Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 met financiële onderbouwing met STICHTING REGIOBRANDING ZUID-LIMBURG 6 DECEMBER 2010

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Corporate Identity 4 2. Campagne Nederland 5 3. Website 8 4. Poort van Zuid-Limburg Co-branding PR en Mediarelaties Internal Branding Monitoring Bedrijfsvoering Samenvattend financieel resultaat Tot slot: regiobranding, marketing en productontwikkeling na

3 Voorwoord Het gaat goed met de branding van Zuid-Limburg. Er ligt een positief rapport met werkbare aanbevelingen van Placebrandz.com onder auteurschap van prof. Govers (gasthoogleraar aan de K.U. Leuven), dat in opdracht van de provincie Limburg een quickscan heeft uitgevoerd. De campagnes hebben hun vorm gevonden, en slaan aan bij het publiek. Het imago van de regio is, ondanks de vaak negatieve publiciteit, in beweging gekomen. De stichting kent meer donateurs. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat de discussie over de synergie tussen marketing- en branding activiteiten in Zuid-Limburg in volle omvang wordt gevoerd. Belangrijke vragen daarbij zijn: kiezen we voor een gezamenlijke Zuid-Limburgse merkenstrategie, waar is de ruimte voor profilering van steden, bereiken we onze doelgroepen (bewoners, bezoekers, bedrijven) vanuit één of meerdere merken? Van de overheden en andere maatschappelijke actoren, die opdrachtgever zijn voor de verschillende marketing- en brandingactiviteiten in de regio, wordt gevraagd een visie neer te leggen die vervolgens uitgevoerd kan worden. Zodat de regio, ten behoeve van het vasthouden, aantrekken en laten floreren van bezoekers, bewoners en bedrijven, een sterke vuist kan maken. De provincie neemt nu het voortouw in deze discussie, en we zien zeer uit naar het resultaat. Halverwege de eerste rit (Regiobranding startte eind 2008) kunnen we concluderen dat Regiobranding de goede weg gevonden heeft. Dat was niet altijd even makkelijk. Regiobranding staat voortdurend in de schijnwerpers, vaak met een aanleiding die buiten onze invloedssfeer valt. Daarom zijn we des te trotser op de bereikte resultaten. En zullen we in het Jaarplan 2011 geen majeure beleidswijzigingen voorstellen. Wel zullen we, het rapport Govers in aanmerking nemend, meer accent leggen op de merkbeleving van Zuid- Limburg, en minder op de accountability van de marketingactiviteiten. Zeker bij regiobranding is het van belang aan te sluiten bij de eigen identiteit, het eigen verhaal van de regio en haar bewoners wordt het jaar van de samenwerking. Alle gemeenten in de regio hebben de Zuid-Limburgse samenwerking hoog op de agenda gezet. Het bedrijfsleven vraagt om een eenduidige economische visie en beleid. Regiobranding Zuid-Limburg zal zich vol inzetten voor een gemeenschappelijk gedragen visie op branding en marketing van onze prachtige regio. Want vanuit krachtenbundeling kan effectiviteitswinst worden geboekt. 6 december 2010, Jan Cobbenhagen Wim Ortjens Voorzitter Directeur Pagina 3

4 1. Corporate Identity Gerealiseerd 2010 Nadat de discussie over logo en huisstijl in een rustiger vaarwater is gekomen, is op dit gebied vooral ingezet op de ontwikkeling van de interne campagne Limburgse Levens en van de campus-guide. Tevens is er veel materiaal ontwikkeld ten behoeve van link-building waarmee aangesloten bedrijven, partners en overheidsinstellingen hun sites kunnen koppelen aan die van regiobranding. Plan 2011 Maastricht-Aachen Region Parkstad Limburg (de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Nuth, Voerendaal en Simpelveld) heeft op meerdere formele momenten aangedrongen op een heroverweging van de internationale benaming van de regio en voorgesteld om Zuid-Limburg in het buitenland als Maastricht- Aachen Region te positioneren. De argumentatie daarvoor is drieledig: 1) aansluiting bij de Euregionale identiteit van de regio, 2) gebruik makend van de kracht van de ontwikkelingen in de regio Aken en 3) de grote internationale naamsbekendheid van het merk 'Aken', die in combinatie met het merk 'Maastricht' een grote merkwaarde vertegenwoordigt. Ook sluit het internationale merk aan bij de reeds lang bekende naam van het vliegveld van de regio (Maastricht Aachen Airport) en heeft het grote mogelijkheden voor toepassing op ontwikkelingen die voor de hele (EU-)regio van belang zijn. In 2011 zal met de partners in Zuid-Limburg en de Euregio het draagvlak voor dit voorstel worden onderzocht, evenals de mogelijkheden om het merk daadwerkelijk te laden met relevante content. Financieel overzicht 1. Corporate identity begroting 2010 prognose 2010 begroting Ontwikkelen corporate materialen Onvoorzien Pagina 4

5 2. Campagne Nederland Gerealiseerd 2010 De campagne 2010 had als motto Bright Site of Life. Ten opzichte van 2010 is versterkt ingezet op online advertising en is radio toegevoegd als medium. Dit heeft geresulteerd in 310 miljoen impressies op internet, 84 advertenties in landelijke dagbladen en 122 radio-uitzendingen. Ter vergelijking 2009: 130 miljoen impressies op internet, 238 advertenties in landelijke dagbladen, geen radio. De campagne 2010 had een andere toon dan die van In het eerste jaar is er voor gekozen om met een opvallende campagne binnen te komen met een accent op de problemen in andere regio s. In het tweede jaar (2010) lag het accent op informeren over het aanbod van Zuid-Limburg met een positievere toon. Onderzoek Universiteit Maastricht naar campagne Bright Site of Life 1 Onderzocht is de print-campagne om zodoende een goede vergelijking met 2009 te kunnen maken. De bannercampagne op internet is vooral bedoeld om traffic te genereren naar de website, waarvan de imagoeffecten in hoofdstuk 3 worden behandeld. De nieuwe printcampagne heeft geleid tot een hoge recall-rate (de doelgroep heeft de inhoud van de advertentie begrepen en kan zich deze herinneren): 76% tegen 55% in Men vindt de campagne zeer duidelijk, herkenbaar en sympathiek. Al met al leidt dat bij 39% van de doelgroep tot een positiever beeld van de regio. Dat is, volgens de UM, een hoog cijfer. De recognition rate (heeft de doelgroep de campagne gezien) is moeilijk te vergelijken met 2009 omdat het aantal krantenadvertenties sterk is afgenomen ten gunste van online en radio. Bovendien is een groot deel van de advertenties op een kleiner formaat gebracht. Wat doet de campagne met ons imago? De opdracht van de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg is: het versterken van het imago van de regio zodat Zuid-Limburg niet alleen wordt gezien als een plek waar het goed toeven is voor een (korte) vakantie, maar als een plek met een breed aanbod op wonen-werken-leven. De activiteiten van de Stichting worden daarom gemonitord op een aantal belangrijke imago-aspecten die worden onderzocht middels kernstellingen: 1. Carrièrekansen (kernstelling: Zuid-Limburg biedt ruime carrièrekansen) 2. Kwaliteit van onderwijs (kernstelling: Zuid-Limburg heeft toonaangevende onderwijsinstellingen) 3. Toptechnologie (kernstelling: Zuid-Limburg behoort tot de hoogwaardige technologische topregio s) 4. Woon- en Leefkwaliteit (kernstelling: Zuid-Limburg heeft een sterk gevarieerd woningaanbod) 1 Katja Sillen MSc, Maastricht University, Reclame Respons Meting 2010 in opdracht van Stichting Regiobranding Zuid-Limburg Pagina 5

6 Scores op deze kernstellingen zijn hoogstens indicatoren voor het succes van Regiobranding. Immers: het imago van de regio wordt voor een groot deel bepaald in de publieke opinie en de vrije pers. Daar heeft Regiobranding maar zeer beperkt invloed op (Hoofdstuk 6 en 8). Mensen die de campagne hebben gezien of gehoord, hebben ook de rest van de krant gelezen of het nieuws gehoord. Imago-indicatoren Ik associeer Zuid-Limburg met: 0-meting 2008 (heel NL) Reclame respons Meting 2010 Carrièrekansen 15% 20% Kwaliteit onderwijs 35% 40% Toptechnologie 14% 24% Woon- en Leefkwaliteit 25% 57% Community Vermeldenswaard is dat dankzij een lobby van Regiobranding op het machtige Linked-In (grootste professionele internetcommunity ter wereld) de regio een plek heeft gekregen als Maastricht Area. Voorheen werd heel Limburg onder Eindhoven Area geschaard. Plan 2011 De cijfers geven op zichzelf weinig aanleiding om de campagne te veranderen. Wel ligt er een duidelijke aanbeveling vanuit het rapport Govers 2 om minder het accent te leggen op aanbod ( marketing ) en meer op het verhaal, op de identiteit van het gebied, op de merkwaarden ( branding ). In dit rapport wordt de portrettenserie Limburgse Levens genoemd als een succesvol product van Regiobranding dat meer de menselijke warmte, en het Bourgondische kan terugbrengen in de uitingen. De campagne 2011 zal dan ook sterker insteken vanuit de bepleite story-telling: authentieke getuigenissen van mensen die hebben gekozen voor de regio. Vervolgens zal het aanbod een cruciale rol blijven spelen vanuit de strategie van waaruit Regiobranding altijd werkt: bewijs wat je beweert. Op internet zal de community-vorming rondom de regio en haar thema s worden voortgezet. 2 Dr. Robert Govers, Placebrandz, Quickscan Regiobranding Zuid-Limburg, in opdracht van Provincie Limburg. Leuven augustus 2010 Pagina 6

7 Financieel overzicht 2. Campagne Nederland begroting 2010 prognose 2010 begroting Strategie Communicatie- en campagnemiddelen Social Media Trafficmanagement Campagne online Campagne offline Vormgeving, drukwerk, promotie Onvoorzien Toelichting Social Media (2.3.) blijft even belangrijk als in 2010, maar is integraal onderdeel geworden van andere werkzaamheden (webmaster, strategie) waardoor het minder expliciet zichtbaar is in de begroting. De forse groei van het campagnebudget offline (2.6.) is een gevolg van het succes van de campagne. Zolang de doelstellingen in het businessplan nog om voortdurende aandacht vragen is het de taak van de stichting om maximaal in te zetten op haar core-business: het campagne voeren voor een breder imago van Zuid- Limburg. De verdere doorgroei naar 2011 is het gevolg van de planning in het kader van de EFRO-subsidie. Deze planning kent een opbouw waarin de campagne-activiteiten ieder jaar worden opgevoerd, met een climax in (2.6.) Dit leidt eveneens tot een toename van de productie van campagnemiddelen (2.2.). Het onlinebudget is in 2010 fors verhoogd vergeleken met 2009, maar blijft de komende jaren gelijk. Er wordt immers niet gestreefd naar meer bezoekers, maar naar een hogere kwaliteit van het bezoek (hoofdstuk 3). Offline heeft een hoger netto bereik en meer invloed op imago dan online, dat juist weer geschikter is voor het direct creëren van conversie op internet. Gezien de aanbevelingen in het rapport Govers waarin de stichting wordt geadviseerd meer in te zetten op branding, dan op marketing, is de verhouding in het campagnebudget op deze wijze geoptimaliseerd. Pagina 7

8 3. Website De Stichting beheert twee websites: en Ze bedienen twee verschillende doelgroepen: zuidlimburg.nl de binnenlandse bezoeker, (potentiële) bewoner en geïnteresseerde betrokkenen, de website richt zich met name op expats. Dit is een kleine doelgroep, maar het is wel belangrijk dat hen kwalitatief goede informatie wordt geboden (zie hfst 5). Verder is deze site momenteel vooral in ontwikkeling richting business-to-business profilering (zie eveneens hfst 5). In de hier onder genoemde statistieken blijft dan ook buiten beschouwing. De website is een echte portal die voor een belangrijk deel steunt op samenwerking met: - Banenrijk Limburg voor de inbreng van vacatures - VVV s voor cultuur en evenementen - Makelaars en woningcorporaties voor woningen - LimburgStudeert voor opleidingen - WijLimburg voor economisch nieuws, Zuid voor overig nieuws. Aanbod is een belangrijke imagobouwer: bewijs wat je beweert. De portrettenserie Limburgse Levens (hfst 7) en tientallen weblogs, onder meer van de 6 vaste bloggers op onze site, geven de menselijke touch. Gerealiseerd 2010 Maandcijfers Streven 2010 Realisatie 2010 Streven 2011 Bezoeken Unieke bezoekers Nieuwe bezoekers 77% 60-80% 78% 60-80% Bezochte pagina s 2,3 2,7 3,0 3,0 Verblijfsduur Weigeringspercentage 57% 50% 58% 50% Herkomst 43% Randstad 42% Limburg 5% overig Randstad en Limburg ongeveer gelijk 40% Randstad 34% Limburg 26% Overig Randstad en Limburg ongeveer gelijk Google-ranking Gemiddelden januari oktober. Gegevens: Kobalt en Universiteit Maastricht 4 Voor de tweede helft 2010 (juli-december) wordt een gemiddelde van ruim unieke bezoekers per maand voorzien Pagina 8

9 We zien een forse toename van het aantal bezoekers. Dit is een logisch gevolg van het verschuiven van budget van print naar online en het daardoor gestegen aantal impressies (zie hoofdstuk 1). Het is een gekend verschijnsel dat daardoor de kwaliteit van het bezoek afneemt. Meer bezoekers betekent dat het aantal toegewijde bezoekers relatief daalt, wat tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld een lagere verblijfsduur. Kwalitatieve verbeteringen in de site leiden daarentegen tot meer paginabezoek. Het weigeringspercentage daalt niet, maar stijgt ook niet. Qua aantal unieke bezoekers bij vergelijkbare regiosites moet Zuid-Limburg alleen nog maar de regio Amsterdam (met een verzorgingsgebied van 4 miljoen inwoners) voor laten gaan. Imago-indicatoren Net als bij de campagne is het van belang om te zien of de website bijdraagt aan een beter, gewenst imago van Zuid-Limburg Ik associeer Zuid-Limburg met: 0-meting 2008 (heel NL) Websitebezoekers nov Carrièrekansen 15% 32% Kwaliteit onderwijs 35% 61% Toptechnologie 14% 33% Woon- en Leefkwaliteit 25% 80% Deze trend was al in 2009 zichtbaar, en wordt gehandhaafd in Prijzen De website werd genomineerd voor Expat Service Provider of the Year. Haar vaste blogger Sueli Brodin werd Expat of the Year. Plan 2011 Om meer kwaliteit in het websitebezoek te krijgen (langere verblijfsduur, lager weigeringspercentage) wordt de website grondig herzien, op drie onderdelen: 1. Look and feel: sterkere aansluiting bij de campagne 2011 met een grotere nadruk op de portretten en de story-telling (zie ook hoofdstuk 2). Concreet betekent het dat net als in de campagne, de website veel nadrukkelijker het Limburgse Leven voorop zet, en daarmee meer accent legt op reputatie en gevoel, dan op aanbod (en marketing). Dit sluit aan bij de aanbevelingen in het rapport Govers. 2. Structuur. De site is inmiddels zo rijk aan informatie, dat de huidige zoekstructuur niet meer voldoet. Deze wordt dan ook fors verbeterd, zodat bezoekers makkelijker en sneller de gezochte informatie vinden. 3. Sterke verbetering van de search engine optimalisation (betere en beter beschreven landingspagina s) De groei zit in 2011 dus vooral in de kwaliteit en niet zozeer in de kwantiteit. Begin 2011 mogen we de ste unieke bezoeker verwelkomen op de website. Daarmee is een groot deel van de primaire doelgroep bereikt. Gelet op de lange-termijnscope bij imagoveranderingen (Rapport Govers ) gaat het nu 5 Onderzoek UM Pagina 9

10 meer om dezelfde mensen vaker te verwelkomen in plaats van in te zetten op meer mensen die een keer op bezoek komen. Financieel overzicht 3. Website begroting 2010 prognose 2010 begroting Maintenance Webmaster Corporate film Content Onvoorzien In totaliteit ken de post website geen overschrijding. Wel is het budget voor maintenance ontoereikend gebleken wegens de complexiteit van de site, haar vele feeders en doorlinks. Gezien de plannen voor 2011 wordt het budget verhoogd. Pagina 10

11 4. Poort van Zuid-Limburg Gerealiseerd 2010 Met de gemeente Sittard-Geleen en Chemelot zijn de mogelijkheden verkend om langs de A2, op het Chemelotterrein, bij of aan de huidige mast, grote elektronische schermen te plaatsen waarop Zuid- Limburgse boodschappen verschijnen, met name op het gebied van economie en innovatie. Zulke boodschappen geven positieve lading aan het merk Zuid-Limburg en aan Chemelot / Sittard-Geleen. In 2010 is een projectplan gemaakt en een technische studie verricht naar de mogelijkheden om de huidige mast te gebruiken. Dat bleek helaas niet mogelijk. Op dit moment worden daarom nieuwe mogelijkheden onderzocht, met tevens een ruimtelijke studie naar een mogelijk betere locatie. Plan 2011 Doel is en blijft om de mast in 2012 te realiseren. Als eenmaal een infrastructuur is opgezet om op afstand de schermen te bedienen, kan gedacht worden aan uitbreiding, bv. op de grote stationslocaties. Financieel overzicht 4. Poort van Zuid- Limburg begroting 2010 prognose 2010 begroting Projectbegeleiding Onvoorzien Pagina 11

12 5. Co-branding Het aanbod van de regio is breder en sterker dan de reputatie doet vermoeden. En daarom blijft een belangrijke strategie van regiobranding om ontwikkelingen in de regio die aansluiten bij de speerpunten van Zuid-Limburg te positioneren, een podium te verschaffen en zichtbaar te maken. Opdat het mes aan twee kanten snijdt: meer conversie voor het product, en een beter imago voor de regio. Gerealiseerd 2010 Cultuur Een succesvolle co-branding heeft zich inmiddels bewezen bij cultuur. Het festival Cultura Nova bijvoorbeeld wordt dankzij Regiobranding gepromoot op de nationale televisie in het blok Ster en Cultuur. Dit leidt tot een structurele toename van het aantal bezoekers bij Cultura Nova met 30%. En het verschaft Zuid-Limburg een gewenste lading. Daarom is in 2010 het aantal festivals waarmee ge-co-brand wordt uitgebreid naar 3: Typisch Toon 2010 (Toon Hermans-jaar), Nederlandse Dansdagen en Cultura Nova. Expat-guide In opdracht van Brainport en in samenwerking met de expat-desk van de gemeente Maastricht, is in 2010 door Regiobranding een expat-guide ontwikkeld die een overzichtelijke weerslag geeft van het aanbod op de website Campus-guide In opdracht van de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht heeft de stichting in 2010 een Campusguide uitgebracht, waarin Chemelot, Maastricht en Avantis als één Zuid-Limburg-campus worden gepresenteerd onder de paraplu van Chemelot als pijler in Brainport De content van deze guide is tevens de basis voor de verdere ontwikkeling van maastrichtregion.com Beursstand Samen met de Provincies Limburg (Nederland en België), de LWV en een aantal culturele instellingen en lokale overheden, heeft de stichting Regiobranding een duurzame, herbruikbare beursstand voor de regio ontwikkeld, die is gepresenteerd op de Tefaf Regiobranding heeft het beheer, opslag en transport van de stand op zich genomen. Business-to-business internetmarketing Samen met het LIOF, de Kamer van Koophandel en de betrokken bedrijven is een website ontwikkeld rond het thema Logistic Services. Deze site is volledig zoekmachine geoptimaliseerd en wordt met een gerichte adwords-campagne in de markt gezet. Het doel is om gekwalificeerde contacten te genereren waarmee het LIOF / lokale overheden gerichte acquisitie kunnen plegen. Pagina 12

13 Career Service Een project dat aanvankelijk startte als conversie retourmigranten heeft zich inmiddels verbreed tot een voorstel voor een career service. De Brainport-regio bereidt samen met Regiobranding een subsidie-aanvraag voor in het kader van Pieken in de Delta. Het betreft het project 'Living In' (South East Netherlands) waarin voor Zuid-Limburg een uitermate belangrijk onderdeel zit: ontsluiting van de internationale arbeidsmarkt. Een speerpunt voor onze regio, omdat we de werkgelegenheid in de ons omringende buurlanden (ELAT) hard nodig hebben om een betere propositie te kunnen plegen op wonen-werken-leven. Mocht dit project tot uitvoering kunnen komen, dan betekent het concreet een enorme verruiming van het banenaanbod op zuidlimburg.nl en daarmee een veel sterkere aanbod in wonen, werken, leven. Streekproducten Er is op een database gerealiseerd met 235 streekproducten, waarbij elke producent zelf kan inloggen om zijn content te actualiseren of aanvullen. Deze database kan de basis vormen voor marketing, distributie en branding (zie plannen 2011). Plan 2011 De ingeslagen weg van 2010 wordt voortgezet, met een extra accent op: Cultuur De Stichting is door de Provincie Limburg en het projectbureau VIA 2018 gevraagd om mee te werken aan een op te richten Uitburo Zuid-Limburg, met als doel om van hieruit de regio te positioneren als Culturele Hoofdstad Gezien de grote reputatiewaarde die hier van uit gaat voor de afgesproken speerpunten in de branding van Zuid-Limburg, zal de Stichting hierin participeren. B2B Internetmarketing. Naast logistic services wordt in 2011 een tweede traject opgestart: de Zuid-Limburg science campus (Chemelot, Maastricht, Avantis), waarbij de term Chemelot centraal komt te staan als pijler in Brainport Streekproducten. Het streekproduct en bijbehorende gastronomie is een belangrijke drager van de identiteit van de regio. Het vormt een van de vijf speerpunten in het businessplan van Regiobranding. Andere regio s laten zien dat dankzij het (hernieuwd) sterk positioneren van zijn keuken en producten, er een significante imago-shift heeft kunnen plaatsvinden. De stichting regiobranding maakt kennis en middelen vrij om de branding van het streekproduct ter hand te nemen. Initiatief ligt bij de ondernemers. Voor marketing en distributie wordt samenwerking met VVV s, gemeenten en provincie gezocht. Onderwijs Het zichtbaar maken van de relaties en interactie tussen het bedrijfsleven en de instellingen voor (hoger) onderwijs in de regio, is van groot belang in het positioneren van Zuid-Limburg als kennisregio. In 2011 zal Pagina 13

14 een inventarisatie en communicatiestrategie worden opgesteld, waarbij ook de relatie wordt gelegd met Brainport 2020 (het technologisch ontwikkelingsprogramma voor Zuid-Oost Nederland). Over co-branding en sponsoring Een co-branding strategie kan het risico met zich meedragen dat het accent teveel op marketing van bestaande activiteiten komt te liggen, dan op het versterken van het imago (branding). Dat wordt ook geconstateerd in het rapport Govers. Vandaar dat terughoudendheid wordt betracht bij productontwikkeling en marketing, en wordt de kerntaak van regiobranding strikt gehanteerd: het positioneren van producten en activiteiten die er reeds zijn, maar te weinig zichtbaar zijn; terwijl juist hun zichtbaarheid rechtstreeks kan bijdragen aan een sterker imago voor Zuid-Limburg. Op het gebied van sponsoring is reeds langer beleid van de Stichting dat hier zeer terughoudend mee wordt omgegaan, aangezien het risico ontstaat van een oneigenlijke geldstroom. Donateurs van de Stichting hebben immers hun eigen sponsorbeleid dat ze niet graag doorkruist zien als via de Stichting Regiobranding daar van afgeweken wordt. Gezien de gevraagde inzet op andere (core-business) terreinen vervalt het sponsorbudget voor 2011 in zijn geheel en wordt ingezet ten behoeve van de positionering onderwijskwaliteit. Financieel overzicht 5. Co-branding begroting 2010 prognose 2010 begroting B2B internetmarketing Streekproducten Cultuur (VIA 2018) Expatproduct Beursstand Onderwijs Onvoorzien Conv. retourmigranten Sponsoring Het project conversie retourmigranten is opgenomen in de subsidie-aanvraag voor Living In (zie hierboven onder career service ) en heeft in 2010 niet tot uitgaven geleid, evenmin voorzien voor Deze post wordt vervangen door streekproducten, waarvan reeds bij vorige begroting in de bestemmingsreserven een uitgavenplanning was voorzien van euro in Pagina 14

15 6. PR en Mediarelaties Gerealiseerd 2010 In het jaarplan 2010 werd al geconstateerd dat het belangrijk is om de belangrijke mediarelaties systematisch en doelgericht te benaderen teneinde een objectief beeld van de regio terug te zien in de freepublicity en publieke meningsvorming. Net als alle andere processen binnen regiobranding wordt ook hier uit gegaan van een eerlijk, authentiek en valideerbaar verhaal. Daartoe is een mediawerkbezoek voorbereid waarin Zuid-Limburg zich in zijn volle breedte presenteert: met zijn specifieke problematiek, maar vooral natuurlijk met zijn technologische, economische en culturele ontwikkelingen die vaak onderbelicht blijven. Door agendaproblemen van een aantal belangrijke representanten van de regio, kon het werkbezoek in 2010 niet doorgaan, en is verplaatst naar maart Plan 2011 Het werkbezoek media vindt plaats op 24 en 25 maart 2011 en eindigt met een bezoek aan de Tefaf-stand van Zuid-Limburg. Financieel overzicht 6. PR- en mediarelaties begroting 2010 prognose 2010 begroting Jaarlijks Werkbezoek media Onvoorzien Pagina 15

16 7. Internal Branding De eigen bewoners, bedrijven, overheden en instellingen als ambassadeurs van de regio. Misschien wel de meest wezenlijke dragers van een succesvolle regiobranding, maar ook een van de meest moeilijk te beïnvloeden processen. Dat constateert ook het rapport Govers waar met name de betrokkenheid van bedrijven, instellingen en overheden bij regiobranding als onvoldoende wordt beoordeeld. Gerealiseerd 2010 Bedrijven, instellingen, overheden In 2010 is daarom gestart met een speciale account-manager die werkt aan een structurele, diepgaande relatie met de bij regiobranding aangesloten donateurs. Doel is om intensief te werken met communicatiemedewerkers van bedrijven en overheden om zoveel mogelijk integratie tot stand te brengen met hun communicatie-uitingen en die van regiobranding, zowel instrumenteel als conceptueel. Dit heeft o.a. geresulteerd in linkbuilding waarbij 26 donateurs op hun website gebruik zijn gaan maken van informatie over Zuid-Limburg op de of website. Bijvoorbeeld door een link op hun vacaturepagina, het plaatsen van een permanente banner op de homepage om het partnerschap te onderstrepen of meer in het algemeen informatie over de regio te geven waar de organisatie gevestigd is. Ook zijn er diverse artikelen geplaatst zowel online als in print en zullen twee donateurs gebruik gaan maken van de door regiobranding ontwikkelde filmportretten Limburgse Levens op hun eigen website. In mei 2010 zijn op de website middels de module "Business in Limburg" informatiepagina's aangemaakt waar donateurs zichzelf kunnen profileren en actief nieuwsberichten e.d. kunnen plaatsen. Dit jaar hebben met 24 donateurs workshops en gesprekken plaatsgevonden waardoor de betrokkenheid van deze organisaties bij regiobranding is toegenomen. Belangrijk is dat er ook met de overige donateurs (als ambassadeurs) een verdere integratie van de communicatie-uitingen plaatsvindt. Ook is in 2010 grote aandacht uitgegaan naar de Dag van de Donateurs, wat heeft geleid tot bijna 150 deelnemers (drie keer zoveel als in 2009). Deze dag wordt gezien als een belangrijk evenement om de onderliggende relaties te versterken. Eigen inwoners Limburgse Levens Het project Limburgse Levens wordt door het rapport Govers als een belangrijk instrument gezien in de internal branding. Inmiddels zijn zo n 70 portretten vervaardigd en online gezet. De geportretteerden zijn op uitnodiging van de Stichting in 2010 ook fysiek bij elkaar gekomen, en hebben in workshops invulling gegeven aan hun rol als ambassadeur van de regio. Pagina 16

17 Interne campagne In Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad en op L1 wordt een lokale media-campagne gevoerd om de Limburgse Levens onder de aandacht van de eigen inwoners te brengen. Dit behelst een wekelijkse advertentie, twee keer per week 8 spotjes op TV, en een pre-roll op Internet-TV. Plan 2011 Gezien de kracht van deze eigen ambassadeurs zullen de portretten een meer prominente rol gaan spelen in de campagne en op de website. Daarmee zal ook invulling worden gegeven aan de aanbevelingen van het rapport Govers om de kwaliteit van leven, het Bourgondische en de verhalen van binnenuit (de warme regiobranding zoals prof. Hospers het eerder noemde) een zwaarder accent te geven. Betrokkenheid van de eigen inwoners bij het definiëren van de eigen identiteit van de (Eu-)regio is daarbij van belang. De interne (Limburgse) campagne wordt versterkt. Financieel overzicht 7. Internal Branding begroting 2010 prognose 2010 begroting Limburgse Levens Ondersteunende Radio-TVinternetcampagne Ondersteunende printcampagne Integratie communicatie/websites Onvoorzien Pagina 17

18 8. Monitoring Rode draad in het meten van indicatoren is dat het slechts indicatoren zijn: ze geven een aanwijzing of de Stichting op de goede weg zit, maar zeggen nog niet veel over het uiteindelijke resultaat. Immers: het imago van de regio is niet alleen afhankelijk van het werk van de Stichting, maar voor een groot deel ook van de free publicity en publieke meningsvorm. Daarbij is het uiteindelijke doel het vasthouden en aantrekken van bewoners, bezoekers en bedrijven afhankelijk van veel meer actoren dan alleen Regiobranding. Het rapport Govers is dan ook kritisch op de grote druk die de afrekenbaarheid op de Stichting legt en noemt de vraag naar korte-termijn accountabilty zelfs ongepast, want naamsbekendheid, imago en ambassadeurschap zijn niet alleen moeilijk te meten, maar verschuivingen op die aspecten gaan ook zeer traag. Het rapport adviseert: opdrachtgevers en sponsors zullen een lange adem moeten hebben. Desondanks is in 2010 natuurlijk volop onderzoek gedaan naar de indicatoren en meetbare kwantitatieve doelstelling. Her en der in dit jaarverslag vindt u ze terug. Gerealiseerd 2010 Het belangrijkste onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd is: 1-meting: hoe staat het imago van de regio er voor? In 2008 is afgesproken dat de 0-meting naar het imago van Zuid-Limburg iedere twee jaar wordt herhaald. De resultaten zijn vastgelegd in de 1-meting die te downloaden is van de website van Zuid-Limburg 6. Het betreft een uitgebreid onderzoek, waar we op deze plek stil staan bij de kernstellingen. Ik associeer Zuid- Limburg met: 0-meting 2008 (heel NL) Reclame Respons (p.6) Websitebezoekers (p.9) 1-meting 2010 (heel NL) Carrièrekansen 15% 20% 32% 14% Kwaliteit onderwijs 35% 40% 61% 51% Toptechnologie 14% 24% 33% 16% Woon- en Leefkwaliteit 25% 57% 80% 54% De percentages geven aan welk deel van de onderzochte doelgroep aangeeft (geheel) eens te zijn met de stelling dat Zuid-Limburg geassocieerd mag worden met carrièrekansen, onderwijskwaliteit, enz. De doelgroep betreft dus heel Nederland, ongeacht of de mensen wel of niet de campagne of de website hebben gezien. Daarmee is dus ook niet te bepalen of een imago-aspect wordt veroorzaakt door de inspanningen van regiobranding, of door de free publicity en publieke- meningsvorming. Door een vergelijking te maken met reclame-respons meting en de resultaten van websitebezoekers, zien we dat confrontatie met de door Regiobranding ontwikkelde middelen in het algemeen een hogere score opleveren dan de 1-meting. Logisch: in de 1-meting spelen de invloeden van buiten een grotere rol dan in de metingen rondom campagne of website. Zuid-Limburgers zijn er niet in meegenomen. 6 Katja Sillen MSc, Maastricht University, Imagometing 2010 in opdracht van Stichting Regiobranding Zuid-Limburg Pagina 18

19 Twee zaken vallen op: 1. de associatie met carrièrekansen is in de 1-meting niet gestegen. Volgens de onderzoekers ligt dat waarschijnlijk aan een algemeen pessimisme in Nederland over de economie en carrièrekansen als gevolg van de crisis en treft dit alle regio s, dus ook Zuid-Limburg 2. de associatie met woonkwaliteit is flink gestegen. Hoewel ook hier de onderzoekers geen direct verband kunnen leggen tussen de uitingen van regiobranding en deze imago-shift, achten zij toch de campagneinvloed waarschijnlijk omdat daarin ook juist het zwaarste accent ligt op die woon-en leefkwaliteit. Plan 2011 Inhoudelijk Met name de hardnekkige beeldvorming rond carrièrekansen geeft aanleiding tot twee eerder in dit jaarplan genoemde acties: de Euregionale Career-portal, waarbij het banenaanbod in de Euregio zichtbaar wordt gemaakt, en het werkbezoek media, waarbij de innovatiekracht van de regio centraal staat. Monitoring Een extra inzet zal gepleegd worden op het meten van de interne campagne. Deze draait nu op volle toeren en vraagt om een reclame-responsmeting zoals we deze ook voor de nationale campagne hebben uitgevoerd. Ook zal in 2011 andere media dan print worden meegenomen in de metingen. Financieel overzicht 8. Monitoring begroting 2010 prognose 2010 begroting Onderzoekscapaciteit UM Diversen Onvoorzien Pagina 19

20 9. Bedrijfsvoering Gerealiseerd 2010 De Stichting heeft zich ook dit jaar weer zichtbaar gepresenteerd op meer dan 50 bijeenkomsten en lezingen. Er is een prospectus vervaardigd met daarin ook de directe voordelen voor nieuwe donateurs. Er zijn 4 nieuwe donateurs aangetrokken (in natura) en voor het aankomende boekjaar 2011 nog 2 (in geld). Plan 2011 Er zijn geen majeure wijzigingen voorzien in de bedrijfsvoering, behoudens een noodzakelijk gebleken uitbreiding van de administratieve ondersteuning. Financieel overzicht 9. Bedrijfsvoering begroting 2010 prognose 2010 begroting Personeelskosten Huisvesting Kantoorartikelen Vergaderingen en ontvangsten Abonnementen en lidmaatschappen Juridische- accountancyadministratieve- en bankzaken Reis- en verblijfskosten PR & Representatie Telefonie en internet Autokosten Onvoorzien Pagina 20

Evaluatie 2009 Jaarplan 2010

Evaluatie 2009 Jaarplan 2010 Evaluatie 2009 Jaarplan 2010 met financiële onderbouwing STICHTING REGIOBRANDING ZUID-LIMBURG 14 december 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Corporate Identity 4 2. Campagne Nederland 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarplan 2012

Jaarverslag 2011 Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 Jaarplan 2012 met financiële onderbouwing en een doorkijk naar de toekomst van Regiobranding STICHTING REGIOBRANDING ZUID- LIMBURG 12 DECEMBER 2011 inhoud Traditiegetrouw is het jaarverslag

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Een concept van Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 In 2010 is het meerjarencommunicatieplan van de Vrouwenopvang vastgesteld en van start gegaan. De Vrouwenopvang heeft voor het eerst een grote publiciteitsactie georganiseerd.

Nadere informatie

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter REGIOBRANDING TWENTE Eric Nijkamp Voorzitter Doel regiobranding Twente zowel nationaal als internationaal positioneren als innovatieve, ondernemende kennisregio in de komende 10 jaar. Een krachtige en

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Geknipt voor jou! De Kappersbon brengt nieuwe klanten naar uw kapsalon! Wij zetten de voordelen voor u op een rijtje...

Geknipt voor jou! De Kappersbon brengt nieuwe klanten naar uw kapsalon! Wij zetten de voordelen voor u op een rijtje... De Kappersbon brengt nieuwe klanten naar uw kapsalon! Als ondernemer doet u er alles aan om het klanten naar de zin te maken in uw kapsalon. De inrichting, de materialen, de kwaliteit van de behandelingen;

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Marketingplan Bedrijventerrein Hondsgemet

Marketingplan Bedrijventerrein Hondsgemet Marketingplan Bedrijventerrein Hondsgemet Inleiding: In de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 8 maart 2011 heeft de commissie Bestuur en Middelen ons college verzocht een marketingplan

Nadere informatie

Economische impact Bèta College & Delta Academy

Economische impact Bèta College & Delta Academy Economische impact Bèta College & Delta Academy Onderzoek naar de jaarlijkse economische impact van de komst van het Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie drs. Sven

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011 Collegevoorstel b&w Datum, 9 februari 2011 Auteur: SLOOTEN, T. VAN afdeling: 51 HISTORISCH GOUD telefoonnummer: (045) 560 45 90 mede-auteur(s): Registratienummer: 2011/9241 ambtelijke routing d.d. akk.

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou 11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou uitgroeien tot de grootste community van Nederland: meer

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PW De Gids. Redactionele formule

PW De Gids. Redactionele formule PW De Gids PW De Gids biedt een volledig kennisnetwerk voor HR-professionals, gericht op actuele HR-thema s en wetgeving. PW De Gids is deskundig, opinievormend, praktisch en concreet. Redactionele formule

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 17 april 2012 Voorstelnummer: 1 Uturnity Aanleiding In Nederland is er een taboe op failliet gaan. En dat terwijl er dagelijks

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED Valentijnsaanbieding Online reisbureau INHOUD INLEIDING ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA FACEBOOK: Analyse BE/NL Analyse van de campagne BE/FR ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA E-MAIL:

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Ik zorg. dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT!

Ik zorg. dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT! Ik zorg dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT! Samenvatting Dit plan heeft tot doel om werkzame mannen in de leeftijd van 30 t/m 55 jaar te enthousiasmeren voor een beroep in de zorgsector Verpleging,

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V.

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V. PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek 19.0115 4 september 2009 Trendbox B.V. Achtergrond, doelstelling, onderzoeksopzet en steekproefsamenstelling Achtergrond Doelstelling en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Youropi.com Mediakit 2011

Youropi.com Mediakit 2011 Youropi.com Mediakit 2011 Q2-2011 2 Inhoudsopgave Introductie 3 Introductie Youropi.com 3 Youropi.com facts en bezoekers 4 Boekingsboxen 5 P.O.I. Boekingsbox 5 Boekingsbutton 5 Boekingsbox links 5 Boekingsbox

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN!

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! WWW.TEVREDENMARKETING.NL Email: info@tevredenmarketing.nl - Tel: 020-261 9445 U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten 1 Google Adwords

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes.

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. OptimusAd OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. Wij zijn uw partner als het gaat om online adverteren en zorgen ervoor dat uw boodschap op de juiste

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

U ij_ \ '' W_IV_ W V 1BVO. Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG Eijsden-Margraten II III II

U ij_ \ '' W_IV_ W V 1BVO. Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG Eijsden-Margraten II III II U ij_,:\) t Gemeente Maastricht i \ \ '' «-3 W_IV_ i Kopie naad > RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT W V 1BVO BEZOEKADRES Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie