verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda"

Transcriptie

1 de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

2 Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd personeel is het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Logisch dat u daar zuinig op bent. U investeert tijd en geld om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Maar verzuim is een weerbarstig thema. De Verzuimadviseur biedt u een integrale aanpak om uitval te voorkomen of zo snel mogelijk te genezen. Wij zetten het verzuimbeleid (weer) op uw agenda! Zorg uit handen De Verzuimadviseur ontzorgt organisaties met haar specialistische kennis en persoonlijke benadering van verzuimmanagement. Onze gecertificeerde casemanagers ondersteunen u bij het opstellen en uitvoeren van beleid voor verzuimpreventie en -begeleiding. Landelijke dekking De Verzuimadviseur biedt landelijke dekking en richt zich op kleine tot middelgrote organisaties in onder meer de volgende branches: schoonmaak, detailhandel, bouw en techniek, zorg, vervoer, horeca en administratieve bedrijfsvoering. Deskundig uit ervaring De professionals van de Verzuimadviseur hebben jarenlange ervaring aan de klantkant, als organisatieadviseurs en interim-managers. Wij herkennen en erkennen dus de complexiteit van verzuim: begeleiding van het ziektetraject, vervanging van personeel, beschikbaarheid van bedrijfsartsen, kwaliteit en tegenstrijdigheid van adviezen, afstemming tussen de betrokkenen en financiële gevolgen. We zien ook de relatie tussen verzuim, cultuur en gedrag. Dáár ligt onze deskundigheid. Gericht dingen in beweging brengen. Waarom de Verzuimadviseur.nl? Arbodienstverlening en gemopper gaan nog te vaak hand in hand: verzuimmanagement laat zich met de reguliere benadering nu eenmaal moeilijk op de kaart zetten. Verzuim wordt hierdoor niet echt aangepakt. De Verzuimadviseur daagt nieuwe klanten uit daar verandering in te brengen. Wij geven aan hoe u dat samen met ons doet. Arbodienst nieuwe stijl : aandacht is de sleutel Verzuim terugbrengen naar een acceptabel niveau en dat vasthouden. Het kan. Met aandacht voor het algemene thema. Met aandacht voor de specifieke medewerker. Maar hoe? De interesse en aandacht van de werkgever die de eerste dag van de ziekte al belt, wordt door de medewerker soms ervaren als wantrouwen. Maar de werkgever die laat of niet belt, riskeert dat de zieke zich niet gekend voelt en daarom nog maar een dagje langer wegblijft. Het belang van het verzuimgesprek De praktijk leert dat leidinggevenden het lastig vinden om een verzuimgesprek zodanig te voeren dat het als positief wordt ervaren. Mede door de druk van de dagelijkse processen ontbreekt vaak de tijd voor goede begeleiding tijdens ziekte. Wij leren leidinggevenden ander gedrag om de zieke medewerker adequaat te woord te staan. Aandacht voor de medewerker is essentieel voor onze aanpak, en met resultaat! Ziekmelding betekent niet altijd ziekte Een ziekmelding volgt vaak op een conflict. Vaak is er dan geen sprake van ziekte, maar wil de werknemer zich - door ziekmelding- buiten het bereik van de werkgever plaatsen. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt om met de werknemer in gesprek te komen en hem terug naar het werk te krijgen. In zo n situatie is het van belang om snel te handelen en de juiste stappen te zetten. Dit om het conflict snel aan te pakken en schade te voorkomen. De Verzuimadviseur kan snel handelen en adviseert u op maat bij het zetten van deze stappen. Zoals aandacht voor de individuele (zieke) medewerker van belang is, moet verzuim ook als algemeen thema hoog op de agenda van organisaties staan. Stel het onderwerp centraal, zodat het verzuim in uw organisatie vermindert. 2 3

3 Hoe werkt de Verzuimadviseur.nl? De Verzuimadviseur werkt met gecertificeerde casemanagers. Deze professionals coördineren het proces tijdens de ziekte van medewerkers samen met de leidinggevende. Daarnaast is de casemanager inhoudelijk deskundig, met name op het terrein van sociale wetgeving, arbeidsrecht en de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Vanaf dag één... De casemanager van de Verzuimadviseur speelt vanaf de eerste dag van de ziekmelding actief een coachende en bewakende rol om uw medewerker zo snel mogelijk terug in het arbeidsproces te brengen. Samen met de leidinggevende geeft uw casemanager op een professionele manier aandacht aan de zieke medewerker. Uw casemanager onderscheidt daarbij verzuimoorzaken in de sociale omgeving en medisch gerelateerd verzuim, zodat herstel gericht (en kosteneffectief) kan worden ondersteund. Aandacht voor het individu Indien een ziekteproces lang aanhoudt, dienen de wettelijk vereiste stappen te worden genomen. Uw casemanager kondigt deze aan en ondersteunt bij de uitvoering. Dossiers kunnen twee jaar onder regie van de casemanager staan. Wij garanderen u daarbij een dossiervoering die, bij navolging van onze adviezen, geen sanctionering van het UWV tot gevolg heeft. Vanzelfsprekend behoudt uw organisatie de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van adviezen. Uw werknemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke invulling van het uitgezette verzuimtraject. Afhankelijk van de oorzaak van de ziekmelding schakelt uw casemanager de bedrijfsarts in. Die ontvangt een gerichte vraagstelling, mede op basis van de input van de leidinggevende. Regelmatig persoonlijk contact tussen casemanager en leidinggevende is daarom een uitdrukkelijke voorwaarde voor de werkwijze van de Verzuimadviseur. Het inschakelen van deskundigen is een wettelijke eis. Onze klanten hebben dan ook - naast de bedrijfsarts - toegang tot alle overige arbodienstverlening. Bijvoorbeeld: het arbeidsomstandighedenspreekuur, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO). Daarnaast bieden we de mogelijkheid om bij een ziekmelding nog dezelfde dag een lekencontroleur langs te sturen of een medewerker op te roepen voor een spoedspreekuur. Uw casemanager bespreekt de resultaten van het bezoek aan de bedrijfsarts of ander deskundig onderzoek met de leidinggevende, zodat deze volledig geïnformeerd in gesprek kan met de zieke medewerker. Wij zitten heel dicht op het verzuim. Anouk is boekhouder. En moeder van drie jonge kinderen. Ze is ambitieus en enthousiast. Toch is ze de laatste tijd steeds vaker afwezig. Anouk kan niet duidelijk aangeven waarom ze zich uitgeblust voelt en wil graag hulp. De casemanager van de Verzuimadviseur fungeert als spil in het verzuimtraject: een aanjagende en bewakende rol als coach voor alle betrokkenen. Uiteindelijk blijken flexibele werkuren Anouks werkplezier, productiviteit en inzetbaarheid te verhogen. 4 5

4 Er gaat bijna geen week voorbij of teamleider Henri moet halsbrekende toeren uithalen om op tijd vervanging te regelen voor zieke medewerkers. Het kost hem veel tijd, terwijl andere zaken minstens zo belangrijk zijn. Zijn team moppert bovendien. Altijd onderling, nooit rechtstreeks tegen degenen die zich relatief vaak afmelden. Henri maakt zich zorgen over de negatieve spiraal waarin zijn team terecht is gekomen. Het verzuim moet omlaag en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsbesef omhoog. De Verzuimadviseur raadt Henri aan het thema verzuim tijdens het werkoverleg aan de orde te stellen. Na enige tijd blijkt het grijze verzuim inderdaad afgenomen. Ook wordt er niet langer achter elkaars rug over het onderwerp gesproken en is de sfeer binnen het team verbeterd. Hoe zet de Verzuimadviseur.nl verzuim op uw agenda? Aandacht voor de organisatie Onze casemanagers en organisatieadviseurs werken niet alleen vóór u, maar vooral ook mét u. Als luis in de pels van uw organisatie zorgen zij ervoor dat verzuimmanagement op uw agenda blijft staan. Het thema verzuim in de spotlight Foto van verzuim De Verzuimadviseur maakt een foto van het verzuim binnen uw organisatie bij aanvang van de samenwerking. Alle leidinggevenden krijgen daarvoor een vragenlijst, waarin zij aangeven hoe zij hun verzuim aanpakken en welke opvattingen zij daarover hebben. Daarnaast voeren wij een steekproefsgewijs onderzoek uit onder uw personeel. Beide onderzoeken worden online uitgevoerd en leveren daardoor direct resultaat. De uitkomsten bespreken wij met de leidinggevenden: de eerste stap naar verandering. Training leidinggevenden verzuimgesprekken (groep) De leidinggevende is de centrale persoon in het ziektetraject van medewerkers en (deels) verantwoordelijk voor de interventies. Goede communicatie tussen leidinggevende en medewerker leidt tot de juiste inschatting: rust waar nodig, motivatie tot terugkeer waar mogelijk. Communiceren is echter een kunst, zeker als het gaat om gevoelige problematiek. De Verzuimadviseur verzorgt communicatietrainingen om verzuimgesprekken effectief te voeren, vaak met inzet van acteurs. De praktijk leert dat deze trainingen het verzuimpercentage verlagen. Persoonlijke coaching leidinggevende (individueel) Naast een algemene communicatietraining geven wij persoonlijke coaching aan leidinggevenden om verzuim onder hun medewerkers te verminderen: ter plekke of telefonisch. Soms helpt de aanwezigheid van een casemanager de leidinggevende om een beter verzuimgesprek te voeren. Bespreken van het thema verzuim in het werkoverleg Verzuim vermindert als het thema tijdens het werkoverleg aan bod komt. De Verzuimadviseur faciliteert daarom gesprekken waarin de leidinggevende (grijs) verzuim via een aantal stellingen en vragen aan de orde stelt. 7

5 Voortgangsgesprekken met de directie Om verzuim op de agenda te zetten en te houden, is het van belang dat het thema in de hele organisatie leeft. Openheid en eerlijkheid over visie, interventies en voortgang leiden tot grotere, organisatiebrede betrokkenheid. De directie geeft daarin het voorbeeld. Communicatie over verzuim Vermindering van verzuim begint met bewustwording van het thema. De Verzuimadviseur maakt daarvoor gebruik van presentaties, fotosessies, verhalen, billboards, etc. Kenmerken van onze dienstverlening Onze werkwijze is bij uitstek geschikt voor organisaties met een relatief hoog ziekteverzuim. Het brede dienstenpakket van de Verzuimadviseur ontzorgt uw organisatie op maat: op korte, middellange en lange termijn. Wat de APK-keuring voor uw auto doet, doet de Verzuimadviseur voor uw organisatie: periodieke aandacht en zorg voor het thema verzuim. De Verzuimadviseur verzekert u met zijn verzuimgarantie van sterk verbeterde scores binnen een jaar. Participatie van de ondernemingsraad in het thema verzuim Ondernemingsraden vervullen een expliciete taak in ziekteverzuim (Wet op de Ondernemingsraden). Verzuimbeleid kan pas vorm krijgen door een gezamenlijk optreden van de werknemers en de werkgever. De Verzuimadviseur hecht daar veel waarde aan. Geregeld verzorgt zij bijeenkomsten met OR-leden om kennis te delen over verzuim. Casemanager: gecertificeerd en persoonlijk Uw organisatie kan rekenen op de ondersteuning van een gespecialiseerde, gecertificeerde casemanager die persoonlijk en samen met u de belangen van uw organisatie behartigt. Wij bieden u pragmatische en integere ondersteuning, en tevens verfrissende en innovatieve oplossingen. Onze casemanagers hebben jarenlange ervaring op het gebied van verzuimmanagement. Zij herkennen daardoor uw vraag, en schatten die op de juiste waarde. De Verzuimadviseur is snel, betrouwbaar, compleet en persoonlijk. Landelijk netwerk bedrijfsartsen en kerndeskundigen Bedrijfsartsen en andere deskundigen spelen een cruciale rol bij de herintreding van uw medewerker. Wij kiezen expliciet voor een derde partij die de bedrijfsartsdienstverlening uitvoert: ArboExtra. Een onafhankelijke positie zorgt ervoor dat de bedrijfsarts alleen dan wordt ingezet als het echt wenselijk of noodzakelijk is. ArboExtra beschikt over een betrouwbaar landelijk netwerk van zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en kerndeskundigen. De Verzuimadviseur fungeert daarin als spin in het web. Uw casemanager plant afspraken snel en eenvoudig in via de centrale agendafunctie van ArboExtra en garandeert daarmee een vlotte en effectieve ingang voor leidinggevenden en medewerkers. De centrale agenda is ook voor u toegankelijk. Met één druk op de knop print u de overzichten van ingeplande afspraken. Een eenvoudige koppeling tussen de centrale agenda en uw boekhoudprogramma laat de facturatie bovendien rechtstreeks via uw eigen administratie verlopen. Kostenreductie De Verzuimadviseur zet zijn bedrijfsartsen en overige deskundigen alleen daar waar nodig in. En altijd met een gerichte vraagstelling. Ook zorgen wij voor ontdubbeling van zorgkosten, bijvoorbeeld door (multidisciplinaire) reïntegratietrajecten te splitsen in fysiek en psychisch. Beide trajecten worden onder regie van onze casemanager bovendien zoveel mogelijk gefinancierd vanuit de ziektekostenverzekering van uw werknemer. Snel schakelen als dat nodig is... 9

6 Wet- en regelgeving De herintreding van werknemers is soms afhankelijk van een scala aan (bureaucratische) factoren. In andere gevallen leidt verzuim tot een blijvend verstoorde arbeidsrelatie. Of de aard van de uitval biedt geen ruimte voor reïntegratie. De casemanagers van de Verzuimadviseur zijn thuis in de gecompliceerde wet- en regelgeving. U kunt vertrouwen op hun adequate advies op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de financiële gevolgen van de WIA en WW, het eigen risico bij de WGA, subsidiemogelijkheden, regresmogelijkheden, uitvoering van CAO-bepalingen bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures en een backoffice met gespecialiseerde adviseurs, als arbeidsrechtjuristen. Organisatiebreed verzuimmanagement en preventie Ziekteverzuim van individuele medewerkers staat vaak niet op zich. Uw casemanager is alert op onderliggende, structurele oorzaken van verzuim binnen (delen van) uw organisatie. Analyse legt zwakke schakels bloot. Misschien blijkt de werkomgeving een verbeterpunt. Hoe plezieriger, veiliger en gezonder hun omgeving, hoe gemotiveerder uw werknemers. En hoe groter hun productiviteit. De Verzuimadviseur adviseert over de implementatiemogelijkheden van nieuw (preventief) verzuimbeleid en biedt verschillende instrumenten ter ondersteuning. Denk aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het Periodiek Medisch Onderzoek. Verzuimsoftware Inzicht in gegevens is belangrijk om goede regie te voeren op verzuim. Op korte en langere termijn, individueel of organisatiebreed: beschikbaarheid en toegankelijkheid van data dragen bij aan de uitvoering, en zo nodig verbetering, van uw verzuimmanagement. De verzuimsoftware-abonnementen van de Verzuimadviseur bieden een oplossing voor organisaties die niet over een toereikend pakket beschikken. Klanttevredenheidonderzoek De Verzuimadviseur neemt jaarlijks deel aan een onafhankelijk tevredenheidonderzoek. De uitkomsten bespreken wij met onze opdrachtgevers om onze dienstverlening doelgericht te verbeteren. Het effect van gezamenlijke focus 10

7 Tot slot De Verzuimadviseur biedt uw organisatie een breed pakket aan diensten. U kiest bij ons voor de manier van ondersteuning die u het beste past. Van praktische begeleiding in voorkomende gevallen tot advisering over uw toekomstige verzuimbeleid. De Verzuimadviseur biedt u ook graag financiële flexibiliteit. U kunt daarom kiezen voor een abonnement op gespecificeerde diensten, maar ook declaratie op uurbasis is mogelijk. Mooie woorden, maar u wilt (terecht) daden zien. Daarom bieden wij u de verzuimgarantie. De combinatie van onze persoonlijke benadering en deze resultaatverplichting bewijst: aandacht voor verzuim leidt tot resultaat. Kortom: wij bieden u een bonus-malusregeling aan. Geïnteresseerd? Wilt u in uw organisatie meer aandacht voor het thema ziekteverzuim en tegelijkertijd voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter? Neem dan contact op met drs. ing. Viola Zevenhuizen via telefoonnummer of via 12