Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerrapport Bewonersbeleving"

Transcriptie

1 Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : Opdrachtgever : Lectoraat City Marketing en Leisure Management Opleiding : Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

2 GEGEVENS Titel: Afstudeerrapport Bewonersbeleving Ondertitel: Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen Versie, datum: 1.0, 06 juni 2008 Student: Chantal de Raaf Opleiding: Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Contactadres voor deze publicatie: Afstudeerbegeleidster: Roos Gerritsma Kringdocente: Marie Ange de Kort Studieloopbaan coach: Khalil Zhiri Opdrachtgever: Lectoraat City Marketing en Leisure Management Contactpersoon: Angelique Lombarts School: Hogeschool Inholland Adres: Wildenborch XB Diemen 2

3 VOORWOORD Voor u ligt dit afstudeerrapport van het onderzoek bewonersbeleving in opdracht van het Lectoraat City Marketing en Leisure Management. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de attitudes van de bewoners van de binnenstad van Amsterdam tegenover (dag)toeristen, ten einde aanbevelingen te doen over de manier waarop stadsdeel Centrum hierop kan inspelen door middel van haar toeristisch beleid. In februari ben ik gestart met dit afstudeeronderzoek dat tevens de laatste fase is van mijn opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. Dit onderzoek is gebaseerd op het onderzoek dat in 1998 door Roos Gerritsma is uitgevoerd, en is dan ook een vervolgonderzoek. Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik mij verdiept in het onderzoek dat Roos Gerritsma(1998) heeft uitgevoerd en verschillende rapporten die over de binnenstad zijn verschenen, en die gepubliceerd zijn door de Gemeente Amsterdam en het ATCB. Ik hoop u als lezer door middel van dit rapport een goed inzicht te geven in mijn bevindingen. Daarnaast wil ik in dit voorwoord van de gelegenheid gebruik maken om afstudeerbegeleidster Roos Gerritsma (inmiddels docente onderzoek van de opleiding HTRO en VTM) en kringdocente Marie Ange de Kort te bedanken voor hun hulp bij de totstandkoming van dit afstudeerrapport. Ook Angelique Lombarts en Katalin Gallyas hebben goede hulp geboden gedurende dit onderzoek. Tot slot wil ik alle respondenten die de enquête hebben ingevuld of bereid waren een interview te geven bedanken, evenals de sleutelfiguren die bereid waren een interview te geven. Met vriendelijke groet, Chantal de Raaf Hoorn, juni

4 4 Afstudeerrapport Bewonersbeleving

5 SAMENVATTING Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de attitudes van de bewoners van de binnenstad van Amsterdam tegenover (dag)toeristen, ten einde aanbevelingen te doen over de manier waarop Stadsdeel Centrum hierop kan inspelen door middel van haar toeristisch beleid. Het is een vervolgonderzoek op het onderzoek van stadssociologe Roos Gerritsma in de onderzoeksperiode november 1998 tot en met maart Gerritsma kwam tot de conclusie dat de bewoners een overwegend positieve, trotse en tolerante houding hebben tegenover (dag)toeristen. De opdrachtgever voor dit onderzoek is het Lectoraat City Marketing en Leisure Management en de medeopdrachtgever is de Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Irritation Index van Doxey. Met deze theorie kon bepaald worden op welk niveau de attitude van bewoners tegenover toeristen zit. Het grootste deel van de respondenten zit op het eerste niveau namelijk euforie (toeristen worden verwelkomd) ten opzichte van de toeristen. Doordat ongeveer 20 tot 30% van de respondenten op een aantal stellingen uit de enquête vrij negatief antwoordde ten opzichte van toeristen, zit dit deel op niveau twee van Doxey, namelijk apathie (toerisme vanzelfsprekender, relatie formeler en commerciëler). Zelfs het derde niveau ergernis (ergernis tegenover toerisme) bleek bij een aantal respondenten te zijn bereikt maar dit is slechts een klein deel. Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een enquête met een aantal algemene vragen en daarnaast stellingen verdeeld over een vijftal thema s. De enquêtes zijn verspreid in vooraf geselecteerde straten in de binnenstad van Amsterdam en kon daarnaast online ingevuld worden. De totale respons is 157 respondenten (83 in het centrum en 74 in het Wallengebied). Tevens is er kwalitatief onderzoek verricht. Dit bestond uit het afnemen van semi-gestructureerde diepte-interviews met tien bewoners van de binnenstad en met drie sleutelfiguren van Stadsdeel Centrum. Ook is er desk research gedaan naar de trends en ontwikkelingen in Stadsdeel Centrum. Uit de enquête bleek dat de antwoorden van de respondenten in het centrum en in het Wallengebied vrijwel geen verschillen lieten zien. De deelvragen konden als volgt beantwoord worden: 5

6 Bijna driekwart van de respondenten in het centrum en in het Wallengebied is trots tot zeer trots om te weten dat het centrum van Amsterdam aantrekkelijk is voor (dag)toeristen. Bewoners van de binnenstad die meegewerkt hebben aan dit onderzoek vinden het over het algemeen niet storend dat toeristen in de directe woonomgeving aanwezig zijn en hebben vooral een positieve houding. Maar liefst 50% van de respondenten vindt dat Amsterdam in het voorjaar en de zomer overgenomen is door toeristen. Iets meer dan 40% van de respondenten vindt de belangen van toeristen niet dominant bij de inrichting van straten en pleinen van Amsterdam. De meeste respondenten willen dat er speciale themaroutes voor toeristen ontworpen worden in het centrum. Daarnaast vinden de meeste respondenten (ongeveer de helft) dat Amsterdam gebaat is bij betere bewegwijzering voor toeristen en dat toeristen beter geïnformeerd moeten worden over de routes. De attitudes van de respondenten in het centrum en Wallengebied zijn vooral positief tegenover evenementen, festivals en de koopzondag. De respondenten vinden de evenementen en festivals een verrijking van de uitgaansmogelijkheden en gaan hier dan ook graag heen. Wel zorgen de evenementen voor overlast zoals geluidsoverlast en rommel op straat. De koopzondag wordt vooral erg positief ervaren, 30 procent vindt dit niet. Uit de enquêtes en interviews is vooral gebleken dat veel respondenten niet weten waar de city marketingcampagne I Amsterdam inhoudelijk voor staat. Ongeveer de helft van de respondenten in het centrum en het Wallengebied heeft geen mening over het toeristisch beleid. Opvallend is dat de meeste bewoners daarentegen wel aangaven meer inspraak te willen in het toeristisch beleid. Ook moet het toerisme meer verspreid worden volgens hen. De sleutelfiguren waarmee diepte-interviews gehouden zijn, geven aan dat zij in het toeristisch beleid rekening houden met de bewoners, hoewel niet elke beleidsmaker zich direct richt op de doelgroep bewoners. Daarnaast wordt door de beleidsmakers gefocust op de balans tussen wonen, werken en recreëren maar de bewoners zijn niet de belangrijkste doelgroep binnen het toeristisch beleid en daarom wordt er 6

7 wellicht niet altijd evenveel rekening gehouden met de bewoners in het toeristisch beleid. Aan de hand van bovenstaande deelvragen kon de volgende hoofdvraag beantwoord worden: Welke attitudes hebben de bewoners van de binnenstad van Amsterdam tegenover (dag)toeristen, en in hoeverre wordt hier door beleidsmakers van Amsterdam Centrum rekening mee gehouden in het toeristisch beleid? Veruit de meeste bewoners die meegewerkt hebben aan dit onderzoek hebben een trotse en positieve houding tegenover (dag)toeristen in het centrum van Amsterdam. Bewoners willen zelf graag meer inspraak in het toeristisch beleid en door beleidsmakers van Amsterdam Centrum kan hier ook duidelijk meer rekening mee gehouden worden. Bij enkele stellingen kwam naar voren dat 20 tot 30% van de respondenten negatieve attitudes heeft tegenover (dag)toeristen. In vergelijking met het onderzoek van Gerritsma(1998) blijkt dat de respondenten nog steeds positief zijn en een trotse houding hebben tegenover (dag)toeristen maar dat de meningen meer verdeeld zijn en men iets minder positief is geworden. Aan de hand van de hoofd en deelvragen was het mogelijk om de volgende aanbevelingen te doen aan de Gemeente Amsterdam met betrekking tot het toeristisch beleid: Zoals in de interviews met sleutelfiguren naar voren kwam is het belangrijk om regelmatig de mening van de bewoners te monitoren zodat je draagvlak kunt creëren voor het toerisme. De eerste aanbeveling is dan ook om elke vijf jaar door O&S te laten onderzoeken wat de attitudes van bewoners zijn ten opzichte van het toerisme en het toeristisch beleid. Om voor een goede balans tussen de drie B s (bezoekers, bewoners en bedrijven) te zorgen is het van belang dat bewoners hun mening kwijt kunnen. Uit dit onderzoek blijkt dat bewoners niet goed weten wat het toeristisch beleid inhoudt maar daarentegen wel meer inspraak in het toeristisch beleid willen. Hierop kan de gemeente inspelen door informatiebijeenkomsten te organiseren met betrekking tot het toeristisch beleid om bewoners te betrekken bij dit beleid. In figuur 2 van de Gemeente Amsterdam Kiezen voor Amsterdam in paragraaf 2.2 van dit onderzoeksrapport schetst de Gemeente Amsterdam een streefbeeld dat behaald dient te worden door middel van city marketing. Duidelijk wordt dat zij onder andere meer willen focussen op Amsterdam als woonstad en als leefbare stad. 7

8 Leefkwaliteit is tevens een belangrijk speerpunt in het beleid van de Gemeente Amsterdam. De stad moet aantrekkelijk zijn voor inwoners, werknemers en bezoekers. Een aanbeveling is om vooral hier sterk op in te zetten tijdens de city marketingcampagne en dit te communiceren naar bewoners zodat zij hier ook voordelen van ondervinden en het idee krijgen dat er voor hen iets gedaan wordt. Goede informatievoorziening voor bezoekers van de stad is een punt in het Basisprogramma Economie Ook de bewoners in dit onderzoek gaven aan te willen dat toeristen beter geïnformeerd worden. Daarnaast gaven bewoners aan dat de bewegwijzering voor toeristen beter moet worden. Hier kan de Gemeente Amsterdam op inspelen door specifieke informatiebrochures uit te geven en betere of meer bewegwijzering te plaatsen met ook belangrijke informatie in het Engels. Spreiding van het toerisme over de stad is tevens een punt in het Basisprogramma Economie In dit onderzoek gaf een hoog percentage respondenten aan te willen dat het toerisme meer verspreid wordt over de stad. Uit de interviews blijkt dat er in de praktijk nog weinig aan spreiding wordt gedaan. Spreiding is belangrijk zodat het draagvlak voor toerisme in Amsterdam behouden wordt. Een aanbeveling is om hier daadwerkelijk iets aan te doen door bijvoorbeeld werknemers van het VVV een training te geven betreffende het promoten van andere stadsdelen en het informeren over de attracties in andere stadsdelen zodat toeristen ook andere stadsdelen gaan bezoeken en niet alleen in het centrum blijven. Trees Tiesinga van de Gemeente Amsterdam gaf aan dat er een succesvol evenement met bewoners is opgezet in de Oostelijke Binnenstad namelijk Proef de Czaar Peterbuurt. Bij dit evenement laat de buurt zien dat het bruist. Dit is een goede gelegenheid om meer aandacht te vestigen op andere buurten buiten het centrum en een aanbeveling is om dit evenement in verschillende stadsdelen op te zetten zodat deze buurten op de kaart worden gezet. Bewoners kunnen op deze manier een leuk evenement mee helpen opzetten wat zorgt voor draagvlak voor het toerisme. De laatste aanbeveling heeft betrekking op het aansturen op de kwaliteit van het toerisme in plaats van de kwantiteit. In verschillende interviews voor dit onderzoek werd dit aangegeven. Als meer ingezet wordt op economisch interessante toeristen trek je meer kwaliteitstoerisme naar Amsterdam en heb je meer ruimte dan wanneer alleen maar op kwantiteit gericht wordt, terwijl dit voor dezelfde omzet kan zorgen. 8

9 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING INLEIDING Achtergrond Onderwerp Opdrachtgever Achtergrond Stadsdeel Centrum Aanleiding Belangrijkste uitkomsten onderzoek 10 jaar geleden Doelstelling Relevantie TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Trends en ontwikkelingen in het toerisme en leisure Trends en ontwikkelingen in Amsterdam Trends en ontwikkelingen in het centrum INHOUDELIJKE VERKENNING Begrippenlijst Theorie Doxey s irritation index Toelichting VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSMETHODIEK Centrale vraag Deelvragen Onderzoeksmethodiek Onderzoekspopulatie Betrouwbaarheid en validiteit Data verzameling en data analyse dataverzameling data analyse RESPONDENTEN Respondenten centrum Respondenten Wallengebied TROTS Bewoners in het centrum en een gevoel van trots Gevoel van trots aantrekkelijk Amsterdam Wonen in een populair stadsdeel Waardering van de buurt Toeristen moeten genieten van de buurt Wanneer een toerist mij de weg vraagt Bewoners in het Wallengebied en een gevoel van trots Gevoel van trots aantrekkelijk Amsterdam Wonen in een populair stadsdeel Waardering van de buurt Toeristen moeten genieten van de buurt Wanneer een toerist mij de weg vraagt Visie sleutelfiguren Subconclusie

10 7. TOERISTEN IN DE DIRECTE WOONOMGEVING Bewoners in het centrum over toeristen in de directe woonomgeving Toeristen zorgen voor meer veiligheid en sociale controle Afsluiten van de woning Toeristen verstoren mijn privacy Liever geen toeristen in de directe woonomgeving Overlast verblijfstoeristen en dagtoeristen Huidige omvang toerisme is storend Bewoners in het Wallengebied over toeristen in de directe woonomgeving Toeristen zorgen voor meer veiligheid en sociale controle Afsluiten van de woning Toeristen verstoren mijn privacy Liever geen toeristen in de directe woonomgeving Overlast verblijfstoeristen en dagtoeristen Huidige omvang toerisme is storend Visie sleutelfiguren Subconclusie TOERISTEN IN AMSTERDAM Bewoners van het centrum over Toeristen in Amsterdam Belangen toeristen dominant Speciale themaroutes Amsterdam overgenomen in het voorjaar en zomer Betere bewegwijzering Toeristen moeten beter geïnformeerd worden Bewoners in het Wallengebied over toeristen in Amsterdam Belangen toeristen dominant Speciale themaroutes Amsterdam overgenomen in het voorjaar en zomer Betere bewegwijzering Toeristen moeten beter geïnformeerd worden Visie sleutelfiguren Subconclusie EVENEMENTEN, FESTIVALS EN KOOPZONDAG Bewoners in het centrum over evenementen, festivals en koopzondag Festivals en evenementen verrijking uitgaansmogelijkheden Ik ga liever niet naar evenementen en festivals Koopzondag Evenementen en festivals geven veel overlast Bewoners in het Wallengebied over evenementen, festivals en koopzondag Festivals en evenementen verrijking uitgaansmogelijkheden Ik ga liever niet naar evenementen en festivals Koopzondag Evenementen en festivals geven veel overlast Visie sleutelfiguren Subconclusie TOERISTISCH BELEID IN AMSTERDAM Bewoners centrum over toeristisch beleid en citymarketing I Amsterdam zorgt voor een beter imago van Amsterdam Vervelend dat city marketing zorgt voor nog meer toeristen Ik ben het eens met het toeristisch beleid Bewoners moeten meer inspraak krijgen Spreiding van toerisme Aanbevelingen van bewoners in het centrum voor toeristisch beleid Bewoners Wallengebied over toeristisch beleid en citymarketing I Amsterdam zorgt voor een beter imago van Amsterdam

11 Vervelend dat city marketing zorgt voor nog meer toeristen Ik ben het eens met het toeristisch beleid Bewoners moeten meer inspraak krijgen Spreiding van toerisme Aanbevelingen van bewoners in het Wallengebied voor het toeristisch beleid Visie sleutelfiguren Subconclusie CONCLUSIES Beantwoording deelvragen Beantwoording hoofdvraag Theorie AANBEVELINGEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN Bijlage 1 enquête Bijlage 2 begeleidende brief Bijlage 3 interviews met bewoners Bijlage 4 interviews met sleutelfiguren 11

12 12 Afstudeerrapport Bewonersbeleving

13 DEEL I UITEENZETTING ONDERZOEK 13

14 14 Afstudeerrapport Bewonersbeleving

15 1. INLEIDING Dit hoofdstuk is een inleiding die belangrijk is voor de totstandkoming van dit afstudeerrapport. Hierin worden namelijk de achtergrond, aanleiding, doelstelling en relevantie van dit onderzoek beschreven die als leidraad voor dit onderzoek gediend hebben. 1.1 Achtergrond Onderwerp Het onderwerp voor deze afstudeeropdracht is: de attitudes van de binnenstadbewoner van Amsterdam tegenover (dag)toeristen. Het is een onderwerp dat exact 10 jaar geleden onderzocht is door stadssociologe Roos Gerritsma, die dit als afstudeeronderwerp voor haar master opleiding gekozen heeft. Omdat dit onderwerp 10 jaar geleden in dezelfde context al behandeld is, zal het dan ook een vervolgonderzoek zijn dat uitgevoerd wordt. In dit onderzoek wordt stadsdeel Centrum behandeld (de 3 straten waar Gerritsma destijds onderzoek heeft gedaan) en een aantal straten in het Wallengebied. Deze straten zijn gekozen omdat deze in de buurt van de toeristische attracties liggen. Met het centrum van Amsterdam wordt in dit onderzoek alle straten bedoeld behalve het Wallengebied waar enquêtes verspreid zijn zoals de Nieuwmarktbuurt, de Jordaan en de Kerkstraat. Voor de leesbaarheid wordt in dit onderzoek het centrum aangehouden. Daarnaast is er nog een aantal stadsdelen dat door medestudenten onderzocht zal worden namelijk: Zeeburg en de Plantage/Artisbuurt, de Pijp en de Rivierenbuurt, Westerpark en een gedeelte van Oud-West. De resultaten van de andere stadsdelen komen kort terug in de conclusie Opdrachtgever De opdrachtgever voor dit onderzoek is het Lectoraat city Marketing en Leisure Management aan de Hogeschool Inholland te Diemen. Het Lectoraat Leisure Management is in 2004 ingesteld. Op 1 februari 2007 kwam de nieuwe lector Angelique Lombarts en is het Lectoraat omgedoopt tot Lectoraat city Marketing en Leisure Management. Op die manier kan ook het city Marketing aspect binnen het lectoraat belicht worden. Het eerste halfjaar bestond vooral uit verkenning van de 15

16 context en opbouwen van netwerken intern en extern en het aangaan van partnerrelaties zoals de schools en collega lectoraten en kenniskringen. Een belangrijke taak van het Lectoraat is het produceren, aanbieden en verspreiden van kennis. Dit is in eerste instantie bedoeld voor de Leisure en Tourism opleidingen binnen de Hogeschool Inholland, maar ook is deze kennis toepasbaar in het werkveld. Het lectoraat heeft drie klantengroepen gedefinieerd, namelijk: de opleiding met haar docenten, het onderwijs en haar studenten en het werkveld met haar werkgevers. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Lector/kenniskring moet ten goede komen aan één of meerdere van bovengenoemde doelgroepen. Sinds 1 februari 2007 is Angelique Lombarts lector city Marketing en Leisure Management. 1 Samen met Roos Gerritsma leidt zij dit onderzoek. Roos Gerritsma is research fellow van de kenniskring binnen het Lectoraat en tevens docent bij de opleiding Vrijetijdsmanagement en Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. Het Lectoraat houdt zich bezig met verschillende onderzoeken waarvan dit onderzoek er een is. Gemeente Amsterdam Economische Zaken is medeopdrachtgever voor dit onderzoek. De Gemeente Amsterdam levert naast informatie een financiële bijdrage aan dit onderzoek Achtergrond Stadsdeel Centrum Figuur 1 In dit onderzoek is de attitude van bewoners uit het Stadsdeel Centrum onderzocht. Het Stadsdeel Centrum wordt afgebakend door het IJ aan de bovenkant en door de Singelgracht zoals ook te zien is op figuur 1. In het Stadsdeel Centrum wonen inwoners 2 zoals gemeten op 31 december Bron: Gemeente Amsterdam 1 Bron:http://www.inholland.nl/Voor+bedrijven+en+organisaties/Kennisontwikkeling+en+onderzoek/RIC+ Global+City/Leisure+Management/Het+lectoraat/(bezocht op 11 februari 2008) 2 Bron: (bezocht op 12 februari 2008) 16

17 Uit het trendrapport Amsterdamse Binnenstad 2006/2007 van de Gemeente Amsterdam blijkt dat de bewoners van de binnenstad van Amsterdam het hoogste rapportcijfer geven aan hun buurt namelijk: een 7,9. Uit het trendrapport Amsterdamse Binnenstad 2006/2007 blijkt tevens dat wanneer we kijken naar de cijfers van 2006 dat 81% van de bewoners van Amsterdam zegt nooit overlast te ondervinden van terrassen. 77% van de bewoners zegt de drukte in de binnenstad gezellig te vinden, daarentegen zegt 8% van de bewoners de drukte vervelend te vinden. Uit het trendrapport blijkt verder dat het bewoners van de levendige buurten gaat om een combinatie van rust en levendigheid in hun wijk. Zij willen rust in hun woongebied (dus bijvoorbeeld in hun straat) maar om de hoek is levendigheid gewenst en omgekeerd Aanleiding Een stad is aantrekkelijk voor haar bewoners, bedrijven en bezoekers. Een evenwicht tussen deze drie doelgroepen is van groot belang immers ontevreden bewoners zijn slechte ambassadeurs voor een stad. Toch lijkt vaak de rol en het belang van de bewoner ondergespit of genegeerd te worden. Het Lectoraat city Marketing en Leisure Management beoogt met aandacht voor alle doelgroepen het belang van elke doelgroep te onderschrijven jaar geleden heeft Gerritsma (1998) voor haar masteropleiding Stadssociologie aan de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gehouden onder bewoners van de Amsterdamse binnenstad. De probleemstelling die in haar onderzoek centraal stond was: Welke attitudes (houding en gedrag) hebben de bewoners van de binnenstad van Amsterdam tegenover toeristen en dagjesmensen? Er is in tien jaar tijd veel veranderd, city marketing is sinds een aantal jaar een veelgebruikt instrument om een stad op de kaart te zetten, het aantal toeristen stijgt en daarbij zijn er nog de algemene trends en ontwikkelingen die spelen op toeristisch gebied. Er is al ongeveer tien jaar geen onderzoek gedaan naar de attitude van de bewoners van Amsterdam tegenover toeristen in hun stad. Omdat de rol en het 3 Bron: Hoffschulte, C. (2007) Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2006/2007. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. (pag. 91) 4 Bron: vacature afstudeeropdracht geplaatst door Angelique Lombarts november

18 belang van de bewoners niet recentelijk belicht is, was dit aanleiding tot het doen van dit onderzoek Belangrijkste uitkomsten onderzoek 10 jaar geleden In maart 1999 heeft Roos Gerritsma haar afstudeerscriptie stadssociologie afgerond. De onderzoeksperiode liep van november 1998 tot aan maart Zij heeft viert thema s aangehouden in de enquete en de interviews. De uitkomsten van dat onderzoek zullen in deze paragraaf dan ook per thema aan bod komen. Trots Veruit de meeste bewoners die hun medwerking hebben verleend aan dit onderzoek zijn (zeer) trots op het feit dat de Amsterdamse Binnenstad door toeristen en dagjesmensen wordt bezocht, zij wonen graag in een stad die populair is onder buitenlanders en Nederlanders uit de rest van het land. 5 32% van de respondenten gaf aan dat zij hun buurt meer waarderen door de waardering van bezoekers en 80% gaf aan te willen dat toeristen van hun buurt genieten. Directe woonomgeving Op basis van de onderzoeksresultaten, kan niet geconcludeerd worden dat toeristen en dagjesmensen te ver in de back region (de woning en/of directe woonomgeving) van de respondenten doordringen. 6 Ongeveer 75% van de respondenten vindt niet dat de privacy door bezoekers wordt verstoord en 80% sluit de woning niet af voor toeristen. Ruim 70% verwelkomt de (dag)toeristen in de directe woonomgeving. 30% gaf aan het een goed idee te vinden als bezoekers worden verspreid over alle stadsdelen. Openbare ruimte Ruim 60% van de respondenten vindt dat de belangen van toeristen geen rol spelen bij de inrichting van de openbare ruimte. 30% wil dat er speciale themaroutes worden ontworpen en 45% wil dat niet. Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat Amsterdam gebaat is bij betere bewegwijzering. Bijna 40% van de respondenten vindt dat Amsterdam in het voorjaar en de zomer overgenomen is door bezoekers en 5 Roos Gerritsma (1999) scriptie Aantrekkelijk Amsterdam(pag.22) 6 Roos Gerritsma (1999) scriptie Aantrekkelijk Amsterdam(pag.30) 18

19 50% vindt van niet. 7 Evenementen, festivals en de koopzondag Ongeveer 85% van de respondenten vindt dat het organiseren van festivals en evenementen een verrijking van de uitgaansmogelijkheden is voor Amsterdammers. Desondanks gaat 52% niet naar de evenementen omdat het te druk is volgens hen. 60% van de respondenten vindt niet dat Amsterdammers uit de winkels worden verdreven op koopzondag. 8 De probleemstelling: Welke attitudes hebben bewoners van de Binnenstad van Amsterdam tegenover toeristen en dagjesmensen? Beantwoordde R. Gerritsma(1998) met: Duidelijk mag zijn dat de bewoners die aan dit onderzoek hebben meegedaan een positieve, trotse en tolerante houding hebben tegenover de bezoekers van hun buurt en stad Doelstelling Dit onderzoek is uitgevoerd omdat het voor meerdere partijen van belang kan zijn. De belanghebbenden zijn in dit geval de bestuurders, politici en de bewoners van Amsterdam maar vooral het Lectoraat city marketing en Leisure Management dat een deel van dit onderzoek gaat publiceren in een boek over het onderwerp city marketing. Het onderzoek is geresulteerd in dit onderzoeksrapport betreffende de attitudes van de binnenstadbewoners van Amsterdam tegenover (dag)toeristen. Dit onderzoeksrapport dient ter informatie voor belanghebbenden en er wordt later in dit rapport een advies uitgebracht over de manier waarop stadsdeel Centrum kan inspelen op de attitudes door middel van haar toeristisch beleid. Het onderzoek is bijna volledig gericht op de houding van de bewoners, maar daarnaast komt er ook een aantal sleutelfiguren aan het woord in de interviews zodat ook hun kijk op het onderwerp belicht wordt. 7 Roos Gerritsma (1999) scriptie Aantrekkelijk Amsterdam(pag.36) 8 Roos Gerritsma (1999) scriptie Aantrekkelijk Amsterdam(pag.43) 9 Roos Gerritsma (1999) scriptie Aantrekkelijk Amsterdam(pag.46) 19

20 Binnen dit onderzoek zijn de attitudes van de bewoners van het centrum en Wallengebied in Amsterdam onderzocht en niet de andere stadsdelen van Amsterdam (deze zijn door drie medestudenten onderzocht). Er is een aantal straten in de buurt van toeristische attracties uitgekozen, waar de enquêtes verspreid zijn. De doelstelling die geformuleerd kan worden is: Inzicht verkrijgen in de attitudes van de bewoners van de binnenstad van Amsterdam tegenover (dag)toeristen, ten einde aanbevelingen te doen over de manier waarop stadsdeel Centrum hierop kan inspelen door middel van haar toeristisch beleid. 1.4 Relevantie In deze paragraaf zal uitgelegd worden wat de maatschappelijke, praktische en theoretische relevantie van het onderzoek is. Maatschappelijke relevantie Als blijkt uit het onderzoek dat de bewoners van Amsterdam erg positief of juist negatief tegenover toeristen staan is dit van belang voor toeristen en Nederlanders die de stad Amsterdam bezoeken maar ook voor beleidsbepalers. De bewoners zijn namelijk de ambassadeurs voor de stad en het is dan ook belangrijk dat bewoners tevreden zijn omdat het beeld van Amsterdam anders kan veranderen en Amsterdam wellicht een minder goed imago krijgt. Praktische relevantie De praktische relevantie van dit onderzoek is dat het Lectoraat city marketing en Leisure Management en andere belanghebbenden meer duidelijkheid krijgen over de huidige attitude van de bewoners van Amsterdam. Dit is belangrijk, omdat kan blijken dat bewoners zich bijvoorbeeld ergeren aan de grote stromen bezoekers in de binnenstad en dan kan er naar een oplossing gezocht worden door de Gemeente Amsterdam om dit probleem te verminderen. Hierbij valt te denken aan het trekken van toeristen naar andere stadsdelen binnen Amsterdam. 20

21 Theoretische relevantie De theoretische relevantie die bij dit onderzoek te benoemen is, is dat dit onderzoek inclusief de gebruikte theorieën een aanvulling is op eerdere onderzoeken en wellicht bruikbaar is voor onderzoek in andere (wereld)steden. Er kan dan een vergelijking gemaakt worden tussen attitudes van bewoners in diverse steden waardoor meer inzicht verkregen wordt. 21

22 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Er heeft zich in de laatste jaren een aantal ontwikkelingen voorgedaan in het toerisme in Amsterdam. Omdat dit onderzoek een vervolgonderzoek is, zal er een aantal ontwikkelingen van de laatste jaren ten aanzien van 10 jaar geleden benoemd worden. 2.1 Trends en ontwikkelingen in het toerisme en leisure 1. Stedentrips Een belangrijke trend in het toerisme is de toename van het aantal lowbudget vliegmaatschappijen. Hierdoor komen er grote bezoekersstromen op gang. Op verschillende sites van lowbudget vliegmaatschappijen vind je een stedentrip voor bijvoorbeeld 9 euro exclusief taxes. Het is op deze manier aantrekkelijk voor toeristen om op stedentrip te gaan naar een andere stad, waardoor er een toename is in het aantal stedentrips. 10 Ook blijkt uit het trendrapport Amsterdamse Binnenstad 2006/2007 dat steeds meer Nederlandse dagtoeristen de binnenstad van Amsterdam bezoeken. In 2005 waren dit namelijk 4,3 miljoen Nederlandse bezoekers. 2.City marketing City marketing is een begrip dat vooral de laatste jaren een ware trend is binnen steden. Door middel van een city marketing campagne wil een stad zich profileren ten opzichte van andere wereldsteden omdat de concurrentie tussen wereldsteden groeit. Bezoekers willen bijvoorbeeld een hotel in een wereldstad en als er geen plek is kiest men voor een andere wereldstad in een ander land. Het is dan ook van belang om concurrerend te blijven en dit kan door middel van het inzetten van een city marketingcampagne waardoor het bezoek aan een stad wellicht zal stijgen. 10 Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (2004) AMSTERDAM TOP!Kansen benutten - positie versterken. Amsterdam 22

Onderzoeksrapport. De beleving van de bewoners van Amsterdam tegenover de (dag)toeristen

Onderzoeksrapport. De beleving van de bewoners van Amsterdam tegenover de (dag)toeristen Onderzoeksrapport De beleving van de bewoners van Amsterdam tegenover de (dag)toeristen In opdracht van: Organisatie : Lectoraat City Marketing & Leisure Management Wildenborch 6 1112 XB, Diemen : Gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

B E W O N E R S B E L E V I N G

B E W O N E R S B E L E V I N G EINDRAPPORT B E W O N E R S B E L E V I N G onderzoek naar de attitudes van bewoners van Westerpark en Oud-West ten aanzien van toeristen Naam Marjolein Pool Studentnummer 3236829 Opdrachtgever Lectoraat

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Bewonersbeleving in de Rivierenbuurt & De Pijp

Onderzoeksrapport. Bewonersbeleving in de Rivierenbuurt & De Pijp Onderzoeksrapport Bewonersbeleving in de Rivierenbuurt & De Pijp Attitudes ten aanzien van toeristen Naam: Neeltsje Samplonius Studentnummer: 404858 Opdrachtgever: Lectoraat City Marketing en Leisure Management

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Fiere Mechelaars steunen toerisme

Fiere Mechelaars steunen toerisme Mechelen, 30 oktober 2017 PERSBERICHT Fiere Mechelaars steunen toerisme Mechelen zit als toeristische bestemming in de lift en de toekomst stelt nog meer groei voorop. Beïnvloedt het stijgend aantal toeristen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Cultuur en events moeten het verschil maken!

Cultuur en events moeten het verschil maken! Cityhospitality in Collegeakkoorden: Cultuur en events moeten het verschil maken! Citymarketing is in steeds meer steden een vast onderdeel van gemeentebeleid. Vanuit de beleidsportefeuille van Economische

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing MarketingMoments Zutphen citymarketing Zutphen citymarketing ZET HET STEDELIJK PRODUCT ZUTPHEN DUURZAAM OP DE (NEDERLANDSE) KAART! Toeristisch en economisch Via publiek-private samenwerking Met een eigen,

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Amsterdam Promotie 2010, AT&CB

Amsterdam Promotie 2010, AT&CB Amsterdam Promotie 2010, AT&CB Achtergrond Amsterdam is meer dan haar grote attracties en bezienswaardigheden, zoals de historische grachtengordel en de wereldberoemde musea. Ook buiten het centrum heeft

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1 November 2007 Auteur: H.J. Meijer Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004 Amsterdam Toerisme & Congres Bureau Samenvatting rapport februari 24 Inhoud Toerisme in Amsterdam Huidige situatie en prognose Verdeling binnen- en buitenlandse bezoekers Trends in vraag en aanbod Locatieonderzoek

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK TOERISME

BEWONERSONDERZOEK TOERISME BEWONERSONDERZOEK TOERISME ANTWERPEN, GENT, LEUVEN, MECHELEN, BRUGGE i.s.m. BEWONERSONDERZOEK 1 / INLEIDING DRAAGKRACHT 2 / BEWONERSSTUDIE a. METHODOLOGIE b. RESULTATEN INLEIDING DRAAGKRACHT BEWONERS KUNSTSTEDEN

Nadere informatie

Facts & figures Persbijeenkomst 4 februari

Facts & figures Persbijeenkomst 4 februari Facts & figures Persbijeenkomst 4 februari Het proces Metingen zijn verricht Betrokken partijen zijn geconsulteerd Gegevens vandaag naar raad en pers Opstellen eindrapport met aanbevelingen door Projectteam

Nadere informatie

Fact sheet. Herstel toerisme in Amsterdam (2) 1. Werkgelegenheid toerisme verder afgenomen. nummer 1 januari 2006

Fact sheet. Herstel toerisme in Amsterdam (2) 1. Werkgelegenheid toerisme verder afgenomen. nummer 1 januari 2006 Fact sheet nummer 1 januari 26 Herstel toerisme in Amsterdam (2) 1 Deze Fact Sheet is tot stand gekomen in samenwerking met Economische Zaken Amsterdam. Sinds maart 24 komen er weer meer toeristen naar

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Enquête winkeltijden.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Enquête winkeltijden. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Enquête winkeltijden Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Op verzoek van het Huis voor de Binnenstad

Nadere informatie

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013 213 UITGAVE: GEMEENTE ROTTERDAM ROTTERDAM MARKETING ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM CITY DE ROTTERDAMSE VRIJETIJDSSECTOR Een sterke vrijetijdssector is voor Rotterdam heel belangrijk. Deze sector draagt

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME

ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME Persconferentie Stadhuis Brugge Vincent Nijs - 13 december 2016 @CentNijs vincent.nijs@toerismevlaanderen.be Toerisme Vlaanderen 2016 ism Toerisme Brugge

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie