MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur"

Transcriptie

1 MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda en Jannie Meerkerkstraat MH Arnhem Telefoon Telefax Gasten: Afwezig: Rob en Anne Marie van Hummel niemand 3.1 Opening. We heten iedereen hartelijk welkom en vooral onze uitgenodigde gast Anne-Marie. Zij gaat ons informeren over de initiatieven betreffende de verkeerssituatie rond de school. 3.2 Ingekomen stukken en mededelingen. De postmap is niet rondgegaan. Douwe zorgt ervoor dat hij gevuld wordt met de nieuwe post ( bladen School van november en december, Brief Basis over de Begroting nieuwe versie) en geeft hem dan door. - Verder is er een brief van de AOB Algemene Onderwijsbond, waarin aangegeven wordt dat Medezeggenschapsraden hun instemming aan prestatiebeloning kunnen onthouden (de personeelsgeleding heeft instemmingsrecht). Lisanne geeft aan dat we dit kunnen bespreken in de rondvraag. - Lisanne geeft aan dat het nog niet gelukt is de notulen op de website te zetten. Ze gaat met Rob uitzoeken waarom dit nog niet gelukt is. - Douwe kon vanmorgen niet aanwezig zijn bij het voorzittersoverleg. Rob heeft met Annerieke het overleg gedaan. Er is gesproken over de groepen 1 t/m 4 die eigenlijk 22 uur per jaar per groep te veel draaien. Door deze uren niet meer te maken, zou dit een bezuiniging kunnen zijn ( euro). Dit is bijvoorbeeld te bereiken door de groepen 1 t/m 4 op vrijdag tot uur naar school te laten gaan. Dan hebben de leerkrachten minder recht op de vrije dagen waardoor zij op andere momenten ingezet kunnen worden. Douwe stelt voor dat voordat er iets gewijzigd wordt er een goede motivatie voor deze nieuwe wijziging van schooltijden wordt opgesteld voordat er een definitief advies kan komen. De nieuwe schooltijden voor de groepen 1 t/m 4 kunnen dan met het nieuwe schooljaar in gaan. Rob zal een voorstel doen aan de MR. Lisanne vraagt of ook nog naar andere mogelijkheden gekeken gaat worden. Bijvoorbeeld: Groep 1-2 één uur minder per week en de groepen 3 t/m 8 dan laten zoals het nu is. Rob geeft aan dat de verschillende opties zullen worden bekeken. 3.3 Verkeerssituatie rond de school (Anne-Marie). Anne-Marie vertelt dat het initiatief begonnen is toen zij een mailtje heeft gestuurd naar Lisanne en Annerieke n.a.v. een ongelukje op de parkeerplaats met een kind van onze school. 1

2 Zij geeft aan dat de insteek is geen schuld of oorzaak bij één partij te leggen, maar naar samenwerking te zoeken. Hierbij wordt o.a. gekeken naar: * Hoe kunnen de kinderen op een veilige manier naar school komen? * Wie heeft welke verantwoordelijkheid (ouders, school, gemeente)? * * Hoe kan door samenwerking de bereikbaarheid van de scholen worden vergroot? Anne-Marie en Rob hebben hierover al overleg. De ouderraad van de Troubadour heeft deze week een vergadering. - Als aanvulling op de verkeersmethode van school kan er een vrachtwagenles komen voor de groepen 7 en 8. Deze kinderen gaan dan straks zelf op de fiets naar het vervolgonderwijs. Het gaat dan over wat je kunt zien vanuit een vrachtwagen. Dus het zelf ervaren van het soms onzichtbaar zijn van de fietser. - Vanuit De ANWB kan het programma streetwise aangeboden worden. - Eind januari zal er een verlichtingskeuring voor de fiets zijn. Dit kan ieder jaar terugkomen op een tijdstip dat de dagen korter gaan worden. - Er moet een draaiboek komen voor de activiteiten die ieder jaar terug moeten komen. Dit gaat Anne-Marie maken en zij betrekt de andere scholen er dan bij. - Met de ouderraden van de andere scholen wordt een Flyer gemaakt waarin van iedere school een paar punten komen die zij belangrijk vinden om aan te geven hoe kinderen veilig naar school kunnen gaan. - Rob en Anne-Marie hebben volgende week een afspraak bij de gemeente met de heer Hamers (verkeerskundig consulent). Dit gaat in eerste instantie over de bestrating en daarna kan het contact breder worden. - Vanuit Veilig Verkeer Nederland kunnen ze ondersteuning geven, maar dan moet er op de website eerst een verkeersouder gemeld worden. Deze persoon gaat het draaiboek beheren (verkeersexamen, lichtcontrole, enz.) en is het aanspreekpunt voor andere ouders. Anne-Marie wil dit eventueel wel doen, maar dan wordt daarnaast het or.-lidmaatschap te zwaar. We gaan eerst op zoek naar een andere ouder die dit op zich wil nemen. - Er komt een landelijke dag in september over Op voeten en fietsen naar school. Die actie kan een maand lang lopen. - In de teamvergadering is medegedeeld dat Anne-Marie en Rob hier mee bezig zijn. De teamgeleding gaat in de teamvergadering vragen wie samen met de verkeersouder hiermee bezig te zijn. - De MR ondersteunt graag de initiatieven. Lisanne is er al bij betrokken. De verkeersouder kan aanwezig zijn bij de or. vergaderingen. - Op de MR vergaderingen zal dit punt iedere keer terugkomen. Anne-Marie zal aangeven bij de secretaris of het een mededeling wordt of dat ze zelf uitleg komt geven. 3.4 Terugkoppeling GMR. 15 december is er een uitleg gegeven over de financiën. Er zit een brief hierover in de postmap. Het administratie kantoor van de Basis heeft i.v.m. fouten in het eerdere begrotingssysteem op een nieuwe manier de begroting opgezet. 2

3 De GMR vindt het een goede keus om het rigoureus anders te gaan doen, maar de timing was niet juist. Het is te laat tot stand gekomen, daarom is er een voorlopig advies gegeven. Het komende jaar is een overgangsjaar en het volgende kalenderjaar moet het goed ingaan. De brief hierover zegt veel over het proces, maar niet over de inhoud. Op 26 januari wordt de begroting definitief in de GMR behandeld. Rob legt nog uit dat er werd gewerkt met de gemiddelde loonsom van euro en dat voortaan de reële loonsom afgeschreven gaat worden. Dit is dus veel duidelijker. Douwe zalde brief naar alle MR-leden en. - Per juni 2012 wordt de subsidie voor de ID-banen stopgezet. Er is een sociaal plan geschreven. Bij alle ID-ers wordt nagevraagd wat zij willen: vervroegd pensioen, een bemiddelingstraject of een afkoopsom. De GMR vindt het sociaal plan in de basis goed in elkaar zitten. Er zijn wel een aantal kantekeningen gemaakt, maar formeel heeft de GMR geen bevoegdheden over dit sociaalplan. Samen met de bonden zal het bestuur dit sociaalplan verder overeenkomen. Conciërges en huishoudelijke hulpen komen te vervallen. De conciërges die overblijven worden verdeeld over de overige scholen. De administratieve hulpen blijven behouden en de gedachte is nu dat zij eventueel ook wat huishoudelijke taken gaan doen. Het bestuur heeft aangegeven dat naar verwachting ca. 2,85 fte kan worden gehandhaafd. In de GMR-vergadering van 26 januari volgt hierover een nadere toelichting vanuit het bestuur. - Er wordt advies van de GMR gevraagd aangaande het verdwijnen van de plusleerkracht. De 3 stichtingen zijn bezig om een vervangingspoule op te zetten. - Lisanne geeft aan dat de GMR s ook binnen de samenwerkingsverbanden, gemeentelijk passend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) moeten gaan functioneren. Dit moet vooraf in de GMR gebracht worden. Er is nog veel onduidelijkheid over. Het samenwerkingsverband moet kijken naar een SBO-plaatsing, een rugzakje of welke school het meest geschikt is voor dit kind. Saskia geeft aan dat de vorm waarin dit gaat gebeuren nog niet duidelijk is. De samenwerkingsverbanden worden groter. Lisanne mailt de info naar Douwe, zodat hij het door kan sturen naar de voorzitter van de GMR. 3.5 Gevolgen verdwijnen Plusleerkracht & ID-er. Zie ook de vorige vergadering. Rob gaat samen met het bestuur bekijken hoe zij de pijnpunten (veiligheidsrisico s) die ontstaan, op kunnen lossen. De MR ziet vooralsnog de volgende (veiligheids)risico s: * ongecontroleerde toegang tot het gebouw: adequaat ingaan op calamiteiten; BHV toezicht op kinderen in de school. * Telefonische bereikbaarheid. *Taakverzwaring team. * Hygiëne (de was, toiletpapier, zeep). * Inkopen (coördinatie, organisatie werkgroepen; afscheid groep 8, feesten, enz.), waardoor je je minder goed kunt profileren. * Vertrouwenspersoon naar ouders en kinderen. * Maakt continurooster lastiger. 3

4 Wij vragen formeel aan Rob voor deze punten een oplossing te zoeken. De MR. is van harte bereid om mee te denken. 3.6 Stand van zaken Ouderbetrokkenheid initiatieven. - De Nieuwsbrief blijft voor sommige ouders nog op papier komen. - De schoolregels worden gedigitaliseerd. Ze worden bekeken en in een boekje Zo doen wij het op de Blinkertschool gezet. Wie mee wil denken kan zich opgeven bij Rob. - De opening van de school kan nog niet, want het is nog niet helemaal klaar. - Social media gaat mee op de nieuwe website. - De lijst communiceren gaat rond bij het personeel. - De MR verzoekt Rob deze lijst in de Nieuwsbrief van volgende week (19 januari) te plaatsen. - Maandag 16 januari is er een communicatie training voor OR., MR. en team. 3.7/3.8 Voorbereiding voorzittersoverleg/communicatietraining. Maandag 16 januari 2012 communicatietraining OR., MR. en team van uur. Team heeft van een vervolg op hun communicatietraining en van uur wordt er gegeten. - Hoe kunnen OR., MR. en team beter communiceren. Douwe heeft de opzet van de training van Rob gehad en zal deze doormailen naar de overige MR-leden. 3.9 Rondvraag. -Brief van de AOB Algemene Onderwijsbond over het onthouden van instemming van de personeelsgeleding over prestatiebeloning. De oudergeleding wil van de personeelsgeleding hun persoonlijke argumentatie horen. Dit zal aan het eind van de volgende MR-vergadering gedaan worden. Dan zal Rob daar niet bij aanwezig zijn. De personeelsgeleding gaat verder hun achterban raadplegen over dit onderwerp. - Lisanne mist punten op de vergadering die vorig schooljaar gepland zijn. De secretaris en voorzitter gaan hier rekening mee houden. We vragen aan Rob de status van het zorgplan en de jaarrekening. - Extra vergadering i.v.m. advies op de Begroting, die 26 januari in de GMR besproken wordt. Saskia vraagt wat een extra vergadering oplevert. De GMR kan eventueel veranderingen aanbrengen en dit kan consequenties hebben voor de begroting van Rob. De verwachting is dat het niet nodig zal zijn. Afspraak: Als er een kleine verandering is kan dit via de mail afgehandeld worden. Saskia gaat alvast een datum prikken van uur, indien het wel nodig is. - Gerda geeft aan moeite te hebben met de verlate vergadertijd (het wordt vaak later). Ze vraagt om bij de agenda aan te geven of er advies of instemming gevraagd wordt en verduidelijking van de punten. Jannie gaat dit met Douwe overleggen en mailt hem voor een datum. - De notulen van de MR-vergaderingen worden net als vorig jaar per afgehandeld. 4

5 Afsprakenlijst : Wat Wie Wanneer 3.2 *De postmap wordt gevuld met Douwe nieuwe post en doorgegeven. * Verheldering bezuiniging minder uren draaien van groep 1 t/m 4 of alleen 1-2. (adviesrecht) Rob vergadering 8 maart? 3.3 * Er moet een verkeersouder komen. Rob in de Nieuwsbrief 3.4 *Brief van Basis over Begroting wordt Douwe doorg d. 3.5 * MR vraagt problemen die ontstaan Rob? na afschaffing ID-banen op te lossen. 3.6 * Lijst communicatie in Nieuwsbrief Rob 19 januari plaatsen. 3.8 * Doorsturen opzet avond Douwe communicatietraining. 3.9 *Brief AOB, prestatiebeloning doorsturen. Douwe * Beargumenteren standpunt prestatiebeloning. * Achterban raadplegen. * Opzoeken welke punten vorig jaar gepland zijn. *Agenda duidelijker opstellen. Personeelsgeleding Personeelsgeleding Jannie Jannie mailt Douwe voor een afspraak. MR. vergadering 8 maart Teamvergadering 5