REGLEMENT WERKEN MET DERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT WERKEN MET DERDEN"

Transcriptie

1 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD SINT-NIKLAAS REGLEMENT WERKEN MET DERDEN In uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 Hoofdstuk IV: bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf. Van toepassing op werken met derden, in de stadsinfrastructuur van Sint-Niklaas. Van toepassing op alle aannemingen, werken, leveringen en diensten waarbij het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van niet van toepassing is (zie p. 16) Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van Administratieve opvolging: Contactpersoon: Controleur van het werk: Contactpersoon: Interne dienst PBW stadsbestuur Sint-Niklaas: Carmen Desaever, preventieadviseur diensthoofd, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, reglement werken met derden april

2 VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 1. Verplichtingen van de stad Sint-Niklaas 1.1. De stad verbindt er zich toe informatie te verlenen over de risico s van de eigen instelling. Deze worden op vraag van de onderneming in een document opgesomd De stad vergewist er zich van dat de werknemers van de ondernemingen van buitenaf de juiste instructies en opleiding hebben gekregen. Dit gebeurt door toe te zien op de ondertekening van de intentieverklaring door de derde, alvorens de opdracht toe te wijzen De stad zorgt ervoor dat er controle wordt uitgeoefend op de naleving van de wettelijke bepalingen van de Welzijnswet, ARAB, Codex, A.R.E.I., sociale wetgeving, milieuwetgeving en Europese richtlijnen ter zake De stad stelt bij voorkeur aannemers/zelfstandigen aan die over een VCA, Besacc-certificaat, een ander gelijkwaardig geldig certificaat, of andere referenties beschikken, waaruit blijkt dat ze de veiligheidswetgeving naleven. 2. Verplichtingen van de onderneming 2.1. De onderneming verbindt er zich toe om de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren, of te laten uitvoeren, conform de veiligheidswetgeving die van toepassing is De onderneming zorgt ervoor dat zijn personeel over de nodige opleiding en instructies beschikt om de opdracht veilig uit te voeren. Ze werken met werknemers die over voldoende bekwaamheden beschikken om het werk uit te voeren De onderneming ziet erop toe dat de werknemers de bepalingen van de veiligheidswetgeving toepassen De onderneming heeft een risicoanalyse uitgevoerd en de nodige maatregelen genomen om de risico s op een aanvaardbaar peil te houden. De risicoanalyse is ter beschikking van het personeel De onderneming leeft de bepalingen na die opgenomen zijn in het reglement werken met derden en zorgt er zelf voor dat onderaannemingen die voor hen de hun toegewezen opdracht uitvoeren, deze bepalingen naleven De onderneming tekent vooraf de intentieverklaring werken met derden en vult het identificatiedocument risico s aannemer in De onderneming vraagt een werkvergunning aan voor: graafwerken, werken in besloten ruimten en werken met open vlam. 3. Inbreuken op de veiligheidswetgeving 3.1. Indien blijkt dat er inbreuken worden gepleegd wordt door de controleur van het werk een proces-verbaal opgesteld van niet-naleving en wordt de derde (persoon belast met de uitvoering) onmiddellijk in kennis gesteld Indien het inbreuken betreffen die een onmiddellijk gevaar opleveren is het stilleggen van de opdracht onmiddellijk vereist Bij het stilleggen van de opdracht wordt de onderneming onmiddellijk met een aangetekend schrijven in kennis gesteld Als de onderneming in gebreke blijft, zal de stad de nodige maatregelen treffen opdat er veilig kan gewerkt worden, dit na hiervan kennis te hebben gegeven. De kosten kunnen op de in gebreke gestelde onderneming verhaald worden Geen gevolg geven aan de vraag om inbreuken te verhelpen kan leiden tot verbreking van het contract en/of een eis tot schadevergoeding vanwege het stadsbestuur De stad zal de nodige maatregelen nemen om onveilige uitvoerders te weren. reglement werken met derden april

3 4. Noodprocedures 4.1. De ondernemer neemt kennis van de van toepassing zijnde procedures inzake EHBO, brand en alarm Van elk arbeidsongeval, incident of schadegeval moet de dag van het voorval een melding gemaakt worden aan de controleur van het werk. Voor de arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet, moet daarenboven een arbeidsongevallenverslag overhandigd worden. Intern preventieadviseur verwittigen bij ernstig arbeidsongeval op Ingeval van nood worden de hulpdiensten verwittigd: - brandweer medische spoed lokale politie 101 of AZ Nikolaas Algemene info Spoedgevallen Antigifcentrum De ondernemer beschikt over de wettelijke voorzieningen inzake brandblussers en EHBOmateriaal. 5. Basisbeginselen veiligheid Indien van toepassing op de opdracht dienen onderstaande veiligheidsbeginselen (welzijnswet) nageleefd. Deze opgave is niet-beperkend Brandpreventie Elke onderneming moet over voldoende en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken. Voor werken met open vlam en in de gebouwen van de opdrachtgever is een vuurvergunning verplicht. Deze vuurvergunning wordt aan de controleur van het werk aangevraagd. Deze vergunning moet elke dag opnieuw aangevraagd worden. Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om brand te voorkomen: verwijderen van brandbare materialen uit de buurt, eventueel opstellen van een afscherming, het in de buurt houden van een aangepast blustoestel Bij werken met open vlam hoort een ABC-blusapparaat van min. 6 kg De wegen en doorgangen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. Leidingen en kabels mogen de wegen en doorgangen niet belemmeren. Kruisen zij een doorgang, dan worden zij beschermd tegen beschadiging. Een doorgang is ten minste 0.80 m breed De onderneming neemt kennis van de bestaande evacuatiewegen en richt indien nodig de nodige evacuatiewegen in met signalisatie Gasflessen worden met de meeste zorg behandeld. Lege gasflessen en gasflessen die niet gebruikt worden, worden op een vaste plaats rechtop gestockeerd, vastgemaakt, voorzien van de beschermkop en beschermd tegen de zon De zuurstof- en brandgasflessen worden vast opgesteld Op het einde van de dagtaak worden gasflessen dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen Elektrische installaties Het indienststellingsverslag van de elektrische installaties kan geattesteerd worden Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers. Alle verbindingen (stekker/stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadiging Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet uitgevoerd worden volgens de geldende wetgeving. reglement werken met derden april

4 5.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Indien een risico aanwezig is moeten aangepaste PBM conform de geldende wetgeving gedragen worden Elke onderneming moet op haar kosten PBM's ter beschikking stellen van haar personeel en bezoekers en toezien op het gebruik ervan. Tevens moet zij zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing. Indien het risico aanwezig is dat het dragen van een bepaald PBM verplicht, dienen deze ter beschikking te zijn van de werknemers: - veiligheidsschoenen S3 - veiligheidslaarzen - veiligheidsbril - veiligheidshelm - veiligheidshandschoenen - gehoorbescherming - gelaatsbescherming - adembescherming - signalisatiekledij - valharnas (indien blootgesteld aan risico op val vanaf 2 meter) De werknemers moeten, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de PBM's en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn CE-gemarkeerd. Op eenvoudige vraag kan de stad over de technische fiches beschikken Collectieve beschermingsmiddelen Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen zoals leuningen, veiligheidsnetten, afbakening van putten en vloeropeningen en afscherming van machines is verplicht waar het noodzakelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige personen. Bij de technische onmogelijkheid om collectieve beschermingsmiddelen te voorzien zorgt de onderneming voor zijn werknemers voor de vervangende individuele beschermingsmiddelen Het plaatsen en/of wegnemen van collectieve beschermingen wordt geregeld in overleg met de controleur van het werk. Geplaatste collectieve beveiligingen mogen nooit verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde toestand moet onmiddellijk aan de controleur van het werk gemeld worden Er wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor de gebruikers van het gebouw waar de werken worden uitgevoerd. De nodige collectieve beschermingsmiddelen worden aangebracht (afscherming stof, ). Om de hinder te beperken voor de gebruikers van het gebouw kan de controleur van het werk het tijdstip bepalen van uitvoering van het werk Voor werken op of langs de openbare weg dienen de wettelijke bepalingen inzake het plaatsen van wegsignalisatie langs de openbare weg toegepast te worden Orde en netheid, toegang en doorgangen Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkposten reinigen en het afval afvoeren. De controleur van het werk kan, op kosten van de onderneming die in gebreke blijft, de opdracht geven aan derden om de werkposten op te ruimen Materialen moeten ordelijk en stabiel gestapeld worden in de voorziene zones aangegeven door de controleur van het werk. Tevens dienen sommige producten beveiligd te worden tegen weersinvloeden Elke onderneming zorgt voor het eigen onderhoud van zijn werfketen. De onderneming zorgt voor afvalcontainers op de bouwplaats waarin het afval selectief dient verzameld te worden. reglement werken met derden april

5 5.6. Milieu Het verbranden van afval is op de bouwplaats verboden Het verwijderen van afval en/of verpakkingen gebeurt oordeelkundig. De principes van scheiden van afval en hergebruik worden nageleefd Maatregelen dienen genomen te worden tegen bodem-, lucht- en watervervuiling Maatregelen worden genomen om geluidsoverlast te vermijden. - Het gebruik van compressoren en luchtdrukhamers is beperkt tussen 08u00 uur en 18u00. - De toestellen moeten voldoen aan de geldende Europese regelgeving. - Rookgassen mogen geen hinder geven voor de gebruikers van het gebouw Arbeidsmiddelen en toebehoren Algemeen kan gesteld worden dat alle arbeidsmiddelen (machines,...) volledig conform de wettelijke voorschriften moeten zijn. De veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking gesteld worden. Alle gebruikte machines dienen voorzien te zijn van de CE-markering of voor toestellen van vóór te voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen van de Codex Enkel elektrisch materieel conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en aangesloten worden op de daartoe voorziene stroombronnen (verdeelborden) Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn. Het identificatiesysteem moet medegedeeld worden De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd worden door een bevoegd persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd is. Op eenvoudige vraag moeten het indienststellingsverslag en de veiligheidsinstructies kunnen voorgelegd worden Bij het gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen: het besturen van kranen en andere machines wordt slechts toegestaan aan bevoegde en betrouwbare personen. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een vergunning indien deze wettelijk is vereist. De medische schifting moet in orde zijn. Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines die gebruikt worden om lasten op te hijsen, die op de bouwplaats gebracht worden, moeten voorzien zijn van een geldig keuringsattest. Een kopie van de keuringsattesten moet aan de controleur van het werk overhandigd worden vooraleer de toestellen in gebruik te nemen. Bij ontstentenis heeft de stad het recht de toestellen buiten dienst te stellen Ladders zijn steeds in goede staat (zonder beschadiging en stabiel) en uitgerust met aangepaste antislipvoorziening. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt Bij het gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen: - Elke stelling vanaf 2 m hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn d.w.z. zonder gevaarlijke ruimte tussen de planken. De werkvloer en leuningen moeten voldoende stevig zijn rekening houdende met de belasting. - De toegang tot de werkvloer gebeurt door middel van trappen of ladders, die ten minste 1 m boven de te betreden werkvloer uitsteken. - Stellingen die hoger zijn dan 3,8 m moeten verankerd worden. - Stellingen waarvan de hoogte meer is dan 3 maal de basis moeten gestabiliseerd worden. - Voor de ingebruikname en minstens één maal per week wordt de stelling nagekeken door een bevoegd persoon. Dit moet blijken uit een schriftelijk document dat aan de stelling bevestigd is. reglement werken met derden april

6 5.8. Gevaarlijke producten Alle producten op de bouwplaats moeten reglementair geëtiketteerd zijn. Het gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten moet in de risicoanalyse van de onderneming vermeld staan Het stockeren van producten en verwijderen van de verpakking dient volgens de geldende wetgeving en in afspraak te gebeuren Een kopie van de veiligheid- en gezondheidssteekkaart (MSDS) van de gebruikte producten moet aan de controleur van het werk overhandigd kunnen worden. De steekkaart omvat ten minste: - Naam van de fabrikant. - Fysische eigenschappen. - Bijzondere kenmerken. - Gevaren/verschijnselen preventie. - Blusstoffen/eerste hulp/evacuatie Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen/gassen vrijkomen, moet dit gemeld worden in de risicoanalyse van de onderneming. Met de controleur van het werk worden maatregelen afgesproken om de dampen/gassen op en doeltreffende manier af te voeren (afzuiginstallatie,...) 5.9. Andere Van alle werknemers die de opdracht uitvoeren worden de namen bezorgd aan de controleur van het werk. De naam van elke nieuwe werknemer dient vóór aanvang van de taakuitvoering gemeld te worden aan de controleur van het werk van de stad Iedere onderneming dient zich bij aankomst eerst te melden bij de controleur van het werk. De werknemers van de onderneming van buitenaf worden door de stad als bezoekers beschouwd. Alle geldende reglementen binnen de dienst zijn op de werknemers van derden van toepassing. De werknemers van derden mogen zich alleen bevinden op plaatsen waar dit t.g.v. de overeenkomsten met de opdrachtgever noodzakelijk is. Dit kan op elk ogenblik gecontroleerd worden Voor het gebruik van materialen en materieel moet steeds de toelating aan de opdrachtgever gevraagd worden De bestaande orde en netheid worden gerespecteerd. Zo worden refter en eetlokalen niet betreden met besmeurde kledij Bij graafwerken is een werkvergunning grondwerken vereist De wegcode en de eventuele geldende snelheidsbeperkingen worden gerespecteerd Het gebruik van producten kan alleen in overleg met de verantwoordelijken van de opdrachtgever Chemische verontreinigde of milieuonvriendelijke stoffen mogen nooit geloosd worden in de riolering Het is verboden te roken in alle openbare plaatsen cfr. de wet van 22/12/2009 (gewijzigd bij wet van 28/04/2010) en op alle plaatsen waar signalisatie conform het KB van is aangebracht. reglement werken met derden april

7 INTENTIEVERKLARING Omschrijving van het werk: Plaats van het werk: Naam:... Adres:... Inlichtingen over de uitvoerder: Naam/GSM aannemer: Naam/GSM preventieadviseur: Adres:... Fax:... Certificaten: BeSaCC VCA andere: Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement werken met derden van de stad Sint-Niklaas. Tevens verklaart ondergetekende er gevolg aan te geven en toezicht uit te oefenen op de naleving. De personeelsleden zijn bekwaam om hun taken uit te oefenen en beschikken over de nodige opleidingen en instructies. Ze zijn in kennis gesteld van de risicoanalyse. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat bij niet naleving de opdracht wordt stilgelegd en dat eventuele kosten op hem kunnen verhaald worden. Werken aan installaties worden 1 week vóór aanvang van de werken meegedeeld aan de installatieverantwoordelijke van de stad. Werkvergunningen worden vóór aanvang van het werk bezorgd aan de controleur van de stad die het betreffende werk opvolgt; die bezorgt de werkvergunningen op zijn beurt aan de interne preventieadviseur van de GIDPBW. De interne preventieadviseur ontvangt van de aannemer de risicoanalyse. Voor akkoord, Naam en functie van de ondertekenaar: Datum: Handtekening: reglement werken met derden april

8 IDENTIFICATIEBLAD RISICO S AANNEMER 1. Gebruik stellingen? ja neen 2. Gebruik hef- en hijstoestellen (gekeurd door EDTC kopie op werf aanwezig)? ja neen indien ja, omschrijf: Gebruikte machines: Gebruik gevaarlijke producten? ontvlambare:... oxiderende:... corrosieve:... explosieve:... schadelijke of irriterende stoffen: laserstralen:... andere: Gebruik van gasflessen? branders (propaan/butaan) ja neen zuurstof/acetyleen ja neen argon ja neen stikstof ja neen andere: Elektrische installatie: gebruik van werfkasten? ja neen is de werfkast gekeurd door erkend organisme ja neen gebruik van verlengkabels? ja neen gebruik veiligheidsspanning vereist (looplampen)? ja neen 7. Aard- en grondwerken: zijn er voorzieningen om grondinzakking te voorkomen? ja neen procedure lokalisatie van ondergrondse leidingen? ja neen 8. Lassen? ja neen Slijpen? ja neen Branden? ja neen reglement werken met derden april

9 9. Betreden besloten ruimten (riolen, schachten, opslagtanks, )? ja neen indien ja, omschrijf: Gebruik van schuif- en trapladders? ja neen Indien ja: worden ladders gecontroleerd vóór gebruik? ja neen 11. Gebruik drukapparatuur? ja neen Indien ja, welke? Werken met veel stof en schadelijke dampen? ja neen indien ja, omschrijf: Worden slopings- en ontmantelingswerken uitgevoerd? ja neen 14. Andere risico s:.... Firma: Ingevuld door: Datum: Handtekening : reglement werken met derden april

10 Opdracht (omschrijving): WERKVERGUNNING GRONDWERKEN Uit te voeren door (namen): Verantwoordelijke : Handtekening aanvrager: Werkwijze (omschrijving): Materialen : Voorstudie door: Opmerkingen : leidingen kunnen geïdentificeerd worden liggingsplannen zijn voorradig zoneringsplan is aanwezig Intergem moet ter plaatse komen voor identificatie van leidingen (tel. 078/ ) er moet spanningsloos gewerkt worden Volgende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gedragen worden: brandwerende kledij scherm/helm combinatie lederen handschoenen oorkappen Opmerkingen : Werk steeds in een afgebakende zone en breng signalisatie aan: signalisatiekegels, lichten, linten, signalisatiewagen, Opmerkingen : reglement werken met derden april

11 Instructies bij graafwerken - De uitvoerders trachten op basis van de grondplannen de plaats van de leidingen te bepalen eventueel wordt dit gemarkeerd, doch een afbakening moet gebeuren. In de nabijheid van niet gelokaliseerde leidingen wordt niet met een kraan of afbreekhamer gewerkt. - In de nabijheid van leidingen dient de uitgraving met handgereedschap te gebeuren. - Er wordt een smalle sleuf gemaakt in de lengterichting en in de dwarsrichting zo kort mogelijk bij het nog uit te graven gedeelte. - Tot op een diepte van 20 cm kan met een pneumatische hamer gegraven worden. Dieper wordt er enkel handgereedschap gebruikt. - Er kan op basis van liggingsplannen, peilingen en detectie van de leidingen beslist worden dieper te werken met de pneumatische hamer. Dit kan enkel met het gebruik van alle beschikbare pbm s : brandwerende kledij, schermen en helm en handschoenen. - Wanneer bij het voorgraven kabels of leidingen vrij gegraven worden dan wordt alleen nog manueel gegraven in die zone. - Wanneer gele waarschuwingslinten, pannen, kabeldekstenen of een metalen roosterwerk vrij gegraven wordt mag alleen nog manueel gewerkt worden. - Er wordt gecontroleerd of de ligging van de vrijgekomen kabels overeen komt met de plannen. - Op de vrijgekomen elektriciteitskabels wordt indien mogelijk, een isolatiemat gelegd. - Voor alle werken met de afbreekhamer worden de beschikbare pbm s gedragen. Vaststelling van stroomkabel - Er wordt vanuit gegaan dat de stroomkabel steeds onder spanning staat d.w.z. niet raken of aanraken. - Stroomkabels worden nooit met de handen vastgenomen. Als kabels in de weg zitten of moeten verlegd worden dient de ploegbaas de dienstchef te verwittigen om de nutsmaatschappij dit werk zelf te laten uitvoeren. - Indien de ligging van de leidingen niet overeenstemt met het plan dient de nutsmaatschappij van dit gebrek in kennis gesteld te worden. Vaststelling beschadigde gasleiding - Indien er gas ontsnapt moet de plaats ontruimd worden, alle machines worden stilgelegd en de nutsmaatschappij dient dringend verwittigd te worden. Bij aanraking ondergrondse kabel, steekvlam of ernstig ongeval of letsel - Bel Bij elektrocutie : zorg voor uw eigen veiligheid (isolatie) en tracht de stroomkring te onderbreken. Gebruik isolerende materialen: houten stok/rubberen mat. - Kleine verwondingen kunnen ter plaatse verzorgd worden, zorg voor een goede hygiëne. - Een slachtoffer van een elektrisch ongeval moet steeds in het ziekenhuis worden opgenomen. - Verwittig de dienstchef controleur van het werk. Bevestigen kennisname van de veiligheidsmaatregelen vóór de aanvang van de werken: - schriftelijke instructies voor het gebruik van een afbreekhamer - schriftelijke instructies voor het gebruik van een graaf-laadcombinatie - instructie voor het uitvoeren van grondwerken (hierboven) Bevestigen van kennisname van de instructies in noodsituaties. Handtekening verantwoordelijke, voor uitvoering De opdracht is duidelijk en kan uitgevoerd worden. Visum controleur van het werk: reglement werken met derden april

12 WERKVERGUNNING: BETREDEN VAN BESLOTEN RUIMTEN Naam en handtekening opdrachtgever Datum : Visum controleur der werken: Tijdstip aanvang: Einde : Voor uitvoering & preventieve controle veiligheidsmaatregelen: (naam en handtekening toezichter) Plaats : OMSCHRIJVING Omschrijving van het werk: RISICO-EVALUATIE brand en explosie elektrocutie struikelgevaar intoxicatie lawaaihinder valgevaar (hoogte) verstikking bewegende delen biologische/chemische agentia TE NEMEN MAATREGELEN (procedure hierna opgegeven) Ledigen en reinigen, ontluchten en beluchten van de besloten ruimte Toe- en afvoerleidingen sluiten. Ruimte voorzien van een afzuiging Ruimte voorzien van een lamp op laagspanning (12 V) Ruimte voorzien van een ladder Veiligheidswacht organiseren METINGEN explosiemeting resultaat: tijdstip: O2-meting CO resultaat: tijdstip: andere: resultaat: tijdstip: permanente metingen noodzakelijk (resultaten noteren) PBM S ondoordringbare handschoenen gehoorbescherming ondoordringbare laarzen ondoordringbare kledij volgelaatsmasker ABEK veiligheidshelm ademhalingstoestel met leeflucht harnasgordel met veiligheidslijn Kennisname veiligheidsmaatregelen Naam en handtekening: Uitvoerder(s): Veiligheidswacht(en): reglement werken met derden april

13 Te nemen maatregelen 1. Afsluiten leideingen Alle leidingen en toevoeren naar de besloten ruimte moeten worden afgesloten. 2. Ledigen en spoelen De besloten ruimte moet geledigd en gespoeld worden om dampen en losse bezinksels te verwijderen. 3. Ventileren De besloten ruimte moet geventileerd worden met een aangepaste toevoer van verse lucht (elektrische ventilator). Een meting gebeurt nadat de ventilatie 3 minuten uit staat. Indien uit metingen blijkt dat de atmosfeer nog onvoldoende is dient verder te worden geventileerd en gespoeld. 4. Gebruik van veilig gereedschap De toelaatbare spanning van elektrisch gereedschap dat binnenin een besloten ruimte gebruikt wordt is gereglementeerd. De toelaatbare voedingsspanning voor looplampen is 12 volt Gebruik maken van explosieveilig materiaal. Gebruik maken van persluchttoestellen. Gebruik van differentieel. 5. Gebruik van draagbare elektrische handgereedschap Boormachines, slijpmachines, mogen gebruikt worden mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: - het gereedschap moet gevoed worden met een zeer lage veiligheidsspanning (snoerloos, op batterijen) - het gereedschap moet voorzien zijn van een dubbele isolatie zonder aarding 6. Gebruik antivalbeveiliging Indien er valgevaar is dient een harnasgordel met antivalbeveiliging gedragen te worden. Bij voorkeur wordt een mechanische hijstoestel (driepoot) gebruikt voor het werken in een verticale put. 7. Veiligheidswacht De communicatiemiddelen en de noodprocedure zijn vooraf bepaald. Ingeval van nood bel: 112 (brandweer/medische hulp) Interne dienst PBW/preventieadviseur: Bij noodgeval: ga enkel de besloten ruimte binnen als je deel uitmaakt van een reddingsteam en beschikt over de nodige maatregelen om uw veiligheid te verzekeren. reglement werken met derden april

14 VUURVERGUNNING De vuurvergunning wordt gebruikt om BRAND- of ONTPLOFFINGSGEVAREN te VOORKOMEN die zich voordoen bij werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt (lassen, snijbranden, solderen, afbijten, afbranden van verf of vernis, ontdooien, ). Deze vergunning wordt afgeleverd door de veiligheidscoördinator (werken toepassing K.B. mobiele bouwplaats) of de intern toezichthoudende technisch verantwoordelijke, voor elk dergelijk werk, dat in de onderneming wordt uitgevoerd, hetzij door haar eigen personeel, hetzij door vreemd personeel. DE GELDIGHEID ERVAN WORDT BEPERKT TOT MAXIMUM 1 DAG. Ze dient niet voor de bestendige werkposten waar alle vereiste voorzorgsmaatregelen zijn betroffen. Werk bevolen of gevraagd door (1) bv. directie Uitgevoerd door: vreemde onderneming of eigen dienst (2) Datum, geldigheidsduur en uit te voeren werk Intern toezicht Intern of extern: personen belast met de uitvoering en de veiligheid van het werk Handtekeningen (3) Naam & telefoonnummer: Functie of dienst: Naam dienst/firma & telefoonnummer: Bevoegde afgevaardigde: Datum: Begin om: u Einde om: u Plaats: Aard van het uit te voeren werk: Intern toezichthoudende verantwoordelijke: Diensthoofd uitvoerend persoon : Uitvoerende persoon: Bestendige bewaker tijdens de werken: 1. Intern technisch toezichthoudende verantwoordelijke (uitreiken vergunning) 2. Uitvoerder (uitvoering voorzorgsmaatregelen) 3. Visum dienst PBW Datum Handtekening Bijzondere voorzorgsmaatregelen eigen aan het uit te voeren werk of aan de inrichting: Beschikbare middelen in de nabijheid: Waarschuwing: Eerste tussenkomst: IN GEVAL VAN ERNSTIG ONGEVAL TELEFONEER NAAR NR. 112 Interne preventieadviseur: (1) Het werk wordt bevolen door het ondernemingshoofd of door zijn afgevaardigde, hetzij gevraagd door een van de diensten van de onderneming die daartoe gemachtigd is. (2) Indien het werk wordt uitgevoerd door een vreemde onderneming, zorgt de onderneming die het werk vraagt, voor het in orde brengen van de werkplaats volgens de veiligheidsmaatregelen die eensgezind door het diensthoofd en de uitvoerder van de werken zijn vastgesteld mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. (3) Eén van de exemplaren van de vergunning wordt aan de dienstchef van de uitvoerende dienst bezorgd vóór uitvoering van het werk, een kopie wordt aan de dienst preventie en bescherming op het werk bezorgd. reglement werken met derden april

15 Voorkomingsmaatregelen (niet limitatief, risico s te bekijken volgens de aard van het werk): (naar de voorschriften van de NVBB) Uitvoerder en/of intern toezichthoudende verantwoordelijke Vóór het werk Verwijder (tenminste tot op 10 m) en bescherm of bedek met een aangepast scherm de brandbare stoffen en materialen, en in het bijzonder deze die zich bevinden achter de wanden dicht bij de werkplaats. Eventueel de werkruimte besprenkelen met water om ze vochtig te houden. Verwijder (tenminste tot op 10 m) elke brandbare stof van de leidingen of van de behandelde voorwerpen. Baken de werkzone af Dicht openingen, spleten, scheuren, enz. af in de wanden dichtbij de werkplaats (tenminste tot op 10 m) met zand, plaaster, metalen, Plaats, in de nabijheid, gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen (blustoestellen met poeder of verstoven water, lans onder druk van een muurhaspel of van een hydrant, enz.) en stel de permanente bewaker aan die op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen (dit kan de helper van de uitvoerder zijn). Ledig, reinig met warm water, verlucht overvloedig of vul met water de recipiënten en leidingen die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen of gassen bevat hebben. Verzeker u, met een explosiemeter (brandweer), dat de ontgassing totaal is. Vul de vuurvergunning in en laat ze tekenen. Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, enz.). Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken. Verlaat nooit zonder toezicht de aangesloten soldeerlampen; vul ze in de vrije lucht nadat ze uitgedoofd en afgekoeld zijn. Tijdens het werk Let op de gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen. Leg de hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet voortplanten. Werp de elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand). Na het werk Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen en de punten die door de wegspattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden. Houd toezicht op deze plaatsen gedurende ten minste twee uren na het beëindigen van het werk (talrijke branden ontstaan in de uren volgend op het einde der werken). Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, moet elk werk met open vuur of blanke vlam geschorst worden twee uur vóór het algemeen stilleggen van het werk in de inrichting. - Breng slechts 24 uren later de verplaatste voorwerpen op hun plaats. - Verwittig bij het einde van het werk intern toezichthoudende verantwoordelijke of zijn vervanger. reglement werken met derden april

16 Niet limitatieve lijst van aannemingen, werken, leveringen en diensten waarop het reglement werken met derden van toepassing is* - onderhoud kuisen van gebouwen - opdracht ruitenwassen - verwijderen en vernietigen van gevaarlijke producten - wegenwerken - aanleg voetpaden - wegmarkeringen aanbrengen - reinigen van openbare weg - takelen van wagens - aanleggen van parken en plantsoenen - maken van sleuven - werken met regies - werken nutsvoorzieningen - zout strooien - oprichten gebouwen, nieuwbouw - onderhoud en renovatiewerken van het patrimonium - aanleg en onderhoud technische installaties : elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, luchtbehandeling, technische voorzieningen zwembaden, onderhoud sportinfrastructuur - werken aan particulier patrimonium *indien deze werken, leveringen en diensten niet vallen onder het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van reglement werken met derden april

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN REGLEMENT WERKEN MET DERDEN In uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 Hoofdstuk IV: bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf. Van toepassing op werken met

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR Versie 1.0 Uitgevoerd in opdracht van BEMEFA door VEKMO nv Met de steun van IWT Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A Gebouwnr. 336-01 Gebouw : Plantkunde Adres : Kasteelpark Arenberg 31, 3001 Heverlee Ordernummer: 2100153948

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats Welkom op de werf :... Werfleider :... tel.... Veiligheid op deze werf is van groot belang. Daarom een opsomming van enkele veiligheidsregels welke gelden op deze werf. Voor een volledige beschrijving

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten AMDSBNL_BP_HS_I_047.0 Veiligheidsschriften Veiligheidsschriften Inhoudsopgave 1. DOEL...3 2. BELEIDSVERKLARING....3 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN...3 4. VERBODEN OP ONZE TERREINEN...4 5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9)

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) HANDREIKING VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBLADEN Inhoudsopgave 1. In- en uitstappen van een truckmixer 2. Gebruik van Ladders 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) 4. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN

WERKINSTRUCTIE WERKEN IN NABIJHEID VAN SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN 1. SPECIALE ONDERGRONDSE NUTSLEIDINGEN Onder speciale nutsleidingen verstaan wij o.a.: - koolwaterstofleidingen - aardgasleidingen - militaire leidingen - zuurstofleidingen - hoogspanningsleidingen - moerwaterleidingen

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Regels van goede praktijk

Regels van goede praktijk Regels van goede praktijk voor kraanbestuurders en grondwerkers die in de nabijheid van Air Liquide pijpleidingen werken www.airliquide-benelux.com Air Liquide pijpleidingen Air Liquide pijpleidingen in

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese

8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese 8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese Toepassingsgebied (art. 1) Op de werkgevers en werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen. Definitie van arbeidsmiddelen (art. 2.1)

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPDRACHTGEVER:

WERKEN MET DERDEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPDRACHTGEVER: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WERKEN MET DERDEN. OPDRACHTGEVER: Stadsbestuur MENEN Grote Markt 1 T. 056 52 92 00 F. 056 52 93 09 e-mail: info@menen.be Leidende ambtenaar : zie intentieverklaring. versie 1.0

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschriften Werken met Derden

Veiligheidsvoorschriften Werken met Derden In de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - B.S. 18/09/96 Hoofdstuk IV worden de te nemen maatregelen door opdrachtgevers en ondernemingen van

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7 1. VOORWOORD Dit document geeft een overzicht van enkele basisprincipes en regels die van toepassing zijn voor derden die werken uitvoeren in de vestigingen van Heli nv. Elke aannemer van buitenaf die

Nadere informatie

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Bijlage IV Minimumvoorschriften bedoeld in artikel 53, 4, tweede lid 1. Voorafgaande

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen Veiligheidsmateriaal Opleidingen To B-seen bvba - www.tob-seen.be - info@tob-seen.be - 0472/81.31.21 Wetgeving KB 25 januari 2001 op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Voor de bouwwerken moeten zogenaamde

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid, welzijn en orde (bij dossiers gebouwen)

Veiligheid, gezondheid, welzijn en orde (bij dossiers gebouwen) 1 Veiligheid, gezondheid, welzijn en orde (bij dossiers gebouwen) De aannemer en zijn onderaannemers zijn ertoe gehouden alle nodige voorzorgen en maatregelen te treffen om - de veiligheid, de gezondheid

Nadere informatie