Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009"

Transcriptie

1 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009

2 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009

3 Vernieuwing Toezicht Front Office Schiphol Meer effect, minder last Het Front Office Schiphol is het samenwerkingsverband van alle toezichthouders die actief zijn op de luchthaven, inbegrepen de Schiphol Airport Authority. Hoofddoel van het Front Office Schiphol is dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de naleving steeds beter gaan invullen, waardoor de overheid haar toezicht bij die bedrijven kan reduceren en haar toezichtprocessen meer eenduidig kan organiseren. Bedrijven die deze verantwoordelijkheid minder goed invullen, ondervinden als keerzijde meer toezicht. Samenwerking binnen pijlers Het Front Office Schiphol onderscheidt verschillende toezichtprocessen bij bedrijven op Schiphol. Er is daarom een indeling gemaakt naar zogeheten pijlers waarvoor verschillende toezichthouders een hoofdverantwoordelijkheid hebben: vracht (Douane), beveiliging (Koninklijke Marechaussee), veiligheid (Inspectie Verkeer en Waterstaat) en milieu en ruimtelijke ordening (Gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland). Voor elk van de pijlers zijn de hoofdrolspelers zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken resultaten en het initiëren en afstemmen van activiteiten. Feitelijk sturen ze zelf de benodigde vernieuwing en stemmen waar nodig collegiaal de raakvlakken met elkaar onderling binnen het Front Office Schiphol af. Overkoepelende activiteiten Bedrijvendatabase Met medewerking van de toezichthouders en de Schiphol Airport Authority is in 2009 als start van de bedrijvendatabase een lijst met de bedrijven opgesteld, die luchtvaart- en luchthavenproces gerelateerd toezicht ondervinden. Deze lijst dient als uitgangspunt voor onder meer informatiedeling, risico-analyse, meting van toezichtlasten en communicatie- activiteiten met het bedrijfsleven op Schiphol. Convenant Schiphol Airport Authority Begin 2010 is het Convenant Schiphol Airport Authority afgesloten waarin publiek-private afspraken (deelconvenanten) zijn opgenomen tussen de overheidstoezichthouders enerzijds en de Havenmeester Schiphol Airport Authority anderzijds. Doel van het Convenant is om op Schiphol het toezicht efficiënter in te richten en effectiever en transparanter te maken voor bedrijven. Uiteindelijk willen de toezichthoudende partijen hiermee het volgende bereiken: a. een verbetering in de gegevensuitwisseling, b. een meer risicogerichte uitvoering aan taken en c. daar waar mogelijk meer gezamenlijkheid in het inspecteren. Het Convenant is een levend document, waar nieuwe afspraken aan kunnen worden toegevoegd, maar waar ook afspraken uit kunnen verdwijnen. De afspraken die nu zijn opgenomen gaan over veiligheid, beveiliging en milieu. Meer informatie over deze afspraken treft u aan onder de betreffende pijlers. Dit voortgangsbericht In dit voortgangsbericht leest u over de samenwerking van het toezicht in het afgelopen jaar en over ontwikkelingen en inspectieplannen voor 2010 binnen de pijlers van het Front Office Schiphol. Daarnaast vindt u in dit voortgangsbericht informatie over overkoepelende activiteiten van het Front Office Schiphol, die eveneens tot doel hebben het toezicht effectiever en efficiënter te maken met zo min mogelijk last voor u als bedrijf. Communicatie met bedrijven Afgelopen jaar is vanuit Front Office Schiphol het contact met het bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo sluiten branchevertegenwoordigers enkele malen per jaar aan bij het overleg van de samenwerkende toezichthouders en wordt het gesprek over concrete aspecten van toezicht gevoerd. Verder is de bestaande informatie over het domein Schiphol ten behoeve van bedrijven vernieuwd als onderdeel van de website Er zijn directe 2 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

4 links gemaakt naar de webpagina s van deelnemende toezichthouders om gericht relevante toezichtinformatie en formulieren voor bedrijven aan te kunnen bieden. Analyse fysieke risico s Op basis van een eerdere inventarisatie van fysieke risico s is in 2009 een nadere inventarisatie uitgevoerd met alle betrokken toezichthouders op Schiphol. De risico s zijn vertaald naar de meest gevaarlijke situaties die direct tot een ongeval kunnen leiden. Op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van drie risico s / hazards, waarbij meerdere toezichthouders betrokken zijn. Afgesproken is dat afzonderlijke individuele toezichtprocedures worden uitgewerkt tot drie gemeenschappelijke toezichtprocedures. Deze kunnen in 2010 in een convenant worden vastgelegd. Ervaren toezichtlast Medio 2009 is tevens onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen die toezichthouders de afgelopen jaren hebben doorgevoerd ter verbetering van de kwaliteit van hun toezicht bij bedrijven. Het gaat daarbij met name om de houding, de werkwijze en de professionaliteit van inspecteurs op de werkvloer. Uit onderzoek en gesprekken met afzonderlijke bedrijven, die deze zomer zijn uitgevoerd, is gebleken dat sprake is van een verbetering op dit terrein. Bedrijven ervaren de kwalitatieve toezichtlast in het algemeen minder dan een aantal jaren geleden, maar geven ook aan dat verdere verbeteringen nog mogelijk zijn. Ook in 2010 zullen de toezichthouders hieraan aandacht blijven geven. De aanbevelingen uit het onderzoek worden binnen de organisatie van toezichthouders meegenomen in de kwaliteitsverbetering van het toezicht. Administratieve toezichtlast Medio 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten voor bedrijven als gevolg van het uitvoeren van inspecties en controles door toezichthouders. De uitkomst is dat er per saldo vooralsnog geen sprake is van reductie van administratieve toezichtlasten voor bedrijven op Schiphol. De last wordt met name veroorzaakt door controles van toezichthouders op de goederenstromen door de lucht. Dergelijke (grens)controles zijn voor een zeer belangrijk deel afkomstig uit Europese verordeningen, die op Schiphol strikt moeten worden uitgevoerd. De inhoud van deze verordeningen wordt frequent aangevuld of aangepast aan mondiale en Europese ontwikkelingen in het handels- en goederenverkeer. Wel worden uit eenlopende maatregelen getroffen die er voor moeten zorgen dat goed nalevende bedrijven met minder toezichtlast te maken krijgen. Meer informatie hierover treft u aan onder de pijler vracht. 4 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

5 Toezicht vracht Samenwerking In de pijler vracht zijn vijf toezichthouders actief: Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Koninklijke Marechaussee (KMar), Planten ziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Zij handhaven in samenwerking onder regie van de Douane. De regie heeft betrekking op: Informatiestromen: bedrijven verstrekken informatie slechts éénmaal (Single Window/Informatiemakelaar); Selectie: genereren van informatie voor gezamenlijke analyse en risicovinding (Customs Control Center); Coördinatie: inzet van mensen en middelen; Uitvoering: concentratie van controles op één tijdstip/plaats (Joint Inspection/One Stop Shop); Nabewerking: betrouwbare en eenduidige vastlegging van controleresultaten. De selectie van te controleren goederen vindt over de hele linie meer risicogestuurd plaats. De 100 procent controles op veterinaire producten is daarbinnen een zogenoemd verplicht risico. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van systemen en signalering van de Douane. Door het combineren van controles wordt de toezichtlast zoveel mogelijk beperkt gehouden. zal het toezicht door de overheid de komende jaren verminderen. De maatschappelijke eisen aan veiligheid, gezondheid, transparantie in economie en milieu (VGEM) vraagt van de Douane een sterke positie aan de buitengrens van de Europese Unie (EU). Hierdoor zal het aantal controles in de rode stroom in 2010 toenemen. De PD heeft de koppeling tussen het systeem Sagitta Invoer van de Douane en het Clientsysteem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit operationeel gemaakt. Aangiften van fytosanitaire goederen worden dan vooraf geautomatiseerd gecontroleerd. Ook komen er maat regelen die de greep van de overheid op de fytosanitaire goederenstroom versterken. Betrouwbare importeurs ondervinden hier voordeel van. De VWA controleert producten van dierlijke oorsprong op grond van EU- voor schriften voor 100 procent. De diepgang van deze controles zal in de toekomst meer gebaseerd worden op risicoanalyses. De overige VWA controles zijn geheel risicogestuurd. Vanaf juni 2009 is de lijst met risicovolle diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (EU verordening 882/2004) uitgebreid. Het toezicht op de import van deze goederen is derhalve geïntensiveerd. Het aantal controles door de VWA zou hierdoor in 2010 behoorlijk kunnen toenemen. Ontwikkelingen Het Customs Control Center is sinds najaar 2009 operationeel. De Informatiemakelaar wordt in de loop van 2010 operationeel en zal verder praktisch worden uitgewerkt. De Douane ontwikkelt c.q. optimaliseert binnen het platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS) verder de volgende activiteiten: het systeem van Authorised Economic Operator (AEO); Horizontaal Toezicht (integriteit van en in de keten zelf ); Groen Toezicht/Green Lane principes; Schiphol SmartGate. Voor bedrijven die deze ontwikkelingen in hun bedrijfsvoering integreren 6 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

6 Toezicht beveiliging Samenwerking In de pijler beveiliging zijn in het bijzonder de KMar, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en Amsterdam Airport Schiphol actief. Verder wordt samengewerkt met Douane, IVW en VWA. Sinds vorig jaar voert de KMar op grond van een overeenkomst met de NCTb een vernieuwde werkwijze in die de beveiliging van de burgerluchtvaart verder verhoogt. In dit verband werkt de KMar onder meer met een steeds verder te ontwikkelen Informatiemodule, waarmee informatiegestuurd toezicht op bedrijven wordt uitgeoefend. Daarbij hanteert de KMar een toezichtplan op basis van risicoanalyse en nalevingsgedrag. Dit zal in het algemeen voor de sector tot minder toezichtlast leiden. De planning is eind februari 2010 de toolkit voor de bekende afzender uit te brengen. Convenant Schiphol Airport Authority De KMar heeft twee afspraken met Amsterdam Airport Schiphol als deel convenanten in het Convenant Schiphol Airport Authority ondergebracht: Verkeershandhaving airside: Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid airside van KMar naar Schiphol Airport Authority; Verkeershandhaving voorrijwegen: Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid voorrijwegen (landside) van KMar naar Schiphol Airport Authority; Ontwikkelingen Toolkit Bekende Afzender (BA) Begin 2009 werd bekend dat het EU-beleid ten aanzien van de bekende afzenders in het luchtvaartproces zou worden gewijzigd. Ter ondersteuning aan de bekende afzender is besloten een toolkit te ontwikkelen die het op een eenvoudige wijze mogelijk maakt om aan de administratieve verplichtingen van de regelgeving te voldoen. De regie hiertoe ligt bij de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast worden in het Beleidsoverleg Vracht andere keten partners zoals Air Cargo Netherlands (ACN), EVO, Douane en IVW betrokken en/of op de hoogte gehouden van de ontwikkeling. De toolkit wordt op dezelfde wijze ontwikkeld als de al bestaande toolkit voor de Erkende Luchtvrachtagenten. Er zal een koppeling tussen de twee toolkits tot stand worden gebracht. Door de toolkit van de KMar website te downloaden en ingevuld retour aan te bieden wordt op een eenvoudige wijze voldaan aan de verplichting tot het opleveren van een beveiligingsplan en het verzoek om erkend te worden als BA. De toolkit helpt bedrijven om aan de gestelde regelgeving (gemakkelijker) te kunnen voldoen. De verwachting is dat de toezichtlast hierdoor als minder zwaar zal worden ervaren. De toolkit geeft tevens de KMar de mogelijkheid om haar rol als onafhankelijk toezichtorgaan uit te voeren. 8 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

7 Pilot VWA en KMar bij cateringbedrijven Afgelopen jaar hebben de VWA en KMar bekeken hoe samenwerking m.b.t. inspecties op cateringbedrijven die werkzaam zijn op het luchthaventerrein (airside) kan worden ingericht. Een pilot is in het najaar 2009 uitgevoerd. Afgesproken is dat de jaarlijkse inspecties van VWA en KMar bij cateringbedrijven voortaan op dezelfde dag zullen plaatsvinden. Toezicht IVW en KMar op AOC houders en luchtverkeersleiding De KMar en IVW bekijken op een aantal terreinen/onderwerpen mogelijkheden tot verdere samenwerking, die tot vermindering van toezichtlast kunnen leiden: Air Operator Certificate (AOC): Het betreft dagelijkse informatie uitwisseling en adviezen over het nalevingsgedrag van AOC houders inzake beveiliging; Certification Air Navigation Service Provider (ANSP): Het betreft afspraken over het toezicht op de beveiliging van de luchtverkeersleidingorganisatie. Toezicht milieu en ruimtelijke ordening Samenwerking Binnen de pijler milieu en ruimtelijke ordening werkt een groot aantal toezichthouders samen op verschillende niveaus. Op uitvoerend niveau worden onder leiding van provincie Noord-Holland (PNH) over de dagelijkse praktijk werkafspraken gemaakt in het Lokaal Milieu Overleg Schiphol (LMO-S). Aan het LMO-S nemen verder deel Gemeente Haarlemmermeer (GHM), IVW, VROM-Inspectie, Douane, Arbeidsinspectie (AI), KMar, Regionaal Milieuteam politie Kennemerland (RMT), Hoogheemraadschap van Rijnland (HHvR), Openbaar Ministerie (OM), en voor het onderdeel ongewone voorvallen ook vertegenwoordigers van luchthaven Schiphol. Agendaleden van het overleg zijn de Brandweer Haarlemmermeer/ Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en het gemeentelijk Bouwtoezicht. Het zwaartepunt van het milieutoezicht ligt bij bedrijven die op de lucht haven actief zijn. In projecten wordt ook het toezicht op vervoer van en naar de bedrijven afgestemd. Primair is de milieuvergunning voor de 10 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

8 luchthaven leidend. Deze is verleend door PNH die voor dat deel ook de regie voert. De nadruk ligt hierbij op het luchthaventerrein (airside) en op een groot aantal bedrijven in gebouwen van de luchthaven. Tevens gelden de milieuvoorschriften van vergunningen en meldingen voor de andere bedrijven bij de luchthaven (landside), waarvoor GHM bevoegd gezag is. Voor dat deel voert de gemeente de regie. Ontwikkelingen Milieuhandhavingsestafette Eind oktober 2009 hebben zeven toezichthouders op Schiphol (GHM, IVW, RMT, KMar, VROM-Inspectie, PNH en Douane) de jaarlijkse handhavingsestafette gehouden. Deze gezamenlijke controle-actie stond in het teken van de naleving van de wet Milieubeheer en de wet vervoer gevaarlijke stoffen. Bovendien werd er gekeken naar het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Behalve het uitvoeren van inspecties had de gezamenlijke actie tot doel het met elkaar uitwisselen van kennis en ervaring over de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. De estafette heeft daarnaast geresulteerd in een aantal waarschuwingen, bestuursrechtelijke handhavingprocedures en processen verbaal. Onderzoek locatiegebonden toezicht Gestart is met een onderzoek naar de toezichtlast bij bedrijven die hoofdzakelijk locatiegebonden toezicht ontvangen. Aan de hand van interviews met bedrijven wordt in beeld gebracht hoe dit locatiegebonden toezicht wordt ervaren. De resultaten in de vorm van een lijst van aanbevelingen en verbeterpunten worden 1 e kwartaal 2010 verwacht. Communicatie In overleg tussen de GHM, PNH en Schiphol wordt onderzocht of de informatie over milieuaspecten op de eigen websites nog verbeterd kan worden. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Medio 2010 treedt de Wabo in werking. De afspraken tussen PNH en GHM zijn in dit verband relevant voor het toezicht op de luchthaven. Zolang Schiphol een BRZO (Besluit Risico s Zware Ongevallen) -inrichting is zal dit toezicht bij PNH blijven. In de loop van 2010 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Convenant Schiphol Airport Authority Het HHvR heeft in 2009 een afspraak met Amsterdam Airport Schiphol over een oog en oor functie in casu toezicht op opvang van de-icingsvloeistoffen als deelconvenant ondergebracht in het Convenant. Later kunnen de afspraken van overige toezichthouders zoals GHM en PNH met Schiphol in het Convenant worden opgenomen. Eind 2009 is gestart met een gezamenlijke procedure tussen de toezicht houders en Schiphol airport Authority met als doel een verdere preventie van ongewone voorvallen bij derden, zoals lekkages aan machines of spills bij tanken van vliegtuigen binnen de inrichting van Schiphol Nederland BV. Vooroverleg Milieuvergunning Schiphol Nederland BV In 2009 is gestart met het vooroverleg om te komen tot een aangepaste vergunning voor de inrichting van Amsterdam Airport Schiphol. Een van de uitgangspunten is het toezicht en de handhaafbaarheid van de vergunning te vergroten. 12 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

9 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) In 2010 wordt de discussie over de oprichting van een Regionale Uitvoerings dienst voor de VROM taken per verder ingevuld. In Noord-Holland en met de Minister van VROM is een discussie gaande om deze RUD te organiseren op de schaal van 3 veiligheidsregio s; het zogenaamde Noordzeekanaal/Schiphol gebied. De uitkomst van deze discussie is nog ongewis. Bezien zal worden of en hoe Rijkstoezichthouders in het domein Schiphol hierop kunnen aanhaken. Geplande inspecties 2010 Uitgangspunt is het uitvoeren van alleen die inspecties die op basis van de prioriteiten van de verschillende toezichthouders zijn opgenomen in de werkprogramma s voor Slechts daar waar het mogelijk en relevant is worden gezamenlijke inspecties uitgevoerd. Waar gezamenlijke inspecties geen meerwaarde hebben om de toezichtlast terug te brengen voor het bedrijfsleven of waar de toezichtlasten voor de overheid onnodig toenemen wegens het ontbreken van noodzaak en relevantie, worden gezamenlijke inspecties achterwege gelaten. In 2010 worden enkele projecten gedefinieerd waar deze meerwaarde wel aanwezig is. De GHM en Brandweer VRK hebben de volgende inspecties gepland. Inspecties bouw door Gemeente Haarlemmermeer en Brandweer Controles brandveiligheid alle gebruiksvergunningen door Brandweer Inspecties milieu door Gemeente Haarlemmermeer en Brandweer Milieu controles door Gemeente Haarlemmermeer Het eerste kwartaal 2010 wordt bekeken welke toezichthouders aansluiten bij deze inspecties. De milieu-inspecties door PNH zullen in het eerste kwartaal van 2010 bekend worden Toezicht veiligheid Samenwerking Binnen de pijler veiligheid werkt IVW samen met uiteenlopende toezichthouders waaronder: AI, Douane, Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), KMar en VWA. Met de AI is afgesproken dat IVW tijdens haar inspecties in het kader van de vluchtvergunning zich ook een oordeel vormt over de ARBO aangelegenheden aan boord van vliegtuigen. Tevens is afgesproken dat wanneer IVW tekortkomingen signaleert, deze door IVW zelf met behulp van het eigen handhavingsinstrumentarium worden afgedaan. Wel stelt IVW de AI op de hoogte van de bevindingen, waarop de AI zelf kan bepalen of repressief ingrijpen noodzakelijk is. Er is samenwerking met Douane op het gebied van verdovende middelen bij controles aan boord van vliegtuigen. Met de KMar wordt onder meer samengewerkt bij het toezicht op vervoer gevaarlijke stoffen. Dit betreft met name incidenten met gevaarlijke stoffen op de grond. De KMar is meestal als eerste ter plaatse en informeert vervolgens IVW. Er zijn afspraken gemaakt tussen IVW en de luchtvaartsector over het melden van voorvallen die betrekking hebben op de Nederlandse luchtvaart en het Nederlandse luchtruim. Deze afspraken hebben geleid tot een zeer goede samenwerking tussen onder meer Dienst Luchtvaartpolitie van het KLPD, Lucht verkeers leiding Nederland en Amsterdam Airport Schiphol. Ook wordt intensief met Amsterdam Airport Schiphol en de sector samen gewerkt, onder meer in het Veiligheidsplatform Schiphol (VpS). Hoewel IVW als waarnemer aan het VpS deelneemt, kan dit platform goed gebruikt worden voor vernieuwende initiatieven die de toezichtlast kunnen verminderen. Voorbeelden zijn het project actualisering regelgeving en aanpak grauwe ganzen (zie volgende pagina). 14 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

10 Ontwikkelingen Inspecties IVW meer risicogericht Het aantal inspecties door IVW blijft naar verwachting de komende jaren op hetzelfde niveau. IVW gaat haar inspecties steeds meer risicogericht inrichten. Dit betekent dat bedrijven met een laag risiconiveau minder audits, en bedrijven met een hoog risiconiveau meer audits krijgen. IVW streeft ernaar om de komende vijf jaar het percentage bedrijven in het lage risicogebied op 90% te brengen. Bedrijven met een goed nalevingsniveau lenen zich voor het sluiten van handhavingsconvenanten in het kader van horizontaal toezicht. Safety Management System De komende jaren zal als gevolg van nieuwe regelgeving het hebben van een Safety Management System (SMS) verplicht worden voor alle bedrijven in de luchtvaart. SMS is een systematische aanpak voor het beheer van veiligheid binnen een organisatie, waarbij expliciete veiligheidsdoelen gesteld worden. Het toezicht door IVW op luchtvaartbedrijven zal verschuiven van compliance based naar performance based, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de betreffende organisaties er in geslaagd zijn die veiligheidsdoelstellingen te verwezenlijken. Convenant Schiphol Airport Authority IVW heeft afspraken met Amsterdam Airport Schiphol op het gebied van veiligheid in 2 deelconvenanten in het Convenant Schiphol Airport Authority ondergebracht: Inspectie op obstakels op en rondom de luchthaven; Toezicht op de vliegtuigafhandeling op de grond. Aanpak grauwe ganzen IVW ontwikkelt (vanuit VpS) i.s.m. Amsterdam Airport Schiphol en PNH een plan voor de aanpak van grauwe ganzen rondom de luchthaven, die een gevaar zijn voor de vliegveiligheid. Bij de uitvoering van het plan zijn veel partijen betrokken, waaronder ook PNH, GHM, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)-Noord, Nederlandse Vereniging van Luchthavens, Wildbeheer-eenheden en onderzoeksinstellingen. Procesverbetering obstakels rondom luchthaven De procesgang rondom ontheffingen is voor verbetering vatbaar. Gemeenten dienen nu een aanvraag in en krijgen na verloop van tijd wel of niet de gevraagde verklaring, maar zonder onderbouwing en zonder inzicht in hoe het proces is verlopen. Suggesties voor mogelijke verbeteringen zijn publicatie van een stroomschema op internet, vrijgave van het technisch beoordelingsproces, publicatie van voorbeelden van hoogbouw die wel en niet zijn toegestaan. Het is wellicht mogelijk om dit proces in de toekomst onder te brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (zie pijler milieu en ruimtelijke ordening). Geplande inspecties 2010 Inspectie arbeidsomstandigheden onderhouds bedrijven In februari 2010 start de AI met een inspectieproject bij vliegtuigonderhoudsbedrijven door heel Nederland met het doel de naleving van de arbeidsomstandighedenwet vast te stellen. Human Factor audits Voor 2010 is de tweede fase Human Factor audits gepland, die IVW bij zes middelgrote onderhoudsbedrijven zal houden. Human Factors richt zich op het in kaart brengen van de veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Doel is om dit onderzoek als basis te gaan gebruiken om te checken of Safety Management bij een bedrijf werkt of niet. Systeem-/bedrijfsinspecties 2010 Technische bedrijven 335 Operationele bedrijven 100 Luchthavens 26 Luchtruim 9 Gevaarlijke stoffen (broninspecties) 50 Object/productinspecties 2010 Technische bedrijven 164 Operationele bedrijven 382 Luchthavens 191 Luchtruim 1611 Luchtvaartuigen 388 Personen Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

11 Toezicht Schiphol Airport Authority Rol Airport Authority In 2009 is de Schiphol Airport Authority als specifiek organisatieonderdeel binnen Schiphol Group gepositioneerd. Deze organisatie houdt zich binnen (en rondom) het luchthavengebied bezig met het opstellen en controleren van (interne) regelgeving en het organiseren en uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken. Dit doet zij vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid als Havenmeester die Amsterdam Airport Schiphol heeft, en tevens om een ongestoorde procesgang beter te garanderen. Airport Authority Office en Airport Authority Operations Het doel van het (verder) inrichten van de Schiphol Airport Authority rol is om het toezicht en de handhaving zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten binnen en rondom het luchthaventerrein van de luchthaven. Hiertoe zijn een Airport Authority Office en Airport Authority Operations ingericht. Binnen de Airport Authority Office verrichten functionarissen ondersteunende taken ten behoeve van Airport Authority Operations. Het gaat hierbij om zowel administratieve taken, zoals het afhandelen van overtredingen en incidenten en het maken van rapportages, als beleidsmatige zaken, als o.a. het opstellen van beleid, toezichtarrangementen en contacten richting overheden. Airport Authority Operations bestaat uit die afdelingen of functionarissen die belast zijn met het uitvoeren van hand havende en toezichthoudende taken, direct contact hebben met de klanten van de luchthaven en zo het gezicht van Schiphol vormen. Convenant Schiphol Airport Authority Als Havenmeester heeft Amsterdam Airport Schiphol begin 2010 het Convenant Schiphol Airport Authority afgesloten met een aantal overheidstoezichthouders. Met de in dit Convenant vastgelegde afspraken wordt ook de rol (taken en bevoegdheden) van Amsterdam Airport Schiphol als toezichthouder zichtbaarder gemaakt voor bedrijven die op Schiphol actief zijn. Dit zal er ook voor zorgen dat het toezicht op de luchthaven (nog) effectiever kan plaatsvinden. Het betreft de volgende afspraken: Veiligheid 1. Inspectie op obstakels op en rondom de luchthaven van IVW naar Schiphol Airport Authority (deels nieuw) 2. Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid airside van KMar naar Schiphol Airport Authority (reeds bestaande werkwijze formeel vastgelegd); 3. Toezicht op de vliegtuigafhandeling op de grond van IVW naar Schiphol Airport Authority (nieuw). 18 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht

12 Beveiliging 1. Overdracht handhavingstaken verkeersveiligheid voorrijwegen van KMar naar Schiphol Airport Authority (reeds bestaande werkwijze formeel vastgelegd). Ruimtelijke ordening en milieu 1. Oog en oor functie door Schiphol Airport Authority t.b.v. toezicht door het HHvR op opvang de-icing vloeistoffen (nieuw). De toezichthouders Schiphol Agentschap Telecom Algemene Inspectiedienst Arbeidsinspectie Brandweer Veilgheidsregio Kennemerland Douane Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Inspectie Verkeer en Waterstaat Koninklijke Marechaussee Korps Landelijke Politiediensten Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Plantenziektenkundige Dienst Voedsel en Waren Autoriteit Gemeente Haarlemmermeer Hoogheemraadschap van Rijnland Provincie Noord-Holland Schiphol Airport Authority VROM-Inspectie Vragen? Voor meer informatie over Vernieuwing Toezicht op en rondom de luchthaven Schiphol kunt u terecht op 20 Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol

13 Vernieuwing Toezicht: meer effect, minder last Binnen het programma Vernieuwing Toezicht werken Rijksinspecties en andere toezichthouders aan beter toezicht en minder toezichtlast voor ondernemers en instellingen. Dit voortgangsbericht is een uitgave van: Front Office Schiphol Postbus AN Hoofddorp Redactie: Front Office Schiphol Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Drukwerk: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Front Office Schiphol Januari 2010

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

Vernieuwing Toezicht Schiphol

Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol De 16 toezichthouders 4 x 2 x 1 x 2 x 12 x 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x Vernieuwing Toezicht Schiphol De 16 toezichthouders Inleiding Op de mainport Schiphol komt een groot aantal

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Datum: September 2008 Versie: extern Auteur: AID Communicatie

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Alleen ga je sneller Samen kom je verder!

Alleen ga je sneller Samen kom je verder! Deze brochure is een uitgave van: Bureau Inspectieraad Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.inspectieloket.nl Tekst en redactie: Bureau Inspectieraad Grafisch Ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1

BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1 Bureau Inspectieraad Wilhelmina v. Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.inspectieloket.nl BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1 Contactpersoon M 06 50 768 073 peter.lustenhouwer@ inspectieraad.nl Programmanaam

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

Eenduidig Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2007

Eenduidig Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2007 Eenduidig Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2007 Eenduidig Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2007 In deze rapportage: Front Office Schiphol in 2007 operationeel Vijfentwintig verbeteracties vereenvoudiging

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Brzo-inspectie Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1 WET- EN REGELGEVING...4 1.2 DE ROL VAN DE GEMEENTE...4 1.3 NIEUWE VERSIE VAN HET TOEZICHT-

Nadere informatie

Duidelijk anders. BRZO dag 15 mei 2014. Mr. M.G.J. Maas-Cooymans

Duidelijk anders. BRZO dag 15 mei 2014. Mr. M.G.J. Maas-Cooymans Duidelijk anders BRZO dag 15 mei 2014 Mr. M.G.J. Maas-Cooymans 2 Wat en wie? Seveso/Brzo: een kader voor de bescherming van 1) mensen buiten de inrichting, de bescherming van het milieu, 2) de bescherming

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Luchtvaart. SSP Special. ALoS. Safety Performance. Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Luchtvaart. SSP Special. ALoS. Safety Performance. Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014 ALoS SSP IenM Safety Performance SMS Sector SSP Special Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014 Carel Wassink Adviseur Veiligheid Directoraat-generaal Bereikbaarheid 8 oktober 2014 2 ALoS Safety Performance

Nadere informatie

Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland

Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland Het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) beoogt de kans op en de schade van een zwaar ongeval bij risicovolle bedrijven zo klein mogelijk te maken. Hiervoor wordt

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director,

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director, Convenant tussen de Staat der Nederlanden, KLM, Corendon Dutch Airlines en TUIfly en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers inzake het nationaal borgen van het delen van dreigingsinformatie tussen

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Wat gebeurt er met de conclusies en aanbevelingen van ongevallenonderzoek. Hans van Ruler 14 oktober 2013

Wat gebeurt er met de conclusies en aanbevelingen van ongevallenonderzoek. Hans van Ruler 14 oktober 2013 Wat gebeurt er met de conclusies en aanbevelingen van ongevallenonderzoek Hans van Ruler 14 oktober 2013 Programma Introductie OVV Wettelijk kader aanbevelingen Over aanbevelingen Proces Twee voorbeelden

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II . VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H010-1E September 2005 OT04H010-1E 15-12-2005 pagina 1 van 8 INHOUD SAMENVATTING...

Nadere informatie

Vernieuwing Toezicht Schiphol

Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2008 4 x 2 x 1 x 2 x 12 x 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2008 Voorwoord Met genoegen presenteer ik u namens de samenwerkende

Nadere informatie

Vraag 1 Hoe rijmt u de constatering dat de naleving op peil is met de gesignaleerde tekortkomingen die u verderop in de brief beschrijft?

Vraag 1 Hoe rijmt u de constatering dat de naleving op peil is met de gesignaleerde tekortkomingen die u verderop in de brief beschrijft? VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl. Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 VAN Sanne Kouwenhoven DATUM 18 september 2014 AAN NVRR BETREFT Verslag workshop RUD s/omgevingsveiligheid Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 1 Inleiding Op het complexe handhavingsterrein

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Melkpoeder, feed or food?

Melkpoeder, feed or food? . Melkpoeder, feed or food? Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT03H035 december 2004 OT03H035 18-1-2004 pagina 1 van 5 INHOUD INHOUD... 2 SAMENVATTING... 3 SUMMARY... 3 1

Nadere informatie

Interviewverslag Succesvol inspecteren

Interviewverslag Succesvol inspecteren Interviewverslag Succesvol inspecteren Willy Rovers, Douane, 28 oktober 2010 te Rotterdam Door: Tony Koeleman Willy Rovers is lid van het managementteam van Belastingdienst en algemeen directeur Douane.

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Van aangifte naar toezicht

Van aangifte naar toezicht Van aangifte naar toezicht Afhandeling formaliteiten voor goederenbewegingen December 2009 Wout Hofman, TNO (wout.hofman@tno.nl) Inhoud Internationale en EU ontwikkelingen Nederlandse douane Wat zou optimaal

Nadere informatie

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden.

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden. Gemeente Woerden 14R.00207 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00207 gemeente WOERDEN Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres college van burgemeester en wethouders 8 juli

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, derde lid, van het Besluit burgerluchthavens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, derde lid, van het Besluit burgerluchthavens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8348 25 maart 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/59034,

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 241 Besluit van 19 juni 2014 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het laten vervallen van een

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Doelstellingen van het Nationaal Plan en algemene strategie van de toezichthouders.

Doelstellingen van het Nationaal Plan en algemene strategie van de toezichthouders. Nationaal Plan Markttoezicht Producten 2013 en 2014. Algemeen Deel. Inleiding. Het nationale plan markttoezicht Producten wordt opgesteld om invulling te geven aan de verplichting uit Verordening (EC)

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Nederlandse Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen Keep Them Rolling Type ontheffing : Locatiegebonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15988 14 oktober 2010 Regeling van 24 september 2010, nr. 5668080/10, houdende voorschriften voor de uitvoering van controle

Nadere informatie

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig A.F.A. Korsten De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar het functioneren van inspecties (mede) in samenhang met de uitvoering

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Lukkien BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties Ministerie van Economische Zaken Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie - Acties Inleiding Het kabinet heeft in 2013 1 aangegeven dat de regeldruk fors verminderd moet worden. Ondanks eerdere inspanningen op

Nadere informatie

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Bijlage IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Versie 17 april 2009 1. Inleiding Het IPO ziet het advies van de Commissie Mans in samenhang met de adviezen van de Commissie Oosting en de invoering

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team OV Aanwijzingsbesluit toezichthouders Olst-Wijhe, Raalte en Deventer 1- Notagegevens Notanummer 725438 Datum 17-7-2012 Programma: 02. Openbare orde en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 INHOUD Intro Partners in veiligheid Safety binnen Schiphol Veiligheidsketen en activiteiten SEF

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... pagina 2 van 7 Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvrage

Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... pagina 2 van 7 Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvrage Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... http://mijn.waarstaatjegemeente.nl/pullreport.php?u... pagina 1 van 7 Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas 2014 Introductie De kinderopvang omvat

Nadere informatie

Milieu < > Arbo. Safety is in our nature. An Hacour & Lieve Lamberigts

Milieu < > Arbo. Safety is in our nature. An Hacour & Lieve Lamberigts Milieu < > Arbo Safety is in our nature An Hacour & Lieve Lamberigts Agenda Wolters Kluwer staat voor ECO-systeem ARBO ECO-systeem MILIEU Stellingen 2 Wolters Kluwer staat voor 1836 40 landen 19.000 medewerkers

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VAN DE PROVINCIE DRENTHE VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VOOR TIJDELIJK EN UITZONDERLIJK GEBRUIK (WET LUCHTVAART, ARTIKEL 8A.

BELEIDSREGEL VAN DE PROVINCIE DRENTHE VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VOOR TIJDELIJK EN UITZONDERLIJK GEBRUIK (WET LUCHTVAART, ARTIKEL 8A. BELEIDSREGEL VAN DE PROVINCIE DRENTHE VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VOOR TIJDELIJK EN UITZONDERLIJK GEBRUIK (WET LUCHTVAART, ARTIKEL 8A.51) Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten een beleidsregel

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008.

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Op grond van paragraaf 3.4.4 van het Bouwbeleidsplan Nuth 2008-2012 dient er jaarlijks - als tegenhanger van het Handhavingprogramma Bouw- en Ruimtelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "Vleuterweide"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs Vleuterweide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 122452 Datum schoolbezoek : 31 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Anton Geurtsen. Adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart. Afdeling Handhaving & Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart

Anton Geurtsen. Adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart. Afdeling Handhaving & Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart Afdeling Handhaving & Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart Studiedag Integrale Veiligheid in Musea Anton Geurtsen 12 december 2013 Adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart D.Bindinga Inspecteur BBLV 1. Introductie

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 KWAUTEITS NEDERLANDSE Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, wordt met code number 1 of 2 vervangen door: met code number 1, 2, 3 of 4.

In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, wordt met code number 1 of 2 vervangen door: met code number 1, 2, 3 of 4. CONCEPT HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., tot wijziging van de Regeling burgerluchthavens in verband met het vaststellen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

State Safety programme (SSP)

State Safety programme (SSP) Excellence Working Effective State Safety programme (SSP) Suitable In Place Rol van ILT in het toezicht Naar de basis Ongevallen Incidenten en voorvallen Afwijkingen product, proces en procedures Product,

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Gezamelijk toezicht in de zeehavens en op de binnenwateren Minder last, meer effect De toezichthouders gaan nauwer met elkaar samen werken. We bepalen onze prioriteiten op basis van risicoanalyses. Bedrijven

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie