Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016"

Transcriptie

1 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

2 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

3 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen Versie 1.0, definitief Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

4 4 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

5 Inhoud Voorwoord 6 1 Inleiding Doel document Leeswijzer 9 2 Programmadefinitie Rechtvaardiging Doelstelling Betrokken organisaties Context Visie Aanpak Wat we al hebben bereikt Waar we naar toe werken 18 3 Projecten en activiteiten Projecten 21 4 Baten Algemene baten Batenmanagement 25 5 Budget Budget voor keteninformatisering Budgetmanagement 28 6 Risico s Algemeen Risicomanagement 31 7 Planning 32 8 Organisatie programma Besturing De programmamanager en zijn programmaorganisatie 37 9 Bijlagen Korte beschrijving programma management methode MSP Besluitvorming Keteninformatisering Baten van specifieke projecten Benefitsmap Risico s en maatregelen 48 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

6 Voorwoord 6 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

7 Voor u ligt het programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen Dit programmaplan beschrijft hoe de Vreemdelingenketen de komende jaren met ondersteuning van de programmaorganisatie, de verandering naar digitaal werken in de keten en verbetering van de Ketenmanagementinformatie gaat realiseren. Deze verandering is geen doel op zich. De verandering moet bijdragen aan de goede uitvoering van het Vreemdelingenbeleid en de realisatie van het Ketenplan Vreemdelingenketen Voor het succes zijn alle betrokkenen afhankelijk van elkaar. Iedereen moet van elkaar weten wat er onderling verwacht wordt, wanneer nieuwe voorzieningen en nieuwe digitale informatie beschikbaar komen. Het programmaplan is hiervoor het spoorboekje op hoofdlijnen. In de diverse projecten en implementatieplannen gaan de treinen echt rijden. Net als met de echte treinenloop zal het hier en daar om bijsturing en nadere besluitvorming vragen. Het programmaplan helpt om de structuur in het geheel te behouden en er daarmee voor te zorgen dat wij aan het eind van de programmaperiode gezamenlijk op de eindbestemming aankomen. Het Programmaplan Keteninformatisering is vastgesteld door het Topberaad Vreemdelingenketen op 6 februari Daarmee is het spoorboekje ook een bestuurlijk geaccordeerde beschrijving van de gezamenlijke bestemming geworden. Ik wens ons samen een goede reis op weg naar de digitale toekomst. Kees Keuzenkamp Programmamanager Keteninformatisering Vreemdelingenketen Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

8 1 Inleiding 8 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

9 De afgelopen periode is vooral een periode geweest van studie, analyse, voorbereiding, ontwerp en de start van de bouw van een aantal ketenvoorzieningen. Tot en met 2016 staat de verdere bouw en de daaraan gekoppelde implementatie door de ketenpartners van de gezamenlijke voorzieningen centraal. Het zwaartepunt ligt daarbij op de onderdelen Digitaal Werken en de Ketenmanagement Informatie (KMI). In deze fase wordt gerealiseerd wat in de afgelopen periode is voorbereid. Naast deze inhoudelijke voortgang verschilt ook de scope van deze fase ten opzichte van het eerste programmaplan. De parlementaire behandeling van de zaak Dolmatov heeft tot de conclusie geleid dat de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners zodanig moet verbeteren dat ketenmedewerkers in de uitvoering alle voor hun werk relevante informatie real time on line beschikbaar hebben. Waar de oude opdracht vooral een verbeteringsrichting was (efficiënter en effectiever), houdt de nieuwe een in principe objectief toetsbaar kwaliteitsniveau in. Bovendien heeft de zaak Dolmatov laten zien dat naast de informatie-uitwisseling tussen de 7 ketenpartners ook een goede informatie-uitwisseling met de rechterlijke macht en de advocatuur, beiden partners van de vreemdelingenketen, van groot belang is. Het Topberaad Vreemdelingenketen heeft daarom besloten tot ondersteuning door het programma van de informatie-uitwisseling met deze partijen. 1.1 Doel document Dit programmaplan beschrijft de doelstellingen van het programma in de periode , de wijze waarop het programma georganiseerd is, de voorgenomen activiteiten van het programma en de daaraan gerelateerde projecten. Het Programmaplan vormt de basis voor het uitvoeren van het programma en is het document waarmee het Topberaad Vreemdelingenketen en andere betrokkenen de voortgang van het programma kunnen volgen, bewaken en bijsturen. 1.2 Leeswijzer Dit programmaplan is opgezet volgens de systematiek van Managing Successful Programs (MSP ). MSP is dé internationaal erkende open standaard methodiek voor programmamanagement. Het is een kapstok om complexe, strategische meerjarige veranderprogramma s succesvol te managen. Voor een korte beschrijving van deze methodiek verwijzen we naar bijlage 1. In dit programmaplan wordt de MSP-kapstok gebruikt voor de beschrijving van de belangrijkste onderdelen en aspecten van het programma. Allereerst wordt het programma in hoofdstuk 2 gedefinieerd. De programmadefinitie vormt de grondslag en het kader voor de activiteiten die moeten leiden tot realisatie van de voorgestelde veranderingen. Aan de hand van de programmadefinitie kan gecontroleerd worden of de verwachte en gewenste vooruitgang wordt geboekt, of de gewenste resultaten worden bereikt en of de nagestreefde baten nog gehaald kunnen worden. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens het belangrijkste doel, de visie, de missie, de strategie, de blauwdruk en de besturingsprincipes beschreven. Hoofdstuk 3 gaat specifiek in op de projecten en activiteiten die in het programma worden uitgevoerd. Het betreft achtereenvolgens Digitaal Werken en Keten Management Informatie. Per project worden kort de doelstellingen en resultaten beschreven. Tevens wordt aangegeven hoe de Kennis en Advies functie van het programma is vormgegeven en hoe de ketenpartners bij de implementatie worden ondersteund. Hoofdstuk 4, 5 en 6 behandelen achtereenvolgens de baten, de kosten en de risico s van het programma. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de planning. En het laatste hoofdstuk beschrijft de organisatie van het programma met rollen en verantwoordelijkheden. Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

10 nagestreefde baten nog gehaald kunnen worden. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens het belangrijkste doel, de visie, de missie, de strategie, de blauwdruk en de besturingsprincipes beschreven. Hoofdstuk 3 gaat specifiek in op de projecten en activiteiten die in het programma worden uitgevoerd. Het betreft achtereenvolgens Digitaal Werken en Keten Management Informatie. Per project worden kort de doelstellingen en resultaten beschreven. Tevens wordt aangegeven hoe de Kennis en Advies functie van het programma is vormgegeven en hoe de ketenpartners bij de implementatie worden ondersteund. Hoofdstuk 4, 5 en 6 behandelen achtereenvolgens de baten, de kosten en de risico s van het programma. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de planning. En het laatste hoofdstuk beschrijft de organisatie van het programma met rollen en verantwoordelijkheden.. Pagina 6/45 Datum Titel Programmaplan Keteninformatisering / versie 1.0 definitief 10 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

11 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

12 2 Programmadefinitie 12 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

13 2.1 Rechtvaardiging Elk jaar worden in Nederland ongeveer asielaanvragen, mvv s (machtiging tot voorlopig verblijf), vvr s (Verblijfsvergunning Regulier) gedaan 1. Het gaat om aanvragen van bijvoorbeeld gezinsmigranten, kennismigranten en asielzoekers. Een soms lange keten van overheidsorganisaties is verantwoordelijk voor een snelle en adequate afhandeling van deze aanvragen. We zien in de praktijk dat de vreemdeling bij elke afzonderlijke overheidsorganisatie een apart dossier krijgt aangemeten. Als hij/zij van de ene organisatie naar de andere wordt doorverwezen voor de volgende stap naar legaal verblijf in Nederland worden relevante gegevens over de vreemdeling vaak per post verzonden en wordt deze informatie vervolgens opnieuw ingevoerd en aangevuld in het dossier van de ontvangende organisatie. Dat duurt lang en soms worden er fouten bij gemaakt. Bijkomend probleem is dat die gegevens niet altijd goed bruikbaar zijn, omdat de gegevens niet op eenzelfde manier zijn vastgelegd of net een andere betekenis hebben. Tevens worden vreemdelingen nog niet altijd goed geïdentificeerd en geregistreerd. Dit bemoeilijkt de uitwisseling van gegevens aanzienlijk. Al in het begin van deze eeuw zijn maatregelen genomen om de informatievoorziening in de vreemdelingenketen te verbeteren. De aanleiding hiervoor waren onder meer problemen ten aanzien van de identiteit van de vreemdeling. Betrouwbare gegevens over de identiteit van de vreemdeling moesten tot betere resultaten (in termen van efficiency en effectiviteit) leiden. Ook het verkrijgen van managementinformatie over de hele keten heen en de uitwisseling van informatie is destijds al als probleem onderkend. Dit heeft in 2003 onder andere geleid tot de realisatie van de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), een voorziening waarmee ketenpartners gezamenlijk informatie delen over de vreemdeling. Ruim 10 jaar later is deze basisvoorziening een belangrijk instrument geworden voor de samenwerking in de keten. Niettemin moet geconstateerd worden dat daarmee de problemen met de informatie-uitwisseling nog onvoldoende zijn opgelost. Vele informatiestromen in de vreemdelingenketen blijven op papier plaats vinden. En ook de behoefte aan betere managementinformatie bestaat nog steeds. 1 In 2012 werden 9710 asielaanvragen, 3450 herhaalde asielaanvragen, MVV s en VVR s ingediend (zie Rapportage Vreemdelingenketen, periode januari juni 2013). Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

14 (zie paragraaf 2.3) volledig digitaal kan plaatsvinden en er snel betrouwbare informatie beschikbaar is over de beleidsuitvoering in de gehele keten. Dit houdt in dat het programma twee doelen dient te realiseren Doelstelling De Vreemdelingenketen gaat met de uitvoering van het programma Keteninformatisering een situatie bewerkstelligen waarin 1. de Het informatie-uitwisseling zodanig verbeteren tussen van de de gegevensuitwisseling betrokken organisaties tussen in de vreemdelingenketen betrokken organisaties (zie paragraaf in de 2.3) volledig digitaal kan plaatsvinden en er snel betrouwbare informatie beschikbaar is over de beleidsuitvoering in de gehele keten. Dit houdt Vreemdelingenketen dat het programma twee dat alle doelen over dient de vreemdeling te realiseren 2. bekende, relevante informatie voor alle betrokken organisaties op elk willekeurig moment beschikbaar is. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de Het zodanig verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen de betrokken organisaties in de Vreemdelingenketen dat alle over de verbetering vreemdeling van bekende, effectiviteit relevante en efficiency informatie in voor de alle vreemdelingenketen. betrokken organisaties op elk willekeurig moment beschikbaar 2. Het is. verbeteren Daarmee wordt van de een ketenmanagementinformatie bijdrage geleverd aan de verbetering en het van leveren effectiviteit en implementeren en efficiency in de van een nieuw vreemdelingenketen. Het verbeteren informatiesysteem van de ketenmanagementinformatie hiervoor om zo de mogelijkheden en het leveren en tot implementeren sturing op de van keten een op nieuw strategisch, informatiesysteem tactisch als hiervoor om operationeel zo de mogelijkheden niveau te tot vergroten. sturing op de keten op strategisch, tactisch als operationeel niveau te vergroten. Eind 2016 moeten alle alle ketenpartners hun hun processen processen en systemen en systemen zodanig zodanig aan de nieuwe aan de gezamenlijke nieuwe gezamenlijke voorzieningen hebben verbonden dat hun medewerkers beschikken over een real time on line vreemdelingenbeeld. Dan ook zal het voorzieningen programma worden hebben afgesloten. verbonden dat hun medewerkers beschikken over een "real time on line" vreemdelingenbeeld. Hierbij moet wel worden Dan opgemerkt ook zal het dat digitalisering programma van worden informatie-uitwisseling afgesloten. op zich geen effect heeft op de kwaliteit van de uitgewisselde informatie. De registrerende ketenpartner is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit Hierbij van de uitgewisselde moet wel worden informatie. opgemerkt De gebruikende dat digitalisering ketenpartner van is de en informatie- uitwisseling blijft verantwoordelijk voor op de zich beoordeling geen effect of de heeft op beschikbare de kwaliteit informatie van de voldoende uitgewisselde is om informatie. de eigen werkprocessen De registrerende uit te voeren. ketenpartner Verder betekent is en blijft real verantwoordelijk time beschikbaar-heid van informatie niet dat op het moment van ontvangst direct gehandeld of besloten kan worden op basis van die voor de informatie. kwaliteit Beslissen, van de uitgewisselde zeker in complexe informatie. situaties, De blijft gebruikende mensenwerk. ketenpartner is en blijft verantwoordelijk voor de beoordeling of de beschikbare informatie voldoende is om de eigen werkprocessen uit te voeren. Verder betekent real time beschikbaarheid van informatie niet dat op het moment van ontvangst direct gehandeld of besloten kan worden op basis van die informatie. Beslissen, zeker in complexe situaties, blijft mensenwerk. 2 Zie Ketenplan Vreemdelingenketen Zie Ketenplan Vreemdelingenketen Pagina Datum Titel 14 Programmaplan 8/45 Keteninformatisering Programmaplan Vreemdelingenketen Keteninformatisering / versie 1.0 definitief

15 2.3 Betrokken organisaties Tot nu toe ondersteunde het programma Keteninformatisering de 7 ketenpartners en het directoraat generaal Vreemdelingenzaken in de verbetering van de onderlinge informatie-uitwisseling. De zaak Dolmatov heeft laten zien dat ook een goede informatie-uitwisseling met rechterlijke macht en advocatuur van groot belang is. In 2013 is daarom besloten dat ondersteuning door het programma voor informatie-uitwisseling van de Vreemdelingenketen met deze partijen wenselijk is. Voor de informatie-uitwisseling worden de partners van de keten daarom beschouwd als ketenpartners en meegenomen in de digitalisering van de uitwisseling. Hiertoe wordt een nauwe samenwerking met KEI, het digitaliseringsprogramma van de Rechtspraak, opgezet. Het programma is derhalve gericht op de volgende partijen: Ketenpartners: Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid (DCM, Ministerie van Buitenlandse Zaken) Directie Migratiebeleid (DMB, Ministerie van Veiligheid en Justitie) De Nationale Politie (NP) Koninklijke Marechaussee (KMar) Partners van de keten: Raad van State (RvS) Raad voor de rechtspraak (RvdR) Het programma wordt gefinancierd door het DG Vreemdelingenzaken. De programmaorganisatie is ondergebracht bij de Directie Regie i.o. van dit DG. Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

16 2.4 Context Het programma Keteninformatisering is één van de programma s en projecten, die onder verantwoordelijkheid van het Topberaad Vreemdelingenketen met elkaar moeten zorgen voor een verbetering van het functioneren van de vreemdelingenketen. In het door het Topberaad vastgestelde Ketenplan Vreemdelingenketen staat beschreven hoe de samenwerkende In het door het Topberaad vastgestelde Ketenplan Vreemdelingenketen staat beschreven hoe de organisaties in de vreemdelingenketen en het bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) gezamenlijk samenwerkende organisaties aan het realiseren in de van vreemdelingenketen inhoudelijke doelen en het van bestuursdepartement vreemdelingenketen, van welke het resultaten ministerie zij van beogen te realiseren en hoe zij daar gezamenlijk op sturen. Voorliggende programmaplan beschrijft hoe de realisatie van Veiligheid en Justitie (VenJ) gezamenlijk werken aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van de doelen die in het Ketenplan aan de keteninformatisering zijn gesteld in de komende jaren tot en met 2016 wordt geconcretiseerd. vreemdelingenketen, welke resultaten zij beogen te realiseren en hoe zij daar gezamenlijk op sturen. Voorliggende programmaplan beschrijft hoe de realisatie van doelen die in het Ketenplan aan de Voor het succes van het programma is het noodzakelijk dat goed wordt aangesloten op andere relevante ketens en aansluiting keteninformatisering op de bredere zijn ontwikkelingen gesteld in de binnen komende VenJ jaren de tot Rijksoverheid. en met 2016 Het wordt programma geconcretiseerd. brengt haar plannen en architectuur daarom actief in de bestaande overlegstructuren van VenJ, waaronder de CIO-raad en een aantal van de voorportalen. Voorstellen worden altijd vóórdat deze worden ter besluitvorming aan het Topberaad worden aangeboden, Voor het voorgelegd succes van voor het advies programma aan de Central is het Information noodzakelijk Officer dat goed (CIO)-office, wordt in aangesloten de rol die de op CIO(-office) andere relevante heeft om de ketens VenJ brede belangen te bewaken en er voor zorgen dat de samenhang tussen de ketens geborgd is. Medewerkers van het en aansluiting programma op zoeken de bredere voorts actief ontwikkelingen de samenwerking binnen op VenJ met de en moderniseringsprogramma s de Rijksoverheid. Het programma van de overige brengt ketens haar (waaronder plannen en USB, architectuur VPS, DWS), daarom met als actief doel ketenpartners in de bestaande die deelnemen overlegstructuren aan meerdere van ketens VenJ, waaronder niet met tegenstrijdige de CIO- raad en oplossingsrichtingen op te zadelen. een aantal van de voorportalen. Voorstellen worden altijd vóórdat deze worden ter besluitvorming aan het Topberaad worden aangeboden, voorgelegd voor advies aan de Central Information Officer (CIO)- office, in de rol die de CIO(- office) heeft om de VenJ brede belangen te bewaken en er voor zorgen dat de samenhang tussen de ketens geborgd is. Medewerkers van het programma zoeken voorts actief de samenwerking op met de moderniseringsprogramma s van de overige ketens (waaronder USB, VPS, DWS), met als doel ketenpartners die deelnemen aan meerdere ketens niet met tegenstrijdige oplossingsrichtingen op te zadelen. 2.5 Visie 16 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen De vreemdelingenketen bestaat uit een verzameling overheidsinstanties die onder coördinatie van het

17 2.5 Visie De vreemdelingenketen bestaat uit een verzameling overheidsinstanties die onder coördinatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie het vreemdelingenbeleid, zoals juridisch verankerd in o.a. de Vreemdelingenwet, uitvoert. Deze organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van de processen en de bijbehorende informatievoorziening. Daarbij is samenwerking onontbeerlijk en speelt informatie een sleutelrol. Allereerst is betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen over de vreemdeling te kunnen nemen en activiteiten uit te voeren. Naarmate er meer en kwalitatief hoogwaardiger informatie gebruikt wordt, worden de effectiviteit en efficiency van de processen bij de instanties ook beter. Maar er is ook goede informatie nodig over het functioneren van vreemdelingenketen in zijn geheel. Hoeveel aanvragen en toelatingen zijn er in een bepaalde periode? Hoe snel worden zaken gemiddeld afgehandeld? En welke middelen worden daarbij ingezet? Inzicht in dit soort informatie is noodzakelijk om de prestaties van de keten in zijn geheel te kunnen verbeteren. Het geeft bovendien informatie in handen waarmee de werkprocessen van de vreemdelingenketen beter kunnen managen. Deze informatie wordt tevens gebruikt voor verantwoording en rapportage over de vreemdelingenketen. 2.6 Aanpak Het programma Keteninformatisering Vreemdelingenketen vormt een tijdelijk geheel van projecten en activiteiten. Deze worden beheerst en in onderlinge samenhang, met inbreng van alle betrokken partners in de vreemdelingenketen, gezamenlijk uitgevoerd om de ogenschijnlijk simpele, maar in werkelijkheid complexe doelstellingen met minimale risico s en beperkte middelen te realiseren. We zoeken in het programma naar werkbare en haalbare oplossingen. Het programma is daarmee vanaf het begin pragmatisch in haar aanpak. Het is een interactief proces dat stap voor stap steeds meer focus heeft gekregen en in het vervolg doelgericht naar praktische resultaten toewerkt. Het gezamenlijke belang van de ketenpartners staat daarbij centraal. In samenspraak worden ketenbreed afspraken gemaakt over de doelen die we nastreven en de wijze waarop wij die willen verwezenlijken. Daar waar nodig worden gezamenlijke voorzieningen getroffen voor de vreemdelingenketen in zijn geheel. Voor de realisatie van deze afspraken en de implementatie van de ontwikkelde voorzieningen zijn vooral ook veranderingen binnen de bedrijfsvoering van de ketenpartners noodzakelijk. Digitaal werken kan zeker niet als een geïsoleerd ICT-project worden gezien. Digitaal werken in ketenprocessen leidt er ook toe dat de bestaande onderlinge afhankelijkheid van ketenpartners meer zichtbaar wordt. Digitaal werken vraagt daarom, naast ICT veranderingen, om veranderingen in cultuur en werkprocessen. De ketenpartners zijn daarvoor zelf verantwoordelijk. Het is dus de verantwoordelijkheid van de ketenpartners zelf om de afspraken die op ketenniveau zijn gemaakt in de eigen organisaties door te voeren en de bijbehorende voordelen te verwezenlijken. De programmaorganisatie kan de ketenpartners hierbij desgevraagd ondersteunen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld onderzoek te doen en kennis te verzamelen, omgevingsanalyses uit te voeren, advies te geven, instrumenten te ontwikkelen, bijdragen (financieel en in natura) ter beschikking te stellen en te ondersteunen met het communiceren van de verandering in de eigen organisatie Wat we al hebben bereikt De afgelopen periode is, op basis van het eerste programmaplan, vooral veel noodzakelijk voorbereidend werk gedaan. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de processen in de vreemdelingenketen, de bijbehorende informatie-uitwisseling en de mogelijkheden voor de opzet van een business case. Dit heeft onder andere geresulteerd in een aantal procesanalyses en een beschrijving van tenminste 321 verschillende typen papieren informatietransacties in de keten, inzicht in oplossingsrichtingen voor de digitalisering hiervan en de bestuurlijke vaststelling van de Architectuur van de Vreemdelingenketen. Het programma heeft inmiddels een eerste versie afgeleverd van het nieuwe ketenmanagementsysteem (KMI+). De eerste ketenpartners DT&V en COA zijn hierop aangesloten. Tevens is gestart met de bouw van de nieuwe gemeenschap- Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

18 pelijke ketenvoorzieningen die samen volledig digitaal werken binnen de keten mogelijk gaan maken. Het gegevenswoordenboek heeft een nieuwe besturing gekregen, daarmee is een begin gemaakt aan een algehele vernieuwing van dit gegevenswoordenboek. Verder heeft de programmaorganisatie er zorg voor gedragen dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over het beheer van deze en andere ketenvoorzieningen. 2.8 Waar we naar toe werken De contouren van de gewenste, toekomstige situatie3 in 2016 zijn als volgt te schetsen: Het ketenbestuur (het Topberaad) heeft de beschikking over betrouwbare managementinformatie over de prestaties van de vreemdelingenketen. Het kan hiermee beter de gezamenlijke uitvoering binnen de vreemdelingenketen aansturen. De medewerkers van de ketenpartners hebben real time en online de beschikking over een integraal beeld van de vreemdeling. Ze hebben tijdig de juiste informatie. Daarmee wordt de kwaliteit van de uitvoering van het primaire proces van het vreemdelingbeleid verbeterd. Alle ketenpartners wisselen informatie digitaal uit met behulp van de nieuwe voorzieningen of zijn tenminste zo ver dat er geen extra programmatische ondersteuning in de organisatieverandering meer nodig is. Alle nieuwe gezamenlijke ketenvoorzieningen zijn in beheer bij de beheereenheid van de Directie Regie i.o. en zijn voorzien van structurele financiën. De Architectuur van de Vreemdelingenketen, die in het kader van het programma is beschreven, bevat 16 richtinggevende principes die bepalend zijn voor deze toekomstige situatie. Het beschrijft verder de diverse taakvelden en belangrijkste processen, geeft een omgevingsanalyse en zet de actoren in deze keten op een rij. In aanvulling hierop zijn in bijlage 2 de richtinggevende besluiten opgenomen die het Topberaad en het kernteam Coördinatiegroep Vreemdelingenketen (CGV - voorloper van het Topberaad) hebben genomen over het programma in de periode van 2011 tot nu. 3 In MSP-termen: blue print 18 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

19 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

20 3 Projecten en activiteiten 20 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

21 Het is aan de ketenpartners om de afspraken die in het kader van het programma op ketenniveau zijn gemaakt in hun respectievelijke organisaties door te voeren en de bijbehorende voordelen daarvan te verwezenlijken. Ze moeten zelf de gewenste veranderingen bewerkstelligen. De programmaorganisatie ondersteunt ze daarbij met gezamenlijke voorzieningen, kennis, kunde en bijdragen (financieel en in natura). Dit hoofdstuk geeft inzicht in de projecten en activiteiten die de programmaorganisatie ten behoeve van de ketenpartners uitvoert. Allereerst worden de twee projecten die moeten leiden tot de gezamenlijk te gebruiken voorzieningen kort belicht. Daarna worden de aanvullende ondersteunende activiteiten beschreven. Ze zijn niet alleen gericht op de implementatie bij de ketenpartners, maar ook op de sturing van het programma en de uitvoering van de projecten. 3.1 Projecten Digitaal Werken Doelstelling Het project Digitaal Werken heeft tot doel de medewerkers in de vreemdelingenketen real time en online de beschikking te geven over een integraal beeld van de vreemdeling. Het betreft de verzameling gegevens over een vreemdeling die een medewerker nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie en waarover hij mag beschikken. Hiervoor worden gezamenlijke voorzieningen opgeleverd waarmee de uitwisseling en raadpleging van de betreffende gegevens volledig digitaal kan worden uitgevoerd. Tevens ondersteunt het project de ketenpartners bij de acties die hiervoor bij de ketenpartners zelf noodzakelijk zijn. Met de realisatie van dit project verkrijgen de ketenpartners direct betrouwbare, actuele gegevens en een gedeeld beeld van de vreemdeling. Zij kunnen met meer vaart en zorgvuldigheid hun taken afwikkelen, terwijl ook de prestaties van de gehele keten worden verbeterd. De borging van de kwaliteit van de uitgewisselde informatie in de keten is daarbij van gezamenlijk belang. Het project Digitaal Werken geeft hiermee ook invulling aan de rijksbrede doelstelling 4 om volledige digitalisering van processen en informatie-uitwisseling in 2017 te kunnen bereiken in de keten. Resultaten Oplevering van een gezamenlijke voorziening waarmee de uitwisseling van (gestructureerde en ongestructureerde) gegevens volledig digitaal kan worden uitgevoerd en waarmee de ketenpartners hun werkzaamheden op basis van een gedeeld vreemdelingenbeeld kunnen uitvoeren. Deze voorziening wordt gerealiseerd door: een verdere uitbouw van de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV), het (her)gebruik van het Centraal Digitaal Depot (CDD) van de Justitiële Informatiedienst (JustID) en de rechtstreekse digitale ontsluiting van informatie van de ketenpartners. De gebruiker bij de ketenpartners krijgt de beschikking over een integraal zoekmechanisme, diverse informatieservices en voorzieningen voor melding van gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens (terugmelding). Betrokken partijen (vreemdelingen, referenten en vertegenwoordigers) krijgen de mogelijkheid de ketengegevens van de vreemdeling in te zien. Tevens wordt een tijdelijke voorziening opgeleverd voor de uitwisseling van de informatie die nu nog via het papieren M118 formulier wordt uitgewisseld. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het (architectuur)principe van digitale inzage en correctie is nog onderwerp van studie. 4 Hervormingsagenda Rijksdienst Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

22 3.1.2 Ketenmanagementinformatie Doelstelling Doel van het project is om snel betrouwbare, actuele gegevens en kennis te verkrijgen over de gezamenlijke beleidsuitvoering door de ketenpartners in de vreemdelingenketen. Met deze gegevens wordt sturing (planning, controle en besluitvorming) op ketenmanagementniveau - het Topberaad - beter ondersteund. Deze kennis is tevens nodig om vlot betrouwbare rapportages te kunnen maken voor betrokken partijen. Ketenpartners kunnen vanuit het project ondersteuning krijgen voor de aanpassing van hun systemen en organisatie als dat nodig is voor de levering van de gegevens. Na oplevering van de gezamenlijke voorziening kunnen ketenpartners gebruik maken van de nieuwe rapportagemogelijkheden voor hun eigen informatievoorziening. Resultaten Een gezamenlijke voorziening (KMI+) waarmee gegevens over de afhandeling in de Vreemdelingenketen sneller en beter inzichtelijk gemaakt zijn. Een vernieuwd Gegevenswoordenboek waarin de begrippen van de Ketenmanagementinformatie eenduidig worden beschreven. De vernieuwing van de inhoud vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de eenheid beheer van Directie Regie i.o.. Inrichting van ketenmanagementinformatie voor alle taakvelden. Rapportages over de realisatie van de doelstellingen uit het nieuwe ketenplan. Ondersteunende activiteiten Kennis en advies Deze inhoudelijke functie binnen de programmaorganisatie wordt ingezet om: de strategische besturing van het programma met kennis te schragen, de voorbereiding en uitvoering van de projecten met analyse en raad te ondersteunen, de operationele implementatie van de gemeenschappelijke voorzieningen binnen de ketenorganisaties door middel van onderzoek en advies te ondersteunen en nieuwe projecten, die door het programma ten uitvoer kunnen worden gebracht, te identificeren en inhoudelijk te definiëren. Dit gebeurt vanuit de Architectuur van de Vreemdelingenketen. Resultaten Met de verzamelde kennis wordt de lijnorganisatie van het ministerie van VenJ geadviseerd over beleidsontwikkelingen die raakvlakken hebben met de keteninformatisering. Tevens wordt de CIO van de Vreemdelingenketen van advies voorzien. Op deze wijze wordt zeker gesteld dat het programma blijft aansluiten bij de ontwikkelingen binnen het vreemdelingenbeleid en de VenJ-organisatie. Bovendien krijgt de lijnorganisatie van VenJ de beschikking over de in het programma opgedane kennis Implementatie coördinatie De implementatie van het Programma Keteninformatisering in de vreemdelingenketen brengt een veelheid aan werkzaamheden voor de ketenpartners met zich mee. Processen moeten worden aangepast, plannen moeten worden geschreven, er moet gerapporteerd worden, gemonitord, systemen moeten worden aangepast, handvesten moeten worden opgesteld en er moet worden samengewerkt. De programmaorganisatie biedt hierbij, in aanvulling op de kennis- en adviesfunctie, ondersteuning door middel van: Implementatiemonitoring Communicatie Ondersteuning van ketenpartners (financieel en in natura) 22 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen

Open huis tijdens verbouwing

Open huis tijdens verbouwing Open huis tijdens verbouwing Pieter Cloo, Secretarisgeneraal VenJ Nicole Stolk, Plv. Secretaris-generaal VenJ en tevens CIO VenJ 15 januari 2014 Kerncijfers Bijna 100.000 medewerkers Relatief veel grote

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 240 Immigratie- en Naturalisatiedienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Implementeren en borgen van ketensamenwerking

Implementeren en borgen van ketensamenwerking Workshop 1 Symposium Twentse aanpak EG: Implementeren en borgen van ketensamenwerking Het kennen van de eigen kracht voor positionering binnen ketensamenwerking Marcia Albrecht & Sander de Beer Datum:

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Programmamanagement. PMI-interestgroup Programmamanagement Theo van der Tak en Rix Hof. PMI Interestgroup PGM

Programmamanagement. PMI-interestgroup Programmamanagement Theo van der Tak en Rix Hof. PMI Interestgroup PGM Programmamanagement PMI-interestgroup Programmamanagement Theo van der Tak en Rix Hof Inhoud 1. Plaatsbepaling 2. Wat is het? 3. Wat doe ik? 4. De organisatie 5. Stellingen vs programma Resultaat Tactisch

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Paper n o 5. Borgen van kwaliteit en zekerheid bij verandering

Paper n o 5. Borgen van kwaliteit en zekerheid bij verandering Paper n o 5 Borgen van kwaliteit en zekerheid bij verandering Auteurs Ruud Mollema RE RA, drs. Bert Aalbers, drs. Maarten de Roos EMIA RO email r.mollema@pblq.nl b.aalbers@pblq.nl m.de.roos@pblq.nl versie

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0 Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud INLEIDING... 4 1. GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIEHUISHOUDING... 5 1.1. Toelichting vraagstuk... 5 1.2. Voorgestelde

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Werkinstructie Openbaar Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Datum 12 juni 2015 Kenmerk Vindplaats InformIND Onderwerp Rol contactpersonen mensenhandel & gendergerelateerde

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse 1 1. Wat is een Actorenanalyse 1 2. Doel van een Actorenanalyse 1 3. Het opstellen van een Actorenanalyse 2 4. Eisen aan een goede Actorenanalyse

Nadere informatie

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland

Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Procesprotocol D6 Last minute aanvragen verblijf Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.3 Doel Tijdige en juiste behandeling van last - minute aanvragen voor verblijf in Nederland Afbakening

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie