Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009"

Transcriptie

1 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009

2 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009

3 Vernieuwing Toezicht Front Office Schiphol Meer effect, minder last Het Front Office Schiphol is het samenwerkingsverband van alle toezichthouders die actief zijn op de luchthaven, inbegrepen de Schiphol Airport Authority. Hoofddoel van het Front Office Schiphol is dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de naleving steeds beter gaan invullen, waardoor de overheid haar toezicht bij die bedrijven kan reduceren en haar toezichtprocessen meer eenduidig kan organiseren. Bedrijven die deze verantwoordelijkheid minder goed invullen, ondervinden als keerzijde meer toezicht. Samenwerking binnen pijlers Het Front Office Schiphol onderscheidt verschillende toezichtprocessen bij bedrijven op Schiphol. Er is daarom een indeling gemaakt naar zogeheten pijlers waarvoor verschillende toezichthouders een hoofdverantwoordelijkheid hebben: vracht (Douane), beveiliging (Koninklijke Marechaussee), veiligheid (Inspectie Verkeer en Waterstaat) en milieu en ruimtelijke ordening (Gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland). Voor elk van de pijlers zijn de hoofdrolspelers zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken resultaten en het initiëren en afstemmen van activiteiten. Feitelijk sturen ze zelf de benodigde vernieuwing en stemmen waar nodig collegiaal de raakvlakken met elkaar onderling binnen het Front Office Schiphol af. Overkoepelende activiteiten Bedrijvendatabase Met medewerking van de toezichthouders en de Schiphol Airport Authority is in 2009 als start van de bedrijvendatabase een lijst met de bedrijven opgesteld, die luchtvaart- en luchthavenproces gerelateerd toezicht ondervinden. Deze lijst dient als uitgangspunt voor onder meer informatiedeling, risico-analyse, meting van toezichtlasten en communicatie- activiteiten met het bedrijfsleven op Schiphol. Convenant Schiphol Airport Authority Begin 2010 is het Convenant Schiphol Airport Authority afgesloten waarin publiek-private afspraken (deelconvenanten) zijn opgenomen tussen de overheidstoezichthouders enerzijds en de Havenmeester Schiphol Airport Authority anderzijds. Doel van het Convenant is om op Schiphol het toezicht efficiënter in te richten en effectiever en transparanter te maken voor bedrijven. Uiteindelijk willen de toezichthoudende partijen hiermee het volgende bereiken: a. een verbetering in de gegevensuitwisseling, b. een meer risicogerichte uitvoering aan taken en c. daar waar mogelijk meer gezamenlijkheid in het inspecteren. Het Convenant is een levend document, waar nieuwe afspraken aan kunnen worden toegevoegd, maar waar ook afspraken uit kunnen verdwijnen. De afspraken die nu zijn opgenomen gaan over veiligheid, beveiliging en milieu. Meer informatie over deze afspraken treft u aan onder de betreffende pijlers. Dit voortgangsbericht In dit voortgangsbericht leest u over de samenwerking van het toezicht in het afgelopen jaar en over ontwikkelingen en inspectieplannen voor 2010 binnen de pijlers van het Front Office Schiphol. Daarnaast vindt u in dit voortgangsbericht informatie over overkoepelende activiteiten van het Front Office Schiphol, die eveneens tot doel hebben het toezicht effectiever en efficiënter te maken met zo min mogelijk last voor u als bedrijf. Communicatie met bedrijven Afgelopen jaar is vanuit Front Office Schiphol het contact met het bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo sluiten branchevertegenwoordigers enkele malen per jaar aan bij het overleg van de samenwerkende toezichthouders en wordt het gesprek over concrete aspecten van toezicht gevoerd. Verder is de bestaande informatie over het domein Schiphol ten behoeve van bedrijven vernieuwd als onderdeel van de website Er zijn directe 2 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

4 links gemaakt naar de webpagina s van deelnemende toezichthouders om gericht relevante toezichtinformatie en formulieren voor bedrijven aan te kunnen bieden. Analyse fysieke risico s Op basis van een eerdere inventarisatie van fysieke risico s is in 2009 een nadere inventarisatie uitgevoerd met alle betrokken toezichthouders op Schiphol. De risico s zijn vertaald naar de meest gevaarlijke situaties die direct tot een ongeval kunnen leiden. Op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van drie risico s / hazards, waarbij meerdere toezichthouders betrokken zijn. Afgesproken is dat afzonderlijke individuele toezichtprocedures worden uitgewerkt tot drie gemeenschappelijke toezichtprocedures. Deze kunnen in 2010 in een convenant worden vastgelegd. Ervaren toezichtlast Medio 2009 is tevens onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen die toezichthouders de afgelopen jaren hebben doorgevoerd ter verbetering van de kwaliteit van hun toezicht bij bedrijven. Het gaat daarbij met name om de houding, de werkwijze en de professionaliteit van inspecteurs op de werkvloer. Uit onderzoek en gesprekken met afzonderlijke bedrijven, die deze zomer zijn uitgevoerd, is gebleken dat sprake is van een verbetering op dit terrein. Bedrijven ervaren de kwalitatieve toezichtlast in het algemeen minder dan een aantal jaren geleden, maar geven ook aan dat verdere verbeteringen nog mogelijk zijn. Ook in 2010 zullen de toezichthouders hieraan aandacht blijven geven. De aanbevelingen uit het onderzoek worden binnen de organisatie van toezichthouders meegenomen in de kwaliteitsverbetering van het toezicht. Administratieve toezichtlast Medio 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten voor bedrijven als gevolg van het uitvoeren van inspecties en controles door toezichthouders. De uitkomst is dat er per saldo vooralsnog geen sprake is van reductie van administratieve toezichtlasten voor bedrijven op Schiphol. De last wordt met name veroorzaakt door controles van toezichthouders op de goederenstromen door de lucht. Dergelijke (grens)controles zijn voor een zeer belangrijk deel afkomstig uit Europese verordeningen, die op Schiphol strikt moeten worden uitgevoerd. De inhoud van deze verordeningen wordt frequent aangevuld of aangepast aan mondiale en Europese ontwikkelingen in het handels- en goederenverkeer. Wel worden uit eenlopende maatregelen getroffen die er voor moeten zorgen dat goed nalevende bedrijven met minder toezichtlast te maken krijgen. Meer informatie hierover treft u aan onder de pijler vracht. 4 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

5 Toezicht vracht Samenwerking In de pijler vracht zijn vijf toezichthouders actief: Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Koninklijke Marechaussee (KMar), Planten ziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Zij handhaven in samenwerking onder regie van de Douane. De regie heeft betrekking op: Informatiestromen: bedrijven verstrekken informatie slechts éénmaal (Single Window/Informatiemakelaar); Selectie: genereren van informatie voor gezamenlijke analyse en risicovinding (Customs Control Center); Coördinatie: inzet van mensen en middelen; Uitvoering: concentratie van controles op één tijdstip/plaats (Joint Inspection/One Stop Shop); Nabewerking: betrouwbare en eenduidige vastlegging van controleresultaten. De selectie van te controleren goederen vindt over de hele linie meer risicogestuurd plaats. De 100 procent controles op veterinaire producten is daarbinnen een zogenoemd verplicht risico. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van systemen en signalering van de Douane. Door het combineren van controles wordt de toezichtlast zoveel mogelijk beperkt gehouden. zal het toezicht door de overheid de komende jaren verminderen. De maatschappelijke eisen aan veiligheid, gezondheid, transparantie in economie en milieu (VGEM) vraagt van de Douane een sterke positie aan de buitengrens van de Europese Unie (EU). Hierdoor zal het aantal controles in de rode stroom in 2010 toenemen. De PD heeft de koppeling tussen het systeem Sagitta Invoer van de Douane en het Clientsysteem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit operationeel gemaakt. Aangiften van fytosanitaire goederen worden dan vooraf geautomatiseerd gecontroleerd. Ook komen er maat regelen die de greep van de overheid op de fytosanitaire goederenstroom versterken. Betrouwbare importeurs ondervinden hier voordeel van. De VWA controleert producten van dierlijke oorsprong op grond van EU- voor schriften voor 100 procent. De diepgang van deze controles zal in de toekomst meer gebaseerd worden op risicoanalyses. De overige VWA controles zijn geheel risicogestuurd. Vanaf juni 2009 is de lijst met risicovolle diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (EU verordening 882/2004) uitgebreid. Het toezicht op de import van deze goederen is derhalve geïntensiveerd. Het aantal controles door de VWA zou hierdoor in 2010 behoorlijk kunnen toenemen. Ontwikkelingen Het Customs Control Center is sinds najaar 2009 operationeel. De Informatiemakelaar wordt in de loop van 2010 operationeel en zal verder praktisch worden uitgewerkt. De Douane ontwikkelt c.q. optimaliseert binnen het platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS) verder de volgende activiteiten: het systeem van Authorised Economic Operator (AEO); Horizontaal Toezicht (integriteit van en in de keten zelf ); Groen Toezicht/Green Lane principes; Schiphol SmartGate. Voor bedrijven die deze ontwikkelingen in hun bedrijfsvoering integreren 6 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

6 Toezicht beveiliging Samenwerking In de pijler beveiliging zijn in het bijzonder de KMar, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en Amsterdam Airport Schiphol actief. Verder wordt samengewerkt met Douane, IVW en VWA. Sinds vorig jaar voert de KMar op grond van een overeenkomst met de NCTb een vernieuwde werkwijze in die de beveiliging van de burgerluchtvaart verder verhoogt. In dit verband werkt de KMar onder meer met een steeds verder te ontwikkelen Informatiemodule, waarmee informatiegestuurd toezicht op bedrijven wordt uitgeoefend. Daarbij hanteert de KMar een toezichtplan op basis van risicoanalyse en nalevingsgedrag. Dit zal in het algemeen voor de sector tot minder toezichtlast leiden. De planning is eind februari 2010 de toolkit voor de bekende afzender uit te brengen. Convenant Schiphol Airport Authority De KMar heeft twee afspraken met Amsterdam Airport Schiphol als deel convenanten in het Convenant Schiphol Airport Authority ondergebracht: Verkeershandhaving airside: Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid airside van KMar naar Schiphol Airport Authority; Verkeershandhaving voorrijwegen: Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid voorrijwegen (landside) van KMar naar Schiphol Airport Authority; Ontwikkelingen Toolkit Bekende Afzender (BA) Begin 2009 werd bekend dat het EU-beleid ten aanzien van de bekende afzenders in het luchtvaartproces zou worden gewijzigd. Ter ondersteuning aan de bekende afzender is besloten een toolkit te ontwikkelen die het op een eenvoudige wijze mogelijk maakt om aan de administratieve verplichtingen van de regelgeving te voldoen. De regie hiertoe ligt bij de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast worden in het Beleidsoverleg Vracht andere keten partners zoals Air Cargo Netherlands (ACN), EVO, Douane en IVW betrokken en/of op de hoogte gehouden van de ontwikkeling. De toolkit wordt op dezelfde wijze ontwikkeld als de al bestaande toolkit voor de Erkende Luchtvrachtagenten. Er zal een koppeling tussen de twee toolkits tot stand worden gebracht. Door de toolkit van de KMar website te downloaden en ingevuld retour aan te bieden wordt op een eenvoudige wijze voldaan aan de verplichting tot het opleveren van een beveiligingsplan en het verzoek om erkend te worden als BA. De toolkit helpt bedrijven om aan de gestelde regelgeving (gemakkelijker) te kunnen voldoen. De verwachting is dat de toezichtlast hierdoor als minder zwaar zal worden ervaren. De toolkit geeft tevens de KMar de mogelijkheid om haar rol als onafhankelijk toezichtorgaan uit te voeren. 8 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

7 Pilot VWA en KMar bij cateringbedrijven Afgelopen jaar hebben de VWA en KMar bekeken hoe samenwerking m.b.t. inspecties op cateringbedrijven die werkzaam zijn op het luchthaventerrein (airside) kan worden ingericht. Een pilot is in het najaar 2009 uitgevoerd. Afgesproken is dat de jaarlijkse inspecties van VWA en KMar bij cateringbedrijven voortaan op dezelfde dag zullen plaatsvinden. Toezicht IVW en KMar op AOC houders en luchtverkeersleiding De KMar en IVW bekijken op een aantal terreinen/onderwerpen mogelijkheden tot verdere samenwerking, die tot vermindering van toezichtlast kunnen leiden: Air Operator Certificate (AOC): Het betreft dagelijkse informatie uitwisseling en adviezen over het nalevingsgedrag van AOC houders inzake beveiliging; Certification Air Navigation Service Provider (ANSP): Het betreft afspraken over het toezicht op de beveiliging van de luchtverkeersleidingorganisatie. Toezicht milieu en ruimtelijke ordening Samenwerking Binnen de pijler milieu en ruimtelijke ordening werkt een groot aantal toezichthouders samen op verschillende niveaus. Op uitvoerend niveau worden onder leiding van provincie Noord-Holland (PNH) over de dagelijkse praktijk werkafspraken gemaakt in het Lokaal Milieu Overleg Schiphol (LMO-S). Aan het LMO-S nemen verder deel Gemeente Haarlemmermeer (GHM), IVW, VROM-Inspectie, Douane, Arbeidsinspectie (AI), KMar, Regionaal Milieuteam politie Kennemerland (RMT), Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR), Openbaar Ministerie (OM), en voor het onderdeel ongewone voorvallen ook vertegenwoordigers van luchthaven Schiphol. Agendaleden van het overleg zijn de Brandweer Haarlemmermeer/ Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en het gemeentelijk Bouwtoezicht. Het zwaartepunt van het milieutoezicht ligt bij bedrijven die op de lucht haven actief zijn. In projecten wordt ook het toezicht op vervoer van en naar de bedrijven afgestemd. Primair is de milieuvergunning voor de 10 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

8 luchthaven leidend. Deze is verleend door PNH die voor dat deel ook de regie voert. De nadruk ligt hierbij op het luchthaventerrein (airside) en op een groot aantal bedrijven in gebouwen van de luchthaven. Tevens gelden de milieuvoorschriften van vergunningen en meldingen voor de andere bedrijven bij de luchthaven (landside), waarvoor GHM bevoegd gezag is. Voor dat deel voert de gemeente de regie. Ontwikkelingen Milieuhandhavingsestafette Eind oktober 2009 hebben zeven toezichthouders op Schiphol (GHM, IVW, RMT, KMar, VROM-Inspectie, PNH en Douane) de jaarlijkse handhavingsestafette gehouden. Deze gezamenlijke controle-actie stond in het teken van de naleving van de wet Milieubeheer en de wet vervoer gevaarlijke stoffen. Bovendien werd er gekeken naar het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Behalve het uitvoeren van inspecties had de gezamenlijke actie tot doel het met elkaar uitwisselen van kennis en ervaring over de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. De estafette heeft daarnaast geresulteerd in een aantal waarschuwingen, bestuursrechtelijke handhavingprocedures en processen verbaal. Onderzoek locatiegebonden toezicht Gestart is met een onderzoek naar de toezichtlast bij bedrijven die hoofdzakelijk locatiegebonden toezicht ontvangen. Aan de hand van interviews met bedrijven wordt in beeld gebracht hoe dit locatiegebonden toezicht wordt ervaren. De resultaten in de vorm van een lijst van aanbevelingen en verbeterpunten worden 1 e kwartaal 2010 verwacht. Communicatie In overleg tussen de GHM, PNH en Schiphol wordt onderzocht of de informatie over milieuaspecten op de eigen websites nog verbeterd kan worden. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Medio 2010 treedt de Wabo in werking. De afspraken tussen PNH en GHM zijn in dit verband relevant voor het toezicht op de luchthaven. Zolang Schiphol een BRZO (Besluit Risico s Zware Ongevallen) -inrichting is zal dit toezicht bij PNH blijven. In de loop van 2010 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Convenant Schiphol Airport Authority Het HHvR heeft in 2009 een afspraak met Amsterdam Airport Schiphol over een oog en oor functie in casu toezicht op opvang van de-icingsvloeistoffen als deelconvenant ondergebracht in het Convenant. Later kunnen de afspraken van overige toezichthouders zoals GHM en PNH met Schiphol in het Convenant worden opgenomen. Eind 2009 is gestart met een gezamenlijke procedure tussen de toezicht houders en Schiphol airport Authority met als doel een verdere preventie van ongewone voorvallen bij derden, zoals lekkages aan machines of spills bij tanken van vliegtuigen binnen de inrichting van Schiphol Nederland BV. Vooroverleg Milieuvergunning Schiphol Nederland BV In 2009 is gestart met het vooroverleg om te komen tot een aangepaste vergunning voor de inrichting van Amsterdam Airport Schiphol. Een van de uitgangspunten is het toezicht en de handhaafbaarheid van de vergunning te vergroten. 12 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

9 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) In 2010 wordt de discussie over de oprichting van een Regionale Uitvoerings dienst voor de VROM taken per verder ingevuld. In Noord-Holland en met de Minister van VROM is een discussie gaande om deze RUD te organiseren op de schaal van 3 veiligheidsregio s; het zogenaamde Noordzeekanaal/Schiphol gebied. De uitkomst van deze discussie is nog ongewis. Bezien zal worden of en hoe Rijkstoezichthouders in het domein Schiphol hierop kunnen aanhaken. Geplande inspecties 2010 Uitgangspunt is het uitvoeren van alleen die inspecties die op basis van de prioriteiten van de verschillende toezichthouders zijn opgenomen in de werkprogramma s voor Slechts daar waar het mogelijk en relevant is worden gezamenlijke inspecties uitgevoerd. Waar gezamenlijke inspecties geen meerwaarde hebben om de toezichtlast terug te brengen voor het bedrijfsleven of waar de toezichtlasten voor de overheid onnodig toenemen wegens het ontbreken van noodzaak en relevantie, worden gezamenlijke inspecties achterwege gelaten. In 2010 worden enkele projecten gedefinieerd waar deze meerwaarde wel aanwezig is. De GHM en Brandweer VRK hebben de volgende inspecties gepland. Inspecties bouw door Gemeente Haarlemmermeer en Brandweer Controles brandveiligheid alle gebruiksvergunningen door Brandweer Inspecties milieu door Gemeente Haarlemmermeer en Brandweer Milieu controles door Gemeente Haarlemmermeer Het eerste kwartaal 2010 wordt bekeken welke toezichthouders aansluiten bij deze inspecties. De milieu-inspecties door PNH zullen in het eerste kwartaal van 2010 bekend worden Toezicht veiligheid Samenwerking Binnen de pijler veiligheid werkt IVW samen met uiteenlopende toezichthouders waaronder: AI, Douane, Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), KMar en VWA. Met de AI is afgesproken dat IVW tijdens haar inspecties in het kader van de vluchtvergunning zich ook een oordeel vormt over de ARBO aangelegenheden aan boord van vliegtuigen. Tevens is afgesproken dat wanneer IVW tekortkomingen signaleert, deze door IVW zelf met behulp van het eigen handhavingsinstrumentarium worden afgedaan. Wel stelt IVW de AI op de hoogte van de bevindingen, waarop de AI zelf kan bepalen of repressief ingrijpen noodzakelijk is. Er is samenwerking met Douane op het gebied van verdovende middelen bij controles aan boord van vliegtuigen. Met de KMar wordt onder meer samengewerkt bij het toezicht op vervoer gevaarlijke stoffen. Dit betreft met name incidenten met gevaarlijke stoffen op de grond. De KMar is meestal als eerste ter plaatse en informeert vervolgens IVW. Er zijn afspraken gemaakt tussen IVW en de luchtvaartsector over het melden van voorvallen die betrekking hebben op de Nederlandse luchtvaart en het Nederlandse luchtruim. Deze afspraken hebben geleid tot een zeer goede samenwerking tussen onder meer Dienst Luchtvaartpolitie van het KLPD, Lucht verkeers leiding Nederland en Amsterdam Airport Schiphol. Ook wordt intensief met Amsterdam Airport Schiphol en de sector samen gewerkt, onder meer in het Veiligheidsplatform Schiphol (VpS). Hoewel IVW als waarnemer aan het VpS deelneemt, kan dit platform goed gebruikt worden voor vernieuwende initiatieven die de toezichtlast kunnen verminderen. Voorbeelden zijn het project actualisering regelgeving en aanpak grauwe ganzen (zie volgende pagina). 14 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

10 Ontwikkelingen Inspecties IVW meer risicogericht Het aantal inspecties door IVW blijft naar verwachting de komende jaren op hetzelfde niveau. IVW gaat haar inspecties steeds meer risicogericht inrichten. Dit betekent dat bedrijven met een laag risiconiveau minder audits, en bedrijven met een hoog risiconiveau meer audits krijgen. IVW streeft ernaar om de komende vijf jaar het percentage bedrijven in het lage risicogebied op 90% te brengen. Bedrijven met een goed nalevingsniveau lenen zich voor het sluiten van handhavingsconvenanten in het kader van horizontaal toezicht. Safety Management System De komende jaren zal als gevolg van nieuwe regelgeving het hebben van een Safety Management System (SMS) verplicht worden voor alle bedrijven in de luchtvaart. SMS is een systematische aanpak voor het beheer van veiligheid binnen een organisatie, waarbij expliciete veiligheidsdoelen gesteld worden. Het toezicht door IVW op luchtvaartbedrijven zal verschuiven van compliance based naar performance based, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de betreffende organisaties er in geslaagd zijn die veiligheidsdoelstellingen te verwezenlijken. Convenant Schiphol Airport Authority IVW heeft afspraken met Amsterdam Airport Schiphol op het gebied van veiligheid in 2 deelconvenanten in het Convenant Schiphol Airport Authority ondergebracht: Inspectie op obstakels op en rondom de luchthaven; Toezicht op de vliegtuigafhandeling op de grond. Aanpak grauwe ganzen IVW ontwikkelt (vanuit VpS) i.s.m. Amsterdam Airport Schiphol en PNH een plan voor de aanpak van grauwe ganzen rondom de luchthaven, die een gevaar zijn voor de vliegveiligheid. Bij de uitvoering van het plan zijn veel partijen betrokken, waaronder ook PNH, GHM, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)-Noord, Nederlandse Vereniging van Luchthavens, Wildbeheer-eenheden en onderzoeksinstellingen. Procesverbetering obstakels rondom luchthaven De procesgang rondom ontheffingen is voor verbetering vatbaar. Gemeenten dienen nu een aanvraag in en krijgen na verloop van tijd wel of niet de gevraagde verklaring, maar zonder onderbouwing en zonder inzicht in hoe het proces is verlopen. Suggesties voor mogelijke verbeteringen zijn publicatie van een stroomschema op internet, vrijgave van het technisch beoordelingsproces, publicatie van voorbeelden van hoogbouw die wel en niet zijn toegestaan. Het is wellicht mogelijk om dit proces in de toekomst onder te brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (zie pijler milieu en ruimtelijke ordening). Geplande inspecties 2010 Inspectie arbeidsomstandigheden onderhouds bedrijven In februari 2010 start de AI met een inspectieproject bij vliegtuigonderhoudsbedrijven door heel Nederland met het doel de naleving van de arbeidsomstandighedenwet vast te stellen. Human Factor audits Voor 2010 is de tweede fase Human Factor audits gepland, die IVW bij zes middelgrote onderhoudsbedrijven zal houden. Human Factors richt zich op het in kaart brengen van de veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Doel is om dit onderzoek als basis te gaan gebruiken om te checken of Safety Management bij een bedrijf werkt of niet. Systeem-/bedrijfsinspecties 2010 Technische bedrijven 335 Operationele bedrijven 100 Luchthavens 26 Luchtruim 9 Gevaarlijke stoffen (broninspecties) 50 Object/productinspecties 2010 Technische bedrijven 164 Operationele bedrijven 382 Luchthavens 191 Luchtruim 1611 Luchtvaartuigen 388 Personen Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

11 Toezicht Schiphol Airport Authority Rol Airport Authority In 2009 is de Schiphol Airport Authority als specifiek organisatieonderdeel binnen Schiphol Group gepositioneerd. Deze organisatie houdt zich binnen (en rondom) het luchthavengebied bezig met het opstellen en controleren van (interne) regelgeving en het organiseren en uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken. Dit doet zij vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid als Havenmeester die Amsterdam Airport Schiphol heeft, en tevens om een ongestoorde procesgang beter te garanderen. Airport Authority Office en Airport Authority Operations Het doel van het (verder) inrichten van de Schiphol Airport Authority rol is om het toezicht en de handhaving zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten binnen en rondom het luchthaventerrein van de luchthaven. Hiertoe zijn een Airport Authority Office en Airport Authority Operations ingericht. Binnen de Airport Authority Office verrichten functionarissen ondersteunende taken ten behoeve van Airport Authority Operations. Het gaat hierbij om zowel administratieve taken, zoals het afhandelen van overtredingen en incidenten en het maken van rapportages, als beleidsmatige zaken, als o.a. het opstellen van beleid, toezichtarrangementen en contacten richting overheden. Airport Authority Operations bestaat uit die afdelingen of functionarissen die belast zijn met het uitvoeren van hand havende en toezichthoudende taken, direct contact hebben met de klanten van de luchthaven en zo het gezicht van Schiphol vormen. Convenant Schiphol Airport Authority Als Havenmeester heeft Amsterdam Airport Schiphol begin 2010 het Convenant Schiphol Airport Authority afgesloten met een aantal overheidstoezichthouders. Met de in dit Convenant vastgelegde afspraken wordt ook de rol (taken en bevoegdheden) van Amsterdam Airport Schiphol als toezichthouder zichtbaarder gemaakt voor bedrijven die op Schiphol actief zijn. Dit zal er ook voor zorgen dat het toezicht op de luchthaven (nog) effectiever kan plaatsvinden. Het betreft de volgende afspraken: Veiligheid 1. Inspectie op obstakels op en rondom de luchthaven van IVW naar Schiphol Airport Authority (deels nieuw) 2. Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid airside van KMar naar Schiphol Airport Authority (reeds bestaande werkwijze formeel vastgelegd); 3. Toezicht op de vliegtuigafhandeling op de grond van IVW naar Schiphol Airport Authority (nieuw). 18 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

12 Beveiliging 1. Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid voorrijwegen van KMar naar Schiphol Airport Authority (reeds bestaande werkwijze formeel vastgelegd). Ruimtelijke ordening en milieu 1. Oog en oor functie door Schiphol Airport Authority t.b.v. toezicht door het HHvR op opvang de-icing vloeistoffen (nieuw). De toezichthouders Schiphol Agentschap Telecom Algemene Inspectiedienst Arbeidsinspectie Brandweer Veilgheidsregio Kennemerland Douane Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Inspectie Verkeer en Waterstaat Koninklijke Marechaussee Korps Landelijke Politiediensten Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Plantenziektenkundige Dienst Voedsel en Waren Autoriteit Gemeente Haarlemmermeer Hoogheemraadschap van Rijnland Provincie Noord-Holland Schiphol Airport Authority VROM-Inspectie Vragen? Voor meer informatie over Vernieuwing Toezicht op en rondom de luchthaven Schiphol kunt u terecht op 20 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol

13 Vernieuwing Toezicht: meer effect, minder last Binnen het programma Vernieuwing Toezicht werken Rijksinspecties en andere toezichthouders aan beter toezicht en minder toezichtlast voor ondernemers en instellingen. Dit voortgangsbericht is een uitgave van: Front Office Schiphol Postbus AN Hoofddorp Redactie: Front Office Schiphol Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Drukwerk: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Front Office Schiphol Januari 2010