Reglement KBC-Kredietkaart Silver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Kredietkaart Silver"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Kredietkaart Silver Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni Deze uitgave telt 13 bladzijden. I. Reglement KBC-Kredietkaart Silver 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Geheime code 5 Gebruik van de kaart 6 Uitgavenstaat en klachten 7 Betaling 8 Kosten, geldigheid en vernieuwing 9 Verplichtingen van de kaarthouder 10 Risicoregeling 11 Bewijsovereenkomst 12 Verplichtingen van de uitgever 13 Terugbetaling van betalingstransacties geïnitieerd door of via een begunstigde 14 Teruggave van de kaart 15 Gegevensverwerking 16 Beëindiging en wijziging van de overeenkomst 17 Rechtsmiddelen II. Algemene voorwaarden verzekeringen Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA1307 V /- P.1/13

2 I Reglement KBC-Kredietkaart Silver 1 Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel voor de rekeninghouder en de houder van de Visa-kaart als voor de bank en de Maatschappij. Dit reglement vormt een aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van de bank. Samen met de mededeling van de tarieven overeenkomstig artikel I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van de bank vormen ze de raamovereenkomst. De ondertekening van het aanvraagdocument, het ontvangstbewijs of de kaart, eventueel met een elektronische handtekening, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement door de kaartaanvrager en de kaarthouder. Gedurende de contractuele looptijd heeft de rekeninghouder/ kaarthouder te allen tijde het recht om dit reglement op papier of op een andere duurzame drager te ontvangen. 2 Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder: Maatschappij: Atos Worldline, NV Haachtsesteenweg Brussel De Maatschappij behandelt de schadedossiers die voortvloeien uit het misbruik van de kaart voor rekening van de bank; Card Stop: centrum onder het beheer van Atos Worldline NV voor de melding van verlies en diefstal van de kaart; bank/uitgever: KBC Bank NV; zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België; FSMA A; RPR Brussel, BTW BE ; adres: kaart: KBC-Kredietkaart Silver; rekening: de rekening waaraan de kaart in het systeem altijd is gekoppeld en waarop alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening in het kader van het systeem worden geboekt; rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam de bankrekening werd geopend bij de bank en waaraan de kaart gekoppeld is; kaarthouder: een persoon op wiens naam of voor wiens gebruik de bank een KBC-Kredietkaart Silver heeft uitgereikt; KBC-kaartlezer: een toestelletje (Unconnected Card Reader) waarin de kaarthouder zijn kaart steekt en de bij de kaart horende geheime code invoert. De kaartlezer berekent vervolgens een nieuwe code waarmee de kaarthouder zich kan identificeren en opdrachten kan ondertekenen. consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijf- of beroepswerkzaamheden. 3 De kaart Art. 2 De kaart is persoonlijk en is niet overdraagbaar. De kaart wordt, naargelang de keuze van de aanvrager, hetzij in het kantoor ter beschikking gesteld van de kaarthouder, hetzij met de post verstuurd naar het laatst door de kaarthouder opgegeven adres. Om veiligheidsredenen moet de kaarthouder, onmiddellijk bij ontvangst, met een balpen zijn handtekening op de kaart plaatsen. Art. 3 De bank kan kaarten uitreiken aan een of meer volmachthebbers. Wanneer één of meer kaarten zijn uitgegeven op naam van één of meer volmachthebbers, is de rekeninghouder volledig aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van zowel het rechtmatige als het onrechtmatige gebruik van de kaart door de kaarthouder(s), onder voorbehoud van wat bepaald is in Art Geheime code Art. 4 Aan de kaart is een geheim codenummer verbonden. Die geheime code wordt, naargelang de keuze van de aanvrager, hetzij door middel van een sms-bericht verstuurd naar het door de kaartaanvrager opgegeven gsm-nummer, hetzij verstuurd met de post, hetzij door de kaarthouder vrij gekozen aan een bankautomaat onmiddellijk na afgifte van de kaart in het kantoor. Als de geheime code door middel van een sms-bericht wordt verstuurd, moet de kaarthouder dat bericht zo spoedig mogelijk verwijderen. De geheime code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer de cliënt zelf een geheime code kiest of zijn geheime code aanpast, mag hij geen code kiezen die door derden gemakkelijk kan worden achterhaald (bijvoorbeeld zijn geboortedatum, 1234, 0000,...). Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. 5 Gebruik van de kaart Art. 5 De kaarthouder kan met zijn kaart de hieronder vermelde transacties uitvoeren. De kaart mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hij geeft zijn instemming met de betalingstransacties, op de wijze hieronder vermeld. De kaarthouder kan zijn instemming niet meer intrekken nadat hij ze heeft gegeven. Wanneer een betalingstransactie niet kan worden uitgevoerd, zal dat aan de kaarthouder worden meegedeeld via de automaat, terminal of toepassing waarop de betalingstransactie gebeurt. Daarvoor kunnen kosten worden aangerekend. Art. 6 De kaarthouder kan zelf bepalen in welke landen hij met zijn kaart de hieronder vermelde transacties uitvoert (alle landen, alle landen met uitzondering van de Verenigde Staten, alleen Europa). Hij kan dat zelf bepalen in KBC-Online en KBC-Online for Business. De kaarthouder kan daarvoor eveneens contact opnemen met een KBC-bankkantoor of met KBC-Telecenter op het nummer Voor meer informatie kan hij surfen AA1307 V /- P.2/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

3 naar of bellen naar KBC-Telecenter. Als de kaarthouder niets heeft geregeld, kan hij zijn kaart overal ter wereld gebruiken, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als een kaart toegang geeft tot alle landen met uitzondering van de Verenigde Staten kan de kaarthouder in de Verenigde Staten toch transacties doen met zijn geheime code. Transacties met handtekening zijn niet mogelijk. Vanaf het ogenblik van een geldopneming zijn transacties met de kaart in de Verenigde Staten mogelijk, tot op het moment dat de cliënt zijn kaart gebruikt voor een transactie buiten de Verenigde Staten. Art. 7 De kaarthouder kan met de kaart goederen of diensten betalen die hij heeft aangekocht bij handelaars die op het Visa-netwerk zijn aangesloten in binnen- en buitenland (overeenkomstig Art. 6). Daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterende saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 8 De kaarthouder kan op vertoon van zijn kaart en door ondertekening van een verkoopborderel contant geld opnemen bij bepaalde bankfilialen in het buitenland (overeenkomstig Art. 6), die voorzien zijn van het Visalogo; daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterende saldo van de gebruikslimiet. Art. 9 Met de kaart en de geheime code kan de kaarthouder ook contant geld opnemen aan bepaalde bankautomaten in binnen- en buitenland (overeenkomstig Art. 6), die voorzien zijn van het Visa-logo; die geldopnemingen zijn gelimiteerd tot 620 euro per 4 dagen; daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterend saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 10 Door het verkoopborderel te ondertekenen of zijn kaart voor te leggen aan de handelaar en/of de elektronische identificatie van zijn kaart, al dan niet samen met het gebruik van zijn geheime code, geeft de kaarthouder aan de bank de onherroepelijke opdracht de aankopen te betalen aan de handelszaak of de financiële instelling te vergoeden voor de geldopnemingen, onder voorbehoud van wat bepaald is in Art. 21. De bank doet voor het beheer en de uitvoering van die kredietkaarttransacties een beroep op de Maatschappij. Art. 11 De kaarthouder kan met zijn kaart en de KBC-Kaartlezer op een beveiligde manier betalingen uitvoeren van op het internet aangekochte goederen en diensten op de website van handelaars die betalingen met de Visa-betaalknop aanvaarden. De kaarthouder moet zijn kaartlezer op een veilige manier bewaren en gebruiken, in overeenstemming met wat bepaald is in dit reglement, en meer in het bijzonder met de artikelen 20 en 21. De bank kan voor de kaartlezer een prijs aanrekenen, die vermeld zal staan in de tarievenfolder van de bank. De kaarthouder kan eveneens, door opgave van zijn kaartnummer en de vervaldatum van de kaart, goederen of diensten betalen die telefonisch, per briefwisseling, via telefax of op het internet worden verkocht. De kaarthouder kan door eenmalige opgave van zijn kaartnummer en de vervaldatum van de kaart ook een reeks van goederen of diensten (bijvoorbeeld abonnementen) betalen. In dat laatste geval is de kaarthouder ertoe gehouden om zelf deze betalingen stop te zetten bij de handelaar(s) op het ogenblik dat onderhavige overeenkomst wordt beëindigd of zijn kaart wordt geblokkeerd, vernietigd, of teruggegeven aan de bank. De kaarthouder verbindt zich ertoe om deze betalingswijze alleen te gebruiken bij handelaars die hem goed bekend zijn. Onder voorbehoud van wat bepaald is in Art. 21 geldt het door de handelaar ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de cliënt aan de bank gegeven opdracht tot betaling van de handelaar. Art. 12 De rekeninghouder en de kaarthouder(s) moeten ervoor zorgen dat het bedrag van de gebruikslimiet niet wordt overschreden. De bank legt de gebruikslimiet vast per kaart en per rekening en deelt dat mee bij de afgifte van de kaart. De gebruikslimiet wordt vermeld op de maandelijkse uitgavenstaat. Bij iedere debitering van de rekening van de rekeninghouder met het bedrag van de uitgavenstaat wordt de gebruikslimiet vrijgegeven en kan de kaarthouder opnieuw verrichtingen doen ten belope van de volledige limiet. De cliënt kan ervoor opteren om de initieel vastgelegde limieten te laten aanpassen volgens zijn eigen behoeften binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden (geen bedrag mogelijk beneden de minimumlimiet of boven de maximumlimiet) en dat tweemaal per jaar. Hij kan eveneens de limiet laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn kaart en telkens wanneer hij een boeking op zijn overzicht of rekeningafschriften vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van die mogelijkheid wenst gebruik te maken, moet zich wenden tot zijn bankkantoor. Om te oordelen of de gebruikslimiet al dan niet is overschreden, wordt er rekening gehouden met de geregistreerde verrichtingen zoals beschreven in de artikelen 5 tot en met 11. Bij een kaartbetaling in een tankstation is het exacte bedrag van de betaling niet vooraf bekend en wordt er een vast bedrag van de gebruikslimiet gereserveerd tijdens de tankbeurt. Het exacte bedrag van de tankbeurt zal onmiddellijk na de tankbeurt worden afgetrokken van het resterende saldo van de gebruikslimiet van de kaart. Het gereserveerde bedrag wordt op dat ogenblik vrijgegeven. Ook andere handelaars kunnen in bepaalde gevallen reserveringen uitvoeren, waardoor de gebruikslimiet tijdelijk kan worden verlaagd (bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven, hotels, ). Binnen de globale limiet die geldt voor de geldopnemingen en de betalingen van aankopen samen wordt er ook een individuele limiet opgelegd voor de geldopnemingen, vermeld in de artikelen 7 en 8. De bank kan die limiet wijzigen op voorwaarde van voorafgaande kennisgeving, overeenkomstig Art. 29. De bank heeft evenwel de mogelijkheid om de limieten op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang aan te passen, als de cliënt zijn verplichtingen uit hoofde van deze raamovereenkomst niet naleeft. Art. 13 De Maatschappij en de bank kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, als een handelszaak de kaart niet aanvaardt. Alle mogelijke geschillen die ontstaan tussen de kaarthouder en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht en ontslaan de kaarthouder geenszins van zijn verplichting tot betaling. AA1307 V /- P.3/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

4 6 Uitgavenstaat en klachten Art. 14 De Maatschappij stuurt maandelijks voor rekening van de bank een uitgavenstaat naar de kaarthouder, waarop de transacties uitgevoerd met de kaart worden vermeld. De rekeninghouder kan evenwel vragen dat de Maatschappij de uitgavenstaat naar hemzelf en niet naar de kaarthouder stuurt. Betwistingen met betrekking tot onterecht of verkeerd afgerekende bedragen worden voor de uitgever afgehandeld door de Maatschappij, volgens door deze laatste te bepalen regels en procedures. Elke betwisting over een transactie op de uitgavenstaat, die niet werd toegestaan of niet correct werd uitgevoerd moet schriftelijk worden gemeld aan de Maatschappij, op het adres vermeld onder Art. 1 onverwijld en uiterlijk binnen dertien maanden (13) na de debitering ervan, zodat de bank het bewijs kan leveren dat de transactie werd geauthentiseerd, juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed. Als de rekeninghouder evenwel geen consument is, wordt de termijn van dertien maanden herleid tot drie maanden. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie zal de bank, na marginale toetsing met betrekking tot bedrog ten aanzien van de cliënt, de cliënt onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terugbetalen. In voorkomend geval zal de bank de rekening die met dat bedrag was gedebiteerd, herstellen in de toestand zoals die geweest zou zijn, mocht de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, eventueel vermeerderd met rente op dat bedrag. Bovendien zal de bank de eventuele verdere financiële gevolgen vergoeden, in het bijzonder het bedrag van de door de kaarthouder gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade. Dat bewijs wordt geleverd overeenkomstig Art. 22. Daarna wordt de uitgavenstaat alsook het vermelde saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Art. 15 Op de uitgavenstaat vindt de kaarthouder de volgende gegevens: de gebruikslimiet gekoppeld aan de kaart, het totale bedrag van de vorige uitgavenstaat en het betaalde bedrag van de vorige uitgavenstaat, het kaartnummer, de transactiedatum (datum waarop de verrichting is gebeurd), de datum van verrekening (datum waarop de verrichting op de interne rekening werd verwerkt), een omschrijving van de transactie, het transactiebedrag met vermelding van de originele munteenheid en de omzetting naar euro en de kosten bij een geldopneming, het totale bedrag van de uitgavenstaat. De wisselkoersmarge wordt verrekend in de wisselkoers en wordt niet apart vermeld. De uitgavenstaat wordt afgesloten op de 23 e kalenderdag van iedere maand. Om veiligheidsredenen wordt het kaartnummer op de uitgavenstaat verkort weergegeven. De eerste zes karakters van het kaartnummer en de laatste vier worden getoond. Voor de overige karakters wordt als opvulteken de hoofdletter X gebruikt. Ook op aanvraag- en baliedocumenten, op de KBC-Matic, in KBC-Online (for Business) en andere communicatie uitgaande van de bank, wordt het kaartnummer op dezelfde verkorte manier getoond. 7 Betaling Art. 16 Onder voorbehoud van wat bepaald is in Art. 21, machtigt de rekeninghouder de bank onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering van de rekening waaraan de kaart gekoppeld is met alle bedragen die vermeld zijn op de maandelijkse Visauitgavenstaat, ook wanneer er op de rekening onvoldoende fonds is. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende fonds op de te debiteren rekening aanwezig is. Een eventueel toegestane afwijking daarvan kan nooit worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende kredietverlening en de rekeninghouder moet de eventueel ontstane onrechtmatige debetstanden onmiddellijk aanzuiveren. Als de kaarthouder een transactie uitvoert met de kaart in een lidstaat van de Europese Unie, dan volgt de debitering van de rekening waaraan de kaart is gekoppeld in de regel binnen zes maanden na de verrichting. De bank behoudt zich het recht voor om de debitering op een vroeger tijdstip uit te voeren wanneer de omstandigheden dat vereisen. 8 Kosten, geldigheid en vernieuwing Art. 17 De kaart blijft geldig tot de laatste dag van de vervalmaand die erop vermeld is. De rekeninghouder moet jaarlijks voor de kaart(en) en de eraan verbonden diensten aan de bank een prijs betalen, die tenzij anders vermeld aan het begin van het jaar wordt betaald door debitering van de rekening. Als de kaart in de loop van het kalenderjaar wordt aangevraagd, zal er alleen maar een pro-rata-aanrekening gebeuren van de jaarlijkse vergoeding. Daarnaast moet de rekeninghouder voor bepaalde diensten per transactie een vergoeding betalen. De vergoedingen worden berekend volgens de ter zake geldende tarieven, opgenomen in de tarievenfolder. De rekeninghouder kan ook in alle kantoren van de bank kennisnemen van deze tarieven. Art. 18 De verrichtingen in vreemde valuta op de Brusselse Beurs worden in de munt van de kaartrekening omgerekend tegen een koers die de Maatschappij bepaalt op basis van de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank van de dag waarop zij de fiches van die verrichtingen ontvangt. De verrichtingen in vreemde valuta die niet genoteerd zijn aan de Brusselse Beurs, worden in de munt van de kaartrekening omgerekend tegen de koers die de Maatschappij ontvangt van de internationale Maatschappijen op de dag waarop zij de fiches van die verrichtingen ontvangt. Voor de landen die geen deel uitmaken van de Europese Muntunie wordt die koers verhoogd met een marge, die vermeld is in de tarievenfolder. Dat geldt zowel voor geldopnemingen aan buitenlandse geldautomaten of bij banken als voor betalingen in buitenlandse handelszaken. De wisselkoersen schommelen en ze kunnen verschillen tussen het ogenblik van de transactie en de debitering van de rekening. Art. 19 In geval van beëindiging van deze raamovereenkomst zal de rekeninghouder aanspraak kunnen maken op een pro-rata-terugstorting van de vooraf betaalde kosten die op gezette tijden werden aangerekend. Zij worden naar evenredigheid teruggestort vanaf de maand die volgt op de datum van beëindiging. Art. 20 De kaart wordt vernieuwd vóór de vervaldatum. Op dat ogenblik zal de kaarthouder een nieuwe kaart krijgen, hetzij met de post, hetzij via het kantoor, tenzij hij AA1307 V /- P.4/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

5 of de rekeninghouder de bank vóór de vervaldatum van de jaarlijkse bijdrage schriftelijk laat weten dat hij er afstand van doet en de kaart inlevert of tenzij de bank de vernieuwing weigert. De nieuwe kaart blijft onderworpen aan de bepalingen van de raamovereenkomst. De kaarthouder verbindt zich ertoe de oude kaart bij ontvangst van de nieuwe onmiddellijk te vernietigen. 9 Verplichtingen van de kaarthouder Art. 21 Aangezien een veilige werking van het Visanetwerk vereist dat alleen een rechtmatige kaarthouder de kaart gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: de kaart te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze raamovereenkomst; de kaart zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheime karakter van zijn persoonlijk codenummer te bewaren door ze aan niemand mee te delen en ze evenmin op de kaart zelf of op enig ander document dat samen met de kaart bewaard wordt, in een herkenbare vorm te noteren; de kaarthouder mag de kaart nooit onbeheerd (bijvoorbeeld werkplek, hotel, voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bijvoorbeeld ziekenhuis)) achterlaten; de kaarthouder mag nooit eigenmachtig de kaart aan derden (inbegrepen echtgeno(o)t(e), familieleden en vrienden) overdragen of door hen laten gebruiken; bij betaling met zijn kaart bij een handelaar moet de kaarthouder ervoor zorgen dat de kaart altijd onder zijn toezicht wordt gebruikt; een veilige code te kiezen die derden niet op eenvoudige wijze kunnen achterhalen; de kaart alleen maar te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij hij o.m. het geheime karakter van de code waarborgt; de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen; zijn kaart alleen voor wettige doeleinden te gebruiken; zijn kaart nooit te gebruiken om te gokken op het internet; het bedrag van de gebruikslimiet door de bank toegestaan, niet te overschrijden; onmiddellijk aan de Maatschappij de diefstal, het verlies, de vervalsing, onrechtmatig gebruik of niet toegestaan gebruik of elk ander risico van misbruik van zijn kaart, zoals het tenietgaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer, te melden, zodat de genoemde Maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik te voorkomen; de kaarthouder kan iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, Card Stop telefonisch bereiken op het nummer om diefstal, verlies of ander risico van misbruik van zijn kaart te melden. Die telefonische melding moet hij binnen de drie dagen schriftelijk bevestigen op het adres van Atos Worldline NV en van de bank. De melding aan Card Stop moet ook onmiddellijk gebeuren wanneer de kaart wordt ingehouden in een geldautomaat of een terminal; de Maatschappij alle inlichtingen te geven waarvan hij kennis heeft betreffende de omstandigheden van de diefstal of het verlies, en de Maatschappij te helpen bij haar onderzoek. De kaarthouder moet eveneens verlies of diefstal van zijn kaart binnen 24 uur bij de plaatselijke politie aangeven; onmiddellijk de geheime code te wijzigen als het geheime karakter ervan verloren is gegaan; onmiddellijk de Maatschappij en/of de bank in kennis te stellen van de boeking op een rekening van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook van elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening; de nodige maatregelen te treffen om zijn verplichtingen te kunnen nakomen; 10 Risicoregeling Art. 22 De bank draagt de risico's voor elke verzending aan de houder van de kaart of van elk middel dat het gebruik ervan mogelijk maakt. De rekeninghouder is vanaf de aflevering van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan ontstaan, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal van de kaart of bij onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument wanneer de cliënt heeft nagelaten de veiligheid van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken te waarborgen, draagt de rekeninghouder geen risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 20 voorgeschreven melding. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van bedrog, opzet of grove nalatigheid van de rekeninghouder of kaarthouder, in welk geval de rekeninghouder volledig het risico draagt. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is, zonder dat hij daarbij gebonden is door de kwalificatie van de bank. De kaarthouder moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn kaart op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader verklaard in artikel 20. Bij gebreke daarvan kan de kaart worden misbruikt. De bank waarschuwt de kaarthouder dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: de kaarthouder leeft zijn verplichtingen niet na of overtreedt de veiligheidsvoorschriften door bijvoorbeeld de kaart en het geheime codenummer samen in een herkenbare vorm te bewaren, de geheime code aan derden, waaronder echtgeno(o)t(e), familieleden of vrienden, mee te delen, de kaart door derden te laten gebruiken, de kaart te gebruiken in onveilige omstandigheden, de kaart onbeheerd achter te laten (bijvoorbeeld op de werkplek, een hotel of in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bijvoorbeeld ziekenhuis)), de Maatschappij niet onmiddellijk te waarschuwen bij verlies of diefstal van de kaart, bij de boeking van elke transactie waarvoor de kaarthouder geen toestemming heeft gegeven of bij de vaststelling van een fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, de kaart niet onmiddellijk te laten blokkeren nadat deze werd ingehouden in een geldautomaat of betaalterminal of in de andere gevallen vermeld in artikel 20. De rekeninghouder draagt geen risico voor de eventuele schade te wijten aan verlies, diefstal of misbruik van de kaart die is ontstaan na de in artikel 20 voorgeschreven AA1307 V /- P.5/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

6 melding, behalve in geval van bedrog van de kaarthouder en/of rekeninghouder. In afwijking van die regeling, en behoudens bedrog of opzet door de houder, is de houder niet aansprakelijk als de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie. Het enkele gebruik van een vertrouwelijke code of van een ander soortgelijk bewijs van identiteit is niet voldoende om tot de aansprakelijkheid van de cliënt te leiden; als de kaart werd nagemaakt door een derde of onrechtmatig werd gebruikt voor zover de cliënt in het bezit was van de kaart; Noch de bank, noch de Maatschappij, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen worden aansprakelijk gesteld als de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht. De bank is aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de kaart voor zover de transacties al werden ingeleid op binnen het Visa-netwerk erkende terminals of apparaten, tenzij de cliënt zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. 11 Bewijsovereenkomst Art. 23 Van elke verrichting worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor sommige verrichtingen wordt een document in de vorm van een ticket aan de kaarthouder afgeleverd. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgeleverde document (ticket) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kaarthouder ter hand gesteld. De rekeninghouder en de bank aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of een gelijkwaardige gegevensdrager waarop alle gegevens betreffende de verrichtingen worden geregistreerd, een bindend en afdoend schriftelijk bewijs vormt dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed. De cliënt kan het tegenbewijs leveren met alle bewijsmiddelen. Als de rekeninghouder geen consument is, geldt de registratie van het gebruik van de kaart samen met de correcte code of de handtekening van de kaarthouder als het afdoende bewijs dat de kaarthouder de transactie zelf had ingeleid door middel van zijn toegangsmiddelen. 12 Verplichtingen van de uitgever Art. 24 De uitgever verbindt zich ertoe om: niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de cliënt tenzij ter vervanging van de bestaande kaart overeenkomstig Art.19; gedurende een periode van minstens vijf jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties, een interne registratie bij te houden van de verrichtingen; de houder de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving bepaald in artikel 20 op elk ogenblik te verrichten en de houder een identificatiemiddel te geven waarmee hij de kennisgeving kan bewijzen; elk nieuw gebruik van de kaart - voor zover technisch mogelijk - te beletten zodra de kaarthouder de kennisgeving van verlies, diefstal of misbruik heeft gedaan; de kaarthouder periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van zijn kaart te verhinderen; ervoor te zorgen dat de geheime code niet toegankelijk is voor andere partijen. Als de rekeninghouder een consument is, is de bank, wanneer de kaarthouder een betalingsopdracht heeft geïnitieerd, onverminderd de toepassing van de artikelen 34, 49 2 en 3 en 54 van de Wet Betalingsdiensten, jegens de cliënt aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie, tenzij de bank van de begunstigde het bedrag van de transactie heeft ontvangen. Als de bank op grond van voorgaande bepaling aansprakelijk is, zal ze onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ten gunste van de begunstigde ter beschikking stellen en voor zover van toepassing, de betaalrekening van de begunstigde crediteren met het overeenkomstige bedrag. De bank is eveneens aansprakelijk voor de kosten waarvoor de kaarthouder/rekeninghouder verantwoordelijk is en de interesten die hem worden aangerekend wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie, evenals voor aanvullende vergoedingen voor eventueel verder financiële gevolgen. Wanneer de rekeninghouder geen consument is, is de aansprakelijkheid van de bank, in afwijking van voorgaande bepaling van dit Reglement, bij een nietuitgevoerde of een gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie, beperkt tot de gederfde creditrente. Andere kosten of vergoedingen voor eventueel verdere financiële gevolgen kunnen niet op de bank worden verhaald. 13 Terugbetaling van betalingstransacties geinitieerd door of via een begunstigde Art. 25 De bank zal een toegestane, door of via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie die al is uitgevoerd, terugbetalen aan de cliënt, onder de volgende voorwaarden: Toen de transactie werd toegestaan, werd het precieze bedrag ervan niet gespecificeerd; Het bedrag van de betalingstransactie ligt hoger dan de cliënt op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden van zijn raamcontract en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten; De cliënt zal op verzoek van de bank de feitelijke elementen verstrekken over die voorwaarden. De terugbetaling bestaat uit het volledige bedrag van de uitgevoerde betalingstransactie. De cliënt kan redenen met betrekking tot de valutawissel niet aanvoeren als de overeengekomen referentiewisselkoers is toegepast. De cliënt kan, gedurende een periode van acht weken na de debitering van zijn rekening, de bank verzoeken om de terugbetaling. Binnen de tien werkdagen na ontvangst zal de bank het volledige bedrag terugbetalen of motiveren waarom dat werd geweigerd. 14 Teruggave van de kaart Art. 26 De door de bank uitgereikte kaarten blijven haar altijd toebehoren. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan de bank: AA1307 V /- P.6/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

7 in geval van blokkering of definitieve afsluiting, om welke reden dan ook, van de kaartgebonden rekening(en); wanneer de bank om gegronde redenen hen daarom verzoekt. De kaart verder gebruiken na verzoek tot teruggave wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan een volmachthebber of derde persoon uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven wanneer hij diens volmacht herroept, wanneer diens volmacht om welke wettelijke reden ook vervalt, of nog wanneer de bank hem daarom verzoekt. De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade te wijten aan het feit dat de kaarthouder ondanks de herroeping van zijn volmacht zijn kaart niet heeft teruggegeven. Bovendien is hij gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen die met een terugbezorgde of teruggegeven kaart uitgevoerd werden vóór de teruggave van de kaart. De bank behoudt zich het recht voor de kaart te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te laten inhouden om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de kaart, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van de kaart of wanneer het risico aanzienlijk is toegenomen dat de cliënt zijn betalingsplicht niet kan nakomen onder meer in de volgende gevallen: wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van de bank of van de Maatschappij; wanneer blijkt dat de kaarthouder de gebruikslimiet overschrijdt; wanneer blijkt dat de kaarthouder de kaart gebruikt voor onwettige doeleinden; wanneer blijkt dat de kaarthouder zijn kaart gebruikt om te gokken op het internet; wanneer de overeenkomst door de bank, de rekeninghouder of de kaarthouder wordt beëindigd; wanneer de zekerheden die gevestigd werden als waarborg voor de bedragen die de rekeninghouder verschuldigd is of zou zijn als gevolg van schulden die uit het gebruik van de kaart door de rekeninghouder en/of de kaarthouder ontstaan, verminderen of verdwijnen; wanneer de bankrekening waaraan de kaart is gekoppeld, werd opgezegd of een ongeoorloofde debetstand vertoont. De bank zal de kaarthouder over die blokkering informeren in een (bijlage bij het) rekeningafschrift, een gewone brief, een KBC-Online-bericht, een faxbericht, een bericht per , een sms of op een andere gepaste wijze. 15 Gegevensverwerking Art. 27 De bank gebruikt de gegevens van de rekeninghouder en de kaarthouder in overeenstemming met de privacywet, zijn privacyverklaring en de contracten die hij met de rekeninghouder en de kaarthouder heeft. De door de rekeninghouder en de kaarthouder verstrekte gegevens over hun persoon en de gegevens over de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen registreert de bank in een of meer bestanden. Specifiek in het kader van het kaartgebruik worden de gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden: voorbereiding en beheer van de relatie tussen de rekeninghouder, de kaarthouder, de bank en de Maatschappij; voorkomen van misbruiken; voldoen aan wettelijke verplichtingen; statistieken aanmaken; controle bij onduidelijkheden en betwistingen i.v.m. blokkeringen (bij registratie door of in Card Stop en na mededeling door Card Stop, bij registratie door de bank). Behoudens verzet van de rekeninghouder en de kaarthouder kan de bank hun persoonsgegevens en de gegevens over de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen verwerken voor marktonderzoek/cliëntenwerving en voor de promotie van alle diensten en producten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en - diensten. Dat betekent dat de gegevens van de rekeninghouder en de kaarthouder ook kunnen worden gebruikt om hen te contacteren met informatie, reclame of voorstellen (op hun maat). Meer informatie over de verwerking en uitwisseling van gegevens door de bank is te vinden in artikel I.13 en I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden en in de algemene privacyverklaring van de bank, beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op de KBC-website ( Meer informatie over de rechten (verzet, inzage, verbetering) van de kaarthouder en de kaartaanvrager is te vinden in die algemene privacyverklaring of ook op de website van de privacycommissie ( Art. 28 Spaar & Pluk-programma Het gebruik van de kaart kan de kaarthouder aankoopcheques opleveren via het Spaar & Pluk-programma van Atos Worldline. De bank geeft de identiteits- en contactgegevens van de kaarthouder door aan Atos Worldline voor het Spaar & Pluk-programma. De kaarthouder kan zich op elk tijdstip kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van die gegevens door Atos Worldline en kosteloos uittreden uit het Spaar & Pluk-programma via een brief gericht aan Atos Worldline NV (Spaar & Pluk), Haachtsesteenweg 1442 in 1130 Brussel. Meer informatie over het Spaar & Pluk-programma en het reglement ervan staat op de website De bank zelf is niet betrokken bij de aanbieding van die aankoopcheques en voordelen en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging of annulering ervan. Art. 29 Sms-dienst Veilig kaartgebruik Wanneer de kaarthouder zijn gsm-nummer aan de bank heeft meegedeeld, biedt de bank de kaarthouder automatisch een gratis sms-dienst aan waarbij de bank louter informatieve, niet-commerciële sms-berichten stuurt naar de kaarthouder met het oog op een accurate dienstverlening die betrekking heeft op het kaartgebruik. AA1307 V /- P.7/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

8 Een actuele lijst en beschrijving van de inhoud van die sms-dienst zijn beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op de KBC-website ( De bank verstuurt de sms-berichten naar het gsmnummer van de kaarthouder zoals opgenomen in de bereikbaarheidsgegevens van de kaarthouder. De kaarthouder kan die raadplegen in zijn KBC-bankkantoor of zijn KBC-toepassing voor online bankieren. Als de kaarthouder liever geen sms-berichten van de gratis sms-dienst wil ontvangen, kan hij zich uitschrijven op of in zijn KBC-bankkantoor. Meer informatie over het gebruik van het gsm-nummer door de bank is te vinden in de algemene privacyverklaring van de bank, beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op de KBC-website ( Aangezien de sms-dienst een louter bijkomende en informatieve dienstverlening is, kan de kaarthouder noch de kaartaanvrager de bank aansprakelijk stellen voor het niet- of laattijdig ontvangen van een sms-bericht via deze sms-dienst. 16 Beëindiging en wijziging van de overeenkomst Art. 30 Deze raamovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De rekeninghouder en de kaarthouder kunnen onderhavige overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen, mits ze dat schriftelijk aan de bank melden. De bank kan op elk ogenblik deze raamovereenkomst opzeggen met een voorbericht van twee maanden. De bank kan evenwel op elk ogenblik en met onmiddellijk ingang de overeenkomst opzeggen wanneer het vertrouwen in de andere partij ernstig is geschaad (bijvoorbeeld wanneer de bank transacties of handelingen vanwege de cliënt vaststelt die niet stroken met de wettelijke of deontologische voorschriften) en in geval van ernstige wanprestatie van de cliënt. De beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel al betaalde prijs voor de kaart, en verplicht tot onmiddellijke teruggave van de kaart aan de bank. 17 Rechtsmiddelen Art. 32 Deze raamovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. In geval van klachten moet de rekeninghouder/kaarthouder zich wenden tot zijn rekeningvoerend KBC-bankkantoor. Wanneer de klacht niet op een voor de rekeninghouder/kaarthouder bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst van de bank: KBC Bank & Verzekering Klachtenmanagement Brusselsesteenweg Leuven Tel (gratis) of tel (betalend) Fax Website: (rubriek Contacteer KBC - keuze Suggesties of Klachten?) Als de cliënt niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht door Klachtenmanagement, kan hij zijn klacht richten tot: Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen Belliardstraat bus Brussel Tel Fax Website: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Algemene Directie Controle en Bemiddeling WTC III, Simon Bolivarlaan Brussel Tel Fax Formulieren zijn ter beschikking op de website Art. 31 De bank behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Elke wijziging wordt twee maanden voorafgaand aan de toepassing ervan schriftelijk of via een duurzame drager aan de houder meegedeeld. De kaarthouder of rekeninghouder wordt geacht die wijzigingen te hebben aanvaard als hij de bank niet vóór de datum van inwerkingtreding heeft meegedeeld dat hij de wijzigingen niet aanvaardt. In dat geval heeft hij het recht om het contract kosteloos op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding. De uitbreiding of verbetering van de mogelijkheden van het systeem wordt aan het cliënteel op de gebruikelijke wijze meegedeeld en kan ingaan vanaf de dag van de mededeling. Wijzigingen in de toegepaste wisselkoers kunnen onmiddellijk worden toegepast voor zover ze gebaseerd zijn op de overeengekomen referentiewisselkoers. AA1307 V /- P.8/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

9 II. Algemene voorwaarden verzekeringen Alle verzekeringen zijn gratis en optioneel. Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Het indienen van een schadeclaim impliceert uw akkoord met de verzekering die KBC Bank NV ten behoeve van haar klanten heeft gesloten en impliceert tevens de aanvaarding van de op het schadegeval van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden. Wijzigingen worden u via de gebruikelijke kanalen (uitgavenstaat of brief) meegedeeld. Om zeker te zijn van de voorwaarden die op uw schadegeval van toepassing zijn, kan u de website van de Verzekeringsnemer raadplegen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de interpretatie van de algemene voorwaarden van deze verzekering verstaat men onder: Verzekering: De polis die KBC Bank NV sluit ten behoeve van haar cliënten die beantwoorden aan de definitie van 'verzekerde' waardoor bij schadegeval een rechtstreekse rechtsverhouding ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. De verzekering is gratis voor de verzekerden. Verzekeraar: London General Insurance Company Ltd. gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via haar bijkantoor in België, gevestigd te Steenpoeldreef 11,1850 Grimbergen, de takken ongevallen (01a), ziekte (02), schade aan goederen (09) en geldelijke verliezen (16) te beoefenen. Administrateur: TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer , met bijkantoor in Nederland en aldaar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, gevestigd te President Kennedylaan 106 te Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd. Verzekeringsnemer: KBC Bank NV met maatschappelijke zetel Havenlaan 2 te 1080 Brussel, FSMA-nr A, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE , RPR Brussel. Bemiddelaar: de verzekeringsnemer, ingeval van een Pinto-Visa, KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum en KBC-Kredietkaart Platinum Flex. CBC Banque NV, met maatschappelijke zetel in België, Grote Markt 5, 1000 Brussel, FSMA-nummer A, ingeval van een Pinto Visa, Visa Confort CBC, MasterCard Globe CBC en MasterCard Platinum CBC kredietopening. De op het aansluitingsformulier vermelde zelfstandige Centea-bankagent via wie de verzekerde een Pinto Visa kredietopening heeft afgesloten. Verzekerde: Elke natuurlijke persoon, houder van een verzekerde kaart, die is toegetreden tot deze verzekering en die handelt in zijn hoedanigheid van particulier, buiten het kader van om het even welke professionele of commerciële activiteit. Kredietkaart: een internationale kredietkaart, uitgegeven door de verzekeringsnemer en door de bemiddelaar aangeboden via kredietbemiddeling onder de benamingen Pinto-Visa, KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum, KBC-Kredietkaart Platinum Flex, Visa Confort CBC, MasterCard Globe CBC of MasterCard Platinum CBC en in de toekomst andere benamingen. Verzekerde kaart: Een door de verzekeringsnemer afgeleverde kredietkaart, die niet is opgezegd of geblokkeerd, en waarvoor de jaarlijkse kaartbijdrage werd betaald indien deze verschuldigd is. Accidentele schade: Elke plotselinge en onvoorziene schade aan het verzekerde goed door een oorzaak uitwendig aan het verzekerde goed. Gekwalificeerde diefstal: Het verlies van het verzekerde goed ten gevolge van geweld of braak door een derde met de bedoeling om het verzekerde goed te onttrekken aan de verzekerde. Geweld: Elke vorm van lichamelijke geweldpleging door toedoen van een derde. Braak: Forceren, beschadigen of vernietigen van elke inof uitwendige sluiting van een huis, gebouw, voertuig, vaartuig, kluis of brandkast. In geval van diefstal van een verzekerd goed uit een voertuig bestaat er enkel een recht op vergoeding als de verzekerde kan aantonen dat dit verzekerd goed van buitenaf niet zichtbaar werd opgeborgen. Het voertuig moet vergrendeld zijn en het bewijs hiervan zal enkel kunnen geleverd worden door het aantonen van sporen van inbraak in het voertuig. Derde: Gelijk welke persoon, andere dan de verzekerde of diens huisgenoot. Huisgenoot: Met de verzekerde in gezinsverband samenwonende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, persoon die ongehuwd samenwoont met de verzekerde en gedomicilieerd is op hetzelfde adres, ascendent of descendent tot in de tweede graad van de verzekerde. Wettelijke garantie: De waarborg die de verkoper van consumptiegoederen moet verlenen voor een periode van twee jaar, zoals bepaald in artikel 1649bis ev. burgerlijk wetboek (of equivalent in buitenlandse wetgeving). Verzekerd goed: Elk roerend goed met een eenheidswaarde gelijk aan of groter dan 50 EUR (BTW inbegrepen, exclusief port- en leveringskosten) dat door de verzekerde, handelend als consument, nieuw werd aangekocht en geheel werd betaald met diens verzekerde kaart. Witgoed, Bruingoed, Grijsgoed en Doe-het-zelf-materieel zijn bijzondere categorieën van verzekerde goederen. AA1307 V /- P.9/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

10 Witgoed: Elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Bruingoed: Audio-, tele- en videoapparatuur op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Grijsgoed: Computerproducten op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Doe-het-zelf-materieel: alle elektrische en elektronische doe-het-zelf werkapparaten voor gebruik in huis op voorwaarde dat deze apparaten opgenomen zijn in bijlage 1 "Gedekte apparaten" die bij deze verzekeringsovereenkomst is gevoegd. Defect: Het niet of gebrekkig functioneren van een verzekerd goed, dat zich openbaart gedurende de verlengde garantieperiode zoals bepaald in artikel 3 waarborg 2 en dat veroorzaakt wordt door een technisch gebrek of een technische of mechanische storing, een fout in het ontwerp, een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout van het verzekerde goed, inherent aan het verzekerde goed op het ogenblik van de levering. Herstellingskosten: De kosten gemaakt om het verzekerde goed te herstellen in België, beperkt tot de te vervangen onderdelen, de verzendkosten, de transportkosten van de hersteller en de werkuren. Bestek: Een prijsopgave waarbij een professionele hersteller aanbiedt het defecte of accidenteel beschadigde verzekerde goed te herstellen of te vervangen voor een bepaalde prijs. Nieuwvervangingswaarde: Het bedrag dat op de dag van de schadeaangifte nodig is om het verzekerde goed in België te vervangen door een soortgelijk nieuw goed met dezelfde of gelijkwaardige eigenschappen. Dossier: Een kredietovereenkomst gesloten tussen de verzekeringsnemer en de verzekerde waaraan één of twee verzekerde kaarten verbonden zijn. Artikel 2 Territorialiteit De dekking geldt voor aankopen over heel de wereld. Voor de verlengde garantie van de verzekerde goederen (artikel 3.2) geldt als bijkomende voorwaarde dat de betrokken regelgeving in het land van aankoop een garantietermijn van minstens twee jaar oplegt. Indien de betrokken regelgeving geen garantietermijn van minstens twee jaar voorziet, dan is er geen waarborg 'verlengde garantie' voor dat specifieke goed. Artikel 3 Omschrijving van de waarborgen Deze verzekering verleent twee waarborgen: 1 De aankoopbescherming De verzekerde ontvangt een vergoeding, zoals bepaald in artikel 6 wanneer er een gekwalificeerde diefstal of accidentele schade voorvalt binnen de 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de aankoopdatum of vanaf de leveringsdatum (indien deze later valt en deze via een leveringsbon bewezen wordt) van het verzekerde goed. Voor aankopen van een verzekerd goed via internet geldt echter altijd de datum van aankoop. 2 Verlengde garantie voor witgoed, bruingoed, grijsgoed en doe-het-zelf-materieel De verzekerde ontvangt een vergoeding zoals bepaald in artikel 6, ingeval van een defect aan het verzekerde goed gedurende een periode van twee jaar die volgt op de periode van de wettelijke garantie. De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de wettelijke garantie (artikel 1649 bis ev B.W. of equivalent in buitenlandse wetgeving) zijn eveneens van toepassing op de verlengde garantie. Deze verlengde garantie is enkel verworven voor witgoed, bruingoed, grijsgoed en doe-het-zelf-materieel. Alle andere verzekerde goederen zijn uitgesloten. Voor de kwalificatie van het goed als witgoed, bruingoed, grijsgoed of doe-het-zelf-materieel is de hoofdfunctie van het toestel bepalend. De waarborg verlengde garantie voor grijsgoed is enkel verworven voor aankopen die zijn gedaan met een verzekerde kaart van het type KBC-Kredietkaart Platinum of KBC-Kredietkaart Platinum Flex. Artikel 4 Uitsluitingen 1 De volgende goederen zijn uitgesloten van waarborg: - Levende planten en dieren; - Consumeerbare en bederfbare goederen; - Geld, deviezen, reischeques, transportbewijzen en verhandelbare effecten; - Sieraden, horloges, bont en kunstwerken; - Gemotoriseerde voertuigen, zoals boten, auto's, vliegtuigen; - Alle goederen voor professioneel gebruik; - Goederen bestemd voor de handel of om te worden doorverkocht; - Mobiele telefoons (GSM's); - Afstandsbedieningen; - Tweedehandsgoederen of gebruikte goederen; - Goederen die slechts gedeeltelijk met de verzekerde kaart werden betaald. 2 Schade ontstaan door/als gevolg van de volgende situaties is uitgesloten van waarborg: - Alle schade die met opzet werd aangebracht door de verzekerde of diens huisgenoten; - Diefstal door een huisgenoot van de verzekerde; - Verlies of onverklaarbare verdwijning van het verzekerde goed; - Gewone slijtage of een geleidelijke degradatie van het verzekerde goed door erosie, vocht, of de invloed van warmte en koude; - Burgeroorlog, oorlog, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme; - Embargo, confiscatie, inbeslagname of vernietiging op bevel van een overheid of een openbare autoriteit; - radioactiviteit of ioniserende straling; - Het niet naleven van de gebruiksvoorschriften van het goed zoals aangegeven door de fabrikant of de verdeler; - virussen of malware aan software geïnstalleerd in verzekerde goederen; - De beschadiging van het verzekerde goed tijdens het transport door de verkoper of bij de behandeling door deze laatste; AA1307 V /- P.10/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

11 - Defect aan het verzekerde goed dat werd veroorzaakt door stroomuitval, verkeerde voltage of fouten in de stroomtoelevering. - Defecten aan het verzekerd goed dat nog onder de wettelijke garantie valt. Deze verzekering verleent geen bijstand voor het afdwingen van de wettelijke garantie; - Brand; 3 De volgende kosten zijn uitgesloten van de waarborg: - Alle gevolgschade, indirecte schade en iedere vorm van aansprakelijkheid. - Kosten van herstelling van esthetische schade (bijv. deuken, krassen, verf) indien de normale gebruiksmogelijkheden van het verzekerde goed door de esthetische schade niet wezenlijk beïnvloed worden; - kosten voor het herstellen en vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen en batterijen (niet beperkte opsomming. Artikel 5 Verplichtingen van de verzekerde De verzekeraar erkent uitdrukkelijk dat de administrateur door haar gemachtigd is om alle schadegevallen onder deze polis voor haar rekening te regelen. 1 Schademelding De verzekerde moet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 14 kalenderdagen nadat hij op de hoogte was van de schade en binnen 7 kalenderdagen na de einddatum van de waarborg aangifte doen van het schadegeval bij de administrateur via het schadeaangifteformulier dat hem door de bemiddelaar ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier is beschikbaar in de verkooppunten en op de website van de verzekeringsnemer en moet door de verzekerde volledig ingevuld en ondertekend aan de administrateur worden bezorgd. Indien het schadegeval wordt aangegeven na het einde van de waarborg, dan moet de verzekerde aantonen dat het schadegeval zich tijdens de duur van de waarborg heeft voorgedaan. Wordt dit niet door de verzekerde aangetoond, dan wordt de schademelding niet in behandeling genomen. De verzekerde moet de instructies van de administrateur opvolgen en deze alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die hem door de administrateur worden gevraagd of die hijzelf noodzakelijk of nuttig acht. De verzekerde zal het verzekerde goed ten minste tot de definitieve regeling van het schadegeval ter beschikking houden van de administrateur. Indien de administrateur dit wenst, kan hij een expert sturen om de omstandigheden van de schade op te nemen en om een schatting van de schadeloosstelling te maken. Indien de schade geleden is door de ontvanger van een geschenk dat onder de verzekering is gedekt, dan moet de schademelding gebeuren door de verzekerde en moet het schadeformulier door de verzekerde worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd. 2 Te leveren documenten a Gekwalificeerde diefstal In geval van gekwalificeerde diefstal zal de verzekerde binnen 48 uur na de vaststelling ervan, aangifte doen bij de bevoegde instanties. De verzekerde zal aan de administrateur de volgende documenten moeten bezorgen: - Bewijsstuk dat het verzekerde goed volledig werd betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksel) - Bewijsstuk waarmee het aangekochte goed geïdentificeerd kan worden evenals de aankoopprijs en de aankoopdatum (bijv. betalingsticket of factuur) en in voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon) - Een origineel of echt verklaard afschrift van de aangifte bij de politie - Gelijk welk bewijs van het voorval zoals een schriftelijke verklaring van een getuige, medisch attest, factuur van herstelling van slot,... b Accidentele schade In geval van accidentele schade zal de verzekerde de volgende documenten moeten overmaken aan de administrateur: - Bewijsstuk dat het verzekerde goed volledig werd betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksel). - Bewijsstuk waarmee het aangekochte goed geïdentificeerd kan worden evenals de aankoopprijs en de aankoopdatum (bijv. betalingsticket of factuur) en in voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). - Het origineel van het bestek voor de herstelling en/of de herstellingsfactuur ofeen attest van een professionele hersteller waarin deze de aard van de schade beschrijft en bevestigt dat het goed onherstelbaar is. c Defect In geval van defect aan het verzekerde goed zal de verzekerde de volgende documenten doorsturen naar de administrateur: - Bewijsstuk dat het verzekerde goed volledig werd betaald met de verzekerde kaart (bijv. rekeninguittreksels) en in voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). - Bewijsstuk waarmee het aangekochte goed geïdentificeerd kan worden evenals de aankoopprijs en de aankoopdatum (bijv. betalingsticket of factuur) en in voorkomend geval de leveringsdatum (leveringsbon). Het origineel van het bestek voor de herstelling en/of de herstellingsfactuur of een attest van een professionele hersteller waarin deze de aard van de schade beschrijft en bevestigt dat het goed onherstelbaar is. - Een attest van de hersteller of een ander bewijs dat het aannemelijk maakt dat het defect bestond bij de levering. d Betalend bestek Wanneer de hersteller een vergoeding voor het opmaken van een bestek vraagt, dan zal de verzekerde voorafgaand contact opnemen met de administrateur. Indien deze laatste toestemming geeft voor het betalend bestek, AA1307 V /- P.11/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

12 dan zullen deze kosten worden terugbetaald, ongeacht of de herstelling verzekerd is onder de dekking. 3 Verval van recht Als de verzekerde de verplichtingen van dit artikel niet naleeft en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke vermindering van zijn verzekeringsprestaties en in voorkomend geval op de terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde vergoedingen. De verzekeraar kan de dekking weigeren wanneer de verzekerde, met bedrieglijk opzet, de voornoemde verplichtingen niet is nagekomen. Artikel 6 Schadevergoeding De verzekeraar betaalt de volgende schadevergoedingen: Ofwel de herstellingskosten van het verzekerde goed. Wanneer de herstellingskosten hoger zijn dan de nieuwvervangingswaarde van het goed, dan wordt louter de nieuwvervangingswaarde vergoed. De verzekerde zal het goed niet laten herstellen zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar. Ofwel de nieuwvervangingswaarde van het verzekerde goed. Ingeval de nieuwvervangingswaarde groter is dan de initiële aankoopprijs, is de vergoeding beperkt tot de initiële aankoopprijs. Er wordt geen vetusteit (slijtage) toegepast. Het maximum bedrag van de vergoeding per schadegeval en per verzekerd goed zal nooit het bedrag overschrijden dat voor de betreffende aankoop van de rekening van de verzekerde werd afgeschreven zoals blijkt uit de uitgavenstaat van de verzekerde kaart. De vergoeding door de verzekeraar bedraagt per waarborg maximum euro per verzekerde kaart per kalenderjaar, dus voor beide waarborgen samen maximaal euro per verzekerde kaart per kalenderjaar. Wanneer het verzekerde goed deel uitmaakt van een paar of een set, dan zal de volledige aanschafprijs van het paar of de set worden vergoed mits de goederen afzonderlijk onbruikbaar zijn en afzonderlijk niet vervangen kunnen worden. Er geldt een vrijstelling van 20 euro per schadegeval. De administrateur zal alle schadevergoedingen rechtstreeks uitbetalen aan de verzekerde op de zichtrekening waaraan de kaart gekoppeld is. Artikel 7 Begin en einde van de dekking 1 Begin van de dekking De verzekeringsdekking vangt aan op het moment dat de verzekerde in het bezit is van de verzekerde kaart. Huidige algemene voorwaarden versie 1 april 2014 zijn van toepassing vanaf 1 april 2014 voor nieuwe verzekerde kaarten van het type KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum en KBC-Kredietkaart Platinum Flex voor aankopen die met deze verzekerde kaarten zijn betaald. Vanaf 1 oktober 2014 worden huidige algemene voorwaarden versie april 2014 eveneens van toepassing op de andere verzekerde kaarten voor aankopen van verzekerde goederen vanaf 1 oktober De bestaande algemene voorwaarden versie 2011 blijven van toepassing op aankopen van verzekerde goederen die dateren van voor 1 oktober Er is slechts waarborg indien de goederen volledig werden betaald met de verzekerde kaart en de verzekerde nog in het bezit is van de verzekerde kaart op het moment van de schadeaangifte. 2 Einde van de waarborg De waarborgen nemen van rechtswege een einde t.a.v. de verzekerde: Bij afloop van de periode van 90 kalenderdagen zoals gepreciseerd in artikel 3.1. hiervoor voor de aankoopbescherming. Bij afloop van de periode van twee jaar volgend op de wettelijke garantie voor de verlengde garantie. Ingeval van niet-hernieuwing of intrekking van de verzekerde kaart. Als de verzekerde de kaartbijdrage niet heeft betaald. Op de datum waarop de opzegging van de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar uitwerking heeft, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt bepaald onder artikel 7.3 inzake de uitloopregeling. 3 Uitloopregeling Indien de aankoop van het verzekerd goed is gebeurd tijdens de looptijd van de verzekering, en het schadegeval doet zich voor na het beëindigen van de verzekeringsovereenkomst, zoals bedoeld onder artikel 7.2, 5 e streepje, dan zal de schade worden vergoed indien aan alle bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden is voldaan ondanks het feit dat de verzekering reeds beëindigd is. De verzekeraar kan tot vergoeding gehouden zijn tot maximaal vier jaar na het beëindigen van de verzekering voor de verlengde garantie en tot maximaal 90 dagen na het beëindigen van de verzekering voor de aankoopbescherming. Artikel 8 Subrogatie De verzekeraar is ten belope van het betaalde bedrag gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de verzekerden. Indien door toedoen van de verzekerden slechts een onvolledige of geen subrogatie van de verzekeraar kan geschieden, kan deze de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het door hem geleden nadeel. Indien de verzekeraar een schadevergoeding heeft uitgekeerd in geval van gekwalificeerde diefstal moet de verzekerde, bij het terugvinden van het gestolen verzekerd goed, de eigendom hiervan aan de verzekeraar overdragen of de uitgekeerde schadevergoeding terugstorten. Artikel 9 Toepasselijk recht en rechtsmacht Op het verzekeringscontract en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de partijen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Klachten of opmerkingen in verband met deze verzekering en specifiek inzake de schadeafhandeling in het kader van deze verzekering kunnen steeds gericht AA1307 V /- P.12/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

13 worden aan de Verzekeraar, per post naar volgend correspondentieadres: London General Insurance Company limited c/o The Warranty Group Europe t.a.v. de directie Uitbreidingstraat Berchem Of per gericht aan: De Verzekeraar zal ernaar streven om de verzekerde een antwoord te bezorgen binnen de twee weken vanaf de ontvangst van de brief of de en verbindt zich ertoe om de verzekerde binnen de maand een definitief antwoord te bezorgen. Indien de verzekerde het oneens blijft met de beslissing van de Verzekeraar kan de Verzekerde zich richten tot de VZW Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. De verzekerde behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Artikel 10 Wijzigingen aan de verzekeringsovereenkomst Wijzigingen aan de verzekeringsovereenkomst zullen via de gebruikelijke kanalen aan de verzekerden worden meegedeeld (maandelijkse uitgavenstaat of brief) en zijn vanaf dat ogenblik tegenstelbaar aan de verzekerden. Artikel 11 Wet tot bescherming van de privacy Bij het sluiten en het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst komen de verzekeraar en de administrateur in het bezit van gegevens van persoonlijke aard betreffende de verzekerde. Naast identiteitsgegevens gaat het ook om gegevens betreffende de voorgevallen schade. Deze gegevens worden door de medewerkers van de verzekeraar en de administrateur gebruikt voor het beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen en de optimalisering van de service aan het cliënteel. In bepaalde gevallen is het nodig bijzondere gegevens te verwerken, zoals persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Dit gebeurt telkens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere persoon van wie de verzekeraar of de administrateur persoonsgegevens bezit, heeft het recht om deze gegevens op te vragen en/of te verbeteren. Hij kan zich ook wenden tot de Privacy-dienst van de verzekeraar of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Iedere persoon van wie de verzekeraar of de administrateur de identiteitsgegevens of persoonsgegevens bezit, heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.. AA1307 V /- P.13/13 Reglement KBC-Kredietkaart Silver

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie

Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Algemene voorwaarden van de verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Het indienen van een schadeclaim impliceert uw akkoord met de verzekering die KBC Bank NV ten behoeve van haar klanten heeft

Nadere informatie

Reglement KBC-Bankkaart

Reglement KBC-Bankkaart Reglement KBC-Bankkaart Geregistreerd te Brussel op 13 mei 2014 en van kracht met ingang van 19 juli 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Inleiding 1 Definities 2 De kaart, handtekeningstrook en de geheime

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Gold Flex

Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Gold Flex Algemene voorwaarden verzekeringen KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Gold Flex Alle verzekeringen zijn gratis en optioneel. 1 Verzekering Aankoopbescherming en verlengde garantie Het indienen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING Polis n : 64813368 geldig vanaf 01/01/2012.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

Reglement KBC-Gold MasterCard

Reglement KBC-Gold MasterCard Reglement KBC-Gold MasterCard I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Geheime code 5 Gebruik van de kaart 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten 7 Betaling 8 Kosten, geldigheid

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Inleiding Deze algemene voorwaarden regelen de rechten,

Nadere informatie

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen voor het gebruik van de VAB-Essotankkaart.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken?

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Tanken in het Belgische Q8-netwerk U kunt met uw VAB-Tankkaart in de Belgische Q8-stations betalen via de buitenpaal of in de shop. In het laatste geval tankt u eerst, en

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande Algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING Card; de ING Card-rekening = de ING-rekening

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Reglement inzake elektronische betaalmiddelen Van toepassing vanaf 30/05/2016 Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van vdk bank nv en regelt de bijzondere rechten,

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Verzekeraar: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263g B -1050 Brussel - België De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAARTEN ING VISA GOLD EN ING MASTERCARD GOLD (Versie 1 januari 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAARTEN ING VISA GOLD EN ING MASTERCARD GOLD (Versie 1 januari 2012) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de kaart ING VISA of ING MasterCard; de rekening

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening»

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» - SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» ALGEMENE INFORMATIE De Plus zichtrekening is een rekening van: Beobank NV/SA Boulevard Général Jacques 263g B-1050 Bruxelles België Verzekeringmaatschappij: De dekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012 I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie Art. 1 In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING MasterCard Business; de rekening =

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie