Bedrijfstoepassingen Personenvervoer Cultuur historisch erfgoed en Toerisme. Onderdeel van de Marketing Tool van de toeristen spoorlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfstoepassingen Personenvervoer Cultuur historisch erfgoed en Toerisme. Onderdeel van de Marketing Tool van de toeristen spoorlijn"

Transcriptie

1 Spoorfietsenplan Bedrijfstoepassingen Personenvervoer Cultuur historisch erfgoed en Toerisme Onderdeel van de Marketing Tool van de toeristen spoorlijn Jelsum - Oostmahorn (Tracé gedeelte Marrum Ferwert) Opgesteld door GRA-CV Hilversum 2011 GRA-CV Hilversum / St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij Marrum

2 Vertrouwelijkheid De in dit document verstrekte informatie is bedoeld te informeren betreffende een spoorwegproject in Noordoost- Friesland. Het document is niet gebonden aan geheimhouding maar mag alleen met toestemming van de st. nfls worden aangewend voor eigen deelname aan het project. Het hier gepresenteerde spoorfietsenproject is onderdeel van de planontwikkeling om het tracé van het Dokkumer Lokaaltje te ontwikkelen als Marketing Tool voor het toerisme in Noordoost-Friesland. Voorbehoud Dit verslag is een levend document en dient te worden opgevat als leidraad bij toekomstige investeringen en subsidieaanvragen in de gemeentes Ferwerderadeel, Dongeradeel en Leeuwarderadeel en de provincie Friesland. GRA-CV en haar partners hebben hun uiterste best gedaan alle aspecten van het projectvoorstel te onderzoeken en om betrokken personen, instanties en het publiek zo goed mogelijk te informeren. GRA-CV een haar partners kunnen echter niet instaan voor de eventuele incompleetheid van het in dit document gepresenteerde project. Dienaangaande wijzen GRA-CV en haar partners nadrukkelijk eventuele claims van de hand welke mogelijkerwijs aan een van haar of als groep kunnen worden opgelegd in dit verband. Auteursrechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Alle documentatie en haar inhoud blijven te allen tijde eigendom van GRA-CV in Hilversum en / of de stichting NFLS in Marrum. Dit voorbehoud is ook van toepassing op de websites van GRA- CV, de stichting NFLS en die van haar partners. Op elk oneigenlijk gebruik van dit document is retentierecht van toepassing. Hilversum / Marrum, September GRA-CV / St. NFLS 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 2 van 10

3 Introductie Momenteel vindt in het kader van de demografische ontwikkelingen en toeristische mogelijkheden in Noordoost Friesland uitgebreid veldonderzoek plaats naar de haalbaarheid van herontwikkeling van de voormalige spoorlijn Leeuwarden Anjum. Bij velen is deze spoorlijn beter bekend als Het Dokkumer lokaaltje. In dit document worden voorstellen gedaan waarmee een concreet begin kan worden gemaakt met (gedeeltelijk) herstel van deze spoorlijn. Specifiek gezegd betreft dit het tracé Jelsum Oostmahorn, waarvan in dit document alleen het gedeelte Marrum Ferwert wordt belicht. Voornoemd (demografisch) onderzoek is opgezet in twee fasen, te weten een kort lopend conceptueel en planologisch onderzoek en een lang lopend marketingonderzoek, met een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Laatst genoemd onderzoek is gepland een aanvang te nemen in het najaar van 2011 en is gericht op herstel van het gehele spoortracé van Jelsum tot Oostmahorn. De spoorlijn zal het karakter hebben van een museale spoorweg in combinatie met fiets- en wandelpaden, waarbij met name de beleving van het spoor een belangrijk thema is van de marketing tool als geheel. De opnieuw te ontwikkelen spoorgedeeltes zijn niet onderhevig aan de strenge variant v/d spoorwegwet. Beide onderzoeken zijn gericht op een aantal actuele kernthema s in het kader van voornoemde ontwikkelingen waarbij lokale werkgelegenheid en de kansen voor het toerisme in brede zin worden belicht, en waarin het tracé als kralensnoer zal worden gebruikt om de regio, en de daarin al aanwezige toeristische mogelijkheden, met elkaar te verbinden en te promoten. Het project zal worden uitgevoerd uit naam van de stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij, kortweg St. NFLS, welke speciaal voor dit doel is opgericht. Het project wordt o.a via uitgedragen. Buiten kansen Om tegenwicht en gelegenheid te bieden in voornoemde ontwikkelingen bied kapitalisering van de landstreek nu zeer goede mogelijkheden aan de Noordoost Friese regio en haar bewoners, het lokale bedrijfsleven en het toerisme in Friesland in het algemeen. Bovendien laten de tot nu toe behaalde onderzoeksresultaten een breed draagvlak zien voor het project. Om het project te concretiseren is een marketing tool ontwikkeld voor het nog deels intacte spoortracé Marrum - Ferwert. De plannen voor het ontwikkelen van voornoemde tool worden in dit document uiteengezet en verder toegelicht. In een op 12 februari 2011 aan de gemeenten en de provincie Friesland uitgebracht tussen verslag van het concept onderzoek wordt verder ingegaan op het project als geheel. Een kopie van dit rapport is via de website beschikbaar. Inmiddels zijn via deze website ook een Power Point Presentatie en een Brochure beschikbaar. Een eindrapport over de concept fase staat gepland eind november 2011 te worden gepresenteerd aan de gemeenten, provincie en andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven, de middenstand en buurt- en dorpsverenigingen in de gehele regio van het spoor. Spoorfietsen als marketing tool Om het lang lopende onderzoek naar de heraanleg te promoten is een plan ontwikkeld waarmee voornoemde thema s kunnen worden uitgedragen. Dit kan worden gerealiseerd door het aanleggen van een stuk spoor tussen Marrum en Ferwert. Het geschikt maken van dit deel van het tracé voor de verhuur van spoorfietsen is een laagdrempelige manier om de beleving van het spoor terug te brengen in het landschap. Met de uitvoering van dit plan is tevens een uitstekende marketing tool gecreëerd voor de promotie van de stichting en haar doelstellingen. Bovendien wordt de stichting met de uitvoering van dit plan in staat gesteld een eerste levensvatbare inkomstenbron te genereren. De investeringen voor deze activiteit zijn betrekkelijk beperkt en kunnen o.a. worden nagestreefd met de stichting Talant uit Stiens, in het kader van maatschappelijk ondernemen. Het onderzoeksbureau GRA-CV uit Hilversum heeft ruime ervaring met deze vorm van ondernemen en heeft daartoe uit naam van de ST. NFLS een verzoek bij Talant ingediend om het project te begeleiden vanuit haar gelederen. In principe is Talant bereid uitvoering te geven aan het hier gepresenteerde voorstel. Zodra de plannen doorgang vinden zal formalisering onderdeel zijn van een definitieve uitvoering. Het spoorfietsenplan Marrum Ferwert kan met betrekkelijk eenvoudige middelen en aanpassingen al rond de zomervakantie van 2012 worden uitgevoerd en geactualiseerd. Als onderdeel van deze procedure is een schriftelijk verzoek ingediend bij de gemeente Ferwerderadeel om de stichting toestemming te verlenen voor het inrichten en plaatsen van overwegen en rails GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 3 van 10

4 Uitvoering Om het plan in zijn geheel uit te voeren is een investering gemoeid van ongeveer ,= Om het onderdeel spoorfietsen op te zetten kan voorlopig echter worden volstaan met een investering van maximaal ,= Om dit deel van de investeringen terug te verdienen dienen slechts mensen in een periode van drie jaar een kaartje te kopen á 6,50 per rit. Daarnaast zullen andere inkomsten worden gegenereerd vanuit de exploitatie van het station Marrum met o.a. horeca activiteiten. Het spreekt voor zich dat alle inkomsten de exploitatie en operationele kosten van het gehele project afdekken. Er is tevens een reproductieplan ontwikkelt voor het tracé Jelsum - Stiens. Als onderdeel van het plan wil de stichting het station Marrum gebruiken als vertrekpunt van de spoorfietsen. De St. NFLS heeft de eigenaar van het station benaderd met het verzoek een huurvoorstel + condities aan haar uit te brengen. Vanaf het station Marrum zal een stuk rails van ongeveer 3 kilometer worden aangelegd tot in de dorpskern van Ferwert, ter hoogte van de oorspronkelijke stationslocatie. I.v.m de veiligheid zullen over het spoortracé vanaf deze locatie tot en met de ijsbaan geen treinen gaan rijden. Alleen de spoorfietsen kunnen doorrijden tot aan het station van Ferwert. Op onderstaand kaartje is de nieuwe situatie globaal weergegeven en ingetekend. Onderzoek en procedures In de periode vanaf 15 september t/m eind november 2011 zal de hotelschool van Stenden University onderzoek doen naar de implementatie van horeca in het totale project. Zij wordt hierin bijgestaan door de faculteit toerisme. Tevens zal specifiek onderzoek worden verricht terzake de locatie Marrum. Vanuit de Wageningen-UR worden de aspecten van ruil- en herverkaveling, en de invloed van een lijnobject in het landschap gedetailleerd in kaart gebracht. Verder worden de plannen gebaseerd op reële statistieken en doorgerekend op haalbaarheid, investeringen en een redelijk return on investment. De uitkomsten van deze onderzoeken dienen te worden beschouwd als integraal onderdeel van de hier gepresenteerde plannen en staan model voor een business plan en propositie. Om de financiële consequenties voor de gemeente Ferwerderadeel zoveel mogelijk te beperken zal op basis van vrijwilligheid slechts een zeer geringe financiële bijdrage worden gevraagd. Om het project een goede kans van slagen te geven zijn met name ambtelijke en facilitaire ondersteuning gewenst, zoals het begeleiden van noodzakelijke procedures of de verlening van eventuele vergunningen GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 4 van 10

5 Project cyclus Met de uitvoering van het spoorfietsproject wordt een marketing tool geëffectueerd voor het langlopende onderzoek, en is gedeeltelijk herstel van het oude tracé een feit is geworden. Op termijn dienen de spoorstaven en bielzen zo te worden aangepast zodat in een later stadium ook weer een echte (stoom) trein kan gaan rijden. Voor de komende periode kan echter met de verhuur van de spoorfietsen worden volstaan en heeft de stichting gelegenheid meer (financiële) body te krijgen. Om het historisch karakter van de spoorlijn beter te accentueren en de uitstraling van het project te maximaliseren dienen een aantal bijzondere aanpassingen te worden gedaan aan het tracé. Hiertoe behoren op termijn o.a. de herbouw van het station van Ferwert en de authentieke aankleding van het spoor zoals dat in haar oorspronkelijke ontwerp uit 1901 was voorzien. Zo de plannen voor heraanleg van het gehele tracé uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden kan de marketing tool in stand worden gehouden en heeft de gemeente Ferwerderadeel in elk geval een bijzonder fraaie, en zelfs voor Friesland unieke toeristische attractie. Zodoende wordt hoe dan ook een deel van de voormalige NFLS spoorlijn als industrieel erfgoed behouden voor Friesland. Daar en boven blijven de exploitatie mogelijkheden voor beide spoorfietsprojecten, ook als geheel, erg gunstig. Om de beleving van het spoor alvast te benadrukken kan op kleine (goedkope) schaal worden begonnen met de herinrichting van bijvoorbeeld overwegen en bij behorende bebording. Aansluitend kunnen andere delen van het tracé worden ingericht zoals wandel- en fietspaden. Via bebording direct langs het tracé kan de toerist / reiziger de omgeving goed verkennen en worden geattendeerd op de vele recreatieve mogelijkheden in de periferie van het spoor. Impressies van een spoorfietstracé Onderstaand enkele voorbeelden van een voor spoorfietsen ingericht spoorwegtraject. Op pagina 7 staan enkele impressies van het spoorfietsen zelf. Aankomst en vertrekplateau Wagonrestaurant met perronterras Autowegpassage met verkeerslichten Overweg met waarschuwingsbord 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 5 van 10

6 Investeringen Uitvoering van een compleet restauratieplan voor het tracé Marrum-Ferwert is vooralsnog begroot op ongeveer ,= Een percentage van rond de 40% komt daarbij in aanmerking voor (Europese) subsidies. Dit gedeelte behoeft dus alleen voorgefinancierd te worden. Gezocht wordt daarom naar sterke financiële partners met affiniteit voor het project en de regio. Gezien de betrekkelijk geringe hoogte van het te werkelijk te investeren bedrag leent het project zich echter uitstekend om ook met private middelen te worden gefinancierd. Het totaal aan risico dragende investeringen komt zo uiteindelijk uit op ,= Hier tegenover staan een aantal zeer waardevaste beleggingen. Met de uitvoering van dit plan kunnen een aantal belangrijke lokale doelstellingen worden gecombineerd en gerealiseerd. Hiertoe behoren o.a. de promotie van het toerisme in de streek, behoud van industrieel erfgoed, ontwikkeling van werkgelegenheid en stimulering van lokaal (maatschappelijk) ondernemerschap. Het project en de stichting kunnen ondersteunt worden met donaties en giften waarmee een breed draagvlak goed kan worden gewaarborgd. Ontwikkeling en exploitatie Het nieuw te bouwen station Ferwert is met diverse bestemmingen goed uit te baten. Gedacht kan worden aan een hotelfunctie in combinatie met lichte horeca (koffie & thee) en als vertrek- en eindpunt voor de spoorfietsen. Bovendien biedt de locatie van het station, welke direct is gelegen in het centrum van Ferwert voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en overnachtende gasten. Tevens is deze ligging een mooi uithangbord voor het project. Er wordt twee jaar uitgetrokken om het project te realiseren. Om de uitvoerende stichting te promoten is een specialist benaderd met ruime ervaring in fondsenwerving voor charitatieve stichtingen. Om het project aantrekkelijk te maken voor investeerders wordt haar inleg gewaarborgd door aankoop van gronden, spoormateriaal en onroerend goed. De waarde van deze investeringen zijn nagenoeg gelijk aan de inleg. Onderstaand overzicht geeft een reëel inzicht in deze investeringen. Investeringen Bedrag Omschrijving Waarde Opmerking Gronden Schatting Als pacht of koop Spoormaterialen Inclusief aanleg (70% staalwaarde) Stationgebouw Herbouw Ferwert Dagwaarde O.G. Infra Andreaskruisen etc. Overwegen zijn niet in takt! Spoorfietsen stuks á % restwaarde na 5 jaar Aankleding Bebording t.b.v. spoorfietsen etc. Subtotaal Waarde van alle bezittingen Diverse (15%) Aanpassingen bovenbouw, veiligheid etc. Incl. rente en verzekeringen Totaal Subsidie Erfgoed en platte land ontwikkeling 40% Percentage van alle subsidies Investeringen Risico dragend deel Amortizeringstijd 5-10 jaar De ontwikkelingskosten van zowel Jelsum als Ferwert zijn nagenoeg vergelijkbaar in kostenopbouw. Zodoende zijn deze beide planontwikkelingvoorstellen weergegeven op basis van dezelfde begroting. Kostenoverzicht gebruikte spoorwegmaterialen Onderstaand overzicht geeft inzage in de kosten van de belangrijkste spoorwegmaterialen in algemene zin. Er is voldoende voorraad aanwezig in Nederland of Europa om het benodigde materiaal voor restauratie van het tracé Marrum - Ferwert nog voor Pasen 2012 uit te leveren. Onderdeel Eenheid prijs 1 Onderdeel Aantal Opmerking Spoorstaven 538, = Per stuk 230 Gecertificeerd NP46 Wissels 2.750, = Per stuk 3 Niet geassembleerd. Lasplaten 49, = Per set Twee platen met bouten en moeren. Bielzen 20, = Per stuk Gerecycled hout / beton Steenslag 18, = Per m2 270 Minimum afname 23 m2 Overige Percentage van totaal 1 Prijsopgaven zijn gebaseerd op dagprijzen 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 6 van 10

7 Financiële projecties 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 7 van 10

8 Er zijn offerteaanvragen uitgezet bij diverse toeleveranciers van herbruikbare en gecertificeerde spoormaterialen. Daarnaast zijn diverse van deze bedrijven ook in staat om spoor aan te leggen. De fysieke heraanleg van het spoor tussen Marrum - Ferwert kan in drie tot vier maanden worden uitgevoerd. De hiervoor noodzakelijk middelen en mensen zijn op korte termijn ook beschikbaar. Een deel van de uitvoeringswerkzaamheden kan met vrijwilligers worden gerealiseerd. Eventuele openbare aanbestedingen dienen bij voorkeur in de regio zelf te worden gedaan. Project partners De bijdragen van de deelnemende partners in het ontwikkelingsteam zijn als volgt verdeeld en stellen zich hier beknopt voor. 1. GRA-CV Algehele projectleiding Chris Rijff is initiatiefnemer van het project en zorgt voor complete aansturing van het project. Hij brengt de partijen bij elkaar die mogelijk willen participeren in het project (publiek, privaat) en draagt zorg voor opstellen genoemde documenten. 2. Hylkema Adviezen subsidies en functieverandering historische gebouwen Hylkema Consultants adviseert over de functieverandering en herontwikkeling van de oude stations langs de spoorlijn en andere aan het spoor gerelateerde gebouwen, zoals loodsen. Bovendien heeft Hylkema inzicht in mogelijkheden van het verkrijgen van subsidies voor (onderdelen van) het project. 3. RAU Architect RAU-architecten zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame gebouwen en sluit daardoor naadloos aan op het project voor de reactivering van een oude spoorlijn. Aansluitend op inzicht in ontwikkelingskansen door Hylkema ontwikkelt RAU de ontwikkelingsplannen voor de herontwikkeling. Sfeerimpressies van spoorfietsen Spoorfietsen is een bijzonder leuke manier van recreëren en een uitstekende methode om een nieuwe toeristische omgeving te verkennen. Bovendien laat het zich uitstekend combineren met andere vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen. Zo kan een relatief groot gebied in betrekkelijk korte tijd worden verkend. Daarnaast laat het spoortracé voldoende gelegenheid om in een Bed & Brochje of station te overnachten! 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 8 van 10

9 Bedrijfsmodel Onderstaand bedrijfsmodel kan worden overwogen als bruikbare juridische constructie. In de gepresenteerde constructie treedt de stichting op als beherend vennoot van de CV waarbij de investeerders opereren als stille vennoten. Investeerders worden echter in de gelegenheid gesteld hun investeringen te begeleiden en controleren vanuit de CV middels een door hen zelf aan te wijzen vertrouwenspersoon welke zitting kan nemen in het (dagelijks) bestuur van de stichting NFLS. In overleg met de investeerders kan worden afgeweken van het hier gepresenteerde bedrijfsmodel. Naast het hieronder voorgestelde model zijn investeerders en ondernemers natuurlijk geheel vrij, en worden zij zelfs uitgenodigd, om deelprojecten op eigen merites te ontwikkelen en uit te voeren. Desgewenst kunnen de stichtingsstatuten hierop worden aangepast. Externe Partners (opdrachtnemers) GRA-CV Hylkema Consultants Rau Architects Eldering Bouwstijl NFLS Overige Subsidies en giften Stichting NFLS (Beherend vennoot & opdrachtgever) Commanditaire Vennootschap (Investeringen & Stille vennoten) Dagelijks bestuur V P S (Overige leden / ZWN) Zaakwaarnemers Investeerders Overheden Ver. vrienden & vrijwilligers De actuele stichtingsstatuten zijn op schriftelijk verzoek beschikbaar voor investeerders of andere belanghebbenden, zoals donateurs, subsidie verstrekkers en overheden. Waarborgen Spoorbedrijf met bezittingen, rechten, exploitatie en revenuen. Naast de aankoop van grond en spoormateriaal is de herbouw van het station van Ferwert de belangrijkste investering en ontwikkeling. Er is echter veel onderzoek en ervaring opgedaan met de restauratie van het station van Marrum-Westernijkerk in De bouwstijl van het station van Ferwert heeft bijzonder veel gelijkenis met het station van Marrum. Herbouw kan daarom gedegen en betrekkelijk snel worden uitgevoerd. Nieuwbouw van dit station levert een historisch waardevol gebouw op met goede exploitatie mogelijkheden. Het restauratieproject Station Marrum-Westernijkerk is begeleid door architectenbureau Syb Eldering in Wieuwerd. De noodzakelijke blauwdrukken en bouwtekeningen zijn bij Eldering aanwezig of beschikbaar via de archieven van het Utrechts archief in Utrecht. Eldering is eerder benaderd en bereid gevonden het project actief te ondersteunen. Een vergoeding voor dit bureau is inbegrepen bij het op de vorige pagina gepresenteerde kostenoverzicht. De bouwtermijn voor station Ferwert is voorzien te geschieden in drie tot negen maanden. Het station zal in hoge mate bijdragen aan de sfeer en beleving van het spoor. Het dient tevens als vertrek- en eindpunt van de spoorfietsen. De stichting onderhoud goede contacten met uiterst ter zake kundige mensen welke een grote kennis bezitten over de voormalige NFLS spoorwegen. De beschikbaarheid van deze kennis is van grote betekenis voor het project omdat daarmee het bijzondere historische karakter maximaal kan worden benaderd. Daarnaast is deze kennis ook van belang bij technische zaken, zoals herbouw en aankleding van het oorspronkelijke spoortracé. Het project kan zich beroepen op een breed publiek draagvlak. Wie het onderwerp Dokkumer Lokaaltje aanroert ontmoet bijna altijd een positieve reactie. Historisch gezien behoren de Noord Friesche Lokaalspoorwegen dan ook tot de bekendste van Nederland. Vanuit exploitatie oogpunt en sales zijn de verwachtingen bijzonder gunstig, temeer daar de spoorlijn zich zelfs kan beroepen op een grote muziek hit uit de jaren zestig, welke van tijd tot tijd op de landelijke radio wordt gespeeld GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 9 van 10

10 Slotopmerkingen Er is actief overleg gaande met vertegenwoordigers uit de ondernemers- en middenstandverenigingen in alle betrokken gemeenten. Ook wordt contact onderhouden met dorpsverenigingen en vertegenwoordigers van culturele instellingen in de periferie van het spoor. De St. NFLS zal, indien zij daartoe in staat gesteld wordt domicilie kiezen in het station van Marrum. Het gebruik van deze locatie gaat dan in overleg met de huidige eigenaar. Het project staat ingeschreven als Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij bij de kamer van koophandel Gooi & Vechtstreek, kantoor Hilversum, onder nummer De stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij is statutair gevestigd in de gemeente Ferwerderadeel en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer De spoorfietsprojecten Jelsum Stiens en Marrum Ferwert zijn geïnterpoleerd op basis van het spoorfietsproject Grenzland-draisine. Dit betreft een interregionaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Groesbeek (NL) en Kleve (Dld) i.s.w. met de provincie Gelderland en de Duitse deelstaat Nord-Rhein Westfalen. Informatie is beschikbaar via De ontwikkeling van onroerend goed objecten in de periferie van het spoor in de gemeente zijn geen onderdeel van de hier gepresenteerde plannen. Eventuele ontwikkeling van deze objecten zullen worden onderzocht vanuit het langlopende onderzoek. Voorbeelden van andere spoorfiets trajecten zijn; COLOFON Algemene informatie over de (historische) achtergronden van de NFLS, het project en het nieuwe spoortracé zijn beschikbaar via Op deze website worden ook media gerelateerde zaken behandeld. Informatie m.b.t de algemene voortgang van het project is beschikbaar via het portaal Het voorlopige contact adres voor het NFLS project is; St. Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij P/A Curacaolaan VJ, Hilversum Tel : Fax: Contact persoon: Chris Rijff Mobiel: GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 10 van 10

Projectplan. Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van noordoost Friesland d.m.v een

Projectplan. Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van noordoost Friesland d.m.v een Projectplan Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van noordoost Friesland d.m.v een Business case voor een spoorfietstracé tussen Jelsum en Stiens Opgesteld door Chris Rijff

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

DOKKUMER LOKAALTJE LEEUWARDERADEEL ROUTE. Jelsum Koarnjum Britsum Stiens Finkum Hijum

DOKKUMER LOKAALTJE LEEUWARDERADEEL ROUTE. Jelsum Koarnjum Britsum Stiens Finkum Hijum ROUTE DOKKUMER LOKAALTJE LEEUWARDERADEEL Jelsum Koarnjum Britsum Stiens Finkum Hijum 1 INHOUD 1. Historie 2. Route 3. Beelden trace 4. Mogelijkheden trace 5. Stations - Jelsum - Koarnjum - Britsum - Stiens

Nadere informatie

steaten $1. \oni Fnesdw [okii1 Spofli ie!allliil1 Sd1LppiI Yn it Dackumer Lokaeltsje siet men ram t hiee eint Noordstra, lepie

steaten $1. \oni Fnesdw [okii1 Spofli ie!allliil1 Sd1LppiI Yn it Dackumer Lokaeltsje siet men ram t hiee eint Noordstra, lepie Noordstra, lepie Aan: Onderwerp: Bijlagen: hcr@xs4all.nl FW: Brief college Gedeputeerde Staten Friesland + bijlagen B RIEF_N FLS_PROV_STN_FRL_Aan reiken_m asterplan_13102014.pdf; Masterplan_Dokkumer_lokaaltje.pdf;

Nadere informatie

St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij

St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij Projectplan Reactivering spoorlijn Leeuwarden - Anjum Als marketingtool ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van Noordwest

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wat is Noordoost Friesland mooi IN HET VIZIER. De Stichting NFLS. In deze nieuwsbrief. 2 de jaargang, november 2014

Nieuwsbrief. Wat is Noordoost Friesland mooi IN HET VIZIER. De Stichting NFLS. In deze nieuwsbrief. 2 de jaargang, november 2014 2 de jaargang, november 2014 Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief Wat is NO-Friesland mooi P.1 Leeuwarderadeel vertraagt P.2 Kunnen we hier straks slapen? P.3 Wat als Dokkum (niet) meewerkt? P. 4 Laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Startnotitie. Spoorfietsattractie op het voormalige spoortracé Jelsum Stiens

Startnotitie. Spoorfietsattractie op het voormalige spoortracé Jelsum Stiens Startnotitie Foto: spoortracé voormalige AKZO lijn in Hengelo Spoorfietsattractie op het voormalige spoortracé Jelsum Stiens Versie behorend bij de raadsvergadering 23 april 2015 Datum 21 april 2015 Auteur

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

14 Stiens, 30 mei 2017

14 Stiens, 30 mei 2017 14 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 7 september 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Projectplan. Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van noordoost Friesland d.m.v een

Projectplan. Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van noordoost Friesland d.m.v een Projectplan Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van noordoost Friesland d.m.v een Business case voor een spoorfietstracé tussen Jelsum en Stiens Opgesteld door Chris Rijff

Nadere informatie

Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van Noordoost Friesland d.m.v. Reactivering spoorlijn Leeuwarden - Anjum

Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van Noordoost Friesland d.m.v. Reactivering spoorlijn Leeuwarden - Anjum Master plan Ter versterking van toerisme, economische spin-off en streekmarketing van Noordoost Friesland d.m.v Reactivering spoorlijn Leeuwarden - Anjum als toeristische marketingtool It Dockumer Lokaeltsje

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 mei 2016 Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 mei 2016 Financieel Juridisch *Z00F23EEE2A* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\352 Behandelend ambtenaar D.B. Admiraal Zaaknummer Z.16-17524 Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve Dreef 15 2959 BH Streefkerk RSIN 8562.40.771 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Conceptplan Dokkumer Skûtsje. Inleiding

Conceptplan Dokkumer Skûtsje. Inleiding Conceptplan Dokkumer Skûtsje Inleiding De mogelijkheid bestaat een skûtsje genaamde Noarderling aan te schaffen wat in 1907 in Dokkum op de scheepswerf Barkmijer aan de Helling is gebouwd. Het skûtsje,

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij i.o.

Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij i.o. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij i.o. Bedrijfsterreinen, Personenvervoer, Cultuur historisch erfgoed en Toerisme Projectoverzicht toeristische spoorverbinding Jelsum - Marrum - Oostmahorn Opgesteld

Nadere informatie

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2 LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5 Dagelijks bestuur 12 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 28 juni 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Uitwerking meekoppelingsprojecten

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg

Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg kapstok voor een uitvoeringsagenda 2015-2020 (vervolg op Herverdeling Vrijvallende Middelen) Projectopzet Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg kapstok voor een Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Beleidsplan Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Inhoud 1. Doelstelling van de Stichting 2. Actuele beleid van de Stichting 3. Werkzaamheden van de Stichting 4. Wijze van fondsenwerven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Nieuwe Boteringestraat 102 - Groningen

Nieuwe Boteringestraat 102 - Groningen - Vraagprijs 389.000,= k.k. Vraagprijs 389.000,= k.k. Omschrijving - /102a Markant herenhuis op hoek gelegen direct grenzend aan het noorderplantsoen:(vloer oppvlakte ca 220 m2)bestaande uit een benedenwoning

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Economische Zaken gemeente Amsterdam van Ark Postbus 2133 1000CC Amsterdam Projectnaam: Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa Projectnummer: 21A.007 Datum besluit:

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de heer P. Struijs Vasteland 12e 3011BL Rotterdam Projectnaam: LNG Dual fuel voor de Binnenvaart Projectnummer: 22Z.011 Datum besluit: 25-02-2011

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

VERHUURDOCUMENTATIE. NUNSPEET Laan 47. Huurprijs 695,- per maand (excl. nutsvoorzieningen)

VERHUURDOCUMENTATIE. NUNSPEET Laan 47. Huurprijs 695,- per maand (excl. nutsvoorzieningen) VERHUURDOCUMENTATIE NUNSPEET Laan 47 Huurprijs 695,- per maand (excl. nutsvoorzieningen) Korte omschrijving TE HUUR: Zeer karakteristieke kantoorruimte op de begane grond. De kantoorruimte is gelegen op

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Acquit Business Development BV de heer W.G.L. de Jong Marnestraat 6 2497NE Den Haag Projectnaam: Delft Aardwarmte Pilot-Project (DAPP) Projectnummer: 21Z.017 Datum besluit: 08-06-2011

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de L Provincie %rw Noord-Holland POSTBUS 3007 20O DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard t a.v. de heet Postbus 390 1 700 AJ HEERHUGOWAARD Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

het arrangement voor sportinstellingen

het arrangement voor sportinstellingen het arrangement voor sportinstellingen Altijd maatwerk Veel kennis en ervaring Snel en persoonlijk zaken doen Bij een financiering maken we afspraken die naadloos aansluiten bij uw sportinstelling. samenwerking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 07-02-2017 Nummer voorstel: 2017/16 Voor raadsvergadering d.d.: 21-03-2017 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam Aan begunstigde: Mobiel Erfgoed Centrum de heer R Schuddeboom Postbus 247 3CL Rotterdam Projectnaam: MEC-Innovatie Projectnummer: 21R.5 Datum besluit: 15-3-212 Subsidiebeschikking in het kader van het

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor Drentse toeristische ondernemers. Daarom investeren zij continu in vernieuwing en verbetering. Soms is uitbreiding hiervoor

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen

Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen Copyright 2007, Mobella Almere. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Eiland 4 6107 CA Stevensweert

Eiland 4 6107 CA Stevensweert Eiland 4 6107 CA Stevensweert Gelieve discreet met deze informatie om te gaan. Vrijblijvende informatie (conceptversie 26-02- 2014). De adviseur: Corné Poirters. e-mail: c.poirters@klaassenbv.nl mobiel:

Nadere informatie

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 8-7-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STICHTINGSKOSTEN

Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STICHTINGSKOSTEN Gemeente Haarlem, Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen Retouradres p/a St. Sportsupport Gen. Spoorlaan 2A, 2025 NB Haarlem Toelichting! AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden

Nadere informatie

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016

Centrumplan Schipluiden. Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Centrumplan Schipluiden Samenvatting Structuurvisie zomer 2016 Colofon Samenvatting Structuurvisie Centrumplan Schipluiden Opgesteld door Gemeente Midden-Delfland in samenwerking met Jos van de Lindeloof

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Horecalocatie Vierlingsbeekseweg 5 5825 AS OVERLOON Redo5547

Horecalocatie Vierlingsbeekseweg 5 5825 AS OVERLOON Redo5547 Horecalocatie Vierlingsbeekseweg 5 5825 AS OVERLOON Redo5547 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbenden kunnen

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold OPTIEPROCEDURE Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold Wilgenwold B.V., gevestigd te Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum (hierna: Wilgenwold ), is de projectontwikkelaar van het vastgoedproject Wilgenwold:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie