KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid"

Transcriptie

1 KVGO in actie Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid Februari 2012

2 1. ENERGIEBESPARINGEN & MILIEU ENERGIEBESPARINGEN MJA-energie Grafimedia Voorwaarde om een MJA3-Enegrievconvenant af te sluiten is dat ongeveer 80% van het verbruik van de bedrijfstak wordt gedekt door de deelnemers. Er hebben zich nog te weinig bedrijven zich aangemeld. Indien er te weinig toetreders zijn dan kunnen deze met instemming van het ministerie van Economische zaken, landbouw en Innovatie mogelijk ondergebracht worden onder de MJA-groep overige bedrijven. Begin januari 2012 volgt een herinneringsactie. Eind februari 2012 wordt bekeken hoe verder te gaan indien de 80% niet wordt bereikt. Lichtplan Philips/Greendeal MKB-Nederland Lichtplan Philips Losstaand van de MJA is het KVGO is al in bespreking met Philips om te komen tot een lichtplan om versneld over te stappen op energiebesparende verlichting waarbij de leden niet hoeven te investeren maar de kosten worden terugbetaald uit de energiebesparing over bepaalde periode. Een lichtplan maakt ook onderdeel uit van een MJA. Gebleken is dat op verlichting bij alle leden nog veel te besparen is: soms tot wel 70%. Bij de uitwerking van een lichtplan met Philips wordt ook gekeken hoe we de niet MJA-bedrijven ( energierekening < ,-) kunnen bereiken. In februari 2012 zijn er vervolgbesprekingen met Philips. Greendeal MKB-Nederland E.e.a. past ook in de greendeal die MKB-Nederland met de overheid heeft afgesloten om het MKB te verduurzamen. Het gaat hierbij met name om het laaghangend fruit binnen te halen e.e.a. sluit aan bij het lichtplan. Gekeken wordt hoe e.e.a. op elkaar kan worden afgestemd. Er komt mogelijk een speciaal financieringsfonds hiervoor. Overleg SEI/Essent over verduurzaming Begin 2012 wordt met Essent verder gesproken op welke concrete terreinen er kan worden samengewerkt om invulling te geven aan het verduurzamingselement van de Raamovereenkomst tussen SEI en Essent. De SEI heeft Essent laten weten dat zij vindt dat dit element niet goed tot zijn recht komt. 2

3 MILIEU Inspectie vloeistofdichtheid bedrijfriolering. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat er geen verplichting is voor het inspecteren van de bedrijfsriolering. Door een langdurige lobby hebben we een dergelijke verplichting uit de ontwerpnorm AS SIKB 6700, 'Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen weten te halen die via een de Nederlandse richtlijn bodem (NRB) de status van pseudowetgeving had gekregen. In de norm is het nu nog alleen een aanbeveling. Afvalbrief Atsma november 2011 Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 25 augustus een brief aan de 2e Kamer gestuurd over het inperken en voorkomen van afval. In de brief deelt hij o.a. mee dat hij laat onderzoeken of plastics folies om tijdschriften en reclame kunnen worden uitgebannen en vervangen door andere alternatieven. Verder wil hij laten onderzoeken of de verspreiding van drukwerk verder kan worden gedigitaliseerd. Ook laat hij zich negatief uit over de milieudruk van papier zonder dat e.e.a. vergeleken is met de milieudruk van digitale toepassingen. Als positief voorbeeld om afval te voorkomen wordt de oprichting van de milieucirkels (duurzaamheidscirkels) genoemd. Op initiatief van het KVGO is er een ketenoverleg geweest dat uitmondde in gezamenlijke lobby in PRN-verband waarbij een lobbybureau is ingeschakeld bekostigd door de PRN en de verspreiders. In oktober is er per brief bezwaar gemaakt tegen de Afvalbrief en verzocht om overleg met de minister. Het gesprek met het ministerie is in november geweest. De ambtenaren zijn zelf achteraf ook wat ongelukkig met het ongenuanceerde beeld in de brief. Het ministerie vindt preventie zelf een belangrijk onderwerp. Gedacht wordt om een Green Deal te sluiten om het inzamelingspercentage om hoog te krijgen. CO 2 -voetafdrukdiscussie vindt miniserie een dooddoener computergebruik dring je toch niet terug en servers staan er al. N.a.v. bespreking is de position paper aangepast. Behandeling van de Afvalbrief is uitgesteld en vindt plaats in maart Voorafgaand vinden er gesprekken plaats met Kamerleden. Zie ook het punt Imagoverbetering. Imagoverbetering Duurzaamheidskringen De duurzaamheidskringen dragen ook gezien de afvalbrief bij de imagoverbetering van de bedrijfstak. Op de bijeenkomst van een duurzaamheidskring was ook een gedeputeerde aanwezig. Die was onder 3

4 de indruk van de duurzaamheidactiviteiten die in de bedrijfstak zijn verricht en gaat ook een goed woord voor de bedrijfstak doen bij staatssecretaris Atsma. Het KVGO heeft de PRN-directeur in contact gebracht met de gedeputeerde. - Lespakketten PRN zal een bijdrage vestrekken aan het IPK voor het maken van een lespakket voor de imagoverbetering van drukwerk. Verpakkingenbelasting Verpakkingenbeslasting wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. Wat dit voor gevolgen heeft voor de monitoring die door de belastingdienst ook voor het ministerie van I&M wordt gedaan i.v.m. de AMvB verpakkingen en papier en karton, is niet duidelijk. Over de monitoring zal in 2012 verder gesproken worden met het ministerie ter uitwerking van de Raamovereenkomst II met Nedvang (bedrijfsleven) waarin ook PRN zitting heeft. In 2012 meer duidelijkheid. Wijziging bijlage Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval De Europese Commissie wil de bijlage van deze richtlijn wordt aangepast met o.a. nadelige gevolgen voor de etikettendrukkers omdat het rugmateriaal van zelfklevende etiketten wordt bestempeld als afval. N.a.v. lobbyactiviteiten o.a. van Finat en het KVGO heeft een eerste voorstel het niet gehaald omdat voor verscheidene onderdelen geen meerderheid te vinden was bij de vertegenwoordigers van de Lidstaten o.a. i.v.m. het voorstel om rugmateriaal van zelfklevende etiketten te bestempelen als afval. De Europese Commissie heeft het voorstel aangepast maar o.a. niet op dit punt. Op 12 december is daarom het voorstel weer afgestemd door de Nationale vertegenwoordigers. De EC legt nu het voorstel voor aan de Raad van Ministers die het met gekwalificeerde meerderheid moet aanvaarden. Het is dus nog afwachten of het voorgestel aanvaard zal worden de lobbyactiviteiten gaan verder. De aanpassing van deze bijlage is van belang voor de uitleg van bepaalde begrippen i.v.m. lopende bezwaarschriften een beroepsprocedure tegen de verpakkingenbelasting: o.a. of siliconenpapier afval is of een onderdeel van het product zelfklevend etiket. Wordt het als afval bestempeld dan moeten verscheidene leden met terugwerkende kracht hierover verpakkingenbelasting betalen en rest hen alleen een Europees rechtelijke procedure om hieronder uit te komen. In februari 2012 wordt een uitspraak verwacht van de belastingrechter te Den Haag. 4

5 CO2-rekenmodule De website is in de lucht zie Ondertussen zijn er 2 bedrijven in Nederland al gecertificeerd en lopen er 2 certificatieprocessen. Het systeem voldoet aan ISO Product Footprint Category Rules (PFCR) voor Papier De Europese Commissie de Confederatie van de Europese papierindustrie (CEPI) werken samen om Product Footprint Category Rules (PFCR) voor papier te ontwikkelen die eind 2011 af moeten zijn. De PFCR s geven gedetailleerde richtsnoeren hoe men een onderzoek naar de ecologische voetafdruk moet uitvoeren (www.paperpfcr.eu). In Intergraf-verband is commentaar gegeven aan de Europese Commissie omdat Intergraf zich zorgen maakt dat het resultaat te veel met algemene gegevens werkt waardoor een onderlinge vergelijke van de papiersoorten op hun CO 2 - voetafdruk niet mogelijk is. Europees milieukeur (Ecolabel) krantenpapier Verwacht wordt dat deze in maart 2012 wordt vastgesteld. Knelpunt hier is de eis over het minimumpercentage gerecycleerd papier. Europees milieukeur (Ecolabel) drukkerijen. Verwacht wordt dat deze in maart 2012 zal worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de gehele drukkerij moet worden gecertificeerd. De Europese milieukeur lijkt veel op de Nederlandse duurzaamheidscriteria. Op grond van de Nederlandse duurzaamheidscriteria mag je geen producten gebruiken die met bepaalde H/R-zinnen zijn geclassificeerd. Echter in het Ecolabel mogen in de producten zelf geen stoffen zitten die geclassificeerd zijn met de in de milieukeur verboden H/R zinnen. Vermoedelijk is daardoor het milieukeur onbruikbaar. De bepaling inzake CRM-stoffen vormt een probleem voor met name diepdrukbedrijven die zelf hun cilinders verchromen hebben met mag deze producten zelfs niet in huis hebben. In Nederland mag je de verboden producten wel in huis hebben maar je mag ze niet gebruiken voor het drukken van producten die moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Voor de milieukeur mag je deze verboden producten zelfs niet in huis hebben. O.a. hiertegen is in Intergraf-verband bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet overgenomen zoals uit de laatste ontwerpversie blijkt. Er zijn verder nog een aantal andere bezwaren tegen zijn. De vertegenwoordigers van de Nationale Milieukeurorganisaties moeten uiteindelijk instemmen met het eindvoorstel. Op het verzoek van het KVGO stelt Intergraf een brief met aanwijzingen voor haar leden op om de Nationale Milieukeurorganisaties op een gecoördineerde wijze te beïnvloeden. Op dit ogenblik wordt opnieuw lobbywerkzaamheden verricht. 5

6 Chroom Chroom (VI) Een mogelijk verbod van zeswaardig chroom op basis van REACH in 2016 treft verchroomde cilinders o.a. voor illustratie- en verpakkingsdiepdruk. Ter uitvoering van REACH is begonnen met procedures om het gebruik van zeswaardig chroom te verbieden dat o.a. wordt gebruikt om het chroom van de mantel van bepaalde diepdrukcilinders te harden. Alleen voor het gebruik en de toepassingen, waarvoor autorisatie is aangevraagd en verkregen is, mag Chroom(VI) onder bepaalde condities en voor bepaalde tijd dan nog worden gebruikt. Er is daarom een Europees Consortium gevormd waaraan via een Nederlands consortium ook de KVGO-leden RSDB en Biegelaar aandeel nemen. Indien blijkt dat een autorisatie mogelijk is, wordt begonnen aan fase 2. In fase 2 moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn en met een sociaaleconomische analyse moet worden aangetoond de gevolgen voor de gezondheid en milieu minder zijn dan de gevolgen voor de economie als de stof niet meer beschikbaar is. Autorisatie wordt verleend voor een bepaalde termijn. Normaal is dat 2 tot 4 jaar, hoewel dat in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 12 jaar. Binnen die tijd wordt het bedrijf geacht aan een alternatief te werken. Een plan daartoe moet nadrukkelijk in de autorisatieaanvraag vermeldt worden. Chroom (III) Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft onlangs 20 nieuwe stoffen waaronder een aantal Chroomverbindingen op basis van driewaardig chroom in behandelingen genomen voor mogelijke plaatsing op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (Candidate List of Substances of Very High Concern). Afwachten is of en welke chroomverbindingen op de lijst komen. Aanpassing Activiteitenbesluit/wijziging milieuvergunningenstelsel Het activiteitenbesluit wordt aangepast: verpakkingsdruk, flexo, heatset, rotatieoffset worden er onder gebracht. In 2012 verschijnt het ontwerpbesluit, moeten de aanpassingen ingaan. Alleen IPPCbedrijven blijven vergunningsplichtig. Echter er zullen niet meer volledige vergunningen worden geschreven maar de van toepassingzijnde bepalingen uit het activiteitenbesluit zullen op deze bedrijven van toepassingen worden verklaard en er komen alleen nog wat aanvullende bepalingen in de vergunning. Bedrijven moeten goed controleren of o.a. hun huidige geluidsnormen ruimer zijn. Ook IPPC-bedrijven moeten dit doen omdat bepalingen uit het activiteiten besluit van toepassing worden verklaard op de IPPC-bedrijven. 6

7 Verder wordt het beleid kleine ketels (400kw - < 1 Mw) en het Besluit emissies middel grote ketels (BEMS vanaf 1 Mw) geïntegreerd in het activiteitenbesluit. Voor ketels < 400 Mw gelden de bepalingen van de Europese richtlijn Ecodesign. Op de aanpassingen de aanpassingen zijn in VNO-NCW-verband bezwaren ingediend. Over de integratie van BEMS is al een KVGO-publicatie. Over de kleine ketels komt nog een aanvullende publicatie. Nadat de wijzigingen van het activiteitenbesluit van kracht worden wordt pas de Actviteitenbesluitinternetmodule (AIM) aangepast. Dan wordt pas echt zichtbaar of er nog onvoorziene gevolgen zijn voor de drukkerijen. Omzetting Richtlijn Industriële Emissies/Nationale kop Het ministerie van I en M wil veel strengere minimum emissie-eisen dan de IED eist en wil bovendien geen gebruik maken van de afwijkingsbepalingen in de IED en wil e.e.a. omzetten via het activiteitenbesluit. De leden die nu een IPPC-vergunning hebben zouden daardoor in de toekomst te maken kunnen krijgen met een nationale kop. VNO-NCW heeft hiertegen al bezwaar gemaakt. Routekaart Klimaat 2050 (koolstofarme economie) De routekaart verkent paden naar een reductie van EU broeikasgasemissies met 80-95% in 2050 ten opzichte van De Commissie concludeert op basis van een modelanalyse dat een reductie van 80% haalbaar is met de inzet van bestaande technologieën, zonder gedragsverandering en zonder aankoop van reducties in derde landen. Volgens de analyse kan een kosteneffectief en geleidelijk emissiepad naar 80% reductie in 2050 in de EU lopen via tussenstappen van 25% in 2020, 40% in 2030 en 60% in De Commissie stelt geen herziening van de 2020 klimaatdoelstelling voor. De routekaart zal onder andere worden uitgewerkt in sectorspecifieke emissiereductiestrategieën, waaronder de Energieroutekaart 2050 (welke eind 2011 wordt verwacht) en het al verschenen Witboek Transport. Het CBP heeft een in een notitie van de gevolgen voor Nederland doorberekend. Er wordt uitgegaan van een welvaartverlies van 1% in de EU. In Nederland is dit minimaal het dubbele indien men de bestaande energiebelastingen niet verlaagd door de stapeling van de CO 2 -prijs op de bestaande energiebelastingen die in Nederland relatief hoog zijn t.o.v. het Europees gemiddelde. Conclusie voor Grafimedia: noodzaak tot verduurzaming is extra groot gezien het energieverbruik van de sector. Grondstoffenschaarste en duurzame grondstoffen (Routekaart Resource Efficiency ) De Europese Commissie de Commissie stelt zich met de routekaart tot doel om tot een ontkoppeling te komen van economische groei en groei in 7

8 grondstoffengebruik c.q. de milieudruk die winning van grondstoffen vraagt. Grote internationale bedrijven hebben al/of zijn bezig te kijken wat de gevolgen zijn van schaarste en welke alternatieven zij hebben hierbij in beschouwing nemend de positie van China o.a. wat de levering betreft van zeldzame aardmetalen. E.e.a. heeft ook gevolgen voor het ontwikkelen van een Nederlands duurzaamheidbeleid. Het ministerie van I & M VNO-NCW bereidt een standpunt bepaling voor. Conclusie voor Grafimedia: e.e.a. kan gevolgen hebben: bijvoorbeeld in de concurrentie van het inzetten van vezels voor papier of voor biomassa en bij machines waarin zeldzame aardmetalen nodig zijn (o.a. voor computers). De ministeries van E, L& I en I & M willen samen met het bedrijfsleven tot een uitwerking en plan van aanpak te komen om de voorzieningszekerheid voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Het ministerie van EL&I wil voor zomer 2012 een kamerbrief versturen waarin deze samenwerking wordt omschreven en wat de stand van zaken is van het grondstoffenbeleid. In VNO-NCW-verband is daarvoor een uitgangspuntennotitie gemaakt. PGS-rapporten PGS 31/ Inspectieverplichtingen Er wordt gewerkt aan PGS 31: Overige vloeistoffen - Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Deze moet begin 2012 in concept worden gepubliceerd. KVGO neemt deel aan het overleg en heeft tezamen met andere brancheorganisaties al bezwaar gemaakt tegen de frequentie van inspectieverplichtingen en geëist dat de noodzaak van inspecties en de frequenties worden onderbouwd. Met het ministerie van I en M is o.a. al besproken dat de noodzaak van inspecties en de frequenties daarvan in het activiteitenbesluit moeten worden vastgelegd en niet in pseudowetgeving die ook nog eens door verwijst naar andere normen met inspectieverplichtingen. Daarom is onder druk van het bedrijfsleven is de verwijzing naar BRL K903 (Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)) eruit gehaald en zullen de eisen opgenomen worden in de PGS zelf. Hierdoor worden allerlei onnodige keuringseisen voorkomen. Ergens in 2012 wordt deze PGS vastgesteld. PGS 19, 28, 30 stand van zaken PGS 28 (Vloeibare Brandstoffen ondergrondse tankinstallaties) en PGS 30 (Vloeibare aardolieproducten buitenopslag in kleine installaties) gereed ter commentaar, werkgroep herziening PGS 19 (Opslag van propaan) is opgericht. 8

9 Omgevingswet De overheid werkt op aandringen van het bedrijfsleven aan een omgevingswet. Het omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water) is momenteel veel te complex. Het bevat meer dan 60 wetten, ruim 100 algemene maatregelen van bestuur (AMvB s) en honderden ministeriële regelingen. Daarbij gaat het niet zozeer om de inhoud van die regels als wel om het herschikken van die regels volgens de structuur van het Europese recht, waarbij er meer samenhang komt tussen de verschillende soorten regelgeving; de besluitvorming wordt sneller, goedkoper, voorspelbaarder; nationale koppen op EU-regels moeten voorkomen worden. Eind 2011 moet de eerste wettekst gereed zijn en op 1 januari 2013 moet de Omgevingswet in werking treden. Na deze wetgevingswerkzaamheden komen de AMvB s (meer onderwerpinhoudelijk) aan de beurt. KVGO dringt aan alleen de nieuwe wet van kracht te laten worden als ook de AMvB s en ministeriële regels geïntegreerd zijn en dat er een goede omgevingswetinternetmodule komt waarin de postcode met de verschillende regels, bestemmingsplannen etc. gekoppeld zijn zodat een ondernemer indien hij zich ergens wil vestigingen meteen kan zien waarmee hij te maken krijgt. Dit is des te meer nodig omdat ook al de Activiteitenbesluitinternetmodule (AIM) steeds ondoorzichter wordt met elke wijziging. 9

10 2. ARBO Rapport arbeidsinspectie Grafimedia Het rapport is ter commentaar ontvangen. Het definitieve rapport verschijnt begin Het aantal overtredingen is wat gedaald maar ligt nog aan de hoge kant. Wel heeft de AI een positieve indruk van de bedrijfstak en vindt daarom voorlopig een algemene bedrijfstakcontrole niet meer nodig. Zodra het rapport openbaar is zal e.e.a. worden gepubliceerd. Uitbreiding RI&E/Grafimedia Aan de ROGB is voorgesteld de huidige RI&E om te zetten in een internetversie en op verschillende punten te verbeteren en uit te breiden. Het begrotingsvoorstel moet nog worden goedgekeurd. Verder wordt de Branchecatalogus binnenkort uitgebreid met een brochure voor bedrijfshulpverlening en een voor de inrichting van gebouwen. Adviesaanvraag aan SER over Hittestress Men kan niet komen tot een grenswaarde. Geen nieuws Ethanol Ethanol staat sinds 2008 op de Nederlandse lijst van kankerverwekkende stoffen en moet dus uitgebannen worden om geacht het feit dat bij de huidige blootstellingen dit niet leidt tot enig extra kankergeval. Het bedrijfsleven is zeer ongelukkig met de gang van zaken omdat ethanol zelf op Europees niveau niet als zodanig is geclassificeerd. Van ethanol zijn vrijwel alle gezondheidskundige gevaren bekend dit i.t.t. vervangende stoffen. De huidige grenswaarde zal in de toekomst heroverwogen worden om tot verder verlaging te komen. Geen nieuws Herziening grenswaardestelsel voor blootstelling aan stoffen Bekeken wordt of het grenswaardenstelsel kan worden herzien. Het bedrijfsleven is daar een voorstander van. Vroeger was er het driestapstelsel waarbij eerst een gezondheidskundige warde werd vast gesteld daarna volgde een sociaaleconomische toetsing waarna er door de minister een blootstellingsgrenswaarde (de voormalige MAC-waarden) werd vastgesteld. De algemene regel is nu dat de gezondheidskundegewaarde meteen de grenswaarde is met uitzondering van die voor kankerverwekkende en mutagene stoffen en voor inhaleerbare allergene stoffen. Het KVGO wil weer richting het oude drietrapsstelsel en vindt verder dat o.a. de grenswaarden op Europees niveau moeten worden samengesteld om te komen tot gelijke mededingingsverhoudingen in Europa. 10

11 Conceptadvies Gezondheidsraad Staand, geknield en gehurkt werken De Gezondheidsraad wil een gezondheidskundige of veiligheidskundige grenswaarde vaststellen voor staand, geknield en gehurkt werken op basis van in kaart gebrachte risico s terwijl de commissie vaststelt geen grens te kunnen aangeven waarbij geen gezondheidsklachten te verwachten zijn. De commissie stelt vast dat er nog veel onzeker is o.a. is er geen ondubbelzinnige definitie voor lage rugklachten en dat slechts in een beperkt aangevallen objectieve oordelen kunnen worden gegeven. Er kan geen wetenschappelijk bewijs worden gegeven voor het bepalen van de hoogte van de gezondheidskundige advieswaarde. Werkgevers vinden dat de commissie zich op een risicovolle weg zich begeeft en vinden verder dat het vaststellen van een grenswaarde slechts zinvol is wanneer die waarde kan worden gemeten en dat is hier niet het geval. Wel vinden zij dat het voorkomen van lage rugklachten kan worden verwezenlijkt met op werkplek gerichte maatregelen waarbij de branchespecifieke arbocatalogi behulpzaam kunnen zijn. Positie bedrijfsarts in het stelsel van bedrijfsgezondheids- en arbozorg SZW heeft een onderzoek laten uitvoeren naar deze positie van de bedrijfsarts. Gezien de bevindingen van het onderzoek vindt de Arbocommissie van het VNO-NCW waarin het KVGO zitting heeft dat er geen reden is de positie van de bedrijfsarts te wijzigingen. De komst van de Wet Verbetering Poortwachter heeft ertoe geleid dat de aandacht voor preventie, ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsomstandigheden in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Gezien de teruglopende verzuimcijfers in Nederland en teruglopende instroom in de WIA en IVA is wijziging van het stelsel niet nodig. Financiering van de bedrijfsarts d.m.v. collectieve branchefinanciering haalt het goed werkend systeem dat geleid heeft tot een daling van verzuim onderuit en is daarom niet gewenst. Ook de financiering van de bedrijfsarts via de basisverzekering moet worden afgewezen. De kosten van de basisverzekering moeten juist dalen. Bovendien bestaat het risico dat iedere werknemer zijn eigenbedrijfsarts kan kiezen en zou de werkgever de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts in twijfel kunnen trekken. Stichting van de Arbeid (STAR) en arbocatalogi De stichting wil meer algemene handreikingen geven aan de branches voor de arbocatalogi o.a. een over de preventiemedewerker. De KVGO is van mening dat dit juist op brancheniveau moet gebeuren gezien de specifieke kenmerken van elke branche om te voorkomen dat eisen worden opgelegd die niet nodig zijn. 11

12 3. VOEDSELVEILIGHEID Kennisnetwerk voedselveiligheid Het KVGO-Kennisnetwerk voedselveiligheid is 12 oktober opgericht. Deze eerste bijeenkomst is bezocht door 50 mensen die meer dan 40 bedrijven vertegenwoordigden. In het eerste kwartaal 2012 zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden. Minerale oliën Er heeft in november een ketenoverleg plaats gevonden over minerale oliën. Met name worden voor het drukken van kranten, inkten gebruikt op basis van minerale oliën. Het vervangen van minerale oliën in drukinkten heeft door de recyclage van papier pas echt effect na ongeveer 20 jaar. Verder dient ook rekening gehouden te worden met het internationale aspect van de oud papierstromen. Verder zit in voedsel van nature al minerale oliën; vaak is het gehalte al hoger dan de migratie vanuit karton. Conclusie: uitbanning dient in Europees verband wat worden gedaan en het heeft geen zin om uit MVO-overwegingen in Nederland nu al maatregelen te treffen door nu vrijwillig over te stappen op inkten op plantaardige oliebasis. De uitkomsten van de studies worden afgewacht en welke limieten de Europese voedselautoriteit zal vaststellen. Europese regelgeving/nationale regelgeving De Europese Commissie wil komen met geharmoniseerde regelgeving voor papier en karton, deklagen (coatings), rubber, kleurstoffen en inkten, hout en kurk. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft daartoe dit jaar een inventarisatielijst laten maken met 3000 stoffen. De branchevertegenwoordigers hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de harmonisatie op Europees vlak te bevorderen zodat er zo snel mogelijke een Europese verordening komt en zo min mogelijk moet kiezen voor de werkzaamheden via de Raad van Europa omdat die alleen aanbevelingen kunnen doen en de inspraak van het bedrijfsleven daar minder goed geregeld is. Voordeel van een EUverordening is dat deze rechtstreeks in alle Lidstaten werkt. Nu kunnen zij nog op vlakken die niet geregeld zijn eigen regelgeving maken. 12