Appendix: Masterclass Lex Slaghuis en Tom Kunzler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix: Masterclass 2015. Lex Slaghuis en Tom Kunzler"

Transcriptie

1 Appendix: Toeristische informatie Masterclass 2015 Auteurs: Lex Slaghuis en Tom Kunzler

2 Inhoudsopgave- HOOFDSTUK)4)(APPENDIX):)TOERISTISCHE)INFORMATIE)...)2) INLEIDING)...)2) 4.1)DE)GESCHIEDENIS)VAN)TOERISTISCHE)INFORMATIE)...)2) 4.2)TOERISTISCHE)INFORMATIE)IN)NEDERLAND)...)3) NDTRC&...&4& INFORMATIE)EN)OPEN)DATA)...)5) NIEUWE&VORMEN&VAN&TOERISTISCHE&INFORMATIE&...&6& DE&OVERHEID&ALS&AANJAGER&...&6& NOORD8HOLLANDSE&SPELERS&...&7& 4.3)DE)TOEKOMST)VAN)TOERISTISCHE)DATA)...)8) MOGELIJKHEDEN&NU&...&10& SAMENVATTING&...&10& PRAKTIJKOPDRACHT:&TOERISTISCHE&INVENTARISATIE&&...&11& LICENTIE)...)12) & 1

3 Hoofdstuk 4: Toeristische informatie Inleiding Toeristischedataisalomtegenwoordigenvansteedsgroterbelangvoorerfgoedinstellingenen hunbezoekers.eriseenbreedscalaaantoeristischedata.hetgaatnamelijknietalleenover toeristischelocaties,uitjes,evenementen,tijdelijketentoonstellingen,maarookoverincontext gebrachtcultureelerfgoed.digitalemiddelenzorgenervoordatzowelcollecties,maarook evenementengeorganiseerddoorenmetcultureleinstellingeneenvoudigergevondenkunnen worden.daarnaastkunnenverschillendebronnengecombineerdwordenzodatcross?overs ontstaan.nieuwespelerseninitiatievenontstaanomtoeristischeinformatiebeschikbaarte stellen.ditzijnsteedsvakerinternationalespelersmeteenmondialeambitie. Doordemogelijkhedendiehetinternetenopendatabiedenenvanwegehetsterkbewegende veldmetverschillendeactorenisoverzichtgewenst.indithoofdstukzalwordeningegaanworden opdegeschiedenisvantoeristischeinformatieendekansenvoorcultureleinstellingen,bezoekers enopendatahergebruikers. DezeappendixisonderdeelvandeReaderOpenCultuurData2015.DezeReaderenAppendixzijn samengesteldvoordemasterclassopencultuurdatanoord?holland.meerinformatieoveropen CultuurData,devolledigereader2015endeMasterclassNoord?Hollandistevindenop 4.1Degeschiedenisvantoeristischeinformatie Toerismeisouderdanvaakgedachtwordt.AlinhetoudeChinaenindeGriekseenRomeinse oudheidwerdergereisdombijzondereplaatsentebezoeken.omdebijzonderebouwwerken, oorden,natuurwonderenenheiligdommentebezoeken,diebijvoorbeeldbeschrevenstaanin deodysseevanhomerusofdehistoriënvanherodotus,wasliteratuureenhandighulpmiddel. ZoschreefdeGriekseaardrijkskundigePausaniuszijn BeschrijvingvanGriekenland inde2de eeuwnachristus.pausaniushaddezeplaatsenzelfbezochtendeeerstereisliteratuurbestond danvoornamelijkuitpersoonlijkereisverslagen.eenbelangrijkgenrereisverslagenindelate oudheidendemiddeleeuwenwarendezogenaamdepelgrimageverslagenvanreizigersdie hetheiligland,santiagodecompostellaofromebezochten. 2

4 Uitsnede van Eyzerenweg Chemin de fer door J.A. Aldag (1851). Collectie Rijksmuseum, Creative Commons Zero. Eenovereenkomsttussenaldeze reisverslagenwasdatmaareenkleindeel vandebevolkinggeletterdwasendeze verslagenkonlezen.eennogkleinerdeel wasdaadwerkelijkvermogendgenoegom indevoetsporentetredenvande schrijversvandereisverslagen. Pasmetdeopkomstvantreinenwerd reizengoedkoperenlaagdrempeliger.iets watmetdetoegenomenwelvaarten betaalbareauto sversterktwerdnade TweedeWereldoorlog.Metdeopkomst vandetreinontstondenookdeeerste professionelereisbureausenwerd toeristischeinformatiecommercieel aangebodenengebundeld1. 4.2ToeristischeinformatieinNederland Eind19eeeuwwerdenerinNederlandenkeleinitiatievenopgerichtomtoeristenwegwijste makeninnederland.deoudstenogbestaandevvv,watstaatvoorverenigingvoor Vreemdelingenverkeer,werdin1885opgerichtinValkenburg.In1913werd100jaarKoninkrijk dernederlandengevierdenditwasredenvoortoeristischebureausomdehandenineente slaan,ditlegdedebasisvoordelaterevvv. Anno2014zijnerongeveer400plaatselijkeVVV s.dezezijnlidvandelandelijkevvv waarmeeinformatieuitgewisseldwordt.degegevensdieuitgewisseldwordenomvatteneen evenementenagenda s,lokaleattracties,locatieseninformatiealswandelroutesenhoreca. DeVVV sopererencommercieelenverdienengeldmetdeverkoopvankaartenensouvenirs. Daarnaastwordtmetdevergaardedigitaleinformatiegeldverdiend.DeVVV sworden financieelondersteunddoorlokalerecreatiebedrijven,maarookgemeentendragenbij. 1 3

5 DelandelijkeVVV shebbenechtersteedsvakermoeiteomhethoofdbovenwatertehouden. In2012sloten28vestigingendedeurenen steedsvakerzijndevvv ste vindenalsinformatiepuntendie ondergebrachtzijnbijandereinstanties.dit heefttemakenmetgemeentelijke bezuinigingenendeeconomischecrisis, waardoordeorganisatiesdiedevvv financierenmindergeldhebbenvoorhet onderhoudenvandevvv?kantoren. HetzelfdegeldtvoordeUitburo sdie bijvoorbeeldindenhaagsamenmetde VVVgeplaatstisindeCentraleBibliotheek 2.Nietelkestaddoetmeeaandeofficiële toeristischebureaus,maarveelsteden hebbenweleeneigenkanaalvoortheaterenuitjes,zoalsbijvoorbeeldalmelo 3. NDTRC& VVV Vestiging Haarlem in 2006, fotograaf: M. Minderhoud, Creative Commons BY-SA, via Wikimedia. DetoeristischeinformatiewordtcentraalverzameldindeNationaleDatabankvoorToerisme, RecreatieenCultuur(NDTRC),enisalleenbeschikbaarvoorledenenpartnersvandeVVV.De NDTRCiseeninitiatiefvanhetNederlandsBureauvoorToerisme,hetNederlandsUitburoen devvvnederlandenwordtondersteunddoorhetministerievaneconomischezaken.hetis eenvirtueleopslagplaatsvoortoeristische,recreatieveencultureledatainnederland. DedatawordtdoordeverschillendeVVV's,toeristischeorganisatiesenrecreatieondernemers zoalsmuseaenhotelsingevoerd.dedatabankbestaatuiteenback?end(dedatabasezelf),een invoermoduleenin?enexportmogelijkheden.deinformatieindendtrcdatabaseblijft eigendomvandeinvoerendevvv?vestiging.voorhetgebruikenvandedatabasemoet jaarlijkseenlicentieterwaardevan1.250eurobetaaldworden 4. & ndtrc.aspx?&jse=1 4

6 Schematische weergave van de werking van de NDTRC. Bron: Insiders.nl Informatie&en&open&data& DedatainhetNDTRCisnietcompleet.OpdewebsitevandeVVVzijnvoordeprovincie Noord?Hollandvoormaart2015bijvoorbeeld3654verschillendeactiviteitentevinden.De NDTRCbevatvoornamelijkinformatieoverattracties,wandel?enfietsroutes,evenementen, etenendrinkenenovernachtingen 5.DedataindeNDTRCisnietbeschikbaaralsopendata omdatdepartnerorganisatiesmomenteelgeldverdienenmetdeverkoopvan toegangslicenties. HetUitburobeheertzelfinformatiezoalslocaties,activiteiten,tentoonstellingenenproducties endiewordengeclassificeerdingenres. 6 HetUitburoheefttevenseenAPIwaardoor toeristischeinformatiedoorzoekbaarwordtgemaakt 7.Hetisalleenmogelijkomtoegangte krijgentotdeapidoorbijhetuitburoeenzogenaamdetoegangskeyaantevragen,ditmaakt heteengeslotendatabase.indeapiishetmogelijkomgerichttezoekennaarevenementen, categorieën,locatiesennogenkeleanderekenmerken 8. InAmsterdamisdetoeristischedatavoorzieningandersgeorganiseerdonderdenoemerATCB HetbetrefteenRESTfulAPIstaatvooreenAPIdieindearchitectuuruniformeregelsgebruiktzodathetgebruik ervanvoorzoveelmogelijkmenseneenvoudigis.meerinformatieoverdeapi: 8 toegankelijkisenofdaarvoorbetaalddientteworden. 5

7 (AmsterdamsToerisme&CongresBureau,ookwelbekendals IAmsterdam ),welkenamens degemeenteamsterdamdetoeristischedatapubliceert 9.DegemeenteAmsterdam publiceertvanuitiamsterdamwelopendataoveractiviteiten,attracties,horeca, evenementen,musea,galerijen,tentoonstellingen,uitgaanenwinkelsalsopendata 10. Nieuwe&vormen&van&toeristische&informatie& Vanaf1998ontstondennieuweinformatievewebsitesvoortoerisme.Ditiseenlogischgevolg vandeopkomstvannieuwekanalenwaarlangstoeristischeinformatieverkregenkanworden. DenkhierbijaanwebsitesalsIens.nl,Booking.com,Foursquare(Swarm),Couvers,Tripadvisor, SeatersenYelp.GekoppeldmetGoogleMapsalsrouteplannervindengebruikersandere manierenomaanhuntoeristischeinformatietekomen. Viadezekanalenkandegebruikervaakinputgevenopdebezochtelocatie.Zokunnenvoor restaurantsreviewsenbeoordelingenachtergelatenworden.dezewebsitesenapps verzamelenopdezemanierinteressantedataovertoeristischeattracties,waarmeezehun dienstverleningkunnenverbeterenofgeldmeekunnenverdienen. Onlinekunnendaarnaaststeedsmeerzakengedaanworden.Indeculturelesectorzijnerin Nederlandtientallenmuseawaarjeonlineticketskanaanschaffen.Daarnaastzijner (mondiale)intermediairsopgestaanzoalsticketmasterdiekantenklareoplossingenhiervoor bieden.dezetransactieszullenwaarschijnlijkooksteedsvakermobielplaatsvinden. Doordezedienstenwordthetmonopolieoptoeristischedatabeetjebijbeetjedoorbroken. HetisdevraaghoeveellangerdetoeristischedataindetraditioneledatabasesalsdeNDTRC gehandhaafdkunnenworden.devvv swordenimmersgedeeltelijkgefinancierddoorlokale overhedendiehetsteedsmeeralshunmissiezienomdatadievergaardisuitpublieke middelenalsopendataaantebieden. De&overheid&als&aanjager& Naastdatacollectiewordthoogwaardigebundelingvanerfgoedentoeristischeinformatie gestimuleerddooroverheden.derijksoverheidheeftdiverseexperimentenuitgevoerdopdit marketing/nieuws/nieuwsartikelen/open?data 6

8 vlak.hetverstrekkenvanopendatalijktechterhaakstestaanopdehuidigeverdienmodellen vantoeristischebureaus. Methetdoorbrekenvanhetmonopoliedoorcommerciëlepartijenisdeinformatievoorziening nognietoporde.integendeel,overhedenbeginnennamelijkdecollectievantoeristischedata naarzichtoetetrekken.hetministerievaneconomischezakenheeftsamenmetprovincies, stadsregio s,gemeentenentoerismebureausin2012deartshollanddatabasegelanceerd. Dezeopendatasetbundelttoeristischeinformatie.HelaasisArtsHollandnietmeeractueel vanwegehetstoppenvandegeldstroomvanuitdeoverheid 11. NaditgefaaldeinitiatiefzijndegemeenteAmsterdam,deprovinciesNoord?Hollanden Noord?Brabantaandeslaggegaanmettoeristischedata.ZoheeftdeprovincieNoord?Brabant debrabantcloudlatenontwikkelen,eencloudsysteemvoorhetbrabantseerfgoed.deze Cloudisspeciaalgemaaktombarrièrestussenverschillendedatabankenentypeninformatie tedoorbrekenendezeinformatieopeencentraleplekbeschikbaartestellen 12. Noord<Hollandse&spelers& Overhedenstimulerendaarbijeveneensdehoogwaardigebundelingvanerfgoeden toeristischeinformatie.oneindignoord?hollandisvoortgekomenuithetprojectoneindig Noord?HollandvandeProvincieNoord?Holland.Hetprojectissinds2013zelfstandigen opereertalseenstichting.oneindignoord?hollandpromooterfgoedopeenverhalendewijze. Cultureelerfgoedwordtverbondenmetverhalenomcultuurtoegankelijkertemaken. InmiddelsheeftOneindigNoord?Hollanddewebsitehttp://innl.nl/inbeheer.Dezewebsite heeftoneindignoord?hollandinmaart2014overgenomenvanhetnationaalhistorisch Museum,datzouophoudentebestaanalsinitiatief.Opdewebsitehttp://innl.nl/zijnverhalen, activiteitenenroutestevindenoververschillenderegio sinnederland.deinformatiewordt aangeleverddoorverschillendelokaleenregionalecultureleinstellingenenorganisaties.deze informatieisnietbeschikbaaralsopendataomdatoneindignoord?hollanddedatavooreen deelzelfmaaktenverwerkt 13. NaastOneindigNoord?HollandisdeCultuurcompagnieactiefinhetcultureleveldvanNoord? Holland.DeCultuurcompagnieiseenstichtingvoorkunstenerfgoed,maarhoudtzichook

9 bezigtoeristischeinformatie.methetplatform Uit?in?Noord?Hollandwordttoeristische informatieuitdeprovincienoord?holland ontsloten.hetgaathierbijomuitjes,culturele instellingen,recreatieenvrijetijd14. OpverzoekvandeprovincieNoord?Hollandis ereenapigebouwdvoordetoeristische informatievanuitinnoord?hollandendeprovincieheeftgevraagddeinformatieeveneensals opendataaantebieden.metdeuit?apiishetmogelijkomtezoekenopevenementenen activiteiteninnoord?holland.metdezeapikangefilterdwordenopactiviteiteninnoord? Holland.Erzijnfiltersvoorplaats,leeftijdentypeactiviteit,naastgenresalstypeactiviteiten vooreenspecifiekefeestdagbijvoorbeeld. DeAPIgeeftstandaarddatainJSON,maarkandesgevraagdookinXML?formaatserveren.De dataisbruikbaarondereencc?by?sa4.0licentie15.deinformatiediedeapiuitlevertis verwerktenverzamelddoordecultuurcompagnieenzijstellenhetdaardooropprijsalszij vernoemdwordenbijhergebruikvandedata.hetisnietmogelijkomviadeapidatatoete voegen,daarvoormoetjeinformatieaanmeldenviadesystemenvandecultuurcompagnie zelf Detoekomstvantoeristischedata Toeristischeinformatieisalomtegenwoordig.Potentiëlebezoekersverwachtendatditsoort informatieopiedermomentbeschikbaarisviahetdoorhungeprefereerdekanaal.ze verwachteneenproactieveinformatievoorziening,maarhoekanjeoveraltegelijkertijdzijn? Zonderdatweonserbewustvanzijnkomenwesteedsvakerinaanrakingmettipsomnaar eenbepaaldevenementtegaanviadooronsgebruikteappsofzienwepromotiepostersvoor dagjesuit.dehuidigedigitalekanalenomdezeinformatietedelenenteverstrekkenworden steedsbelangrijkeromaanonzetoeristischeinformatietekomen. 14 JSONofJavascriptObjectNotation,iseengestandaardiseerdgegevensformaat.JSONmaaktgebruikvanvoor demensleesbaretekstindevormvandata?objectendiebestaanuiteenofmeerdereattributenmet bijbehorendewaarde

10 Juistmetdigitaleinfrastructuurwordtditmogelijk.Immerseendigitalekopiemaken,kentte verwaarlozenkosten,enzokunnenbelanghebbendepartijenmettoeristischeinformatieopde juisteplekinformatiegaanleverenenuitwisselen.toeristischeinformatiezoalsbijvoorbeeld aanwezigindeuit?apikanvanwegehetopenkarakterhergebruiktwordendoorandere partijen.deimpactvandedatawordtdaardoorgroter. Zokanhetpubliekmakenvandeinfrastructuureenbijdrageleverenaanhetstapsgewijs bereikenvanditecosysteem.daarvoordienenaanlevering,ontsluitingenhetophalenvan informatieverbeterdtewordenzodatdedataactueelenherbruikbaaris.ditbetekentdater geïnvesteerdzalmoetenwordenindigitaleinfrastructuur. Hetismogelijkvoorinstellingenomdehandenineenteslaanensamentekiezenvooréén bepaaldeontsluitingswijze.deoverheidheeftlatenzieneenroltekunnenspeleninhet aanjagenvangoededigitaleinfrastructuurvoortoeristischeinformatie.kennisdelingtussen overheden,toeristischeinstellingenenerfgoedinstellingenoververschillendebusinesscasesis daarbijessentieel.omhetmogelijktemakenomeenvoudigovertestappennaareenandere ontsluitingswijzeofomdatabronnenteintegrerenishetaantebevelenzoveelmogelijkmet openstandaardentewerken. Disruptie? Digitaletoeristischeinfrastructuurkanechterookopprivatewijzetotstandkomen.Startups alsairbnbenuberwetenineenzeerkorteperiodeflinkedelenvaneentraditionelesectorin handentekrijgen.zijnerindeerfgoedsectorsoortgelijkemogelijkhedenvoornieuwkomers ophetvlakvandedistributievandigitaalerfgoedentoeristischeinformatie? Alsdedataopprivatewijzetotstandkankomen,welkerolheeftdeoverheiddannoginhet ontsluitenvantoeristischeinformatie?eencombinatietussendedienstenvandezestartups enopentoeristischedata,maakthetvoorzowelculturelealstoeristischeinstellingen interessanteromactueledataaanteleveren.plushetverbeterddedienstverleningvande privatepartijendiegebruikmakenvandezetoeristischeinformatie. 9

11 Voorgrotepartijenals Google,FacebookenFlickr liggenerookkansenommet toeristischeinformatieaan deslagtegaan.opflickris rechtenvrijfotomateriaalte vinden,wordtdithet cultureelerfgoedvande toekomst?facebook beheertenormveel informatieover evenementenenkentde populariteitendoelgroepen hiervan. Tripadvisor stand. Fotograaf: Travelarz. CC-BY-SA 3.0 via Wikimedia Afsluitendisdevraagwatde Commons collectiebeheersystemenin detoekomstgaandoenmetdedoorhunverzameldeinformatie.deorganisatiesachterdeze systemengaansteedsmondialeropererenenwerkensomsalaanopenontsluitingen laagdrempeligecloudopslag.oorspronkelijknederlandsepartijenalsadlibenpicturaezijn internationalespelersgewordendiewereldwijdopdrachtenvergaren.dezedatazou gebundeldeenenormpotentieelhebben. Mogelijkheden&nu& DekansenvoorNederlandliggeninhetaansluitenenuitbreidenvanregionalesystemen.Zois hetmogelijkomdeuitinnh?api,dienualleennoord?hollandsetoeristischeinformatiebevat uittebreidenmetinformatieuitandereprovincies. Alsandereprovinciesookinvesterenineeninfrastructuurvoordezeinformatiekandeze eenvoudigsamengevoegdworden.welishetdanvanbelangdatdebronvandedatabekend is.andersishetonmogelijkomdubbelingenteverwijderenineencentraleuit?database,waar verschillendepartijenaanbijdragen. Samenvatting& Informatieomtoerismeingoedebanenteleidenissindsdeklassiekeoudheidaanwezig.Het digitaalontsluitenvantoeristischeinformatiegebeurtechterpassindseenpaardecennia.het vrijgevenvantoeristischeinformatiealsopendatabiedtkansenvoortoeristenomhunweg 10

12 betertekunnenvindendoorhettoeristischeinformatielandschap.daarmeebiedthetook kansenvoorcultureleinstellingenomnieuwebezoekersaantetrekken. Praktijkopdracht:&Toeristische&inventarisatie&& Geefopelkeopdracht(mitsvantoepassing)antwoordinminimaal150enmaximaal300 woorden.daarnaastvragenwejeomeenafdrukvaneentopstukuitjeeigencollectiemeete nemennaardemasterclass. 1. Welketoeristischedatabeheertjouwerfgoedinstelling?Denk%hierbij%aan%evenementen,% wandelroutes,%exposities,%horeca%en%activiteiten%in%de%breedste%zin%van%het%woord. 2. Opwelkemanierwordtdezetoeristischeinformatiemomenteelbeheerd?Is%dit% incidenteel%een%persbericht%of%nieuwsbericht,%is%het%een%analoge%collectie%van%evenementen% of%worden%ze%digitaal%ontsloten? 3. Opwelkemanierwordtdezetoeristischeinformatiegedeeldmetandereinstellingen en/oforganisaties? 4. Welkekansenzijnervoorhetontsluitenendelenvantoeristischeinformatievoorjouw instelling? & 11

13 Licentie OpdeappendixToeristischeInformatievandeOpenCultuurDataMasterclassNoord?Holland 2015iseenCreativeCommonsNaamsvermelding?licentievantoepassing.Ditwerkmag wordenbewerkt,doorgestuurd,geüpload,gedownload,gekopieerdenanderszinsverspreid, zolangdenamenvandeauteursvermeldworden. Degehelelicentietekstistevindenop:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Debovenstaandeinformatieenaanbevelingenzijngebaseerdoponderzoekenonze praktijkervaringen.openstateiszichervanbewustdatelkesituatiezijneigenmogelijkheden, beperkingenenrandvoorwaardenkent.daarombenadrukkenwijhetalgemenekaraktervan bovenstaande,enisopenstatenietaansprakelijkvooreventuelenegatievegevolgenvanhet toepassenvandezeinformatie. Afbeeldingophetvoorblad:PeterMolijn,HaltebijeenHerberg(1657),collectie:Rijksmuseum, CC?0. Degehelelicentietekstishiertevindentevinden: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Colofon& & Auteurs%van%deze%appendix: TomKunzler LexSlaghuis Redactie: TomKunzler Contact: Amsterdam,

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Auteurs: Maarten Zeinstra, Lisette Kalshoven, Tom Kunzler Inhoudsopgave- Inleiding...3 Wat+is+Open+data?...4 Opbouw+reader...5 Hoofdstuk+1.+Intellectueel+Eigendom+en+open+licenties...6

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!! Open%data:%delen,%verbinden%en%verrijken!!!!!!!!!! Auteurs:!!!!!! Maarten!Zeinstra!!!!!! Nikki!Timmermans!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!! Open%data:%delen,%verbinden%en%verrijken!!!!!!!!!! Auteurs:!!!!!! Maarten!Zeinstra!!!!!! Nikki!Timmermans!!!!!!!!!! Opendata:delen,verbindenenverrijken Auteurs: MaartenZeinstra NikkiTimmermans CreativeCommonsNederlandiseensamenwerkingsverbandtussen StichtingNederlandKennisland,WaagSocietyenhetInstituutvoorInformatierecht

Nadere informatie

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ Creative Commons in SURF-projecten Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen CC BY: Creative Commons Mountain View HQ 3 Creative Commons in SURF-projecten Creative Commons in SURF-projecten

Nadere informatie

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet)

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Tom Verschoor 10 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67243 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Noord-Holland heeft koploperspositie open cultuurdata in vizier

Noord-Holland heeft koploperspositie open cultuurdata in vizier Noord-Holland heeft koploperspositie open cultuurdata in vizier Projectleider: Auteurs: Onderzoekers: Lex Slaghuis Maarten Zeinstra, Lisette Kalshoven Tom Kunzler, Michael Klos, Nikki Timmermans Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector"

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector" Lotte Belice Baltussen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid @lottebelice Lottebelice Wikimedia Conferentie Nederland Utrecht, 12

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Wonen er straks mensen op Mars?

Wonen er straks mensen op Mars? Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ida Schuurman 05 February 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/49143 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte

Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte Auteur Linders Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 September 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/43691

Nadere informatie

Luisteren en kijken - Lichaamstaal vmbo-kgt34

Luisteren en kijken - Lichaamstaal vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74616 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

EHBO Oefentoets. Angeline Bouman. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

EHBO Oefentoets. Angeline Bouman. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Angeline Bouman 03 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62103 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57058 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Checklist archiveren 01-06-2015

Checklist archiveren 01-06-2015 Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden. Eerst wordt de dagelijkse verwerking beschreven onder A. Dagelijkse verwerking, daarna het archiveren onder B. Archiveren. A.

Nadere informatie

Scheidingstas Mijn tas & ik. Mijn tas en ik. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/54733

Scheidingstas Mijn tas & ik. Mijn tas en ik. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/54733 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mijn tas en ik 28 October 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/54733 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Nieuws uit de krant. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Nieuws uit de krant. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 21 February 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/42564 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61326 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Competentie Strategie

Competentie Strategie Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73935 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Europa - Europese Unie. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europa - Europese Unie. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 December 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45300 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63401 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Technisch nederlands. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Technisch nederlands. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres laura haens 10 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60424 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63417 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Ursula Nederlands brugklas havo werkwoordspelling

Ursula Nederlands brugklas havo werkwoordspelling Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Liesbeth Verstappen 18 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/71071 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Voorbereiding 6.2. Peter van de Minkelis. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Voorbereiding 6.2. Peter van de Minkelis. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Voorbereiding 6.2 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Peter van de Minkelis 13 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79168 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-b34

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-b34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74536 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De euro en andere valuta vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De euro en andere valuta vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62289 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62170 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Rekenen met groep 8. Inge Middelbos. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Rekenen met groep 8. Inge Middelbos. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Rekenen met groep 8 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Inge Middelbos 02 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67630 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Bronnen van energie. Rianne van den Braak. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68693

Bronnen van energie. Rianne van den Braak. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68693 Auteur Rianne van den Braak Laatst gewijzigd 03 February 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/68693 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Marketingmix. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Marketingmix. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Remco Burm 08 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/78987 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

Jongeren als doelgroep vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73701

Jongeren als doelgroep vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73701 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73701 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Afrika weer vrij. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Afrika weer vrij. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Hoor 10 June 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45050 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

1.2.2 Digitaal Plannen. ICT Onderbouw. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68400

1.2.2 Digitaal Plannen. ICT Onderbouw. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68400 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres ICT Onderbouw 10 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/68400 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteurs: Maarten Zeinstra Nikki Timmermans Creative Commons Nederland is een samenwerkingsverband tussen Stichting Nederland Kennisland, Waag Society en

Nadere informatie

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Laura Carucci 14 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57858 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Kijken vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Kijken vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 July 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63356 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Winkelen bij de IKEA. Merel Schalker. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Winkelen bij de IKEA. Merel Schalker. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Merel Schalker 03 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/68198 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57133 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77306 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Daar komen de Romeinen!

Daar komen de Romeinen! Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Elena Smallenbroek 25 September 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/53728 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 31 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52457 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema 6 Professioneel werken

Thema 6 Professioneel werken Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Aline de Vries 06 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87211 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Vergaderen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74582

Vergaderen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74582 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74582 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Massamedia - 1 vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Massamedia - 1 vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77309 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Presenteren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74547

Presenteren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74547 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74547 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Diagnostische toets module 3. Udens College h/v. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Diagnostische toets module 3. Udens College h/v. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Diagnostische toets module 3 Auteur Udens College h/v Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 September 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/85519 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Of toch maar huren? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Of toch maar huren? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62299 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Vast, vloeibaar, gas. Tirza van Zandwijk. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vast, vloeibaar, gas. Tirza van Zandwijk. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Tirza van Zandwijk Laatst gewijzigd 01 November 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/67996 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52444

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52444 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 29 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52444 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Drinkwater - Mavo 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Drinkwater - Mavo 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Drinkwater - Mavo 2 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ruben Eisses 20 March 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73903 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Taaltaak: uitje met de ouderen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67353

Taaltaak: uitje met de ouderen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67353 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Lysanne Kon 25 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67353 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Schrijven - Deelonderwerpen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Schrijven - Deelonderwerpen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74557 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34

Kenmerken ontwikkelingslanden vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73825 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Europa - Reis door Europa. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europa - Reis door Europa. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 July 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45194 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Seksuele intimidatie vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Seksuele intimidatie vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77312 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Sociale zekerheid vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Sociale zekerheid vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73823 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Onderzoek doen vb vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Onderzoek doen vb vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77319 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Wonen - Eerste steden Middeleeuwen. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wonen - Eerste steden Middeleeuwen. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44952 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING 2 /8 1. Waarom dit spel? Doel van het spel Het spel Op Stap is bedoeld om gemeentelijke beleidsmakers en aanbieders van zorg en welzijn te helpen bij de voorbereiding op hun nieuwe taken in het kader van

Nadere informatie

Poëzie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74615

Poëzie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74615 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74615 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Draaiend Huis Hasseltrotonde Tilburg

Draaiend Huis Hasseltrotonde Tilburg Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Labine Coskun 19 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76275 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Activerende tekst vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74620

Activerende tekst vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74620 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 03 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74620 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Afstanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Afstanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57059 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De grachtengordel hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De grachtengordel hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61311 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Jodendom - B KGT 1 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Jodendom - B KGT 1 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Jodendom - B KGT 1 2 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 01 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63408 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

Interactie. Petra Berkhoff. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Interactie. Petra Berkhoff. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Petra Berkhoff 15 May 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61180 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Geld en economie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Geld en economie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62262 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Naut, Thema 2; Planten en dieren

Naut, Thema 2; Planten en dieren Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Paula Klijnstra 07 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/92832 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Wiki 13: Stroomschema

Wiki 13: Stroomschema Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Annet Eendhuizen ; 15 December 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/65888 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

NIBUD 2015. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

NIBUD 2015. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. NIBUD 2015 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Johan Bijnen 07 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62592 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

De ABC-eilanden. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De ABC-eilanden. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 08 September 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32542 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Nieuwswaarde vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Nieuwswaarde vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 01 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61656 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Europese Unie vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europese Unie vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63403 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Ga op reis naar Egypte! CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/31550

Ga op reis naar Egypte! CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/31550 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Slimme Uilen 17 April 2012 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/31550 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Film van Amsterdam met ondertiteling Promo videos.mp4 Business Model You Naam: Datum: Bedrijf/Opleiding: Wie jou helpt (Key partners) Wie helpt je om waarde voor anderen te geven? Wie helpt? Zijn er partners

Nadere informatie

De bouw en functie van Bloemen

De bouw en functie van Bloemen Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Tijn Meurkens 06 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67071 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Nationaal Archief joins Wikipedia

Nationaal Archief joins Wikipedia Nationaal Archief joins Wikipedia Effectmeting 2012 Inhoudsopgave Inleiding! 2 Samenvatting eerste deel van de effectmeting! 3 Langetermijneffecten! 4 Conclusies! 6 Aanbevelingen! 6 Bronnen! 7 Colophon!

Nadere informatie

Euro en andere valuta vmbo-b34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Euro en andere valuta vmbo-b34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 27 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62253 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Profielvak Groen. Clusius Castricum Profiel Groen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Profielvak Groen. Clusius Castricum Profiel Groen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Clusius Castricum Profiel Groen 11 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63818 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Sociale zekerheid vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Sociale zekerheid vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73699 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Kijk- en luisterstrategie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74631

Kijk- en luisterstrategie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74631 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 28 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74631 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Extra: Broodje gezond hv12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Extra: Broodje gezond hv12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76270 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Broodsprookje. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Broodsprookje. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Steunpunt Smaaklessen Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 January 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41129 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Fiets- en reisverzekering vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73809

Fiets- en reisverzekering vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73809 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73809 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Werkgelegenheid vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Werkgelegenheid vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 28 September 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73707 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 19 September 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41890 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Discriminatie? vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Discriminatie? vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77316 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Maatschappijleer 1- Basis

Maatschappijleer 1- Basis Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Moniek van Veghel 08 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/65219 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Kruiden en specerijen thuis. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Kruiden en specerijen thuis. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Steunpunt Smaaklessen Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 January 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41730 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

De klassieke OS hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De klassieke OS hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62222 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Jongeren als doelgroep vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Jongeren als doelgroep vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 23 March 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73802 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Levensfasen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Levensfasen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73615 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Gezonde voeding vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62382

Gezonde voeding vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62382 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 07 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62382 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Tekenen vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Tekenen vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 09 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62354 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Portfolio Dennis Snoeks. Dennis Snoeks. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Portfolio Dennis Snoeks. Dennis Snoeks. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Dennis Snoeks Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 January 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/69890 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Achtbanen. Anne J de Lange. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Achtbanen. Anne J de Lange. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Anne J de Lange Laatst gewijzigd 08 March 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/58281 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Formulier invullen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74524

Formulier invullen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74524 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74524 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Economie en welvaart vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Economie en welvaart vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62263 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie