B-wateren en C-wateren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B-wateren en C-wateren"

Transcriptie

1 Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) [E] [I] B-wateren en C-wateren beleidsregels Datum maart 2005 Opgemaakt door werkgroep Keur

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 De beleidsregels Zorgplicht leidingen met een overdruk van 10 bar of meer Tanks en drukvaten Oeverbescherming (o.a. beschoeiing, betuining en damwand) Dempen van wateren 11

3 1 Inleiding De Keur oppervlaktewateren van Waterschap Veluwe (de keur) en de wijziging van de keur d.d. 6 december 2004 is sinds 26 februari 2005 in zijn geheel van kracht. Deze keur bevat gebods- en verbodsbepalingen ter bescherming van de waterhuishoudkundige functie van wateren in het beheersgebied van Waterschap Veluwe. Artikel 8 van de keur verplicht een ieder die door zijn of door in zijn opdracht verrichte of nog te verrichten gedragingen afbreuk doet aan de doelstellingen behorend bij de functie die aan het water is toegekend alle maatregelen te nemen, die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, ten einde die afbreuk te voorkomen, dan wel indien daarvan reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een ieder kan hierop door het waterschap worden aangesproken. Artikel 14 van de keur geeft aan dat het bestuur van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepalingen ontheffing kan verlenen. Aan deze ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden ter bescherming van de belangen verbonden aan het voldoen aan de doelstellingen behorend bij de waterhuishoudkundige functie van die wateren. Het laatste kan mede strekken ter bescherming van de aan de waterhuishoudkundige functie verbonden andere belangen, indien en voorzover daarin niet is voorzien door een andere wettelijke regeling. Waarom beleidsregels? Artikel 8 en 14 van de keur (en de Wet op de waterhuishouding) laat beslissingsruimte open voor het bestuur. Door het recht 1 wordt aan het gebruik van deze beslissingsruimte de eis gesteld dat gehandeld wordt volgens een vaste lijn (consistent beleid). Door het schriftelijk vastleggen van de criteria, die worden gehanteerd bij de toepassing van de bevoegdheid om beslissingsruimte in te vullen wordt: - de consistentie van beleid vergroot. - voor het bestuur het risico verkleind dat inconsistenties ontstaan en blijken. - de kans gereduceerd dat een door het bestuur gewenst besluit in rechte niet overeind kan blijven vanwege een gebrek aan consistentie. - het voor het bestuur eenvoudiger om voor belanghebbenden zichtbaar te maken dat een voorgenomen besluit steunt op een weloverwogen beleid. De kans op conflicten over dit besluit zal daardoor afnemen - voor de burger van tevoren duidelijk welke beslissing in een bepaalde situatie mag worden verwacht. Wat is een beleidsregel? In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een titel(4.3) opgenomen inzake beleidsregels. 1 wet- en regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en jurisprudentie 2

4 In artikel 1:3 Awb is de volgende definitie van een beleidsregel opgenomen: Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift 2, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Een beleidsregel wordt vastgesteld bij schriftelijk besluit, van een bestuursorgaan. Een beleidsregel kan geen nieuwe bevoegdheden ten opzichte van derden scheppen, maar heeft betrekking op de wijze waarop een bestaande bevoegdheid zal worden uitgeoefend. Beleidsregels dienen als toetsingskader voor het nemen van besluiten tot het verlenen van ontheffingen/vergunningen en de daaraan te verbinden voorschriften en de handhaving. Voor de motivering van een besluit kan volstaan worden met een verwijzing naar een bekend gemaakte beleidsregel. Afwijking van een beleidsregel is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden zijn die situaties waarbij handelen conform de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn in verhouding tot het doel van de beleidsregel. Aan deze beleidsregels zullen alle besluiten tot het verlenen van ontheffing/vergunning en besluiten in het kader van de handhaving moeten worden getoetst. Ontheffing Om de stappen van toetsing inzichtelijk te maken is voor elk behandelde activiteit een beslisboom bijgevoegd als bijlage. Voorafgaande aan deze toetsing zal altijd moeten worden bekeken of er andere belanghebbenden zijn. De belangen van de eventuele derdebelanghebbende(n) zullen moeten worden meegewogen. Afhandeling van aanvragen zullen sneller kunnen geschieden indien de aanvrager reeds schriftelijk instemming heeft van de derde belanghebbende. Op de diverse werkzaamheden/activiteiten kan ook andere wetgeving van toepassing zijn, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren en r.oregelgeving. De navolgende onderwerpen zullen bij de toetsing van ontheffingaanvragen en/of bij handhaving worden betrokken. Reeds vastgestelde plannen 2 een algemeen verbindend voorschrift berust op een bevoegdheid tot het geven van bevoegdheids- of gedragsregels, terwijl beleidsregels slechts nadere bepalingen geven voor het gebruik van bestaande bestuursbevoegdheden. 3

5 Wanneer voor/tijdens de ontheffingaanvraag plannen door het waterschap of derden bijv. een Landinrichtingcommissie zijn vastgesteld op basis waarvan het profiel van het water wordt gewijzigd dient hierop te worden geanticipeerd. Dit om inefficiënt werken te voorkomen. Indien geen rekening wordt gehouden met de vastgestelde plannen verleent het waterschap geen ontheffing. Functie water Indien de activiteit plaatsvindt in of in de nabijheid van een water waaraan bijzondere waarden zijn toegekend of van water gelegen in een gebied waaraan bijzondere waarden zijn toegekend door het Rijk c.q. Provincie c.q. het waterschap, verleent het waterschap ontheffing indien voldaan wordt aan de aanvullende eisen zoals gesteld in de uitwerkingsplannen/besluiten van het waterbeheersplan. Is er geen uitwerkingsplan voor het desbetreffende water vastgesteld dan toetst het waterschap of niet in strijd wordt gehandeld met de doelstellingen zoals opgenomen bij de functie toekenning in het Waterhuishoudingsplan Gelderland. 4

6 2 De beleidsregels In dit hoofdstuk worden de diverse werkzaamheden/activiteiten van derden in en nabij B- wateren en C-wateren beschreven en wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de in de keur aangegeven beslissingsvrijheid. Begonnen wordt met de in de keur opgenomen zorgplicht 2.1 Zorgplicht De zorgplicht strekt zich uit tot en met de aan de waterhuishoudkundige doelstellingen voor wateren verbonden belangen van milieu, ruimtelijke ordening, natuur, cultuurhistorie en landschap. In het Waterhuishoudingsplan is opgenomen dat in het Gelderse waterbeleid een basisniveau geldt om tenminste de algemeen voorkomende planten en dieren voldoende levenskansen te bieden en te voorzien in water dat geschikt is voor de meeste functies. Met het basisniveau worden bijvoorbeeld bijzondere natuurwaarden niet bereikt. Daarom kent het Waterhuishoudingsplan ook beleid voor functies, dat afhankelijk is van het grondgebruik op een bepaalde plek. De volgende functies zijn opgenomen in het provinciaal Waterhuishoudingsplan met de bijbehorende doelstellingen. I. Hoofdfunctie Landbouw, grond- en oppervlaktewaterpeilen afgestemd op de functie, beschikbaarheid van gronden oppervlaktewater voor beregeningen, inrichting en beheer gericht op slootvegetatie en in veenweidegebieden wordt het grondwaterpeil niet verlaagd t.o.v. het maaiveld. II. Natte landnatuur (incl. natte EVZ en weidevogelgebied) grondwaterstand voldoende hoog voor natte parels, weidevogelgebieden en de natte EVZ. Hier geldt minimaal het stand-still beginsel voor grondwater. III. Waternatuur (incl. Hen- en SED-wateren) hogere eisen voor kwaliteit, stroming (variatie) en morfologie (structuur). Dit houdt in het minimaliseren van de nadelige invloed van de mens. IV. Hydrologische beschermingszones, bescherming van Hen-wateren (vooral natte parels) en de daar naar toestromende wateren. Het gaat hierbij om peilbeheer (grond- en oppervlaktewater), waterkwaliteit en grondwateronttrekkingen. V. Stedelijk gebied geen grond- en oppervlaktewateroverlast,geen overige wateroverlast veroorzaken (waterneutraal), ontwikkeling van natuur, geen zettingen en geen instroming van oppervlaktewater naar riolering. VI. Waterbergingsgebieden behoud van het overwegende grondgebruik, inunderen bij extreme omstandigheden en het voorkomen van schade in deze van nature onderlopende gebieden. VII. Waterbergingszoekgebieden behoud van de mogelijkheid om het gebied te inunderen en het behoud van overwegende grondgebruik in deze van nature onderlopende gebieden. 5

7 VIII. Oppervlaktewaterbeschermingsgebieden grondwater op eenvoudige wijze (zonder ingrijpende en kostbare zuivering) gebruiken voor de bereiding van drinkwater IX. Zwemwater een goede waterkwaliteit. X. Beroepsscheepvaart Niet van toepassing bij Waterschap Veluwe Er kan ook sprake zijn van een dubbelfunctie. De abstracte doelstellingen worden concreet vertaald in Stroomgebieds Uitwerkings Plannen (SUP en), gemeentelijke Waterplannen en Beheers- en OnderhoudsPlannen. Wat betekent de zorgplicht voor handelingen en werken bij B-wateren en C-wateren? Gedragingen mogen geen verslechtering ten aanzien van het waterbergend vermogen van het oppervlaktewater en/of de ecologie tot gevolg hebben. (standstill beginsel zoals vastgelegd in de Kaderrichtlijn water). B-wateren en C-wateren dienen voortdurend in een geschikte toestand te verkeren voor de waterhuishouding (indien van toepassing, overeenkomstig de legger). Een toestand is geschikt als er geen opstuwing plaatsvindt en het peil niet onaanvaardbaar wijzigt. Met de toestand wordt vooral bedoeld de begroeiing in het water zelf en op de taluds, de hoeveelheid slib en de staat van de taluds (taluds mogen niet inzakken of ingetrapt zijn). Gedragingen mogen niet het bereiken van, dan wel het blijven voldoen aan de doelstellingen behorende bij de functie die aan het water of het gebied is toegekend, frustreren. De informatie inzake de functietoekenning door de provincie in het Waterhuishoudingsplan danwel de concrete vertaling daarvan in bovengenoemde plannen kan worden opgevraagd bij het waterschap danwel worden geraadpleegd op onze website Een eventuele schade, die ontstaat als gevolg van gedragingen, is voor de veroorzaker. Bij twijfel of een handeling of gedraging in strijdt is met de doelstellingen raad het waterschap aan contact op te nemen met het waterschap. 2.2 leidingen met een overdruk van 10 bar of meer Betreft ontheffing van keurartikel 9.1k.2. Het is verboden nabij wateren leidingen, tanks, drukvaten of andere werken met een overdruk van 10 bar of meer te leggen, op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen 6

8 Toepassingsgebied B-wateren inclusief 5 meter vanuit de insteek. Doel Doel van de bepalingen in de keur ten aanzien van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer is de instandhouding van het water (= inclusief kade). Leidingen kunnen zowel parallel als kruisend ten opzichte van een water worden gelegd. Daarnaast kan de kruising ten opzichte van het water plaatsvinden aan of over kunstwerken of onder het water door. Hieronder wordt in een algemeen deel aangegeven welke ontheffingscriteria gelden voor alle bovengenoemde situaties en in afzonderlijke gedeelten de voor elke situatie specifieke criteria. Algemeen Bovengronds Bovengrondse leidingen, dit betreffen leidingen in de nabijheid van het water, zijn kwetsbaar. De aanwezigheid van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer in de nabijheid van wateren is derhalve niet gewenst. Voor het leggen/aanbrengen of vernieuwen van dergelijke leidingen binnen de keurzone tot een hoogte van 5 m verleent het waterschap geen ontheffing. Door een kunstwerk leggen van leidingen Het leggen van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer door een kunstwerk kan zowel parallel aan het water als kruisend ten opzichte van het water plaatsvinden. Dit brengt de volgende risico s met zich mee: - verstopping van het kunstwerk als gevolg van drijvend vuil dat blijft steken achter de leidingen. - leidingen zijn moeilijk toegankelijk wanneer er problemen zijn met de leidingen. Voor het door een kunstwerk leggen van leidingen met een overdruk van 10 bar of meer verleent het waterschap geen ontheffing, tenzij het een brug betreft die onderdeel is van een openbare weg en er speciale voorzieningen worden getroffen. leidingen, parallel ten opzichte van het water leidingen met een overdruk van 10 bar of meer dienen 1 meter buiten het theoretisch profiel van het water te worden gelegd.. Hierdoor wordt het risico op instabiliteit van de taluds als gevolg van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van de leidingen sterk beperkt. 7

9 leidingen, kruisend ten opzichte van het water, aan of over kunstwerken Bruggen leidingen met een overdruk van 10 bar of meer die aan de onderzijde van de brug worden bevestigd dienen zich minimaal even hoog als de insteek van het water te bevinden. Duikers Bij het kruisen van een water kunnen leidingen met een overdruk van 10 bar of meer over de duiker heen of er onderdoor worden gelegd. Wanneer de leidingen onder de duiker door worden geleid, zijn dezelfde eisen van toepassing als wanneer deze onder de waterbodem worden gelegd. (zie hieronder). Om het onderhoud aan en/of vervanging van een duiker op de juiste wijze te kunnen uitvoeren dient zich bij het leggen over de duiker, op de duiker minimaal 0,50 meter gronddek tussen duiker en leiding te bevinden. Overige kunstwerken Als gevolg van de specifieke functie voor de waterhuishouding van de overige kunstwerken (stuwen, gemalen, sluizen) kan ander (mede)gebruik niet worden toegestaan. Ook vormt de aanwezigheid van leidingen in veel gevallen een ernstige belemmering voor het onderhoud aan de kunstwerken. Het waterschap verleent geen ontheffing voor bevestiging van leidingen, die een water kruisen, aan overige kunstwerken. Water ingericht als berging leidingen met overdruk van 10 bar in bergingsgebieden zijn in principe onacceptabel vanwege: - verminderde bergingscapaciteit. - toename of bemoeilijking van onderhoud van de berging. - beperking van de snelheid waarmee de berging zich kan vullen/legen. - in geval van daadwerkelijke ingebruikname als berging kans op ( grote ) schade van leidingen. Het waterschap verleent uitsluitend ontheffing indien de bergingscapaciteit, die is vastgelegd in het waterschapsbesluit tot inrichting van een locatie tot waterberging of retentie, blijft bestaan. Een eventuele schade aan de leidingen die als gevolg van daadwerkelijke ingebruikname ontstaat is voor de eigenaar/gebruiker en leidingen. Leidingen, kruisend ten opzichte van het water; onder het water door Om beschadigingen, tijdens onderhoudswerkzaamheden of profielvergroting van het water, te voorkomen dienen leidingen tenminste 1 meter buiten het theoretisch profiel van het water te worden gelegd. 8

10 Voorschriften Bij het verlenen van een ontheffing stelt het waterschap voorschriften aan de uitvoering. Het betreffen o.a. voorschriften voor: - toe te passen materialen - opzetten van taluds om erosie en inspoeling van de grond tegen te gaan. - uitvoering in de droge of de natte, bij voorkeur gestuurde boring - over, langs of onder wateren - beschoeiing in de teen of herstel van de beschoeiing - dekking op de duiker - afstand tot theoretisch profiel 2.3 Tanks en drukvaten Betreft ontheffing van keurartikel 9.1k.2: Het is verboden nabij wateren leidingen, tanks, drukvaten of andere werken met een overdruk van 10 bar of meer te leggen, op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen Toepassingsgebied B-wateren inclusief 5 meter vanuit de insteek. (artikel 9.1k.2) Doel Doel van de bepalingen in de keur ten aanzien van tanks en drukvaten met een overdruk van 10 bar of meer is het voorkomen van belemmeringen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en negatieve gevolgen voor de waterbeheersing als gevolg van explosie. Bovengronds Voor bovengrondse tanks en/of drukvaten met een overdruk van 10 bar of meer binnen de keurzone verleent het waterschap ontheffing. Ondergronds Voor ondergrondse tanks en/of drukvaten met een overdruk van 10 bar of meer binnen de keurzone verleent het waterschap ontheffing, mits deze één meter buiten het theoretisch profiel en onder maaiveld wordt geplaatst. Water ingericht als retentie of berging Tanks en drukvaten, met een overdruk van 10 bar of meer, in retentie- en bergingsgebieden zijn in principe onacceptabel vanwege: - verminderde bergingscapaciteit. - toename of bemoeilijking van onderhoud van de retentie/berging. - beperking van de snelheid waarmee de retentie/berging zich kan vullen/legen - in geval van daadwerkelijke ingebruikname als retentie of berging kans op ( grote ) schade aan tanks en drukvaten. 9

11 - in geval van daadwerkelijke ingebruikname als retentie of berging kans op gevolgschade als gevolg van ronddrijvende objecten. Het waterschap verleent uitsluitend ontheffing indien de bergings- of retentiecapaciteit, die is vastgelegd in het waterschapsbesluit tot inrichting van een locatie tot waterberging of retentie, blijft bestaan. Een eventuele schade aan de tanks en drukvaten of directe omgeving die als gevolg van daadwerkelijke ingebruikname ontstaat is voor de eigenaar/gebruiker van de tanks en drukvaten. Voorschriften Bij het verlenen van een ontheffing stelt het waterschap voorschriften aan de uitvoering. Het betreffen o.a. voorschriften voor: - toe te passen materialen - opzetten van taluds om erosie en inspoeling van de grond tegen te gaan - uitvoering in de droge of de natte - waarborgen van de stabiliteit 2.4 Oeverbescherming (o.a. beschoeiing, betuining en damwand) Betreft ontheffing van keurartikel 9.1b Het is verboden de richting, vorm, afmeting of constructie van wateren te veranderen Toepassingsgebied alle wateren niet zijnde A water Doel Doel van de bepaling in de keur ten aanzien van oeverbescherming is voorkoming van stremming/opstuwing in de waterhuishouding en de aantasting van de functie van het water. Vervanging van oeverbescherming Wanneer bestaande oeverbescherming wordt vervangen, mag dit geen (verdere) verslechtering van de bestaande situatie tot gevolg hebben. Wanneer de oeverbescherming op de oorspronkelijke plaats wordt gezet en uit exact dezelfde afmetingen en materiaal bestaat, kunnen een aantal stappen uit de beslisboom worden overgeslagen. Invloed op doorstroomprofiel Als gevolg van plaatsing van oeverbeschermin in een water kan het doorstroomprofiel verkleind worden. Hierdoor wordt de natte oppervlakte verkleind. Uit berekeningen blijkt dat bij een constant debiet de stroomsnelheid evenredig toeneemt met de verkleining van de natte oppervlakte. Het plaatsen van oeverbescherming kan grotere stroomsnelheden tot gevolg hebben. Grote stroomsnelheden kunnen erosie van de waterbodem en nadelige effecten op het waterleven tot gevolg hebben. Naast toename van de stroomsnelheid kan het plaatsen van oeverbescherming ook een vermindering van de 10

12 bergingscapaciteit tot gevolg hebben. Het waterschap verleent geen ontheffing indien door oeverbescherming het doorstroomprofiel wordt verkleind. Functie water Indien de oeverbescherming wordt geplaatst in een water of een gebied waaraan bijzondere natuurwaarden of ecologische waarden zijn toegekend dient de oeverbescherming natuurvriendelijk te worden ingericht conform de eisen zoals gesteld aan natuurvriendelijke oevers in de CUR-uitgavereeks Natuurvriendelijke oevers Voorschriften Bij het verlenen van een ontheffing stelt het waterschap voorschriften aan de uitvoering Het betreffen o.a. voorschriften voor: - toe te passen materialen - opzetten van taluds om erosie en inspoeling van de grond tegen te gaan - uitvoering in de droge of de natte - afwerking 2.5 Dempen van wateren Betreft ontheffing van keurartikel en 9.1d. Het is verboden wateren geheel of gedeeltelijk te dempen Doel Doel van de bepalingen in de keur ten aanzien van dempen van wateren is inzicht en invloed te hebben en te houden op de waterhuishoudkundige situatie in het gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de drietrapsstrategie (vasthouden bergen - afvoeren) uit het advies van de Commissie Waterbeheer voor de 21 e eeuw Voor het dempen van B-wateren verleent het waterschap geen ontheffing, tenzij de functie op adequate wijze wordt gecompenseerd. Voor het dempen van C-wateren verleent het waterschap geen ontheffing, tenzij de functie wordt gecompenseerd. 11

BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S

BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S Algemeen Bestuur: 17 september 2003 Beleidsregels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht geeft aan wat onder beleidsregels

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop

Watervergunning. Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop Watervergunning Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop Datum 14 juli 2017 Zaaknummer 13919 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Watervergunning Z43841/O82403

Watervergunning Z43841/O82403 Watervergunning Z43841/O82403 Aanvraag Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 24 februari 2017 een aanvraag ontvangen van Ruimte voor Ruimte CV, Magistratenlaan 138, 5223MB te 's-hertogenbosch.

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 6 februari 2019, ingekomen op 6 februari 2019 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19080.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 6 februari 2019, ingekomen op 6 februari 2019 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19080. Zaaknr. : 16.ZK19080 Kenmerk : 19UT001388 Barcode : *19UT001388* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

CONCEPT Watervergunning

CONCEPT Watervergunning Zaaknr. : 16.ZK18121 Kenmerk : 18UT005187 Barcode : *18UT005187* CONCEPT Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 20 november 2018, ingekomen op 22 november 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK06833.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 20 november 2018, ingekomen op 22 november 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK06833. Zaaknr. : 16.ZK06833 Kenmerk : 18UT011026 Barcode : *18UT011026* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 14 september Zaaknummer 16280

Watervergunning. Datum 14 september Zaaknummer 16280 Watervergunning Voor het aanleggen van een steiger bij een primaire watergang en een regionale waterkering op de locatie Jacob Barneveldstraat 99 in Linschoten. Datum 14 september 2017 Zaaknummer 16280

Nadere informatie

WATERVERGUNNING Datum Zaaknummer

WATERVERGUNNING Datum Zaaknummer WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duikers op de locatie Landschapsbaan in Vleuten Datum 13 oktober 2017 Zaaknummer 18014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 19 juni 2014 een aanvraag ontvangen van Gemeente Veendam, Postbus 20004 te Veendam,

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866 Watervergunning Voor het slopen van een woning en het afdekken van de fundering met grond bij een waterkering op de locatie bij Provincialeweg Oost 29 in Haastrecht Datum 17 oktober 2017 Zaaknummer 16866

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 februari 2019, ingekomen op 8 februari 2019 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 februari 2019, ingekomen op 8 februari 2019 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 19UTP00691 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 3 november Zaaknummer 19142

WATERVERGUNNING. Datum 3 november Zaaknummer 19142 WATERVERGUNNING Voor het vervangen van een verkeersregelinstallatiekast (VRI kast) bij een watergang en een waterkering op de locatie Boerendijk ter hoogte van de brug in de Chrysantstraat in Woerden Datum

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 augustus 2018, ingekomen op 7 augustus 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 augustus 2018, ingekomen op 7 augustus 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 18UTP02601 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER

BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER VOOR BRABANTBREDE UNIFORME KEUR V 1.0 Vastgesteld Dagelijks bestuur 3 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING BELEIDSREGELS... 3 BELEID OPPERVLAKTEWATER...

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

L. Lasker 15 september Z /u gereedmelding

L. Lasker 15 september Z /u gereedmelding Gemeente Oldenzaal t.a.v. de heer Van t Rood Ganzenmarkt 1 7571 CD OLDENZAAL postadres Postbus 5006 7600 GA Almelo bezoekadres Kooikersweg 1 Almelo t 088-2203333 e info@vechtstromen.nl www.vechtstromen.nl

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 8 mei 2018, ingekomen op 14 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK17899.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 8 mei 2018, ingekomen op 14 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK17899. Zaaknr. : 16.ZK17899 Kenmerk : 18UT005322 Barcode : *18UT005322* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 13 juli Zaaknummer 13497

Watervergunning. Datum 13 juli Zaaknummer 13497 Watervergunning Voor het graven en dempen van watergangen en het aanleggen en verwijderen van dammen met duiker op de locatie Laag Nieuwkoop 30 in Kockengen Datum 13 juli 2017 Zaaknummer 13497 Poldermolen

Nadere informatie

1. Aanhef. 2. Beoordeling aanvraag. 3. Besluit WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1. Aanhef. 2. Beoordeling aanvraag. 3. Besluit WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 14 september 2018 een aanvraag watervergunning ontvangen van Waterbedrijf Groningen NV, Postbus

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 maart 2017, ingekomen op 26 maart 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 maart 2017, ingekomen op 26 maart 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 17UTP01107 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 maart 2017, ingekomen op 30 maart 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 maart 2017, ingekomen op 30 maart 2017 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 17UTP00913 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel : Besluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 21 november

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154 Watervergunning Voor het aanpassen van de waterhuishouding t.b.v. de uitbreiding van de carpoolvoorziening op de locatie Streektransferium Linielanding te Nieuwegein Datum 15 mei 2017 Zaaknummer 11154

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET Datum 14 december 2015 Projectnummer P205508 Onderwerp Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 augustus 2017, ingekomen op 21 augustus 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 augustus 2017, ingekomen op 21 augustus 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 17UTP02885 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

Watervergunning voor Provincie Utrecht, locatie Arnhemseweg 97-Leusbroekerweg Leusden

Watervergunning voor Provincie Utrecht, locatie Arnhemseweg 97-Leusbroekerweg Leusden Provincie Utrecht T.a.v. de heer H. Thijs Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Contactpersoon S. Kaspers Uw kenmerk OLO 3508933 E-mailadres skaspers@vallei-veluwe.nl Ons kenmerk 1024782/1046921 Telefoonnummer

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 18 oktober 2018, ingekomen op 24 oktober 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18796.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 18 oktober 2018, ingekomen op 24 oktober 2018, geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18796. Zaaknr. : 16.ZK18796 Kenmerk : 18UT012300 Barcode : *18UT012300* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Algemene regels bij de Keur HHNK Algemene voorwaarden en voorschriften voor werken in waterstaatswerken

Algemene regels bij de Keur HHNK Algemene voorwaarden en voorschriften voor werken in waterstaatswerken Algemene regels bij de Keur HHNK 2006 Algemene voorwaarden en voorschriften voor werken in waterstaatswerken 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 december 2015 een aanvraag ontvangen van Gemeente Assen, Postbus 30018 te ASSEN,

Nadere informatie

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater. Nummer: 18UTP01253 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een dam met duiker en het graven van oppervlaktewater op de locatie Gelderlantlaan in Utrecht

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een dam met duiker en het graven van oppervlaktewater op de locatie Gelderlantlaan in Utrecht WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van een dam met duiker en het graven van oppervlaktewater op de locatie Gelderlantlaan in Utrecht Datum 2 november 2018 Zaaknummer 33987 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie

BESLUIT. De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening met kenmerk: SIO-64552, dd. 24 oktober 2018.

BESLUIT. De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening met kenmerk: SIO-64552, dd. 24 oktober 2018. Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen Datum: 18 december 2018 Kenmerk: Z-1820093/u18063304 Het dagelijks bestuur heeft op 22 november 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het

Nadere informatie

Bekendmaking Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta

Bekendmaking Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Brabantse Delta. Nr. 1493 26 februari 2015 Bekendmaking Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta Het dagelijks

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern. Datum 28 maart 2018

WATERVERGUNNING. Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern. Datum 28 maart 2018 WATERVERGUNNING Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern Datum 28 maart 2018 Zaaknummer 24339 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De aanvraag is namens Groningen Seaports ingediend door Royal HaskoningDHV BV te Groningen.

De aanvraag is namens Groningen Seaports ingediend door Royal HaskoningDHV BV te Groningen. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 8 juni 2016 een aanvraag ontvangen van Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA te DELFZIJL

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 6 november Zaaknummer 18585

WATERVERGUNNING. Datum 6 november Zaaknummer 18585 WATERVERGUNNING Voor het maken van een grondboring en het plaatsen van een peilbuis in een waterkering op de locatie Hoge Rijndijk 14 in Nieuwerbrug aan den Rijn Datum 6 november 2017 Zaaknummer 18585

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede WATERVERGUNNING Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede Datum 28 november 2017 Zaaknummer 19098 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug op de locatie in de Vaartsche Rijn ten zuiden van de Oranjebrug in Nieuwegein

WATERVERGUNNING. Voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug op de locatie in de Vaartsche Rijn ten zuiden van de Oranjebrug in Nieuwegein WATERVERGUNNING Voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug op de locatie in de Vaartsche Rijn ten zuiden van de Oranjebrug in Nieuwegein Datum 11 februari 2019 Zaaknummer 37863 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater. Nummer: 17UTP01699 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 december 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Van Omme &

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Zaaknummer Datum

WATERVERGUNNING. Zaaknummer Datum WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van peilscheidingen in een tertiaire watergang en het opzetten van het waterpeil in deze watergang gedurende een deel van het jaar op de locatie bij Rietveld 78 in Woerden

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 30 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Bode Project-

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij watergangen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek. Datum 22 augustus 2018

WATERVERGUNNING. Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij watergangen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek. Datum 22 augustus 2018 WATERVERGUNNING Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk bij watergangen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek Datum 22 augustus 2018 Zaaknummer 30405 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3.1 Inleiding Wateren worden onderverdeeld in drie categorieën:

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 juli Zaaknummer 14885

Watervergunning. Datum 27 juli Zaaknummer 14885 Watervergunning Voor het graven van een watergang ter compensatie van het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op de locatie Van Musschenbroekbaan 13 in Nieuwegein Datum

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 esluit tot wijziging van de lgemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 definitief Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe; gelet op artikel 3.9 van de Keur Waterschap Vallei en

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten. Datum 16 januari 2018

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten. Datum 16 januari 2018 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten Datum 16 januari 2018 Zaaknummer 21634 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T

Nadere informatie

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op bijgevoegd document met kenmerk: i-4

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op bijgevoegd document met kenmerk: i-4 Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen Datum:4 februari 2019 Kenmerk: Z-1921353/u19066259 Het dagelijks bestuur heeft op 1 februari 2019 een aanvraag van de gemeente Almelo ontvangen voor een vergunning

Nadere informatie

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Status: definitief Datum: 23 februari 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Waterhuishouding... 3 1.1 Beleid Waterschap Rivierenland... 3 1.2 Veiligheid...

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het dempen en graven van een watergang en het verleggen van duikers op de locatie nabij Provincialeweg Oost 39 in Haastrecht

WATERVERGUNNING. Voor het dempen en graven van een watergang en het verleggen van duikers op de locatie nabij Provincialeweg Oost 39 in Haastrecht WATERVERGUNNING Voor het dempen en graven van een watergang en het verleggen van duikers op de locatie nabij Provincialeweg Oost 39 in Haastrecht Datum 7 december 2018 Zaaknummer 34339 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 7 oktober 2018, ingekomen op 24 oktober 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18464.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 7 oktober 2018, ingekomen op 24 oktober 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18464. Zaaknr. : 16.ZK18464 Kenmerk : 18UT011705 Barcode : *18UT011705* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 juni 2018, ingekomen op 18 juni 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 juni 2018, ingekomen op 18 juni 2018 en geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 18UTP02006 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit. Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 31 mei 2016 OLO-2376379 WBD16-01599 ** ** de heer B. Kuijpers 076 564 18 18

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: 2017-Z10059 Datum vergunning: 19 december zaaknr Z10059 doc.nr /

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: 2017-Z10059 Datum vergunning: 19 december zaaknr Z10059 doc.nr / 27-11-2017Watervergunning Nieuwjaarsduik RoermondWatervergunning Nieuwjaarsduik Roermond WATERVERGUNNING Het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en profiel van vrije ruimte

Nadere informatie

PEILVERHOGING IN HET VEENWEIDEGEBIED; GEVOLGEN VOOR DE INRICHTING EN HET BEHEER VAN DE WATERSYSTEMEN

PEILVERHOGING IN HET VEENWEIDEGEBIED; GEVOLGEN VOOR DE INRICHTING EN HET BEHEER VAN DE WATERSYSTEMEN PEILVERHOGING IN HET VEENWEIDEGEBIED; GEVOLGEN VOOR DE INRICHTING EN HET BEHEER VAN DE WATERSYSTEMEN JOS SCHOUWENAARS WETTERSKIP FRYSLÂN VEENWEIDE SYMPOSIUM 11 APRIL 2019 OPZET PRESENTATIE 1. Wat is de

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw N348 (Deventerweg) te Deventer

: Projectplan Waterwet Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw N348 (Deventerweg) te Deventer Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw N348 (Deventerweg) te Deventer : Definitief besluit Datum vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden :

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het aanpassen van de waterhuishouding op de locatie Ruige Weide in Oudewater. Datum 27 maart 2018.

WATERVERGUNNING. Voor het aanpassen van de waterhuishouding op de locatie Ruige Weide in Oudewater. Datum 27 maart 2018. WATERVERGUNNING Voor het aanpassen van de waterhuishouding op de locatie Ruige Weide in Oudewater Datum 27 maart 2018 Zaaknummer 24042 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a en e, lid 4 sub a en artikel 3.13 van de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a en e, lid 4 sub a en artikel 3.13 van de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009; Besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 (recreatieve activiteiten) Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet

Nadere informatie

WATERVERGUNNING (RAAM)

WATERVERGUNNING (RAAM) WATERVERGUNNING (RAAM) Voor het aanleggen van glasvezel bij watergangen op de locatie nabij Burgemeester Middelweerdbaan 1 in De Meern Datum 30 augustus 2018 Zaaknummer 31735 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens:

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens: UITGANGSPUNTEN NOTITIE Plan: Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: 8 woningen Holtenweg Vries Oppervlakte plangebied: 2185 m2 Toename verharding in plangebied: 400 m2 Kaartlagen geraakt: Ja Aanvrager

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met 13 elektrisch aangedreven sloepen. Datum 20 juli 2017

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met 13 elektrisch aangedreven sloepen. Datum 20 juli 2017 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met 13 elektrisch aangedreven sloepen Datum 20 juli 2017 Zaaknummer 14685 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030)

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 12 september Zaaknummer 30814

WATERVERGUNNING. Datum 12 september Zaaknummer 30814 WATERVERGUNNING Voor het uitvoeren van diverse tijdelijke aanpassingen in de waterhuishouding op 2 locaties in de gemeente Oudewater nabij natuurgebied Willeskop Datum 12 september 2018 Zaaknummer 30814

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting ALS

Nadere informatie

Q waternet. Waternet, Sector KMR. Dammerweg 1 in Weesp. Watervergunning. voor het plaatsen van een boothuis in de Vecht in Weesp

Q waternet. Waternet, Sector KMR. Dammerweg 1 in Weesp. Watervergunning. voor het plaatsen van een boothuis in de Vecht in Weesp Waternet, Sector KMR Dammerweg 1 in Weesp Datum 1 november 2016 Casecode W-16.02577 Kenmerk 16.095154 Watervergunning voor het plaatsen van een boothuis in de Vecht in Weesp Q waternet waterschap amstel

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 6 mei 2018, ingekomen op 9 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18639.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 6 mei 2018, ingekomen op 9 mei 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18639. Zaaknr. : 16.ZK18639 Kenmerk : 18UT004825 Barcode : *18UT004825* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 januari 2017, ingekomen op 31 januari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19428.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 23 januari 2017, ingekomen op 31 januari 2017 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK19428. Zaaknr. : 16.ZK19428 Kenmerk : 17UT000332 Barcode : *17UT000332* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 18 april 2018, ingekomen op 23 april 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18666.

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 18 april 2018, ingekomen op 23 april 2018 geregistreerd onder zaaknummer 16.ZK18666. Zaaknr. : 16.ZK18666 Kenmerk : 18UT003923 Barcode : *18UT003923* Watervergunning Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg

bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg Vergunninghouder Datum 9 juni 2017 Casecode W-17.01294 Kenmerk 17.088844 Watervergunning bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg OLO kenmerk 2995453

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Datum 5 juni 2018 Kenmerk DMS2018-0023700 Zaaknummer WN2018-003783 Watervergunning voor het plaatsen van een hulpconstructie in het oppervlaktewater om de werkzaamheden die

Nadere informatie

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater. Nummer: 18UTP00694 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

WATERVERGUNNING (RAAM)

WATERVERGUNNING (RAAM) WATERVERGUNNING (RAAM) Voor het leggen van een medium voerende buis ter hoogte van De Rede en Loodsboot in Houten Datum 5 juli 2018 Zaaknummer 27359 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

voor het plaatsen van beschoeiing buiten de initiële oeverlijn en het daarmee dempen van maximaal 3,5 m2 oppervlaktewater

voor het plaatsen van beschoeiing buiten de initiële oeverlijn en het daarmee dempen van maximaal 3,5 m2 oppervlaktewater Vergunninghouder Ella Fitzgeraldstraat 14 in Amsterdam Datum 19 juni 2017 Casecode W-17.01128 Kenmerk 17.091801 Watervergunning voor het plaatsen van beschoeiing buiten de initiële oeverlijn en het daarmee

Nadere informatie