Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij projectvoorstel Innovatie"

Transcriptie

1 OP ESF Vlaanderen Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to the point antwoordt. Een aantal vragen bestaan uit meerdere onderdelen. Antwoord bondig op de verschillende delen. 1. Relevantie 1.1. Situering Vraag: Welke bestaande dienstverlening zal u binnen het project verbeteren of welke nieuwe dienstverlening zal u ontwikkelen? Deze vraag wordt niet beoordeeld, maar wordt gesteld om een duidelijk zicht te krijgen op de vernieuwing die u zal doorvoeren. U vermeldt hier of het gaat om de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening of om de verbetering van bestaande dienstverlening. De dienstverlening die ontwikkeld wordt moet ten dienste staan van dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt. Zij verlenen diensten aan de finale doelgroep van werkenden en werkzoekenden. Voorbeelden hiervan zijn trajectbegeleiders, opleidingsorganisaties, HRafdelingen, De dienstverlening die binnen het project verbeterd of ontwikkeld wordt moet deze dienstverleners de nodige handvaten geven om om te gaan met actuele uitdagingen. Daarnaast licht u ook kort toe wat de vernieuwing of verbetering van de dienstverlening inhoudt Waarom? Vraag: Waarom wil u deze verbetering of nieuwe ontwikkeling doorvoeren? Gelieve dit voldoende te onderbouwen. Beoordeling: Is deze verbetering/ontwikkeling relevant voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt, de dienstverleners en de finale doelgroep? Werd de problematiek voldoende onderbouwd? Hier schetst u de noodzaak aan de verbetering van bestaande dienstverlening of ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Ga hierbij afzonderlijk dieper in op de noodzaak voor de Vlaamse arbeidsmarkt, de betrokken dienstverleners en de finale doelgroep. Dit uiteraard enkel voor de Pagina 1 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

2 relevante groepen. Onder dienstverleners verstaan we de intermediairen op de arbeidsmarkt (bv. trajectbegeleiders, HR medewerkers, ). Met de finale doelgroep bedoelen we werkenden en werkzoekenden op de Vlaamse arbeidsmarkt (ongekwalificeerde jongeren, 50+ ers, werknemers sociale economie, ). Geef ook mee hoe u deze noodzaak gedetecteerd hebt. Werden er voorafgaandelijk aan het projectvoorstel gesprekken gehouden, werd wetenschappelijke literatuur geraadpleegd, zijn er bepaalde statistische gegevens die wijzen op de noodzaak,? Gelieve ook de bevindingen uit deze gesprekken, literatuur ed. mee op te nemen ter staving van de noodzaak Instrumenten Vraag: Welke instrumenten worden ontwikkeld ter ondersteuning van deze nieuwe dienstverlening? Beschrijf de innovatieve meerwaarde van deze instrumenten. Beoordeling: Wordt een proces, product of methodiek ontwikkeld die zal leiden tot een verbetering van de huidige dienstverlening? Heeft dit een innovatieve meerwaarde (bv. meer dan de vertaling van een boek naar een website)? Ter ondersteuning van de nieuwe of verbeterde dienstverlening moet proces-, product- en/of methodiekontwikkeling gebeuren in het project. Dit om dienstverleners op de arbeidsmarkt te voorzien van de nodige tools en handvaten om een antwoord te kunnen bieden op actuele uitdagingen. Onder procesontwikkeling begrijpen we het effectief en efficiënt herontwerpen van de werkprocessen, gericht op de klant. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een samenwerkingsverband tussen diverse opleidingsverstrekkers. Dit met het oog op het in elkaar passen van verschillende opleidingen. Dit zodat de dienstverlening klantvriendelijker wordt voor de deelnemer. Productontwikkeling begrijpen we als het ontwikkelen van nieuwe tools die door dienstverleners gebruikt kunnen worden ter versterking van de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is een website waarop tools aangeboden worden voor loopbaanbegeleiding en die HR medewerkers of loopbaanbegeleiders kunnen gebruiken in hun dagelijkse werking. Methodiekontwikkeling wordt gezien als het ontwikkelen of aanpassen van de werkwijze waarop dienstverleners vandaag werken. Een voorbeeld hiervan is een nieuw begeleidingstraject waarbij ongekwalificeerde jongeren toe geleid worden naar de arbeidsmarkt of naar een opleiding. Trajectbegeleiders kunnen deze nieuwe methode vervolgens aanwenden wanneer zij geconfronteerd worden met ongekwalificeerde jongeren. Bij deze vraag willen we weten welke instrumenten ontwikkeld zullen worden in het project. Dit kunnen meerdere instrumenten zijn en kan zowel proces-, product- en/of methodiekontwikkeling bevatten. Wanneer meerdere instrumenten ontwikkeld worden, moeten deze kaderen in een groter geheel. Gelieve aan te geven welke instrumenten juist ontwikkeld zullen worden. Geef tevens aan waarom deze instrumenten innovatief zijn. De innovatie waarop deze oproep mikt, moet inhoudelijk zijn en moet verder gaan dan Pagina 2 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

3 bijvoorbeeld het omzetten van de inhoud van een boek naar een website. Indien er reeds gelijkaardige zaken bestaan, schets je het huidige aanbod en geef je aan waarom de instrumenten die binnen het project ontwikkeld worden complementair zijn aan en een verbetering vormen op reeds bestaande initiatieven. 1.4 Belanghebbenden Vraag: Beschrijf de brede groep van belanghebbenden bij het project (inclusief dienstverleners en finale doelgroep). Ga na wat hun belang is. Ga hierbij ook na of er bepaalde maatschappelijk kwetsbare groepen belang hebben bij het project. Beoordeling: Wordt de brede groep van belanghebbenden volledig beschreven? Worden relevante maatschappelijke kwetsbare groepen eventueel mee opgenomen? Werd het belang van de verschillende belanghebbenden voldoende beschreven? Hier willen we nagaan wie of welke organisaties belang hebben bij het verbeteren van de dienstverlening. Dit zowel bij dienstverleners als bij de finale doelgroep. Het kan interessant zijn om hiervoor een stakeholdersanalyse te doen. Dit is niet verplicht, maar kan een duidelijk beeld geven van de brede groep van belanghebbenden. Ga bij het oplijsten van de belanghebbenden ook na of er eventueel bepaalde maatschappelijk kwetsbare groepen (ongekwalificeerde jongeren, 50+ ers, Roma, mensen in armoede, ) zijn die gebaat zijn bij de nieuwe/verbeterde dienstverlening. Geef tevens mee welk belang de verschillende groepen hebben bij een verbeterde/nieuwe dienstverlening. 1.5 Betrokkenheid belanghebbenden Vraag: Hoe zal u de brede groep van belanghebbenden betrekken bij het project? Wie wordt opgenomen binnen het partnerschap en wie zal u op een andere manier betrekken? Beoordeling: Worden de verschillende belanghebbenden, gezien hun belang, op een juiste manier betrokken bij het project? In de voorgaande vraag werd een beeld geschetst van de verschillende belanghebbenden. Met deze vraag willen we weten hoe deze verschillende belanghebbenden betrokken zullen worden bij de uitvoering van het project. Hier zien we verschillende mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is dat bepaalde belanghebbenden opgenomen worden in het partnerschap. Binnen deze oproep is een partnerschap verplicht tussen de promotor en minimaal één andere organisatie. Afhankelijk van het project en de uitdagingen waar men zich naar richt kan het partnerschap ook uitgebreider zijn. Organisaties die mee opgenomen worden in het partnerschap moeten een inhoudelijke meerwaarde vormen voor het project en moeten dus mee een deel van de ontwikkeling en/of testing op zich nemen. Wanneer externe expertise ingeroepen wordt voor een enkele opdracht in het project en wanneer de externe organisatie geen onmiddellijk belang heeft bij het project spreken we van een onderaannemer. Een andere mogelijkheid om belanghebbenden te betrekken, is via een klankbordgroep, stuurgroep, Pagina 3 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

4 workshops, testings, Het is belangrijk dat organisaties betrokken worden volgens het belang dat zij hebben bij de nieuwe/verbeterde dienstverlening. Niet alle organisaties/personen die betrokken worden bij het project moeten immers opgenomen worden als partners. Belanghebbenden kunnen ook op een meer informele manier betrokken worden bij het project. Indien bij de stakeholdersanalyse bepaalde kwetsbare maatschappelijke groepen naar voor kwamen, moeten zij ook betrokken worden bij het project. Geef aan hoe je dit zal doen. 2. Haalbaarheid 2.1 Testen Vraag: Hoeveel keer en wanneer in de projectperiode zal u de nieuwe instrumenten testen? Wat en hoe zal u testen? Wie wordt hierbij betrokken? Beoordeling: Worden er voldoende testmomenten voorzien? Wordt er vroeg genoeg in de projectperiode getest? Worden de juiste personen op de juiste manier betrokken bij de testings? Om een goede werking en gedragenheid van de ontwikkelde instrumenten en dienstverlening te verzekeren, is het belangrijk dat de instrumenten regelmatig getest worden bij de doelgroep van dienstverleners die uiteindelijk aan de slag zullen gaan met de instrumenten. Bij deze vraag willen we vernemen hoe je deze testmomenten zal invullen. Een eerste afweging die hier gemaakt wordt, is wanneer je zal testen. Om een constante bijsturing van de instrumenten tijdens de ontwikkeling mogelijk te maken, is het belangrijk dat de testmomenten niet uitgesteld worden tot het einde van de ontwikkelingsperiode. Het is immers moeilijk om nog zaken aan te passen aan een afgewerkt instrument. Daarnaast verhoogt herhaaldelijk testen ook de kans op een positieve validering van het eindresultaat. Het is dan ook aanbevolen vroeg in de projectperiode, bij de eerste ontwikkelingen, reeds prototypes voor te leggen aan de testgroep zodat aanpassingen continu kunnen doorgevoerd worden. Met de resultaten van deze testmomenten moet je immers aan de slag gaan om de instrumenten gedurende de ontwikkelingsperiode continu te kunnen verbeteren. Geef indicatief aan wanneer er getest zal worden. Hier hoeven geen precieze data op geplakt te worden. Wel moet blijken dat je hier gedurende de hele projectperiode aandacht aan zal besteden. Dit om de kwaliteit van het eindresultaat te verhogen. Een tweede afweging is wat je zal voorleggen bij de testmomenten. Zoals hierboven reeds werd meegegeven, is het belangrijk herhaaldelijk te testen om constante bijsturing mogelijk te maken. Het is hierbij niet alleen aanbevolen testmomenten te voorzien doorheen heel de projectperiode, maar ook om alle verschillende onderdelen van de instrumenten voor te leggen ter testing. Op deze manier kan nagegaan worden of de verschillende delen van het instrument aangepast zijn aan de noden van de gebruikers. Dit leidt tot een bruikbaar en aangepast eindresultaat. Naast wat en wanneer je zal testen, is het ook belangrijk na te denken over hoe je zal testen. Dit hangt uiteraard samen met wat je zal testen. Wat je voorlegt, bepaalt immers wat de meest geschikte methode is om de aftoetsing bij toekomstige dienstverleners te doen. Hiervoor Pagina 4 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

5 kunnen een aantal methodes gebruikt worden zoals focusgroepen, experimentele testings, kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten, observaties, Een laatste aandachtspunt bij testen is wie je zal betrekken bij de testings. Zoals hierboven reeds aangegeven werd, is het belangrijk dat de testings afgenomen worden bij de dienstverleners die de verschillende (deel)instrumenten zullen gebruiken. De testgroepen kunnen gedurende de projectperiode veranderen van samenstelling. Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van wat voorgelegd wordt bij de verschillende testmomenten. Indien een deel van het instrument zou bestaan uit een vragenlijst die voorgelegd wordt aan de finale doelgroep, bijvoorbeeld ongekwalificeerde jongeren, moet je dit deel van het instrument dan uittesten met deze doelgroep. Daarnaast is het ook belangrijk dat de testgroep steeds een representatieve afspiegeling vormt van de groep dienstverleners die aan de slag zullen gaan met het (deel)instrument. Wanneer het instrument bijvoorbeeld gericht is op HR-medewerkers, zorg er dan voor dat zowel HR-medewerkers van grote als kleine bedrijven vertegenwoordigd zijn. Ook dit verhoogt de kans dat het eindresultaat aangepast is aan de noden van de gebruikers. Bij tussentijdse en eindrapportering zullen de resultaten van de testmomenten bevraagd worden. Ook zal gekeken worden hoe de resultaten van de testmomenten verder opgenomen werden bij de ontwikkeling van de instrumenten. 2.2 Kosten en baten Vraag: Beschrijf de verschillende soorten kosten verbonden aan de nieuwe/verbeterde dienstverlening voor dienstverleners en finale doelgroep. Welke verschillende soorten baten levert de nieuwe dienstverlening op voor de dienstverleners en finale doelgroep? Vul het rooster aan. De uiteindelijke cijfers achter de kosten en baten moeten resulteren uit de testings. Hoe zal u dit mee verwerken in de voorziene testmomenten? Beoordeling: Wordt een volledig overzicht gegeven van de soorten kosten en baten voor de dienstverleners en finale doelgroep? Wordt dit mee opgenomen in de testmomenten? De doelstelling van de oproep innovatie is het voorzien van instrumenten waarmee dienstverleners aan de slag kunnen om actuele maatschappelijke problemen aan te pakken. Indien een innovatief instrument door een dienstverlener gebruikt moet worden, dan is het essentieel dat de balans tussen kosten en baten, bijvoorbeeld in termen van lagere werkingskosten of hogere opbrengst naar de doelgroep toe uit maatschappelijk oogpunt wel billijk is. Het is niet de bedoeling in het projectvoorstel reeds concrete cijfers mee op te nemen voor deze kosten en baten. Dit moet immers blijken wanneer de instrumenten getest worden bij de dienstverleners. Om echter al een beeld te krijgen, vragen we hier om na te denken over de soorten kosten en baten verbonden aan het gebruik van het instrument. Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder aangegeven welke kosten en baten kunnen opgenomen worden. Deze opsomming is niet exhaustief en kan, naargelang het beoogde instrument, aangevuld worden. Pagina 5 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

6 De concrete kosten en baten van de nieuwe/verbeterde dienstverlening moeten onderdeel uitmaken van het testen van de instrumenten. Geef dan ook mee hoe u dit zal verwerken in de testmomenten. Na de testmomenten worden concrete cijfers voor de kosten en baten verwacht. Deze zullen bevraagd worden bij tussentijdse rapportering en eindrapportering. Dienstverleners - Verminderde tijdsinzet - Betere resultaten - Baten Kosten Finale doelgroep van werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen - Daling verloop - Daling ziekteverzuim - Verhoogde tewerkstelling - Verhoogde tevredenheid werknemers - Dienstverleners - Personeelsinzet Finale doelgroep van werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen - Gebruik instrument - Opleiding/Begeleiding - - Tijdsinzet - Gebruik instrument Plan van aanpak Vraag: Beschrijf het plan van aanpak. Vermeld hierbij de verschillende fases en activiteiten en licht deze toe. Gebruik hiervoor het sjabloon 'Planning'. Beoordeling: Bevat het plan van aanpak de juiste en voldoende fases om te komen tot een succesvolle verbetering/ontwikkeling? Worden de verschillende fases juist ingevuld? Worden de activiteiten duidelijk toegelicht? Worden er geen overbodige fases of activiteiten opgenomen? Hier vragen we tenslotte naar het plan van aanpak. We willen weten welke fases je voorziet om tot een geslaagde ontwikkeling te komen. Volgende fases worden hier minimaal opgenomen. Deze lijst is niet exhaustief en kan naargelang de specificiteit van het project uitgebreid worden. - Research: deze fase bevindt zich voornamelijk in de eerste maanden van de projectperiode, maar kan ook later in de projectperiode terugkomen. Deze fase kan slecht een beperkt deel van de projectperiode in beslag nemen. De focus van de oproep ligt immers op ontwikkeling en niet op onderzoek. Binnen deze fase wordt onderzoek Pagina 6 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

7 gedaan. Dit kan on desk, door middel van het doornemen van relevante literatuur en onderzoeksrapporten, maar wordt best uitgebreid met onderzoek in het veld. Dit laatste kan door middel van gesprekken met belanghebbenden, maar hiervoor kunnen ook andere methodes gebruikt worden zoals observaties, focusgroepen, - Ontwikkeling: deze fase herhaalt zich gedurende de hele projectperiode. Binnen deze fase valt de ontwikkeling van de verschillende (deel)instrumenten. De (deel)instrumenten worden best herhaaldelijk in de vorm van prototypes voorgelegd aan een geschikte testgroep. Een fase van ontwikkeling wordt dan ook steeds opgevolgd door een fase van testen. Na het testen en verwerken van de resultaten van de testing, begint opnieuw een fase van ontwikkeling, waarin de (deel)instrumenten aangepast worden aan de bevindingen uit de testmomenten. Dit leidt tot een continu proces van verbetering, wat de kansen op een bruikbaar en gedragen eindresultaat aanzienlijk verhoogt. - Testen: ook deze fase herhaalt zich gedurende de hele projectperiode. Zoals hierboven vermeld werd, wordt een fase van ontwikkeling idealiter steeds opgevolgd door een fase waarin de ontwikkelde (deel)instrumenten getest worden en waarin de resultaten van deze testmomenten verwerkt worden. Op een fase van testen, volgt dan opnieuw een fase van ontwikkelen. Per fase moet duidelijk zijn wat de output hiervan is. Een ontwikkelingsfase eindigt normaal gezien met een prototype dat voorgelegd kan worden ter testing. Een testfase heeft als output de testresultaten. Zowel de prototypes als de testresultaten kunnen door ESF Vlaanderen opgevraagd worden en moeten ten allen tijde raadpleegbaar te zijn. Naast een beeld van de fases die je voorziet tijdens de projectperiode willen we ook weten hoe je deze fases verder zal invullen met activiteiten. Licht deze activiteiten voldoende toe zodat duidelijk is wat deze juist inhouden. De activiteiten moeten een logische invulling zijn van de verschillende fases en moeten gelinkt kunnen worden met eerdere info die opgenomen werd in het projectvoorstel (rond bv. testen). De fases en bijhorende activiteiten worden opgenomen in het sjabloon planning dat teruggevonden kan worden als bijlage bij de oproep. Hier vragen we om een indicatieve timing op te nemen voor de verschillende activiteiten. Dit om een goede opvolging van het project mogelijk te maken. Zoals hierboven vermeld, wisselen de fases ontwikkeling en testing elkaar idealiter gedurende de hele projectperiode af. Voorzie deze afwisseling ook duidelijk in het planningsdocument. Geef tevens indicatief aan welke output voorzien wordt voor elke fase. Gezien de specifieke aard van een innovatieproject, is het moeilijk te voorspellen wanneer bepaalde zaken juist zullen plaatsvinden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat na testmomenten blijkt dat bepaalde zaken anders ingevuld moeten worden of dat er zaken opnieuw bekeken moeten worden. De timing en de activiteiten die in het plan van aanpak en sjabloon planning worden aangegeven, zijn dan ook indicatief. De opgemaakte planning bij de start van het project is een leidraad die steeds kan aangepast en aangevuld worden afhankelijk van de veranderende omgeving waarmee het project geconfronteerd wordt. Indien tijdens de Pagina 7 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

8 projectperiode blijkt dat het aangewezen is hier wijzigingen in aan te brengen, is dit mogelijk. Dit steeds in overleg met ESF Vlaanderen en na motivering. In het sjabloon planning werden reeds een aantal zaken ingepland. Dit is de ondersteuning en validering die vanuit ESF Vlaanderen voorzien wordt. Gelieve deze activiteiten mee op te nemen bij het opstellen van uw plan van aanpak. Pagina 8 van 8 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep 375 Duurzaam loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE INLEIDING... 3 I. AANMAAK PROJECTVOORSTEL ESF-APPLICATIE... 5 II. KOSTEN EN FINANCIERING...

Nadere informatie

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking?

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking? 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

Slotevent EVC 10/12/2015

Slotevent EVC 10/12/2015 Slotevent EVC 10/12/2015 Agenda Event 9u30-10u00 10u00-10u30 10u30-11u00 11u00-11u15 11u15-12u15 12u15-13u30 Toelichting oude oproepen en nieuwe oproep Joeri Colson en Simon Swennen, ESF Vlaanderen Stand

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 1 Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 Hadewych Bamps Ria Bourdeaud hui Werkbaar werk realiseren in zorginstellingen

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. Korte

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Voor sommige deelnemers is het doel van de oproep onduidelijk. Enerzijds legt het een strakke caseload op van 60 deelnemers per begeleider, anderzijds geeft

Nadere informatie

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN COLOFON PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN is een transversaal N-project van

Nadere informatie

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven 05-07- 2016 Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 1 Het projectvoorstel = Tussenstap

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 Het projectvoorstel = Tussenstap in een

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker

Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker ONDERZOEKSPROJECT als voortraject voor implementatie 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 10 blz) a. Opzet en doelstellingen - Omschrijf

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

INFORMATIE OVER PPL-INNOVATIEPROJECTEN

INFORMATIE OVER PPL-INNOVATIEPROJECTEN INFORMATIE OVER -INNOVATIEPROJECTEN ( = Project Partner Light; bedrijven die op een later tijdstip worden toegevoegd aan het Nano4Sports-project om deeltaken op te nemen) SUBSIDIEBEDRAGEN Subsidie voor

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. INFODAG EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 1 Maart 2016

Europees Sociaal Fonds. INFODAG EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 1 Maart 2016 Europees Sociaal Fonds INFODAG EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 1 Maart 2016 AGENDA 1. Het globale programma 2. Het Brusselse luik in het OP 3. ESF-oproepen in Brussel AGENDA 1. Het globale programma 2.

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Projectaanvraag onderzoeksproject

Projectaanvraag onderzoeksproject 1 AANVRAAG VOOR STEUN VAN KOM OP TEGEN KANKER Projectaanvraag onderzoeksproject Titel project 1. Identificatie aanvrager(s) 1.1. Hoofdaanvrager Organisatie/instelling Naam: Ondernemingsnummer: Rechtsvorm:

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Standaardschalen en registratie projectuitvoering

Standaardschalen en registratie projectuitvoering Standaardschalen en registratie projectuitvoering Ontstaan Sinds eind mei 2009 gebruik van standaardschalen/lump sums binnen ESF- Agentschap Vandaag toegepast in bijna alle oproepen Algemene principes

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window AGENDA WAT IS SERVICE DESIGN? OVER DEZE TOOLKIT HOE KUN JE DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN? TOOLKIT

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN Sociale innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

IMPLEMENTATIEPLAN Sociale innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg IMPLEMENTATIEPLAN Sociale innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg Policy Research Corporation 1 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015 Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Infosessie 9/04/2015 Historiek & Kadering Ondernemen Werkt I II III ( Unizo ) Maatpak Ondernemerschap Maak Werk van je Zaak ( Syntra Limburg in partnerschap andere

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Ondersteuning voor bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven Ondersteuning voor bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 28 maart 2017 West4Work Agenda Wat is ESF? Een ESF project Oproep

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

ESF programma

ESF programma ESF programma 2014-2020 Stephan Niemeijer Govert Maessen Agentschap SZW Programma Toelichting twee onderdelen ESF subsidieregeling -Actieve Inclusie -Sociale innovatie, transnationale samenwerking (SITS)

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 309 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 310 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

Checklist studentenwerving Centres of Expertise Centra voor Innovatief Vakmanschap. 3 december 2012

Checklist studentenwerving Centres of Expertise Centra voor Innovatief Vakmanschap. 3 december 2012 Checklist studentenwerving Centres of Expertise Centra voor Innovatief Vakmanschap 3 december 2012 Inleiding Sinds 2011 zijn vier Centres of Expertise en drie Centra voor Innovatief Vakmanschap actief.

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Opdracht 1: Preventie-initiatieven en nazorg in het volgende werkjaar 7 Beschrijf in de onderstaande tabel de preventie-initiatieven die uw samenwerkingsverband

Nadere informatie

Omgeving op mensenmaat Een traject op maat van de gemeente. Oproep pilootprojecten

Omgeving op mensenmaat Een traject op maat van de gemeente. Oproep pilootprojecten Oproep pilootprojecten 7 november 2014 omgeving op mensenmaat omgeving inrichten op maat van de mensen die er gebruik van maken aanjagen via laagdrempelig begeleidings- en vormingstraject op maat van de

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00772 Onderwerp: Partnerschapsovereenkomsten in het kader van het ESF-project 'Mind the Gap', periode 1

Nadere informatie

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer Projectindiening demonstratie- en disseminatieproject duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4 Concepten voor efficiënt waterbeheer Bij het invullen van de aanvraag gelden de volgende principes:

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Herwerkte versie onderzoeksvoorstel VIONA 2001, thema 5, topic 1 KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Miet Lamberts Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven E. Van

Nadere informatie

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Omgevingsvergunning en digitale bouwaanvraag Wie, wat, wanneer? Digitale bouwaanvraag 23 februari 2017 Verplicht indien met architect Aanvragen die ingediend moeten

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Handleiding ASKe-instrument

Handleiding ASKe-instrument Handleiding ASKe-instrument Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie Deze handleiding is bedoeld als praktische leidraad bij het instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie (ASKe).

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN. Impactworkshop I 24/11/2015

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN. Impactworkshop I 24/11/2015 Impactworkshop I 24/11/2015 TITELSTIJL WARM-UP OPWARMER VAN MODEL BEWERKEN Alser1 ding is datikwilwetenover impactevaluatie, danis het -> Deel het met je buur (2 ) -> Deel het met de groep Wat zou je in

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Selectiecriteria, weging en selectie LEADER Zuidoost-Drenthe

Selectiecriteria, weging en selectie LEADER Zuidoost-Drenthe Selectiecriteria, weging en selectie LEADER Zuidoost-Drenthe De LAG beoordeelt projecten aan de hand van vastgestelde criteria. In paragraaf 2.2.1 van de LOS zijn deze criteria opgenomen. Ook moeten de

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector.

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Onderzoeksrapport Titel Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Auteur onderzoeksrapport Pascal Meyns Auteur eindwerk

Nadere informatie