek bepaald, dat bij een eerste overtreding van het I-criterium zal worden volstaan met een waarschuwing en dat er na een tweede overtreding (binnen 1 jaar) sluiting voor drie maanden volgt. Verplaatsingsbeleid De laatste jaren is lokaal getracht de coffeeshop aan de Zwartbroekstraat te verplaatsen in overleg met de exploitant. Hierbij spelen naast openbare orde en veiligheid en financiën ook aspecten als volksgezondheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening en communicatie een rol. Door de verandering van het landelijke coffeeshopbeleid per 1 mei 2012 naar kleinschalige coffeeshops, door middel van ledenadministratie met een maximum aantal van 2000 en een toegangsverbod van niet-ingezetenen, was verplaatsing van de coffeeshop niet meer aan de orde. De consequenties van de recente wijziging van het landelijk beleid om het besloten club criterium los te laten, maar het I-criterium te handhaven, laten zich lastig voorspellen. De ondernemers uit de buurt van de coffeeshop aan de Zwartbroekstraat blijven aandringen op verplaatsing. Er zijn voor de exploitant weinig tot geen (economische) motieven om vrijwillig over te gaan tot verplaatsing van de coffeeshop. Een verplaatsing van de coffeeshop in de richting van de periferie (met een grote parkeerplaats) ligt bovendien niet meer zozeer voor de hand, indien wordt vastgehouden aan het I-criterium en handhaving daarop. In het appendix op het coalitieakkoord is opgenomen dat de verplaatsing van de coffeeshops zal worden heroverwogen. Vervolgaanpak drugsoverlast 2013 Met het loslaten van het besloten clubcriterium is het de bedoeling om de drempel voor Nederlands ingezetenen om een coffeeshop te bezoeken weg te nemen. Of dit doel met deze herstelmaatregel ook wordt gehaald moet nog blijken. Inmiddels komt de ingezetene goedkoper aan softdrugs buiten de coffeeshop. Daarnaast blijft toegang voorbehouden aan personen met een woonadres in Nederland. De gemeente. Politie en Openbaar Ministerie zetten de gezamenlijke aanpak van de drugsgerelateerde overlast in de wijken voort. Dit betekent onverminderde inzet van de eerder genoemde maatregelen. De politie maakt voor de aanpak van de drugsoverlast gebruik van de totale capaciteit van de robuuste basiseenheid. Aanvullend wordt de extra formatie van 7fte, die is toegekend aan het bestaande Districtelijk Overlast Team van het (voormalige) politiedistrict Midden-Limburg, ingezet voor de aanpak van drugsoverlast. De bestaande formatie van het Districtelijk Overlast Team houdt zich bezig met de opsporing en terugdringen van de high impact delicten. Prioritering van inzet van lokale politiecapaciteit wordt bepaald in de lokale driehoek. De 7 extra fte werden tot 1 januari 2013 geleverd via een zogenaamde bijstandsconstructie en na 1 januari betreft het een uitbreiding van de formatie voor in principe 3 jaar. Hoe dit precies in de sterkte wordt verdisconteerd is momenteel onderwerp van overleg met het ministerie.

10 Pagina 10 Daar waar de afgelopen maanden de inzet vooral gerictit was op snel uit te voeren maatregelen op overlastbestrijding op straat, zal in 2013 de aanpalc van de politie ool< gerictit zijn op de (georganiseerde) criminaliteit achter deze straathandel. Hiervoor worden specialisten ingezet en bijzondere opsporingsmiddelen toegepast. Dit past bij de opmerlcing van de minister in zijn recente brieven om de bestrijding van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad met Icracht door zetten. Tijdens de raadsvergadering op 21 februari 2013 is een SP-motie aangenomen om bij het kabinet te pleiten voor het reguleren van de wietteelt. Deze motie was eerder al bij de raadsvergadering in december 2012 aangekondigd maar niet ingediend. In Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg zijn ook oproepen gedaan ter bevordering van de regulering van de wietteelt. In de ministeriële briefvan 4 februari 2013 staat hierover vermeld: "Regulering of legalisering van cannabisteelt is in strijd met internationale verdragen (VN-verdragen en EU-recht) en de Opiumwet. Er is geen ruimte voor gemeentelijke initiatieven die daarvan afwijken". In navolging van deze raadsbijeenkomst werd deze SPmotie geagendeerd en behandeld tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg op 1 maart Tijdens de behandeling hiervan door de Limburgse burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie bleek dat er een aantal andere gemeenten sympathiek staan ten opzichte van dit pleidooi om de wietteelt te reguleren. Ook is deze motie besproken bij de Stuurgroep Veilig op 4 maart Roermond zai deze motie per brief onder de aandacht van de Minister van Veiligheid en Justitie brengen. 3 VERZOEK COLLEGE De commissie wordt verzocht kennis te nemen van deze "Tussenevaluatie Invoering Wietpas februari 2013" en deze te bespreken in de commissievergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 25 maart Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris. De wnd. burgemeester, mr drs. J.J.Th.L. Geraedts mr. P.A.G. Cammaert Bijlage(n): ~ Ter inzage: -

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per e-mail : lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid Veiligheid IcM Gemeente Delft Programmering Phoenixstraat 16 261 1 AL Delfl Telefoon l401 5 Fax 015-2141724 Retouradres : Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME Delfi Internet www.delff.nl Behandeld door: Beny

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?)

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 1. Wat is een coffeeshop? Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen LJN: BY8753, Rechtbank Breda, 12/4648 Datum uitspraak: 17-01-2013 Datum publicatie: 17-01-2013 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Last onder

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast 4. SAMENVATTING In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te komen,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IViiddelen. Datum: 21 mei 2013 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IViiddelen. Datum: 21 mei 2013 Portefeuille: BM ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissievoorstel Agendapuntno.: Datum: 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Voortgang Integrale Veiligheid eerste 4 maanden 2013 Aan de commissie Bestuur en IViiddelen

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 25-02-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT dd OR

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers 5. SAMENVATTING In het kader van het onderzoek Monitoring Drugsoverlast Venlo is een aanvullend onderzoek verricht. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit drie onderdelen: observaties en tellingen op locaties

Nadere informatie

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M.

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M. GEMEENTE Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders Bestuurszaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@)oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en Middelen. Datum: 21 mei 2013 Portefeuille: BM. Onderwerp: Cameratoezicht SAMENVATTING

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en Middelen. Datum: 21 mei 2013 Portefeuille: BM. Onderwerp: Cameratoezicht SAMENVATTING gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissievoorstel Agendapuntno.; Datum: 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Cameratoezicht 2013 Aan de commissie Bestuur en Middelen 1 SAMENVATTING In de commissievergaderingen

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Gevolgen invoering wietpas Zuid Nederland Nicole Maalsté (06 28766603) en Rutger Jan Hebben (06 31046949)

Gevolgen invoering wietpas Zuid Nederland Nicole Maalsté (06 28766603) en Rutger Jan Hebben (06 31046949) Gevolgen invoering wietpas Zuid Nederland Nicole Maalsté (06 28766603) en Rutger Jan Hebben (06 31046949) Deze rapportage is opgesteld in opdracht van de stichting Epicurus uit Den Haag. Het WODC heeft

Nadere informatie

Samenvatting. De coffeeshop. Bekendheid met en houding tegenover de coffeeshop

Samenvatting. De coffeeshop. Bekendheid met en houding tegenover de coffeeshop Samenvatting Medio augustus 2011 werd in Lelystad (ruim 75.000 inwoners) voor het eerst een coffeeshop geopend. In een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam zijn de ontwikkelingen in Lelystad rondom

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie D66 heeft 21 juni 2015 schriftelijke

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 39897] Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 39897] Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas COMMISSIESTUK Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas Besluit college d.d.: Kennis nemen van resultaten van de eerste meting effecten invoering wietpas in Breda. Commissie: Bestuur alleen

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Coffeeshop handhavingsarrangement

Coffeeshop handhavingsarrangement Coffeeshop handhavingsarrangement Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ Voetbalwet Voetbalwet Parool Mei 2008 - Na vijftien jaar heen en weer praten is het langverbeide voetbalwetje bedoeld om relschoppers uit de omgeving van stadions te weren vrijdag door het kabinet goedgekeurd.

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelezen het voorstel van Team Integrale Veiligheid van de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning,

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR. 19 maart 2013. 24 april 2013

Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR. 19 maart 2013. 24 april 2013 Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Drugsbeleid team VHBOP Rc nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. 19 maart 2013 24 april 2013 fatale termijn 19 maart 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie