Appendix: Masterclass Lex Slaghuis en Tom Kunzler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix: Masterclass 2015. Lex Slaghuis en Tom Kunzler"

Transcriptie

1 Appendix: Toeristische informatie Masterclass 2015 Auteurs: Lex Slaghuis en Tom Kunzler

2 Inhoudsopgave- HOOFDSTUK)4)(APPENDIX):)TOERISTISCHE)INFORMATIE)...)2) INLEIDING)...)2) 4.1)DE)GESCHIEDENIS)VAN)TOERISTISCHE)INFORMATIE)...)2) 4.2)TOERISTISCHE)INFORMATIE)IN)NEDERLAND)...)3) NDTRC&...&4& INFORMATIE)EN)OPEN)DATA)...)5) NIEUWE&VORMEN&VAN&TOERISTISCHE&INFORMATIE&...&6& DE&OVERHEID&ALS&AANJAGER&...&6& NOORD8HOLLANDSE&SPELERS&...&7& 4.3)DE)TOEKOMST)VAN)TOERISTISCHE)DATA)...)8) MOGELIJKHEDEN&NU&...&10& SAMENVATTING&...&10& PRAKTIJKOPDRACHT:&TOERISTISCHE&INVENTARISATIE&&...&11& LICENTIE)...)12) & 1

3 Hoofdstuk 4: Toeristische informatie Inleiding Toeristischedataisalomtegenwoordigenvansteedsgroterbelangvoorerfgoedinstellingenen hunbezoekers.eriseenbreedscalaaantoeristischedata.hetgaatnamelijknietalleenover toeristischelocaties,uitjes,evenementen,tijdelijketentoonstellingen,maarookoverincontext gebrachtcultureelerfgoed.digitalemiddelenzorgenervoordatzowelcollecties,maarook evenementengeorganiseerddoorenmetcultureleinstellingeneenvoudigergevondenkunnen worden.daarnaastkunnenverschillendebronnengecombineerdwordenzodatcross?overs ontstaan.nieuwespelerseninitiatievenontstaanomtoeristischeinformatiebeschikbaarte stellen.ditzijnsteedsvakerinternationalespelersmeteenmondialeambitie. Doordemogelijkhedendiehetinternetenopendatabiedenenvanwegehetsterkbewegende veldmetverschillendeactorenisoverzichtgewenst.indithoofdstukzalwordeningegaanworden opdegeschiedenisvantoeristischeinformatieendekansenvoorcultureleinstellingen,bezoekers enopendatahergebruikers. DezeappendixisonderdeelvandeReaderOpenCultuurData2015.DezeReaderenAppendixzijn samengesteldvoordemasterclassopencultuurdatanoord?holland.meerinformatieoveropen CultuurData,devolledigereader2015endeMasterclassNoord?Hollandistevindenop 4.1Degeschiedenisvantoeristischeinformatie Toerismeisouderdanvaakgedachtwordt.AlinhetoudeChinaenindeGriekseenRomeinse oudheidwerdergereisdombijzondereplaatsentebezoeken.omdebijzonderebouwwerken, oorden,natuurwonderenenheiligdommentebezoeken,diebijvoorbeeldbeschrevenstaanin deodysseevanhomerusofdehistoriënvanherodotus,wasliteratuureenhandighulpmiddel. ZoschreefdeGriekseaardrijkskundigePausaniuszijn BeschrijvingvanGriekenland inde2de eeuwnachristus.pausaniushaddezeplaatsenzelfbezochtendeeerstereisliteratuurbestond danvoornamelijkuitpersoonlijkereisverslagen.eenbelangrijkgenrereisverslagenindelate oudheidendemiddeleeuwenwarendezogenaamdepelgrimageverslagenvanreizigersdie hetheiligland,santiagodecompostellaofromebezochten. 2

4 Uitsnede van Eyzerenweg Chemin de fer door J.A. Aldag (1851). Collectie Rijksmuseum, Creative Commons Zero. Eenovereenkomsttussenaldeze reisverslagenwasdatmaareenkleindeel vandebevolkinggeletterdwasendeze verslagenkonlezen.eennogkleinerdeel wasdaadwerkelijkvermogendgenoegom indevoetsporentetredenvande schrijversvandereisverslagen. Pasmetdeopkomstvantreinenwerd reizengoedkoperenlaagdrempeliger.iets watmetdetoegenomenwelvaarten betaalbareauto sversterktwerdnade TweedeWereldoorlog.Metdeopkomst vandetreinontstondenookdeeerste professionelereisbureausenwerd toeristischeinformatiecommercieel aangebodenengebundeld1. 4.2ToeristischeinformatieinNederland Eind19eeeuwwerdenerinNederlandenkeleinitiatievenopgerichtomtoeristenwegwijste makeninnederland.deoudstenogbestaandevvv,watstaatvoorverenigingvoor Vreemdelingenverkeer,werdin1885opgerichtinValkenburg.In1913werd100jaarKoninkrijk dernederlandengevierdenditwasredenvoortoeristischebureausomdehandenineente slaan,ditlegdedebasisvoordelaterevvv. Anno2014zijnerongeveer400plaatselijkeVVV s.dezezijnlidvandelandelijkevvv waarmeeinformatieuitgewisseldwordt.degegevensdieuitgewisseldwordenomvatteneen evenementenagenda s,lokaleattracties,locatieseninformatiealswandelroutesenhoreca. DeVVV sopererencommercieelenverdienengeldmetdeverkoopvankaartenensouvenirs. Daarnaastwordtmetdevergaardedigitaleinformatiegeldverdiend.DeVVV sworden financieelondersteunddoorlokalerecreatiebedrijven,maarookgemeentendragenbij. 1 3

5 DelandelijkeVVV shebbenechtersteedsvakermoeiteomhethoofdbovenwatertehouden. In2012sloten28vestigingendedeurenen steedsvakerzijndevvv ste vindenalsinformatiepuntendie ondergebrachtzijnbijandereinstanties.dit heefttemakenmetgemeentelijke bezuinigingenendeeconomischecrisis, waardoordeorganisatiesdiedevvv financierenmindergeldhebbenvoorhet onderhoudenvandevvv?kantoren. HetzelfdegeldtvoordeUitburo sdie bijvoorbeeldindenhaagsamenmetde VVVgeplaatstisindeCentraleBibliotheek 2.Nietelkestaddoetmeeaandeofficiële toeristischebureaus,maarveelsteden hebbenweleeneigenkanaalvoortheaterenuitjes,zoalsbijvoorbeeldalmelo 3. NDTRC& VVV Vestiging Haarlem in 2006, fotograaf: M. Minderhoud, Creative Commons BY-SA, via Wikimedia. DetoeristischeinformatiewordtcentraalverzameldindeNationaleDatabankvoorToerisme, RecreatieenCultuur(NDTRC),enisalleenbeschikbaarvoorledenenpartnersvandeVVV.De NDTRCiseeninitiatiefvanhetNederlandsBureauvoorToerisme,hetNederlandsUitburoen devvvnederlandenwordtondersteunddoorhetministerievaneconomischezaken.hetis eenvirtueleopslagplaatsvoortoeristische,recreatieveencultureledatainnederland. DedatawordtdoordeverschillendeVVV's,toeristischeorganisatiesenrecreatieondernemers zoalsmuseaenhotelsingevoerd.dedatabankbestaatuiteenback?end(dedatabasezelf),een invoermoduleenin?enexportmogelijkheden.deinformatieindendtrcdatabaseblijft eigendomvandeinvoerendevvv?vestiging.voorhetgebruikenvandedatabasemoet jaarlijkseenlicentieterwaardevan1.250eurobetaaldworden 4. & ndtrc.aspx?&jse=1 4

6 Schematische weergave van de werking van de NDTRC. Bron: Insiders.nl Informatie&en&open&data& DedatainhetNDTRCisnietcompleet.OpdewebsitevandeVVVzijnvoordeprovincie Noord?Hollandvoormaart2015bijvoorbeeld3654verschillendeactiviteitentevinden.De NDTRCbevatvoornamelijkinformatieoverattracties,wandel?enfietsroutes,evenementen, etenendrinkenenovernachtingen 5.DedataindeNDTRCisnietbeschikbaaralsopendata omdatdepartnerorganisatiesmomenteelgeldverdienenmetdeverkoopvan toegangslicenties. HetUitburobeheertzelfinformatiezoalslocaties,activiteiten,tentoonstellingenenproducties endiewordengeclassificeerdingenres. 6 HetUitburoheefttevenseenAPIwaardoor toeristischeinformatiedoorzoekbaarwordtgemaakt 7.Hetisalleenmogelijkomtoegangte krijgentotdeapidoorbijhetuitburoeenzogenaamdetoegangskeyaantevragen,ditmaakt heteengeslotendatabase.indeapiishetmogelijkomgerichttezoekennaarevenementen, categorieën,locatiesennogenkeleanderekenmerken 8. InAmsterdamisdetoeristischedatavoorzieningandersgeorganiseerdonderdenoemerATCB HetbetrefteenRESTfulAPIstaatvooreenAPIdieindearchitectuuruniformeregelsgebruiktzodathetgebruik ervanvoorzoveelmogelijkmenseneenvoudigis.meerinformatieoverdeapi: 8 toegankelijkisenofdaarvoorbetaalddientteworden. 5

7 (AmsterdamsToerisme&CongresBureau,ookwelbekendals IAmsterdam ),welkenamens degemeenteamsterdamdetoeristischedatapubliceert 9.DegemeenteAmsterdam publiceertvanuitiamsterdamwelopendataoveractiviteiten,attracties,horeca, evenementen,musea,galerijen,tentoonstellingen,uitgaanenwinkelsalsopendata 10. Nieuwe&vormen&van&toeristische&informatie& Vanaf1998ontstondennieuweinformatievewebsitesvoortoerisme.Ditiseenlogischgevolg vandeopkomstvannieuwekanalenwaarlangstoeristischeinformatieverkregenkanworden. DenkhierbijaanwebsitesalsIens.nl,Booking.com,Foursquare(Swarm),Couvers,Tripadvisor, SeatersenYelp.GekoppeldmetGoogleMapsalsrouteplannervindengebruikersandere manierenomaanhuntoeristischeinformatietekomen. Viadezekanalenkandegebruikervaakinputgevenopdebezochtelocatie.Zokunnenvoor restaurantsreviewsenbeoordelingenachtergelatenworden.dezewebsitesenapps verzamelenopdezemanierinteressantedataovertoeristischeattracties,waarmeezehun dienstverleningkunnenverbeterenofgeldmeekunnenverdienen. Onlinekunnendaarnaaststeedsmeerzakengedaanworden.Indeculturelesectorzijnerin Nederlandtientallenmuseawaarjeonlineticketskanaanschaffen.Daarnaastzijner (mondiale)intermediairsopgestaanzoalsticketmasterdiekantenklareoplossingenhiervoor bieden.dezetransactieszullenwaarschijnlijkooksteedsvakermobielplaatsvinden. Doordezedienstenwordthetmonopolieoptoeristischedatabeetjebijbeetjedoorbroken. HetisdevraaghoeveellangerdetoeristischedataindetraditioneledatabasesalsdeNDTRC gehandhaafdkunnenworden.devvv swordenimmersgedeeltelijkgefinancierddoorlokale overhedendiehetsteedsmeeralshunmissiezienomdatadievergaardisuitpublieke middelenalsopendataaantebieden. De&overheid&als&aanjager& Naastdatacollectiewordthoogwaardigebundelingvanerfgoedentoeristischeinformatie gestimuleerddooroverheden.derijksoverheidheeftdiverseexperimentenuitgevoerdopdit marketing/nieuws/nieuwsartikelen/open?data 6

8 vlak.hetverstrekkenvanopendatalijktechterhaakstestaanopdehuidigeverdienmodellen vantoeristischebureaus. Methetdoorbrekenvanhetmonopoliedoorcommerciëlepartijenisdeinformatievoorziening nognietoporde.integendeel,overhedenbeginnennamelijkdecollectievantoeristischedata naarzichtoetetrekken.hetministerievaneconomischezakenheeftsamenmetprovincies, stadsregio s,gemeentenentoerismebureausin2012deartshollanddatabasegelanceerd. Dezeopendatasetbundelttoeristischeinformatie.HelaasisArtsHollandnietmeeractueel vanwegehetstoppenvandegeldstroomvanuitdeoverheid 11. NaditgefaaldeinitiatiefzijndegemeenteAmsterdam,deprovinciesNoord?Hollanden Noord?Brabantaandeslaggegaanmettoeristischedata.ZoheeftdeprovincieNoord?Brabant debrabantcloudlatenontwikkelen,eencloudsysteemvoorhetbrabantseerfgoed.deze Cloudisspeciaalgemaaktombarrièrestussenverschillendedatabankenentypeninformatie tedoorbrekenendezeinformatieopeencentraleplekbeschikbaartestellen 12. Noord<Hollandse&spelers& Overhedenstimulerendaarbijeveneensdehoogwaardigebundelingvanerfgoeden toeristischeinformatie.oneindignoord?hollandisvoortgekomenuithetprojectoneindig Noord?HollandvandeProvincieNoord?Holland.Hetprojectissinds2013zelfstandigen opereertalseenstichting.oneindignoord?hollandpromooterfgoedopeenverhalendewijze. Cultureelerfgoedwordtverbondenmetverhalenomcultuurtoegankelijkertemaken. InmiddelsheeftOneindigNoord?Hollanddewebsitehttp://innl.nl/inbeheer.Dezewebsite heeftoneindignoord?hollandinmaart2014overgenomenvanhetnationaalhistorisch Museum,datzouophoudentebestaanalsinitiatief.Opdewebsitehttp://innl.nl/zijnverhalen, activiteitenenroutestevindenoververschillenderegio sinnederland.deinformatiewordt aangeleverddoorverschillendelokaleenregionalecultureleinstellingenenorganisaties.deze informatieisnietbeschikbaaralsopendataomdatoneindignoord?hollanddedatavooreen deelzelfmaaktenverwerkt 13. NaastOneindigNoord?HollandisdeCultuurcompagnieactiefinhetcultureleveldvanNoord? Holland.DeCultuurcompagnieiseenstichtingvoorkunstenerfgoed,maarhoudtzichook

9 bezigtoeristischeinformatie.methetplatform Uit?in?Noord?Hollandwordttoeristische informatieuitdeprovincienoord?holland ontsloten.hetgaathierbijomuitjes,culturele instellingen,recreatieenvrijetijd14. OpverzoekvandeprovincieNoord?Hollandis ereenapigebouwdvoordetoeristische informatievanuitinnoord?hollandendeprovincieheeftgevraagddeinformatieeveneensals opendataaantebieden.metdeuit?apiishetmogelijkomtezoekenopevenementenen activiteiteninnoord?holland.metdezeapikangefilterdwordenopactiviteiteninnoord? Holland.Erzijnfiltersvoorplaats,leeftijdentypeactiviteit,naastgenresalstypeactiviteiten vooreenspecifiekefeestdagbijvoorbeeld. DeAPIgeeftstandaarddatainJSON,maarkandesgevraagdookinXML?formaatserveren.De dataisbruikbaarondereencc?by?sa4.0licentie15.deinformatiediedeapiuitlevertis verwerktenverzamelddoordecultuurcompagnieenzijstellenhetdaardooropprijsalszij vernoemdwordenbijhergebruikvandedata.hetisnietmogelijkomviadeapidatatoete voegen,daarvoormoetjeinformatieaanmeldenviadesystemenvandecultuurcompagnie zelf Detoekomstvantoeristischedata Toeristischeinformatieisalomtegenwoordig.Potentiëlebezoekersverwachtendatditsoort informatieopiedermomentbeschikbaarisviahetdoorhungeprefereerdekanaal.ze verwachteneenproactieveinformatievoorziening,maarhoekanjeoveraltegelijkertijdzijn? Zonderdatweonserbewustvanzijnkomenwesteedsvakerinaanrakingmettipsomnaar eenbepaaldevenementtegaanviadooronsgebruikteappsofzienwepromotiepostersvoor dagjesuit.dehuidigedigitalekanalenomdezeinformatietedelenenteverstrekkenworden steedsbelangrijkeromaanonzetoeristischeinformatietekomen. 14 JSONofJavascriptObjectNotation,iseengestandaardiseerdgegevensformaat.JSONmaaktgebruikvanvoor demensleesbaretekstindevormvandata?objectendiebestaanuiteenofmeerdereattributenmet bijbehorendewaarde

10 Juistmetdigitaleinfrastructuurwordtditmogelijk.Immerseendigitalekopiemaken,kentte verwaarlozenkosten,enzokunnenbelanghebbendepartijenmettoeristischeinformatieopde juisteplekinformatiegaanleverenenuitwisselen.toeristischeinformatiezoalsbijvoorbeeld aanwezigindeuit?apikanvanwegehetopenkarakterhergebruiktwordendoorandere partijen.deimpactvandedatawordtdaardoorgroter. Zokanhetpubliekmakenvandeinfrastructuureenbijdrageleverenaanhetstapsgewijs bereikenvanditecosysteem.daarvoordienenaanlevering,ontsluitingenhetophalenvan informatieverbeterdtewordenzodatdedataactueelenherbruikbaaris.ditbetekentdater geïnvesteerdzalmoetenwordenindigitaleinfrastructuur. Hetismogelijkvoorinstellingenomdehandenineenteslaanensamentekiezenvooréén bepaaldeontsluitingswijze.deoverheidheeftlatenzieneenroltekunnenspeleninhet aanjagenvangoededigitaleinfrastructuurvoortoeristischeinformatie.kennisdelingtussen overheden,toeristischeinstellingenenerfgoedinstellingenoververschillendebusinesscasesis daarbijessentieel.omhetmogelijktemakenomeenvoudigovertestappennaareenandere ontsluitingswijzeofomdatabronnenteintegrerenishetaantebevelenzoveelmogelijkmet openstandaardentewerken. Disruptie? Digitaletoeristischeinfrastructuurkanechterookopprivatewijzetotstandkomen.Startups alsairbnbenuberwetenineenzeerkorteperiodeflinkedelenvaneentraditionelesectorin handentekrijgen.zijnerindeerfgoedsectorsoortgelijkemogelijkhedenvoornieuwkomers ophetvlakvandedistributievandigitaalerfgoedentoeristischeinformatie? Alsdedataopprivatewijzetotstandkankomen,welkerolheeftdeoverheiddannoginhet ontsluitenvantoeristischeinformatie?eencombinatietussendedienstenvandezestartups enopentoeristischedata,maakthetvoorzowelculturelealstoeristischeinstellingen interessanteromactueledataaanteleveren.plushetverbeterddedienstverleningvande privatepartijendiegebruikmakenvandezetoeristischeinformatie. 9

11 Voorgrotepartijenals Google,FacebookenFlickr liggenerookkansenommet toeristischeinformatieaan deslagtegaan.opflickris rechtenvrijfotomateriaalte vinden,wordtdithet cultureelerfgoedvande toekomst?facebook beheertenormveel informatieover evenementenenkentde populariteitendoelgroepen hiervan. Tripadvisor stand. Fotograaf: Travelarz. CC-BY-SA 3.0 via Wikimedia Afsluitendisdevraagwatde Commons collectiebeheersystemenin detoekomstgaandoenmetdedoorhunverzameldeinformatie.deorganisatiesachterdeze systemengaansteedsmondialeropererenenwerkensomsalaanopenontsluitingen laagdrempeligecloudopslag.oorspronkelijknederlandsepartijenalsadlibenpicturaezijn internationalespelersgewordendiewereldwijdopdrachtenvergaren.dezedatazou gebundeldeenenormpotentieelhebben. Mogelijkheden&nu& DekansenvoorNederlandliggeninhetaansluitenenuitbreidenvanregionalesystemen.Zois hetmogelijkomdeuitinnh?api,dienualleennoord?hollandsetoeristischeinformatiebevat uittebreidenmetinformatieuitandereprovincies. Alsandereprovinciesookinvesterenineeninfrastructuurvoordezeinformatiekandeze eenvoudigsamengevoegdworden.welishetdanvanbelangdatdebronvandedatabekend is.andersishetonmogelijkomdubbelingenteverwijderenineencentraleuit?database,waar verschillendepartijenaanbijdragen. Samenvatting& Informatieomtoerismeingoedebanenteleidenissindsdeklassiekeoudheidaanwezig.Het digitaalontsluitenvantoeristischeinformatiegebeurtechterpassindseenpaardecennia.het vrijgevenvantoeristischeinformatiealsopendatabiedtkansenvoortoeristenomhunweg 10

12 betertekunnenvindendoorhettoeristischeinformatielandschap.daarmeebiedthetook kansenvoorcultureleinstellingenomnieuwebezoekersaantetrekken. Praktijkopdracht:&Toeristische&inventarisatie&& Geefopelkeopdracht(mitsvantoepassing)antwoordinminimaal150enmaximaal300 woorden.daarnaastvragenwejeomeenafdrukvaneentopstukuitjeeigencollectiemeete nemennaardemasterclass. 1. Welketoeristischedatabeheertjouwerfgoedinstelling?Denk%hierbij%aan%evenementen,% wandelroutes,%exposities,%horeca%en%activiteiten%in%de%breedste%zin%van%het%woord. 2. Opwelkemanierwordtdezetoeristischeinformatiemomenteelbeheerd?Is%dit% incidenteel%een%persbericht%of%nieuwsbericht,%is%het%een%analoge%collectie%van%evenementen% of%worden%ze%digitaal%ontsloten? 3. Opwelkemanierwordtdezetoeristischeinformatiegedeeldmetandereinstellingen en/oforganisaties? 4. Welkekansenzijnervoorhetontsluitenendelenvantoeristischeinformatievoorjouw instelling? & 11

13 Licentie OpdeappendixToeristischeInformatievandeOpenCultuurDataMasterclassNoord?Holland 2015iseenCreativeCommonsNaamsvermelding?licentievantoepassing.Ditwerkmag wordenbewerkt,doorgestuurd,geüpload,gedownload,gekopieerdenanderszinsverspreid, zolangdenamenvandeauteursvermeldworden. Degehelelicentietekstistevindenop:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Debovenstaandeinformatieenaanbevelingenzijngebaseerdoponderzoekenonze praktijkervaringen.openstateiszichervanbewustdatelkesituatiezijneigenmogelijkheden, beperkingenenrandvoorwaardenkent.daarombenadrukkenwijhetalgemenekaraktervan bovenstaande,enisopenstatenietaansprakelijkvooreventuelenegatievegevolgenvanhet toepassenvandezeinformatie. Afbeeldingophetvoorblad:PeterMolijn,HaltebijeenHerberg(1657),collectie:Rijksmuseum, CC?0. Degehelelicentietekstishiertevindentevinden: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Colofon& & Auteurs%van%deze%appendix: TomKunzler LexSlaghuis Redactie: TomKunzler Contact: Amsterdam,

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Auteurs: Maarten Zeinstra, Lisette Kalshoven, Tom Kunzler Inhoudsopgave- Inleiding...3 Wat+is+Open+data?...4 Opbouw+reader...5 Hoofdstuk+1.+Intellectueel+Eigendom+en+open+licenties...6

Nadere informatie

Opgaven Beeld- en staafdiagram

Opgaven Beeld- en staafdiagram Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marieke Spijkstra 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/68565 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!! Open%data:%delen,%verbinden%en%verrijken!!!!!!!!!! Auteurs:!!!!!! Maarten!Zeinstra!!!!!! Nikki!Timmermans!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!! Open%data:%delen,%verbinden%en%verrijken!!!!!!!!!! Auteurs:!!!!!! Maarten!Zeinstra!!!!!! Nikki!Timmermans!!!!!!!!!! Opendata:delen,verbindenenverrijken Auteurs: MaartenZeinstra NikkiTimmermans CreativeCommonsNederlandiseensamenwerkingsverbandtussen StichtingNederlandKennisland,WaagSocietyenhetInstituutvoorInformatierecht

Nadere informatie

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ Creative Commons in SURF-projecten Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen CC BY: Creative Commons Mountain View HQ 3 Creative Commons in SURF-projecten Creative Commons in SURF-projecten

Nadere informatie

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet)

Taaltaak: uitje met de ouderen (opzet) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Tom Verschoor 10 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67243 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Noord-Holland heeft koploperspositie open cultuurdata in vizier

Noord-Holland heeft koploperspositie open cultuurdata in vizier Noord-Holland heeft koploperspositie open cultuurdata in vizier Projectleider: Auteurs: Onderzoekers: Lex Slaghuis Maarten Zeinstra, Lisette Kalshoven Tom Kunzler, Michael Klos, Nikki Timmermans Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dagtoerisme vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Dagtoerisme vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63430 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Wonen er straks mensen op Mars?

Wonen er straks mensen op Mars? Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ida Schuurman 05 February 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/49143 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector"

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector" Lotte Belice Baltussen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid @lottebelice Lottebelice Wikimedia Conferentie Nederland Utrecht, 12

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Breuken. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/67789

Breuken. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/67789 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Dani Grit 02 november 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/67789 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte

Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte Les bij artikel Pro-krant: Meteorieten stenen uit de ruimte Auteur Linders Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 September 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/43691

Nadere informatie

Werkwoorden oefenen S13

Werkwoorden oefenen S13 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Fatima Khamkham 25 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77755 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Luisteren en kijken - Lichaamstaal vmbo-kgt34

Luisteren en kijken - Lichaamstaal vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74616 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema 8 De volwassene

Thema 8 De volwassene Auteur Aline de Vries Laatst gewijzigd 30 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/68004 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marjolijn Feddema 02 November 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Drijven of zinken? Miranda Bouma. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61359

Drijven of zinken? Miranda Bouma. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61359 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda Bouma 24 mei 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61359 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57060

Cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57060 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 mei 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/57060 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

EHBO Oefentoets. Angeline Bouman. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

EHBO Oefentoets. Angeline Bouman. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Angeline Bouman 03 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62103 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 February 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63418 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57058 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63418

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63418 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 10 maart 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63418 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Scheidingstas Mijn tas & ik. Mijn tas en ik. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/54733

Scheidingstas Mijn tas & ik. Mijn tas en ik. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/54733 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mijn tas en ik 28 October 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/54733 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Checklist archiveren 01-06-2015

Checklist archiveren 01-06-2015 Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden. Eerst wordt de dagelijkse verwerking beschreven onder A. Dagelijkse verwerking, daarna het archiveren onder B. Archiveren. A.

Nadere informatie

Normen en waarden vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77317

Normen en waarden vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77317 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 juni 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77317 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Nieuws uit de krant. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Nieuws uit de krant. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 21 February 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/42564 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De eerste spoorlijn hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61326 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Competentie Strategie

Competentie Strategie Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73935 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Europa - Europese Unie. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europa - Europese Unie. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 December 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45300 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Reclame commercial. Jeltine Wilkens. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79984

Reclame commercial. Jeltine Wilkens. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/79984 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jeltine Wilkens 01 juli 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/79984 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63401 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Technisch nederlands. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Technisch nederlands. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres laura haens 10 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60424 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Rekenen MBO - Techniek

Rekenen MBO - Techniek Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jesper Raijmakers 25 juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77556 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Olympische Spelen - Olympische sporter

Olympische Spelen - Olympische sporter Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 July 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44990 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63417 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Ursula Nederlands brugklas havo werkwoordspelling

Ursula Nederlands brugklas havo werkwoordspelling Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Liesbeth Verstappen 18 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/71071 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63417

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63417 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 10 maart 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63417 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Oppervlakte. Esther van Meurs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/97739

Oppervlakte. Esther van Meurs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/97739 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Esther van Meurs 07 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/97739 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Rekenen met procenten - VMBO TL 1

Rekenen met procenten - VMBO TL 1 Rekenen met procenten - VMBO TL 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Made Putra 22 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73203 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Voorbereiding 6.2. Peter van de Minkelis. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Voorbereiding 6.2. Peter van de Minkelis. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Voorbereiding 6.2 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Peter van de Minkelis 13 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79168 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Rekenen MBO - Horeca. Jesper Raijmakers. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Rekenen MBO - Horeca. Jesper Raijmakers. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jesper Raijmakers 25 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77579 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Spreken op Niveau. Bas Lanters ; rob sanders. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Spreken op Niveau. Bas Lanters ; rob sanders. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bas Lanters ; rob sanders 13 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/72529 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Rechten en Plichten als werknemer

Rechten en Plichten als werknemer Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Helvine de Graaf 28 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/71612 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-b34

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-b34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74536 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Het magazijn. Marjolein Schuiling. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Het magazijn. Marjolein Schuiling. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Marjolein Schuiling Laatst gewijzigd 07 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/92448 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Zoutarm en gewoon brood. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Zoutarm en gewoon brood. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Steunpunt Smaaklessen Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 February 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41855 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Planten en hun omgeving. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/87628

Planten en hun omgeving. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/87628 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 december 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/87628 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Tekort of overschot vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73822

Tekort of overschot vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73822 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73822 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

De euro en andere valuta vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De euro en andere valuta vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62289 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 (Pincode)

Hoofdstuk 6 (Pincode) Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres ilvy van grunsven 20 mei 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61360 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62170 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Rekenen met groep 8. Inge Middelbos. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Rekenen met groep 8. Inge Middelbos. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Rekenen met groep 8 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Inge Middelbos 02 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67630 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Marketingmix. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Marketingmix. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Remco Burm 08 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/78987 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Bronnen van energie. Rianne van den Braak. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68693

Bronnen van energie. Rianne van den Braak. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68693 Auteur Rianne van den Braak Laatst gewijzigd 03 February 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/68693 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Animatie. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Animatie. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres DigilessenPO 05 March 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/40434 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

2016 Rekenen VP GR 3F

2016 Rekenen VP GR 3F Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres team vz 31 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77838 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Voetafdruk vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62468

Voetafdruk vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62468 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 10 juli 2017 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62468 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-kgt34

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74617 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Fictie - Songteksten vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Fictie - Songteksten vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74526 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Beroepen in de detailhandel

Beroepen in de detailhandel Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Margreet Froma 22 maart 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74027 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74517 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

Jongeren als doelgroep vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73701

Jongeren als doelgroep vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73701 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73701 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Spreken - Informatie opvragen KGT 3 4. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74626

Spreken - Informatie opvragen KGT 3 4. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74626 Spreken - Informatie opvragen KGT 3 4 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74626 Dit lesmateriaal is

Nadere informatie

Afrika weer vrij. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Afrika weer vrij. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Hoor 10 June 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45050 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57133 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië

Opdracht Hoofdstuk 3 Energie in Brazilië Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Laura Carucci 14 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57858 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Winkelen bij de IKEA. Merel Schalker. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Winkelen bij de IKEA. Merel Schalker. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Merel Schalker 03 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/68198 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hindoeïsme: kastenstelsel vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77306 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Woorden, woorden en nog eens woorden. Wat kun je ermee?

Woorden, woorden en nog eens woorden. Wat kun je ermee? Woorden, woorden en nog eens woorden. Wat kun je ermee? Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Wim Lievers 03 March 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/37055 Dit

Nadere informatie

Kijken vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Kijken vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 July 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63356 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Woordenschat - Ironie vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74531

Woordenschat - Ironie vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74531 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74531 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Bloedtransfusie hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62559

Bloedtransfusie hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62559 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 June 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62559 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

1.2.2 Digitaal Plannen. ICT Onderbouw. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68400

1.2.2 Digitaal Plannen. ICT Onderbouw. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/68400 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres ICT Onderbouw 10 November 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/68400 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Verhoudingen. Sabine Sijpkes. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/68601

Verhoudingen. Sabine Sijpkes. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/68601 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sabine Sijpkes 13 november 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/68601 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Daar komen de Romeinen!

Daar komen de Romeinen! Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Elena Smallenbroek 25 September 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/53728 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457

Voetafdruk hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52457 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 31 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52457 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Cirkels vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74270

Cirkels vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74270 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74270 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema 6 Professioneel werken

Thema 6 Professioneel werken Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Aline de Vries 06 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87211 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Stelling van Pythagoras vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Stelling van Pythagoras vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57160 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Diagnostische toets module 3. Udens College h/v. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Diagnostische toets module 3. Udens College h/v. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Diagnostische toets module 3 Auteur Udens College h/v Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 September 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/85519 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteurs: Maarten Zeinstra Nikki Timmermans Creative Commons Nederland is een samenwerkingsverband tussen Stichting Nederland Kennisland, Waag Society en

Nadere informatie

Gouden eeuw hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61313

Gouden eeuw hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61313 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61313 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Drinkwater - Mavo 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Drinkwater - Mavo 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Drinkwater - Mavo 2 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ruben Eisses 20 March 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73903 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Of toch maar huren? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Of toch maar huren? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62299 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Vast, vloeibaar, gas. Tirza van Zandwijk. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vast, vloeibaar, gas. Tirza van Zandwijk. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Tirza van Zandwijk Laatst gewijzigd 01 November 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/67996 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Presenteren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74547

Presenteren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74547 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74547 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Romeinen wonen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62220

Romeinen wonen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62220 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62220 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Schrijven - Deelonderwerpen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Schrijven - Deelonderwerpen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74557 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52444

Trade not aid hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52444 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 29 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52444 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Massamedia - 1 vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Massamedia - 1 vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77309 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Soorten werk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73800

Soorten werk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73800 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73800 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Taaltaak: uitje met de ouderen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67353

Taaltaak: uitje met de ouderen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67353 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Lysanne Kon 25 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67353 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Door de eeuwen heen vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63400

Door de eeuwen heen vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63400 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63400 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Digitaal portfolio Davina Jonker

Digitaal portfolio Davina Jonker Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Davina Jonker 19 december 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/86996 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Plaknotities: geeltjes op je bureaublad

Plaknotities: geeltjes op je bureaublad Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Ambassadeurs digitale didactiek 29 April 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/49019 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Oppervlakte vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Oppervlakte vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57064 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Europa - Reis door Europa. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europa - Reis door Europa. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 July 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45194 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Oppervlakte ruimtelijke figuren

Oppervlakte ruimtelijke figuren Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Esther van Meurs 22 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/98805 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie