SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB"

Transcriptie

1 SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB Zie voor het werkplan en de aanpak de SORES handleiding NB Het doel van deze lijst met aandachtspunten is om een discussie met het management en de medewerkers in een bedrijf te krijgen over allerlei zaken waar ze in de praktijk van alledag vaak makkelijk langs lopen. Het gaat erom dat men weer een totaal beeld krijgt over alle aspecten die te maken hebben met hoe het er in een bedrijf voor staat en wat er plaatsvindt. Dat moet dan steeds bekeken worden in het licht van vragen als: is dit wel zo gewoon?, is dit wel acceptabel?, kunnen we hier wel zo mee doorgaan, op den duur (en zo niet waarom?), Kan dit niet handiger, goedkoper, slimmer etc.? het vormt de basis om uiteindelijk eens te kijken of een echt strategische aanpak van duurzaamheid, op specifieke issues, niet verstandig is. De lijst wordt meestal gebruikt door studenten die in het kader van projecten in bedrijven gaan kijken, wat er rond duurzaamheid speelt. Vanzelfsprekend kan een bedrijf dat ook zelf doen. Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 1 van 18

2 Lijst 0 VOORBEREIDING Voorbereiding 1 ste blok Intake/start Opmerkingen Bekijk de websites van het bedrijf, vraag zoveel mogelijk relevante documentatie op en bestudeer die. Introductie/rondleiding Opvragen/doornemen rapporten, verslagen [jaarverslagen, maar bijvoorbeeld ook rapporten van eerdere onderzoeken], vergunningen vergunningsaanvragen, etc. Identificatie cruciale personen voor: A. algemeen beleid [tactisch/strategisch niveau]; B. technologie [productieprocessen, R&D]; C. marketing; D. Health-Safety-Environment. Afspraken maken met deze personen voor interviews. Organogram. Als het bedrijf deel is van een groter geheel, geef dan ook in een schetsmatig organogram de plaats aan van je bedrijf. Maak schematische aanzetten voor Process Flow Diagrams van de productie en/of logistieke processen [afhankelijk van de aard van het bedrijf] en zet daarin/daarbij kwantitatieve/kwalitatieve gegevens over grondstoffen, producten, afval [bodem/water/lucht], energie en intermediaire substanties. Formuleer een profiel van het bedrijf. Duurzame Bedrijfsvoering, Duurzaam Ondernemen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: In het kader van deze checklist worden deze termen als volkomen uitwisselbaar beschouwd. Belangrijk om te bespreken met elke geïnterviewde vóórdat je begint met de Checklist: A. waarom neemt het bedrijf deel aan het project [redenen; verwachtingen]; B. de voornaamste bottlenecks in het bedrijf [de bedrijfsvoering/processen] volgens het bedrijf zelf. Sommige vragen/statements zijn misschien niet van toepassing op "jouw" bedrijf. Zet daar dan "n.v.t." [niet van toepassing]. Als je suggesties hebt voor aanvullende vragen/statements, bespreek ze met de projectleiding!! Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 2 van 18

3 Algemeen Lijst 1a STRATEGIE EN BELEID: INTERN Heeft het bedrijf een [schriftelijk] Profiel geformuleerd met daarin een missie, ambitie en strategie? A. Is dat Profiel bekend onder het personeel? B. Wordt er naar verwezen in bijeenkomsten en rapporten? Uitbrengen verslagen: A. Algemeen jaarverslag [openbaar/beperkt/vertrouwelijk] B. Financieel jaarverslag [openbaar/beperkt/vertrouwelijk] C. Sociaal jaarverslag [openbaar/beperkt/vertrouwelijk] D. Duurzaamheidverslag [openbaar/beperkt/vertrouwelijk] E. Andere verslagen die interessant zijn voor de doorlichting Deelname convenanten? Zo ja, welke? Relatie bedrijf overheid: A. Stelt het bedrijf zich pro-actief op ten aanzien van nieuwe wet- en regelgeving [voorbeelden]? B. Is er een goed contact met lokale en regionale overheden? C. Wordt het bedrijf regelmatig door de overheid gecontroleerd op naleving van regel- en wetgeving? Wat gebeurt er aan imagohandhaving/verbetering van het bedrijf? Financieel Is het financiële beleid schriftelijk vastgelegd? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: A. Zijn de hoofdlijnen van het financiële beleid algemeen bekend? B. Hoe wordt dit onder het personeel bekend gemaakt? Wordt de onderneming gekenmerkt door gelijkmatige winst door de jaren heen? Wordt een investering beoordeeld aan de hand van op papier vastgestelde criteria? In welke volgorde zorgen de volgende criteria voor de doorslag van een investering? A. efficiëntie B. Prijs C. Milieuvriendelijkheid D. Arbeidsomstandigheden Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 3 van 18

4 Worden kosten specifiek toegerekend aan de kostendrager [denk hierbij aan Activity Based Costing of een dergelijke methode]? Is er een vastgesteld jaarbudget en/of meerjaren budget [en wat wordt daadwerkelijk besteed] voor: A. Arbo B. milieu C. kwaliteit D. opleiding Personeel & Organisatie Hoe zijn de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf? A. Welke problemen in de arbeidsomstandigheden zijn bekend? B. Uitgevoerde onderzoeken? C. Wat is het ziekteverzuim over elk van de afgelopen 3 jaren in percentages? D. Wat was de voornaamste reden voor het ziekteverzuim? E. Personeelsverloop over elk van de afgelopen 3 jaren [vaste aanstellingen; percentage van het personeelsbestand]. F. Personeel: percentage allochtonen. G. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers. H. Is er een kantine? Faciliteiten goed/voldoende/minimaal. I. Introductie training nieuwe werknemers. J. Gezondheid: kantoormeubilair volgens ARBO standaards? Communicatie binnen het bedrijf: A. Fysieke afstand management werkvloer. B. Wat zijn de informatiekanalen binnen het bedrijf [instrumenten; van boven naar beneden en v.v.; frequentie; etc.]? C. Kennen management en [vaste] werknemers elkaar persoonlijk? D. Medezeggenschapsraad of iets dergelijks? E. Doorzichtigheid beleid: zijn de werknemers op de hoogte van het beleid? F. Organisatiestructuur: doorzichtig? G. Is er een ideeënbus. Gebruik? H. Wordt er specifiek informatie gegeven over arbeidsrisico s en gerelateerde thema's? I. Video conferencing? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 4 van 18

5 Functioneren: A. Functieomschrijvingen? B. Regelmatige functioneringsgesprekken? C. Regelmatige beoordelingsgesprekken? D. Follow-up? Worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder het personeel? Zo ja, wat zijn de resultaten? Duurzaamheid Betrokkenheid financiers, leveranciers en afnemers bij Duurzame Bedrijfsvoering: A. Zijn de financiers, leveranciers en/of afnemers gevoelig voor Duurzame Bedrijfsvoering? B. Bieden de financiers, leveranciers en/of afnemers voordeliger voorwaarden wanneer het bedrijf aan Duurzame Bedrijfsvoering doet? Stelt het bedrijf duurzaamheidvoorwaarden aan leveranciers? Leven binnen het bedrijf commerciële concepten vanuit duurzaamheidtrends? In hoeverre spelen arbeidsomstandigheden bij leveranciers een rol in het inkoopbeleid van het bedrijf [lage lonen, sweatshops, kinderarbeid; maar ook de "Zwarte Lijst" van de Consumentenbond]? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 5 van 18

6 Markt en klanten Lijst 1b STRATEGIE EN BELEID: EXTERN Hoe aantrekkelijk zijn de producten op de huidige markt. Worden korte, middellange en lange termijn marktverkenningen uitgevoerd? Welke aspecten worden daarin meegenomen? Is er een R&D afdeling binnen het bedrijf? Zo niet, waarom niet? Wat zijn de toekomstverwachtingen voor het product: A. Zal de vraag naar het product blijven? B. Werkt het bedrijf aan nieuwe productlijnen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet? C. Wordt de winstmarge in de vijf volgende jaren naar schatting behouden? [Gelijk, lager, hoger; vermoedelijke oorzaken.] D. Wordt het marktaandeel in de vijf volgende jaren naar schatting behouden? [Gelijk, lager, hoger; vermoedelijke oorzaken]. E. Wordt het marktbereik de komende jaren uitgebreid? Zo ja: specificatie. Is het bedrijf toeleverancier voor andere bedrijven? Of is het een deel van hun productie/procesketen? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: A. In hoeverre is het bedrijf bekend met de ontwikkeling van nieuwe/vernieuwde producten van deze klanten [bedrijven]? B. Werkt het bedrijf mee aan de ontwikkeling van die nieuwe producten? Zo ja: C. Wat zijn argumenten voor de productvernieuwing? D. In hoeverre ervaart het bedrijf die ontwikkeling van nieuwe/vernieuwde producten als een bedreiging? E. Hoe speelt het bedrijf op die ontwikkelingen in? Waar wordt bij de ontwikkeling van het product rekening mee gehouden: A. Ketengerichtheid: zijn onderhoud en eenvoudige vervanging aandachtspunten bij het ontwikkelen van het product? B. Is hergebruik/opwerken van een versleten product een aandachtspunt bij het ontwikkelen ervan? Kan de automatisering geoptimaliseerd worden? Zo ja, hoe? Vinden er investeringen plaats in het verhogen van de efficiëntie [voorbeelden, kostenindicaties]. Worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de klanten? Zo ja, wat zijn hier de resultaten van? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 6 van 18

7 Ketenverantwoordelijkheid. In hoeverre kan het bedrijf door de klant aangesproken worden op: A. de producten B. de processen Leveranciers Besteedt het bedrijf delen van het productieproces uit aan anderen, waaronder transportbedrijven? Zo ja, hoe groot is dat deel van het proces of de processen? Ketenverantwoordelijkheid. In hoeverre kan het bedrijf de leveranciers aanspreken op: A. producten B. processen In hoeverre zijn specifieke grondstoffen of in te kopen tussenproducten een kritisch onderdeel van de productie [maar één leverancier, beperkte beschikbaarheid, [milieu] beleid of politiek issue]? Worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de leveranciers? Zo ja, wat zijn hier de resultaten van? 0mgeving en samenwerking De inpassing van het bedrijf in zijn omgeving: A. Zijn er problemen met de huidige inpassing in de omgeving? B. Woon-werkverkeer: gemiddelde reistijd en meest gebruikt vervoersmiddel. C. Woon-werkverkeer: heeft het bedrijf daarvoor iets geregeld [bv reiskostenvergoeding, stimulering fietsgebruik]? D. Bedrijf gehuisvest op verschillende locaties? E. Bij de vestiging van een nieuw pand wordt rekening gehouden met: bestaande infrastructuur afstand naar bestaande vestigingen mogelijke visuele hinder voor omwonenden. transport van: o producten; o grondstoffen; o medewerkers. Samenwerking met zelfde bedrijf, andere locaties: A. op welke gebieden? B. veel/weinig [per gebied]? C. redenen? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 7 van 18

8 Samenwerking met bedrijven in dezelfde branche: A. op welke gebieden? B. veel/weinig [per gebied]? C. redenen? Samenwerking met andere bedrijven op het bedrijventerrein en/of in de buurt [indien van toepassing]: A. in het kader van een "duurzaam bedrijventerrein" project? B. op welke gebieden? C. veel/weinig [per gebied]? D. redenen om dat wel /niet te doen? Samenwerking met bedrijven die ondersteunende/gespecialiseerde diensten verlenen [dienstverlenende bedrijven zoals transportbedrijven; leveranciers]: A. op welke gebieden? B. veel/weinig [per gebied]? C. redenen? Vergelijkt het bedrijf zichzelf met anderen op de diverse terreinen [benchmarking], en hoe pakt dat uit? Wordt er veel gebruik gemaakt van de expertise van een branchevereniging? Zo ja, hoe? Maatschappelijke rol en acceptatie [business to consumers/st akeholders] Hoe is de relatie met de omgeving? A. Zijn er klachten; en zo ja, welke? B. Zijn er aspecten van het bedrijf die maatschappelijk ter discussie staan of binnenkort kunnen komen te staan? C. Het bedrijf speelt een actieve rol in het buurtleven. Sponsort het bedrijf maatschappelijke projecten en/of activiteiten? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: A. Het bedrijf sponsort maatschappelijke projecten en/of activiteiten d.m.v. het beschikbaar stellen van geld. B. Het bedrijf sponsort maatschappelijke projecten en/of activiteiten d.m.v. het beschikbaar stellen van personeel en ruimte. Worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de omwonenden? Zo ja, wat zijn hier de resultaten van? In hoeverre anticipeert het bedrijf actief op zijn toekomstige maatschappelijke acceptatie, bijvoorbeeld door op de hoogte te blijven van relevante maatschappelijke ontwikkelingen [Rio, Kyoto, Johannesburg, acties van organisaties als Greenpeace]? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 8 van 18

9 Opvallende punten Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 9 van 18

10 Lijst 2 TECHNISCHE BEDRIJFSTYPERING Algemeen Algemene beschrijving bedrijfsprocessen [zie ook lijst 0] Massabalans [Prod. bedrijf] Een massabalans geeft alle inkomende en uitgaande massastromen weer. Een massabalans wordt opgesteld aan de hand van het productieproces, zodat per processtap duidelijk is wat de in- en output is. De hoeveelheden grondstoffen en halffabrikaten die het proces ingaan, moeten er - in andere vorm - ook weer uitkomen: de input is dus gelijk aan de output. Stel zo mogelijk en afhankelijk van de aard van het bedrijf een massabalans op voor alle in- en uitgaande massastromen. Water en grondstoffen die voor energieopwekking gebruikt worden, worden in deze balans niet meegenomen. A. Stel een Proces Flow Diagram [PFD] op van het productieproces. B. Geef per processtap de hoeveelheden inkomende en uitgaande stoffen en producten in kg, m 3, of liter per tijdseenheid. De tijdseenheid moet voor alle materialen gelijk zijn, met een voorkeur voor hoeveelheden per jaar. C. Wanneer de massabalans compleet is, zal bekend zijn welke percentages van de stoffen uiteindelijk effectief in de producten terechtkomen. D. Worden reststoffen en afgewerkte producten als grondstoffen ingezet? Zo ja, in welke mate [percentage of gewicht/volume van grondstoffentotaal; intern in het eigen bedrijf, of extern in andere bedrijven]? E. Wat zijn de beperkingen voor het toepassen van dergelijke "secundaire" grondstoffen [kwaliteit; samenstelling; beschikbaarheid; intern/extern; kosten: per secundaire grondstof]? handig Omrekeningsfactoren 1 kwh = 9 MJ [primaire energie] 1 m 3 gas = 32 MJ ~ 3½ kwh 1 liter olie = 36 MJ ~ 4 kwh Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 10 van 18

11 Goederenstromen [Transport/ opslag] Een goederenbalans geeft alle inkomende en uitgaande goederenstromen weer. Een goederenbalans wordt opgesteld aan de hand van het transport/opslagproces, zodat per stap duidelijk is wat de in- en output is. De hoeveelheden grondstoffen en halffabrikaten die het proces ingaan, moeten er - in andere vorm - ook weer uitkomen: de input is dus gelijk aan de output. Stel zo mogelijk en afhankelijk van de aard van het bedrijf een balans op voor alle in- en uitgaande goederenstromen. Water en grondstoffen die voor energieopwekking gebruikt worden, worden in deze balans niet meegenomen. A. Stel een Proces Flow Diagram [PFD] op van het logistieke proces. B. Geef per processtap de hoeveelheden inkomende en uitgaande goederen in kg, m 3, of liter per tijdseenheid. De tijdseenheid moet voor alle materialen gelijk zijn, met een voorkeur voor hoeveelheden per jaar. Vergeet verpakkingsmaterialen niet! C. Wanneer de massabalans compleet is, zal bekend zijn welke percentages van de stoffen uiteindelijk effectief in de producten terechtkomen. Certificering Certificeringen: A. Welke zijn er? B. Met welke is het bedrijf bezig? C. Welke zijn waarschijnlijk in de toekomst nog nodig? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 11 van 18

12 Veiligheid Hoe is het met de veiligheid binnen het bedrijf gesteld? A. Is er een ARBO coördinator? B. Hebben er ongelukken plaats gevonden binnen het bedrijf? Zo ja, specificeer. C. Worden er brandbare stoffen gebruikt? Zo ja, welke en hoeveel? D. Worden tijdens de processen brandbare of explosieve mengsels gebruikt of gemaakt, eventueel als tussenproduct of bijproduct? Zo ja, bij welke processen; en welke mengsels worden er bedoeld? E. Welke giftige stoffen worden gebruikt/geproduceerd in de productieprocessen? F. Bescherming werknemers tegen contact met giftige stoffen. G. Opslag: risico waarschuwings/informatie plakkaten zoals verplicht door de ARBO. H. Zijn er in het bedrijf regelmatig cursussen/voorlichtingen aangaande gevaarlijke stoffen? I. Geluid: is er sprake van geluidsoverlast? Zo ja: o vorm van overlast; o hoeveel db; o oorzaak [machines, compressoren, pompen, ventilatoren, enz.]. Opvallende punten Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 12 van 18

13 Lijst 3 MILIEU ASPECTEN Algemeen Materiaal en grondstoffen [Introductie bestaande uit kernpunten van dit deel van de checklist] Input productie- of bedrijfsprocessen: A. belangrijkste grondstoffen [afgezien van water, gas], materialen, voorwerpen met een schatting van hun hoeveelheid [gewicht, volume, aantal] B. gevaarlijke/giftige stoffen met een schatting van hun hoeveelheid [gewicht, volume, aantal] C. hoe worden grondstoffen etc. aangevoerd? Output productie- of bedrijfsprocessen [geen afval, water, gas, emissies]: A. belangrijkste stoffen [afgezien van water, gas], materialen, voorwerpen; B. gevaarlijke/giftige stoffen [als product!] met een schatting van hun hoeveelheid [gewicht, volume, aantal]. Van welke grondstoffen is de fysieke/politieke beschikbaarheid een aandachtspunt. Waarom? Energie en water [Ingeval het een productiebedrijf betreft] A. Stel aan de hand van het PFD een energiebalans op, waarin per processtap is aangegeven wat de input en output is. Buiten de hoeveelheden energie moeten ook de energiebronnen [gas, olie, elektriciteit] en de vorm [bv warmte] van de energie bekend zijn. Alles in MJ of MWh. Vergeet niet af te ronden! B. Is er een beeld van de optimale cq minimale hoeveelheid energie nodig voor een product ten opzichte van de feitelijk verbruikte hoeveelheid? [De minimale hoeveelheid energie is de energie die chemisch/fysisch in het product wordt opgenomen.] [Ingeval het een andersoortig bedrijf betreft] A. Hoeveel elektriciteit [in MJ of MWh] wordt per bedrijfsafdeling/unit gebruikt? B. Hoeveel gas/olie [in MJ of MWh] wordt per bedrijfsafdeling/unit gebruikt? Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 13 van 18

14 A. Wat zijn de energiekosten op jaarbasis? Hoeveel energie is dat in MWh? B. Zijn er belangrijke fluctuaties in het energieverbruik? Zo ja, waarom? C. Wordt energie deels zelf opgewerkt en/of teruggewonnen; hoe en hoeveel [in kwh of MWh]. D. Gebruik alternatieve energiebronnen [specificatie]? A. Stel een waterbalans op voor alle in- en uitgaande waterstromen. B. [Ingeval het een productiebedrijf betreft] Geef per processtap van het PFD aan wat de in- en output van water is. C. Hoeveel water wordt er op jaarbasis verbruikt, onderverdeeld naar oorsprong/kwaliteit en naar procesonderdeel [en kantoor]? D. Verontreinigd water: hoeveel afgevoerd, met welke verontreinigingen [aard, hoeveelheid/concentratie], kosten. E. Waterzuivering: beknopte specificatie behandelingstechnieken, capaciteit, etc. Afval Hoe wordt er met de afvalstromen om gegaan? A. worden gegevens bijgehouden van de afvalproductie [gespecificeerd]? B. kosten afvalverwerking? C. wordt er gebruik gemaakt van recycled papier, cartridges, etc.? D. wordt verpakkingsmateriaal hergebruikt? Zo ja, hoe? E. hoe worden afvalstromen [vast-vloeibaar-gasvormig] afgevoerd? F. wat is het percentage Chemisch Afval van de totale hoeveelheid afval? G. zijn er programma s t.a.v. reductie materiaalgebruik, afvalpreventie en/of besparing? Milieubelasting en risicobeheersing Zijn er emissies naar water, lucht en/of bodem? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: A. Wat is de aard en omvang van reguliere emissies? B. Oorzaken van die emissies [procesonderdeel, chemische samenstelling en hoeveelheden]. Zijn er recent incidenten geweest die tot grote emissies naar lucht, water of bodem hebben geleid? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: A. aard, omvang; B. welke maatregelen zijn genomen; C. zijn dit risico s die altijd bij dit soort activiteiten horen Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 14 van 18

15 Hoe wordt er binnen het bedrijf omgegaan met milieubelasting en risico s voor de omgeving? A. Is er een Environment, Health & Safety coördinator? B. Voldoen de opslagplaatsen voor grondstoffen, producten, chemicaliën, etc. aan de verordeningen/richtlijnen? C. Houding gemiddelde werknemer tav milieukwesties? A. Hoe wordt er met knelpunten omgegaan binnen het bedrijf? B. Bestaat er een knelpunten onderzoek? C. Is er een Plan van Aanpak om knelpunten te verhelpen? D. Wordt daarbij naar de activiteit als geheel gekeken of alleen naar het specifieke knelpunt? Invloed op omgeving Wat is de invloed van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving: A. geur B. geluidsoverlast C. rommel in de openbare ruimte D. drukte Overleg met particulieren en/of bedrijven in de omgeving over impact bedrijfsactiviteiten? Vergunningen A. Hoe is de vergunningensituatie binnen het bedrijf? B. Zijn nieuwe vergunningen noodzakelijk? Zo ja, op welk gebied? C. "Licence to operate": Hoe ziet de vergunningensituatie er vermoedelijk over vijf jaar uit, met name t.o.v. de buurt / regio? Opvallende punten Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 15 van 18

16 Lijst 4 DE WAARNEMING DOOR DE WERKNEMERS Er is een duidelijke taakomschrijving voor mijn functie. Is er tevredenheid over de functie? A. In mijn functie ben ik bevoegd om zelf beslissingen te nemen. B. In mijn functie heb ik de vrijheid om mijn werkzaamheden zelf te plannen. C. Ik heb carrièremogelijkheden binnen het bedrijf. D. Ik ben tevreden met de kwaliteit van de terugkoppeling op mijn functioneren. E. Wanneer ik maatwerk lever ben ik op de hoogte van de wensen [en eisen] van de klant. F. Mijn functie biedt voldoende variatie in werkzaamheden. G. Ik heb de mogelijkheid om in functie te rouleren. H. Er zijn scholings/cursusmogelijkheden. I. Mijn werk is lichamelijk niet te zwaar. J. Ik hoef niet te vaak over te werken. K. Mijn functie levert geen stress op. L. Mijn functie komt overeen met mijn capaciteiten. M. Ik vind dat ik werk doe dat bij mij past. Arbeidsinhoud Arbeidsomstandigheden Is er een veiligheidsbeleid geformuleerd? A. Ik ken de inhoud van het veiligheidsbeleid. B. Ik heb veiligheidsinstructies gehad. C. Er is controle [frequentie?] op naleving van de veiligheidsregels. D. In de fabriekshal draag ik voldoende bescherming [welke?]. Bereikt het veiligheidsbeleid zijn doel? A. Op mijn afdeling zijn geen ongelukken gebeurd waarbij een arts geraadpleegd moest worden. B. In mijn functie komen geen beroepsgebonden ziektes voor. C. In het bedrijf zijn geen machines en/of stoffen die gevaarlijker zijn dan nodig is. Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 16 van 18

17 Is er tevredenheid over de werkplek? A. Mijn werkplek is zodanig ingericht dat ik geen lichamelijke klachten krijg [specificatie voorzieningen cq ontbrekende voorzieningen]. B. Op mijn werkplek is geen schade aan apparatuur door slecht onderhoud of verkeerd gebruik [als er schade is geweest: specificatie]. C. De temperatuur op mijn werkplek is prettig. D. Het licht op mijn werkplek is prettig. E. Op mijn werkplek is geen sprake van overlast door lawaai en/of stank. Loopt de communicatie binnen het bedrijf goed? A. Er vindt regelmatig [frequentie?] werkoverleg plaats. B. Tijdens werkoverleg wordt rekening gehouden met mijn mening. C. Ik kan goed met mijn werkgever communiceren. D. Wanneer ik een conflict heb met mijn werkgever of met een collega wordt dit passend opgelost. Er worden voldoende personeelsactiviteiten georganiseerd. [Welke?] Ik vind dat het bedrijf een goed imago heeft. Ik heb het gevoel dat ik iets voor de onderneming beteken. Er wordt zorgvuldig omgegaan met klachten van het personeel. Er hangt een prettige sfeer op mijn afdeling. [Waarom?] Wordt er binnen het bedrijf gediscrimineerd? [Zo ja, op wat voor manier?] Arbeidsverhoudingen Arbeidsvoorwaarden Is er tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden? A. Ik ben tevreden over de hoogte van mijn salaris. B. Het is mogelijk om grotendeels zelf te bepalen wanneer ik mijn vakantiedagen opneem. C. Ik ben tevreden over mijn werktijden. [Wat zijn die?] D. Wanneer ik aan het werk ben is er de mogelijkheid van kinderopvang E. Het bedrijf betaalt mee aan externe kinderopvang. Ik ben trots dat ik werk voor dit bedrijf [waarom?]. In geval van gedwongen ontslag [niet door eigen toedoen] is er een afvloeiingsregeling. Minderheden, gehandicapten en herintreders krijgen een eerlijke kans om aangenomen te worden. Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 17 van 18

18 Gedragscode personeel De gedragscode is schriftelijk vastgelegd. A. De inhoud van de gedragscode is bij mij bekend. B. In de gedragscode staat dat discriminatie niet getolereerd wordt. C. Er worden regelmatig [hoe vaak] voorlichtingen en cursussen voor het personeel georganiseerd waarbij de nadruk ligt op de gedragscode. D. Overtreders van de gedragscode worden daarop aangesproken en eventueel bestraft. Corruptie komt niet in de onderneming voor. Bij aanname van nieuw personeel wordt gekeken naar de capaciteiten van de persoon en niet naar de afkomst. Bij het aannemen van nieuw personeel worden mannen en vrouwen gelijkwaardig behandeld. Vrouwen en mannen hebben gelijke kansen op promotie. Als het financieel slechter gaat met het bedrijf worden werknemers zo lang mogelijk in dienst gehouden. Gegevens van personeelsleden worden vertrouwelijk behandeld. Nieuwe werknemers worden voorgelicht over hun taken en verantwoordelijkheden op alle relevante gebieden, waaronder milieu. Er wordt aandacht besteed aan orde en netheid op het terrein. Opvallende punten Sores aandachtspuntenlijst versie Pagina 18 van 18

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving.

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving. Protocol Quickscan 1. Algemeen Werkgevers Servicepunt Haaglanden heeft een Quickscan ontwikkeld waarmee, op een snelle manier inzicht kan worden verkregen in de mogelijkheden voor het creëren van arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

MVO vanuit marktperspectief - een strategische aanpak -

MVO vanuit marktperspectief - een strategische aanpak - MVO vanuit marktperspectief - een strategische aanpak - Een praktische training over maatschappelijk verantwoord ondernemen voor KMO s Harelbeke, 6 juni 2007 Agenda De omgeving van KMO s hecht steeds meer

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014 Blauwzaam Bijeenkomst Energie Convenant 1 4 februari 2014 Waarom MVO? Innovatiever, efficiënter groter aanpassingsvermogen/minder afhankelijk Kostenbesparing minder afval, lagere energiekosten, minder

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5%

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5% Bedrijf: Adres: Plaats: Vloeroppervlak [m²]: Verslag periode Datum verslag NIBE bv Bussumergrindweg 1b, 1406 NZ Bussum 72 1 januari tot 31 december 1 januari 2016 MVO-impact indicatoren NIBE bv NL NL NL

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure Vragen over de functie Een aantal voorbeelden van vragen die je tijdens het gesprek over de functie kunt stellen: Waarom is deze functie vrijgekomen? Wat kan ik van u verwachten op het gebied van ontwikkeling

Nadere informatie

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen?

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Welke invloed heeft u op uw toeleveringsketen? En hoe kunt u invloed uitoefenen om uw (in)directe toeleveranciers maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Praktische hulpmiddelen voor IMVO

Praktische hulpmiddelen voor IMVO Praktische hulpmiddelen voor IMVO SER IMVO werkconferentie 21 juni 2011 Globalisering: complexe toeleveringsketens 8 juni 2011 Spectaculaire groei van producten met Max Havelaar keurmerk 10 juni 2011 Nederlandse

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek :

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : TOELICHTING: Dit formulier is bedoeld als leidraad voor het functioneringsgesprek. Het is

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

EERLIJK ZAKENDOEN / DUURZAAM INKOPEN

EERLIJK ZAKENDOEN / DUURZAAM INKOPEN WAT EN HOE? EERLIJK ZAKENDOEN / DUURZAAM INKOPEN Bijeenkomst PPP, Soest Gerdien Dijkstra 7 juni 2016 OVER MVO NEDERLAND NETWERK: > 2.200 BEDRIJVEN MET MVO-AMBITIE MKB (>1500 wv 40 in Koplopernetwerk) Grote

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Praktische duurzaamheidsoptimalisatie van productieprocessen met behulp van materiaalstroom en levenscyclus analyse

Praktische duurzaamheidsoptimalisatie van productieprocessen met behulp van materiaalstroom en levenscyclus analyse Praktische duurzaamheidsoptimalisatie van productieprocessen met behulp van materiaalstroom en levenscyclus analyse Frank Pierie Onderzoeker Hanzehogeschool Groningen 2/14/2017 1 Agenda 1. Introductie

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie