Verificatie. van. Operationele Afdeling Nuverheidsstraat 2 Hooftskade 1, Postbus 20907

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verificatie. van. Operationele Afdeling Nuverheidsstraat 2 Hooftskade 1, Postbus 20907"

Transcriptie

1 Verificatie van peilmeetapparatuur Datum : 1 januari 1978 Stellers Classificatie : D.N. van Dijk R.C.J. Taffijn : (WW.HI).H Hoofdafdeling Waterhuishouding Hoofdafdeling Hydro-instrumentatie Operationele Afdeling Nuverheidsstraat 2 Hooftskade 1, Postbus EB Roswijk 2500 EX 's-gravenhage Telefoon (070) O0 Telefoon (070)

2 1. Inleiding 1.1. NAP handhaving 1.2. Peilmeetapparatuur Nieuwe peilschrijver (type 1975) Peilschalen 2. Verificaties 2.1. Doel en definitie 2.2. Verificatievoorschriften 3. Verificatieopdrachten 4. Rapportageuitkomsten 5. Verstellingen

3 -1-1. Inleiding Op het gebied van het meten van waterstanden hebben zich de laatste jaren ontwikkelingen voorgedaan, die het wenselijk maken de verificatiemaatregelen, vastgelegd in de circulaire nr. 3/1935 van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, aan te passen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op een tweetal punten: - nieuwe inzichten in de NAP-handhaving - nieuwe vormgeving in de bouw van peilschrijvers NAP-handhaving Het NAP is tegenwoordig vastgelegd aan, veelal ondergrondse, primaire merken op een aantal door het land verspreide plaatsen, waar deze merken goed kunnen worden gefundeerd, op het pleistoceen; het pleistoceen wordt als vaste grondslag beschouwd. Om tot een directe ijking van het nulpunt van de peilmeetapparatuur te komen heeft de directie Waterhuishouding en Waterbeweging overleg gepleegd met de Meetkundige Dienst over de mogelijkheid de locatie van de primaire merken uit het NAP-net, aangebracht op zgn. nulpalen zo mogelijk in of nabij de peilmeetstations uit het primaire peilmeetnet te kiezen. Voordelen van het opstellen van een nulpaal in het peilmeetstation zijn onder meer: - vast hoogtemerk in het peilmeetstation aanwezig - de nulpaal wordt gevrijwaard tegen aanvaren, aanrijden, trillingen e.d. Het al of niet aanbrengen van een primair hoogtemerk in of nabij het peilmeetstation hangt af van de dichtheid van het npt van primaire vaste hoogtemerken; de gewenste dichtheid wordt door de hleetkundige Dienst bepaald. Dit houdt ixdat niet ieder primair. peilmeetstation behoeft té worden uitgerust met een nulpaal. In geval dat dit niet gebeurt zal binnen in het station een secundair hoogtemerk in de vorni van een hooetebout (bl-bout) worden aangebracht waarop het nulpunt van de peilmeetapnaratuur kan worden geijkt Van oudsher zijn peilschrijvers voor de overbrenging van de waterstand op een blad uitgerust met een vlotter, een vlotterwiel en een contragewicht om de vlotterdraad strak te houden. Ten aanzien van de maatvoering van de onderdelen was weinig gestandaardiseerd; wel was bij ieder toestel een reserve-vlotterdraad van afgepaste lengte aanwezig, doch in feite diende na vervanging van de draad en zeker bij vervanging van de vlotter of een ander onderdeel verificatie plaats te vinden, omdat dan de instelling van het toestel ten opzichte van NAP ontregeld was. Een tijdrovende verificatie moest hiervoor direct plaatsvinden; dit verstoorde het planmatig werken van de Meetkundige Dienst. De instrumentele ontwikkeling van de laatste jaren heeft geleid tot één standaardinstrument, type 1975, dat zowel op een statief kan worden gebruikt als in een kast voor wandmontage. Bij het ontwerp van peilmeetstations zal er zoveel mogelijk naar gestreefd worden de registratieruimte boven de peilkelder aan te brengen; in dat geval wordt de waterstand via een vlotterband direct aan het instrument doorgegeven. \Vanneer het niet mogelijk is de registratieruimte boven de peilkelder te situeren wordt de waterstand 1.2. Peilmeetapparatuur - 2 -

4 - 2 - via een vlotterdraad overgebracht op een gever voor een servosysteem; door middel van dit servosysteem wordt dan de waterstand weer overgebracht op het registratietoestel. N.B. Het vlotterwiel op de gever van het servosysteem is voorzien van een schroefgang waarin een vlotterdraad loopt. Hierdoor is het over elkaar lopen van de vlotterdraad uitgesloten. Het eind van de vlotterdraad is aan het vlottenviel bevestigd zodat hoogtefouten ten gevolge van slip niet kunnen optreden Peilschrijver (type 1975) Alle toestellen van het type 1975 zijn voorzien van een digitaal telwerk waarop de waterstand kan worden afgelezen. Van de toestellen met een servo-aandrijving is bovendien de gever uitgerust met een aanwijsschaal met grof en fijn wijzer. Bij toestellen op statief is aan dit statief een zogenaamde hoogtelineaal aangebracht als referentie voor de hoogte-instelling. Bij toestellen voor wandmontage of servogevers wordt een bepaald gemarkeerd punt op of aan de vlotterbuis als referentie aangehouden. N.B. Alle toestellen van het type 1975 mogen uitsluitend versteld worden door het vlotterwiel te verdraaien ten opzichte van de vlotterwielas (zie figuur i). Wordt alleen door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie uitgevoerd. Er worden twee soorten peilschalen onderscheiden, te weten: - vaste peilschalen (vps) en - controlepeilschalen (cps). Vps: De vps is het primaire meetapparaat dat in sommige gevallen is uitgebreid met een peilschrijver, die daar zo dicht mogelijk bij staat. Dit betekent dat de vps niet altijd in de onmiddellijlce nabijheid van het peilschrijverstation hoeft te staan. De vps omvat zoveel mogelijk het volledige meetbereik, als gesteld in het programma van eisen, en moet onder alle omstandigheden afleesbaar zijn. ' De hoogtecontrole geschiedt door middel van een A,-verificatie (zie 2.2.) door de Meetkundige Dienst. De vps wordt in het programma van eisen opgenomen. Cps: Deze staat in de onmiddellijke nabijheid van het peilschrijverstation en heeft een beperkt meetbereik. Dit meetbereik loopt van ca. 1,5 m. beneden gemiddeld laagwater tot ca. 1,5 m. boven gemiddeld hoogwater voor het getijdegebied. De hoogte-controle geschiedt door middel van een A,-verificatie (zie 2.2.) door de Meetkundige Dienst. De cps dient aanwezig te zijn voor controle van de werking van peilkelder en toevoerbuis (Bi-verificatie, zie 2.2.). In het programma van eisen voor wat betreft nieuw te bouwen peilmeetstations zal het meetbereik van de cps worden opgenomen. Opmerking: 1) Indien de vps in de onmiddollijke nabijheid staat van een peilschrijverstetion,'doet hij tevens dienst als cps 2) Indien de cps niet afleesbaar is, wordt door de verificateur een tijdelijke peilschaal geplaatst

5 Verificaties 2.1. Doel _---- en definitie Het doel van de verificaties is zorg te dragen dat de hoogteschaal van de peilmeetapparatuur voortdurend gekoppeld blijft aan het NAP-, vlak. Hieruit volgt de algemene definitie: een verificatie is het op juistheid controleren van de hoogte-instelling van de peilmeetapparatuur Verificatievoorschriften -_- - Een specificatie van de verificatie wordt gevonden in de volgende verificatievoorschriften: De Ag-verificatie of NAP-verificatie, is het overbrengen van de NAP-hoogte vanaf een primair hoogtemerk naar een vast hoogtemerk in de onmiddellijke nabijheid van een peilschrijverstation. Toelichting: Welk hoogtemerk dit zal zijn, wordt per meetpunt door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie opgegeven en vastgelegd in het programma van eisen. Dit hoogtemerk kan per meetstation in uitvoering verschillend zijn. Deze verificatie vindt éénmaal per jaar plaats door de Meetkundige Dienst. Is er een nulpaal in het peilmeetstation opgenomen, dan wordt het primaire hoogtemerk op deze paal, net als dit bij de andere primaire NAP-merken gebeurt, slechts eens per jaar door de Meetkundige Dienst aangemeten bij een nauwkeurigheidswaterpasaing. (Zie figuur 2). Opmerking: In die gevallen waarbij geen ondergrondsmerk of nulpaal aanwezig is, wordt de Ag-verificatie volgens de gangbare procedure afgewerkt (inmeten vanaf het secundaire hoogtemerkennet). De A,-verificatie, is het overbrengen van de hoogte van het door de Meetkundige Dienst bij de Ao-verificatie ingemeten en ter plaatse gemarkeerde hoogtemerk naar een punt zo dicht mogelijk gelegen bij het vlottertraject (bij statieftoestellen is dit de lineaal). Deze verificatie wordt éénmaal per jaar door de Meetkundige Dienst uitgevoerd. (Zie figuur 3 en 4). De B,-,-verificatie of overdrachtsverificatie, is het controleren van de nulpuntsinstelling van het vlotterinstrument. De vlotter wordt opgehaald totdat de hoogte van de drijflijn (een geijkte lijn op de vlotter) overeenkomt met de hoogte van het door middel van de A1-verificatie vastgelegde punt. De bij deze hoogte afgelezen tellerstand moet nu in het Bo-verificatierapport worden vermeld. De Bg-verificatie wordt altijd uitgevoerd in het onverstelde meetbereik. Onder het onverstelde meetbereik wordt verstaan het meetbereik zoals dat op het registratieblad staat aangegeven. De penverstelling, voor verschuiving van het meetbereik, mag dus niet in werking treden. Toelichting: Wanneer de vlotter niet zo hoog opgehaald kan worden dat de hoogte van de drijflijn overeenkomt van de hoogte van het genoemde punt of dat deze hoogte in het verstelde meetbereik van het peilmeetinstrument zou vallen, dan moet in dit geval een merkteken, aangebracht op de vlotterband of vlotterdraad, op een veelvoud van 150 cm. boven de drijflijn van de vlotter, worden opgehaald tot het eerder genoemde punt

6 - 4 - De stand van de teller van het instrument moet nu overeenkomen met de hoogte van het gemarkeerde hoogtepunt, verminderd met 150 cm cm cm. of 900 cm. De plaats van het merkteken in vlotterband of op vlotterdraad wordt per station in het programma van eisen aangegeven. Het merkteken in een vlotterband bestaat uit twee gaatjes onder en boven het normale gat van 3 mm.. Bij de Bo-verificatie moet nu de hoogte van de hartlijn van het gat van 3 mm. overeenkomen met de hoogte van het door middel van de Al-verificatie vastgelegde punt. Het merkteken op een vlotterdraad bestaat uit een opgeklemd busje. Bij de Bo-verificatie moet nu de hoogte van de bovenkant van het busje Overeenkomen met de hoogte van het door middel van de Al-verificatie vastgelegde punt. De Bo-verificatie wordt jaarlijks uitgevoerd door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie (zie figuur 5 en 6). De BJ-verificatie, is de controle op het achterblijven van peilkelder en/of vlotterbuis. Deze verificatie vindt elk half jaar plaats door een serie simultane waarnemingen van de cps en de teller van het peilmeetinstrument. De waarnemingen geschieden iedere 5 minuten gedurende zeven uur, vanaf korte tijd vó6r laagwater tot vlak nà hoog water. Dit geldt alleen voor de getijdes,tations. Voor de overige stations wordt in de jaarlijkse 'opdracht, per station, vermeld gedurende welke periode en met welke frequentie de BI-verificatie moet worden uitgevoerd. De Bi-verificaties worden uitgevoerd door de Meetkundige Dienst. Alleen in die gevallen waarbij het vanuit onderhoudstechnisch oogpunt iioodzalceli jk wordt :geacht, wordt een B1-verificatie op ad-hoc basis door de Hoofdafdeline. Yydro-Instrumnntri.tie uitgevoerd. (Zie figuur 7). Opmerking: i) Bij het verifiëren van een peilmeetinstrument met servoopdracht moeten zowel de aanwijzing op de gever als op de teller van de peilschrijver simultaan worden afgelezen met de cps. Dit vergt extra mankracht. 2) De verificatie van de nulpuntsinstelling van toestellen waarbij directe overbrenging van de hoogte op het toestel niet mogelijk is, houdt in dat hierbij het nulpunt van het toestel wordt geverifieerd door langdurige simultane aflezingen op peilschrijverinstrument en cps. Dit geschiedt ieder half jaar door de Meetkundige Dienst. Bij deze toestellen is geen vlotter of lineaal aanwezig (zie lijst, bijv. pneumatische toestellen of toestellen 1926).... Overzicht verificatie-opdrachten Ag = jaarlijks MD A1 = jaarlijks MD Bo = jaarlijks HI B1 = 2 maal per jaar MD voor getijdestations, voor rivierstations door HI op ad-hoc basis

7 Verificatie-opdrachten De verificaties Ag, Al en B1 vrorden uitsluitend door de Meetkundige Dienst uitgevoerd in opdracht van de Operationele Afdeling in de directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Hierbij worden in een tijdschema de gewenste maanden van uitvoering aangegeven. De verificatie Bo wordt op routine-basis uitgevoerd door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie zonder opdracht van de Operationele Afdeling. Opdrachten tot tussentijdse controle worden steeds als urgent beschouwd en zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 4. Rapportage-uitkomsten De Meetkundige Dienst rapporteert de üitkomsten van de waarnemingen, voor wat betreft de Ag, Al en B1-verificatie, rechtstreeks aan de Operationele Afdeling op daartoe bestemde formulieren; deze gegevens worden door de Operationele Afdeling doorgegeven aan de Hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie. De uitkomsten van de waarnemingen, voor wat betreft de Bo-verificatie, worden door de Hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie rechtstreeks aan de Operationele Afdeling doorgegeven op daartoe bestemde formulieren. 5. Verstellingen De resultaten van de verificaties worden door de Operationele Afdeling vergeleken met de op de systeemkaart vermelde voorgaande uitkomsten. Wanneer geen twijfel bestaat aangaande de gevonden resultaten, wordt zo nodig en zo mogelijk tot verstelling overgegaan, afhankelijk van de gehanteerde tolerantie. De nulpuntsinstelling van het instrument type 1975 vindt plaats door verdraaiing van het vlottenviel ten opzichte van de vlottenvielas. Alléén de Operationele Afdeling geeft schriftelijk opdracht, aan Hydro- Instrumentatie, tot een eventuele verstelling van lineaal en/of meetinstrument. Hierbij wordt opgegeven hoever en in welke richting de verstelling moet worden uitgevoerd. - Alle verstellingen worden uitgevoerd door de buitendienst van de Hoofdafdeling IIydro-Instrumentatie. De Meetkundige Dienst mag lineaal en/of meetinstrument niet verstellen. De verstellingen worden door middel van een rapportkaart gemeld. Na een verstelling van de peilmeetapparatuur worden enige controlewaarnemingen verricht, welke op de rapportkaart worden opgenomen. Op het blad wordt aangegeven dat er versteld is met datum, tijd, hoever en in welke ricbting er versteld is en paraaf.

8 Lijst van t,oestellertwaarbij directc overbrenging van de Iioofite OP toestel niet mogelijk is, datum 31 december het I Rayon _-----_---- Wadden Nes Ameland Sciiicrmoiinilcoog (veerdam) Vlieland ilavcn Ho lwortl Nieuwe Statenzijl Kornwerderznnd Den Oever Oostoever -----_---- Rayon Holliincl IJmuiden Noordersluis Hartelse Gat Rotterdam Zuidland Goidschalxoord Puttershoek ' s-gravcncleel Krimpen a/d IJssel Jaars veld Schoonhoven S treefkcrk Alblasserdam Sliedrecht Gorinchem Willemsdorp Kop van het Land Rayon -_-_---- Zeeland Rayon Maas en Waal IIeclel Heesbeen Capelse Veer Geertruidenberg Moncl der Donge St. Andries Waal St. Andries idaa.; Henvijiieii Werkendam (binnen) Werkendam (buiten) Deeneplaat Tiel Kanaal Tiel Waal Wi jlc bij Duurstede Culomb org Mi jmegen iïeel (beneden, 9e meerstoel) Heel (boven, 14e meerstoel) Maastricht (hoaftsluis) Rayon Rijn en IJssel I'Yestervoort (toppenschri jver) Pannerden (toppenschrijver) IIulhuizen (toppenschri jver) Aklburgen (toppsnschri jver) Mond der Vecht Hasselt Genemui rleii Zwartsluis

9 I. PEILSCHRIJVERS YSr*nSTii"Di.*ETinq=" algemeenplan rlottcruiel met verstelinrichting Schon1 : l :I I +&

10 A o -verif icat ie fig. 2 Pei ischr ijversta t ion / li: Ieder hoogtemerk dat per meetpunt door de Hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie wordt opgegeven en vastgelegd in het progrnmnia van eisen. N.B. Indien Zich in liet peilmeetstation een nulpaal bevindt (primair hoogtemerk) komt de P;l-bout te vervallen. '

11 A, - verificatie fig 3 Peilschrijver stat ion P trument \ liniaal inqemeten hooatemerk - -door MD via een Ao - ver if i ca t i e

12 peilschrijver (wordt niet verwilderd) a- viott er band. mprk in vlotterband\.. haal in houders NAP*h [hin rnrn.) nuk out - -, va d.r te verank 1. 3 draad centreer beuael azgeijkte lengte 000-$ rn -k -. a.. P

13 50-verificatie fig 5 dri'fli'n merk teken op ru-. viotterband of vlotter I vlotter I I Bo I vaste hoogte -_ Via een Al-verificatie is deze hoogte vaetgelezd. J iinioai De tellerstand moet nu overeenkomen met de oggegeven:.hoogte.

14 30 drijflijn tot merk= I j 1,50rn, 3,00111, &,Som. n x 1,s rn, enz. ~ 3 3 L / / I- L50 I 180 rn Y" , 30,- 30, 30,. 30, 30, 30, 30, 30, 30,_ 30, 30, 30., I I 1~ 2 W o O \ o O O O O O O O O O O O O O O + O -4 D J \ 0 _. i" c 60 ~ wielomtrek 480 I, 30, 30, 30 30, 30, 30 30, 30._ 30, 30, 30, 30,. 30, t t. J 2 - I 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O o 0. o *

15 B, verificatie fig. 7 teller instrument en/of wijzerplaat Metrawc [ m l gever hoogwater --get ij-kromme prificat ieperiod e -'luur A