B-wateren en C-wateren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B-wateren en C-wateren"

Transcriptie

1 Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) [E] [I] B-wateren en C-wateren beleidsregels Datum maart 2005 Opgemaakt door werkgroep Keur

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 De beleidsregels Zorgplicht leidingen met een overdruk van 10 bar of meer Tanks en drukvaten Oeverbescherming (o.a. beschoeiing, betuining en damwand) Dempen van wateren 11

3 1 Inleiding De Keur oppervlaktewateren van Waterschap Veluwe (de keur) en de wijziging van de keur d.d. 6 december 2004 is sinds 26 februari 2005 in zijn geheel van kracht. Deze keur bevat gebods- en verbodsbepalingen ter bescherming van de waterhuishoudkundige functie van wateren in het beheersgebied van Waterschap Veluwe. Artikel 8 van de keur verplicht een ieder die door zijn of door in zijn opdracht verrichte of nog te verrichten gedragingen afbreuk doet aan de doelstellingen behorend bij de functie die aan het water is toegekend alle maatregelen te nemen, die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, ten einde die afbreuk te voorkomen, dan wel indien daarvan reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een ieder kan hierop door het waterschap worden aangesproken. Artikel 14 van de keur geeft aan dat het bestuur van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepalingen ontheffing kan verlenen. Aan deze ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden ter bescherming van de belangen verbonden aan het voldoen aan de doelstellingen behorend bij de waterhuishoudkundige functie van die wateren. Het laatste kan mede strekken ter bescherming van de aan de waterhuishoudkundige functie verbonden andere belangen, indien en voorzover daarin niet is voorzien door een andere wettelijke regeling. Waarom beleidsregels? Artikel 8 en 14 van de keur (en de Wet op de waterhuishouding) laat beslissingsruimte open voor het bestuur. Door het recht 1 wordt aan het gebruik van deze beslissingsruimte de eis gesteld dat gehandeld wordt volgens een vaste lijn (consistent beleid). Door het schriftelijk vastleggen van de criteria, die worden gehanteerd bij de toepassing van de bevoegdheid om beslissingsruimte in te vullen wordt: - de consistentie van beleid vergroot. - voor het bestuur het risico verkleind dat inconsistenties ontstaan en blijken. - de kans gereduceerd dat een door het bestuur gewenst besluit in rechte niet overeind kan blijven vanwege een gebrek aan consistentie. - het voor het bestuur eenvoudiger om voor belanghebbenden zichtbaar te maken dat een voorgenomen besluit steunt op een weloverwogen beleid. De kans op conflicten over dit besluit zal daardoor afnemen - voor de burger van tevoren duidelijk welke beslissing in een bepaalde situatie mag worden verwacht. Wat is een beleidsregel? In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een titel(4.3) opgenomen inzake beleidsregels. 1 wet- en regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en jurisprudentie 2

4 In artikel 1:3 Awb is de volgende definitie van een beleidsregel opgenomen: Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift 2, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Een beleidsregel wordt vastgesteld bij schriftelijk besluit, van een bestuursorgaan. Een beleidsregel kan geen nieuwe bevoegdheden ten opzichte van derden scheppen, maar heeft betrekking op de wijze waarop een bestaande bevoegdheid zal worden uitgeoefend. Beleidsregels dienen als toetsingskader voor het nemen van besluiten tot het verlenen van ontheffingen/vergunningen en de daaraan te verbinden voorschriften en de handhaving. Voor de motivering van een besluit kan volstaan worden met een verwijzing naar een bekend gemaakte beleidsregel. Afwijking van een beleidsregel is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden zijn die situaties waarbij handelen conform de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn in verhouding tot het doel van de beleidsregel. Aan deze beleidsregels zullen alle besluiten tot het verlenen van ontheffing/vergunning en besluiten in het kader van de handhaving moeten worden getoetst. Ontheffing Om de stappen van toetsing inzichtelijk te maken is voor elk behandelde activiteit een beslisboom bijgevoegd als bijlage. Voorafgaande aan deze toetsing zal altijd moeten worden bekeken of er andere belanghebbenden zijn. De belangen van de eventuele derdebelanghebbende(n) zullen moeten worden meegewogen. Afhandeling van aanvragen zullen sneller kunnen geschieden indien de aanvrager reeds schriftelijk instemming heeft van de derde belanghebbende. Op de diverse werkzaamheden/activiteiten kan ook andere wetgeving van toepassing zijn, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren en r.oregelgeving. De navolgende onderwerpen zullen bij de toetsing van ontheffingaanvragen en/of bij handhaving worden betrokken. Reeds vastgestelde plannen 2 een algemeen verbindend voorschrift berust op een bevoegdheid tot het geven van bevoegdheids- of gedragsregels, terwijl beleidsregels slechts nadere bepalingen geven voor het gebruik van bestaande bestuursbevoegdheden. 3

5 Wanneer voor/tijdens de ontheffingaanvraag plannen door het waterschap of derden bijv. een Landinrichtingcommissie zijn vastgesteld op basis waarvan het profiel van het water wordt gewijzigd dient hierop te worden geanticipeerd. Dit om inefficiënt werken te voorkomen. Indien geen rekening wordt gehouden met de vastgestelde plannen verleent het waterschap geen ontheffing. Functie water Indien de activiteit plaatsvindt in of in de nabijheid van een water waaraan bijzondere waarden zijn toegekend of van water gelegen in een gebied waaraan bijzondere waarden zijn toegekend door het Rijk c.q. Provincie c.q. het waterschap, verleent het waterschap ontheffing indien voldaan wordt aan de aanvullende eisen zoals gesteld in de uitwerkingsplannen/besluiten van het waterbeheersplan. Is er geen uitwerkingsplan voor het desbetreffende water vastgesteld dan toetst het waterschap of niet in strijd wordt gehandeld met de doelstellingen zoals opgenomen bij de functie toekenning in het Waterhuishoudingsplan Gelderland. 4

6 2 De beleidsregels In dit hoofdstuk worden de diverse werkzaamheden/activiteiten van derden in en nabij B- wateren en C-wateren beschreven en wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de in de keur aangegeven beslissingsvrijheid. Begonnen wordt met de in de keur opgenomen zorgplicht 2.1 Zorgplicht De zorgplicht strekt zich uit tot en met de aan de waterhuishoudkundige doelstellingen voor wateren verbonden belangen van milieu, ruimtelijke ordening, natuur, cultuurhistorie en landschap. In het Waterhuishoudingsplan is opgenomen dat in het Gelderse waterbeleid een basisniveau geldt om tenminste de algemeen voorkomende planten en dieren voldoende levenskansen te bieden en te voorzien in water dat geschikt is voor de meeste functies. Met het basisniveau worden bijvoorbeeld bijzondere natuurwaarden niet bereikt. Daarom kent het Waterhuishoudingsplan ook beleid voor functies, dat afhankelijk is van het grondgebruik op een bepaalde plek. De volgende functies zijn opgenomen in het provinciaal Waterhuishoudingsplan met de bijbehorende doelstellingen. I. Hoofdfunctie Landbouw, grond- en oppervlaktewaterpeilen afgestemd op de functie, beschikbaarheid van gronden oppervlaktewater voor beregeningen, inrichting en beheer gericht op slootvegetatie en in veenweidegebieden wordt het grondwaterpeil niet verlaagd t.o.v. het maaiveld. II. Natte landnatuur (incl. natte EVZ en weidevogelgebied) grondwaterstand voldoende hoog voor natte parels, weidevogelgebieden en de natte EVZ. Hier geldt minimaal het stand-still beginsel voor grondwater. III. Waternatuur (incl. Hen- en SED-wateren) hogere eisen voor kwaliteit, stroming (variatie) en morfologie (structuur). Dit houdt in het minimaliseren van de nadelige invloed van de mens. IV. Hydrologische beschermingszones, bescherming van Hen-wateren (vooral natte parels) en de daar naar toestromende wateren. Het gaat hierbij om peilbeheer (grond- en oppervlaktewater), waterkwaliteit en grondwateronttrekkingen. V. Stedelijk gebied geen grond- en oppervlaktewateroverlast,geen overige wateroverlast veroorzaken (waterneutraal), ontwikkeling van natuur, geen zettingen en geen instroming van oppervlaktewater naar riolering. VI. Waterbergingsgebieden behoud van het overwegende grondgebruik, inunderen bij extreme omstandigheden en het voorkomen van schade in deze van nature onderlopende gebieden. VII. Waterbergingszoekgebieden behoud van de mogelijkheid om het gebied te inunderen en het behoud van overwegende grondgebruik in deze van nature onderlopende gebieden. 5

7 VIII. Oppervlaktewaterbeschermingsgebieden grondwater op eenvoudige wijze (zonder ingrijpende en kostbare zuivering) gebruiken voor de bereiding van drinkwater IX. Zwemwater een goede waterkwaliteit. X. Beroepsscheepvaart Niet van toepassing bij Waterschap Veluwe Er kan ook sprake zijn van een dubbelfunctie. De abstracte doelstellingen worden concreet vertaald in Stroomgebieds Uitwerkings Plannen (SUP en), gemeentelijke Waterplannen en Beheers- en OnderhoudsPlannen. Wat betekent de zorgplicht voor handelingen en werken bij B-wateren en C-wateren? Gedragingen mogen geen verslechtering ten aanzien van het waterbergend vermogen van het oppervlaktewater en/of de ecologie tot gevolg hebben. (standstill beginsel zoals vastgelegd in de Kaderrichtlijn water). B-wateren en C-wateren dienen voortdurend in een geschikte toestand te verkeren voor de waterhuishouding (indien van toepassing, overeenkomstig de legger). Een toestand is geschikt als er geen opstuwing plaatsvindt en het peil niet onaanvaardbaar wijzigt. Met de toestand wordt vooral bedoeld de begroeiing in het water zelf en op de taluds, de hoeveelheid slib en de staat van de taluds (taluds mogen niet inzakken of ingetrapt zijn). Gedragingen mogen niet het bereiken van, dan wel het blijven voldoen aan de doelstellingen behorende bij de functie die aan het water of het gebied is toegekend, frustreren. De informatie inzake de functietoekenning door de provincie in het Waterhuishoudingsplan danwel de concrete vertaling daarvan in bovengenoemde plannen kan worden opgevraagd bij het waterschap danwel worden geraadpleegd op onze website Een eventuele schade, die ontstaat als gevolg van gedragingen, is voor de veroorzaker. Bij twijfel of een handeling of gedraging in strijdt is met de doelstellingen raad het waterschap aan contact op te nemen met het waterschap. 2.2 leidingen met een overdruk van 10 bar of meer Betreft ontheffing van keurartikel 9.1k.2. Het is verboden nabij wateren leidingen, tanks, drukvaten of andere werken met een overdruk van 10 bar of meer te leggen, op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen 6

8 Toepassingsgebied B-wateren inclusief 5 meter vanuit de insteek. Doel Doel van de bepalingen in de keur ten aanzien van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer is de instandhouding van het water (= inclusief kade). Leidingen kunnen zowel parallel als kruisend ten opzichte van een water worden gelegd. Daarnaast kan de kruising ten opzichte van het water plaatsvinden aan of over kunstwerken of onder het water door. Hieronder wordt in een algemeen deel aangegeven welke ontheffingscriteria gelden voor alle bovengenoemde situaties en in afzonderlijke gedeelten de voor elke situatie specifieke criteria. Algemeen Bovengronds Bovengrondse leidingen, dit betreffen leidingen in de nabijheid van het water, zijn kwetsbaar. De aanwezigheid van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer in de nabijheid van wateren is derhalve niet gewenst. Voor het leggen/aanbrengen of vernieuwen van dergelijke leidingen binnen de keurzone tot een hoogte van 5 m verleent het waterschap geen ontheffing. Door een kunstwerk leggen van leidingen Het leggen van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer door een kunstwerk kan zowel parallel aan het water als kruisend ten opzichte van het water plaatsvinden. Dit brengt de volgende risico s met zich mee: - verstopping van het kunstwerk als gevolg van drijvend vuil dat blijft steken achter de leidingen. - leidingen zijn moeilijk toegankelijk wanneer er problemen zijn met de leidingen. Voor het door een kunstwerk leggen van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer verleent het waterschap geen ontheffing, tenzij het een brug betreft die onderdeel is van een openbare weg en er speciale voorzieningen worden getroffen. leidingen, parallel ten opzichte van het water leidingen met een overdruk van 10 bar of meer dienen 1 meter buiten het theoretisch profiel van het water te worden gelegd.. Hierdoor wordt het risico op instabiliteit van de taluds als gevolg van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van de leidingen sterk beperkt. 7

9 leidingen, kruisend ten opzichte van het water, aan of over kunstwerken Bruggen leidingen met een overdruk van 10 bar of meer die aan de onderzijde van de brug worden bevestigd dienen zich minimaal even hoog als de insteek van het water te bevinden. Duikers Bij het kruisen van een water kunnen leidingen met een overdruk van 10 bar of meer over de duiker heen of er onderdoor worden gelegd. Wanneer de leidingen onder de duiker door worden geleid, zijn dezelfde eisen van toepassing als wanneer deze onder de waterbodem worden gelegd. (zie hieronder). Om het onderhoud aan en/of vervanging van een duiker op de juiste wijze te kunnen uitvoeren dient zich bij het leggen over de duiker, op de duiker minimaal 0,50 meter gronddek tussen duiker en leiding te bevinden. Overige kunstwerken Als gevolg van de specifieke functie voor de waterhuishouding van de overige kunstwerken (stuwen, gemalen, sluizen) kan ander (mede)gebruik niet worden toegestaan. Ook vormt de aanwezigheid van leidingen in veel gevallen een ernstige belemmering voor het onderhoud aan de kunstwerken. Het waterschap verleent geen ontheffing voor bevestiging van leidingen, die een water kruisen, aan overige kunstwerken. Water ingericht als berging leidingen met overdruk van 10 bar in bergingsgebieden zijn in principe onacceptabel vanwege: - verminderde bergingscapaciteit. - toename of bemoeilijking van onderhoud van de berging. - beperking van de snelheid waarmee de berging zich kan vullen/legen. - in geval van daadwerkelijke ingebruikname als berging kans op ( grote ) schade van leidingen. Het waterschap verleent uitsluitend ontheffing indien de bergingscapaciteit, die is vastgelegd in het waterschapsbesluit tot inrichting van een locatie tot waterberging of retentie, blijft bestaan. Een eventuele schade aan de leidingen die als gevolg van daadwerkelijke ingebruikname ontstaat is voor de eigenaar/gebruiker en leidingen. Leidingen, kruisend ten opzichte van het water; onder het water door Om beschadigingen, tijdens onderhoudswerkzaamheden of profielvergroting van het water, te voorkomen dienen leidingen tenminste 1 meter buiten het theoretisch profiel van het water te worden gelegd. 8

10 Voorschriften Bij het verlenen van een ontheffing stelt het waterschap voorschriften aan de uitvoering. Het betreffen o.a. voorschriften voor: - toe te passen materialen - opzetten van taluds om erosie en inspoeling van de grond tegen te gaan. - uitvoering in de droge of de natte, bij voorkeur gestuurde boring - over, langs of onder wateren - beschoeiing in de teen of herstel van de beschoeiing - dekking op de duiker - afstand tot theoretisch profiel 2.3 Tanks en drukvaten Betreft ontheffing van keurartikel 9.1k.2: Het is verboden nabij wateren leidingen, tanks, drukvaten of andere werken met een overdruk van 10 bar of meer te leggen, op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen Toepassingsgebied B-wateren inclusief 5 meter vanuit de insteek. (artikel 9.1k.2) Doel Doel van de bepalingen in de keur ten aanzien van tanks en drukvaten met een overdruk van 10 bar of meer is het voorkomen van belemmeringen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en negatieve gevolgen voor de waterbeheersing als gevolg van explosie. Bovengronds Voor bovengrondse tanks en/of drukvaten met een overdruk van 10 bar of meer binnen de keurzone verleent het waterschap ontheffing. Ondergronds Voor ondergrondse tanks en/of drukvaten met een overdruk van 10 bar of meer binnen de keurzone verleent het waterschap ontheffing, mits deze één meter buiten het theoretisch profiel en onder maaiveld wordt geplaatst. Water ingericht als retentie of berging Tanks en drukvaten, met een overdruk van 10 bar of meer, in retentie- en bergingsgebieden zijn in principe onacceptabel vanwege: - verminderde bergingscapaciteit. - toename of bemoeilijking van onderhoud van de retentie/berging. - beperking van de snelheid waarmee de retentie/berging zich kan vullen/legen - in geval van daadwerkelijke ingebruikname als retentie of berging kans op ( grote ) schade aan tanks en drukvaten. 9

11 - in geval van daadwerkelijke ingebruikname als retentie of berging kans op gevolgschade als gevolg van ronddrijvende objecten. Het waterschap verleent uitsluitend ontheffing indien de bergings- of retentiecapaciteit, die is vastgelegd in het waterschapsbesluit tot inrichting van een locatie tot waterberging of retentie, blijft bestaan. Een eventuele schade aan de tanks en drukvaten of directe omgeving die als gevolg van daadwerkelijke ingebruikname ontstaat is voor de eigenaar/gebruiker van de tanks en drukvaten. Voorschriften Bij het verlenen van een ontheffing stelt het waterschap voorschriften aan de uitvoering. Het betreffen o.a. voorschriften voor: - toe te passen materialen - opzetten van taluds om erosie en inspoeling van de grond tegen te gaan - uitvoering in de droge of de natte - waarborgen van de stabiliteit 2.4 Oeverbescherming (o.a. beschoeiing, betuining en damwand) Betreft ontheffing van keurartikel 9.1b Het is verboden de richting, vorm, afmeting of constructie van wateren te veranderen Toepassingsgebied alle wateren niet zijnde A water Doel Doel van de bepaling in de keur ten aanzien van oeverbescherming is voorkoming van stremming/opstuwing in de waterhuishouding en de aantasting van de functie van het water. Vervanging van oeverbescherming Wanneer bestaande oeverbescherming wordt vervangen, mag dit geen (verdere) verslechtering van de bestaande situatie tot gevolg hebben. Wanneer de oeverbescherming op de oorspronkelijke plaats wordt gezet en uit exact dezelfde afmetingen en materiaal bestaat, kunnen een aantal stappen uit de beslisboom worden overgeslagen. Invloed op doorstroomprofiel Als gevolg van plaatsing van oeverbeschermin in een water kan het doorstroomprofiel verkleind worden. Hierdoor wordt de natte oppervlakte verkleind. Uit berekeningen blijkt dat bij een constant debiet de stroomsnelheid evenredig toeneemt met de verkleining van de natte oppervlakte. Het plaatsen van oeverbescherming kan grotere stroomsnelheden tot gevolg hebben. Grote stroomsnelheden kunnen erosie van de waterbodem en nadelige effecten op het waterleven tot gevolg hebben. Naast toename van de stroomsnelheid kan het plaatsen van oeverbescherming ook een vermindering van de 10

12 bergingscapaciteit tot gevolg hebben. Het waterschap verleent geen ontheffing indien door oeverbescherming het doorstroomprofiel wordt verkleind. Functie water Indien de oeverbescherming wordt geplaatst in een water of een gebied waaraan bijzondere natuurwaarden of ecologische waarden zijn toegekend dient de oeverbescherming natuurvriendelijk te worden ingericht conform de eisen zoals gesteld aan natuurvriendelijke oevers in de CUR-uitgavereeks Natuurvriendelijke oevers Voorschriften Bij het verlenen van een ontheffing stelt het waterschap voorschriften aan de uitvoering Het betreffen o.a. voorschriften voor: - toe te passen materialen - opzetten van taluds om erosie en inspoeling van de grond tegen te gaan - uitvoering in de droge of de natte - afwerking 2.5 Dempen van wateren Betreft ontheffing van keurartikel en 9.1d. Het is verboden wateren geheel of gedeeltelijk te dempen Doel Doel van de bepalingen in de keur ten aanzien van dempen van wateren is inzicht en invloed te hebben en te houden op de waterhuishoudkundige situatie in het gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de drietrapsstrategie (vasthouden bergen - afvoeren) uit het advies van de Commissie Waterbeheer voor de 21 e eeuw Voor het dempen van B-wateren verleent het waterschap geen ontheffing, tenzij de functie op adequate wijze wordt gecompenseerd. Voor het dempen van C-wateren verleent het waterschap geen ontheffing, tenzij de functie wordt gecompenseerd. 11

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER

BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER VOOR BRABANTBREDE UNIFORME KEUR V 1.0 Vastgesteld Dagelijks bestuur 3 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING BELEIDSREGELS... 3 BELEID OPPERVLAKTEWATER...

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 maart 2017, ingekomen op 30 maart 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 maart 2017, ingekomen op 30 maart 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 17UTP00913 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater. Nummer: 17UTP01699 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3.1 Inleiding Wateren worden onderverdeeld in drie categorieën:

Nadere informatie

Bekendmaking Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta

Bekendmaking Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Brabantse Delta. Nr. 1493 26 februari 2015 Bekendmaking Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta Het dagelijks

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting ALS

Nadere informatie

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit. Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 31 mei 2016 OLO-2376379 WBD16-01599 ** ** de heer B. Kuijpers 076 564 18 18

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats op de locatie Prinses Beatrixstraat 23 in Bunnik Datum 2 juni 2017 Zaaknummer 12643 Poldermolen

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 januari 2017, ingekomen op 31 januari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19428.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 januari 2017, ingekomen op 31 januari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19428. Zaaknr. : 16.ZK19428 Kenmerk : 17UT000332 Barcode : *17UT000332* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg

bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg Vergunninghouder Datum 9 juni 2017 Casecode W-17.01294 Kenmerk 17.088844 Watervergunning bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg OLO kenmerk 2995453

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 30 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Bode Project-

Nadere informatie

voor het plaatsen van beschoeiing buiten de initiële oeverlijn en het daarmee dempen van maximaal 3,5 m2 oppervlaktewater

voor het plaatsen van beschoeiing buiten de initiële oeverlijn en het daarmee dempen van maximaal 3,5 m2 oppervlaktewater Vergunninghouder Ella Fitzgeraldstraat 14 in Amsterdam Datum 19 juni 2017 Casecode W-17.01128 Kenmerk 17.091801 Watervergunning voor het plaatsen van beschoeiing buiten de initiële oeverlijn en het daarmee

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Watervergunning Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Datum 17 mei 2017 Zaaknummer 12440 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht?

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht? FAQ s 1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? Nee, Rijnland geeft vertrouwen en ruimte waar dat kan en stelt voorwaarden waar dat moet. Iedereen heeft minimaal de verplichting om zorgvuldig

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

*16UTP03396* de heer B. Kuijpers mei 2016

*16UTP03396* de heer B. Kuijpers mei 2016 De heer M.A.D.B. Meijer Hoeveneind 70 4847 NG TETERINGEN Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 13 april 2016 WBD16-01103

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

De aanvraag is namens de Gemeente Vlagtwedde ingediend door Royal Haskoning DHV BV te Groningen.

De aanvraag is namens de Gemeente Vlagtwedde ingediend door Royal Haskoning DHV BV te Groningen. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 5 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA te SELLINGEN

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 april 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Civil Support

Nadere informatie

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit. Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 februari 2017 WBD17-00389 17UTP00627 *17UTP00627* 17 maart 2017 Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 1. Inleiding De gemeente Druten verleent jaarlijks veel omgevingsvergunningen. Verreweg het grootste deel van die

Nadere informatie

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding 5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding Onder graven van oppervlaktewater verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor de hoeveelheid water toemt. Voorbeelden van het graven van water zijn: verbreden

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z4754 Datum: 29 mei zaaknr Z4754 doc.nr D / D34848

WATERVERGUNNING. Zaaknummer: 2017-Z4754 Datum: 29 mei zaaknr Z4754 doc.nr D / D34848 WATERVERGUNNING Voor het tijdelijk bouwen en tijdelijk behouden van een houten oversteek constructie in de Geul en het houden van de Cavemanrun op 25 juni 2017 te Valkenburg aan de Geul Zaaknummer: 2017-Z4754

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland Woensdag 26 januari 2011, aflevering 4 Uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland Pagina 1 van 5 Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Gemeente Vlist. De heer R. Huizinga Postbus AB STOLWIJK. Ontv. bev. ir. E.J. van der Werf. Uw kenmerk

Gemeente Vlist. De heer R. Huizinga Postbus AB STOLWIJK. Ontv. bev. ir. E.J. van der Werf. Uw kenmerk HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN Datum» droge voeten» i :hoon woter Gemeente Vlist DOC. TLVfliM ZK Kop» aan ' n 9 e -. 9 JUL 2013 komen Secr 8 juli 2013 Bgm B&W Raad Griffie Staf Control FO WZ

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Beleidsregel 2. Beschermingszone

Beleidsregel 2. Beschermingszone Beleidsregel 2 1 Inleiding Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Via vergunningverlening en handhaving stelt Rijnland eisen aan

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte. Het verlengen van een snelfietspad ter hoogte van de Oostzanerdijk 180 in Amsterdam

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte. Het verlengen van een snelfietspad ter hoogte van de Oostzanerdijk 180 in Amsterdam Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte Datum 18 januari 2017 Kenmerk 16.170742/W-16.03034 Wijzigingsbesluit Het verlengen van een snelfietspad ter hoogte van de Oostzanerdijk 180 in Amsterdam Uw

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: Z Datum vergunning: 28 augustus 2015

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: Z Datum vergunning: 28 augustus 2015 WATERVERGUNNING Het maken, hebben en behouden van een tijdelijk tuinhuis in de beschermingszone van de waterkering in het dijkvak Arcen in de gemeente Venlo. Nummer vergunning: Z2015-1920 Datum vergunning:

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied. datum 6-3-2015 dossiercode 20150306-9-10557 Uitgangspuntennotitie WSRL U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale watertoetsprocedure.

Nadere informatie

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang.

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang. Toelichting Algemene toelichting Inleiding Artikel 7.14 van de Waterwet bevat een algemene regeling die voorziet in de vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 februari 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Evides Waterbedrijf

Nadere informatie

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria.

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria. 5.16 Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.4:Het is verboden zonder watervergunning

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN,

Nadere informatie

1. Aanhef. 2. Aanvraag

1. Aanhef. 2. Aanvraag 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 juni 2014 een aanvraag ontvangen van de heer A.K. Hartman te Zeerijp om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet

Nadere informatie

ONTWERP LEGGERBESLUIT

ONTWERP LEGGERBESLUIT Ontwerp Leggerbesl uit de Leistert 20 mei 2016 Nee Ontwerp Leggerbesluit de Leistert ARCHIEF *2016-004-054476* i.a.a. PaVH/GABO/2016-004-054476 megu, huva Zaaknummer: Z2016-1204 ONTWERP LEGGERBESLUIT behorende

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 3 Groen 3 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 5 Leiding

Nadere informatie

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Definitief legger besl uit Z2016-0273 22 j uni 2016 J a BESLUIT LEGGERWIJZIGING De leggerwijziging heeft betrekking op: 1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Uitvoeringsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor handelingen in het watersysteem

Uitvoeringsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor handelingen in het watersysteem Achtergronddocument 1 Uitvoeringsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor handelingen in het watersysteem Concept-leesversie ten behoeve van de consultatie van

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Waterschapsblad. 24 mei 2013 Uitgave nummer 33. Het Waterschapsblad is een officiële uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschapsblad. 24 mei 2013 Uitgave nummer 33. Het Waterschapsblad is een officiële uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe Waterschapsblad Het Waterschapsblad is een officiële uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe 24 mei 2013 Uitgave nummer 33 Waterschap Vallei en Veluwe publiceert officiële bekendmakingen digitaal via dit

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011,

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011, Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel

Nadere informatie

5.18. Grondwateronttrekkingen. Kader

5.18. Grondwateronttrekkingen. Kader 5.18. Grondwateronttrekkingen Kader Inleiding In de Waterwet (art 6.5.b) is aangegeven dat het waterschap het bevoegd gezag is voor het onttrekken en infiltreren van grondwater. Uitzondering vormt een

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 14 december 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Sweco Nederland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: Z2015-3179 Datum vergunning: 26 november 2015

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: Z2015-3179 Datum vergunning: 26 november 2015 Watervergunning betr eden Tungelroys e Beek oplei ding N atuurgids IVN - Z 2015-3179 20 november 2015 N ee Watervergunning betreden Tungelroyse Beek opleiding ARCHIEF *2015-004-027541* i.a.a. PaVH/JABR/2015-004-027541

Nadere informatie

voor het plaatsen van een bouwsteiger aan de zuidgevel van het Scheepvaartmuseum

voor het plaatsen van een bouwsteiger aan de zuidgevel van het Scheepvaartmuseum Koninklijke Woudenberg Kattenburgerplein 1 in Amsterdam Datum 13 september 2016 Casecode W-16.01961 Kenmerk 16.080958 Watervergunning voor het plaatsen van een bouwsteiger aan de zuidgevel van het Scheepvaartmuseum

Nadere informatie

primaire, secundaire en tertiaire watergangen.

primaire, secundaire en tertiaire watergangen. WATERTOETS Beleidskader Het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, het waterschap HDSR en de gemeente Utrecht is gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen

Nadere informatie

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond.

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 27 augustus 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC te

Nadere informatie

Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland

Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271434_1 9 februari 2016 Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van beleidsregels

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 oktober 2016, nr. 868959/868964, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017 Gedeputeerde

Nadere informatie