Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Pagina 1 van 38

2 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens wordt onder lokale raden teruggeblikt op de activiteiten die in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht H.I. Ambacht en Alblasserdam ontplooid zijn. Doelstelling van de CWD De Cliëntenraad WWB Drechtsteden (CWD) is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle mensen die een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst Drechtsteden of een minimum inkomen hebben. De CWD geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of kritiek op de plannen van het gemeentebestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden, die te maken hebben met de uitkering en het minimabeleid Drechtsteden. Mede door contacten met de politiek, media, provinciale en landelijke organisaties en deelname aan diverse bijeenkomsten, probeert de CWD de positie cab mensen met een minimum inkomen aan te kaarten en, waar nodig, een aanzet te geven tot verbetering. Het bestuur is in het verslagjaar als volgt samengesteld: Mw. J. van der Loos onafhankelijk voorzitter Dhr. G. Loman vice-voorzitter Mevr. L. Hertog-van Gool secretaris/penningmeester Dhr. G. Bosma lid Mevr. W. de Man lid Mevr. A. Poelman lid Dhr. E. van Ravesteijn lid Mevr. G. Slikboer lid Mevr. N. Nederveen lid Dhr. Ton Henneke lid Zoals in het verslag van vorig jaar al werd voorzien zullen onze klanten met grote wijzigingen geconfronteerd gaan worden. De deelnemende gemeenten werden geconfronteerd met bezuinigingen op verschillende budgetten (bv. het re-integratiebudget. Die bezuinigingen werden en worden vertaald naar nieuw beleid. In die zin kan 2010 als een overgangsjaar beschouwd worden. In het verslagjaar is in de beleids voornemens en daarmee budgetten het accent vergaand op werk komen te liggen. Voor het minima en re-integratiebeleid zal dat verstrekkende consequenties hebben. Met name mogelijke cumulatie van negatieve effecten van beleid baart ons zorgen. In 2010 overlegden wij regelmatig met de SDD en adviseerden wij het Drechtstedenbestuur in zake de voorgestelde beleidsvoornemens en -zeker zo belangrijkde uitvoering daarvan. We benoemen in dit verslag niet alle onderwerpen. Zoals eerder genoemd stonden de meeste in het licht van actuele en toekomstige bezuinigen Pagina 2 van 38

3 De herziening van het minimabeleid is door het Drechtstedenbestuur en de SDD voortvarend opgepakt. Het oorspronkelijke en door de CWD onderschreven uitgangspunt: zoveel mogelijk rechtdoen aan verantwoordelijkheid van klanten in het besteden van de hun toekomende middelen, is overeind gebleven. Een nieuw uitgangspunt is dat het toekennen van een persoonlijk minimabudget PMB geheel ten dienste komt te staan van (het toeleiden naar) werk. Dat zal voor een fors aantal klanten een fors negatief financieel effect hebben. De CWD is over die verschuiving nu -in nog stevig in debat met bestuur en SDD. Deze inleidende woorden hebben meer het karakter gekregen van een vooruit dan, zoals eigenlijk bedoeld is, een terugblik. Dat is gezien de impact van het op handen zijnde regionale beleid onvermijdelijk. Het staat vast dat deze wijzigingen niet de laatste zijn. Ook uit Den Haag staat ons nog veel te wachten. Bv Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het staat nog niet vast hoe deze er precies uit komt te zien Wel is zeker dat het financiële consequenties voor onze klanten zal hebben. De CWD wil door inbreng bereiken dat klanten zo min mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van de op handen zijnde herziening van het minimabeleid. De klant staat centraal bij de CWD, dit was zij in 2010 en dat blijft zo in de toekomst!. Jannie van der Loos Voorzitter Pagina 3 van 38

4 Geschiedenis Taken Uitvoering Bedrijfsvoering Aandachtspunten INTRODUCTIE REGIONALE CLIENTENRAAD (CWD) Geschiedenis In vrijwel alle regiogemeenten (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, H.I. Ambacht en Alblasserdam) bestond al en vorm van cliëntenparticipatie cq cliëntenbelangenbehartiging voordat de regionale sociale dienst werd gevormd. In Dordrecht bijvoorbeeld vanaf De vertegenwoordigers uit de eerder genoemde gemeenten hadden in de aanloop naar een regionale raad een grote voorkeur voor een zo licht mogelijke vorm van samenwerking. De meeste aandacht moest naar de lokale raden uitgaan. Werkende weg zijn we toegegroeid naar een echt regionale raad waar we een grote gezamenlijkheid de werkzaamheden verrichten. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de aangesloten gemeenten (min 1, max 2) en een onafhankelijk voorzitter. Bestuursleden worden op bindende voordracht door de Bestuurscommissie benoemd. Taken Uiteraard zijn taken en bevoegdheden vastgelegd in verordening en statuten. De taken zijn in twee delen te onderscheiden: de (beleids)advisering en de regionale en directe (lokale) individuele belangenbehartiging. De adviestaak (gevraagd en ongevraagd) krijgt deels zijn beslag in het maandelijkse overleg met de directie en het wat onregelmatiger overleg met de portefeuillehouder. Vooral in de aanloop naar de nieuwe structuur en het eerste jaar heeft de formele advisering op een enorme hoeveelheid beleidsnota s veel tijd, energie en aandacht gevraagd. De directe belangenbehartiging krijgt voornamelijk zijn beslag op lokaal niveau. De invulling en uitvoering van die taak verschillen aanzienlijk in de diverse gemeenten. In sommige gemeenten worden spreekuren gehouden. Cliënten kunnen hulp krijgen bij het opstellen van bezwaarschriften en informatie over regelingen etc. Ook hulp bij belastingaangiften behoort soms tot de mogelijkheden, afhankelijk van de kennis van de vrijwilligers. Op een goede manier doorverwijzen (warme overdracht) naar andere organisaties als de vragen onze mogelijkheden overstijgen behoort tot de werkzaamheden. Om beide taken goed te kunnen vervullen laten de leden van de raad zich voortdurend informeren door medewerkers van de sociale dienst. Daarnaast hebben we regelmatig contact met andere organisaties zoals GGD, Sociale Raadslieden ed. Natuurlijk houden we ook de vakliteratuur (publicaties van SoZaWe, Clip en onze landelijke koepel) Pagina 4 van 38

5 INTRODUCTIE REGIONALE CLIENTENRAAD (CWD) Bedrijfsvoering Onze constante zorg is de continuïteit in de bemensing van zowel de regionale als de lokale raden. Het (succesvolle) beleid om zoveel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt te leiden heeft de spoeling dunner gemaakt. Bovendien is niet elke cliënt in staat om de werkzaamheden uit te voeren. De huidige regionale raad is samengesteld uit cliënten en niet-cliënten. Deze mix werkt goed. De inbreng van cliënten in de regionale raad is onontbeerlijk We hebben meer ambities dan we waar kunnen maken. En de werkzaamheden komen op (te) weinig mensen neer. Binnenkort start een advertentiecampagne om nieuwe vrijwilligers te werven. Wij hopen dat er ook en in het bijzonder cliënten zullen reageren. De achterban bereiken is een constante uitdaging. Overigens krijgen vrijwilligers een kleine vergoeding voor hun inzet en kunnen ze een beroep doen op scholing. De raad heeft de beschikking over voldoende budget, parttime administratieve ondersteuning en een eigen kantoor. Speerpunten goede invulling van de lokale loketfunctie bejegening duurzaamheid re-integratie-instrumentarium (harmonisatie) minimabeleid spanning tussen beleid en uitvoering, tussen macro (het beleid) en micro (hoe werkt het uit op het niveau van het individu) Namens het Bestuur Dordrecht, maart Pagina 5 van 38

6 Jaarverslag Dagelijks Bestuur CWD 2010 Het dagelijks bestuur en de secretarieel medewerkster hebben (11x) overleg gehad, naast het voorbereiden van de Algemene en Ambtelijke vergaderingen, over o.a. de volgende onderwerpen; Selectie en voorbereiding cursussen tbv deskundigheidsbevordering lokale cliëntenraden. Overleg accountant over jaarrekening, financieel jaarplan en aanvraag subsidie voor het jaar 2011 alsook de hieraan gekoppelde activiteitenplanning. Mogelijkheden c.q. noodzaak samenwerking Werkplein. Werkplan Advertentie campagne in regionale dagbladen om de CWD en de lokale raden meer bekendheid te geven. Afronding van de nieuwe (algemene) folder CWD. Nieuwe raambelettering gevel kantoor Vrieseweg 25 Dordrecht. Stand van zaken en verdere aanpak Langdurigheidstoeslag. Herziening procedures nieuwe leden (ook leden dagelijks bestuur). Herziening Verordening Cliëntenparticipatie en het Huishoudelijk Reglement. Voortgang Serviceloketten. Op 1 maart 2010 extra overleg met de Klankbordgroep Zwijndrecht i.v.m. de voortgang en werkzaamheden Pagina 6 van 38

7 Secretariaat Wederom verliep het jaar (2010) weer snel en soms hectisch. Lies Anderson heeft o.a. voor de ondersteuning van de CWD (notulen), de cursussen geregeld en natuurlijk de contacten onderling met de lokale raden onderhouden. Alle lokale Cliëntenraden (uitgezonderd Alblasserdam), werken met hetzelfde financiële systeem. De gegevens worden per kwartaal naar de CWD doorg d. Helaas is het in 2010 niet gelukt de lokaties te bezoeken voor een financieel overleg. Dit staat wel weer op de planning voor Ook is er weer een advertentiecampagne geweest, waarin de lokale Cliëntenraden een oproep hebben gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Helaas is daarop een magere reactie gekomen. Het werkplan Daarin zijn een aantal speerpunten opgenomen waar de CWD zich voor wil inzetten. De SDD heeft de CWD gevraagd of zij de cliëntenparticipatie voor o.a. het Werkplein, de Wet WIJ en Drechtwerk (dit geldt met name voor de bijstandsgerechtigden die daar werken) onder haar hoede kan en wil nemen. De speerpunten zijn: - Themadagen (2 x per jaar per locatie of als CWD te organiseren); - Cliëntenparticipatie Werkplein; - Minimabeleid; - Scholing; - Schuldhulpverlening; - Wet WIJ; - Toetsingsonderwerp, deze zullen voornamelijk over de uitvoering gaan en door de CWD zelf worden aangevraagd/naar voren worden gebracht. - Klachten; schriftelijk bijhouden van klachten van cliënten. Doel is, de SDD gericht te kunnen informeren over terugkerende klachten en te zoeken naar een oplossing hiervoor. - Praktische werkervaring; De CWD zal de workshop bij de SDD bijwonen om de nieuwe procedure te testen. Gerard Loman (Dordrecht) heeft gezorgd voor een z.g. mobiel kantoor (een koffer met allerlei informatie en formulieren), zodat ook op locatie cliënten kunnen worden geholpen. Hayri Yurtsever, ook een lid van Dordrecht heeft regelmatig z.g. spreekuren in de Moskee. Hiervoor zijn een laptop en mobiele printer aangeschaft. Onze voorzitter Jannie van der Loos heeft na de zomervakantie, na een periode van bijna 4 jaar de leden van de CWD laten weten te stoppen met haar functie als voorzitter van de CWD. Jannie zal aanblijven als voorzitter totdat er een goede opvolger is gevonden, maar hoopt in het voorjaar van 2011 als voorzitter te kunnen aftreden. Stichting Cliëntenraad WWB Drechtsteden (CWD) Vrieseweg NT Dordrecht Pagina 7 van 38

8 Activiteiten 2010 Stichting Cliëntenraad WWB Drechtsteden Overleg Dagelijks Bestuur CWD 18 januari Werkplein, noodzaak en mogelijkheden voor samenwerking, Adviescommissie re-integratiebeleid, Afrekening boekjaren 2007 en februari Financieel jaarverslag 2009/2109 en subsidie aanvraag 2010, jaarverslag 2010, CWD werkplan maart Extra overleg Klankbordgroep Zwijndrecht i.v.m. voortgang en werkzaamheden. 8 maart Concept jaarverslag, themamiddag Sliedrecht Grip op geld. 12 april Overleg met Mensenrechten en Streetwise inzake Dordtmij en de SDD, jaarrekening en jaarverslag mei Vergadering Adviescommissie mbt Langdurigheidstoeslag, cursus communicatietraining, raambelettering. 7 juni Cursus WWB/ WMO, CWD werkplan 2010, extra voorzieningen WWB/UWV cliënten, Langdurigheidstoeslag. 5 juli Conclusie themamiddag Sliedrecht Grip op geld, voortgang Langdurigheidstoeslag. 6 sept Vacature voorzitter Dagelijks Bestuur; Voortgang Zwijndrecht. 11 okt. CWD begroting nov. Voortgang opvolging voorzitter, herziening procedures nieuw leden en bestuursleden, begroting dec. Overleg met WMO Adviesraad, Voortgang opvolging voorzitter en procedures nieuwe leden, begroting CWD overleg 25 jan Scan Cliëntenparticipatie, Werkplan feb. Ervaring en problemen lokale raden, Werkplan en vergaderplanning mrt Evaluatie communicatietraining, evaluatie diner-overleg met de SDD op 10 maart. 20 april Invulling Werkplan 2010, Bespreking diverse verordeningen, Begrotingswijziging SDD. 18 mei Voortgang Werkplan, evaluatie themamiddag Grip op Geld, Voorstel cursus: raakvlakken WWB/WMO. 22 juni Stand van zaken Langdurigheidstoeslag, voortgang werkplan. 14 sept Voorbespreking 1 e overleg Wethouder Van Steensel, update Zwijndrecht, mededeling voorzitter. 19 okt Overlegstructuur CWD, Voortgang werkplan. 16 nov Update van de arbeidsadviseur,. 14 dec. Opvolging voorzitter, evaluatie werkplan Vaste agendapunten CWD zijn o.a.: - Rondje lokale raden, waarin o.a. problemen en activiteiten op lokaal niveau worden besproken. - Werkplan 2010 met een tweemaandelijkse update. - Zwijndrecht. Stand van zaken en verloop oprichting nieuwe Cliëntenraad Zwijndrecht. - Voorbespreking SDD overleg. - Actiepuntenlijst, punten die in de gaten worden gehouden en/of waarop actie wordt genomen Pagina 8 van 38

9 Activiteiten 2010 Stichting Cliëntenraad WWB Drechtsteden CWD / SDD overleg 25 jan. Stand van zaken re-integratiebeleid, wijzigingen Minimabeleid, bestuurlijke aansturing SDD, werkplein, verordening Wet WIJ, scan cliëntenparticipatie. 15 feb. Presentatie re-integratiebeleid. 15 mrt Presentatie Wet WIJ, bestuurlijke aansturing SDD, notitie reintegratiebeleid, evaluatie stabilisatietraject. 20 april Aanpassingen verordeningen WWB, jaarrekening en verslag SDD 2009, begroting en begrotingswijziging mei Presentatie persoonsgebonden re-integratie budget (PRB), brief CWD inzake re-integratieagenda/prb en reactie SDD, kaderstelling Minima beleid, stand van zaken schuldhulpverlening. 22 juni Notitie 1 e Marap 2010, notitie gevolgen WTCG, vergaderplanning ambtelijk en bestuurlijk overleg, terugkoppeling overleg cliëntenraad met UWV en SDD mbt werkplein. 14 sept Notities inburgeringsagenda 2011 en taakstellingen en tekorten SDD begroting 2010, benoeming leden bezwarencommissie, ontwikkeling bestuurlijke aansturing SDD. 19 okt Toelichting Workshop werkplein, SDD begroting 2011, 2 e Marap nov Presentatie nieuwe klantenservice SDD, ideeënfase bezuinigingen SDD. 14 dec Presentatie persoonsgebonden re-integratie budget, nieuwe minima beleid, brief CWD en reactie SDD mbt begroting SDD 2011.; Vaste agendapunten CWD / SDD zijn: - Actiepuntenlijst, punten die in de gaten worden gehouden en/of waarop actie wordt genomen. - Verloop samenwerking CWD met Werkplein. CWD/Bestuurlijk overleg met wethouder Ad Cardon / Dion van Steensel 15 mrt Stand van zaken herijking minima beleid Drechtsteden, cliëntenparticipatie WMO/ werkplein (UWV), stand van zaken jaarplan LWI (werkplein), dienstverlening werkplein. 22 sept. Kennismaking Dion van Steensel, nieuwe politieke besluitvorming Drechtsteden, visie armoedebeleid, bezuinigingen, opvattingen cliëntenparticipatie en toekomstige verbreding WMO/WSW, koppeling inburgering en integratie Pagina 9 van 38

10 Vergaderingen die de CWD bij Participanten/andere stichtingen heeft bijgewoond Januari 28 januari SPOC in Rotterdam Februari 19 februari Alliantiedag in Leiden 25 februari Themadag SPOC ZH Participatie en Subsidiebanen in Rotterdam Presentatie door: Remco Herfst Beleidsmedewerker Sociale Zaken Leidschendam-Voorschoten en Dieke Otten Beleidsmedewerker, Afdeling Regie Werk en Inkomen, SoZaWe Rotterdam Maart 1 maart Opening Werkplein 13 maart Werkdag van DMA met als thema Kan ik er wat aan doen? in Rotterdam 18 maart Bespreking Scan cliëntenparticipatie met LCR in het ministerie SZW in Den Haag 22 maart Overleg met Arie v/d Stelt wat gaan we in de Drechtsteden doen n.a.v. Stedenestafette van de Sociale Alliantie 25 maart SPOC vergadering in Rotterdam April 08 april Congres LCR in Nieuwegein 19 april Overleg met Arie v/d Stelt minima beleid in Dordrecht 27 april Themamiddag in Sliedrecht Juni 04 juni Bijeenkomst Panelgesprek Evaluatie Bereken uw recht in Rotterdam 09 juni Focusgroep bijeenkomst Klanttevredenheid Soc. Dienst in Zwijndrecht 15 juni Themaochtend Jaar van de Armoede +SPOC vergadering in Rotterdam Augustus 24 augustus Overleg met Arie v/d Stelt over stedenestafette 26 augustus SPOC vergadering September 23 september Symposium Sociale Alliantie De Nieuwe Aanpak Nederland Armoedevrij in Amersfoort Oktober 07 oktober Themadag SPOC Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 in Rotterdam 28 oktober SPOC vergadering in Rotterdam November 03 november Sociale Alliantiedag Thema Versterk Vertrouw Verbind in Etten-Leur 25 november Slotconferentie Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Den Haag Pagina 10 van 38

11 Activiteiten 2010 Stichting Cliëntenraad WWB Drechtsteden De CWD heeft de volgende adviezen en voorstellen uitgebracht op: - loketfunctie, jaarverslag en begroting 2009 SDD; - Harmonisatie van lokale en regionale kwijtschelding Gemeente heffingen en Waterschapslasten in de Drechtstreek; - Doelgroep GGZ die tussen wal en schip vallen wat betreft diverse regelingen. Moet meer gekeken worden naar leefwijze cliënt; - Zelfstandigen zonder personeel i.v.m. aanvraag aanvullende uitkering; - Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag; Overig 22/23 feb Tweedaagse Communicatietraining 10 mrt Diner overleg SDD inzake cliëntenparticipatiescan. 16 dec Kerstdiner bij Restaurant De oude Haven in Ridderkerk voor alle leden van de Cliëntenraden Pagina 11 van 38

12 22 en 23 februari Tweedaagse Communicatietraining CWD Op 22 en 23 februari 2010 hebben de leden van de CWD een tweedaagse Communicatietraining gevolgd met als doel, betere onderlinge communicatie en het verbeteren van de vergadertechniek. Deze training is zeer goed verlopen en ook de uitkomst was bijzonder positief, gemiddeld een 8. Ondanks het hoge cijfer is er nog voldoende ruimte voor verbetering, zoals op onderstaande evaluatie is te zien. Evaluatie Training 2010: ST Clientenraad WWB Drechtsteden, Communicatie en Onderhandelingstechniek (9 deelnemers) letterlijke weergaven van evaluatie formulier (voorlaatste cijfer is som en laatste cijfer is gemiddelde) 1 Hoe is uw algemene waardering voor deze training/module? som gemiddeld ,33 10 = hoog 1 = laag 2 Hoe beoordeelt u de werkwijze (combinatie /afwisseling van theorie en oefening)? ,22 10 = uitstekend 1 = slecht 3 Hoe beoordeelt u de presentatie, cq begeleiding door de trainer? ,44 10 = uitstekend 1 = slecht 4 Hoe beoordeelt u de bijdrage van de acteur? ,56 10 = uitstekend 1 = slecht 5 Verwacht u de stof in uw eigen praktijk te kunnen toepassen? ,89 10 = ja zeer beslist 1 = nee beslist niet 6 Eventuele toelichtingen/opmerkingen mbt vraag 1 t/m 5 Ik heb er veel van geleerd, trainer had te veel persoonlijke verhalen Door materiaal en uitleg heel duidelijk. Ik kan er persoonlijk wat mee (beter samenvatten, luisteren en lichaamstaal begrijpen) Vraag 3: trainer kan nog iets meer voorbeelden vertellen uit praktijk clientenraad dan uit eigen ervaring (gezin, werk) Situaties zijn sterk afhankelijk van de gesprekspartner Ik ben heel tevreden (geef geen 9-ens en 10-en): iedere deelnemer is recht gedaan en naast individuele vragen is ook het collectief aan bod geweest. De vraag hoe het functioneren van het collectief beinvloed wordt door het individu - een paar met name had explicieter gekund. Bijzonder leerzaam om gesprekken te bekijken en te evalueren Ik ben blij dat ik toch meegedaan heb met het rollenspel Vraag 5: in verschillende settingen (organisaties) heeft deze cursus mij een meerwaarde gegeven Pagina 12 van 38

13 In eerste instantie vond ik het lastig om vooraf een gespreksonderwerp op te geven en dat heb ik dan ook bewust niet gedaan. Gedurende de 1e sessie kwamen er zaken aan de orde die ook op mijn pad voorkomen en ik heb er van geleerd. Misschien is het ook een idee om vanuit de ruime cursuservaring van uw bureau ook een gespreksonderwerp aan te voeren om van daaruit de cursisten te laten leren. Om zodoende eea wat breder te maken. Communicatie is eigenlijk de basis van het bestaan van ons mensen. Zonder communicatie is er niets, 7 Zijn er nog zaken die u mbt de stof van de training van uw eigen organisatie verwacht? Dat de samenwerking beter op elkaar afgestemd wordt Beter kijken naar onze manier van vergaderen. Door deze bijeenkomst zie je wat meer van onze mensen, kan je ze beter begrijpen en mee aan de slag Goede evaluatie van de training en bespreking van de voorstellen. Betere vergaderingen nav de bespreking van de knelpunten Zeker. Tijdswinst door onderscheid beleidsmatig vergaderen en op inhoud vergaderen Pagina 13 van 38

14 KORT VERSLAG FOCUSGROEPBIJEENKOMST KTO- SDD d.d. 9 juni 2010 Plaats: Zwijndrecht. Gemeentehuis - Raadhuisplein Aanwezigen: Jos van der Linden - Senior-onderzoeker Onderzoekcentrum Drechtsteden Deelnemers: Sociaal Raadslieden Sliedrecht, Juridisch Loket en CWD (Wilma, Ton en Gerard B). Vragen en opmerkingen over Dienstverlening: Bereikbaarheid SDD: * Openingstijden zijn ruim voldoende. * Wachttijden tw: balie/receptie zijn kort, mede door de inzet van twee vrouwelijke hostes die (nieuwe) klanten verwijzen naar het juiste loket. * Openbaar vervoer op loopafstand. * Per telefoon blijft een probleem: de wachttijd blijft lang. Klantvriendelijkheid: * Hulpvaardigheid van medewerker kan beter wat betreft het doorvragen aan klant omtrent zijn/haar gezinssituatie en financiële situatie. * Ook het aangeven van mogelijkheden m.b.t. minimabeleid, voedselbank en aanvraag schuldhulpverlening laat vaak te wensen over. Begeleiding van klant * Wat betreft het meedenken en het hieraan gerelateerd inleven in de situatie van de klant is er nog wel wat te winnen. Het is veelal gebaseerd op zakelijk afhandelen. * Voor uitleg van formulieren die de klant moet invullen wordt niet gedaan door de SDD, maar wordt doorverwezen naar b.v. de CWD. * Het nakomen van afspraken met de klant laat nogal eens te wensen over. Klanten worden vaak niet of in een te laat stadium teruggebeld. Informatievoorziening: * Begrijpelijkheid van brieven is verbeterd, maar nog niet voldoende. Er moet meer in gewone en duidelijk leesbare taal geschreven worden. * Procedures moeten kort en duidelijk verwoord worden om onbegrip niet begrijpen te voorkomen. * De Website van de Sociale Dienst moet eenvoudiger zodat mensen wat ze zoeken het gemakkelijker kunnen vinden. * De informatie folders worden onvoldoende en niet tijdig aangeleverd bij de serviceloketten. Kwaliteit van het product * De afhandelingstijd van aanvraag voor schuldhulpverlening moet zeer sterk bekort worden i.v.m. de oplopende schulden van aanvrager. * Dit geldt ook voor aanvraag voor bijzondere bijstand. Men vraagt niet voor niets bijz. bijstand aan. * Wat betreft eerste aanvraag voor levensonderhoud dient de SDD rekening te houden met bijzondere omstandigheden zoals kinderen en het niet hebben van voldoende eigen geld voor levensmiddelen Pagina 14 van 38

15 Verslag Conferentie Werkplein te Tilburg 10 juni 2010 Wettelijk gezien dient er een cliëntenraad op het werkplein te zijn. Deze dient te bestaan naast de cliëntenraden van Gemeente en UWV. Het beleid is onderwerp voor die cliëntenraden. Enkele voorbeelden in Brabant werden besproken: Helmond, Eindhoven, Breda. Deelnemende partijen waren o.a. Cliëntenraden WWB en UWV, WSW, onafhankelijke arbeidsadviseurs, De voorzitster van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten van Brabant, Landelijke Cliëntenraad nam aan het eind van de middag een rapport van een onderzoek door TNO betreffende de Onafhankelijk arbeidsadviseurs op het werkplein die dreigen te verdwijnen in ontvangst. Iedere deelnemer kreeg een werkmap mee om er verder voor het werkplein aan de gang te gaan. Na afloop werd er genetwerkt tussen de diverse aanwezige partijen per werkplein uit Brabant. Uit een onderhoud met een onafhankelijk voorzitter WSW bleek dat ook daar te taken heel anders lagen en deze niet zo veel nut in het bijzitten van vergaderingen op het werkplein zag. Veel zaken worden met in de Ondernemingsraad besproken. Het was een vruchtbare werkconferentie enkele conclusies hebben we hier wel kunnen trekken en is het voor ons veel duidelijker geworden. De Cliëntenraad op het werkplein dient een overlegorgaan van Cliënten te zijn. Gewoon beginnen met 2 afgevaardigden WWB, het UWV en Manager Werkplein en SDD. De raad mag niet te groot worden. Bij een eventuele brede cliëntenraad op het werkplein zorgen voor voldoende kennis op de diverse deelgebieden. Afspraken over de cliëntenraad op het werkplein moeten worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst of convenant. Voorkom dubbel werk of dat er thema s overgeslagen worden. De cliëntenraad op het werkplein praat meer over de dienstverlening. Houd intussen de deur open voor de partijen die nog niet meedoen en informeer hen over de ontwikkelingen, zodat zij altijd aan kunnen schuiven Pagina 15 van 38

16 Verslag van de themamiddag Grip op Geld 29 juni 2010 H-I-Ambacht. Verzorgd door: Cliëntenraad WWB Drechtsteden locatie Hendrik-Ido-Ambacht En Psychosociale Klankbordengroep Hendrik-Ido-Ambacht Dagvoorzitter: Wilma de Man voorzitter Cliëntenraad WWB Drechtsteden locatie Hendrik Ido Ambacht. Sprekers: Dhr. Gerard Loman Lid van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden locatie Dordrecht, waarnemend voorzitter van de Regionale Cliëntenraad WWB Drechtsteden en medewerker van de Psychosociale Klankbordengroep Hendrik Ido Ambacht. met als onderwerp: Voorlichting Budgetbeheer Mw. Truus Phillipsen Beleidsmedewerker bij de Sociale Dienst Drechtsteden met als onderwerp: Schuldhulpverlening Mw. Magda Limpens met als onderwerp: De babykleding ruilbeurs Vanaf uur kwamen de mensen binnen lopen in het jeugdcentrum De Vijverhof. Wilma de Man opende de themamiddag Grip op Geld en heette iedereen welkom. Zij vertelde in het kort wat de locale Cliëntenraad WWB Drechtsteden doet. En waar de Regionale Cliëntenraad WWB zich mee bezig houdt. En vertelt wat de Stichting Psychosociale Klankbordengroep beoogt. De Stichting is een laagdrempelig, er zijn geen toegangseisen en een onafhankelijk platform, verschillende lokale klankbordengroepen in Zuid-Holland-Zuid werken hierin samen. In een klankbordengroep werken ervaringsdeskundigen, familie en vrijwilligers samen om mensen met psychische en sociale problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te helpen. Gerard Loman kreeg het woord om uit te leggen wat budgetplanning is. Juist door psychische problemen, persoonlijke of gezinsproblemen, lukt het sommige mensen niet om een overzicht te hebben van de inkomsten en verplichte uitgaven. Via een intakegesprek kijkt Gerard samen met de betrokken persoon naar de inkomsten (is deze voldoende) en naar de uitgaven. Vanuit dit overzicht bekijken ze samen de (on)mogelijkheden en worden er keuzes gemaakt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf vanuit dit verkregen inzicht je eigen financiële situatie onder controle kunt houden Pagina 16 van 38

17 Daarna kreeg mevrouw T. Philipsen het woord. Zij sprak over schuldhulpverlening. In 2009 had één op de tien gezinnen problematische schulden, vooral vaak jongeren! Omdat het taboe is, zullen de mensen hier niet over praten en pas te laat hulp zoeken. Wees alert! Oorzaken kunnen zijn: daling van het inkomen door verlies van de baan, verlies van de partner of andere omstandigheden. Een signaal is de post, die niet meer geopend wordt. Gevolg is dat de rekeningen niet op tijd betaald worden en de schulden groter worden. Mogelijkheden: Wanneer het inkomen te weinig is zijn er toeslagen, die je kunt aanvragen of bijzondere bijstand. Binnenkort is er een site Bereken uw Recht beschikbaar, deze site vertelt precies waar je recht op hebt in jouw gemeente. Pas je uitgavenpatroon aan vóórdat je inkomen daalt! Zijn er schulden, zoek dan hulp via de Schuldhulpverlening van de Soc. Dienst Drechtsteden. Aktie nr. 1 is de schulden bevriezen, zodat de schuld niet groter wordt. Uitgaven beperken door een mobiele telefoon weg te doen of de auto. Aktie nr. 2 de schulden ordenen, enveloppen openen en ordenen op logo. Schulden achterhalen bij B.K.R. in Tiel. Aktie nr. 3 is het inkomen volledig, is er een mogelijke aanvulling? Je start met het betalen van de vaste lasten. Aktie nr. 4 de schuldeisers benaderen met de vraag of de schulden geparkeerd kunnen worden. (vanaf nu wordt er betaald en geen hogere kosten op de schuld.) Soms kan er ook al gestart worden met afbetalen. Na betaling van de vaste lasten en het vaste maandbedrag om de schulden terug te betalen blijft er nog 60 tot 70 per persoon van het gezin over om per maand te besteden. Het is ontzettend moeilijk om dat vol te houden. Hoe meld je je aan? Via het WMO-loket in je woonplaats. In Dordrecht bij de S.D.D. is een inloopspreekuur van 9.00 uur tot uur. Je moet boven de 18 jaar zijn, (jonger, dan zijn de ouders verantwoordelijk), inwoner van de Drechtsteden en je moet een inkomen hebben. De Schuldhulpverlener zal altijd beginnen met het zgn. minnelijke traject. De gemeente en ook het rijk hebben afspraken gemaakt met verschillende schuldeisers als bv. energieleveranciers. De schuldeisers krijgen een evenredig deel. Vaak neemt de S.D.D. de schulden over en moet er 3 jaar een vast bedrag terug betaald worden aan de S.D.D. Soms gaan de schuldeisers niet akkoord met de schikking en moet de rechtbank de schuldeisers dwingen akkoord te gaan, wanneer de rechter dit redelijk vindt. Dit kan niet weer binnen 10 jaar. Houdt het vol, is het devies. Want als je binnen 10 jaar weer opnieuw schulden krijgt kun je niet opnieuw een schuldregeling zo organiseren. Er kwamen ook vragen als: zijn er wachtlijsten, is er nazorg, wat doet de gemeente als preventie? Wachtlijsten zijn er op het moment niet. Het kan in 1 dag geregeld worden, indien nodig. Na de 3 jaar kan er nog een half jaar nazorg zijn Pagina 17 van 38

18 Preventieteams van de S.D.D. worden regelmatig uitgenodigd op scholen en bijeenkomsten. Convenant met woningcorporaties om na 7 weken huurschuld deze mensen een brief te sturen met informatie over de schuldhulpverlening. Maar deze mensen maken de enveloppen niet open en kunnen de brief niet lezen. Hoe meld je je aan? Vanmiddag bij mevr. T. Philipsen of Gerard Loman. In de brochures van de S.D.D. is een aanmeldformulier. Da Vincicollege heeft ook cursussen, de folders zijn er. Deze cursus is niet gratis. Na de pauze vertelde Magda Limpens iets over de babykleding ruilbeurs. Om er voor in aanmerking te komen moet je inkomen minimaal zijn en een instantie moet je aanmelden bv de Voedselbank of S.D.D. Ben je 6 maanden zwanger dan mag je een starters pakket babykleertjes voor een pasgeborene uitkiezen. Daarna kom je terug bij Magda met de babykleertjes die te klein zijn geworden en je krijgt een gelijk aantal kleertjes in een grotere maat mee. Je bent altijd alleen bij Magda thuis en je kunt rustig uitkiezen. Momenteel zijn er kleertjes tot en met maat 80. Babykleertjes zijn ook welkom! Tel , Roesttuin 75 in H-I-Ambacht. Zo waren we gekomen aan het einde van een informatieve middag. Wilma de Man bedankte iedereen en de aanwezigen kregen een eigen gemaakte spaardoosje mee voor de wekelijkse uitgaven voor ons allen. Zo kan iedereen zijn uitgaven controleren. Kom je rond met je geld? Heb je meer nodig? Er waren 65 mensen aanwezig waaronder verschillende instanties zoals: RMPI De Grote rivieren, Voedselbank, de WMO-adviesraad, stichting Opmaat, Mee ZHZ, Gecoördineerd Ouderen Werk, Woningcorporatie Riant en enkele gemeenteraadsleden uit H-I-Ambacht Pagina 18 van 38

19 Nederland Armoedevrij Verslag van de creatieve bijeenkomst op 23 september 2010 in de Bergkerk te Amersfoort ter verkenning van een nieuwe aanpak in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Doel bijeenkomst Het verkennen van drie vernieuwingsroutes rond de kernwoorden versterk, vertrouw, verbind. De bijeenkomst was georganiseerd door de Sociale Alliantie ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Tevens vond de bijeenkomst plaats in het kader van Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Aan de bijeenkomst werd actief deelgenomen door 133 afgevaardigden van landelijk, provinciale en lokale organisaties die samen het netwerk van de Sociale Alliantie vormen. Deze bijeenkomst werd geopend door Henk van Hout, voorzitter van de Sociale Alliantie, die pleitte voor een radicalere opvatting van het idee om uit te gaan van de eigen kracht van mensen. Andere sprekers waren: Minister Donner, die het manifest in ontvangst nam met een opmerkelijke speech. Een drievoudige uitdaging Met als invalshoek de trefwoorden versterk, vertrouw en verbind werden de deelnemers uitgedaagd om met suggesties te komen voor vernieuwend denken en doen wat betreft de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Er waren drie inleiders die in een korte oproep de aanwezigen inspireerden tot een creatieve inbreng. Tine van Regenmortel lector aan de hogeschool Fontys daagde de aanwezigen uit om nieuwe denk- en doe-kaders te ontwikkelen vanuit de invalshoek dat armen krachtige mensen kunnen zijn met een eigen veerkracht. Marc Räkers een van de drijvende krachten achter de vrijwilligersorganisatie Eropaf hield een pleidooi voor het scheppen van ruimte aan nabije professionals, aan hulpverleners die dicht bij mensen staan, die niet vanachter hun bureau denken en doen, maar die bij mensen aan de keukentafel komen en denken en doen vanuit de concrete situatie van mensen. Tof Thissen directeur van KING, Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten riep de anti-armoedebeweging op om met voorstellen te komen over nieuwe vormen van solidariteit. Hij onderstreepte dat de overheid daarbij heeft te zorgen dat mensen voldoende en voldoende vaste grond onder de voeten hebben/houden. Pas dan mag een beroep op eigen verantwoordelijkheid worden gedaan. Oproepen en voorstellen Aangespoord door de uitdagingen van de drie inleiders gingen de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met het formuleren van voorstellen tot een vernieuwing van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Dat resulteerde in een grote hoeveelheid oproepen en een kleinere hoeveelheid concrete voorstellen tot vernieuwing. Volstaan wordt met een greep uit de gepresenteerde suggesties, waarvan verschillende een soortgelijke strekking hadden. Dit resulteerde in diverse oproepen en voorstellen Pagina 19 van 38

20 Er is verder nog ingegaan op: Ervaringsdeskundigheid; Huisbezoek; Buurtinitiatieven; Ondersteuning van kinderen; Duurzaamheid; Samenredzaamheid. Afsluiting Henk van Hout sluit de creatieve ontmoeting in de Bergkerk af met een bos bloemen welke hij tijdens de bijeenkomst heeft verzameld. Het enigszins willekeurig geplukte veldboeket ziet er als volgt uit: Het plan Nederland armoedevrij is een visioen, dat getuigt van geloof in het onmogelijke en van een onvervreemdbare passie. Minister Donner noemde een armoedevrij Nederland een mensonwaardige samenleving en zei armoede te bestrijden met participatie: geef armen een taak. De agendacommissie van de Sociale Alliantie zal deze en andere suggesties van de minister bespreken en van commentaar voorzien. In Europa bestaan verschillende definities van armoede. Dat is niet handig. Soms wordt armoede erg sterk als individueel probleem neergezet. Vanuit de Sociale Alliantie wordt benadrukt dat armoede ook een sociaal probleem is en ook een structureel probleem. Rol overheid moet veel meer ingegeven zijn door vertrouwen in mensen. In gemeentelijke stukken over armoede moet geen wantrouwen doorklinken. Onderlinge solidariteit en inzet van mensen doen ertoe. Er moet gedacht en gehandeld worden met aanzien des persoons. Dat maakt tevens een einde aan de hardvochtigheid. Eigen kracht is gedeelde kracht. Rol en benadering van de hulpverlener. De dienstverlener moet in contact staan met de belevingswereld van mensen. Sociale arts, wijkzuster zijn termen om dat aan te duiden. Daarbij is ook de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Anti-armoedestrijd en de strijd voor duurzaamheid kunnen worden gekoppeld. Dat idee kan verder worden uitgewerkt. Allochtonen waren hier niet. Het blijft een opdracht voor de anti-armoedebeweging om meer contact te zoeken met groepen allochtonen. Armoede en het begeleiden van jongeren meer en beter uitwerken. De Sociale Alliantie is en blijft een krachtig netwerk en allen die daarin actief zijn verdienen lof en steun. Het volledige verslag is terug te vinden op onze website: Pagina 20 van 38