Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Bespreking Actualisatie Sportnota 6. Rondvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Bespreking Actualisatie Sportnota 6. Rondvraag"

Transcriptie

1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Bespreking Actualisatie Sportnota 6. Rondvraag 1

2 Gesproken tekst "Heel hartelijk welkom op deze raadscommissie vergadering. De eerste weer na onze zomerreces. Ook mensen op de tribune van hartelijk welkom." "En we hebben een aantal meldingen van afwezigheid gekregen. Dat zijn de heren Gelling en Boels van het CDA. De heer Borgesius van de VVD, de heer Hekking van de SP, mevrouw Hernamt van Gemeente Belangen en meneer Christans van de PvdA en de laatste is vandaag geopereerd aan zijn knie. Dus die ligt op dit moment, ik weet niet of hij nog in het ziekenhuis ligt, maar. Ja, ok. Dus bij deze van harte beterschap." "We hebben voor vanavond één agendapunt, dat betreft de sportnota. En ik weet niet of er nog, of iedereen akkoord kan gaan met de agenda. Nou dan, het is de bedoeling dat vanavond een stuk voorlichting krijgen namens het college door Jakko Zwartsenberg. Die zal de sportnota, of de sportnotitie of de stadnotitie voor de actualisatie van de sportnota toelichten. Er kunnen, ik weet niet of er na die tijd of terwijl je die, de, de dingen, dat we vragen kunnen stellen in ieder geval. Het proces zal dan ook wat toegelicht worden van hoe we daar verder mee omgaan met de actualisatie van de sportnotitie. Ik weet niet of de wethouder nog iets wil zeggen." J. Hamster (Gemeenteraad): "Ja, graag voorzitter." "Dan wil ik eerst even het woord geven aan de wethouder." J. Hamster (Gemeenteraad): "Dank u wel. Ja, een bijzonder moment vanavond want we trappen vanavond af om maar de sportterm te gebruiken met een traject die moet gaan leiden tot een nieuwe sportnota en daarbij heeft u aangegeven op de bok te willen zitten, terecht. En daarom willen wij vanavond een startnotitie aan u presenteren en dat is ook echt een start, een start van een proces dat u nu als raad zult gaan lopen en waar wij als college zullen gaan luisteren wat u vind dat het beleid moet worden en uiteindelijk waar u als raad een besluit over zult gaan nemen en vanavond is niet meer en niet minder dan dat wij u informatie geven en u de vraag stellen welke informatie denkt u nog nodig te kunnen hebben, nodig te hebben om in november, als er weer een vergadering gepland staat, uw inbreng te kunnen hebben wat u belangrijk vindt voor sportbeleid. Dus wij zullen vanavond een startnotitie presenteren en aan het eind ongetwijfeld, ook tussendoor kunt u vragen, 2

3 verhelderende vragen stellen en na vandaag zullen we u ook de mogelijkheid geven om vragen te blijven stellen. In ieder geval de komende week zijn we daar voor beschikbaar mocht u nu naar vanavond dingen bedenken van die informatie heb ik nodig om tot een goede beleidsafweging te komen. En na vanavond zullen we ook meerdere avonden voor u georganiseerd worden door de griffie is de bedoeling, met de binnensport verenigingen met de buitensportverenigingen en we wordt overwogen om er ook nog een export-meeting aan toe te voegen en dan zou u kunnen denken aan partners als Huis van de Sport, de vertegenwoordiger gehandicaptensport binnen het NOC/NSF. Misschien uitvoerende partners als Welstad en een belanghebbende voor het commerciële sportbeleid als het Pagecentrum zouden u dan graag dingen willen vertellen, maar dat is helemaal aan u, zoals de rest van dit proces allemaal is, of u daar wel of niet op in gaat. En dat zal de griffie dan voor u organiseren. Voor vanavond inderdaad het woord aan onze manager ROB die de startnotitie zal toelichten en ik ben heel benieuwd wat u verder van dit proces gaat maken. Succes." "Dan maak ik er gebruik van. Goed even vooraf van wat de wethouder al aangaf, u heeft een hele tijd geleden aangegeven dat u op een aantal onderwerpen aan de voorkant echt kaders stellend uw rol wil oppakken en dat betekend ook dat u bij een aantal onderwerpen van het begin af aan zelf zeg maar, ja voor op de bok wil zitten. U heeft aangeven dat u dat in ieder geval wil voor de nieuwe sportnota of de herziene sportnota om daar bij de begin van de sportnota een kader stellende rol op te pakken. Betekend ook dat we inderdaad vandaag in dit proces starten, u heeft allemaal de sportnota, of ik moet eigenlijk zeggen de startnotitie gekregen, die gaan we vandaag toelichten, er staan een aantal zaken in ik zal vandaag met u de sportnota, de startnotitie doornemen en toelichten. Vervolgens start u uw eigen traject, dat betekent dat u in oktober in een aantal bijeenkomsten met verenigingen en eventueel ook nog met een expertmeeting, ja informatie probeert te krijgen, uw eigen ideeën te toetsen of in ieder geval met het veld in gesprek te gaan, vervolgens moet dat leiden tot een debat in november in uw raad waarbij zeg maar aan het college de, ja inhoud, de kaders worden weergegeven die vervolgens worden vertaald in de definitieve nota sportbeleid die u vervolgens in februari van volgend jaar hier zult vaststellen hopen we. Dat is zeg maar het proces, in die zin ziet u mij of ons vandaag hier nog vervolgens gaat u het traject in en aan het eind proberen wij in ieder geval bij u alle informatie op te halen en die op de juiste manier te vertalen in de herziene sportnota. In deze startnotitie wil ik u meenemen in de toelichting op een viertal onderwerpen. Eerst even terug naar het vertrekpunt, sport blijft bewegen, dat is een aantal jaren geleden het vertrekpunt geweest van de huidige sportnota. Vervolgens wil ik met u een aantal ontwikkelingen bij langslopen die de loop van de tijd zich hebben afgespeeld en die ook nu nog spelen. Ten slotte een aantal zaken aan u meegeven 3

4 waarin u met uw afweging over het nieuwe sportnota rekening mee kunt, wilt houden en ten slotte sluiten we af met een vragen die u kunt stellen en u heeft gezien dat in de startnotitie ook vragen zijn opgenomen die zijn niet bedoelt om nu te beantwoorden maar om u zeg maar op weg te helpen om als het gaat om het nadenken over de nieuwe sportnota om zeg maar op die manier proberen om ook nou wat na te denken over wat de inhoud zou moeten zijn en welke vragen u in de loop van het proces beantwoord wilt zien worden. Het eerste punt, nou zou die het moeten doen. De sportnota blijft bewegen, in de eerste sportnota daar bent u uitgegaan van drie pijlers; stimulering door doelgroep benadering en verenigingsondersteuning, dat is één van de uitgangspunten geweest van de vorige sportnota. De tweede pijler was; een zakelijke benadering van de tarieven en subsidie beleid, u heeft daarbij aangegeven dat u naar een wat, ja wat meer evenwicht wil tussen de inkomsten en uitgaven als het gaat om sportbeleid. De derde is een kwalitief goede, voldoende en eigentijdse sportvoorzieningen en daarbij doelt u eigenlijk dat onze accommodaties op orde moeten zijn voor de doelgroepen die daar gebruik van maken. Met andere woorden onze infrastructuur, onze sportinfrastructuur moet op orde zijn. Dat is het vertrekpunt geweest van de vorige nota en het vertrekpunt van deze. Ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan op sportgebied. Ten eerste de sportdeelname, demografische ontwikkelingen, teruglopende rol vrijwilligers, toename sportevenementen voor minder validen en uiteindelijk ook belangrijk ontwikkeling van budget. Deze vijf wil ik even met u doornemen. De sportdeelname, wat hebben we daar de afgelopen jaren gezien. We hebben als het om het georganiseerd sporten gaat, zien we een afname van het aantal deelnemers daarvan. Verenigingen krijgen minder leden, we zien afname van georganiseerde sporten. Aan de andere kant zien we een toename van niet georganiseerde sporten. Daarbij kunt u denken aan de mensen die zelf een eigen loopclubje hebben, het fietsen, het wandelen of andere vormen van niet georganiseerde sporten. En de derde is dat we ook een toename zien van mensen die gebruik maken van de sportscholen. Dat geeft een wat wisselend beeld, aan de ene kant een afname aan de andere kant een toename, eigenlijk denken we zonder dat we daar exacte cijfers voor hebben, want de cijfers voor sportdeelname van niet georganiseerde sport is wat lastig in beeld te brengen, maar we verwachten eigenlijk dat we een redelijk, het sporten redelijk stabiel is maar dat we wel te maken hebben met wat accent verschuivingen. Dus van georganiseerd naar niet georganiseerde sport. Demografische ontwikkelingen, nou dit is natuurlijk niet nieuw voor u, dit hebben we hier al veel vaker aan de orde gehad, dat we zien dat het aantal inwoners in Stadskanaal terug zal lopen, de verwachting is dat het ten opzichte van nu tot 2030 ongeveer met 10% terugloopt, dit betekend niet, ik zie het nu net, 10% terugloopt tot 230 inwoners maar met 10% afneemt, van die We zien daarin met name een sterke afname van de jongeren en van de volwassenen, aan de andere kant het aantal 65 plussers dat stijgt enorm in deze periode, 4

5 met 45%, nou dat is een beeld wat u al eerder is geschetst en waar u al eerder met elkaar naar heeft gekeken. Wat je kan, wat je wel kan zien is dat dit ook een verschuiving teweeg zou kunnen brengen in het gebruik van de sportaccommodaties. Je zou je kunnen voorstellen dat gebruik van sporten waar veel jonge kinderen of veel volwassenen aan meedoen, voetbalverenigingen, dat dat zal afnemen, maar dat juist het gebruik van sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld tennis dat wordt nog vaak tot op hoge leeftijd gedaan, dat dat blijft aantrekken maar dat er ook steeds meer gebruik zal worden van onze wandelpaden onze fietspaden en andere accommodaties die toegankelijk zijn voor niet georganiseerde sporten. Terugloop van vrijwilligers. Wat we ook zien bij de sportverenigingen is dat ze steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te krijgen. Vacatures in besturen staan wat langer open, de hulp bij het klaarzetten van alle spullen op de velden wordt wat lastiger en ja dat kan consequenties hebben voor datgene wat de sportvereniging de komende jaren nog zelf kunnen organiseren met elkaar. Die ontwikkelingen die zien we niet alleen hier, het is ook een landelijk beeld wat we zien, maar die zie je ook bij andere organisaties die met veel vrijwilligers te maken krijgen. Op zich natuurlijk is dit wel een interessant gegeven want aan de ene kant zien we deze afname en aan de andere kant wordt er ook steeds meer verwacht van de directe omgeving van onze inwoners om mee te helpen om te faciliteren en te ondersteunen. In ieder geval voorlopig kunnen wij waarnemen dat het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen aan het afnemen is. Toename sportevenementen voor minder validen, nou op zich natuurlijk is dit een prachtige avond om daar iets over te vertellen. Want op dit moment zijn de World-games die lopen nu. Aan de andere kant hebben we de Nelli Cooman games hebben we hier een aantal jaren al gehad, de disability-games zijn hier vorig jaar geweest en wat we natuurlijk hebben gezien dat we ook als Stadskanaal een aantal hele uitstekende sportaccommodaties hebben. U zelf heeft nog een bijdrage geleverd aan de atletiekbaan die er zo mooi bijligt en die echt geschikt is voor mensen met een handicap en natuurlijk is er ook een prachtige samenwerking met Pagedal als het gaat om de voorzieningen en het herbergen van de mensen die hier dan komen om aan die sporten en de games mee te doen. Ontwikkelingen in het budget. Wat we hier hebben geschetst is het budget 2006 en het sportbudget 2013, daar ziet u een kleine stijging in, veel interessanter is natuurlijk hoe die verdeeld is over de verschillende posten. Subsidie en beleidsontwikkeling van sport, euro, hierin onder andere ook de activiteit en de waarderingssubsidies die hier zijn ondergebracht. De binnensportaccommodaties euro, dat is gewoon de exploitatie, wat we uitgeven aan wat regulier onderhoud, het vervangen van sporttoestellen, personeelslasten die hier in zijn opgenomen. Datzelfde geld voor de buitensport accommodaties en voor de zwembaden. Dit is datgene wat we daadwerkelijk op dit moment beschikbaar hebben voor deze accommodaties. De andere kant wat wel goed is om nog even te noemen, wat niet zo expliciet in uw notities staat, is het grote onderhoud daar staat in dat we dat niet begroot hebben en dat klopt 5

6 dat is niet begroot. Aan de andere kant is het wel denk ik even goed om aan te geven welke bedragen daar in omgaan. Voor de binnensportaccommodaties tot en met 2020, verwachten wij op basis van onderhoudsplanningen een bedrag van euro uit te geven wil je ze op pijl houden voor nu en in de toekomst. Dat is het bedrag wat niet in de normale begroting zit maar wat echt bedoeld is voor groot onderhoud om er voor te zorgen dat de accommodaties nu en in de toekomst op pijl blijven. Voor buitensportaccommodaties is in de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt, bij het vaststellen van de vorige nota heeft u daar ook extra gelden voor gereserveerd en voor vrij gemaakt en dat betekend dat die inhaalslag nu ongeveer klaar is en dat u mag verwachten dat voor de buitensportaccommodaties we de komende jaren geen grote investeringen meer behoeven. Voor de zwembaden, tot en met 2016 heeft u in, vorig jaar begin vorig jaar heeft u daar over gesproken en heeft u gesproken over euro bij instandhouding tot 2016, minimale investeringen om er voor te zorgen dat tot 2016 de periode waarin u heeft gezegd dat de baden in ieder geval open blijven, dat dit een minimale investering die je moet doen om de baden tot dan open te houden. Zou je de baden ook daarna open willen houden dan vraagt dat grotere investeringen en dat is het bedrag van euro. Wil je een bad ook na die periode nog op een redelijke manier open houden betekend dat u meer moet gaan investeren. U kunt zich voorstellen als u het bad zou willen sluiten en een jaar voor de sluiting blijkt dat de wand van het bad niet helemaal goed meer is de coating dan zegt u niet meer we gaan hem vervangen maar dan zegt men laat dat maar even men zegt we willen dat open houden dan komt u weer voor extra kosten te staan. Dat is even het verschil dat u niet denkt van goh we hebben eerst een ander getal gehoord en nu zitten we deze daar zit dat verschil in die cijfers in. Om rekening mee te houden, dit is iets om u in ieder geval mee te geven bij de afweging van hoe gaat straks het sportbeleid binnen Stadskanaal er opnieuw uitzien, dat u in ieder geval in de afgelopen perioden al op twee terreinen zelf ook uitspraken heeft gedaan ten aanzien van sport. De eerste is een raadsbesluit over de tarieven en subsidies die heeft u in feite vastgesteld tot en met Dat betekend als u het wilt hebben over tarieven en wat daarin nog te doen is of niet te doen dat u even rekening moet houden met het besluit dat u hiervoor heeft genomen. De tweede is, hebben we het al eerder over gehad, als het gaat over de exploitatie van de openluchtbaden, daarvan heeft u aangegeven dat die in ieder geval tot 2016 open blijven. Dus mocht u iets overwegen om met de zwembaden te doen dan is dit een van de uitgangspunten die u zelf heeft aangegeven. Eigenlijk in heel korte tijd is dit even de hoofdlijn van de startnotitie die voor u ligt en een aantal uitgangspunten of richtingen die daar in staan. Er zitten vragen in, die vragen nogmaals zijn bedoelt voor uzelf om uzelf ook te helpen om een beeld te vormen over het sportbeleid in Stadskanaal voor de komende jaren en kunt u wellicht ook gebruiken voor de gesprekken die u straks gaat voeren met de verenigingen en met anderen. De wethouder gaf al aan, mocht u nog 6

7 technische of technisch inhoudelijke vragen hebben dan kunt u die in ieder geval nog altijd even aangeven dan zullen wij die proberen te beantwoorden en rest mij nu eigenlijk alleen om te vragen of u op dit moment nog vragen heeft over deze startnotitie. " A. Maarsingh (raadslid - CDA): "Ja, ik wil toch graag iets vragen voorzitter als dat mag, niet over de ouderen ofzo maar meer over de buitensportaccommodaties. Tot 2016 was er voor die binnensportaccommodaties euro nodig, voor buiten helemaal niks, dat is helemaal up to date ook tot 2016?" "Voor de buitensportaccommodaties geld dat de inhaalslag gedaan is. Dus die liggen er eigenlijk hartstikke mooi bij. En dat betekent dat je met je reguliere budget zeg maar het normale onderhoud kunt blijven uitvoeren." A. Maarsingh (raadslid - CDA): "Kunt u aangeven wat dat budget is?" "Dat budget is, even uit mijn hoofd, volgens mij 924, 925? Buitensportaccommodatie 817. " "Zijn er verder nog vragen?" K. Pals (fractievoorzitter - D66): "In dat stuk wat u zei, we hebben een terugloop van 1800 sporters in 7 jaar. Er is een toename van het aantal sporters op sportscholen. U schetst een beeld dat dat ongeveer break even is, dat dat ongeveer fiftie fiftie zal zijn, dus die 1800 zijn naar onze sportscholen gegaan. Dan vraag ik mij af, de cijfers die u nu neergezet heeft en dat soort dingen is toch wel echt rekening gehouden met die sporters." "Ja, de cijfers die u ziet staan." K. Pals (fractievoorzitter - D66): "En dat is eerder in die cijfers dat zal eerder want zoals u heeft geschetst met afname van bevolking en dat soort dingen dan zal die terugloop van 1800 sporters kan ook nog wel eens 2400 en ik was erg benieuwd heeft u daar ook een scenario van gemaakt van, van bijvoorbeeld 2400 sporters terugloop." "Nee, daar hebben wij nog geen scenario van gemaakt." K. Pals (fractievoorzitter - D66): "Maar maakt u die nog." 7

8 "Ik weet niet of het helemaal mogelijk is om dat te maken. We kunnen dat proberen om te doen. Kijk je kunt natuurlijk inderdaad gaan kijken wat het betekend de bevolkingsafname ten opzichte van het aantal mensen dat überhaupt zou gaan sporten. Het lastige is dat je een deel niet kunt inschatten en dat heeft vooral te maken met niet georganiseerde sporters. Je weet niet hoeveel mensen bewegen. Dus, ja maar ook bewegen volgens datgene wat de GGD voor ons eigenlijk belangrijk vindt. Dat is dus een lastige inschatting maar we zouden wel eens kunnen kijken of we in de loop van de komende tijd daar ook nog een soort, wellicht een soort trendanalyse voor zouden kunnen maken." K. Pals (fractievoorzitter - D66): "Er zijn toch genoeg rapporten bekend met een geschetst beeld over onze toekomst in en die analyses zijn wel gemaakt." "Mevrouw Rodenberg?" E. Rodenberg-Vonk (raadslid - VVD): "Ja, dank u wel. Ik vroeg me af, hebben wij ook inzicht in de sportverenigingen wat, of zij bijvoorbeeld qua ledenaantal of zij naar beneden gaan en hoeveel dat dan is? Want ik kan me voorstellen dat is even voor mijn eigen beeldvorming als je het over sportverenigingen hebt en je ziet een duidelijk dalende tendens dat je, ja voor de toekomst ook, als dat zich gaat doorzetten dat je dan ook voor ons om een beslissing te nemen van wat je eventueel misschien sportverenigingen kunt samenvoegen, dat je, dat wij daar inzicht in hebben over wat het ledenaantal is bij een sportvereniging en wat de daling is geweest afgelopen jaren. " "Ja, er is inzicht in het aantal leden per vereniging. Dat geven ze ook elk jaar aan ons op, dus dat overzicht kunnen wij u doen toekomen." E. van der Vlag (raadslid - PvdA): "Ik heb ook nog een eh..." "Meneer Van der Vlag." E. van der Vlag (raadslid - PvdA): "Nou niet zo zeer een vraag want de presentatie, die startnotitie is op zich helder en dat is duidelijk dus complimenten ook voor de presentatie. Wij vinden het in ieder geval een goed punt dat verenigingen ook weer een zeer actieve bijdrage kunnen leveren door middel van die discussie avonden, er wordt gezegd dat er op dinsdag 8 oktober ruimte is voor een expertmeeting. Nou wij als fractie zullen graag zien dat die expertmeeting ook wordt gehouden. Input uit zo breed mogelijk verband maar ook natuurlijk van heel veel verenigingen, die input dat is toch ook een van de 8

9 pijlers dat is een goede basis voor input voor de sportnota dus wat dat betreft is het verhaal in de startnotitie ons helder wij zullen die vragen ook uiteraard zorgvuldig gaan beantwoorden maar wij staan volledig achter het in te zetten proces en nogmaals die expertmeeting, die discussie avonden dat vinden wij een zeer goede zaak." "Meneer Van der Vlag mag ik daar gelijk even een vraag aan koppelen. U noemt de expertmeeting, is ook al genoemd door de wethouder, hebt u ook een suggestie van partijen die daar in mee zouden kunnen doen of heb je, hebben jullie een bepaald voorstel." E. van der Vlag (raadslid - PvdA): "Nou ja kijk als ik alle partijen op moet noemen dat weet ik zo niet uit mijn hoofd maar ik kan me wel voorstellen kijk in de sportnotitie of in die startnotitie maar ook in de huidige sportnota daar worden verenigingen genoemd daar worden instanties genoemd die aan vereniging ondersteuning doen, Het Huis van de Sport, nou sportfederatie wordt al genoemd dat die slaapt dus die hoef je niet meer uit te nodigen, maar bijvoorbeeld Huis van de Sport, dat soort instanties. Ik zit dus niet alleen aan verenigingen te denken maar ook aan allerlei instanties die op het gebied van ondersteuning, begeleiding, dus, nou een expertmeeting, het woord zegt het al een beetje. Ik wil alle partijen wel gaan opnoemen maar ik denk dat u daar richting wethouder, maar ook richting ambtelijk apparaat volgens mij weten die wel wat ik bedoel." "Ik denk dat het goed is om dat in ieder geval even door te geven aan de griffie die kan dat dan organiseren zo n expertmeeting. Ok, zijn er verder nog vragen? " "Zo niet dan ben ik gekomen bij de rondvraag. Trouwens meneer Zwartsenberg hartelijk dank voor uw uitleg. Mevrouw Brongers, heer Plieger, meneer Maarsingh, Pals, Van Beek, Dijkstra, Kroom, Woortman, meneer Van der Vlag, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Boen. Nou dan heb ik het wel gehad. Ik wou voorstellen we hebben hierna hebben we nog een bijzondere bijeenkomst van de raad. Ik stel voor dat we even tien minuten pauzeren en dat we dan verder gaan met de bijzondere bijeenkomst. " 9

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Actualisatie Sportnota 6. Rondvraag 7. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Actualisatie Sportnota 6. Rondvraag 7. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Actualisatie Sportnota 6. Rondvraag 7. Sluiting 1 Gesproken tekst "Ik wilde graag de vergadering openen, u van harte welkom heten,

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 10 juli 2017

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 10 juli 2017 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 Sportbesluit Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 1 Sportbesluit op 2 februari 2010 Het Sportbesluit vloeit voort uit drie belangrijke wensen van de toenmalige gemeenteraad: 1.

Nadere informatie

Vooraf. Stadskanaal Sport Samen

Vooraf. Stadskanaal Sport Samen 19 februari 2014 Vooraf Stadskanaal Sport Samen In de vorige sportnota Sport blijft bewegen is veel aandacht geschonken aan een visie op sporten en bewegen. Een visie die nog recht overeind staat: Sport

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Thijs Kiers, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, ontspannen Martin Niessink, coordinator cluster Groen, afdeling Beheer 13 accommodaties; 11 gemeentelijk

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie stand van zaken Transitie Jeugdzorg 6. Rondvraag 7.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie stand van zaken Transitie Jeugdzorg 6. Rondvraag 7. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie stand van zaken Transitie Jeugdzorg 6. Rondvraag 7. Sluiting 1 Gesproken tekst "Dames en heren, excuses dat we iets

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016

Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016 Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016 Aanwezig: wethouder G. van Dijk, wethouder J. Berkhoff, G. van der Meijden, T. Smit en E. Palland (namens gemeente Heerde) 16 sportverenigingen: Gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Toekomstvisie sportparken

Toekomstvisie sportparken Toekomstvisie sportparken Inleiding Aanleiding Vraagstukken per park Uitgangspunten Proces In tijd In organisatie Aanleiding Ontwikkelingen binnen de sport Ongeorganiseerd sporten Multifunctioneel gebruik

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 21 mei 2012

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 21 mei 2012 Aanwezig Voorzitter: Raadsgriffier: Raadsleden: Wethouders: Secretaris: mevrouw B.A.H. Galama. de heer K. Willems. de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), G.J. Boels (CDA), F.J.C. Boen (PvdA), G. Borgesius

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012 Agenda Opening 19.30 u. Welkom door wethouder Wolthof 19.30 u. Presentatie ambtelijk advies 19.40 u. Pauze 20.30 u.

Nadere informatie

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties 1 Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9.

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9. Uitvoeringsprogramma Sportnota Ploegenspel 2.0 - November 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer Pagina 3. Thema 1. Sport en bewegen in de buurt Pagina 4. A. Opstellen sport- en beweegprofiel per wijk Pagina 4.

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Augustus 2012: Sector Inwonerszaken. Startnotitie Sportbeleid

Augustus 2012: Sector Inwonerszaken. Startnotitie Sportbeleid Augustus 2012: Sector Inwonerszaken Startnotitie Sportbeleid Inleiding Voor u ligt de startnotitie sportbeleid van gemeente Westvoorne welke vanaf 2013 voor zeven jaar moet gaan gelden. In Westvoorne zijn

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 17 december 2012

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 17 december 2012 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!! BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 17 december 2012 Aanwezig

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 AVONDPROGRAMMA 20.00-20.10 uur Opening door projectwethouder H. Litjens 20.10-20.30 uur Toelichting achtergrond, proces en planning 20.30-21.30

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

zo goed als klaar? Kijk dan wordt er nog aan afwerking gewerkt, zo snel gaat het, het gaat zelfs voor ons uit. " B. Galama (Gemeenteraad): "Ik weet

zo goed als klaar? Kijk dan wordt er nog aan afwerking gewerkt, zo snel gaat het, het gaat zelfs voor ons uit.  B. Galama (Gemeenteraad): Ik weet Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 2 juni 2014 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

van moeten maken. " B. Galama (Gemeenteraad): "Als u kijkt naar de behandeling van en de informatieavond die we eerder hebben gehad en wat ingevoegd

van moeten maken.  B. Galama (Gemeenteraad): Als u kijkt naar de behandeling van en de informatieavond die we eerder hebben gehad en wat ingevoegd Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 9 juli 2012 6. Lijst met openstaande toezeggingen 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen college 9.

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Looienga, Martina. Van: Mabel Kalksma <rn.kalksma@sportfryslan.nl> Verzonden: donderdag 03 december 2015 12:27 Aan:

Looienga, Martina. Van: Mabel Kalksma <rn.kalksma@sportfryslan.nl> Verzonden: donderdag 03 december 2015 12:27 Aan: Looienga, Martina Van: Mabel Kalksma Verzonden: donderdag 03 december 2015 12:27 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Uitnodiging voor de leden van Provinciale Staten.

Nadere informatie

Sportnota Boxmeer: een sportief elftal! Terug naar eerste pagina

Sportnota Boxmeer: een sportief elftal! Terug naar eerste pagina Sportnota 2009 Boxmeer: een sportief elftal! Waarom sportnota? De gemeenteraad wenst een algemene gemeentelijke sportnota waarin een visie wordt neergelegd voor de komende jaren. Inhoudelijke uitgangspunten:

Nadere informatie

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Het lampje is aan, dat betekent dat we gaan filosoferen. Isa-Noa vertlede in de eerste les dat zij lippenstift en badeendjes

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

De Houtense Sportorganisatie anno 2010. Platform Sport Houten Sport Advies Raad Houten Sportpunt Houten

De Houtense Sportorganisatie anno 2010. Platform Sport Houten Sport Advies Raad Houten Sportpunt Houten De Houtense Sportorganisatie anno 2010 Platform Sport Houten Sport Advies Raad Houten Sportpunt Houten Van 2005 tot 2010 Fietsen met de wethouder Wethouder, ambtenaren en bestuursleden Bezoek sportaccommodaties

Nadere informatie

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014 Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 18 november 2014 Betreft: Initiatiefvoorstel Amsterdamse ouderen in beweging Geachte heer/mevrouw, De

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Herijking nota Duurzame energie en energiebesparing 6. Rondvraag 7.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Herijking nota Duurzame energie en energiebesparing 6. Rondvraag 7. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Herijking nota Duurzame energie en energiebesparing 6. Rondvraag 7. Sluiting 1 Gesproken tekst "Welkom op deze vergadering, ook

Nadere informatie

B. Galama (Gemeenteraad): "Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Punt 1. Mevrouw Schipper, PvdA." G. Schipper (PvdA): "Ja, dank u wel

B. Galama (Gemeenteraad): Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Punt 1. Mevrouw Schipper, PvdA. G. Schipper (PvdA): Ja, dank u wel Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijsten van 24 maart 2014 en 27 maart 2014 6. Lijst met openstaande toezeggingen 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente.

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente. Collegevoorstel In november 2011 zijn de regels met betrekking tot btw verrekening voor wat betreft uitgaven voor de buitensport versoepeld. Bij de behandeling van het voorstel over de tariefsaanpassing

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij Sportnota Lansingerland

Nota van Inlichtingen bij Sportnota Lansingerland Nota van Inlichtingen bij Sportnota Lansingerland 2014-2018 Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Datum: 16 december 2013 Corsanummer: T13.18576 Nota van inlichtingen bij Sportnota Lansingerland 2014-2018

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012

B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012 B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van het raadslid J.Gilissen namens de fractie van de VVD inzake sportgelden Besluiten:Behoudens advies

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In deze coalitieperiode zetten we ons in voor

Nadere informatie

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum;

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum; Vergadering: 6 6 2013 Agendanummer: 5 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar R.Orleans, 0595 447765 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.Orleans) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les:

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les: Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sportnota Ploegenspel

Voortgangsrapportage Sportnota Ploegenspel Voortgangsrapportage Sportnota Ploegenspel 0 SAMENVATTING In 2008 is de sportnota Ploegenspel vastgesteld. In 2010 is de voortgang geëvalueerd. Daarvoor zijn de ondernomen activiteiten onderzocht en is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Leefgebied en sport (en vooral voetbal ook)

Leefgebied en sport (en vooral voetbal ook) 1 (en vooral voetbal ook) Sport en bewegen - maatschappelijk belang Over het maatschappelijk belang van sport en bewegen bestaat brede consensus. En om allerlei redenen. Van het opheffen van motorische

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Datum voorstel 29 oktober 2010 Datum raadsvergadering 14 december 2010 Bijlagen Ter inzage

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 "O c' gemeente QoSterhOUt

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 O c' gemeente QoSterhOUt t te -S) O (O O e 3 "O c' WW gemeente QoSterhOUt Bl.0130060 Q s NOTA VOOR DE RAAD Datum:20 september 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130060 Ondererp: Nota Sporten en Beegen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 OPINIERONDE 12 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 26 maart 2015 Onderwerp: Nota Sport- en beweegbeleid 2015-2020 Registratienummer: 15int00603 Casenr:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

Recessiepeiling sport 2013

Recessiepeiling sport 2013 Recessiepeiling sport 2013 Dag van het Sportonderzoek 2013 Jerzy Straatmeijer Remco Hoekman Mulier Instituut, Utrecht September 2013 Programma Inleiding Methode Resultaten Conclusies en blik op de toekomst

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

Relatie met collegeprogramma Het opstellen van nieuw sportbeleid is opgenomen in het collegeprogramma

Relatie met collegeprogramma Het opstellen van nieuw sportbeleid is opgenomen in het collegeprogramma Raadsvoorstel *Z02D248C6D0* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27039 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Sportnota 2016-2019 Inleiding In het collegeprogramma 2014-2018 geven wij het belang aan van sport

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten. Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011

Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten. Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011 Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011 Het programma van vanavond Terugblik avond 4 juli 2011 Doel van de sportvisie Kaders en uitgangspunten

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 22 september 2014

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 22 september 2014 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport

Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport Plan van aanpak voor het uitvoeren van rekenkameronderzoek Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport Rekenkameronderzoek gemeente Winterswijk Aan De raadswerkgroep Rekenkamercommissie AOGW De gemeenteraad

Nadere informatie