ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en het structuurschema 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 A. Ondernemingsmanagement A1. Algemeen management A2. Marketing management A3. Financieel management B. Communicatiemanagement B1. Communicatieanalyse B2. Communicatieplanning B3. Interne communicatie B4. Marketingcommunicatie B5. Corporate communicatie B6. Interculturele communicatie C. Communicatievaardigheden C1. Communicatievaardigheden C2. Professional English D. Communicatiemedia D1. Communicatiemedia D2. E-mediavaardigheden E. Project in ondernemingscommunicatie E1. Projectwerk 5. Methodologische wenken Evaluatie 41 Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 2

3 Structuur van de afdeling en het structuurschema Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Ondernemingscommunicatie Economisch 40 weken (20 weken per semester) 50 minuten Totaal aantal lestijden: 960 Structuurschema: Zie bijlage. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 3

4 Beginsituatie Worden toegelaten tot de opleiding (bron: - houders van een diploma van secundair onderwijs; - houders van een diploma van een hogere secundaire technische leergang; - houders van een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs; - houders van een diploma van voltijds hoger onderwijs. Cursisten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's of getuigschriften, en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Cursisten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 4

5 Doelstellingen Waar communicatie vroeger een veeleer dienende rol had, zijn succesvolle ondernemingen vandaag communicatie-georiënteerd. Communicatie wordt zelfs geciteerd als misschien wel het belangrijkste ingrediënt van het hedendaagse ondernemen. Grote organisaties, maar evenzo kleine en middelgrote ondernemingen hebben daarom nood aan knowhow met betrekking tot het communiceren en wel op zo n manier dat het de relaties met de verschillende doelgroepen versterkt. Doeltreffende communicatie is een kwestie van kennen en kunnen, steunend op planning, consistentie en integratie. Nog nooit was het aanbod aan communicatiemiddelen zo hoog. Zo ook het risico op versnipperde budgetten en gebrek aan synergie. Communicatie richt zich op de eigen medewerkers, maar ook op externe stakeholders. De opleiding Ondernemingscommunicatie wil cursisten leren hoe doordachte beslissingen te nemen bij de keuze van boodschap, medium, en tekst. Cursisten kunnen aan het eind van de opleiding bogen op een ruim kader van principes uit het ondernemingsmanagement, het communicatiemanagement, en de communicatiemedia. Bovendien hebben ze zich ook bekwaamd in communicatievaardigheden, waarbij de praktijk van het communiceren binnen de onderneming integraal deel uitmaakt van de opleiding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan ondernemingscommunicatie over de grenzen heen. De opleiding omvat daarom ook modules zoals Professional English, interculturele communicatie, en e-mediavaardigheden. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 5

6 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie A. Ondernemingsmanagement A1. Algemeen management A2. Marketing management A3. Financieel management Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 6

7 A1. Algemeen management 1/2 Situering van de module in de opleiding Hoofddoelstelling van de module Algemeen management is de student(e) vertrouwd te maken met de voornaamste managementtaken en functionele domeinen van het moderne management, zodat hij/zij zich beter kan integreren en beter kan functioneren in een onderneming. Meer specifiek wordt beoogd een beeld te schetsen van de complexe relaties tussen onderneming en maatschappij, een basisinzicht te geven in enkele relevante topics uit de functionele domeinen van de onderneming en het analyseren van de taken van de manager: strategie bepalen, organiseren, leidinggeven en evalueren. Stuk voor stuk topics waarmee men later in het beroepsleven wordt geconfronteerd. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist heeft een inzicht in de algemene managementprincipes en weet hoe een bedrijf kan georganiseerd worden. De cursist kent diverse stijlen van leidinggeven en weet welke stijl best past in diverse situaties. De cursist weet hoe mensen kunnen worden gemotiveerd en kan mensen motiveren. De cursist kent diverse stromingen in bedrijfsstrategieën. De cursist is vertrouwd met verschillende aspecten van HRM (Human Resources Management).. Inhoud 1. Manager en management 1.1. Organisatie en management 1.2. Managementniveaus in een organisatie 1.3. Kernactiviteiten van managers 1.4. Managers: geboren of gemaakt? 1.5. Management als proces en kerntaken 1.6. Kenmerken van een gezonde organisatie en van succesvol management 1.7. Manager en organisatiecultuur 2. Strategiebepaling en strategisch management 2.1. Voorwaarden voor succes 2.2. Strategieformulering als proces 2.3. De organisatie van strategische planning 2.4. Samenwerkingsverbanden 2.5. Implementatie van strategische plannen 2.6. Weerstand en vermindering van weerstand bij implementatie 3. Ontwerp van de organisatiestructuur 3.1. Organisatiestructuur: arbeidsverdeling en coördinatie 3.2. Opbouw organisatiestructuur: via verticale en horizontale uitbouw 3.3. Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie én coördinatie 3.4. Organisatiestructuur in ontwikkeling 3.5. Naar platte organisaties Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 7

8 A1. Algemeen management 2/2 4. Motivatie, werkgedrag en loopbaan 4.1. Sleutelvariabelen in individueel gedrag 4.2. De nieuwe medewerker en veranderend gedrag 4.3. Groepen in organisaties 4.4. De kracht van teams 4.5. Motivatie: een nadere verkenning 4.6. Empowerment 4.7. De nieuwe context van talentontwikkeling en human resources management 4.8. Human resources management : integraal concept én samenstel van instrumenten 4.9. Waardering en beloning van inzet van mensen Loopbaanontwikkeling nader bezien 5. Leiding geven, motiveren en communiceren binnen een organisatiestructuur 5.1. Leiding geven, managen en ondernemen 5.2. Managers en hun motieven 5.3. Leiderschap en stijl van leiding geven 5.4. Beïnvloeding van menselijk gedrag 5.5. Stijl van leiding geven en conflicthantering 5.6. Organisatie, stijl van leiding geven en (beïnvloeding van) organisatiecultuur Handboek-Cursustekst Grondslagen van het management Prof. Dr. D. Keuning Uitgeverij: Stenfert Kroese Bibliografie Organiseren en leiding geven Prof. Dr. D. Keuning Uitgeverij: Stenfert Kroese 1996 Bedrijfseconomie: theorie en praktijk R. Liethof Uitgeverij: Delwel 1993 Management J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert Uitgeverij: Academic Service 1995 Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 8

9 A2. Marketing management 1/2 Situering van de module in de opleiding Hoofddoelstelling is de cursisten een inzicht te bieden in het marketingmanagement van een onderneming zodat ze de ondernemingscommunicatie kunnen situeren binnen het globale marketinggebeuren van een onderneming. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist is in staat om een omgevingsanalyse van een onderneming te ontwikkelen. De cursist kan een beperkt marktonderzoek uitvoeren. De cursist kan een analyse maken van een product of een dienst van een onderneming aan de hand van de 4 P's. De cursist kan een marketingplan opstellen voor een product of een dienst. De cursist heeft inzicht in hoe de prijs van een product tot stand komt. Inhoud 1. Marketing en marketingbeleid 1.1. Herkomst en omlijning van het begrip 1.2. Marketingbeleid 1.3. De voornaamste stappen in het marketingbeleid 2. De marketingomgeving 2.1. Environmental scanning 2.2. De kernmarketingomgeving 2.3. De publieken 2.4. De macro-omgeving 3. Het koopgedrag 3.1. De belangrijkste variabelen 3.2. Types koopgedrag 4. Marktsegmentatie 4.1. Het marktsegmentatieproces 4.2. Segmentatiecriteria 4.3. Positionering 5. Marketingonderzoek 5.1. Het marktingonderzoeksproces 5.2. Het verzamelen van informatie 5.3. Statistische analysemethoden 6. Strategische marketingplanning 6.1. De productportfolio 6.2. Generieke concurrentiestrategieën Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 9

10 A2. Marketing management 2/2 7. Productstrategie 7.1. Het ontstaan van een nieuw product 7.2. De productlevenscyclus 8. Prijsstrategie 8.1. Belangrijke beïnvloedende factoren 8.2. Methoden van prijsbepaling 9. Distributiestrategie 9.1. Factoren met invloed op de distributiestrategie 9.2. Distributiedoelstellingen 9.3. Distributiebeslissingen 10. De uitvoeringsfase en de controlefase in het marketingbeleid De plaats van de marketingomgeving in het organogram Types van marketingorganisatie Internationale marketingorganisatie Bibliografie Marketingbeleid : theorie en praktijk, Prof. R. Bilsen & Walter van Waterschoot & Leen Lagasse, Standaard Uitgeverij - MIM., 2000 Grondslagen van marketing, B. Verhage, Stenfert Kroese Marketing : an introduction, Gary Armstrong & Philip Kotler, Prentice Hall, Upper Saddle River Marketing management, Philip Kotler, Prentice Hall, Upper Saddle River Marketing, Dibb, Simkin, Pride & Ferrell, Houghton Mifflin, New York Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 10

11 A3. Financieel management 1/2 Situering van de module in de opleiding Dit onderdeel heeft tot doel de student een basisinzicht te verschaffen in de voornaamste topics van het financieel management zodat hij/zij enerzijds in staat is financiële informatie te begrijpen en te interpreteren en anderzijds de financiële impact van beslissingen in zijn functie als communicatieverantwoordelijke kan inschatten en kan rapporteren aan het management. Meer specifiek wordt beoogd dat hij/zij in staat is de jaarrekening te lezen en te analyseren, de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen en vertrouwd is met de financieringsproblematiek van de onderneming. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist : - moet in staat zijn de jaarrekening van een onderneming te lezen; - moet in staat zijn de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen in eenvoudige situaties; - moet in staat zijn de financieringsproblematiek van de onderneming te begrijpen; - moet in staat zijn een jaarrekening van een onderneming te analyseren d.m.v. kengetallen en een globale financiële evaluatie over de onderneming te maken; - moet in staat zijn een budget op te stellen. Inhoud 1. Kostprijsberekening 1.1. Directe en indirecte kosten Begripsomschrijvingen Verbijzonderingsmethoden 1.2. Vaste en variabele kosten Definities en grafische voorstelling De winst-volumegrafiek en berekeningen Oefening HES 2. Het evalueren van een investering 2.1. Inleiding 2.2. Evaluatie van de rendabiliteit van een investering De terugwinningstermijn De netto-actuele waarde De interne rendabiliteitsvoet Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 11

12 A3. Financieel management 2/2 3. De jaarrekening 3.1. Inhoud van de jaarrekening: informatie t.b.v. de financiële besturing De informatiebehoefte De informatievoorziening De registratie van bezit en vermogen De registratie van opbrengsten en kosten Algemene beginselen t.a.v. balanswaardering en winstbepaling 3.2. Analyse van de jaarrekening: financiële ratio-analyse Beoordeling van kengetallen Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit Kengetallen ter bepaling van de solvabiliteit Kengetallen ter bepaling van de activiteit Kengetallen ter bepaling van de rentabiliteit Cursustekst De cursustekst bestaat uit hoofdstukken genomen uit volgende handboeken: Financieel management: analyse, planning en beheer Drs. Th.A. Van Beek, ea. Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen 1992 tweede herziene druk Elementaire bedrijfseconomie Prof.Dr. R. Slot Uitgeverij: Stenfert Kroese, Antwerpen Bibliografie Fundamentals of corporate finance S. Ross, R. Westerfield, J. Jappe Uitgeverij: Mc. Graw-Hill 1998 Fundamentals of corporate finance R. Brealy, S. Myers Uitgeverij: R. Irwin 1998 Cost Accounting: a manegerial emphasis Horngren, Datar and Foster Uitgeverij: Prentice Hall Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 12

13 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie B. Communicatiemanagement B1. Communicatieanalyse B2. Communicatieplanning B3. Interne communicatie B4. Marketingcommunicatie B5. Corporate communicatie B6. Interculturele communicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 13

14 B1. Communicatieanalyse 1/2 Situering van de module in de opleiding Cursisten verwerven een grondige theoretische kennis van de diverse aspecten van het communicatieproces. Deze module is de theoretische achtergrond omtrent het fenomeen communicatie voor de cursisten ondernemingscommunicatie. Het inzicht in de communicatie moet helpen om diverse communicatieprocessen te kunnen begrijpen en efficiënt te sturen. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - communicatie modelmatig schematiseren en toelichten; - de diverse communicatieaxioma s uitleggen; - kan een psychologische visie over communicatie verwoorden en toelichten; - kan de impact van psychologische aspecten in communicatie verwoorden en implementeren; - kan een sociologische visie over communicatie verwoorden en toelichten; - kan de impact van sociologische aspecten in communicatie verwoorden en implementeren. Inhoud 1. Algemene begrippen 1.1. Communicatiekader en categorieën 1.2. Communicatiebehoeften 1.3. Geschiedenis van de verbale communicatie: de retoriek 2. Communicatie bij dieren 3. Communicatiemodellen 3.1. Communicatiekanalen 3.2. Kanaalruis 3.3. Coderen en decoderen 3.4. Communicatie als proces 3.5. Het referentiekader 3.6. Selectieprocessen 3.7. De ontvangers 3.8. Boodschappen 4. Communicatiekanalen 4.1. Kanaaleigenschappen 4.2. Kanaalgebruikers 4.3. Interpersoonlijke kanalen, massamedia of interactieve media? Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 14

15 B1. Communicatieanalyse 2/2 5. Groepscommunicatie 5.1. Stadia binnen de groepsontwikkeling 5.2. Conflicthantering 5.3. Omgaan met conflicten 5.4. Communicatie binnen de groep 5.5. Feedback 6. Sociologische analyse van de communicatie 6.1. Sociale feiten 6.2. Sociaal handelen, interactie en communicatie, posities en relaties 6.3. Sociale status en sociale rol 6.4. Samenlevingsverbanden 6.5. Cultuurpatronen en componenten 6.6. Het verband tussen cultuurpatronen en samenlevingen 6.7. Macht en mobiliteit 6.8. Vormen van ongelijkheid 7. Taalkundige analyse van communicatie 7.1. Iconen 7.2. Taal en cultuur 7.3. Taal en reclame 7.4. Taal en communicatie: bedoelingen 7.5. Regels en gedragslijnen 7.6. Semantische en pragmatische betekenissen 8. Persasieve communicatie 8.1. Basisuitgangspunten 8.2. Wat is een attitude 8.3. Hoe meet je attitudes 8.4. Effecten van persuasieve communicatie, meetinstrumenten 8.5. Hoe breng ik een boodschap 8.6. Persuasieve communicatie in de marketing 8.7. Methoden 8.8. Modellen 8.9. Speciale vormen Onbedoelde effecten op het individuele niveau Cumulatieve effecten Bibliografie Feldman, C., Rosenberg,M.,(2002) Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) Ed. La Découverte, Paris. Bax, M., Martinus H., (2001) Een spiegel van de geest : over taal, communicatie en cognitie, Paper. Van Leyden,J., (1989). Psychologische functieleer. Deventer : Van Loghum Slaterus Kolk, H. H. J., (2004) Actief en passief bewustzijn : korte voorgeschiedenis van de cognitieve psychologie, Paper Fauconnier,G., (1981). Algemene communicatietheorie. Utrecht : Het Spectrum Molen, H.T.van der., Kluytmans, F.,(2003), Gespreksvoering : vaardigheden en modellen, Paper. Watzlawick,P., (1970). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer : Van Loghum Slaterus Steehouder,M., (1984). Leren communiceren. Groningen : Wolters Derks,L., (1996). De essenties van NLP. Utrecht : Servire Oomkes,F., (1986). Communicatieleer. Amsterdam :Boom Meppel Peter,P., (1994). Consumentengedrag en marketingstrategie. Schoonhoven : Academic Service Woerkum,C.,(1999). Basisboek communicatie en verandering. Amsterdam : Boom Servais,J., (1997). De interpretatieve benadering in de communicatie wetenschap. Leuven : Acco Holzhauer, F., (2002), Communicatie, Theorie en Praktijk. Academic Service, Schoonhoven. Van den Bulck, J., (2000), Communicatiewetenschap, Leuven: Acco. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 15

16 B2. Communicatieplanning 1/2 Situering van de module in de opleiding Deze module leert de cursisten het belang inzien van een planmatige aanpak van de ondernemingscommunicatie. Tevens reikt deze module de vaardigheden aan om een communicatieplan te kunnen uitwerken; Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - de diverse componenten van een communicatieplan beschrijven en toelichten; - kan de doelstellingen van een communicatieplan verwoorden en toelichten; - kan verschillende doelgroepen van een communicatieplan onderscheiden; - de diverse componenten van het communicatieplan selecteren in functie van de doelstellingen en de doelgroep van het communicatieplan; - de gewenste respons van een communicatieplan opstellen; - de boodschap van een communicatieplan verwoorden; - de gepaste media selecteren voor het communicatieplan; - kan het communicatieplan testen; - kan het communicatieplan evalueren; - kan een communicatiebudget opstellen; - kan een communicatie plan opstellen met WBS - structuur, estimating, pert chart, Gantt chart, kritisch pad analyse, risico s inschatten, resources toewijzen en het plan opvolgen. Inhoud 1. Hoe een communicatieplan opstellen 2. Diverse aspecten en het communicatieplan 2.1. Reclame 2.2. Persoonlijke verkoop 2.3. Public relations 2.4. Directe communicatie 2.5. Verpakking 2.6. Sponsoring 2.7. Promotionele acties 2.8. In-store communicatie Communicatiedoelstellingen 4. Doelgroepkeuze 5. Responsbepaling Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 16

17 B2. Communicatieplanning 2/2 6. Keuze van de boodschap en keuze van de media 7. Testen van het communicatieplan 8. Feedback en evaluatie 9. Opstellen van een communicatiebudget 10. Concrete planningsactiviteit WBS-structuur Estimating Pert chart Gantt chart Kritische pad Risicoanalyse Selectie en toewijzing van resources Opvolging van het plan 11. Ethische en juridische aspecten van communicatie Bibliografie Kotler,P., Marketing een inleiding. Schoonhoven : Academic Service Bilsen,R., Marketingbeleid. Deurne : MiM Van Nierop,P., Toegepaste marketing. Alphen aan den Rijn : Samsom Gevers,T., Practisch projectmanagement. Schoonhoven : Academic Service Bos, J., Projectmatig creëren. Schiedam : Scriptum Books Albert,W., Moderne marketing. Deventer : Kluwer Woerkum,C., Basisboek communicatie en verandering. Amsterdam : Boom Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 17

18 B3. Interne communicatie 1/3 Situering van de module in de opleiding Hoofddoelstelling is de cursisten een inzicht te bieden in het management van de interne communicatie van een onderneming zodat ze die kunnen situeren en implementeren binnen het globale communicatiemanagement van een onderneming. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist begrijpt de verschillende aspecten van een organisatiecultuur en de implicaties ervan voor de interne communicatie. De cursist kan een interne communicatiestrategie linken aan de algemene ondernemingsstrategie. De cursist weet hoe een atmosfeer, processen en methodes gecreëerd worden voor een geïntegreerde interne communicatiestrategie. De cursist weet hoe informele communicatiestructuren te gebruiken De cursist begrijpt hoe interne communicatie werkt binnen een omgeving van continue verandering. De cursist is in staat om een brede waaier van interne communicatie technieken te evalueren en de meest geschikte te identificeren voor een specifieke boodschap. De cursist onderkent verschillende vormen van obstructie. Inhoud 1. Inleiding 1.1. Interne communicatie: korte historiek 2. Communicatie binnen organisaties 2.1. Communicatie en organisaties: definities 2.2. Het communicatieproces 2.3. Soorten informatie: formeel, informeel 2.4. Communicatiekanalen 2.5. Informatiestromen: horizontaal, vertikaal, diagonaal 2.6. Specifieke eigenschappen: structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 18

19 B3. Interne communicatie 2/3 3. Interne communicatiekanalen: persoonlijke 3.1. Vergadering 3.2. Werkoverleg 3.3. Tweegesprek 3.4. Toespraak 3.5. Management by walking around 3.6. Personeelsfeest 3.7. Overleg met OR en CPBW 3.8. Brainstormsessies 3.9. Managed meals Lezingen Trainingen Introductie nieuwe medewerkers Ombudsman 4. Interne communicatiekanalen: schriftelijke 4.1. Personeelsblad 4.2. Nieuwsbrief 4.3. Prikbord 4.4. Brieven bij loonslips 4.5. Posters 4.6. Ideeënbus 4.7. Knipselkrant 4.8. Personeelsgids 4.9. Wie-Is-Wie-gids Bedrijfsarchief Bedrijfsbibliotheek Interne bewegwijzering 5. Interne communicatiekanalen: audiovisuele-digitale Videojournaal 5.3. Intranet 5.4. Kabelkrant 5.5. CD-rom 5.6. Videoconferencing 6. Basisstructuur voor interne communicatie 6.1. Doelstellingen van intern communicatiemanagement 6.2. Organiseren van het intern communicatiemanagement - Taken en verantwoordelijkheden van de actoren - Specifieke rol van de interne communicatiemanager - Procedure en budget 6.3. Geïntegreerde communicatie 7. Communicatie bij verandering 7.1. Acceptatie en weerstand 7.2. Veranderingsprocessen 7.3. Aanpak van communicatie bij verandering 7.4. Fasen van het veranderingsproces 7.5. Opstarten van het communicatieplan 7.6. Hoe omgaan met crisissen? 8. Onderzoek van communicatie 8.1. De communicatie-audit 8.2. Typologie van intern communicatie-onderzoek 8.3. Onderzoek in de praktijk Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 19

20 B3. Interne communicatie 3/3 Handboek Interne communicatie als managementinstrument Huib Koeleman Uitgeverij : Kluwer ISBN : Bibliografie Communicating at Work : McGraw Hill; Adler R and Elmhorst J.M. (1999) Managing Change in Organisations ; Prentice-Hall (3 rd edition) Brown A. (1998) Effective Employee Communication : Kogan Page; Bland M. and Jackson P. (1996) Organisational Culture : Pitman (2 nd Edition); Brown A. (1990) Communicating Change : McGraw Hill; Larkin T.J. and Larkin S. (1994) Organisational Communication : Connectedness in Action : Sage ; Stohl C. (1995) Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 20

21 B4. Marketingcommunicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Reclame en promotie plan je niet in het luchtledige. Voor je begint moet je steeds een aantal vragen stellen. Wat wil ik precies bereiken? Welke doelgroep heb ik voor ogen? Uit welke strategieën kan ik kiezen? Welke media kan ik inschakelen? Pas door al deze vragen precies te beantwoorden wordt uw campagne écht efficiënt. Het doel van deze cursus is de logica die een goede marketingcommunicatiecampagne onderbouwt grondig te begrijpen. Hiervoor is het nodig te weten hoe reclame werkt en hoe elke campagne concreet wordt aangepakt. Van de eerste briefing van de klant tot het eindresultaat in pers, radio of TV, alles passeert de revue. Uiteraard staan we hierbij in nauw contact met de wereld van de bureaus. We bespreken enkele campagnes, de manier van werken in een bureau en ronden af met een aantal cases, rechtstreeks geplukt uit de praktijk. e-marketing is meer dan e-commerce. De nieuwe economie staat nog maar in zijn kinderschoenen, maar wat is dit eigelijk? Alle bedrijven zullen in de toekomst op de één of andere manier met e- Marketing te maken krijgen. De doelstelling is een volledig inzicht te geven in het gegeven Internet met al zijn aspecten. e-marketing dient een deel te zijn van de volledige bedrijfsstrategie en niet als een losstaand of uniek deel beschouwd te worden. e-marketing geeft de mogelijkheid aan bedrijven om sneller, eenvoudiger en efficiënter te communiceren met klanten en leveranciers. Een aantal verschijnselen hierrond zijn de zogenaamde portals en marketplaces. De toekomst zal uitwijzen in welke richting dit zal evolueren. In de cursus zal eveneens toegelicht worden welke de succesfactoren zijn in de nieuwe economie en welke valkuilen vermeden dienen te worden. Instapvereisten Cursisten moeten een basiskennis marketing bezitten. Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de module A2. Marketing management gevolgd hebben. Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan: - marktsegmentatie in functie van een optimaal communicatieplan toepassen; - de reclame- en promotiesector in België situeren; - het consumentengedrag incalculeren bij het uitwerken van een campagne; - een reclamecampagne ontwikkelen; - de mogelijkheden van het internet toepassen op marketingcommunicatie; - een CRM-systeem hanteren; - een e-marketing communicatieplan uitwerken. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 21

22 B4. Marketingcommunicatie 2/2 Inhoud 1. Reclame en Promotie 1.1. Marktsegmentatie 1.2. De reclame- en promotiesector in België 1.3. De psychologische basis: hoe beslist de consument? 1.4. Toegepaste reclamestrategie 1.5. De opbouw van een merk 1.6. Ontwikkeling van een campagne 2. E-Marketing 2.1. Internetgebruikers: eigenschappen en gedrag 2.2. Marktkennis 2.3. Product en prijs 2.4. Distributie 2.5. e-marketing communicatie 2.6. CRM 2.7. e-marketing plan 2.8. e-marketing in de praktijk Bibliografie Mensen, producten en reclame, Giep Franzen, Uitgeverij: Samson 1990 Hoe reclame écht werkt, Giep Franzen, Uitgeverij: Kluwer Bedrijfswetenschappen 1993 Ogilvy over reclame, David Ogilvy, Uitgeverij: Sijthoff 1989 Promotie maken, Willem Gussekloo en Peter Strating, Uitgeverij: Samson 1985 The naked consumer, Jan Callebaut, Uitgeverij: Censydiam Institute 1995 e-marketing, J. Strauss, Uitgeverij: Prentice Hall Het internet, B. Lips, Uitgeverij: Best Off 2000 e-shock, M. De Kare, Uitgeverij: Macmillan Business 2000 Basiscursus e-commerce, Karin Oost, Uitgeverij: Academic Service Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 22

23 B5. Corporate communicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding In deze module wordt de externe communicatie belicht die als wezenlijke opdracht heeft de organisatie kenbaar te maken bij de uiteenlopende publieksgroepen of stakeholders, vertrekkend van de waarden die ze belangrijk vindt. Waar het doel van marketingcommunicatie zich vooral situeert op het vlak van de ondersteuning van de output van de organisatie, zal bij corporate communicatie meer de nadruk liggen op het verwerven van een positief imago bij die doelgroepen waar de organisatie een afhankelijkheidsrelatie mee heeft. Dit gebeurt uiteindelijk ook met de bedoeling een beter resultaat te genereren en het voortbestaan van de organisatie te garanderen. In een eerste deel maakt de cursist kennis met de basiselementen van corporate communicatie. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke communicatietechnieken gericht op de verschillende doelgroepen. Vervolgens krijgt de cursist de mogelijkheid om aan de hand van aangepaste cases de theorie te toetsen aan de praktijk. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan: - de verschillende begrippen beschrijven en toelichten; - de verschillende communicatietechnieken kunnen verwoorden en toepassen binnen het communicatieplan. Inhoud 1. Basisbegrippen 1.1. Persoonlijkheid van de organisatie 1.2. Identiteit van de organisatie 1.3. Imago van de organisatie 1.4. Woordvoering 1.5. Veranderingen in de organisatie 2. Corporate communicatietechnieken 2.1. Public relations 2.2. Public affairs 2.3. Milieucommunicatie 2.4. Investor relations 2.5. Arbeidsmarktcommunicatie 2.6. Corporate advertising 2.7. Voorlichting 2.8. Sponsoring 2.9. Reputation management 3. Praktijkcases en evaluatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 23

Hoger beroepsonderwijs HANDELSWETENSCHAPPEN en BEDRIJFSKUNDE Ondernemingscommunicatie

Hoger beroepsonderwijs HANDELSWETENSCHAPPEN en BEDRIJFSKUNDE Ondernemingscommunicatie Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ondernemingscommunicatie. HBO Modulair. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ondernemingscommunicatie. HBO Modulair. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde VSKO Leerplan OPLEIDING Ondernemingscommunicatie HBO Modulair Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Goedkeuringscode: 07-08/1823/N/G Januari 2008 Algemeen management TV 40 lt TV 40 lt Communicatieanalyse

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Public relations. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Public relations. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 10.1 Public relations In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het verschil tussen public relations en marketing De sterke en zwakke punten van public relations en de uitdagingen op het gebied van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Branding Marketing communication design online

Branding Marketing communication design online We leven in een tijdperk van onomkeerbare wereldwijde sociale en economische veranderingen. sociale Dat leidt voor ons allen tot nieuwe vormen van werken en leven. economische verandering Ons systeem transformeert

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

A1. ALGEMEEN MANAGEMENT

A1. ALGEMEEN MANAGEMENT A1. ALGEMEEN MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

I. Public relations en de invloed van de maatschappelijke omgeving 15

I. Public relations en de invloed van de maatschappelijke omgeving 15 5 Inhoud Dankwoord 11 Woord vooraf 13 1 Inleiding 15 I. Public relations en de invloed van de maatschappelijke omgeving 15 I.1. Vertrekpunt van Public relations: onderlinge afhankelijkheid 15 II. Waarom

Nadere informatie

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations 1. Belang van de context Elk bedrijf staat in wisselwerking met zijn omgeving. Voorbeelden? Coca Cola

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 2: personeelsbeheer code module F2 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a.

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE A3 STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Marketing modulenaam Marketingcommunicatie: instrumenten Media & reclame code module A7A Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur.

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur. Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Marketing Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Avond cursussen Marketing management Praktijkgericht

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Deel I Communicatiekunde: theorie en achtergronden 23

Deel I Communicatiekunde: theorie en achtergronden 23 Inleiding 12 Deel I Communicatiekunde: theorie en achtergronden 23 1 Communicatiegereedschap 25 1.1 Basisvisies 26 1.1.1 Uitroepen 28 1.1.2 Verbinden 29 1.2 Tekens 29 1.2.1 Signalen en symbolen 31 1.2.2

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Software Engineering. Universiteit Antwerpen

Software Engineering. Universiteit Antwerpen Software Engineering 3de BAC Informatica (Computer Science) [Academic year 2010-2011] Prof. Serge Demeyer Universiteit Antwerpen HOOFDSTUK 0 Praktische Zaken Doel Professionele Informaticus Plaats in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010 Workshop Waarden Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva 2 december 2010 Even smullen Cultuur Cultuur is gedeelde waarden, normen en verwachtingen die aan de basis liggen van hoe:

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1. VOORSTEL NIEUW DOMEIN D MARKETING 1.1 Doel en inhoud Dit domein maakt de leerling vertrouwd met marketing en de functies daarvan. Marketing gaat over

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Het operationele communicatieplan Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 2 Wat is communicatiemanagement? Het planmatig opzetten,

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master TEW

Boekenlijst 1e master TEW Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/verplicht Plichtvakken Strategisch management Cassiman B. Tekstbundel Ekonomika verplicht Majoren Major 1: International Business, Strategie en innovatie International

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie