ACV Openbare Diensten heeft direct gereageerd. Vooreerst is het personeel allesbehalve schuldig aan de huidige malaise.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACV Openbare Diensten heeft direct gereageerd. Vooreerst is het personeel allesbehalve schuldig aan de huidige malaise."

Transcriptie

1 FinFax 233 December 2014 uithangen en verspreiden a.u.b. Het rommelt bij de patrimoniumdocumentatie De laatste maanden hamert ACV Openbare Diensten op het blijven investeren in openbare diensten. Een mooi voorbeeld van wat er gebeurt bij een gebrek aan personeel én een gebrek aan investeringen is de huidige situatie bij de patrimoniumdocumentatie. Door gebrekkige investeringen in informatica, een drastisch afnemend personeelsbestand, een kantelingsoperatie die men opnieuw heeft moeten doen wegens een mislukte eerste poging én een toevloed aan aktes vanwege het stopzetten van het huidige systeem van de woonbonus verdrinken de kantoren in het werk. Komt daarbij dat, met het oog op de implementatie van de nieuwe structuur van de administratie van de Rechtszekerheid én de overgang van het grootste deel van de dienst successie én registratie belasting naar Vlaanderen op 1 januari 2015, alle authentieke aktes die rechtsgeldig ter registratie werden aangeboden (en voldoende geprovisioneerd zijn) voor het eind van het jaar ook effectief dienen te worden geregistreerd voor 31/12/2014. Het management, met op kop de Administrateur Rechtszekerheid én de Administrateur Informatieverzameling, had er niet beter op gevonden aan alle gewestelijke directies via een nota de opdracht te geven om een aantal drastische maatregelen te nemen. De meest in het oog springende waren het intrekken van toegekend verlof of het niet toekennen van gevraagd verlof, mensen vragen om extra uren te presteren op zaterdag,. ACV Openbare Diensten heeft direct gereageerd. Vooreerst is het personeel allesbehalve schuldig aan de huidige malaise. Bovendien werd de nota op geen enkel moment overlegd met de representatieve vakbonden, wat verwonderlijk was gezien het management twee dagen voor het verspreiden van de nota nog toelichting kwam geven aan de vakorganisaties over de resultaten van de nieuwe kantelingsoperatie bij de patrimoniumdocumentatie. Er stelden zich bovendien een aantal praktische problemen waar er in de nota met geen woord over werd gerept. 1

2 Ten eerste was het niet duidelijk onder welke regeling de mensen die op zaterdag kwamen werken zouden vallen. Ten tweede is het zo dat er tot op vandaag nog geen zwart op wit tekst bestaat die garandeert dat mensen die op één januari 2015 de overstap maken naar Vlaanderen effectief recht zullen hebben op een overdracht van verlof én een overdracht van extra gepresteerde uren. In het dienstorder inzake de overdracht stond duidelijk: Indien u overstapt naar de Vlaamse overheid krijgt u sowieso (ook als u niet vervoegd in dienst treedt) de garantie dat u 11 dagen verlof kan overdragen. Daarenboven zal de Vlaamse Belastingdienst voor nog 11 bijkomende verlofdagen in een extra tegemoetkoming voorzien, hetzij onder de vorm van uitbetaling, hetzij onder de vorm van bijkomend vakantieverlof, ten vroegste op te nemen 2 jaar ná indiensttreding. Indien we echter het ontwerpbesluit tot wijziging van het VPS in het kader van de overheveling van federale personeelsleden vanaf 1 januari 2015 naar aanleiding van de staatshervorming bekijken lezen we volgende zinnen in de bijlages: Het KB van 25 juli 1989 bevat geen bepalingen inzake de verlofregeling van de overgehevelde personeelsleden én de bij de federale overheid gepresteerde overuren worden niet overgedragen naar de Vlaamse overheid aangezien de Vlaamse overheid in principe niet werkt met overuren. Zowel het management van de FOD Financiën als de personeelsdienst van VLABEL maken zich sterk dat de gemaakte afspraken inzake de overdracht van het verlof én extra gepresteerde uren zullen worden gehonoreerd én dat de compenserende verlofdagen voor werken tussen Kerst en Nieuwjaar of op een zaterdag eveneens zullen worden toegekend maar 100 % zeker is dit dus niet! Pas daar dus mee op! ACV Openbare Diensten zal er echter op toezien dat de gemaakte afspraken met het management én de personeelsdienst van Vlaanderen kost wat kost zullen worden nagekomen. Op dinsdag 16 december 2014 werd een tussencomité samengeroepen om deze zaken te bespreken. Er komt een nieuwe dienstnota inzake de achterstand bij de kantoren, deze keer gericht aan alle personeelsleden. Daarin zal de oproep worden gedaan naar vrijwilligers om de achterstanden weg te werken. Personeelsleden van de registratiekantoren zullen zich dus vrijwillig kunnen opgeven om te werken tussen Kerst en Nieuwjaar en ook op zaterdag. Tegelijk zal in de nieuwe nota 2

3 worden uiteengezet op welke compensaties deze personeelsleden aanspraak zullen kunnen maken. Eerder toegestane verloven zullen enkel ingetrokken kunnen worden door een gewestelijke directeur, nadat hij of zij heeft aangetoond dat al het mogelijke werd gedaan om voldoende vrijwilligers te vinden én dat alle andere maatregelen waren opgebruikt. Dhr. De Ryck, manager patrimoniumdocumentatie, maakt zich sterk dat er wellicht geen enkele verlofdag zal worden ingetrokken of geweigerd. Indien u weet hebt dat dit toch gebeurt gelieve ons te contacteren via ondervermelde adressen. Dit voorval toont nogmaals het belang van voorafgaand syndicaal overleg aan. Wat kanteling 3 bij de patrimoniumdocumentatie betreft zijn de resultaten voor de statutairen op heden gekend. ACV Openbare Diensten heeft nogmaals beklemtoond dat mensen slechte informatie hadden over de foto to be. Sommige personeelsleden hebben geen overgang gekozen voor Vlaanderen gezien ze dachten dat hun plaats nog zou overblijven federaal. Nadat ze zagen dat hun plaats werd afgeschaft in de nieuwe foto to be, naar aanleiding van de tweede kanteling 3, kozen ze alsnog voor Vlaanderen waar de leidinggevende functies al waren ingevuld. Men kan moeilijk beweren dat dit een voorbeeld is van goed én efficiënt personeelsbeleid! Begin 2015 zal kanteling 3 voor de contractuelen van deze administratie plaatsvinden. Normaliter zal iedereen vanaf maart/april 2014 op zijn definitieve standplaats terechtkomen. Tussentijds kunnen mensen tijdelijk naar andere kantoren moeten om de continuïteit van de diensten te waarborgen. Tenslotte willen we onze leden én militanten die de overdracht naar Vlaanderen maken bedanken voor de jaren steun én inzet. Jullie kunnen blijven rekenen op ACV Openbare Diensten. Aarzel niet om de collega s van het Vlaams team te contacteren bij vragen of problemen (zie: https://openbarediensten.acv-online.be/acv-openbare-diensten/wie-doetwat/vlaams-team.html). 3

4 Vaarwel Primetime? Vanaf 1 januari 2014 is het nieuwe reglement over de variabele arbeidstijd van toepassing. In het North Galaxy gebouw werd tegelijkertijd het nieuwe systeem voor toegangscontrole en tijdsregistratie, met daaraan gekoppeld een aanvraagmodule voor aanen afwezigheden, samen genaamd Primetime in gebruik genomen. Dat er met Primetime heel wat problemen waren is een understatement. Twee weken na introductie diende de externe firma reeds meermaals langs te komen voor allerhande mankementen. De mankementen en dure interventies bleven zich het voorbije jaar opstapelen. Het systeem is ons inziens veel te vlug gelanceerd zonder dat het op punt stond. Na één jaar is de conclusie blijkbaar dat het systeem, dat volgens een parlementaire vraag meer dan euro heeft gekost en waarvoor er ontelbare externe betalende interventies werden gedaan, zo goed als rijp is voor de schroothoop. Vanaf 17 december 2014 wordt My P&O, zoals in het verleden, terug gebruikt voor de aanvraag van aan- én afwezigheden. Primetime zou enkel nog worden gebruikt voor tijdsregistratie in stelsel 1. Tot zover het prestige project van P&O. Wat na kanteling 3? De resultatenregen van kanteling 3 loopt op zijn einde. De contractuelen van alle administraties, behalve Patrimoniumdocumentatie, hebben nu gekozen en wachten met spanning op hun resultaat. ACV Openbare Diensten betreurt dat er tot op heden nog geen enkele vorm van overleg is gebeurd inzake de gevolgen van kanteling 3 voor de contractuele personeelsleden. Tevens zijn er nog een aantal punten inzake kanteling 3 van de statutairen waarover wij graag een discussie zouden willen voeren met P&O. Gezien de contractuele personeelsleden enkel maar konden kiezen voor de vacante plaatsen zullen er heel wat mensen een verre verplaatsing voor de boeg hebben. Bovendien waren er bijvoorbeeld bij douane en accijnzen zelfs geen plaatsen genoeg in de to be foto over voor de contractuele personeelsleden van niveau C, wat voor heel wat onzekerheid zorgt. ACV Openbare Diensten heeft tijdens een billateraal overleg met dhr. Van Raemdonck, stafdirecteur P&O, ondervermelde punten op tafel gelegd. We kregen echter bitter weinig respons. 1)Rekening houdende met het eerste protocol van kanteling 3 lijkt het ons billijk dat alle niveau D s (de laagste graad dus!) ten minste in de provincie kunnen blijven waar ze momenteel werken. Tot op heden hebben wij enkel een belofte van mevr. Sarah Blancke, BUPA I&I, dat dit het geval zal zijn voor de administratie van Inning en Invordering. Dhr. Van Raemdonck weigert echter te spreken over de andere administraties. 4

5 2)Er moet duidelijkheid komen voor de niveau C s bij D&A. De mutatieronde van begin 2015 moet voor deze mensen een oplossing brengen (meer plaatsen in de foto voorzien!). 3) Voor alle contractuele personeelsleden die niet naar de gekregen standplaats willen gaan moet er een menselijke ontslagprocedure komen waarbij ze allen zeker zijn van een opzegtermijn. Er zou zich potentieel een gevaar kunnen voordoen voor de mensen die een standplaats gekozen hebben in de tool en er uiteindelijk toch niet naartoe willen. 3) De overheid heeft bij AAFISC de afspraken geschonden inzake de toewijzing van de lijst van de manager statutairen in A1/A2 op Brussel Operationale Diensten (zie finfax november 2014). Op heden hebben noch de stafdirecteur P&O, noch de voorzitter van het directiecomité willen reageren op onze vragen hierover. 4) De mutatieronde moet ten gronde besproken worden met ons. Wat die mutatieronde betreft kregen wij een korte uiteenzetting tijdens het bilateraal overleg met dhr. Van Raemdonck én tijdens een TOC personeel. Kort samengevat kunnen we stellen dat de voorgestelde mutatiebeweging ons inziens in strijd is met het organiek reglement (artikel 23: mutatie voorrang op bevordering én aanwerving; afwijking moet gemotiveerd zijn) én met het statuut CAMU (artikel 49: als je voldoet aan functievereisten én je vraagt mutatie en er komt plaats open moet men die plaats aan u geven). Dhr. Van Raemdonck wil echter in de tussenperiodes, tussen de golven in dus, aanwerven en mensen zetten op plaatsen waar hij wil wat ons inziens aldus schending is van het organiek reglement artikel 23 en het statuut CAMU artikel 49. P&O heeft zoals gewoonlijk echter weinig oren naar onze argumenten. Bovendien vrezen wij dat de foto to be nauwelijks zal worden aangepast. De twee golven van personeelsbewegingen die in de nota aan bod komen (correctieve maatregelen K3 én een tweede golf op basis van het personeelsplan) zouden voor niet type functies zowel voor statutairen als contractuelen gelden. Verder overleg hierover wordt gepland begin Tenslotte horen wij niets meer inzake een tweede protocol over kanteling 3. Er was ons een ontwerp opgestuurd maar daar is het bij gebleven. Crisis bij de douane Er is een acuut gebrek aan werkingsmiddelen bij onze FOD Financiën. De nieuwe shiftwerkers, in dienst getreden vanaf 1/9/2013 tot heden, hebben nog geen uniform. Het ziet er bovendien niet naar uit dat zij over een volledige uitrusting gaan beschikken voor eind december De medewerkers die in rechtstreeks contact komen met "klanten" dienen echter herkenbaar te zijn. Er werd beslist driekleurige armbanden 5

6 met het opschrift "douane" aan te kopen en ter beschikking te stellen. Indien we de nota hierover niet met onze eigen ogen hadden gelezen zouden we denken dat het om een grap ging. Dit is nog maar eens het bewijs dat het vet echt wel van de soep is bij de openbare diensten redactie 18 december Myriam Goetstouwers, Lieven Eggermont & Ive Rosseel uw militant : Tel : LID WORDEN? GOED GEZIEN Laat je opnemen in het adresboek van een ACV-militant! Reacties zijn welkom op of Verantwoordelijke uitgever: Marc Nijs p/a ACV- Openbare Diensten, Helihavenlaan Brussel 6