Voucherregeling BIHTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voucherregeling BIHTS"

Transcriptie

1 Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Versie V3NL Inleiding De voucherregeling BIHTS is onderdeel van het businessplan Kennisinfrastructuur Building Integrated High Tech Systems (kortweg BIHTS), dat de ambitie heeft om in de regio Parkstad Limburg een grensoverschrijdende kennisinfrastructuur te realiseren om de economische meerwaarde van kennisoverdracht door kenniskapitalisatie op vlak van hightech systemen voor energie in de gebouwde omgeving te optimaliseren. De regeling levert een bijdrage aan het bewerkstelligen van economische activiteit in Parkstad Limburg. MKB-bedrijven, alleen of in een samenwerkingsverband, worden gesensibiliseerd om hun innovatieve ideeën uit te werken en om te zetten in concrete producten, processen en/of systemen, die op de markt worden gebracht met als resultaat een verbetering van het concurrentievermogen. Een afgeleid doel is het vertrouwd maken van MKB-bedrijven met het benutten van externe kennis en expertise alsmede het tonen van de meerwaarde van samenwerking met kennis- en ontwikkelingspartners in innovatieclusters. 1. Doelstelling De voucherregeling BIHTS heeft als doel het versterken van de economische structuur van de regio Parkstad Limburg op vlak van hightech systemen voor energie in de gebouwde omgeving, door: 1. Het innoverend vermogen van het MKB in Parkstad Limburg te activeren en te versterken; 2. De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur BIHTS in Parkstad Limburg aan te jagen. De strategie van het innovatie-aanjaaginstrument is valorisatie van kennis, en industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op vlak van hightech systemen voor energie in de gebouwde omgeving, met als resultaat meer economische bedrijvigheid in Parkstad Limburg. Centrale uitgangspunt is dat de economische hefboom, als gevolg van de voucher, substantieel in de regio Parkstad Limburg landt. Innovatieprojecten die voor een voucher in aanmerking komen, moeten in voldoende mate bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen. 2. Doelgroep De voucherregeling is bedoeld voor MKB-bedrijven die voldoen aan de Europese MKB-definitie. Primair gaat het om bedrijven die met hun producten of diensten bij energie in de gebouwde omgeving betrokken zijn. Een secundaire doelgroep wordt gevormd door ondernemingen die in hun bedrijfsproces veel energie gebruiken en daarop door eigen ontwikkelde innovatieve processen willen besparen. De vouchers zijn in principe toegankelijk voor alle tot de doelgroep behorende bedrijven. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de innovatieve attitude van het bedrijf. 3. Innovatieproject Het innovatieproject heeft zonder uitzondering betrekking op innovatieve producten, diensten, technologieën en systemen die hun toepassing vinden in het thema: energie in de gebouwde omgeving. Het innovatieproject levert verder een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de voucherregeling. Bestand: BIHTS Regeling verkort V3NL 1/5

2 4. Subsidiabele kosten Subsidiabele kosten zijn uitsluitend externe kosten van innovatieadvies en -ondersteuning ten behoeve van het innovatieproject. De voucher wordt gebruikt voor het aankopen c.q. inschakelen van externe (technologische) kennis, expertise, onderzoeks- en/of ontwikkelcapaciteit. BTW, interne (personeel)kosten en kosten voor de aanschaf en benutting van apparatuur, uitrusting en/of materiaal zijn niet subsidiabel. Overige externe kosten, zoals bijvoorbeeld voor het volgen van opleiding/cursussen, fundamenteel onderzoek, niet-kwalitatief marktonderzoek. het inrichten/beheren van websites, betaling van stagiaires/afstudeerders en niet-relevante softwareontwikkelingen zijn niet subsidiabel. 5. Besteding voucher MKB-bedrijven uit de regio Parkstad Limburg kunnen de voucher daar besteden waar de beste kennis/expertise voor het betreffende innovatieproject kan worden verkregen. Dit kan (bij voorkeur) bij de kennisinfrastructuur BIHTS, een andere kennisdrager in Parkstad Limburg of een kennisdrager buiten Parkstad Limburg (Limburg, Nederland en de Euregio) zijn. MKB-bedrijven van buiten de regio Parkstad Limburg kunnen een voucher aanvragen wanneer ze deze primair besteden bij een of meerdere partners van de kennisinfrastructuur BIHTS. 6. Vouchers De voucherregeling kent drie typen vouchers: BASIS voucher De BASIS voucher vertegenwoordigt een nominale waarde van ,- bij een subsidiepercentage van 100%. De netto bijdrage bedraagt 100% van de gerealiseerde en goedgekeurde subsidiabele kosten en is maximaal ,- MKB-bedrijven die tot de doelgroep behoren kunnen een BASIS voucher aanvragen. PLUS voucher De PLUS voucher vertegenwoordigt een nominale waarde van ,- bij een subsidiepercentage van 50%. De netto bijdrage bedraagt 50% van de gerealiseerde en goedgekeurde subsidiabele kosten en is maximaal ,- De cofinanciering door de aanvrager bedraagt tenminste 50% van de subsidiabele kosten. MKB-bedrijven die tot de doelgroep behoren kunnen een PLUS voucher aanvragen. X-PLUS voucher De X-PLUS voucher vertegenwoordigt een nominale waarde van ,- bij een subsidiepercentage van 50%. De netto bijdrage bedraagt 50% van de gerealiseerde en goedgekeurde subsidiabele kosten en is maximaal ,- De cofinanciering door de aanvrager en diens partner(s) bedraagt tenminste 50% van de subsidiabele kosten. Samenwerkingsverbanden van tenminste twee tot de doelgroep behorende MKBbedrijven kunnen een X-PLUS voucher aanvragen. 7. Intake Bedrijven die in de voucherregeling interesse hebben, kunnen met één van de betrokken BIHTS-partners contact opnemen. Tijdens een intakegesprek wordt het innovatieplan besproken en wordt verkend of het voor een aanvraag in aanmerking komt. Een ingevuld oriëntatieformulier kan hierbij als leidraad fungeren. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of het innovatieproject en de benodigde externe kennis/expertise in voldoende mate zijn gedefinieerd voor een eventuele aanvraag. De BIHTS-partner kan ondersteuning bieden en desgewenst begeleiden bij het vinden van de juiste leverancier en het opstellen van de aanvraag. Bestand: BIHTS Regeling verkort V3NL 2/5

3 8. Aanvraag Een aanvraag bevat het volledig ingevulde aanvraagformulier, volgens de laatste uitgegeven versie, en de verplichte bijlagen. Een aanvraag wordt digitaal ingediend bij het secretariaat van de regeling, via Na ontvangst wordt de aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid getoetst. Als de aanvraag onvolkomenheden bevat, dan ontvangt de aanvrager bericht en kan de aanvraag binnen de gestelde termijn worden aangepast. Als de aanvraag volledig en ontvankelijk is, dan ontvangt de aanvrager hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. De vroegste startdatum van het project is de datum op de ontvangstbevestiging. Dit is de datum vanaf wanneer kosten, door opdrachtverstrekking aan de leverancier, subsidiabel zijn. Kosten van opdrachten die vóór deze datum zijn verstrekt, zijn niet subsidiabel. Let wel: kosten zijn voor eigen rekening en risico zolang de aanvrager geen positieve beslissing ten aanzien van de toekenning van een voucher heeft ontvangen. 9. Beoordeling Enkel volledige en juiste aanvragen worden in behandeling genomen. Een externe en onafhankelijke deskundigencommissie die periodiek zitting neemt, beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria en geeft een bindend advies ten aanzien van de toekenning van de voucher. Dit advies kan zijn: - Positief; de voucher wordt toegekend - Negatief; de voucher wordt niet toegekend Als de in de aanvraag verstrekte informatie ontoereikend is voor het uitbrengen van een gedegen advies, kan de deskundigencommissie adviseren om de aanvraag aan te houden. De aanvrager ontvangt hierover bericht en wordt in de gelegenheid gesteld om de gevraagde informatie aan te reiken. De deskundigencommissie zal daarna de aanvraag opnieuw beoordelen en tot een advies komen. 10. Projectuitvoering Na toekenning van de voucher dient de begunstigde het innovatieproject conform projectplan uit te voeren. De uiterste startdatum van het project is de datum op 6 weken vanaf de dagtekening op de beschikking. Uiterlijk op deze datum dient de (eerste) opdracht voor innovatieadvies of -ondersteuning schriftelijk te worden verstrekt en dient met de uitvoering te worden gestart. Als bewijs dient de begunstigde een kopie van de schriftelijke opdrachtverstrekking naar het secretariaat te sturen. De voucher verliest zijn geldigheid als de (eerste) opdracht niet schriftelijk en aantoonbaar voor de uiterste startdatum is verstrekt. De opgegeven looptijd van het innovatieproject wordt gerekend vanaf de uiterste startdatum van de cheque. Op basis hiervan wordt de einddatum van het innovatieproject vastgesteld. Kosten van opdrachten die na de einddatum worden verstrekt, zijn niet subsidiabel. Tijdens het innovatieproject dient begunstigde aan het secretariaat een kopie te overleggen van iedere schriftelijke opdrachtverstrekking die conform aanvraag en toekenning tot subsidiabele kosten leidt. Indien er tijdens het innovatieproject wijzigingen plaatsvinden, die mogelijk invloed hebben op de aard en omvang van een opdracht waarvoor de voucher is toegekend, dan dient de begunstigde onverwijld het secretariaat hierover te informeren. Op basis van de voorgedane wijziging volgt een onderzoek en besluit over eventuele gevolgen voor de toekenning of toegekende netto waarde van de voucher. 11. Afronding Na oplevering van de opdracht en volledige betaling daarvan aan de leverancier(s), kan de voucher worden verzilverd. Daartoe dient de begunstigde bij het secretariaat een declaratie in, bestaande uit de volgende bescheiden: - Ondertekend betalingsverzoek (in huisstijl aanvrager); - Kopie van factuur van opdrachtnemer(s); - Kopie van betalingsbewijzen (bankafschrift); Bestand: BIHTS Regeling verkort V3NL 3/5

4 Een declaratie wordt digitaal ingediend bij het secretariaat van de regeling via Na ontvangst wordt de declaratie getoetst en de begunstigde ontvangt hierover bericht. Ook kan er een evaluatiegesprek plaatsvinden. De netto bijdrage van de voucher wordt vastgesteld op basis van de declaratie. De netto bijdrage is maximaal de bijdrage vermeld op de oorspronkelijke beschikking, tenzij een hogere bijdrage schriftelijk en vóór het indienen van de declaratie door het secretariaat is goedgekeurd. Dit kan het geval zijn bij tussentijdse wijziging van de aard en omvang van externe ondersteuning. 12. Bevoorschotting Bij de BASIS voucher is bevoorschotting in principe niet mogelijk. Hiervan worden afgeweken als de aanvrager aantoonbaar kan maken dat het over onvoldoende financiële middelen beschikt om de factuur (vooruit) te betalen. In dat geval geldt een bevoorschotting van 50% nadat de aanvrager 25% van de waarde van de opdracht aan de leverancier heeft betaald. De resterende 50% wordt uitbetaald na oplevering van de opdracht en betaling van het volledige factuurbedrag. Bij de PLUS en X-PLUS voucher is bevoorschotting mogelijk. Hiervoor geldt de volgende regeling: 40% na start door middel van opdrachtverstrekking; 40% na betaling van tenminste het bedrag van de eerste bevoorschotting; 20% na oplevering en volledige betaling van de opdracht. 13. Staatssteun Op de voucherregeling is de Omnibus Decentraal Regeling (modules 4 en 6) van toepassing. De begunstigde is zelf verantwoordelijk voor eventuele implicaties op het terrein van staatssteun. 14. Overige bepalingen De voucher is niet overdraagbaar en wordt nooit, geheel of gedeeltelijk, in contanten uitbetaald; Geen van de projectpartners kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de door de ingeschakelde opdrachtnemer opgeleverde opdracht; De levering van de opdracht kan onderworpen zijn aan de eigen, contractueel vastgelegde leveringsvoorwaarden van de betrokken leverancier; De begunstigde verplicht zich desgevraagd mee te werken aan communicatieactiviteiten t.b.v. de regeling; De begunstigde verplicht zich desgevraagd mee te werken aan een tussentijdse evaluatie van de status; De begunstigde informeert het secretariaat van de regeling onverwijld over de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem. In de voornoemde gevallen zal de uitbetaling van de subsidie worden opgeschort totdat er duidelijkheid is ten aanzien van de realisatie van het project; Parkstad Limburg behoudt zich het recht voor om de voucherregeling BIHTS zonder opgaaf van reden, gedurende de looptijd van het programma aan te passen aan veranderde omstandigheden en/of inzichten. Dit zonder inbreuk te maken op de rechten en plichten van de begunstigde bij reeds toegekende vouchers. 15. Rechtsbescherming Als een beschikking uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van deze beschikking niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden van het bezwaar (de motivering). Bestand: BIHTS Regeling verkort V3NL 4/5

5 Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Stadsregio Parkstad Limburg t.a.v. het Parkstadbestuur ambtelijk contactpersoon: dhr. mr. J. Bisschops Postbus AE HEERLEN 16. Contactgegevens Secretariaat Voucherregeling BIHTS Jan Campertstraat SG Heerlen Bestand: BIHTS Regeling verkort V3NL 5/5