Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok (VVD), Nicolaï (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA), Smeets (PvdA), Dezentjé Hamming- Bluemink (VVD), Omtzigt (CDA), Van Hijum (CDA), Timmer (PvdA), Koşer Kaya (D66), Jonker (CDA), ondervoorzitter, Luijben (SP), Ulenbelt (SP), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Van der Burg (VVD), Koppejan (CDA), Tony van Dijck (PVV), Spekman (PvdA), Thieme (PvdD), Karabulut (SP) en Vos (PvdA). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Gerkens (SP), Vendrik (GroenLinks), Heerts (PvdA), De Krom (VVD), Weekers (VVD), Smilde (CDA), Depla (PvdA), Aptroot (VVD), Sterk (CDA), Willemse-van der Ploeg (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Pechtold (D66), Spies (CDA), Irrgang (SP), Lempens (SP), Cramer (ChristenUnie), Biskop (CDA), Kamp (VVD), Joldersma (CDA), Fritsma (PVV), Tang (PvdA), Ouwehand (PvdD), Gesthuizen (SP) en Heijnen (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Weekers (VVD), Gerkens (SP), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA), Haverkamp (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP), Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 en de vaste commissie voor Financiën 2 hebben op 27 maart 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bos van Financiën over: de vervolgbrief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën van 1 februari 2008 over het voorkomen van overkrediteren en schulden (24 515, nr. 124). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand samenvattend verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA) is van oordeel dat de voortvarende lijn van het kabinet op het gebied van schulden moet worden doorgetrokken om alle voorgestelde maatregelen op zo kort mogelijke termijn uit te voeren. Zij zet in op een schuldenbeleid dat is gericht op preventie door het stimuleren van het financieel bewustzijn, waarbij mensen in staat worden gesteld hun eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Zij stelt voor dat elk kwartaal een update van het schematisch overzicht van maatregelen en acties aan de Kamer wordt gestuurd. Zij kondigt een initiatiefwetsvoorstel aan om de motie-vietsch (29 942, nr. 28) ten uitvoer te brengen en een verbod op kredietreclames op televisie te effectueren. Pas eind 2009 zullen diverse regelingen wettelijk zijn vastgelegd. Kan de minister aangeven waarom er zo veel tijd nodig is om deze maatregelen te effectueren? Waarom duurt het zo lang om het lenen van en aan particulieren via internet aan banden te leggen? (CDA), Cramer (ChristenUnie), Van der Burg (VVD), Tony van Dijck (PVV), Spekman (PvdA), Heerts (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Tang (PvdA) en Vos (PvdA). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Halsema (GroenLinks), Remkes (VVD), Jonker (CDA), Aptroot (VVD), Van Gerven (SP), Jan de Vries (CDA), Van Hijum (CDA), Mastwijk (CDA), De Krom (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66), Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA), Anker (ChristenUnie), Nicolaï (VVD), De Roon (PVV), Van Dam (PvdA), Smeets (PvdA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA) en Roefs (PvdA). KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 Welke regels zullen onder het verlichte regime van de richtlijn consumentenkrediet vallen? Welke gevolgen heeft de richtlijn consumentenkrediet voor het algemene Nederlandse beleid ten aanzien van het tegengaan van overkreditering? Op welke punten wijken de in Europees verband gemaakte afspraken af van de Nederlandse? Klopt het dat de regering tegen de richtlijn consumentenkrediet heeft gestemd in de Commissie en zo ja, om welke reden? Welke voorwaarden heeft de regering gesteld inzake het onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Bankiers (NVB) en het Bureau Krediet Registratie (BKR) naar de uitvoerbaarheid van de BKR-registratie bij roodstanden vanaf een maand? Op welke termijn zullen de bevindingen uit dit onderzoek bekend zijn? Kan de minister reageren op de brief van de directeur van De Lage Landen Consumer Finance d.d. 6 maart jongstleden? Kan de minister aangeven op welke punten overleg wordt gevoerd tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland (VFN) over de nieuwe gedragscode van de VFN en op welke momenten de Kamer de uitkomsten van dat overleg kan verwachten? Mevrouw Karabulut (SP) vindt de brief van de bewindslieden zeer teleurstellend, omdat er niet wordt doorgepakt. Het verheugt haar dat het pact- Marijnissen/Verhagen/Bos uit 2006 wordt omgezet in concrete maatregelen via een initiatiefwetsvoorstel, dat zij van harte zal steunen, tegen kredietreclames op tv. De beleidsmatige en juridische argumenten van de minister in de brief zijn wat haar betreft niet valide. Houdt de minister zijn belofte gestand en zal hij het pact waarmaken of stapt hij uit het pact? Zal de minister bedrijven die flitsleningen tegen woekerrentes verstrekken onder wettelijk toezicht laten vallen en verplichten wettelijke rentepercentages toe te passen? Waarom worden de open normen voor de kredietwaardigheidstoets niet omgezet in wettelijk bindende normen, zodat er handhaving kan plaatsvinden? Is de staatssecretaris bereid om voor de zomer inzichtelijk te maken hoe lang de groeiende gemeentelijke wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn en met een plan te komen om die wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken? Kunnen de schaarse financiële middelen voor de schuldhulpverlening worden geoormerkt? Zijn de bewindslieden bereid om er bij de minister van Justitie op aan te dringen dat er een wettelijke normering komt voor incassokosten? Heeft de staatssecretaris al actie ondernomen om ervoor te zorgen dat sociale diensten bij het innen van schulden niet meer geld inhouden op uitkeringen dan wettelijk is toegestaan? De heer Spekman (PvdA) is van mening dat de overheid kwetsbare mensen bescherming tegen verleidingen door de buitenwereld en goede hulp moet bieden. Uit de brief en het schematisch overzicht blijkt wel dat de regering werk wil maken van de schuldenproblematiek, maar een aantal punten laat lang op zich wachten. Is het kabinet bereid om in overleg met de gemeenten Amsterdam en Den Haag en met de drie grootste partijen uit de sector over te gaan tot het versneld actualiseren van de Pandhuiswet 1910 en deze actualisering af te ronden in 2009? Kan het kabinet ervoor zorgdragen dat het voor consumenten duidelijk wordt dat zij bij koop op afbetaling een doorlopend krediet afsluiten? Is het kabinet bereid om ook landelijk meer reclame te maken voor de kredietbanken? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 Wil het kabinet kijken naar de mogelijkheid van een verplichte bedenktijd voor het aangaan van een lening om impulsgedrag tegen te gaan? Hoe hoog zijn de boetes voor misleidende kredietreclames op televisie? Is het mogelijk om bij een verbod op kredietreclames op televisie onderscheid maken tussen verleidende reclame en reclame waarin feitelijke informatie wordt gegeven? Kan het kabinet een reactie geven op het rapport van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk (LOSR)? Is de staatssecretaris bereid om voor mensen op een wachtlijst voor schuldhulpverlening een praktische tussenweg te volgen door ervoor zorg te dragen dat schuldeisers een aanmeldingsbrief van NVVKgecertificeerde schuldhulpverleners accepteren en meewerken aan een tijdelijke opschorting van invorderingsprocedures? Kan het kabinet duidelijkheid creëren wat voor beslaglegging in aanmerking komt bij schuldhulpverlening? Waarom wordt nabetaling van pensioenuitkeringen aan gescheiden AOW ers als inkomen gezien en voor beslag vatbaar gesteld, terwijl dat bij andere regelingen niet het geval is? Waarom worden immateriële schadevergoedingen voor bijvoorbeeld mishandeling of verkrachting ingehouden? Is het kabinet bereid hiervoor een andere maatregel te kiezen? Is de staatssecretaris bereid te bekijken of hij een bemiddelende rol kan spelen in een zaak in Utrecht waarbij als gevolg van fouten 50 mensen niet in aanmerking zijn gekomen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)? Mevrouw Van Gent (GroenLinks) is tevreden over een aantal van de aangekondigde maatregelen en acties, waarbij zij ervan uitgaat dat die daadwerkelijk tot een snelle aanpak van de problematiek zullen leiden. Weliswaar heeft haar fractie al in 2004 bij het Besluit financiële dienstverlening gepleit voor een verbod op kredietreclames op tv en radio, maar zij zal het aangekondigde initiatiefwetsvoorstel van harte steunen. Is het kabinet bereid om ook serieus te kijken naar kredietreclames op de radio en in tijdschriften? Kan het kabinet naar aanleiding van het rapport van de LOSR met name opheldering geven over de richtlijnen voor de bedragen die mensen per maand kunnen aflossen, ook mensen in de bijstand, over het incassoregime van de Belastingdienst en van sociale diensten en over de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening? Hoe staat de staatssecretaris tegenover het uitgangspunt dat er zo snel mogelijk moet kunnen worden ingegrepen, als mensen die afhankelijk zijn van een uitkering in problemen komen? De heer Nicolaï (VVD) maakt zich weliswaar zorgen over de armoede- en schuldenproblematiek, maar is tegen de «gekte» aan oplossingen die blijk geven van bemoeierigheid en paternalisme. Hij is een voorstander van het huidige systeem voor de kredietwaardigheidstoets. Het verlichte regime voor rood staan in lijn met de Europese richtlijn is op zichzelf goed, maar hij is ertegen dat het volle regime van toepassing wordt na een maand rood staan Antwoord van de bewindslieden De minister benadrukt dat sprake is van een reëel, urgent en buitengewoon schrijnend sociaal probleem, bij de aanpak waarvan goed wordt samengewerkt tussen het ministerie van Financiën en dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), samen met de Kamer en betrokken partijen in het veld. In reactie op de oproep om meer spoed vraagt hij wat er van de Kamer langzamer mag, aangezien er meerdere urgente onderwerpen spelen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 die verwant zijn aan deze problematiek en wet- en regelgeving nu eenmaal tijd kost. Als het mogelijk is om doelmatiger met een minder groot aantal partijen te overleggen over de actualisatie van de Pandhuiswet 1910, dan is de minister daartoe bereid. Financiën is in overleg met andere ministeries die expertise op dit punt hebben om te kunnen komen tot een versnelling in de planning. Hij is bereid de Kamer hierover voor Prinsjesdag te rapporteren en stelt voor dat op dat moment wordt bekeken wat er nog meer nodig is. Hij is ertegen dat elk kwartaal een rapportage aan de Kamer wordt gezonden, als er geen nieuws te melden is. Nederland heeft tegen de richtlijn consumentenkrediet gestemd, omdat het al adequate kredietregels heeft, omdat de Europese richtlijn tot meer administratieve lasten leidt en omdat de richtlijn een Europees paspoort voor kredietverstrekking regelt. Naar verwachting wordt de richtlijn deze zomer formeel vastgesteld; voor het omzetten ervan in formele regelgeving in Nederland zal er een termijn van twee jaar zijn. Hij plaatst vraagtekens bij een verplichte bedenktermijn voor het aangaan van leningen en vindt een herroepingsmogelijkheid voor consumenten gedurende 14 dagen na een aankoopbeslissing in het kader van de richtlijn consumentenkrediet effectiever om impulsgedrag tegen te gaan. Bij de implementatie van de richtlijn in relevante regelgeving zal ook de handhaving aan de orde komen. De planning is dat de aanpak van de roodstandenproblematiek uiterlijk eind 2009 afgerond zal zijn; daarmee wordt niet gewacht tot de implementatie van de richtlijn. Volgens de richtlijn zal een verlicht regime voor roodstandfaciliteiten mogelijk zijn. Dat betekent dat verlichte informatievereisten en een verplichte kredietwaardigheidstoets gaan gelden. Het kabinet en ook de AFM staan positief tegenover het voorstel van de sector voor een kredietwaardigheidstoets met een BKR-check en een limiet van een roodstandfaciliteit die maximaal gelijk mag zijn aan de maandelijkse voeding van de betaalrekening, met een negatieve registratie van roodstandfaciliteiten bij het BKR. Dit komt tegemoet aan de zorg van de Kamer en het kabinet en er is zicht op een oplossing die door de sector wordt gedragen en die door de handhavingsautoriteiten handhaafbaar wordt geacht. Het voorstel wordt verder uitgewerkt. Volgens de richtlijn consumentenkrediet zal er verplicht sprake zijn van een informatiestatuut, wat betekent dat er altijd en niet alleen op verzoek aan de consument informatie moet worden verschaft over de aard van het krediet. Ook bij kinky kredieten zullen informatieverplichtingen aan de orde zijn. De richtlijn consumentenkrediet biedt mogelijkheden om maximale kredietvergoedingspercentages vast te stellen. Omdat dit de facto kan leiden tot een verbod op en het einde van de flitskredieten, wil de minister dit eerst met betrokken partijen bespreken en een zorgvuldige afweging maken. Hij is bereid de Kamer in de rapportage voor Prinsjesdag op dit punt te informeren. Het overleg over de open norm voor kredietverlening tussen de AFM en de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie (NTO) is inmiddels afgerond; het overleg van de AFM met de VFN en met de NVB wordt naar verwachting op korte termijn afgerond. Zodra de resultaten ervan bekend zijn, zal de minister de Kamer daarover informeren. Hij zal de AFM erop wijzen dat bij de Kamer een ernstige wens leeft dat deze zaak voor de zomer wordt afgerond. Hij is van mening dat, als invulling van de open norm via zelfregulering een reële mogelijkheid is, die uit een oogpunt van snelheid en handhaving de voorkeur heeft boven een wettelijke norm. De brief van De Lage Landen en de onderliggende problematiek zijn goed bekend bij het kabinet. Het verbod op koppelverkoop kan kennelijk onvoldoende voorkomen dat consumenten op verkeerde gronden Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 koopbeslissingen nemen. De vrijstelling van de adviesregels zal worden opgeheven; toepassing van de adviesregels betekent dat de kosten en voordelen van een krediet met en zonder een verzekering aan de consument moeten worden gepresenteerd. Hij wijst erop dat de motie-vietsch begint met zorgen uit te spreken over agressieve en misleidende leenreclames op tv en eindigt met het verzoek om een verbod op alle kredietreclames op tv. Hij ziet mensen die via neutrale en complete informatie worden gewezen op goedkopere mogelijkheden om geld te lenen niet bij voorbaat als slachtoffers van kredietreclame. Op de vraag of er een scherpere en beter handhaafbare afbakening is dan het algemene verbod op misleiding heeft hij in dit overleg nog geen antwoord gekregen. Hij gaat ervan uit dat het aangekondigde initiatiefwetsvoorstel wel een antwoord hierop zal bieden en zegt toe dat alle medewerking zal worden verleend aan de totstandkoming ervan. De AFM is eigener beweging zeer actief geworden op het gebied van handhaving. Door die strakkere handhaving is in 2007 bij tv-reclames de compliance gestegen van 67% naar 100%. Er is nog geen sprake geweest van boetes; wel zijn de maximumbedragen van boetes aanzienlijk hoger dan in het verleden. Op tv zal sprake moeten zijn van overduidelijke waarschuwingen. Hij zal zijn uiterste best doen om de AMvB inzake de waarschuwingen in beeld nog in 2008 te realiseren en zegt toe de Kamer binnen een maand te informeren over eventuele veranderingen in het tijdschema. Het merendeel van zijn juridische bezwaren heeft betrekking op het generieke karakter van een verbod op alle vormen van kredietreclame op tv vanwege het proportionaliteitsbeginsel. Bij misleidende reclame is het element «schadelijkheid» gemakkelijker aannemelijk te maken dan voor alle kredietreclames. Ook als het juridisch mogelijk zou zijn, vindt hij een dergelijk generiek verbod een slecht idee omdat consumenten niet het recht mag worden ontnomen op voorlichting over goedkopere vormen van krediet. Als er afbakeningen mogelijk zijn op basis van het tegengaan van misleiding c.q. verleiding, vervalt dat argument en wordt de juridische haalbaarheid van een verbod vergroot. Zo niet, dan zullen de juridische barrières waarschijnlijk te groot blijken. De staatssecretaris stelt dat de sector goed bezig is op het gebied van de schuldhulpverlening en ook winst ziet in vernieuwende aanpakken, onder andere op het gebied van de toeleiding naar de arbeidsmarkt en de inzet van schuldhulpverleners in het onderwijs. Er loopt een onderzoek om onder meer de problematiek rond de wachtlijsten in beeld te brengen. De resultaten daarvan zullen kort na het zomerreces beschikbaar zijn en gepaard gaan met een kabinetsreactie. Het kabinet is zich bewust van de toeslagenproblematiek en beraadt zich erop wat er moet gebeuren, als te veel toeslagen zijn uitbetaald en moeten worden verrekend. Zodra hierover meer bekend is, zal op dit punt worden teruggekomen. Hij is zeer te spreken over het intensieve contact tussen de NVVK en haar leden met de deurwaarders. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over het prominent op de agenda zetten van de problematiek van schulden en schuldsanering, zeker in relatie tot de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Gelet op de huidige praktijk en de aanpak van de gemeenten, lijkt het hem niet nodig om de extra beschikbare gelden voor schuldhulpverlening te oormerken. Hij is bereid een overzicht te geven van de wijze van verdeling van deze gelden. In Assen is een experiment met een innovatieproject gaande waarbij Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 wordt gezocht naar manieren van werken die functieoverstijgend zijn. Als zo n aanpak blijkt te functioneren, zal met de NVVK en andere betrokken partijen worden overlegd of het een standaardwerkwijze kan zijn. Hij heeft met belangstelling het rapport van de LOSR gelezen. Het kabinet zal het zeer uitgebreid becommentariëren en bekijken hoe het kan worden vertaald in acties van ministeries. Het rapport kan een goede basis vormen voor een gesprek tussen ministeries, de gemeenten, de NVVK en andere betrokken partijen. Aan de hand van het rapport wordt gewerkt aan een transparant hulpmiddel dat gemeenten in staat stelt goede berekeningen te maken, bijvoorbeeld van de beslagvrije voet. Hij vindt het een sympathiek voorstel om een aanmeldingsbrief bij de schuldhulpverlening te gebruiken als blokkade tegen schuldeisers en zegt toe dat hij in overleg met de NVVK en eventueel met de financiële sector zal bekijken hoe dit staande praktijk kan worden. Op grond van de wetgeving is de bedoelde nabetaling pensioenuitkering inkomen en daarmee vatbaar voor beslag. De pensioenuitkering valt onder de regeling van de beslagvrije voet van 90%; de rechter kan in voorkomende gevallen bij de WSNP de beslagvrije voet met een nominaal bedrag verhogen in verband met noodzakelijke maandelijkse uitgaven van de schuldenaar. Bovendien wordt bij personen boven de 65 jaar uitgegaan van een hogere norm dan de bijstandsnorm. Hij ziet dan ook geen reden om de norm bij te stellen. Hij is bereid een bemiddelende rol te spelen in de Utrechtse zaak. Er is geen sprake van betutteling door het kabinet, maar van het zoeken naar een goede balans tussen het geven van invulling aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en tegelijkertijd waar nodig het bieden van bescherming. Hij is bereid zich te vergewissen van de zienswijze van zijn collega van Justitie over het voor beslag in aanmerking laten komen van immateriële schadevergoedingen. Toezeggingen De minister komt voor Prinsjesdag met een vervolgrapportage, met name over de stand van zaken rondom de Pandhuiswet De minister informeert de Kamer voor de zomer over de voortgang van de gesprekken over de aangescherpte kredietwaardigheidsnormen en de handhaving ervan. De minister komt binnen een maand met een brief over de stand van zaken rondom de waarschuwingen in kredietreclames en over de mogelijkheden tot versnelling. De staatssecretaris geeft na het zomerreces inzicht in de problematiek rond de wachtlijsten, wat gepaard zal gaan met een kabinetsreactie. De staatssecretaris komt voor de zomer met een reactie op het rapport van de LOSR. De staatssecretaris overlegt met de minister van Justitie over de kwestie van de immateriële schadevergoedingen en informeert de Kamer hierover. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Wit De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Blok De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Post Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 324 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 942 Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Nr. 38 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 6 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 405 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 911 Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot

Nadere informatie

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 26 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 juni 2008 De vaste commissie voor Financiën 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 333 ICT-project huur- en zorgtoeslag Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 februari 2008 De commissies voor de Rijksuitgaven 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XV Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006 Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2007

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten Nr. 36 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 093 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 036 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) 28 122 Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 344 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 941 Kredietcrisis 2008/2009 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 februari 2010 De commissie voor de Rijksuitgaven 1, de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 106 Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 77 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 892 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 607 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervraag/vragen van het lid Karabulut

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervraag/vragen van het lid Karabulut De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 037 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 833 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 67

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 49

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 492 Fiscale vergroening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 474 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich 2009Z16563 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht DSB haalt alles uit de kast bij schuld. (Ingezonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 774 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 708 Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) 29 507 Regels voor de financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 046 Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 175 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie