FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chipriani B.V., statutair gevestigd te Almere en (voorheen) gevestigd aan het Belfort 5 (1315 VA) Almere. Faillissementsnummer : 09/347 F Datum uitspraak : 20 juli 2009 Curator : mr. A.L. Appelman Postbus 60194, 1320 AE Almere Beëdigd: 29 maart 2006 R-C : mr. drs. H. Vegter Activiteiten onderneming : Het uitbaten van een Italiaans fusion restaurant. Omzetgegevens : er zijn nog geen precieze omzetgegevens bekend 2008: ongeveer , : ongeveer , : ongeveer ,-- Personeel gemiddeld aantal : 19 Verslagperiode : 20 juli 2009 tot en met 13 augustus 2009 Bestede uren in verslagperiode : 21,3 uren Bestede uren Totaal : 21,3 uren Inleiding 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Statutair bestuurders en aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chipriani B.V. (hierna: de vennootschap ) zijn de heren G.S.G. Bagga, K.J.S. Bagga en V.P.S. Bagga. De heren G.S.G. Bagga en K.J.S. Bagga verblijven momenteel in het buitenland en zijn niet voornemens terug te keren richting Nederland. De heer V.P.S. Bagga beschikt over een machtiging van de andere twee bestuurders/aandeelhouders. 1.2 Winst en verlies Sinds de oprichting van de vennootschap eind 2006 heeft de vennootschap nimmer winst kunnen genereren. Alle boekjaren zijn met verlies afgesloten. De precieze hoogte van het verlies is vooralsnog onbekend, daar een duidelijke boekhouding vooralsnog ontbreekt. Verslag Chipriani BV Pagina 1 van 6

2 1.3 Balanstotaal In de balanstotaal van 2007 is een optelfout geconstateerd. Het balanstotaal van ,-- komt gelet op het balanstotaal in 2006 van ,-- niet aannemelijk voor. Een balanstotaal over 2008 ontbreekt vooralsnog. 1.4 Lopende procedures De curator heeft geen kennis genomen van procedures waarbij de vennootschap partij is. 1.5 Verzekeringen De bedrijfsactiviteiten van de vennootschap waren reeds voor het faillissement beëindigd. De lopende verzekeringen worden nog geïnventariseerd en waar mogelijk direct beëindigd. 1.6 Huur De huurovereenkomst was reeds voor het faillissement beëindigd. Het pand aan Belfort 5 is reeds voor datum faillissement ontruimd. 1.7 Oorzaak faillissement Sinds de oprichting van de vennootschap heeft deze nimmer rendabel gedraaid en nimmer winst gegenereerd. Dit kwam door hevige concurrentie ter plekke, die veelal lagere prijzen vroeg voor de maaltijden eh het feit dat de vennootschap niet over een terras met zon beschikte. Hier kwam bij dat het huurbedrag van het pand zeer hoog was. Steeds meer schulden waaronder een grote belastingsschuld bleven door de tekorten onbetaald. De Belastingdienst heeft medio 2008 reeds beslag gelegd op alle (roerende) zaken van de vennootschap. Deze zaken zijn op 15 mei 2009 executoriaal door de Belastingdienst verkocht. Na deze executieverkoop restte de vennootschap geen andere keus dan op 20 mei 2009 de deuren te sluiten en uiteindelijk het eigen faillissement aan te vragen. De curator heeft overleg gehad met de heer V.P.S. Bagga, gevolmachtigd bestuurder van de vennootschap, aangezien zijn beide zoons, de overige bestuurders/aandeelhouders thans in het buitenland verblijven en niet voornemens zijn terug te keren naar Nederland. Tevens heeft de curator de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 19, waaronder één fulltimer. De rest van het personeel werkte op oproepbasis. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Ongeveer een gelijk aantal als ten tijde van het faillissement. Vanwege de oproepbasis kende het personeelsbestand van de vennootschap grote schommelingen qua grote. 2.3 Datum ontslagaanzegging 21 juli De gebruikelijke inventariserende werkzaamheden, waaronder het verzoeken van toestemming voor het ontslag van de werknemers. Verslag Chipriani BV Pagina 2 van 6

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Door de executoriale verkoop van de Belastingdienst had de vennootschap nagenoeg geen roerende zaken meer in eigendom. Vlak voor datum faillissement zijn de resterende roerende zaken aan een derde verkocht. De opbrengst van deze verkoop heeft de heer V.S.P. Bagga voor privé doeleinden aangewend. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving De vennootschap had geen voorraden of onderhanden werk Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Verslag Chipriani BV Pagina 3 van 6

4 Andere activa 3.12 Beschrijving Er zijn geen andere activa aangetroffen Verkoopopbrengst 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er is geen sprake van een debiteurenportefeuille. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De Rabobank Almere heeft een vordering met een totale hoogte van ,19 ingediend. 5.2 Leasecontracten Op naam van de vennootschap waren geen leasecontracten afgesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op zekerheidsrechten. 5.4 Separatistenpositie Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die aanspraak maken op een separatistenpositie. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op het recht van reclame. 5.8 Retentierechten Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die een retentierecht inroepen. Verslag Chipriani BV Pagina 4 van 6

5 6. Doorstart / voortzetten Er is geen sprake van een doorstart / voortzetting van de werkzaamheden. Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Een deel van de boekhouding is aangeleverd door de vennootschap. Deze is niet zeer inzichtelijk. Het resterende deel zou zich bevinden bij diverse boekhouders. Tot op heden is deze boekhouding niet ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2007 is tijdig gedeponeerd op 11 september De jaarrekening 2006 is op 2 februari 2008 gedeponeerd. Dit is één dag te laat. De jaarrekening 2006 is dus niet tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Gezien de omvang van de vennootschap is deze niet noodzakelijk. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan. Op grond van artikel 2:248, lid 2, BW is er sprake van een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur omdat de jaarrekening 2006 niet tijdig is gedeponeerd. Verslag Chipriani BV Pagina 5 van 6

6 7.6 Paulianeus handelen Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan. De heer V.S.P. Bagga heeft de opbrengst van een verkoop van roerende zaken van de vennootschap vlak voor datum faillissement aangewend voor privé doeleinden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De fiscus heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Er zijn tot op heden geen vorderingen door andere preferente crediteuren ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben zestien crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend. Voor een overzicht van de concurrente crediteuren wordt verwezen naar de bijgevoegde overzichten. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het bedrag aan concurrente crediteuren is , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. Hierover kunnen thans nog geen mededelingen worden gedaan. 9.2 Plan van aanpak De komende periode zal de curator onderzoek doen naar de boekhouding van de vennootschap, naar de (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid, naar mogelijke paulianeuze handelingen en overige algemene werkzaamheden uitvoeren. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal begin november 2009 worden ingediend. Almere, 14 augustus 2009 A.L. Appelman Curator Verslag Chipriani BV Pagina 6 van 6