Verificatie. van. Operationele Afdeling Nuverheidsstraat 2 Hooftskade 1, Postbus 20907

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verificatie. van. Operationele Afdeling Nuverheidsstraat 2 Hooftskade 1, Postbus 20907"

Transcriptie

1 Verificatie van peilmeetapparatuur Datum : 1 januari 1978 Stellers Classificatie : D.N. van Dijk R.C.J. Taffijn : (WW.HI).H Hoofdafdeling Waterhuishouding Hoofdafdeling Hydro-instrumentatie Operationele Afdeling Nuverheidsstraat 2 Hooftskade 1, Postbus EB Roswijk 2500 EX 's-gravenhage Telefoon (070) O0 Telefoon (070)

2 1. Inleiding 1.1. NAP handhaving 1.2. Peilmeetapparatuur Nieuwe peilschrijver (type 1975) Peilschalen 2. Verificaties 2.1. Doel en definitie 2.2. Verificatievoorschriften 3. Verificatieopdrachten 4. Rapportageuitkomsten 5. Verstellingen

3 -1-1. Inleiding Op het gebied van het meten van waterstanden hebben zich de laatste jaren ontwikkelingen voorgedaan, die het wenselijk maken de verificatiemaatregelen, vastgelegd in de circulaire nr. 3/1935 van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, aan te passen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op een tweetal punten: - nieuwe inzichten in de NAP-handhaving - nieuwe vormgeving in de bouw van peilschrijvers NAP-handhaving Het NAP is tegenwoordig vastgelegd aan, veelal ondergrondse, primaire merken op een aantal door het land verspreide plaatsen, waar deze merken goed kunnen worden gefundeerd, op het pleistoceen; het pleistoceen wordt als vaste grondslag beschouwd. Om tot een directe ijking van het nulpunt van de peilmeetapparatuur te komen heeft de directie Waterhuishouding en Waterbeweging overleg gepleegd met de Meetkundige Dienst over de mogelijkheid de locatie van de primaire merken uit het NAP-net, aangebracht op zgn. nulpalen zo mogelijk in of nabij de peilmeetstations uit het primaire peilmeetnet te kiezen. Voordelen van het opstellen van een nulpaal in het peilmeetstation zijn onder meer: - vast hoogtemerk in het peilmeetstation aanwezig - de nulpaal wordt gevrijwaard tegen aanvaren, aanrijden, trillingen e.d. Het al of niet aanbrengen van een primair hoogtemerk in of nabij het peilmeetstation hangt af van de dichtheid van het npt van primaire vaste hoogtemerken; de gewenste dichtheid wordt door de hleetkundige Dienst bepaald. Dit houdt ixdat niet ieder primair. peilmeetstation behoeft té worden uitgerust met een nulpaal. In geval dat dit niet gebeurt zal binnen in het station een secundair hoogtemerk in de vorni van een hooetebout (bl-bout) worden aangebracht waarop het nulpunt van de peilmeetapnaratuur kan worden geijkt Van oudsher zijn peilschrijvers voor de overbrenging van de waterstand op een blad uitgerust met een vlotter, een vlotterwiel en een contragewicht om de vlotterdraad strak te houden. Ten aanzien van de maatvoering van de onderdelen was weinig gestandaardiseerd; wel was bij ieder toestel een reserve-vlotterdraad van afgepaste lengte aanwezig, doch in feite diende na vervanging van de draad en zeker bij vervanging van de vlotter of een ander onderdeel verificatie plaats te vinden, omdat dan de instelling van het toestel ten opzichte van NAP ontregeld was. Een tijdrovende verificatie moest hiervoor direct plaatsvinden; dit verstoorde het planmatig werken van de Meetkundige Dienst. De instrumentele ontwikkeling van de laatste jaren heeft geleid tot één standaardinstrument, type 1975, dat zowel op een statief kan worden gebruikt als in een kast voor wandmontage. Bij het ontwerp van peilmeetstations zal er zoveel mogelijk naar gestreefd worden de registratieruimte boven de peilkelder aan te brengen; in dat geval wordt de waterstand via een vlotterband direct aan het instrument doorgegeven. \Vanneer het niet mogelijk is de registratieruimte boven de peilkelder te situeren wordt de waterstand 1.2. Peilmeetapparatuur - 2 -

4 - 2 - via een vlotterdraad overgebracht op een gever voor een servosysteem; door middel van dit servosysteem wordt dan de waterstand weer overgebracht op het registratietoestel. N.B. Het vlotterwiel op de gever van het servosysteem is voorzien van een schroefgang waarin een vlotterdraad loopt. Hierdoor is het over elkaar lopen van de vlotterdraad uitgesloten. Het eind van de vlotterdraad is aan het vlottenviel bevestigd zodat hoogtefouten ten gevolge van slip niet kunnen optreden Peilschrijver (type 1975) Alle toestellen van het type 1975 zijn voorzien van een digitaal telwerk waarop de waterstand kan worden afgelezen. Van de toestellen met een servo-aandrijving is bovendien de gever uitgerust met een aanwijsschaal met grof en fijn wijzer. Bij toestellen op statief is aan dit statief een zogenaamde hoogtelineaal aangebracht als referentie voor de hoogte-instelling. Bij toestellen voor wandmontage of servogevers wordt een bepaald gemarkeerd punt op of aan de vlotterbuis als referentie aangehouden. N.B. Alle toestellen van het type 1975 mogen uitsluitend versteld worden door het vlotterwiel te verdraaien ten opzichte van de vlotterwielas (zie figuur i). Wordt alleen door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie uitgevoerd. Er worden twee soorten peilschalen onderscheiden, te weten: - vaste peilschalen (vps) en - controlepeilschalen (cps). Vps: De vps is het primaire meetapparaat dat in sommige gevallen is uitgebreid met een peilschrijver, die daar zo dicht mogelijk bij staat. Dit betekent dat de vps niet altijd in de onmiddellijlce nabijheid van het peilschrijverstation hoeft te staan. De vps omvat zoveel mogelijk het volledige meetbereik, als gesteld in het programma van eisen, en moet onder alle omstandigheden afleesbaar zijn. ' De hoogtecontrole geschiedt door middel van een A,-verificatie (zie 2.2.) door de Meetkundige Dienst. De vps wordt in het programma van eisen opgenomen. Cps: Deze staat in de onmiddellijke nabijheid van het peilschrijverstation en heeft een beperkt meetbereik. Dit meetbereik loopt van ca. 1,5 m. beneden gemiddeld laagwater tot ca. 1,5 m. boven gemiddeld hoogwater voor het getijdegebied. De hoogte-controle geschiedt door middel van een A,-verificatie (zie 2.2.) door de Meetkundige Dienst. De cps dient aanwezig te zijn voor controle van de werking van peilkelder en toevoerbuis (Bi-verificatie, zie 2.2.). In het programma van eisen voor wat betreft nieuw te bouwen peilmeetstations zal het meetbereik van de cps worden opgenomen. Opmerking: 1) Indien de vps in de onmiddollijke nabijheid staat van een peilschrijverstetion,'doet hij tevens dienst als cps 2) Indien de cps niet afleesbaar is, wordt door de verificateur een tijdelijke peilschaal geplaatst

5 Verificaties 2.1. Doel _---- en definitie Het doel van de verificaties is zorg te dragen dat de hoogteschaal van de peilmeetapparatuur voortdurend gekoppeld blijft aan het NAP-, vlak. Hieruit volgt de algemene definitie: een verificatie is het op juistheid controleren van de hoogte-instelling van de peilmeetapparatuur Verificatievoorschriften -_- - Een specificatie van de verificatie wordt gevonden in de volgende verificatievoorschriften: De Ag-verificatie of NAP-verificatie, is het overbrengen van de NAP-hoogte vanaf een primair hoogtemerk naar een vast hoogtemerk in de onmiddellijke nabijheid van een peilschrijverstation. Toelichting: Welk hoogtemerk dit zal zijn, wordt per meetpunt door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie opgegeven en vastgelegd in het programma van eisen. Dit hoogtemerk kan per meetstation in uitvoering verschillend zijn. Deze verificatie vindt éénmaal per jaar plaats door de Meetkundige Dienst. Is er een nulpaal in het peilmeetstation opgenomen, dan wordt het primaire hoogtemerk op deze paal, net als dit bij de andere primaire NAP-merken gebeurt, slechts eens per jaar door de Meetkundige Dienst aangemeten bij een nauwkeurigheidswaterpasaing. (Zie figuur 2). Opmerking: In die gevallen waarbij geen ondergrondsmerk of nulpaal aanwezig is, wordt de Ag-verificatie volgens de gangbare procedure afgewerkt (inmeten vanaf het secundaire hoogtemerkennet). De A,-verificatie, is het overbrengen van de hoogte van het door de Meetkundige Dienst bij de Ao-verificatie ingemeten en ter plaatse gemarkeerde hoogtemerk naar een punt zo dicht mogelijk gelegen bij het vlottertraject (bij statieftoestellen is dit de lineaal). Deze verificatie wordt éénmaal per jaar door de Meetkundige Dienst uitgevoerd. (Zie figuur 3 en 4). De B,-,-verificatie of overdrachtsverificatie, is het controleren van de nulpuntsinstelling van het vlotterinstrument. De vlotter wordt opgehaald totdat de hoogte van de drijflijn (een geijkte lijn op de vlotter) overeenkomt met de hoogte van het door middel van de A1-verificatie vastgelegde punt. De bij deze hoogte afgelezen tellerstand moet nu in het Bo-verificatierapport worden vermeld. De Bg-verificatie wordt altijd uitgevoerd in het onverstelde meetbereik. Onder het onverstelde meetbereik wordt verstaan het meetbereik zoals dat op het registratieblad staat aangegeven. De penverstelling, voor verschuiving van het meetbereik, mag dus niet in werking treden. Toelichting: Wanneer de vlotter niet zo hoog opgehaald kan worden dat de hoogte van de drijflijn overeenkomt van de hoogte van het genoemde punt of dat deze hoogte in het verstelde meetbereik van het peilmeetinstrument zou vallen, dan moet in dit geval een merkteken, aangebracht op de vlotterband of vlotterdraad, op een veelvoud van 150 cm. boven de drijflijn van de vlotter, worden opgehaald tot het eerder genoemde punt

6 - 4 - De stand van de teller van het instrument moet nu overeenkomen met de hoogte van het gemarkeerde hoogtepunt, verminderd met 150 cm cm cm. of 900 cm. De plaats van het merkteken in vlotterband of op vlotterdraad wordt per station in het programma van eisen aangegeven. Het merkteken in een vlotterband bestaat uit twee gaatjes onder en boven het normale gat van 3 mm.. Bij de Bo-verificatie moet nu de hoogte van de hartlijn van het gat van 3 mm. overeenkomen met de hoogte van het door middel van de Al-verificatie vastgelegde punt. Het merkteken op een vlotterdraad bestaat uit een opgeklemd busje. Bij de Bo-verificatie moet nu de hoogte van de bovenkant van het busje Overeenkomen met de hoogte van het door middel van de Al-verificatie vastgelegde punt. De Bo-verificatie wordt jaarlijks uitgevoerd door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie (zie figuur 5 en 6). De BJ-verificatie, is de controle op het achterblijven van peilkelder en/of vlotterbuis. Deze verificatie vindt elk half jaar plaats door een serie simultane waarnemingen van de cps en de teller van het peilmeetinstrument. De waarnemingen geschieden iedere 5 minuten gedurende zeven uur, vanaf korte tijd vó6r laagwater tot vlak nà hoog water. Dit geldt alleen voor de getijdes,tations. Voor de overige stations wordt in de jaarlijkse 'opdracht, per station, vermeld gedurende welke periode en met welke frequentie de BI-verificatie moet worden uitgevoerd. De Bi-verificaties worden uitgevoerd door de Meetkundige Dienst. Alleen in die gevallen waarbij het vanuit onderhoudstechnisch oogpunt iioodzalceli jk wordt :geacht, wordt een B1-verificatie op ad-hoc basis door de Hoofdafdeline. Yydro-Instrumnntri.tie uitgevoerd. (Zie figuur 7). Opmerking: i) Bij het verifiëren van een peilmeetinstrument met servoopdracht moeten zowel de aanwijzing op de gever als op de teller van de peilschrijver simultaan worden afgelezen met de cps. Dit vergt extra mankracht. 2) De verificatie van de nulpuntsinstelling van toestellen waarbij directe overbrenging van de hoogte op het toestel niet mogelijk is, houdt in dat hierbij het nulpunt van het toestel wordt geverifieerd door langdurige simultane aflezingen op peilschrijverinstrument en cps. Dit geschiedt ieder half jaar door de Meetkundige Dienst. Bij deze toestellen is geen vlotter of lineaal aanwezig (zie lijst, bijv. pneumatische toestellen of toestellen 1926).... Overzicht verificatie-opdrachten Ag = jaarlijks MD A1 = jaarlijks MD Bo = jaarlijks HI B1 = 2 maal per jaar MD voor getijdestations, voor rivierstations door HI op ad-hoc basis

7 Verificatie-opdrachten De verificaties Ag, Al en B1 vrorden uitsluitend door de Meetkundige Dienst uitgevoerd in opdracht van de Operationele Afdeling in de directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Hierbij worden in een tijdschema de gewenste maanden van uitvoering aangegeven. De verificatie Bo wordt op routine-basis uitgevoerd door de hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie zonder opdracht van de Operationele Afdeling. Opdrachten tot tussentijdse controle worden steeds als urgent beschouwd en zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 4. Rapportage-uitkomsten De Meetkundige Dienst rapporteert de üitkomsten van de waarnemingen, voor wat betreft de Ag, Al en B1-verificatie, rechtstreeks aan de Operationele Afdeling op daartoe bestemde formulieren; deze gegevens worden door de Operationele Afdeling doorgegeven aan de Hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie. De uitkomsten van de waarnemingen, voor wat betreft de Bo-verificatie, worden door de Hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie rechtstreeks aan de Operationele Afdeling doorgegeven op daartoe bestemde formulieren. 5. Verstellingen De resultaten van de verificaties worden door de Operationele Afdeling vergeleken met de op de systeemkaart vermelde voorgaande uitkomsten. Wanneer geen twijfel bestaat aangaande de gevonden resultaten, wordt zo nodig en zo mogelijk tot verstelling overgegaan, afhankelijk van de gehanteerde tolerantie. De nulpuntsinstelling van het instrument type 1975 vindt plaats door verdraaiing van het vlottenviel ten opzichte van de vlottenvielas. Alléén de Operationele Afdeling geeft schriftelijk opdracht, aan Hydro- Instrumentatie, tot een eventuele verstelling van lineaal en/of meetinstrument. Hierbij wordt opgegeven hoever en in welke richting de verstelling moet worden uitgevoerd. - Alle verstellingen worden uitgevoerd door de buitendienst van de Hoofdafdeling IIydro-Instrumentatie. De Meetkundige Dienst mag lineaal en/of meetinstrument niet verstellen. De verstellingen worden door middel van een rapportkaart gemeld. Na een verstelling van de peilmeetapparatuur worden enige controlewaarnemingen verricht, welke op de rapportkaart worden opgenomen. Op het blad wordt aangegeven dat er versteld is met datum, tijd, hoever en in welke ricbting er versteld is en paraaf.

8 Lijst van t,oestellertwaarbij directc overbrenging van de Iioofite OP toestel niet mogelijk is, datum 31 december het I Rayon _-----_---- Wadden Nes Ameland Sciiicrmoiinilcoog (veerdam) Vlieland ilavcn Ho lwortl Nieuwe Statenzijl Kornwerderznnd Den Oever Oostoever -----_---- Rayon Holliincl IJmuiden Noordersluis Hartelse Gat Rotterdam Zuidland Goidschalxoord Puttershoek ' s-gravcncleel Krimpen a/d IJssel Jaars veld Schoonhoven S treefkcrk Alblasserdam Sliedrecht Gorinchem Willemsdorp Kop van het Land Rayon -_-_---- Zeeland Rayon Maas en Waal IIeclel Heesbeen Capelse Veer Geertruidenberg Moncl der Donge St. Andries Waal St. Andries idaa.; Henvijiieii Werkendam (binnen) Werkendam (buiten) Deeneplaat Tiel Kanaal Tiel Waal Wi jlc bij Duurstede Culomb org Mi jmegen iïeel (beneden, 9e meerstoel) Heel (boven, 14e meerstoel) Maastricht (hoaftsluis) Rayon Rijn en IJssel I'Yestervoort (toppenschri jver) Pannerden (toppenschrijver) IIulhuizen (toppenschri jver) Aklburgen (toppsnschri jver) Mond der Vecht Hasselt Genemui rleii Zwartsluis

9 I. PEILSCHRIJVERS YSr*nSTii"Di.*ETinq=" algemeenplan rlottcruiel met verstelinrichting Schon1 : l :I I +&

10 A o -verif icat ie fig. 2 Pei ischr ijversta t ion / li: Ieder hoogtemerk dat per meetpunt door de Hoofdafdeling Hydro-Instrumentatie wordt opgegeven en vastgelegd in het progrnmnia van eisen. N.B. Indien Zich in liet peilmeetstation een nulpaal bevindt (primair hoogtemerk) komt de P;l-bout te vervallen. '

11 A, - verificatie fig 3 Peilschrijver stat ion P trument \ liniaal inqemeten hooatemerk - -door MD via een Ao - ver if i ca t i e

12 peilschrijver (wordt niet verwilderd) a- viott er band. mprk in vlotterband\.. haal in houders NAP*h [hin rnrn.) nuk out - -, va d.r te verank 1. 3 draad centreer beuael azgeijkte lengte 000-$ rn -k -. a.. P

13 50-verificatie fig 5 dri'fli'n merk teken op ru-. viotterband of vlotter I vlotter I I Bo I vaste hoogte -_ Via een Al-verificatie is deze hoogte vaetgelezd. J iinioai De tellerstand moet nu overeenkomen met de oggegeven:.hoogte.

14 30 drijflijn tot merk= I j 1,50rn, 3,00111, &,Som. n x 1,s rn, enz. ~ 3 3 L / / I- L50 I 180 rn Y" , 30,- 30, 30,. 30, 30, 30, 30, 30, 30,_ 30, 30, 30., I I 1~ 2 W o O \ o O O O O O O O O O O O O O O + O -4 D J \ 0 _. i" c 60 ~ wielomtrek 480 I, 30, 30, 30 30, 30, 30 30, 30._ 30, 30, 30, 30,. 30, t t. J 2 - I 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O o 0. o *

15 B, verificatie fig. 7 teller instrument en/of wijzerplaat Metrawc [ m l gever hoogwater --get ij-kromme prificat ieperiod e -'luur A

2015 Waddenzee. A) Algemene gegevens A1.1) Naam indiener. Formulier actualisenng meetplan ex a/t/jce/ 30 lid 6 Mijnbouwbesluit. Onderwerp.

2015 Waddenzee. A) Algemene gegevens A1.1) Naam indiener. Formulier actualisenng meetplan ex a/t/jce/ 30 lid 6 Mijnbouwbesluit. Onderwerp. Formulier actualisenng meetplan ex a/t/jce/ 30 lid 6 Mijnbouwbesluit Dit formulier dient ervoor om te zorgen dat de aanvraag om Instemming voldoet aan de eisen die de IVIIjntKiuwwet en IVIijnbouwbeslult

Nadere informatie

HOGE TWEE-HANDELINRICHTING

HOGE TWEE-HANDELINRICHTING N.V. NEDERLANDSCHE SPOOR\MEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Buitenapparatuur ) Aflevering 6 Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) BEDIENINGSTOESTELLEN Aanvankeli;k

Nadere informatie

Betrekkingslijnen Rijn

Betrekkingslijnen Rijn Intermediair in waterbeheer Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 14-7-2010 Opdrachtgever: Referentie: Rijkswaterstaat Oost-Nederland P100429Ra Pagina 1 Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 P100429Ra Intermediair

Nadere informatie

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Inleiding In 2015 is er een ongekend lange periode van extreem laagwater geweest in de Rijn, IJssel en de Neder-Rijn en Lek. In de

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde 2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 Woensdag 28 augustus, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit

Nadere informatie

gebruikersinstruktie voor de DAG 6000 getijmeter

gebruikersinstruktie voor de DAG 6000 getijmeter Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland rijkswaterstaat Nummer: Bibliotheek, Koestr. 30,tel:0118x686362, postbus 5014, 4330 KA Middelburg directie waterhuishouding

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) De sterkte van het zwaarteveld in Nederland

Raad voor Accreditatie (RvA) De sterkte van het zwaarteveld in Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) De sterkte van het zwaarteveld in Nederland Document code: RvA-Tk-2.27 Datum vaststelling: 14 september 2004 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

DEELNEMERSREGLEMENTEN

DEELNEMERSREGLEMENTEN DEELNEMERSREGLEMENTEN A. ALGEMEEN: 1. Het verrijden van de sleep geschiedt op eigen risico. 2. Met onmiddellijke uitsluiting wordt gestraft bij: A. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding

Nadere informatie

Opdrachten bij de tentoonstelling over het NAP

Opdrachten bij de tentoonstelling over het NAP blad 1 Opdrachten bij de tentoonstelling over het NAP niveau 3: onderbouw havo / vwo KIJKEN EN METEN Opdrachten bij de tentoonstelling over het NAP Niveau 3: onderbouw havo/vwo Vul de antwoorden van de

Nadere informatie

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Ing. R.G. Ophof Projectleider monitoring Nebest Adviesgroep 28 april 2015 Opbouw van de presentatie Begrippen Doel van monitoring of deformatiemetingen

Nadere informatie

INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN

INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN 5 10 Protocol 2013 15 INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 8 50 Inhoud 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...2 1.1 VKB protocollen

Nadere informatie

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam II II II 2015/218861 II II II N gemeente Zaanstad Realisatie nformatie Infornr CD E Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER ONDERWERP

Nadere informatie

d. Met de dy/dx knop vind je dat op tijdstip t =2π 6,28 het water daalt met snelheid van 0,55 m/uur. Dat is hetzelfde als 0,917 cm per minuut.

d. Met de dy/dx knop vind je dat op tijdstip t =2π 6,28 het water daalt met snelheid van 0,55 m/uur. Dat is hetzelfde als 0,917 cm per minuut. Hoofdstuk A: Goniometrische functies. I-. a. De grafiek staat hiernaast. De periode is ongeveer,6 uur. b. De grafiek snijden met y = levert bijvoorbeeld x,00 en x,8. Het verschil is ongeveer,7 uur en dat

Nadere informatie

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd.

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd. GETIJDEN 2011 GETIJDEn 2011 Watergetijden Rotterdam en hoek van holland HET Havenbedrijf Rotterdam wenst iedereen een goede vaart in 2011 Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor

Nadere informatie

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016 GRONDWATERMEETNET Schinveld, gemeente Onderbanken Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde Periode maart 2015 april 2016 Kenmerk rapport: 20141176/RapM08 Status rapport: Versie 1 Datum rapport:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. algemeen. grondslag offertes. ter beschikking stelling

Algemene voorwaarden. algemeen. grondslag offertes. ter beschikking stelling Algemene voorwaarden algemeen grondslag offertes Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Dutch Spring BV. Dutch Spring zal door

Nadere informatie

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 111111111111111111 III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 Aan de bewoners van de Jan van Goyenkade 1 t/m 8, 78 en 7C, Paul Cézannestraat 31 en 33, Paulus Potterhof 18 t/m 21, Saenredamstraat 50 t/m 53 gemeente

Nadere informatie

4. Het uitzetten van een object

4. Het uitzetten van een object 4. Het uitzetten van een object 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk leer je aan de hand van een matenplan voor de aanleg van een object de hoogte- en lengtematen uit te zetten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Elementaire meettechniek (3)

Elementaire meettechniek (3) Elementaire meettechniek (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-5-6) 1 Multimeters 1.1 Analoge en digitale uitvoeringen Multimeters kent men in vele uitvoeringen 1. Met multimeters kunnen we -zoals het woord

Nadere informatie

Een nieuwe NAP-publicatie

Een nieuwe NAP-publicatie Adviesdienst Geo-informatie en ICT NAP-monument in de Stopera te Amsterdam Een nieuwe NAP-publicatie Feiten en achtergronden Hoogtegegevens worden in Nederland weergegeven ten opzichte van het Normaal

Nadere informatie

Nauwkeurige dieptemetingen

Nauwkeurige dieptemetingen Nauwkeurige dieptemetingen overwegingen & een methode drs. ir. Eric Weijters www.weijters.net Het inmeten van een wrakveld Een in onze Nederlandse wateren goed bruikbare methode om scheepswrakken in te

Nadere informatie

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd MONTAGE MET PROSYS: P R O S Y S = TOTAALONTZORGING De montage, die wij u aanbieden, maakt onderdeel uit van een concept waarbij u op alle relevante aandachtsgebieden wordt ontzorgd. Naast het ontzorgen

Nadere informatie

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013 Kenmerkende waarden Getijgebied 2011.0 Datum 22 juli 2013 Status Definitief Kenmerkende waarden 2011.0 Getijgebied Colofon Uitgegeven door RWS Centrale Informatievoorziening Informatie Servicedesk Data

Nadere informatie

NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER

NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER INHOUDSOPGAVE Verkleinde uitgave van wedstrijdformulier 3 I Voor de wedstrijd A Bovenkant van het formulier 4 B Rechteronderkant formulier 4 C Goedkeuring 5 II Na de toss voor

Nadere informatie

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014 1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november 2013-31 oktober 2014 Document 1 van 4 1) "Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014" 2) "Betrekkingslijnen Maas versie 2013_2014" 3)

Nadere informatie

Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas.

Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas. Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas. 1. Inleiding. H.J. Velo http://home.kpn.nl/velo68 Van een salonvleugel waarvan de lengte van de langste bassnaar 1249 mm. bedraagt is de besnaring geoptimaliseerd.

Nadere informatie

IPC Groene Ruimte, Arnhem 2013

IPC Groene Ruimte, Arnhem 2013 Meten en uitzetten, Arnhem 2013 Meten en uitzetten Voorwoord Bij veel werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw is meten en uitzetten een onderdeel van die werkzaamheden, dus het bepalen van afstanden

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN Leveringsvoorwaarden BTW NL054053560B01 KvK 33272375 ING 5346092 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

DuoCount Een verkeersanalyse toestel voor tweerichtingsbanen

DuoCount Een verkeersanalyse toestel voor tweerichtingsbanen DuoCount Een verkeersanalyse toestel voor tweerichtingsbanen Stasegemsesteenweg 82 8500 Kortrijk Tel. 056-22-33-96 Fax 056-22-55-67 1/8 1 Radar-teller 2 richtingen De DuoCount is een ingebouwde teller

Nadere informatie

Als l groter wordt zal T. Als A groter wordt zal T

Als l groter wordt zal T. Als A groter wordt zal T Naam: Klas: Practicum: slingertijd Opstelling en benodigdheden: De opstelling waarmee gewerkt wordt staat hiernaast (schematisch) afgebeeld. Voor de opstelling zijn nodig: statief met dwarsstaaf, dun touw

Nadere informatie

Basisinstructies Temari

Basisinstructies Temari Voorbereiding: Papieren liniaal uitknippen, die je van te voren uit een Temari boek of iets dergelijks nagetekend hebt. Bal omwikkelen: Voor het borduren omwikkel je de tempex bal met naaigaren - houd

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Periodieke functies

Hoofdstuk 8 - Periodieke functies Havo B deel Uitwerkingen Moderne wiskunde Hoofdstuk 8 - Periodieke functies ladzijde 8 V-a c Na seconden = slagen per minuut ca., millivolt V-a Ja, met periode Nee Mogelijk, met periode = en amplitude

Nadere informatie

Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog. jaar Johan Krol

Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog. jaar Johan Krol Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog jaar 2008 Johan Krol Nes, januari 2009 Inhoudopgave. 1. Methode pag 3 2. Onderzoeksgebieden pag 6 2.1 Oost-Ameland

Nadere informatie

notitie Uitgangspunt van deze notitie was de beslissing van de DTV dat golfgegevens de komende jaren per ponsband van het meetinstrument naar de

notitie Uitgangspunt van deze notitie was de beslissing van de DTV dat golfgegevens de komende jaren per ponsband van het meetinstrument naar de -~ rijkswaterstaat directle waterhuishouding en waterbeweglng district kust en zee 79KZ30 notitie I aan : Stafleden KZ van : irhwbmnsveld van Hulten 790528 ~ ~ d : Registratiemethoden ~ ~ r p meetgegevens

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 januari 2015 Onderwerp : Wet Bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 Plaats : Ede Gemeente

Nadere informatie

2; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Beleidsregel; vereenvoudigde vergunningverlening bijzonder transport

2; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Beleidsregel; vereenvoudigde vergunningverlening bijzonder transport 2; Besluiten en regelingen Rijn en BSW Beleidsregel; vereenvoudigde vergunningverlening bijzonder transport Beleidsregel vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Programma van Eisen en Wensen BBT Testbaan

Programma van Eisen en Wensen BBT Testbaan Programma van en en Wensen BBT Testbaan 1. BBT Testbaan Medewerkers van de brandweer worden periodiek medisch en fysiek gekeurd. Dit Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) bestaat uit de volgende

Nadere informatie

it: rty-] ll-jt L----.r KONTROLELAMPEN EN METERS ll-jll

it: rty-] ll-jt L----.r KONTROLELAMPEN EN METERS ll-jll KONTROLELAMPEN EN METERS JL @ I I rty-] I rftr I ll-jll ll-jt L----.r JL E@ ER Ì or EP it: 65A247111 ALGEMEEN Het funktioneren van kontrolelampen en meters kan alleen geschieden als de sleutel van de stuurslotkontaktschakelaar

Nadere informatie

Meetnauwkeurigheid. Inhoud. Energiewaarden en rendement voor PV-omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central

Meetnauwkeurigheid. Inhoud. Energiewaarden en rendement voor PV-omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central Meetnauwkeurigheid Energiewaarden en rendement voor PV-omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central Inhoud Elke gebruiker van een fotovoltaïsche installatie wil zo goed mogelijk over het vermogen en de opbrengst

Nadere informatie

Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006).

Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006). Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006). Van 16 t/m 18 oktober 2006 is door Medusa Explorations bv uit Groningen in opdracht van Rijkswaterstaat een bodemonderzoek uitgevoerd in de duinen

Nadere informatie

De Waterstanden. Kunstwerk in het kader van het project Nederland leeft met water. Zeezeilen i.s.m. horst4dsign 2016

De Waterstanden. Kunstwerk in het kader van het project Nederland leeft met water. Zeezeilen i.s.m. horst4dsign 2016 De Waterstanden Kunstwerk in het kader van het project Nederland leeft met water Zeezeilen i.s.m. horst4dsign 2016 Waarom een kunstwerk? drieledig: - Vanuit het toeristisch netwerk werd aangegeven dat

Nadere informatie

4 x 50 meter hinderniszwemmen

4 x 50 meter hinderniszwemmen 4 x 50 meter hinderniszwemmen SERIE 1 DAMES SERIE 2 DAMES baan 1 Boxtel 2 baan 1 Emmen 1 baan 2 Deventer 2 baan 2 Zwolle 1 baan 3 Echt 2 baan 3 Eindhoven 1 baan 4 Weert 2 baan 4 St. Truiden (B) baan 5

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

hluzltl District Zuidwest ~ugustus 1978 Directie Waterhuishouding. cn Waterbcweying

hluzltl District Zuidwest ~ugustus 1978 Directie Waterhuishouding. cn Waterbcweying APPENDX 1 ALGEHELE HERZENNG VAN DE SCHEMATSATE VAN DE WATEREN VAN HET NOORDE- LJK DELTABEKKEN hluzltl Notanummer 73.001.01 Directie Waterhuishouding. cn Waterbcweying District Zuidwest ~ugustus 1978 van

Nadere informatie

HIGH POWER. Flexible inzetbare 3D-lijnlaser Uitlijning eenvoudig gemaakt! NIEUW. Innovation in Tools

HIGH POWER. Flexible inzetbare 3D-lijnlaser Uitlijning eenvoudig gemaakt! NIEUW. Innovation in Tools Innovation in Tools Flexible inzetbare 3D-lijnlaser Uitlijning eenvoudig gemaakt! HIGH POWER PowerPlane-Laser 3D en AutoLine-Laser 3D: Nu ook met handige wandhouder NIEUW De bijzondere voordelen van een

Nadere informatie

District Oost. Toestelkampioenschappen. 14 juni Organisatie: Districts Technische Commissie Turnen Dames i.s.m. De Zwolse Gymnastiekverenigingen

District Oost. Toestelkampioenschappen. 14 juni Organisatie: Districts Technische Commissie Turnen Dames i.s.m. De Zwolse Gymnastiekverenigingen District Oost Toestelkampioenschappen 14 juni 2014 Organisatie: Districts Technische Commissie Turnen Dames i.s.m. De Zwolse Gymnastiekverenigingen De wedstrijd wordt gehouden in: Hogeschool Windesheim/CALO

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Natuurkunde havo Evenwicht Naam: Maximumscore 47. Inleiding

Natuurkunde havo Evenwicht Naam: Maximumscore 47. Inleiding Natuurkunde havo Evenwicht Naam: Maximumscore 47 Inleiding De toets gaat over evenwichtsleer. Daarbij gebruikt men de momentenwet: ΣM=0. Moment M = ± kracht F arm r met als eenheid Nm. Teken is + bij draaiïng

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei 2 e Informatieavond Maashoek Steijl 25 juni 2013

Waterschap Peel en Maasvallei 2 e Informatieavond Maashoek Steijl 25 juni 2013 Waterschap Peel en Maasvallei 2 e Informatieavond Maashoek Steijl 25 juni 2013 Indeling van de avond Over welk deel gaat het 19.30 Opening R. Dupont 19.35 Terugblik & aanleiding W. Derks 19.50 Uitgevoerde

Nadere informatie

Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer Oesterdam.

Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer Oesterdam. Belanghebbenden Rijkswaterstaat Zeeland Meetadviesdienst Zeelandll Poelendaelesingel JA Middelburg Postadres: Postbus KA Middelburg T () F () Doorlaatmiddel. Inleiding. Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bierman - Lier

Gebruikershandleiding Bierman - Lier Gebruikershandleiding Bierman - Lier Gewijzigd 01-07-2011 De Inhoud: 1. Inleiding 3 2. Technische specificaties 4 3. Veiligheid 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Beschrijving van de getroffen veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

STAG. Inregelafsluiters DN 65-300 met gegroefde einden

STAG. Inregelafsluiters DN 65-300 met gegroefde einden STAG Inregelafsluiters DN 65-300 met gegroefde einden IMI TA / Inregelafsluiters / STAG STAG Een inregelafsluiter uit nodulair gietijzer met gegroefde einden. Ideaal voor gebruik aan primaire en secundaire

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltares ~ Aan Pedja Zivojnovic Datum 19 februari 2016 Van Nadine Slootjes Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)883358080 Aantal pagina's 5 E-mail nadine.slootjes@deltares.nl Onderwerp Analyse effect Nieuwe

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

maximale deurgewicht maximale deurhoogte maximale deurbreedte temperatuurbereik 200 kg 2.500 mm 1.300 mm -10ºC +60ºC voldoet aan NEN-EN1125

maximale deurgewicht maximale deurhoogte maximale deurbreedte temperatuurbereik 200 kg 2.500 mm 1.300 mm -10ºC +60ºC voldoet aan NEN-EN1125 MONTAEVOORSCHRIFT S² anti-paniekbeslag Base blad /3 TOEPASSINSEBIED maximale deurgewicht maximale deurhoogte maximale deurbreedte temperatuurbereik 00 kg.500 mm.300 mm -0ºC +60ºC BETEKENIS SYMBOLEN enkele

Nadere informatie

HET METEN VAN DE VERVORMINGEN VAN EEN DEURBLAD

HET METEN VAN DE VERVORMINGEN VAN EEN DEURBLAD SKH-Publicatie 13-03 HET METEN VAN DE VERVORMINGEN VAN EEN DEURBLAD Uitgave: SKH Nadruk verboden Pagina 2 van 8 Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45

Nadere informatie

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt.

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt. Kwel te Zuilichem Van waterschap Rivierland zijn kwelkaarten verkregen waarvan in deze bijlage enkele uitsneden zijn opgenomen. Figuur 10: Kwel bij T=1 hoogwatergolf Op basis van bovenstaande figuur zou

Nadere informatie

1. Algemeen: 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1. Algemeen: 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden: Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten en verlenen van diensten van HHN Consultancy Healthcare, gevestigd te Helmond, vastgesteld d.d. 4 juni 2010. 1. Algemeen: 1. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Invullen wedstrijdformulier

Invullen wedstrijdformulier Invullen wedstrijdformulier Handboek nationale competitie 2015-2016 Voor de wedstrijd De teller moet controleren dat de regels en vakken van de wedstrijd, die wordt gespeeld, juist zijn ingevuld. Is dit

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 januari 2014 Versie 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg Vrijblijvende objectinformatie Bedrijfsruimte op begane grond 1 Algemeen : gelegen in het uiterst representatief en kleinschalig bedrijventerrein Henricushof te Ypenburg in een rijtje van diverse bedrijfsunits

Nadere informatie

DEEL 5 Wedstrijdformulier

DEEL 5 Wedstrijdformulier DEEL 5 Wedstrijdformulier 1 VOOR DE WEDSTRIJD De teller moet controleren dat de regels en vakken van de wedstrijd, die wordt gespeeld, juist zijn ingevuld. Is dit niet het geval, dan moeten deze als volgt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door Management Coaching & Advisering & Interim management Wijchen, 15 januari 2007 Versie: 4 Pagina 1 van 7 Inhoud. 1. Algemeen 2. Grondslag

Nadere informatie

Verhangbepalingen in de bocht van de Waal bij Nijmegen. met 1 bijlage - februari Bibliotheek SV BOR290 O N

Verhangbepalingen in de bocht van de Waal bij Nijmegen. met 1 bijlage - februari Bibliotheek SV BOR290 O N Verhangbepalingen in de bocht van de Waal bij Nijmegen met 1 bijlage - februari 1964 ' Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV BOR290

Nadere informatie

Instrumentatie Thermometers

Instrumentatie Thermometers p. 1 / 7 Fig. 2352, met RVS kast volgens EN 13190 Standaard model: Kast : RVS304 / 1.4301, IP-65 met bajonetsluiting Voeler : RVS321 / 1.4541 eschermhuls : RVS321 / 1.4541 Ruit : mineraal glas 4 mm Wijzerplaat

Nadere informatie

Ervaringen uit vervlogen tijden. door Jan Kroos Rijkswaterstaat Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Stormvloeden Kust en Benedenrivieren

Ervaringen uit vervlogen tijden. door Jan Kroos Rijkswaterstaat Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Stormvloeden Kust en Benedenrivieren Ervaringen uit vervlogen tijden door Jan Kroos Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Stormvloeden Kust en Benedenrivieren Jan Kroos Sinds 1 feb 1977 werkzaam bij Sinds 1 feb 1977 heden werkzaam bij de

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 mei 2012 Versie 1.1 Opdrachtgever Hoofd van

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog. jaar 2009. Johan Krol

Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog. jaar 2009. Johan Krol Tussenverslag wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog jaar 9 Johan Krol Nes, januari 1 Inhoudopgave. 1. Methode pag. Onderzoeksgebieden pag 7.1 Oost-Ameland pag 7. West-Ameland

Nadere informatie

Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied

Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied Henk van den Brink KNMI 8 juli 2015 Probleemstelling De onzekerheid in de extrapolatie is ongewenst groot bij het gebruik van een 3-parameter (Extreme

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

Calduran. ronde wanden

Calduran. ronde wanden Calduran ronde wanden Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 Om ronde wanden in een ontwerp te kunnen realiseren dient de productgrootte te worden afgestemd op

Nadere informatie

1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007

1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007 1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007 Categorie: opsporing Rechtskarakter:Aanwijzing i.d.z.v, artikel 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad bij Paesens. Tussentijdse rapportage periode september 2003-augustus 2005

Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad bij Paesens. Tussentijdse rapportage periode september 2003-augustus 2005 Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad bij Paesens Tussentijdse rapportage periode september 2003-augustus 2005 Johan Krol Oktober 2005 Inhoudsopgave. Conclusies 3 Inleiding

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

systeem in de Weetelijke

systeem in de Weetelijke -- -- rijkswaterstaat directie noord-holland, studiedienst hoorn - systeem in de Weetelijke Waddenzee. UMeW): ing. J.M. Hogenstiijn e9utmn 28 februari '1978.~ 1 hglriaen z 5 ;' namonvaiilng: Uit getijmetingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

ZOUTGEHALTESENSOR BT78i

ZOUTGEHALTESENSOR BT78i ZOUTGEHALTESENSOR BT78i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Zoutgehaltesensor BT78i meet het zoutgehalte in een oplossing in het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

maximale deurgewicht maximale deurhoogte maximale deurbreedte temperatuurbereik 200 kg 2.500 mm 1.300 mm -10ºC +60ºC brandwerend

maximale deurgewicht maximale deurhoogte maximale deurbreedte temperatuurbereik 200 kg 2.500 mm 1.300 mm -10ºC +60ºC brandwerend MONTAGEVOORSCHRIFT S² anti-paniekbeslag Touch blad /0 TOEPASSINGSGEBIED maximale deurgewicht maximale deurhoogte maximale deurbreedte temperatuurbereik 00 kg.500 mm.300 mm -0ºC +60ºC BETEKENIS SYMBOLEN

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven. " '"of) r.. I r. ',' t, J I i I.

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven.  'of) r.. I r. ',' t, J I i I. .o. EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWJS N 1979 ' Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE.,, Dit examen bestaat uit 4 opgaven ',", "t, ', ' " '"of) r.. r ',' t, J i.'" 'f 1 '.., o. 1 i Deze

Nadere informatie

Jack vta 562/800. Pagina 1 van 15 versie

Jack vta 562/800. Pagina 1 van 15 versie Jack vta 562/800 Pagina 1 van 15 versie 20150709 Wat wordt standaard geleverd: 1 Lift Jack vta 562/800 2 Besturingskast 3 Verbindingskabel 4 Voeding 5 Voedingskabel 6 TV beugel 7 Vesamount 8 Afstandsbussen

Nadere informatie

Wolting Gebiedsconsult, januari Algemene Contractvoorwaarden

Wolting Gebiedsconsult, januari Algemene Contractvoorwaarden Wolting Gebiedsconsult, januari 2010 Algemene Contractvoorwaarden 1. Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering

Nadere informatie