Bedrijfstoepassingen Personenvervoer Cultuur historisch erfgoed en Toerisme. Onderdeel van de Marketing Tool van de toeristen spoorlijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfstoepassingen Personenvervoer Cultuur historisch erfgoed en Toerisme. Onderdeel van de Marketing Tool van de toeristen spoorlijn"

Transcriptie

1 Spoorfietsenplan Bedrijfstoepassingen Personenvervoer Cultuur historisch erfgoed en Toerisme Onderdeel van de Marketing Tool van de toeristen spoorlijn Jelsum - Oostmahorn (Tracé gedeelte Marrum Ferwert) Opgesteld door GRA-CV Hilversum 2011 GRA-CV Hilversum / St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij Marrum

2 Vertrouwelijkheid De in dit document verstrekte informatie is bedoeld te informeren betreffende een spoorwegproject in Noordoost- Friesland. Het document is niet gebonden aan geheimhouding maar mag alleen met toestemming van de st. nfls worden aangewend voor eigen deelname aan het project. Het hier gepresenteerde spoorfietsenproject is onderdeel van de planontwikkeling om het tracé van het Dokkumer Lokaaltje te ontwikkelen als Marketing Tool voor het toerisme in Noordoost-Friesland. Voorbehoud Dit verslag is een levend document en dient te worden opgevat als leidraad bij toekomstige investeringen en subsidieaanvragen in de gemeentes Ferwerderadeel, Dongeradeel en Leeuwarderadeel en de provincie Friesland. GRA-CV en haar partners hebben hun uiterste best gedaan alle aspecten van het projectvoorstel te onderzoeken en om betrokken personen, instanties en het publiek zo goed mogelijk te informeren. GRA-CV een haar partners kunnen echter niet instaan voor de eventuele incompleetheid van het in dit document gepresenteerde project. Dienaangaande wijzen GRA-CV en haar partners nadrukkelijk eventuele claims van de hand welke mogelijkerwijs aan een van haar of als groep kunnen worden opgelegd in dit verband. Auteursrechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Alle documentatie en haar inhoud blijven te allen tijde eigendom van GRA-CV in Hilversum en / of de stichting NFLS in Marrum. Dit voorbehoud is ook van toepassing op de websites van GRA- CV, de stichting NFLS en die van haar partners. Op elk oneigenlijk gebruik van dit document is retentierecht van toepassing. Hilversum / Marrum, September GRA-CV / St. NFLS 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 2 van 10

3 Introductie Momenteel vindt in het kader van de demografische ontwikkelingen en toeristische mogelijkheden in Noordoost Friesland uitgebreid veldonderzoek plaats naar de haalbaarheid van herontwikkeling van de voormalige spoorlijn Leeuwarden Anjum. Bij velen is deze spoorlijn beter bekend als Het Dokkumer lokaaltje. In dit document worden voorstellen gedaan waarmee een concreet begin kan worden gemaakt met (gedeeltelijk) herstel van deze spoorlijn. Specifiek gezegd betreft dit het tracé Jelsum Oostmahorn, waarvan in dit document alleen het gedeelte Marrum Ferwert wordt belicht. Voornoemd (demografisch) onderzoek is opgezet in twee fasen, te weten een kort lopend conceptueel en planologisch onderzoek en een lang lopend marketingonderzoek, met een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Laatst genoemd onderzoek is gepland een aanvang te nemen in het najaar van 2011 en is gericht op herstel van het gehele spoortracé van Jelsum tot Oostmahorn. De spoorlijn zal het karakter hebben van een museale spoorweg in combinatie met fiets- en wandelpaden, waarbij met name de beleving van het spoor een belangrijk thema is van de marketing tool als geheel. De opnieuw te ontwikkelen spoorgedeeltes zijn niet onderhevig aan de strenge variant v/d spoorwegwet. Beide onderzoeken zijn gericht op een aantal actuele kernthema s in het kader van voornoemde ontwikkelingen waarbij lokale werkgelegenheid en de kansen voor het toerisme in brede zin worden belicht, en waarin het tracé als kralensnoer zal worden gebruikt om de regio, en de daarin al aanwezige toeristische mogelijkheden, met elkaar te verbinden en te promoten. Het project zal worden uitgevoerd uit naam van de stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij, kortweg St. NFLS, welke speciaal voor dit doel is opgericht. Het project wordt o.a via uitgedragen. Buiten kansen Om tegenwicht en gelegenheid te bieden in voornoemde ontwikkelingen bied kapitalisering van de landstreek nu zeer goede mogelijkheden aan de Noordoost Friese regio en haar bewoners, het lokale bedrijfsleven en het toerisme in Friesland in het algemeen. Bovendien laten de tot nu toe behaalde onderzoeksresultaten een breed draagvlak zien voor het project. Om het project te concretiseren is een marketing tool ontwikkeld voor het nog deels intacte spoortracé Marrum - Ferwert. De plannen voor het ontwikkelen van voornoemde tool worden in dit document uiteengezet en verder toegelicht. In een op 12 februari 2011 aan de gemeenten en de provincie Friesland uitgebracht tussen verslag van het concept onderzoek wordt verder ingegaan op het project als geheel. Een kopie van dit rapport is via de website beschikbaar. Inmiddels zijn via deze website ook een Power Point Presentatie en een Brochure beschikbaar. Een eindrapport over de concept fase staat gepland eind november 2011 te worden gepresenteerd aan de gemeenten, provincie en andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven, de middenstand en buurt- en dorpsverenigingen in de gehele regio van het spoor. Spoorfietsen als marketing tool Om het lang lopende onderzoek naar de heraanleg te promoten is een plan ontwikkeld waarmee voornoemde thema s kunnen worden uitgedragen. Dit kan worden gerealiseerd door het aanleggen van een stuk spoor tussen Marrum en Ferwert. Het geschikt maken van dit deel van het tracé voor de verhuur van spoorfietsen is een laagdrempelige manier om de beleving van het spoor terug te brengen in het landschap. Met de uitvoering van dit plan is tevens een uitstekende marketing tool gecreëerd voor de promotie van de stichting en haar doelstellingen. Bovendien wordt de stichting met de uitvoering van dit plan in staat gesteld een eerste levensvatbare inkomstenbron te genereren. De investeringen voor deze activiteit zijn betrekkelijk beperkt en kunnen o.a. worden nagestreefd met de stichting Talant uit Stiens, in het kader van maatschappelijk ondernemen. Het onderzoeksbureau GRA-CV uit Hilversum heeft ruime ervaring met deze vorm van ondernemen en heeft daartoe uit naam van de ST. NFLS een verzoek bij Talant ingediend om het project te begeleiden vanuit haar gelederen. In principe is Talant bereid uitvoering te geven aan het hier gepresenteerde voorstel. Zodra de plannen doorgang vinden zal formalisering onderdeel zijn van een definitieve uitvoering. Het spoorfietsenplan Marrum Ferwert kan met betrekkelijk eenvoudige middelen en aanpassingen al rond de zomervakantie van 2012 worden uitgevoerd en geactualiseerd. Als onderdeel van deze procedure is een schriftelijk verzoek ingediend bij de gemeente Ferwerderadeel om de stichting toestemming te verlenen voor het inrichten en plaatsen van overwegen en rails GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 3 van 10

4 Uitvoering Om het plan in zijn geheel uit te voeren is een investering gemoeid van ongeveer ,= Om het onderdeel spoorfietsen op te zetten kan voorlopig echter worden volstaan met een investering van maximaal ,= Om dit deel van de investeringen terug te verdienen dienen slechts mensen in een periode van drie jaar een kaartje te kopen á 6,50 per rit. Daarnaast zullen andere inkomsten worden gegenereerd vanuit de exploitatie van het station Marrum met o.a. horeca activiteiten. Het spreekt voor zich dat alle inkomsten de exploitatie en operationele kosten van het gehele project afdekken. Er is tevens een reproductieplan ontwikkelt voor het tracé Jelsum - Stiens. Als onderdeel van het plan wil de stichting het station Marrum gebruiken als vertrekpunt van de spoorfietsen. De St. NFLS heeft de eigenaar van het station benaderd met het verzoek een huurvoorstel + condities aan haar uit te brengen. Vanaf het station Marrum zal een stuk rails van ongeveer 3 kilometer worden aangelegd tot in de dorpskern van Ferwert, ter hoogte van de oorspronkelijke stationslocatie. I.v.m de veiligheid zullen over het spoortracé vanaf deze locatie tot en met de ijsbaan geen treinen gaan rijden. Alleen de spoorfietsen kunnen doorrijden tot aan het station van Ferwert. Op onderstaand kaartje is de nieuwe situatie globaal weergegeven en ingetekend. Onderzoek en procedures In de periode vanaf 15 september t/m eind november 2011 zal de hotelschool van Stenden University onderzoek doen naar de implementatie van horeca in het totale project. Zij wordt hierin bijgestaan door de faculteit toerisme. Tevens zal specifiek onderzoek worden verricht terzake de locatie Marrum. Vanuit de Wageningen-UR worden de aspecten van ruil- en herverkaveling, en de invloed van een lijnobject in het landschap gedetailleerd in kaart gebracht. Verder worden de plannen gebaseerd op reële statistieken en doorgerekend op haalbaarheid, investeringen en een redelijk return on investment. De uitkomsten van deze onderzoeken dienen te worden beschouwd als integraal onderdeel van de hier gepresenteerde plannen en staan model voor een business plan en propositie. Om de financiële consequenties voor de gemeente Ferwerderadeel zoveel mogelijk te beperken zal op basis van vrijwilligheid slechts een zeer geringe financiële bijdrage worden gevraagd. Om het project een goede kans van slagen te geven zijn met name ambtelijke en facilitaire ondersteuning gewenst, zoals het begeleiden van noodzakelijke procedures of de verlening van eventuele vergunningen GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 4 van 10

5 Project cyclus Met de uitvoering van het spoorfietsproject wordt een marketing tool geëffectueerd voor het langlopende onderzoek, en is gedeeltelijk herstel van het oude tracé een feit is geworden. Op termijn dienen de spoorstaven en bielzen zo te worden aangepast zodat in een later stadium ook weer een echte (stoom) trein kan gaan rijden. Voor de komende periode kan echter met de verhuur van de spoorfietsen worden volstaan en heeft de stichting gelegenheid meer (financiële) body te krijgen. Om het historisch karakter van de spoorlijn beter te accentueren en de uitstraling van het project te maximaliseren dienen een aantal bijzondere aanpassingen te worden gedaan aan het tracé. Hiertoe behoren op termijn o.a. de herbouw van het station van Ferwert en de authentieke aankleding van het spoor zoals dat in haar oorspronkelijke ontwerp uit 1901 was voorzien. Zo de plannen voor heraanleg van het gehele tracé uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden kan de marketing tool in stand worden gehouden en heeft de gemeente Ferwerderadeel in elk geval een bijzonder fraaie, en zelfs voor Friesland unieke toeristische attractie. Zodoende wordt hoe dan ook een deel van de voormalige NFLS spoorlijn als industrieel erfgoed behouden voor Friesland. Daar en boven blijven de exploitatie mogelijkheden voor beide spoorfietsprojecten, ook als geheel, erg gunstig. Om de beleving van het spoor alvast te benadrukken kan op kleine (goedkope) schaal worden begonnen met de herinrichting van bijvoorbeeld overwegen en bij behorende bebording. Aansluitend kunnen andere delen van het tracé worden ingericht zoals wandel- en fietspaden. Via bebording direct langs het tracé kan de toerist / reiziger de omgeving goed verkennen en worden geattendeerd op de vele recreatieve mogelijkheden in de periferie van het spoor. Impressies van een spoorfietstracé Onderstaand enkele voorbeelden van een voor spoorfietsen ingericht spoorwegtraject. Op pagina 7 staan enkele impressies van het spoorfietsen zelf. Aankomst en vertrekplateau Wagonrestaurant met perronterras Autowegpassage met verkeerslichten Overweg met waarschuwingsbord 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 5 van 10

6 Investeringen Uitvoering van een compleet restauratieplan voor het tracé Marrum-Ferwert is vooralsnog begroot op ongeveer ,= Een percentage van rond de 40% komt daarbij in aanmerking voor (Europese) subsidies. Dit gedeelte behoeft dus alleen voorgefinancierd te worden. Gezocht wordt daarom naar sterke financiële partners met affiniteit voor het project en de regio. Gezien de betrekkelijk geringe hoogte van het te werkelijk te investeren bedrag leent het project zich echter uitstekend om ook met private middelen te worden gefinancierd. Het totaal aan risico dragende investeringen komt zo uiteindelijk uit op ,= Hier tegenover staan een aantal zeer waardevaste beleggingen. Met de uitvoering van dit plan kunnen een aantal belangrijke lokale doelstellingen worden gecombineerd en gerealiseerd. Hiertoe behoren o.a. de promotie van het toerisme in de streek, behoud van industrieel erfgoed, ontwikkeling van werkgelegenheid en stimulering van lokaal (maatschappelijk) ondernemerschap. Het project en de stichting kunnen ondersteunt worden met donaties en giften waarmee een breed draagvlak goed kan worden gewaarborgd. Ontwikkeling en exploitatie Het nieuw te bouwen station Ferwert is met diverse bestemmingen goed uit te baten. Gedacht kan worden aan een hotelfunctie in combinatie met lichte horeca (koffie & thee) en als vertrek- en eindpunt voor de spoorfietsen. Bovendien biedt de locatie van het station, welke direct is gelegen in het centrum van Ferwert voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en overnachtende gasten. Tevens is deze ligging een mooi uithangbord voor het project. Er wordt twee jaar uitgetrokken om het project te realiseren. Om de uitvoerende stichting te promoten is een specialist benaderd met ruime ervaring in fondsenwerving voor charitatieve stichtingen. Om het project aantrekkelijk te maken voor investeerders wordt haar inleg gewaarborgd door aankoop van gronden, spoormateriaal en onroerend goed. De waarde van deze investeringen zijn nagenoeg gelijk aan de inleg. Onderstaand overzicht geeft een reëel inzicht in deze investeringen. Investeringen Bedrag Omschrijving Waarde Opmerking Gronden Schatting Als pacht of koop Spoormaterialen Inclusief aanleg (70% staalwaarde) Stationgebouw Herbouw Ferwert Dagwaarde O.G. Infra Andreaskruisen etc. Overwegen zijn niet in takt! Spoorfietsen stuks á % restwaarde na 5 jaar Aankleding Bebording t.b.v. spoorfietsen etc. Subtotaal Waarde van alle bezittingen Diverse (15%) Aanpassingen bovenbouw, veiligheid etc. Incl. rente en verzekeringen Totaal Subsidie Erfgoed en platte land ontwikkeling 40% Percentage van alle subsidies Investeringen Risico dragend deel Amortizeringstijd 5-10 jaar De ontwikkelingskosten van zowel Jelsum als Ferwert zijn nagenoeg vergelijkbaar in kostenopbouw. Zodoende zijn deze beide planontwikkelingvoorstellen weergegeven op basis van dezelfde begroting. Kostenoverzicht gebruikte spoorwegmaterialen Onderstaand overzicht geeft inzage in de kosten van de belangrijkste spoorwegmaterialen in algemene zin. Er is voldoende voorraad aanwezig in Nederland of Europa om het benodigde materiaal voor restauratie van het tracé Marrum - Ferwert nog voor Pasen 2012 uit te leveren. Onderdeel Eenheid prijs 1 Onderdeel Aantal Opmerking Spoorstaven 538, = Per stuk 230 Gecertificeerd NP46 Wissels 2.750, = Per stuk 3 Niet geassembleerd. Lasplaten 49, = Per set Twee platen met bouten en moeren. Bielzen 20, = Per stuk Gerecycled hout / beton Steenslag 18, = Per m2 270 Minimum afname 23 m2 Overige Percentage van totaal 1 Prijsopgaven zijn gebaseerd op dagprijzen 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 6 van 10

7 Financiële projecties 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 7 van 10

8 Er zijn offerteaanvragen uitgezet bij diverse toeleveranciers van herbruikbare en gecertificeerde spoormaterialen. Daarnaast zijn diverse van deze bedrijven ook in staat om spoor aan te leggen. De fysieke heraanleg van het spoor tussen Marrum - Ferwert kan in drie tot vier maanden worden uitgevoerd. De hiervoor noodzakelijk middelen en mensen zijn op korte termijn ook beschikbaar. Een deel van de uitvoeringswerkzaamheden kan met vrijwilligers worden gerealiseerd. Eventuele openbare aanbestedingen dienen bij voorkeur in de regio zelf te worden gedaan. Project partners De bijdragen van de deelnemende partners in het ontwikkelingsteam zijn als volgt verdeeld en stellen zich hier beknopt voor. 1. GRA-CV Algehele projectleiding Chris Rijff is initiatiefnemer van het project en zorgt voor complete aansturing van het project. Hij brengt de partijen bij elkaar die mogelijk willen participeren in het project (publiek, privaat) en draagt zorg voor opstellen genoemde documenten. 2. Hylkema Adviezen subsidies en functieverandering historische gebouwen Hylkema Consultants adviseert over de functieverandering en herontwikkeling van de oude stations langs de spoorlijn en andere aan het spoor gerelateerde gebouwen, zoals loodsen. Bovendien heeft Hylkema inzicht in mogelijkheden van het verkrijgen van subsidies voor (onderdelen van) het project. 3. RAU Architect RAU-architecten zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame gebouwen en sluit daardoor naadloos aan op het project voor de reactivering van een oude spoorlijn. Aansluitend op inzicht in ontwikkelingskansen door Hylkema ontwikkelt RAU de ontwikkelingsplannen voor de herontwikkeling. Sfeerimpressies van spoorfietsen Spoorfietsen is een bijzonder leuke manier van recreëren en een uitstekende methode om een nieuwe toeristische omgeving te verkennen. Bovendien laat het zich uitstekend combineren met andere vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen. Zo kan een relatief groot gebied in betrekkelijk korte tijd worden verkend. Daarnaast laat het spoortracé voldoende gelegenheid om in een Bed & Brochje of station te overnachten! 2011 GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 8 van 10

9 Bedrijfsmodel Onderstaand bedrijfsmodel kan worden overwogen als bruikbare juridische constructie. In de gepresenteerde constructie treedt de stichting op als beherend vennoot van de CV waarbij de investeerders opereren als stille vennoten. Investeerders worden echter in de gelegenheid gesteld hun investeringen te begeleiden en controleren vanuit de CV middels een door hen zelf aan te wijzen vertrouwenspersoon welke zitting kan nemen in het (dagelijks) bestuur van de stichting NFLS. In overleg met de investeerders kan worden afgeweken van het hier gepresenteerde bedrijfsmodel. Naast het hieronder voorgestelde model zijn investeerders en ondernemers natuurlijk geheel vrij, en worden zij zelfs uitgenodigd, om deelprojecten op eigen merites te ontwikkelen en uit te voeren. Desgewenst kunnen de stichtingsstatuten hierop worden aangepast. Externe Partners (opdrachtnemers) GRA-CV Hylkema Consultants Rau Architects Eldering Bouwstijl NFLS Overige Subsidies en giften Stichting NFLS (Beherend vennoot & opdrachtgever) Commanditaire Vennootschap (Investeringen & Stille vennoten) Dagelijks bestuur V P S (Overige leden / ZWN) Zaakwaarnemers Investeerders Overheden Ver. vrienden & vrijwilligers De actuele stichtingsstatuten zijn op schriftelijk verzoek beschikbaar voor investeerders of andere belanghebbenden, zoals donateurs, subsidie verstrekkers en overheden. Waarborgen Spoorbedrijf met bezittingen, rechten, exploitatie en revenuen. Naast de aankoop van grond en spoormateriaal is de herbouw van het station van Ferwert de belangrijkste investering en ontwikkeling. Er is echter veel onderzoek en ervaring opgedaan met de restauratie van het station van Marrum-Westernijkerk in De bouwstijl van het station van Ferwert heeft bijzonder veel gelijkenis met het station van Marrum. Herbouw kan daarom gedegen en betrekkelijk snel worden uitgevoerd. Nieuwbouw van dit station levert een historisch waardevol gebouw op met goede exploitatie mogelijkheden. Het restauratieproject Station Marrum-Westernijkerk is begeleid door architectenbureau Syb Eldering in Wieuwerd. De noodzakelijke blauwdrukken en bouwtekeningen zijn bij Eldering aanwezig of beschikbaar via de archieven van het Utrechts archief in Utrecht. Eldering is eerder benaderd en bereid gevonden het project actief te ondersteunen. Een vergoeding voor dit bureau is inbegrepen bij het op de vorige pagina gepresenteerde kostenoverzicht. De bouwtermijn voor station Ferwert is voorzien te geschieden in drie tot negen maanden. Het station zal in hoge mate bijdragen aan de sfeer en beleving van het spoor. Het dient tevens als vertrek- en eindpunt van de spoorfietsen. De stichting onderhoud goede contacten met uiterst ter zake kundige mensen welke een grote kennis bezitten over de voormalige NFLS spoorwegen. De beschikbaarheid van deze kennis is van grote betekenis voor het project omdat daarmee het bijzondere historische karakter maximaal kan worden benaderd. Daarnaast is deze kennis ook van belang bij technische zaken, zoals herbouw en aankleding van het oorspronkelijke spoortracé. Het project kan zich beroepen op een breed publiek draagvlak. Wie het onderwerp Dokkumer Lokaaltje aanroert ontmoet bijna altijd een positieve reactie. Historisch gezien behoren de Noord Friesche Lokaalspoorwegen dan ook tot de bekendste van Nederland. Vanuit exploitatie oogpunt en sales zijn de verwachtingen bijzonder gunstig, temeer daar de spoorlijn zich zelfs kan beroepen op een grote muziek hit uit de jaren zestig, welke van tijd tot tijd op de landelijke radio wordt gespeeld GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 9 van 10

10 Slotopmerkingen Er is actief overleg gaande met vertegenwoordigers uit de ondernemers- en middenstandverenigingen in alle betrokken gemeenten. Ook wordt contact onderhouden met dorpsverenigingen en vertegenwoordigers van culturele instellingen in de periferie van het spoor. De St. NFLS zal, indien zij daartoe in staat gesteld wordt domicilie kiezen in het station van Marrum. Het gebruik van deze locatie gaat dan in overleg met de huidige eigenaar. Het project staat ingeschreven als Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij bij de kamer van koophandel Gooi & Vechtstreek, kantoor Hilversum, onder nummer De stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij is statutair gevestigd in de gemeente Ferwerderadeel en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer De spoorfietsprojecten Jelsum Stiens en Marrum Ferwert zijn geïnterpoleerd op basis van het spoorfietsproject Grenzland-draisine. Dit betreft een interregionaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Groesbeek (NL) en Kleve (Dld) i.s.w. met de provincie Gelderland en de Duitse deelstaat Nord-Rhein Westfalen. Informatie is beschikbaar via De ontwikkeling van onroerend goed objecten in de periferie van het spoor in de gemeente zijn geen onderdeel van de hier gepresenteerde plannen. Eventuele ontwikkeling van deze objecten zullen worden onderzocht vanuit het langlopende onderzoek. Voorbeelden van andere spoorfiets trajecten zijn; COLOFON Algemene informatie over de (historische) achtergronden van de NFLS, het project en het nieuwe spoortracé zijn beschikbaar via Op deze website worden ook media gerelateerde zaken behandeld. Informatie m.b.t de algemene voortgang van het project is beschikbaar via het portaal Het voorlopige contact adres voor het NFLS project is; St. Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij P/A Curacaolaan VJ, Hilversum Tel : Fax: Contact persoon: Chris Rijff Mobiel: GRA-CV en St. NFLS #FWD Pagina 10 van 10