KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid"

Transcriptie

1 KVGO in actie Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid Februari 2012

2 1. ENERGIEBESPARINGEN & MILIEU ENERGIEBESPARINGEN MJA-energie Grafimedia Voorwaarde om een MJA3-Enegrievconvenant af te sluiten is dat ongeveer 80% van het verbruik van de bedrijfstak wordt gedekt door de deelnemers. Er hebben zich nog te weinig bedrijven zich aangemeld. Indien er te weinig toetreders zijn dan kunnen deze met instemming van het ministerie van Economische zaken, landbouw en Innovatie mogelijk ondergebracht worden onder de MJA-groep overige bedrijven. Begin januari 2012 volgt een herinneringsactie. Eind februari 2012 wordt bekeken hoe verder te gaan indien de 80% niet wordt bereikt. Lichtplan Philips/Greendeal MKB-Nederland Lichtplan Philips Losstaand van de MJA is het KVGO is al in bespreking met Philips om te komen tot een lichtplan om versneld over te stappen op energiebesparende verlichting waarbij de leden niet hoeven te investeren maar de kosten worden terugbetaald uit de energiebesparing over bepaalde periode. Een lichtplan maakt ook onderdeel uit van een MJA. Gebleken is dat op verlichting bij alle leden nog veel te besparen is: soms tot wel 70%. Bij de uitwerking van een lichtplan met Philips wordt ook gekeken hoe we de niet MJA-bedrijven ( energierekening < ,-) kunnen bereiken. In februari 2012 zijn er vervolgbesprekingen met Philips. Greendeal MKB-Nederland E.e.a. past ook in de greendeal die MKB-Nederland met de overheid heeft afgesloten om het MKB te verduurzamen. Het gaat hierbij met name om het laaghangend fruit binnen te halen e.e.a. sluit aan bij het lichtplan. Gekeken wordt hoe e.e.a. op elkaar kan worden afgestemd. Er komt mogelijk een speciaal financieringsfonds hiervoor. Overleg SEI/Essent over verduurzaming Begin 2012 wordt met Essent verder gesproken op welke concrete terreinen er kan worden samengewerkt om invulling te geven aan het verduurzamingselement van de Raamovereenkomst tussen SEI en Essent. De SEI heeft Essent laten weten dat zij vindt dat dit element niet goed tot zijn recht komt. 2

3 MILIEU Inspectie vloeistofdichtheid bedrijfriolering. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat er geen verplichting is voor het inspecteren van de bedrijfsriolering. Door een langdurige lobby hebben we een dergelijke verplichting uit de ontwerpnorm AS SIKB 6700, 'Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen weten te halen die via een de Nederlandse richtlijn bodem (NRB) de status van pseudowetgeving had gekregen. In de norm is het nu nog alleen een aanbeveling. Afvalbrief Atsma november 2011 Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 25 augustus een brief aan de 2e Kamer gestuurd over het inperken en voorkomen van afval. In de brief deelt hij o.a. mee dat hij laat onderzoeken of plastics folies om tijdschriften en reclame kunnen worden uitgebannen en vervangen door andere alternatieven. Verder wil hij laten onderzoeken of de verspreiding van drukwerk verder kan worden gedigitaliseerd. Ook laat hij zich negatief uit over de milieudruk van papier zonder dat e.e.a. vergeleken is met de milieudruk van digitale toepassingen. Als positief voorbeeld om afval te voorkomen wordt de oprichting van de milieucirkels (duurzaamheidscirkels) genoemd. Op initiatief van het KVGO is er een ketenoverleg geweest dat uitmondde in gezamenlijke lobby in PRN-verband waarbij een lobbybureau is ingeschakeld bekostigd door de PRN en de verspreiders. In oktober is er per brief bezwaar gemaakt tegen de Afvalbrief en verzocht om overleg met de minister. Het gesprek met het ministerie is in november geweest. De ambtenaren zijn zelf achteraf ook wat ongelukkig met het ongenuanceerde beeld in de brief. Het ministerie vindt preventie zelf een belangrijk onderwerp. Gedacht wordt om een Green Deal te sluiten om het inzamelingspercentage om hoog te krijgen. CO 2 -voetafdrukdiscussie vindt miniserie een dooddoener computergebruik dring je toch niet terug en servers staan er al. N.a.v. bespreking is de position paper aangepast. Behandeling van de Afvalbrief is uitgesteld en vindt plaats in maart Voorafgaand vinden er gesprekken plaats met Kamerleden. Zie ook het punt Imagoverbetering. Imagoverbetering Duurzaamheidskringen De duurzaamheidskringen dragen ook gezien de afvalbrief bij de imagoverbetering van de bedrijfstak. Op de bijeenkomst van een duurzaamheidskring was ook een gedeputeerde aanwezig. Die was onder 3

4 de indruk van de duurzaamheidactiviteiten die in de bedrijfstak zijn verricht en gaat ook een goed woord voor de bedrijfstak doen bij staatssecretaris Atsma. Het KVGO heeft de PRN-directeur in contact gebracht met de gedeputeerde. - Lespakketten PRN zal een bijdrage vestrekken aan het IPK voor het maken van een lespakket voor de imagoverbetering van drukwerk. Verpakkingenbelasting Verpakkingenbeslasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. Wat dit voor gevolgen heeft voor de monitoring die door de belastingdienst ook voor het ministerie van I&M wordt gedaan i.v.m. de AMvB verpakkingen en papier en karton, is niet duidelijk. Over de monitoring zal in 2012 verder gesproken worden met het ministerie ter uitwerking van de Raamovereenkomst II met Nedvang (bedrijfsleven) waarin ook PRN zitting heeft. In 2012 meer duidelijkheid. Wijziging bijlage Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval De Europese Commissie wil de bijlage van deze richtlijn wordt aangepast met o.a. nadelige gevolgen voor de etikettendrukkers omdat het rugmateriaal van zelfklevende etiketten wordt bestempeld als afval. N.a.v. lobbyactiviteiten o.a. van Finat en het KVGO heeft een eerste voorstel het niet gehaald omdat voor verscheidene onderdelen geen meerderheid te vinden was bij de vertegenwoordigers van de Lidstaten o.a. i.v.m. het voorstel om rugmateriaal van zelfklevende etiketten te bestempelen als afval. De Europese Commissie heeft het voorstel aangepast maar o.a. niet op dit punt. Op 12 december is daarom het voorstel weer afgestemd door de Nationale vertegenwoordigers. De EC legt nu het voorstel voor aan de Raad van Ministers die het met gekwalificeerde meerderheid moet aanvaarden. Het is dus nog afwachten of het voorgestel aanvaard zal worden de lobbyactiviteiten gaan verder. De aanpassing van deze bijlage is van belang voor de uitleg van bepaalde begrippen i.v.m. lopende bezwaarschriften een beroepsprocedure tegen de verpakkingenbelasting: o.a. of siliconenpapier afval is of een onderdeel van het product zelfklevend etiket. Wordt het als afval bestempeld dan moeten verscheidene leden met terugwerkende kracht hierover verpakkingenbelasting betalen en rest hen alleen een Europees rechtelijke procedure om hieronder uit te komen. In februari 2012 wordt een uitspraak verwacht van de belastingrechter te Den Haag. 4

5 CO2-rekenmodule De website is in de lucht zie Ondertussen zijn er 2 bedrijven in Nederland al gecertificeerd en lopen er 2 certificatieprocessen. Het systeem voldoet aan ISO Product Footprint Category Rules (PFCR) voor Papier De Europese Commissie de Confederatie van de Europese papierindustrie (CEPI) werken samen om Product Footprint Category Rules (PFCR) voor papier te ontwikkelen die eind 2011 af moeten zijn. De PFCR s geven gedetailleerde richtsnoeren hoe men een onderzoek naar de ecologische voetafdruk moet uitvoeren ( In Intergraf-verband is commentaar gegeven aan de Europese Commissie omdat Intergraf zich zorgen maakt dat het resultaat te veel met algemene gegevens werkt waardoor een onderlinge vergelijke van de papiersoorten op hun CO 2 - voetafdruk niet mogelijk is. Europees milieukeur (Ecolabel) krantenpapier Verwacht wordt dat deze in maart 2012 wordt vastgesteld. Knelpunt hier is de eis over het minimumpercentage gerecycleerd papier. Europees milieukeur (Ecolabel) drukkerijen. Verwacht wordt dat deze in maart 2012 zal worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de gehele drukkerij moet worden gecertificeerd. De Europese milieukeur lijkt veel op de Nederlandse duurzaamheidscriteria. Op grond van de Nederlandse duurzaamheidscriteria mag je geen producten gebruiken die met bepaalde H/R-zinnen zijn geclassificeerd. Echter in het Ecolabel mogen in de producten zelf geen stoffen zitten die geclassificeerd zijn met de in de milieukeur verboden H/R zinnen. Vermoedelijk is daardoor het milieukeur onbruikbaar. De bepaling inzake CRM-stoffen vormt een probleem voor met name diepdrukbedrijven die zelf hun cilinders verchromen hebben met mag deze producten zelfs niet in huis hebben. In Nederland mag je de verboden producten wel in huis hebben maar je mag ze niet gebruiken voor het drukken van producten die moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Voor de milieukeur mag je deze verboden producten zelfs niet in huis hebben. O.a. hiertegen is in Intergraf-verband bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet overgenomen zoals uit de laatste ontwerpversie blijkt. Er zijn verder nog een aantal andere bezwaren tegen zijn. De vertegenwoordigers van de Nationale Milieukeurorganisaties moeten uiteindelijk instemmen met het eindvoorstel. Op het verzoek van het KVGO stelt Intergraf een brief met aanwijzingen voor haar leden op om de Nationale Milieukeurorganisaties op een gecoördineerde wijze te beïnvloeden. Op dit ogenblik wordt opnieuw lobbywerkzaamheden verricht. 5

6 Chroom Chroom (VI) Een mogelijk verbod van zeswaardig chroom op basis van REACH in 2016 treft verchroomde cilinders o.a. voor illustratie- en verpakkingsdiepdruk. Ter uitvoering van REACH is begonnen met procedures om het gebruik van zeswaardig chroom te verbieden dat o.a. wordt gebruikt om het chroom van de mantel van bepaalde diepdrukcilinders te harden. Alleen voor het gebruik en de toepassingen, waarvoor autorisatie is aangevraagd en verkregen is, mag Chroom(VI) onder bepaalde condities en voor bepaalde tijd dan nog worden gebruikt. Er is daarom een Europees Consortium gevormd waaraan via een Nederlands consortium ook de KVGO-leden RSDB en Biegelaar aandeel nemen. Indien blijkt dat een autorisatie mogelijk is, wordt begonnen aan fase 2. In fase 2 moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn en met een sociaaleconomische analyse moet worden aangetoond de gevolgen voor de gezondheid en milieu minder zijn dan de gevolgen voor de economie als de stof niet meer beschikbaar is. Autorisatie wordt verleend voor een bepaalde termijn. Normaal is dat 2 tot 4 jaar, hoewel dat in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 12 jaar. Binnen die tijd wordt het bedrijf geacht aan een alternatief te werken. Een plan daartoe moet nadrukkelijk in de autorisatieaanvraag vermeldt worden. Chroom (III) Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft onlangs 20 nieuwe stoffen waaronder een aantal Chroomverbindingen op basis van driewaardig chroom in behandelingen genomen voor mogelijke plaatsing op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (Candidate List of Substances of Very High Concern). Afwachten is of en welke chroomverbindingen op de lijst komen. Aanpassing Activiteitenbesluit/wijziging milieuvergunningenstelsel Het activiteitenbesluit wordt aangepast: verpakkingsdruk, flexo, heatset, rotatieoffset worden er onder gebracht. In 2012 verschijnt het ontwerpbesluit, moeten de aanpassingen ingaan. Alleen IPPCbedrijven blijven vergunningsplichtig. Echter er zullen niet meer volledige vergunningen worden geschreven maar de van toepassingzijnde bepalingen uit het activiteitenbesluit zullen op deze bedrijven van toepassingen worden verklaard en er komen alleen nog wat aanvullende bepalingen in de vergunning. Bedrijven moeten goed controleren of o.a. hun huidige geluidsnormen ruimer zijn. Ook IPPC-bedrijven moeten dit doen omdat bepalingen uit het activiteiten besluit van toepassing worden verklaard op de IPPC-bedrijven. 6

7 Verder wordt het beleid kleine ketels (400kw - < 1 Mw) en het Besluit emissies middel grote ketels (BEMS vanaf 1 Mw) geïntegreerd in het activiteitenbesluit. Voor ketels < 400 Mw gelden de bepalingen van de Europese richtlijn Ecodesign. Op de aanpassingen de aanpassingen zijn in VNO-NCW-verband bezwaren ingediend. Over de integratie van BEMS is al een KVGO-publicatie. Over de kleine ketels komt nog een aanvullende publicatie. Nadat de wijzigingen van het activiteitenbesluit van kracht worden wordt pas de Actviteitenbesluitinternetmodule (AIM) aangepast. Dan wordt pas echt zichtbaar of er nog onvoorziene gevolgen zijn voor de drukkerijen. Omzetting Richtlijn Industriële Emissies/Nationale kop Het ministerie van I en M wil veel strengere minimum emissie-eisen dan de IED eist en wil bovendien geen gebruik maken van de afwijkingsbepalingen in de IED en wil e.e.a. omzetten via het activiteitenbesluit. De leden die nu een IPPC-vergunning hebben zouden daardoor in de toekomst te maken kunnen krijgen met een nationale kop. VNO-NCW heeft hiertegen al bezwaar gemaakt. Routekaart Klimaat 2050 (koolstofarme economie) De routekaart verkent paden naar een reductie van EU broeikasgasemissies met 80-95% in 2050 ten opzichte van De Commissie concludeert op basis van een modelanalyse dat een reductie van 80% haalbaar is met de inzet van bestaande technologieën, zonder gedragsverandering en zonder aankoop van reducties in derde landen. Volgens de analyse kan een kosteneffectief en geleidelijk emissiepad naar 80% reductie in 2050 in de EU lopen via tussenstappen van 25% in 2020, 40% in 2030 en 60% in De Commissie stelt geen herziening van de 2020 klimaatdoelstelling voor. De routekaart zal onder andere worden uitgewerkt in sectorspecifieke emissiereductiestrategieën, waaronder de Energieroutekaart 2050 (welke eind 2011 wordt verwacht) en het al verschenen Witboek Transport. Het CBP heeft een in een notitie van de gevolgen voor Nederland doorberekend. Er wordt uitgegaan van een welvaartverlies van 1% in de EU. In Nederland is dit minimaal het dubbele indien men de bestaande energiebelastingen niet verlaagd door de stapeling van de CO 2 -prijs op de bestaande energiebelastingen die in Nederland relatief hoog zijn t.o.v. het Europees gemiddelde. Conclusie voor Grafimedia: noodzaak tot verduurzaming is extra groot gezien het energieverbruik van de sector. Grondstoffenschaarste en duurzame grondstoffen (Routekaart Resource Efficiency ) De Europese Commissie de Commissie stelt zich met de routekaart tot doel om tot een ontkoppeling te komen van economische groei en groei in 7

8 grondstoffengebruik c.q. de milieudruk die winning van grondstoffen vraagt. Grote internationale bedrijven hebben al/of zijn bezig te kijken wat de gevolgen zijn van schaarste en welke alternatieven zij hebben hierbij in beschouwing nemend de positie van China o.a. wat de levering betreft van zeldzame aardmetalen. E.e.a. heeft ook gevolgen voor het ontwikkelen van een Nederlands duurzaamheidbeleid. Het ministerie van I & M VNO-NCW bereidt een standpunt bepaling voor. Conclusie voor Grafimedia: e.e.a. kan gevolgen hebben: bijvoorbeeld in de concurrentie van het inzetten van vezels voor papier of voor biomassa en bij machines waarin zeldzame aardmetalen nodig zijn (o.a. voor computers). De ministeries van E, L& I en I & M willen samen met het bedrijfsleven tot een uitwerking en plan van aanpak te komen om de voorzieningszekerheid voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Het ministerie van EL&I wil voor zomer 2012 een kamerbrief versturen waarin deze samenwerking wordt omschreven en wat de stand van zaken is van het grondstoffenbeleid. In VNO-NCW-verband is daarvoor een uitgangspuntennotitie gemaakt. PGS-rapporten PGS 31/ Inspectieverplichtingen Er wordt gewerkt aan PGS 31: Overige vloeistoffen - Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Deze moet begin 2012 in concept worden gepubliceerd. KVGO neemt deel aan het overleg en heeft tezamen met andere brancheorganisaties al bezwaar gemaakt tegen de frequentie van inspectieverplichtingen en geëist dat de noodzaak van inspecties en de frequenties worden onderbouwd. Met het ministerie van I en M is o.a. al besproken dat de noodzaak van inspecties en de frequenties daarvan in het activiteitenbesluit moeten worden vastgelegd en niet in pseudowetgeving die ook nog eens door verwijst naar andere normen met inspectieverplichtingen. Daarom is onder druk van het bedrijfsleven is de verwijzing naar BRL K903 (Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)) eruit gehaald en zullen de eisen opgenomen worden in de PGS zelf. Hierdoor worden allerlei onnodige keuringseisen voorkomen. Ergens in 2012 wordt deze PGS vastgesteld. PGS 19, 28, 30 stand van zaken PGS 28 (Vloeibare Brandstoffen ondergrondse tankinstallaties) en PGS 30 (Vloeibare aardolieproducten buitenopslag in kleine installaties) gereed ter commentaar, werkgroep herziening PGS 19 (Opslag van propaan) is opgericht. 8

9 Omgevingswet De overheid werkt op aandringen van het bedrijfsleven aan een omgevingswet. Het omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water) is momenteel veel te complex. Het bevat meer dan 60 wetten, ruim 100 algemene maatregelen van bestuur (AMvB s) en honderden ministeriële regelingen. Daarbij gaat het niet zozeer om de inhoud van die regels als wel om het herschikken van die regels volgens de structuur van het Europese recht, waarbij er meer samenhang komt tussen de verschillende soorten regelgeving; de besluitvorming wordt sneller, goedkoper, voorspelbaarder; nationale koppen op EU-regels moeten voorkomen worden. Eind 2011 moet de eerste wettekst gereed zijn en op 1 januari 2013 moet de Omgevingswet in werking treden. Na deze wetgevingswerkzaamheden komen de AMvB s (meer onderwerpinhoudelijk) aan de beurt. KVGO dringt aan alleen de nieuwe wet van kracht te laten worden als ook de AMvB s en ministeriële regels geïntegreerd zijn en dat er een goede omgevingswetinternetmodule komt waarin de postcode met de verschillende regels, bestemmingsplannen etc. gekoppeld zijn zodat een ondernemer indien hij zich ergens wil vestigingen meteen kan zien waarmee hij te maken krijgt. Dit is des te meer nodig omdat ook al de Activiteitenbesluitinternetmodule (AIM) steeds ondoorzichter wordt met elke wijziging. 9

10 2. ARBO Rapport arbeidsinspectie Grafimedia Het rapport is ter commentaar ontvangen. Het definitieve rapport verschijnt begin Het aantal overtredingen is wat gedaald maar ligt nog aan de hoge kant. Wel heeft de AI een positieve indruk van de bedrijfstak en vindt daarom voorlopig een algemene bedrijfstakcontrole niet meer nodig. Zodra het rapport openbaar is zal e.e.a. worden gepubliceerd. Uitbreiding RI&E/Grafimedia Aan de ROGB is voorgesteld de huidige RI&E om te zetten in een internetversie en op verschillende punten te verbeteren en uit te breiden. Het begrotingsvoorstel moet nog worden goedgekeurd. Verder wordt de Branchecatalogus binnenkort uitgebreid met een brochure voor bedrijfshulpverlening en een voor de inrichting van gebouwen. Adviesaanvraag aan SER over Hittestress Men kan niet komen tot een grenswaarde. Geen nieuws Ethanol Ethanol staat sinds 2008 op de Nederlandse lijst van kankerverwekkende stoffen en moet dus uitgebannen worden om geacht het feit dat bij de huidige blootstellingen dit niet leidt tot enig extra kankergeval. Het bedrijfsleven is zeer ongelukkig met de gang van zaken omdat ethanol zelf op Europees niveau niet als zodanig is geclassificeerd. Van ethanol zijn vrijwel alle gezondheidskundige gevaren bekend dit i.t.t. vervangende stoffen. De huidige grenswaarde zal in de toekomst heroverwogen worden om tot verder verlaging te komen. Geen nieuws Herziening grenswaardestelsel voor blootstelling aan stoffen Bekeken wordt of het grenswaardenstelsel kan worden herzien. Het bedrijfsleven is daar een voorstander van. Vroeger was er het driestapstelsel waarbij eerst een gezondheidskundige warde werd vast gesteld daarna volgde een sociaaleconomische toetsing waarna er door de minister een blootstellingsgrenswaarde (de voormalige MAC-waarden) werd vastgesteld. De algemene regel is nu dat de gezondheidskundegewaarde meteen de grenswaarde is met uitzondering van die voor kankerverwekkende en mutagene stoffen en voor inhaleerbare allergene stoffen. Het KVGO wil weer richting het oude drietrapsstelsel en vindt verder dat o.a. de grenswaarden op Europees niveau moeten worden samengesteld om te komen tot gelijke mededingingsverhoudingen in Europa. 10

11 Conceptadvies Gezondheidsraad Staand, geknield en gehurkt werken De Gezondheidsraad wil een gezondheidskundige of veiligheidskundige grenswaarde vaststellen voor staand, geknield en gehurkt werken op basis van in kaart gebrachte risico s terwijl de commissie vaststelt geen grens te kunnen aangeven waarbij geen gezondheidsklachten te verwachten zijn. De commissie stelt vast dat er nog veel onzeker is o.a. is er geen ondubbelzinnige definitie voor lage rugklachten en dat slechts in een beperkt aangevallen objectieve oordelen kunnen worden gegeven. Er kan geen wetenschappelijk bewijs worden gegeven voor het bepalen van de hoogte van de gezondheidskundige advieswaarde. Werkgevers vinden dat de commissie zich op een risicovolle weg zich begeeft en vinden verder dat het vaststellen van een grenswaarde slechts zinvol is wanneer die waarde kan worden gemeten en dat is hier niet het geval. Wel vinden zij dat het voorkomen van lage rugklachten kan worden verwezenlijkt met op werkplek gerichte maatregelen waarbij de branchespecifieke arbocatalogi behulpzaam kunnen zijn. Positie bedrijfsarts in het stelsel van bedrijfsgezondheids- en arbozorg SZW heeft een onderzoek laten uitvoeren naar deze positie van de bedrijfsarts. Gezien de bevindingen van het onderzoek vindt de Arbocommissie van het VNO-NCW waarin het KVGO zitting heeft dat er geen reden is de positie van de bedrijfsarts te wijzigingen. De komst van de Wet Verbetering Poortwachter heeft ertoe geleid dat de aandacht voor preventie, ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsomstandigheden in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Gezien de teruglopende verzuimcijfers in Nederland en teruglopende instroom in de WIA en IVA is wijziging van het stelsel niet nodig. Financiering van de bedrijfsarts d.m.v. collectieve branchefinanciering haalt het goed werkend systeem dat geleid heeft tot een daling van verzuim onderuit en is daarom niet gewenst. Ook de financiering van de bedrijfsarts via de basisverzekering moet worden afgewezen. De kosten van de basisverzekering moeten juist dalen. Bovendien bestaat het risico dat iedere werknemer zijn eigenbedrijfsarts kan kiezen en zou de werkgever de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts in twijfel kunnen trekken. Stichting van de Arbeid (STAR) en arbocatalogi De stichting wil meer algemene handreikingen geven aan de branches voor de arbocatalogi o.a. een over de preventiemedewerker. De KVGO is van mening dat dit juist op brancheniveau moet gebeuren gezien de specifieke kenmerken van elke branche om te voorkomen dat eisen worden opgelegd die niet nodig zijn. 11

12 3. VOEDSELVEILIGHEID Kennisnetwerk voedselveiligheid Het KVGO-Kennisnetwerk voedselveiligheid is 12 oktober opgericht. Deze eerste bijeenkomst is bezocht door 50 mensen die meer dan 40 bedrijven vertegenwoordigden. In het eerste kwartaal 2012 zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden. Minerale oliën Er heeft in november een ketenoverleg plaats gevonden over minerale oliën. Met name worden voor het drukken van kranten, inkten gebruikt op basis van minerale oliën. Het vervangen van minerale oliën in drukinkten heeft door de recyclage van papier pas echt effect na ongeveer 20 jaar. Verder dient ook rekening gehouden te worden met het internationale aspect van de oud papierstromen. Verder zit in voedsel van nature al minerale oliën; vaak is het gehalte al hoger dan de migratie vanuit karton. Conclusie: uitbanning dient in Europees verband wat worden gedaan en het heeft geen zin om uit MVO-overwegingen in Nederland nu al maatregelen te treffen door nu vrijwillig over te stappen op inkten op plantaardige oliebasis. De uitkomsten van de studies worden afgewacht en welke limieten de Europese voedselautoriteit zal vaststellen. Europese regelgeving/nationale regelgeving De Europese Commissie wil komen met geharmoniseerde regelgeving voor papier en karton, deklagen (coatings), rubber, kleurstoffen en inkten, hout en kurk. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft daartoe dit jaar een inventarisatielijst laten maken met 3000 stoffen. De branchevertegenwoordigers hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de harmonisatie op Europees vlak te bevorderen zodat er zo snel mogelijke een Europese verordening komt en zo min mogelijk moet kiezen voor de werkzaamheden via de Raad van Europa omdat die alleen aanbevelingen kunnen doen en de inspraak van het bedrijfsleven daar minder goed geregeld is. Voordeel van een EUverordening is dat deze rechtstreeks in alle Lidstaten werkt. Nu kunnen zij nog op vlakken die niet geregeld zijn eigen regelgeving maken. 12

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ho3499558 Invoering wettelijke grenswaarden minerale kunstvezels

ho3499558 Invoering wettelijke grenswaarden minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag * Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan de Staatssecretaris en Werkgelegenheid Postbus 9080 1 2509 LV Den Haag van Sociale

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

Veehouderij en volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid Veehouderij en volksgezondheid Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie Peter Bokelaar Inleiding Gezondheidseffecten veehouderij nog steeds een actueel thema. Q-koorts uitbraak in 2008/2009: bewustwording

Nadere informatie

VEILIGHEID BIJ INDUSTRIEEL OPPERVLAKTEBEHANDELENDE BEDRIJVEN. ing. Egbert Stremmelaar MBA RAE www.vereniging-ion.nl stremmelaar@vereniging-ion.

VEILIGHEID BIJ INDUSTRIEEL OPPERVLAKTEBEHANDELENDE BEDRIJVEN. ing. Egbert Stremmelaar MBA RAE www.vereniging-ion.nl stremmelaar@vereniging-ion. VEILIGHEID BIJ INDUSTRIEEL OPPERVLAKTEBEHANDELENDE BEDRIJVEN ing. Egbert Stremmelaar MBA RAE www.vereniging-ion.nl stremmelaar@vereniging-ion.nl AGENDA Introductie De nieuwe werkwijze van Inspectie SZW

Nadere informatie

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 29 februari

Nadere informatie

3 Vragen van de adviesaanvraag

3 Vragen van de adviesaanvraag 3 Vragen van de adviesaanvraag De adviesaanvraag bevat over ILO-verdrag 170 drie concrete vragen. De eerste vraag betreft artikel 12 van het verdrag, de tweede vraag gaat over artikel 19 en de derde vraag

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Hester Klein Lankhorst

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Hester Klein Lankhorst Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Hester Klein Lankhorst 2 Copyright 2015 KIDV KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Het advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer is het antwoord van de commissie Arbeidsomstandigheden van de SER op de adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Januari 15 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Grote ondernemingen die geen ISO 14.001 of ISO 50.001-certificaat hebben en niet zijn toegetreden tot een energiebeleidsovereenkomst (MEE / MJA3) moeten

Nadere informatie

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011 Omslag notitie Vergadering van Sociaal Economische Commissie Datum vergadering 6 juni 2011 Agendapunt 8 Voorbereid door Jan Kees Boon Totaal aantal pagina s 6 20 mei 2011 1. Project Projectnummer 13093

Nadere informatie

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Commissie Arbeidsomstandigheden Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Kern van het advies De Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in een

Nadere informatie

Betekenis van wetenschappelijke advisering voor de SER

Betekenis van wetenschappelijke advisering voor de SER 21 Betekenis van wetenschappelijke advisering voor de SER Dr. Alexander Rinnooy Kan Inleiding Dames en heren, Het is mij een groot genoegen om vandaag hier samen met u in deze, overigens niet meer zo jonge,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z23890 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. MAC/2347- JyJ- 7 /os-- 13

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. MAC/2347- JyJ- 7 /os-- 13 Sociaal- Economische I~ Raad Subcomnlissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag Tel: 070 3 499 499 Fax: 070 3 832 535 Internet: http://www.ser.nl - Aan de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

^1? P LÜische Bezuidenhoutseweg 60 [y) Jjt/l \L, Raad Postbus 90405 2509 LK. Den Haag Tel: 0703499499 Subcommissie MAC-waarden

^1? P LÜische Bezuidenhoutseweg 60 [y) Jjt/l \L, Raad Postbus 90405 2509 LK. Den Haag Tel: 0703499499 Subcommissie MAC-waarden ^1? P LÜische Bezuidenhoutseweg 60 [y) Jjt/l \L, Raad Postbus 90405 2509 LK. Den Haag Tel: 0703499499 Subcommissie MACwaarden Fax: 0703832535 Internet: www.ser.nl Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan geadresseerde (branche-iorganisatie MAC/860 152-45 Den Haag: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 549 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 R van Mazijk, Kiwa Nederland BV Partner for progress Portal K903 voor Bevoegd Gezag Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 Inhoud Wat doet Kiwa? Wat is certificatie? BRL-K903 en zijn reikwijdte

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2015 C(2015) 383 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE van 30.1.2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB s Water besluit Abm Waterbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer Blbi Bbk Besluit lozen buiten inrichtingen

Nadere informatie

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie T (070) 337 87 87 F (070) 320 39 03 Loire 150 2491 AK Den Haag Postbus 443 2260 AK Leidschendam Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de Voorzitter van

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties Toelichting op de vervanging van AP08 en de KC s 102 106 door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties 1. Inleiding In wettelijke voorschriften (algemene regels, vergunningen) is er met

Nadere informatie

9 Het voorstel van de commissie

9 Het voorstel van de commissie 9 Het voorstel van de commissie De commissie heeft aan de hand van de centrale elementen die in de hoofdstukken 5 tot en met 8 zijn genoemd, de contouren voor een nieuw stelsel van grenswaardenstelling

Nadere informatie

EMPACK 16 april 2015. Voordracht M.H. Reuderink

EMPACK 16 april 2015. Voordracht M.H. Reuderink EMPACK 16 april 2015 Voordracht M.H. Reuderink Regelgeving: hindernissen? Inhoud I Duitse ontwerpverordening minerale oliën en inkten, noodzaak Europese Voedselcontactverordening; II Belastingrechtzaak

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden SCHEMA I afdoening artikelen en categorie-indeling WED Artikel Inhoud artikel Art. 5 Verbod om stoffen als zodanig of in preparaten of in voorwerpen te vervaardigen of in de handel te brengen indien zij

Nadere informatie

f) Behandelingstraject Raad Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

f) Behandelingstraject Raad Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) Fiche 5: Voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 In deze uitgave Handreiking voor thuiswerken Arbeidsinspectie mag bij onderbetaling administratie in beslag nemen Subsidie voor meer bewustzijn arbeidsrisico

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CHROOM VI AUTORISATIES

STAND VAN ZAKEN CHROOM VI AUTORISATIES WEEK van de OPPERVLAKTETECHNOLOGIE Surface STAND VAN ZAKEN CHROOM VI AUTORISATIES Egbert Stremmelaar INHOUD PRESENTATIE Agenda WOT 2016: Wat is Chroomtrioxide. Waar wordt het toegepast. De REACH regelgeving.

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Wijziging vuurwerk regelgeving De redeneerlijn.... waar werken we aan?.. en wat doen ze eigenlijk nog meer in Den Haag? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De

Nadere informatie

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM DOSIS SOLA FACIT VENEMUM Misverstanden over de wetgevingen Een paar reacties Regelgeving Chemische stoffen Classificering indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof REACH & CLP Wat is REACH?

Nadere informatie

Invoering wettelijke grenswaarde voor vier stoffen

Invoering wettelijke grenswaarde voor vier stoffen Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag Tel: 070 3 499 499 Fax: 070 3 832 535 Internet: www.ser.nl Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 694 Verpakkingsbeleid Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Veelgestelde vragen

Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Veelgestelde vragen Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Veelgestelde vragen Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen In Nederland werkt één op de drie bedrijven met gevaarlijke stoffen. Daarbij worden werknemers voor

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27392 31 mei 2016 Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Emissieregelgeving voor stookinstallaties

Emissieregelgeving voor stookinstallaties Emissieregelgeving voor stookinstallaties Themadag Stoomplatform NOX uitstoot bij stoomketels 8 december 2011 Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Emissieregelgeving Ontwikkelingen voor complexe

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Vertaling C-106/14-1 Datum van indiening: 6 maart 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-106/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1024 Vragen van het lid

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hilkens (PvdA) over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (2012Z18816).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hilkens (PvdA) over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (2012Z18816). > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving

Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Stand van zaken bioenergie in Nederland subsidies en regelgeving Kees Kwant Inhoud Doelstellingen duurzaam energiebeleid Energiesituatie in Nederland Ondersteuning vanuit SenterNovem (SDE, EOS, EIA, DEN-B)

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval SAMENVATTING

Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval SAMENVATTING Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval SAMENVATTING September 1987 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus 75650 1118 ZS, Luchthaven Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Besluit omgevingsvergunning Ambtshalve wijziging art.2.31

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2010/0298(COD) 4.3.2011 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie. Alex Ouwehand Directeur NMZH

Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie. Alex Ouwehand Directeur NMZH Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie Alex Ouwehand Directeur NMZH CO2 emission CO2 reduction Ambities klimaat en energie EU en Rijk 2020 : 20 % CO 2 -reductie (tov 1990),

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2011

Jaarplan activiteiten in 2011 Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2011 Dit jaarplan is vastgesteld in de Programmaraad Bodembescherming op 23 maart 2011 Jaarprogramma 2011 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Activiteiten

Nadere informatie