Nota inspraak en overleg Voorontwerpbestemmingsplan Noordpolderkade 3 Muiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota inspraak en overleg Voorontwerpbestemmingsplan Noordpolderkade 3 Muiden"

Transcriptie

1 Nota inspraak en overleg Voorontwerpbestemmingsplan Noordpolderkade 3 Muiden Gemeente Muiden In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de NAW gegevens van insprekers in de digitale versie deze Nota geanonimiseerd. In de analoge versie die ter inzage ligt op het gemeentehuis zijn deze gegevens wel opgenomen; de nummers van de inspraakreacties corresponderen met deze versie. Datum: 14 september 2011 Projectnummer:

2

3 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg ex art Bro 9

4

5 1 Inleiding Als onderdeel van de onderzoeksfase van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Noordpolderkade 3 in Muiden, heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage gelegen en is het voorontwerp ex artikel van het Besluit ruimtelijke ordening voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. In deze nota worden de inspraakreacties en overlegreacties samengevat weergegeven, van een beantwoording voorzien en wordt aangegeven of de reacties aanleiding zijn om het bestemmingsplan aan te passen. 3

6 2 Inspraakreacties Het voorontwerpbestemmingsplan Noordpolderkade 3 Muiden heeft van 2 juni 2011 tot en met 13 juli 2011, gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage gelegen. Door de volgende personen zijn schriftelijke inspraakreacties ingediend: 1 Inspreker 1, brief d.d. 11 juli 2011; 2 Inspreker 2, brief d.d. 7 juli 2011; 3 Inspreker 3, brief d.d. 3 juli 2011; 4 Inspreker 4, brief d.d. 10 juli Inspreker 1, brief d.d. 11 juli 2011 Inspreker vraagt de gemeente met grote en zeer zorgvuldige zorg te kijken naar een verkeersveilige oplossing voor het autoverkeer van en naar het nieuwe Kinderdagverblijf op de polderweg zodat fietsverkeer niet in gevaar komt. De eerste twee delen van het tracé zijn breed genoeg voor het passeren van auto s en fietsers. Daarbij bieden de nieuwe passeerplekken ook nog eens extra ruimte voor auto s en fietsers om elkaar makkelijker te kunnen passeren. Aangenomen mag worden dat de situatie na realisatie van de passeerhavens niet onveiliger wordt dan nu het geval is. Ouders die hun kinderen komen halen en brengen zullen door de initiatiefnemer, indien noodzakelijk geattendeerd worden op rijgedrag. 2 Inspreker 2, brief d.d. 7 juli 2011 Tegen het kinderdagverblijf heeft de inspreker geen bezwaar. Wel is er zorg over de toename van de verkeersdruk waardoor fietsers die gebruik maken van de weg, hinder zullen gaan ondervinden. De strekking van de inspraakreactie komt overeen met de strekking van inspraakreactie 1. Verwezen wordt naar de beantwoording onder inspraakreactie 1. 3 Inspreker 3, brief d.d. 3 juli In principe is er geen bezwaar tegen de vestiging van een kinderdagverblijf. Wel is de inspreker van mening dat het plan zoals weergegeven in het voorontwerp te volumineus is. In het voorgesteld plan wordt één van de bestaande (nieuwe)koeienstallen van 27,5 meter lang en 18 meter breed met een soortgelijk volume en bouwvorm verlengt. Hierdoor ontstaat een zeer volumineus en massaal 4

7 bouwwerk waarvan kap totaal tenminste 53 meter lang wordt. Het plan is aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties en overlegreacties. De locatie van de nieuwbouw is gewijzigd en is nu geprojecteerd op de locatie van de huidige materiaalschuur. Deze zal hiervoor worden gesloopt. Door op de locatie van een bestaand gebouw te bouwen en bij het ontwerp van de nieuwbouw uit te gaan van het uiterlijk van het bestaande gebouw, verandert het aanzicht op het perceel niet en is aanpassing van het bouwvlak van het huidige geldende bestemmingsplan niet noodzakelijk. Er wordt in dat geval gebruik gemaakt van de bestaande bouwmogelijkheden op dit perceel. Voorliggend bestemmingsplan betreft dan ook geen wijziging van de bouwmogelijkheden, maar enkel een wijziging van de gebruiksmogelijkheden. Op de verbeelding worden het bouwvlak aangepast zodat de vorm en afmetingen overeenkomen met het bouwvlak van het thans vigerende bestemmingsplan. 3.2 Inspreker geeft aan dat het resterende weiland naast de geplande nieuwbouw voor het grootste deel verhard gaat worden voor het geplande parkeerterrein. Dit doet afbreuk aan de karakteristieke beleving van het Hollandse polderlandschap. Een oplossing waarbij de verharding/bestrating zo beperkt mogelijk wordt gehouden en de keuze van bestrating en inrichting op een gepaste manier wordt opgenomen in de landelijke omgeving, verdient in de ogen van de inspreker de voorkeur. Inspraak- en overlegreacties waren aanleiding om de parkeerbehoefte nader te beschouwen. De uitgangspunten voor de aanvankelijke parkeerberekening bleken niet juist te zijn. Er is daarom een nieuwe berekening uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een verwachte parkeerbehoefte van 14 parkeerplaatsen. Het inrichtingsplan is hierop aangepast. : Toelichting: inrichtingstekening in paragraaf aanpassen en nieuwe berekening van de verwachte parkeerbehoefte opnemen in paragraaf Inspreker 4, brief d.d. 10 juli Inspreker is geheel tegen een wegverbreding op sommige plekken om te zorgen voor voldoende passeerpunten. Inspreker hanteert hiervoor de volgende argumenten: Bij het bepalen van de lengte van de passeerplekken is geen rekening gehouden met de lengte van auto s met combinaties erachter, vrachtwagens en grote tractoren met aanhangers; In de huidige situatie is het gevaar van passeren door omwonenden van de omwonenden kinderen al groot omdat de weg veel te smal is en er door bepaalde families veel te hard gereden wordt; In het geval van file op de A1 en/of A6 wordt de Noordpolderweg als sluiproute gebruikt. Er zal verkeerschaos ontstaan als er dan ook nog verkeer van/naar 5

8 Kinderdagverblijf bijkomt; De strekking van de inspraakreactie komt overeen met de strekking van inspraakreactie 1. Verwezen wordt naar de beantwoording onder inspraakreactie Inspreker is van mening dat het plan in strijd is met artikel 17 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening omdat de nieuwe functies een onevenredige verkeersaantrekkende werking heeft en er parkeerplaatsen buiten het bouwperceel zijn geprojecteerd. Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie. Verwezen wordt naar de beantwoording onder overlegreactie 1 van de provincie Noord-Holland. 4.3 Inspreker is van mening dat het plan in strijd is met artikel 24 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening omdat het kinderdagverblijf in dit plan volgens de inspreker geen agrarische nevenactiviteit is ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van een bedrijf voor veeteelt. Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie. Verwezen wordt naar de beantwoording onder overlegreactie 1 van de provincie Noord-Holland. 4.4 Inspreker is van mening dat het plan in strijd is met artikel 25 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening omdat er volgens de inspreker sprake is van de aanleg van nieuwe weginfrastructuur en het weidevogelgebied wordt verstoord door de verkeerstoename en persoonstoename. Bovendien kunnen Gedeputeerde Staten alleen ontheffing verlenen voor nieuwbouw buiten het agrarische bouwperceel als het een ingreep betreft waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee een groot openbaar belang wordt gediend. Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie. Verwezen wordt naar de beantwoording onder overlegreactie 1 van de provincie Noord-Holland. 4.5 Inspreker geeft aan dat de bedrijfsvoering van omwonenden wordt beperkt doordat afvoer en aanvoer extra tijd zal vergen als gevolg van de beperkte verkeers- en 6

9 vervoersmogelijkheden die zullen ontstaan door de toename van onevenredig veel verkeer in het buitengebied. De Noordpolderweg is een openbare weg. De lengte van de weg waarop de inspraakreactie toeziet bedraagt 400 meter. Halen en brengen vindt enkel op gezette tijden plaats, namelijk in de ochtend en in de avond. Niet ingezien wordt dat het halen en brengen van kinderen op gezette tijden, op een weg met een lengte van 400 meter, betekent dat de aan- en afvoer van omliggende bedrijven onaanvaardbare extra tijd zal vergen voor de bedrijfsvoering van omwonenden. 4.6 Inspreker geeft aan de woonfunctie van omwonenden zal worden beperkt door de toename van de geluidshinder. Inspreker verwijst naar de geluidsparagraaf en geeft aan dat een hogere grenswaarde van 48 db van toepassing zal zijn omdat het snelheidsregime hoger is dan 30 km/uur. Ook zal de woonfunctie van omwonenden beperkt worden in verband met de geluidsoverlast van de kinderen zelf. In de geluidsparagraaf is het wettelijk kader van de Wet geluidhinder kort uiteengezet. Het plan is daar aan getoetst. Zoals in de geluidsparagraaf is aangegeven, ziet dit plan niet toe op de realisatie van een geluidgevoelige bestemming in de zin van de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder vormt in dat geval geen belemmering voor dit plan. Het plan past binnen de wettelijke kaders. Voor wat betreft het geluid richting omwonenden geldt hetgeen in de milieuzoneringsparagraaf (3.3.1) van de toelichting is weergegeven. Zoals daarin is weergegeven, gaat het bij milieuzonering om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten worden rondom milieubelastende functies zoals bedrijven, industrie en nutsvoorzieningen. Het gaat hierbij om milieuaspecten als geur, stof, geluid en gevaar die een belemmering kunnen vormen voor gevoelige functies als wonen, scholen en ziekenhuizen. In het kader van ruimtelijke ordening geeft de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering indicatieve afstanden om een voldoende ruimtelijke scheiding te bewerkstellingen tussen belastende en gevoelige functies. Bij het realiseren van een nieuwe functie dient gekeken te worden naar de omgeving waarin de nieuwe functies worden gerealiseerd. Een kinderdagverblijf / naschoolse opvang wordt in de VNG-publicatie aangemerkt als categorie 2. De aan te houden richtafstand voor het maatgevende aspect (in dit geval geluid) bedraagt 30 meter. De afstand tot de bebouwing van nabijgelegen hindergevoelige functie (wonen, Noordpolderkade 2) is groter dan 30 meter. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe functie geen belemmering is voor het woon- en leefklimaat in de omgeving. 4.7 Inspreker geeft aan dat in het voorontwerp bestemmingsplan staat dat het gebouw uit één bouwlaag bestaat met kap en dat in het gebouw een centrale hal en drie groepsruimten met slaapruimten is voorzien. De naschoolse opvang zal op de 1 e verdieping plaatsvinden. Inspreker constateert dat de bouw van 1 bouwlaag dan 7

10 niet uit een verdiepingsvloer bestaat, maar slechts een begane grond vloer en redeneert dat een eerste verdieping 2 bouwlagen omvat. Onduidelijk is wat de inspreker bedoeld. Een verdieping betreft een bouwlaag. 4.8 Inspreker geeft aan in het voorontwerp wordt aangegeven dat het KDV en NSO een nevenfunctie van het agrarische bedrijf is en dat dit één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer is. Inspreker heeft hiertegen bezwaar omdat hierdoor het kinderdagverblijf niet kan worden aangemerkt als geurgevoelig object. De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 4.9 Inspreker betwist de paragraaf milieuzonering (paragraaf 3.3.1) van de toelichting waarin een weergave is gegeven van de beoordeling van het plan volgens de VNGpublicatie Bedrijven en milieuzonering. Gesteld wordt dat alleen naar geluid is gekeken en dat geluid verschrikkelijk draagt in een open omgeving. Daarbij is voorbij gegaan aan het verkeer behorend bij deze gevoelige functie. De inspraakreactie is aanleiding om het geluidsaspect van het stemgeluid van de kinderen nader te beschouwen. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering is een in jurisprudentie geaccepteerde methode om te bepalen of hindergevoelige bestemmingen en hinderveroorzakende bestemmingen op voldoende afstand van elkaar liggen. Het resultaat van de beoordeling is weergegeven in paragraaf van de toelichting. Daaruit is op te maken dat daar ruim aan wordt voldaan. Voor de toegestane geluidsniveaus van inrichtingen gelden vervolgens de bepalingen van het Activiteitenbesluit. Conform artikel 2.18, eerste lid van het Activiteitenbesluit geldt dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12 van het Activiteitenbesluit het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang buiten beschouwing blijft. 8

11 3 Overleg ex art Bro Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van het artikel Bro verzonden aan de wettelijke overleg-instanties. Van de volgende instantie(s) is een reactie ontvangen: 1 Provincie Noord-Holland; 2 Waternet; 3 Brandweer; 4 VROM-inspectie Hieronder zijn de ontvangen overlegreacties samengevat en voorzien van een beantwoording. 1 Provincie Noord-Holland Provincie geeft aan dat het plan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van een KDV en NSO als nevenfunctie bij het agrarisch bedrijf en constateert dat een deel van de nieuw te bouwen KDV en NSO buiten het agrarisch bouwperceel valt. Provincie geeft aan dat volgens artikel 17 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie zowel vrijkomende (bestaande) bebouwing en als nieuwbouw gebruikt worden voor niet-agrarische functies van ondergeschikte aard. Nevenfuncties zijn alleen toegestaan op het agrarisch bouwperceel. Vanwege de ligging buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) en (gedeeltelijke) ligging buiten het agrarisch bouwperceel zal voor de realisering van het plan ontheffing van de PRVS moeten worden aangevraagd. De provincie ziet de aanvraag graag zo spoedig mogelijk tegemoet voor de verdere procedure van het plan. De reactie is aanleiding geweest voor nader overleg met de provincie. Naar aanleiding daarvan is het bouwplan aangepast. De nieuwbouw wordt nu binnen het bestaande bouwvlak geprojecteerd. Dit betekent dat de verbeelding van het bestemmingsplan op dat onderdeel aangepast wordt. en: Toelichting: - Paragraaf 2.3.3: Nieuwe bouwplanbeschrijving opnemen; - Paragraaf 2.3.3: Nieuwe beschrijving van de Landschappelijk inpassing / situering bebouwing opnemen; - Paragraaf 3.2.3: Conclusies onder Landschap en Weidevogels aanpassen omdat bouwplan nu niet meer buiten het vigerende agrarisch bouwperceel ligt; - Paragraaf 3.7: Nieuwe beschrijving Parkeren opnemen; - Paragraaf 4.3: Toelichting op de gemaakte keuzen v.w.b. het bouwvlak aanpassen aan nieuwe plan. Verbeelding: bouwvlak aanpassen zodat deze overeenkomt met het bouwvlak van het vigerende bestemmingsplan; 9

12 2 Waternet 2.1 Aangegeven wordt dat voor werken in en om primaire waterkeringen een watervergunning nodig is. Voor dit plan zal dat gelden voor het verbreden van de bestaande toegangsweg. Deze toegangsweg kruist de primaire watergang langs de Noordpolderkade door middel van een duiker. Waternet verzoekt de gemeente dit te vermelden in het ontwerpbestemmingsplan. De tekstbijdrage van Waternet wordt toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan. : Toelichting: De tekstuele bijdrage van Waternet opnemen in de waterparagraaf 3.4; 2.2 Aangegeven wordt dat het onttrekken van grondwater, ook tijdelijk gedurende bouwactiviteiten, vergunningplichtig is. Waternet verzoekt de gemeente dit te vermelden in het ontwerpbestemmingsplan. De tekstbijdrage van Waternet wordt toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan. : Toelichting: De tekstuele bijdrage van Waternet opnemen in de waterparagraaf 3.4; 2.3 Waternet wil graag onderzocht hebben of hemelwater afgevoerd kan worden naar het oppervlaktewater. Het afvoeren van het hemelwater zal naar het oppervlakte water worden afgevoerd. Dit is mogelijk omdat er nabij het gebouw een sloot aanwezig is. : De reactie is geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 2.4 Waternet adviseert in het kader van de waterkwaliteit geen uitlogende materialen en/of geïmpregneerde houtsoorten te gebruiken. Er worden geen uitlogende materialen en/of geïmpregneerde houtsoorten gebruikt. : De reactie is geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 3 Brandweer De brandweer geeft aan dat externe veiligheid bij een besluit op basis van dit ruimtelijk plan op dit moment geen directe rol speelt. Verder wordt aangegeven dat voor 10

13 de bouwaanvraag advies kan worden ingewonnen bij de brandweerpost Muiden voor wat betreft veiligheidsmaatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan zelfredzaamheid bij kwetsbare groepen, voorzieningen ten behoeve van de bestrijdbaarheid van incidenten, de bereikbaarheid / hulpverleningsroutes en bluswatervoorzieningen. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. : De reactie is geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 4 VROM-Inspectie Het plan ligt binnen het gebied dat door UNESCO op de werelderfgoed lijst is geplaatst, namelijk Stelling van Amsterdam. Tevens is het gebied gelegen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat is voorgedragen om geplaatst te worden op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De twee gebieden zijn bovendien aangeduid als Nationaal Landschap en maken deel uit van de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtstreek. Ten aanzien van de Stelling van Amsterdam is van belang dat de Uitzonderlijke Universele Waarde van het werelderfgoed niet wordt aangetast, maar wordt beschermd, in stand gehouden en eventueel versterkt. Het plan ligt binnen de voormalige schootsvelden van de Vesting Muiden, tevens inundatiegebied. De schootsvelden en inundatiegebieden maken als kernkwaliteiten expliciet deel uit van de uitzonderlijke universele waarde van de Stelling van Amsterdam. Aan de provincie Noord-Holland is opgedragen om een beschermd instrumentarium en beleid op te stellen. Volgens de VROM-inspectie voldoet het bouwplan voor een kinderdagverblijf niet aan de inhoud van de provinciale Nota Landschap en Cultuurhistorie dat de onderlegger is van de Provinciale Structuurvisie en Verordening Noord-Holland 2040 en concludeert dat het plan onvoldoende rekening houdt met cultuurhistorische waarden. Hiervoor worden de volgende argumenten gehanteerd: VROM-inspectie is van mening dat, hoewel de nieuwbouw ingebed wordt tussen bestaande agrarische bedrijfsbebouwing, wel degelijk sprake is van een verdere verdichting en daarmee aantasting van de open ruimte in het gebied zijnde het voormalige schootsveld/indundatiegebied behorende bij de Vesting Muiden. Daar komt bij dat de forse parkeerruimte die is voorzien zal leiden tot een aantasting van het landschappelijk beeld van de omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van de Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt met het beoogde plan niet versterkt, noch draagt de functie bij aan de beleving van het werelderfgoed. Verder constateer de VROM-inspectie dat geen sprake is van aanpassing of vernieuwing van agrarische opstallen, maar van een toevoeging van bebouwing met een niet-agrarische functie. De argumentatie om een kinderdagverblijf in nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom te realiseren ontbreekt; 11

14 In het bestemmingsplan ontbreekt een cultuurhistorische paragraaf waarin de door de VROM-inspectie aangedragen aspecten worden afgewogen ten aanzien van andere belangen. Verzocht wordt om een aanpassing van de plannen zodat geen aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorisch uiterst waardevolle omgeving ontstaat. De cultuurhistorische paragraaf staat in hoofdstuk 2 van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan, onder Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden omgeving. Daarin staat beschreven dat het gebied tot de Hollandse waterlinie en Stelling van Amsterdam behoort en dat dit gebied in het verleden, ten tijde van oorlog, onder water kon worden gezet. Ook staat daarin weergegeven dat een aantal boerderijen in de polder geheel uit hout waren opgetrokken omdat deze boerderijen in het schootsveld van de vesting lagen en houten bebouwing snel kon worden afgebroken of in brand worden gestoken. De argumentatie om een kinderdagverblijf als nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf te starten -en dus buiten de bebouwde kom-, is weergegeven in paragraaf van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan. Daaruit is op te maken dat de KDV en NSO een verbreding van de agrarische sector is en daardoor een bijdrage levert aan de leefbaarheid op het platteland. Kinderopvang bij een boerderij biedt mogelijkheden voor agrarische educatie aan kinderen, wat kan bijdragen aan een positieve beeldvorming van de landbouw. Kinderopvang heeft een educatief karakter, omdat kinderen meehelpen op de boerderij en daardoor leren hoe het leven op een boerderij is, hoe de voedselproductie loopt en hoe met dieren wordt omgegaan. De voorgenomen ontwikkeling draagt hierdoor enerzijds bij aan het (toekomstig) tekort van dagopvang in de gemeente Muiden. Anderzijds is een melveehouderij een geschikte locatie in verband met een mogelijkheid voor agrarische educatie. Naar aanleiding van de reactie van de VROM-inspectie en in overleg met de provincie is het plan aangepast. Omdat het plan in UNESCO gebied ligt waarvoor de VROM-inspectie aangeeft dat verdichting niet is toegestaan, maar aanpassing of vernieuwing van agrarische opstallen wel, is er voor gekozen om de nieuwbouw te projecteren op een locatie waar in de huidige situatie reeds bebouwing aanwezig is en die hiervoor dus zal worden gesloopt. Ook is er voor gekozen om de huidige werktuigenberging wat uiterlijk betreft na te bootsen, zodat het aanzicht op het gebied niet zal veranderen. Ook wordt het aantal parkeerplekken vermindert en deze worden tegen de bestaande stal aan gesitueerd zodat zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke beleving van het polderlandschap. De open ruimte van het voormalige schootsveld / inundatiegebied zoals die momenteel aanwezig is, wordt hierdoor dus niet aangetast. : Verwezen wordt naar de aanpassingen onder de overlegreactie 1 van de provincie Noord-Holland. 12

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak en overleg Het voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed de Pirk" voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van het nieuwe landgoed

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland d.d. 19 juni 2014 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Noordwijk Binnen Hof van Holland,

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840. Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0010-ON01) Inspraak Ingevolgde artikel 7 van de inspraakverordening van de

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties ( Bro). Voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brokking-Locatie.

Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties ( Bro). Voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brokking-Locatie. Nota van beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties (3.1.1. Bro). Voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Brokking-Locatie. Gemeente Lopik 15 december 2010 Toelichting op de nota van beantwoording inspraak-

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PLANTLOON BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PLANTLOON BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PLANTLOON BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 5 juni 2014 1. INLEIDING Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied:

Nadere informatie

Nota van Inspraak en vooroverleg. Bestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2

Nota van Inspraak en vooroverleg. Bestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2 Nota van Inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2 Inleiding In het kader van de Inspraakverordening gemeente Lopik 2004 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2 met

Nadere informatie

Goedereede. Oudeland en Oude Nieuwland nota Inspraak en Overleg

Goedereede. Oudeland en Oude Nieuwland nota Inspraak en Overleg Goedereede Oudeland en Oude Nieuwland 2012 nota Inspraak en Overleg identificatie planstatus projectnummer: datum: 051100.16590.00 05-11-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. drs. J. Zevenbergen gemeente

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 17 april 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente. 7 juni 2011 1 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor). Deze notitie kent de volgende

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Lisse. Heereweg 52-52a. nota inspraak mw. ing. W. Sondorp mw. M. van Doorn BBE. auteur(s):

Lisse. Heereweg 52-52a. nota inspraak mw. ing. W. Sondorp mw. M. van Doorn BBE. auteur(s): Lisse Heereweg 52-52a nota inspraak identificatie planstatus projectnummer: datum: 080504.15850.00 15-04-2011 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger Gezamenlijk Bezit auteur(s): mw. ing. W.

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2 Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2 Gemeente Castricum OPENBAAR DOCUMENT Vastgesteld door de gemeenteraad op 19 april 2012 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Inspraakreactie... 4 Nota inspraak en overleg bestemmingsplan Coöperatieweg

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg. voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg. voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 18 december 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht, 1 e herziening: Dorpsstraat 87

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht, 1 e herziening: Dorpsstraat 87 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht, 1 e herziening: Dorpsstraat 87 Collegebesluit: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Lijst van ingekomen reacties... 4 3.

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Crijns Rentmeesters B.V. namens mevrouw Van Bussel-Drieshen voor de splitsing van

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Nota van beantwoording. overlegreacties. voorontwerpbestemmingsplan. Besselsesteeg 2 Maarssen

Nota van beantwoording. overlegreacties. voorontwerpbestemmingsplan. Besselsesteeg 2 Maarssen Nota van beantwoording overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. p. 3 2. Beantwoording overlegreacties..... p. 4 5. Conclusie.. p. 5 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen 1 Ontwerpbestemmingsplan Graaf van Egmondstraat 81/Koninginneweg 5 en 7 en ontwerpomgevingsvergunning Graaf van Egmondstraat 83 Algemeen Periode van terinzagelegging Het ontwerp van het bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht, 4e herziening: Minckelersweg 1

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht, 4e herziening: Minckelersweg 1 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht, 4e herziening: Minckelersweg 1 Collegebesluit: 11 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A Gemeente Castricum Datum: 18 december 2009 Werknummer: 080077 Opdrachtgever: G.J. Terluin Frans Halslaan 44A 1921 EP Akersloot Tel:

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Inspraak- en vooroverlegnota. Bestemmingsplan Woningbouwlocatie Lindenlaan Uffelte

Inspraak- en vooroverlegnota. Bestemmingsplan Woningbouwlocatie Lindenlaan Uffelte Inspraak- en vooroverlegnota Bestemmingsplan Woningbouwlocatie Lindenlaan Uffelte Gemeente Westerveld Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Behandeling reacties...

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro Middelkoop 96 in Leerbroek Planstatus: Identificatienr: ontwerp NL.IMRO.0707.WPLRBMiddelkoop96.ONT1 Datum:

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)"

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW) WW nte *T I HľN11IIIIIIII III I Oosterhout REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)" Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Het voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 heeft in de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 ter inzage

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A'

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Aan de gemeenteraad Zaaknummer 117260 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A',

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Februari 2013 1 Op 18 september 2012

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Nota Inspraak/overleg bestemmingsplan Kortevliet Ontwerp

Nota Inspraak/overleg bestemmingsplan Kortevliet Ontwerp Nota Inspraak/overleg bestemmingsplan Kortevliet 5-11- Ontwerp Inhoud 1. Inleiding...1 2. Inspraakreacties...2 3. Overlegreacties... 11 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Kortevliet heeft op

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - WIJKVERNIEUWING STOKERIJ. 23 maart 2011

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - WIJKVERNIEUWING STOKERIJ. 23 maart 2011 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - WIJKVERNIEUWING STOKERIJ 23 maart 2011 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij Code 099972.01 /

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie