Netwerkschool. Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkschool. Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning"

Transcriptie

1 Netwerkschool Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning

2 Opdracht In opdracht van ROC Nijmegen is een onderwijsconcept ontwikkeld voor de opleiding Zorg en Welzijn in Boxmeer. Dit concept is ontwikkeld in het kader van het experiment Netwerkschool vanuit het ministerie van OCW en gaat globaal over het aanbieden van maatwerkonderwijs waarbij een leerling meer vrijheid heeft dan in het traditionele onderwijs. Bij ROC Nijmegen is voor de Netwerkschool een aantal zaken ontwikkeld waaronder een (papieren) onderwijscatalogus. Het vaststellen van de belangrijkste De initiatiefnemers van de Netwerkschool bij ROC Nijmegen hebben Hutspot gevraagd mee te denken over hoe zij concreet de volgende stappen kunnen nemen in de digitale ondersteuning van dit concept. Zowel en, docenten, leerbedrijven als ondersteunende functies hebben in dit nieuwe concept behoefte aan passende ICT-ondersteuning. De opdracht omvat de volgende zaken: 2 doelgroepen binnen het onderwijsconcept Het op basis van het onderwijsconcept inventariseren van behoeften van de verschillende doelgroepen Het doorvertalen van deze behoeften naar functionele requirements en deze prioriteren Het mappen van de functionele requirements op het bestaande applicatielandschap van ROC Nijmegen. Het mappen van de functionele requirements op de clickable demo van Triple A Het opstellen van een afwegingskader (scenariogebaseerd) om te komen tot besluitvorming van het vervolgtraject. Het uitbrengen van een advies om op basis van bovenstaande besluitvorming te komen tot een succesvolle implementatie.

3 Projectaanpak Aanpak Om te komen tot een gefundeerd advies hebben we de volgende stappen genomen: Definiëren doelgroepen; alle rollen binnen de organisatie worden geclusterd op ICT gebruik tot een aantal doelgroepen Definiëren behoeften (functionaliteiten); vanuit de doelgroepen worden requirements en functionaliteiten verzameld Prioriteren functionaliteiten; de functionaliteiten worden geprioriteerd tegen het concept Mappen functionaliteiten op applicatielandschap; er wordt gekeken welke zaken al (deels) gerealiseerd zijn en welke applicaties beschikbaar zijn Prioriteren rondom scenario's; we kijken hoe de prioritering eruit ziet in specifieke scenario's Mappen op clickable demo; we geven inzicht welke functionaliteiten ondersteund zouden worden als de clickable demo een werkend product zou zijn 3 Hanneke van Bleek en Marjolein van Belle zijn de belangrijkste bronnen van informatie. Daarnaast zijn Arnold van den Akker en Hans Steeman geinterviewd en zijn Marjon Medema en Robbie van Daal betrokken bij de mappingsessies. Omwille van tijd en kosten hebben we de hoeveelheid interviews verder beperkt gehouden. Bovendien willen we geen onnodig beroep doen op de capaciteit van de staande organisatie van ROC Nijmegen. Dit document gaat dan ook dienen als "praatstuk" om de organisatie in te gaan en dingen voor elkaar te krijgen. Resultaat Uiteindelijk bevat dit document een advies. Een geprioriteerde lijst met mogelijke verbeterpunten en een concreet stappenplan met daarin waar te beginnen en hoe. In de maand oktober staat een beslismoment voor een (eventueel) nieuwe ELO omgeving op het programma voor de netwerkschool. Dit document dient als input voor die beslissing.

4

5 Doelgroepen

6 Doelgroepen De ICT-ondersteuning binnen ROC Nijmegen is op dit moment toegespitst op de bestaande onderwijsvormen. Om inzichtelijk te krijgen welke ondersteuning nodig is binnen de Netwerkschool hebben we de gebruikersbehoeften in kaart gebracht. Hiervoor hebben we in samenspraak met de Netwerkschool de verschillende (typen) gebruikers benoemd. Om een behapbare set gebruikers over te houden hebben we een aantal doelgroepen gedefinieerd, een doelgroep behelst een groep gebruikers die op dit moment bestaande ICT-systemen op een vergelijkbare manier gebruiken. Op die manier kunnen we de behoeften van die doelgroepen in kaart brengen en van daaruit requirements opstellen. We hebben de volgende doelgroepen gedefinieerd: Student Inschrijven, roosters, samenwerken en toetsen Docent Onderwijsontwikkelaar, examendeskundige, Roosters, toetsen, onderwijsaanbod vullen Leercoach Intaker, verzuimcoördinator, trajectbegeleider, Controle, overzicht BPV-bedrijf Werkbegeleider, praktijkopleider, assessor, Beoordelen, aanleveren leerplaatsprofielen ROC Ministerie, inspectie, examencommissie Controle, verantwoording, logistiek, financieel Bedrijfsvoering Ondersteunende diensten, roosteraar, HRM Roosteren, arrangeren 6

7 docent leercoach Doelgroepen BPV-bedrijf ROC bedrijfsvoering

8 De... In- / uitstroom Kan op ieder gewenst moment in- of uitstromen Leerroute Bepaalt vooraf en in overleg met de leercoach de eigen leerroute en daarmee de inhoud, zwaarte en planning van de eerstvolgende onderwijsperiode. Deze leerroute wordt uitgestippeld op basis van het leerplaatsprofiel van de BPV-plaats waarvoor de heeft gekozen. Kiest op basis van een leerplaatsprofiel in overleg met de leercoach de onderwijsmodules gerelateerd aan de beroepstaken die nodig zijn om goed voorbereid aan de betreffende bpv te beginnen en tijdens de bpv de taken goed uit te voeren. Neemt (daarnaast) deel aan de vastgestelde, ROC-brede onderwijsmodulen (talen en rekenen, LB en ondernemen) op één vaste 8 wekelijkse dag. (keuzevakken ook op die dag, andere dagen werken ze daar flexibel aan) Schrijft zich in voor onderwijsmodulen die aansluiten bij het gekozen leerplaatsprofiel Kiest minoren in fase 2 (ontwikkeling) en / of fase 3 (uitstroom) van de opleiding Kiest voor Fase 2 het beroep waarin hij zich verder wil ontwikkelen. Kiest (vooraf aan Fase 3) in samenspraak met de leercoach een uitstroomprofiel op basis van resultaten, persoonlijke voorkeur en ambitie en legt in het leerrouteplan van Fase 3 (ook al in fase 2) de uitstroomrichting vast. Plant (in overleg) de eigen vakantie- en schooltijden.

9 De... Competentieontwikkeling Is zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsontwikkeling en de keuzes die hij daarbij maakt Kiest vanaf Fase 2 in de DLWO gestuurd door de gekozen onderwijsmodulen zelf uit de aangeboden leerbronnen om aan de ontwikkeling van zijn competenties te werken Verzamelt bewijzen van competentieontwikkeling in het (electronisch) portfolio Stelt vast waar hij staat en waar hij de volgende periode aan gaat werken (obv portfolio). Legt dit vast in een studiecontract en een POP. Werkt deels individueel, soms in grote groepen of juist in kleinere projectgroepen, zowel via digitale middelen als face to face Coacht andere en, of wordt gecoached door een andere ; confronteert andere en en geeft feedback op behaalde resultaten 9 Is of wordt gemotiveerd om zelfstandig aan de ontwikkeling te werken Wil zichzelf graag profileren binnen opleiding en daarbuiten Examinering Stelt bij een succesvol doorstaan van toetsen en bpv opdrachten zijn examendossier samen waarmee hij de proeve van bekwaamheid inclusief het criteriumgericht interview aanvraagt. Overlegt aan examencie positieve beoordeling van een minor-assessment Legt examendossier voor aan de examencommissie met verzoek tot toelating assessment / CGI. Doorstroom Stroomt door naar andere opleiding binnen ROC, naar andere opleiding op HBO of naar een baan.

10 De docent Begeleiding Onderwijs Begeleidt bij het aanleren van competenties, confronteert en en geeft feedback op behaalde resultaten Registreert aan-/afwezigheid van en Programmeert leerbronnen voor Fase 1 voor in de DLWO. Toetsing Neemt kennis, vaardigheden en houding af in de vorm van toetsen en projecten (ontwikkelingsgerichte toetsen) Neemt proeve van bekwaamheid en criteriumgericht interview af (kwalificerende toetsen) samen met het werkveld (gecertificeerde assessoren) Beoordeelt stageverslagen, geeft beoordelingen Ontwikkelt en plaatst toetsen, neemt deze af en beoordeelt deze. 10 Is van 8:00 tot 22:00 volgens een rooster online beschikbaar Creëert en onderhoudt de leeromgeving / een vak. Maakt en onderhoudt weblectures Maakt in overleg met het team zijn eigen aanwezigheidsrooster en deelt deze met en en andere docenten Competentieontwikkeling Blijft op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven / beroepenveld Profileert zichzelf (met vakken) aan en en docenten

11 De leercoach... Instroom Begeleiding Neemt intake assessments af om individuele beginsituatie t.o.v. competentieprofiel van de opleiding inzichtelijk te maken. incl taal- en rekenniveau (engels voor niveau 4) Begeleidt de in het leerproces van zelf verantwoordelijk zijn voor zijn beroepsontwikkeling en de keuzes die hij daarbij maakt Bepaalt op basis van vastgestelde criteria en een door de aangeleverd portfolio of de in aanmerking komt voor vrijstellingen. Zorgt ervoor dat de als hij binnenkomt snel vertrouwd wordt gemaakt met het competentieprofiel dat hoort bij het beroepenveld waarvoor hij wordt opgeleid. Leerroute Formaliseert samen met de de leerroute o.b.v. cijferlijst en POP. Maakt afspraken met en legt deze vast.. Er ontstaat een inspanningsverplichting van zowel de als de opleiding. Adviseert over doorstroming uit basisfase naar ontwikkelfase, o.b.v. behaalde resultaten in de basisfase. 11 Ondersteunt de bij het expliciteren van zijn leerroute in zijn plan. Begeleidt de bij de keuze van onderwijsmodules relevante leerbronnen. Helpt bij samenstellen van examendossier. Controleert of POK en OOK ondertekend zijn. Begeleidt de richting BPV. Heeft inzicht in BPV plaatsen en praktijkopleiders. Is het aanspreekpunt voor de trajectbegeleider en verzuimcoordinator. Signaleert problemen en verwijst eventueel door.

12 De leercoach Verzuim en verlof Formaliseert de vakantieplanning van de. Registreert ziek- en betermeldingen en te laat komers. Geeft verlof bij geoorloofd verzuim, behandelt ongeoorloofd verzuim. Controleert uren aanwezigheid. Is het aanspreekpunt voor de trajectbegeleider en verzuimcoordinator. 12

13 Het BPV-bedrijf BPV Toetsing Heeft een praktijkopleider die het aanspreekpunt is voor de Netwerkschool en het contact met leercoaches onderhoudt. Houdt bij of aan afgesproken hoeveelheid werkuren komt. Biedt BPV-plaatsen met actuele leerplaatsprofielen, gekoppeld aan beroepstaken. Hierin staat vermeld wat een op een bepaalde bpv plaats kan leren. Begeleiding Koppelt de aan een werkbegeleider van de instelling. Begeleidt de tijdens de praktische uitvoering van het werk. Maakt afspraken met de zowel over werk als ontwikkeling van de. 13 Registreert aan- en afwezigheid op BPV. Evalueert en beoordeelt de. Levert indien van toepassing een (gecertificeerde) assessor voor het beoordelen van een proeve van bekwaamheid. Competentieontwikkeling Wil bijdragen aan de ontwikkeling van de. Bouwt inhoudelijk mee aan het curriculum (BPVraad)

14 Het ROC... De Examencommissie Externe verantwoording Stelt jaarlijks OER vast (inclusief curriculum) Stelt kaders waarbinnen de Netwerkschool opereert, waaronder wettelijke kaders (m.n. Wet Educatie en Beroepsonderwijs) enstatuut, privacyreglement en examenreglement. Beoordeelt of bewijsstukken in het portfolio voldoen aan de eisen die worden gesteld aan examenproducten. Beoordeelt (accepteert) bewijzen van positief beoordeelde beroepstaken in proeve van bekwamheid en CGI. Beoordeelt (accepteert) positieve beoordeling van een minor-assessment (formatieve gedeelte, heeft geen officiele status). Beoordeelt vrijstellingsverzoeken. Houdt toezicht op naleving van de gestelde kaders. Is verantwoordelijk voor het voldoen aan de urennorm zowel voor als instelling. Interne kwaliteitszorg Communiceert vanuit de opleiding met interne kwaliteitszorg om te zorgen dat de opleiding voldoet aan de 7 kaders. Aanmelden Draagt zorg voor de aanmelding, intake en toelating van de (enadministratie) 14

15 De bedrijfsvoering Middelen De Roosteraar Acquireert, beheert en controleert (de inzetbaarheid van) alle middelen medewerkers, ruimtes, onderwijsmateriaal en hulpmiddelen - in het onderwijsproces Faciliteert de realisatie van individuele leerroutes. Heeft inzicht in personele planning en verzuim. Beheert toekenning en controle van verloven. Financien Heeft inzicht in de begroting en de uitgaven en het "bedrijfsresultaat" Beschikt over een eigen kostenplaats voor de "netwerkschool" Onderwijs Bouwt een curriculum op en creeert op die manier een opleiding op basis van kwalificatiedossiers en wensen vanuit de bedrijven. Beslist over gebruikte methodes 15 Koppelt de benodigde middelen, m.n. docenten en lokalen, aan en en/of klascodes, rekening houdend met (individuele) keuzes van en en de beschikbaarheid van middelen in de tijd. Rekening houdend met concepten als roosterslots, vol=vol, sluitingsdatum, alternatieve modules. Publiceert het rooster. Heeft behoefte aan veel informatie voor het kunnen maken van het rooster. Zoals opdeling in klassen of clusters. Roostert opnieuw in het geval van calamiteiten.

16

17 Functionaliteiten

18 Functionaliteiten De doelgroepen zijn gebaseerd op gelijksoortig gebruik van informatie- en ondersteunende systemen. Om de behoeften in kaart te brengen hebben we dan ook op basis van de doelgroepen de requirements gedefinieerd. User Stories We hebben eisen en wensen geformuleerd in de vorm van user stories. Dat zijn korte stellingen in de vorm: "Als [rol] wil ik [requirement] om [doel]". Dit helpt goed om de wens in combinatie met de rol en het doel te zien, en een wens kan dus meerdere keren voorkomen bij verschillende rollen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld: "Als wil ik mijn examendossier kunnen samenstellen om een CGI aan te kunnen vragen" of "Als leercoach wil ik inzicht hebben in de behaalde resultaten van de om en te begeleiden naar hun diploma" 18 Functionaliteiten Vervolgens hebben we deze uses stories geclusterd op onderwerp en doelgroep. Op deze manier hebben we een lijst van "functionaliteiten" gecreeerd. Leeswijzer Let wel op dat we het hier altijd hebben over digitale ondersteuning van een bepaalde wens, dat is vooral in de prioriteringsfase van groot belang. We gaan dus niet het belang van individueel roosteren afzetten tegen urenverantwoording, maar de meerwaarde van de digitale ondersteuning van deze zaken.

19 Functionaliteiten User Stories Functionaliteiten Digitale ondersteuning

20 Functionaliteiten Student Leerroute uitstippelen Resultaten bekijken Verlof aanvragen en resultaat inzien Feedback geven (peer to peer) Positie binnen leerroute bepalen Rooster bekijken Nieuws volgen Met leercoach overleggen (online) Onderwijsmodulen inschrijven Online samenwerken Portfolio opbouwen (inclusief POP) Vragen stellen Lesmateriaal gebruiken Lessen volgen (realtime) Examendossier samenstellen Toetsen maken Opdrachten maken In- / uitchecken Afspraken inzien Agenda / planning beheren / delen Andere en begeleiden (tutor) Persoonlijk profiel beheren en delen (gedrag, voortgang etc) Werk- en leeruren bijhouden Schema 1.1; Functionaliteiten Student Docent evalueren 20 Ziek / beter melden

21 Functionaliteiten Docent Lesmateriaal publiceren Roosterwensen aangeven Agenda beheren Online vergaderen Opdrachten aanbieden Les geven Toetsen afnemen Roosters bekijken Aan- en afwezigheid controleren Vragen beantwoorden (online) Summatieve toetsen beoordelen Profielen bekijken Verlofaanvraag indienen Feedback geven Persoonlijke ontwikkeling beheren Persoonlijk profiel beheren en delen Externe leermiddelen bekijken en beschikbaar maken Nieuws volgen real-time Schema 1.2 Functionaliteiten Docent 21

22 Functionaliteiten Leercoach Intakeassessment afnemen Verlof accorderen en verzuim registreren Toegewezen en bekijken Probleemen registreren Kwalificatiedossier met competentieprofiel bekijken Studiecontract opstellen Stage formeren Afspraken beheren Met overleggen (online) Communicatie met BPV bedrijven registreren Vrijstellingen adviseren en aanvragen Met collega's overleggen (online) Leerplaatsprofielen bekijken (matrix) Stageverslagen beheren Feedback geven Studentagenda bekijken Formele overeenkomsten bekijken Studentportfolio monitoren POP, Portfolio, Leercontract Positie binnen leerroute bepalen Leerroute accorderen (gedrag, voortgang etc) POK, OOK Schema 1.3; Functionaliteiten Leercoach 22

23 Functionaliteiten BPV-bedrijf Leerplaatsprofielen publiceren Afspraken beheren Opdrachten beoordelen Summatieve toetsen beoordelen Feedback geven Aan- en afwezigheid controleren Leerplaatsprofielen bekijken Studentagenda bekijken Nieuws volgen Profielen bekijken Persoonlijk profiel beheren en delen Schema 1.4; Functionaliteiten BPV-bedrijf 23 (gedrag, voortgang etc) Stagiairs selecteren

24 Functionaliteiten ROC Deelnemergegevens registreren Verzuim en aan- en afwezigheid analyseren en rapporteren Docentevaluaties beoordelen (Digitaal) portfolio ontvangen bij doorstroom (in) POK / OOK vastleggen Verlof accorderen en verzuim registreren (werknemers) Relevante gegevens overdragen bij doorstroom (uit) Examendossier beoordelen Templates (formulieren) aanbieden Formele reglementen publiceren Kwaliteitsgegevens verzamelen Vrijstellingen beoordelen / toekoennen Kwaliteitsgegevens publiceren Externe (digitale) verantwoording aanleveren Schema 1.5; Functionaliteiten ROC 24

25 Functionaliteiten Bedrijfsvoering Beschikbaarheid van middelen registreren Op calamiteiten inspelen Clustering van en bepalen Uitnutting van middelen analyseren Rechten beheren (online) Individuele roosters maken en publiceren Kostprijs analyseren Curriculum vastleggen Schema 1.6; Functionaliteiten Bedrijfsvoering Functionaliteiten generiek Functionaliteit aanvragen Schema 1.7; Functionaliteiten generiek 25 Feedback op onderwijs (instelling) geven Formele reglementen inzien OER, Handboek examineren

26 Prioritering Om tot een advies ten aanzien van keuzes voor ICT ondersteuning te komen dienen alle functionaliteiten geprioriteerd te worden. Dit doen we in twee stappen: Ideale prioritering We prioriteren eerst op basis van het onderwijsconcept. Uit het onderwijsconcept is een aantal uitgangspunten gedestilleerd dat we gebruiken als criteria voor een ideale prioritering. Op deze manier zijn keuzes voor prioriteiten herleidbaar. We hebben functionaliteiten binnen de eigen doelgroep geprioriteerd, vervolgens deze gecombineerd en een duidelijke afweging gemaakt: In hoeverre draagt het aan de doelgroep aanbieden van digitale ondersteuning voor de genoemde functionaliteit bij aan het onderwijsconcept in het algemeen en de uitgangspunten in het bijzonder. 26 Uitgangspunten Student centraal Hogere kwaliteit / prijs-verhouding Doorlaatbare grenzen tussen opleidingen / domeinen Werken is leren Voldoen aan wet- en regelgeving De uitgangspunten zin in de volgende pagina's verder uitgewerkt. Scenario's Vervolgens beschrijven we een aantal scenario's en prioriteren we de functionaliteiten voor die specifieke scenario's. Dit levert geen nieuwe volgorde in functionaliteiten op maar biedt een "filter" over de geprioriteerde lijst die men kan gebruiken om een bepaald doel na te streven. Dit doen we na de mapping op het applicatielandschap.

27 Prioritering Ideale prioritering Onderwijsconcept Scenario's

28 Student centraal Een van de Netwerkschool is ondernemend, flexibel en gemotiveerd om een leven lang te leren. Hij is in staat zijn eigen ontwikkeling ook na de opleiding zelf vorm te geven, om nieuwe kennis en oplossingen te produceren en om effectief en efficiënt gebruik te maken van kennis en vaardigheden in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. Motivering Studenten verschillen sterk in ambities, talenten en leerstijlen. Daarnaast verwacht het beroepenveld nieuwe en andere kwaliteiten van MBO-afgestudeerden dan voorheen. De Netwerkschool ROC Nijmegen wil daar recht aan doen door het onderwijs meer vraaggeoriënteerd in te richten, waarbij de steeds meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leerproces. Het onderwijsaanbod is bij de netwerkschool veel flexibeler ingericht en biedt de de mogelijkheid in zijn eigen tempo en in zijn eigen tijd te studeren. 28 Implicaties Continue instroom Studenten stippelen zelf hun leerroute uit Studenten dragen zelf zorg voor het aanleveren van de bewijslast dat competenties verworven zijn Actieve begeleiding door leercoach Flexibel gebruik van het onderwijsaanbod Eigen tempo Eigen planning

29 Werken is leren Het onderwijs van de Netwerkschool is gericht op praktijkgericht leren, waarbij we het sociaal constructivisme als didactisch model centraal stellen. Motivering Het beroepenveld is veelal dynamisch en stelt regelmatig nieuwe of andere eisen. De onderwijs-organisatie en onderwijsinhoud dient dus mee te bewegen. Beroepsgericht onderwijs is een antwoord op de eisen die op dit moment gesteld worden aan het opleiden van mbo-ers. Implicaties 29 Beroepsprestaties zijn uitgewerkt in een kwalificatiedossier behorende bij een opleiding BPV is leidend voor de leerroute De BPV plaatsen van de Netwerkschool beschikken over leerplaatsprofielen waarin eveneens de te behalen beroepsprestaties zijn opgenomen Keuze van BPV-plaats Vervagen grens tussen BOL en BBL

30 Hogere kwaliteit / prijsverhouding De uitvoering van het onderwijsconcept van de Netwerkschool moet aantoonbaar leiden tot verlaging van de kosten (per ) Motivering Beter onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten. Dat is het uitgangspunt van de Netwerkschool: een experiment waarbij vijf scholen, onder wetenschappelijke begeleiding, vijf jaar lang hun op het Netwerkschoolmodel gebaseerde plannen uitvoeren. 30 Implicaties Slimmer organiseren en roosteren Flexibele personeelsinzet Betere verantwoording van begeleiding op afstand en begeleiding in de praktijksituatie. Betere financiele verantwoording per opleiding

31 Doorlaatbare grenzen De grenzen tussen opleidingen, domeinen en BOL / BBL zijn binnen de Netwerkschool niet 'hard'. Zowel en als docenten kunnen zich over deze grenzen heen bewegen. Motivering Leerroutes van en kunnen over de grenzen van opleidingen en domeinen heen lopen. Docenten krijgen meer gelegenheid om op verschillende plaatsen in het ROC (samen) te werken: bij verschillende opleidingen / minoren of bij andere domeinen. Implicaties 31 De interne verdeelsystematiek voorkomt het vasthouden van en De taken van docenten worden gedifferentieerd. Niet elke docent hoeft elke taak te (kunnen) vervullen. Strategisch personeelsmanagement: gericht opbouwen van flexibele schil van praktijkexperts en vakdocenten Versoepelen van grenzen doorstroom van en naar BBL

32 Voldoen aan wet- en regelgeving De Netwerkschool voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving Motivering De Netwerkschool opereert binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving, zoals de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Implicaties 32 Beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS): diploma-eisen zijn beschreven in kwalificatiedossiers. Opleidingsdomeinen: bieden de kans ter oriëntatie relevante onderdelen uit verschillende kwalificatiedossiers te volgen Urennorm: zowel voor als instelling

33 Eigen verantwoordelijkheid Een van de Netwerkschool ROC Nijmegen wordt benaderd als iemand die zelf verantwoordelijk is voor zijn beroepsontwikkeling en de keuzes die hij daarbij maakt Motivering Studenten verschillen sterk in achtergrond, ambities, talenten en leerstijlen. Daarnaast verwacht het beroepenveld nieuwe en andere kwaliteiten van MBO-afgestudeerden dan voorheen. De Netwerkschool ROC Nijmegen wil daar recht aan doen door het onderwijs meer vraaggeoriënteerd in te richten, waarbij de steeds meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leerproces. 33 Implicaties Continue instroom en uitstroom Studenten stippelen zelf hun leerroute uit Studenten dragen zelf zorg voor het aanleveren van de bewijslast dat competenties verworven zijn Actieve begeleiding door leercoach Flexibel gebruik van het onderwijsaanbod Studenten hebben veel vrijstellingen

34 Prioritering Geprioriteerde lijst Leeswijzer De volgende pagina's bevatten de volledige geprioriteerde lijst van functionaliteiten. Het gaat om bijna 100 wensen die individueel ten opzichte van elkaar gerangschikt zijn. De functionaliteiten dienen op volgorde van prioriteit per pagina van links naar rechts, van boven naar beneden gelezen te worden. De functionaliteit linksbovenaan heeft de hoogste prioriteit, de functionaliteit rechtsonder de laagste. Zie ook de volgnummers, die de prioriteit aangeven. In het vervolg van het document beperken we ons in veel gevallen tot de "top 20" van belangrijkste functionaliteiten. Prioriteren tegen scenario's Later zullen we de functionaliteiten ook nog prioriteren binnen drie scenario's. Dit kunnen we echter pas doen na een aantal andere stappen, zoals de mapping tegen het applicatielandschap en de clickable demo. Deze scenariospecifieke prioriteitenlijsten zijn dan ook na de mapping weergegeven. 34

35 Ideale prioritering ROC 2 Deelnemergegevens registreren Individuele roosters maken en publiceren Lessen volgen (realtime) 9 13 docent Lesmateriaal publiceren docent Opdrachten aanbieden docent leercoach leercoach Student 12 Onderwijsmodulen inschrijven 15 Verlof accorderen en verzuim registreren 18 8 BPV-bedrijf Afspraken beheren (gedrag / voortgang) Afspraken beheren Vragen beantwoorden (online) Schema 2.1; Ideale prioritering Toetsen maken Toetsen afnemen (en beoordelen) 17 Leerroute uitstippelen leercoach 10 Lesmateriaal gebruiken Resultaten bekijken docent 6 4 Aan- en afwezigheid controleren Rooster bekijken 5 bedrijfsvoering 3 docent 19 Positie binnen leerroute bepalen 16 Opdrachten maken Persoonlijk profiel beheren en delen 20

36 Ideale prioritering leercoach Studentportfolio monitoren Portfolio opbouwen 25 in- / uitchecken Vragen stellen 29 docent docent Met overleggen (online) 37 bedrijfsvoering 38 Beschikbaarheid van middelen registreren Schema 2.2; Ideale prioritering Summatieve toetsen beoordelen Les geven leercoach BPV-bedrijf BPV-bedrijf BPV-bedrijf 28 Leerplaatsprofielen publiceren BPV-bedrijf Stagiairs selecteren 35 Agenda / planning beheren / delen generiek BPV-bedrijf Studentagenda bekijken Werk- en leeruren bijhouden Agenda beheren Opdrachten beoordelen 30 Clustering van en bepalen leercoach Studentagenda bekijken 26 bedrijfsvoering Positie binnen leerroute bepalen 39 Formele reglementen inzien ROC Externe (digitale) verantwoording aanleveren 40

37 Ideale prioritering ROC 41 Verzuim en aan- en afwezigheid analyseren en rapporteren docent 49 Aan- en afwezigheid controleren leercoach Afspraken inzien leercoach bedrijfsvoering Feedback geven Curriculum vastleggen Nieuws volgen docent BPV-bedrijf Nieuws volgen Nieuws volgen ROC (Digitaal) portfolio onvangen bij doorstroom (in) 52 Andere en begeleiden (tutor) Feedback geven ROC Templates (formulieren) aanbieden docent Roosterwensen aangeven 57 Schema 2.3; Ideale prioritering Toegewezen en bekijken Feedback geven docent ROC POK / OOK vastleggen BPV-bedrijf 53 Met leercoach overleggen (online) 42 Formele regelementen publiceren 54 Summatieve toetsen beoordelen BPV-bedrijf ROC 59 ROC 60 Relevante gegevens overdragen bij doorstroom (uit)

38 Ideale prioritering leercoach 61 Formele overeenkomsten bekijken leercoach Verlof aanvragen en resultaat inzien docent sfudent leercoach 77 Schema 2.4; Ideale prioritering Intakeassessment afnemen Kwalificatiedossier met competentieprofiel bekijken Leercoach Vrijstellingen adviseren en aanvragen 63 BPV-bedrijf docent leercoach Communicatie met BPV-bedrijven registreren 68 Ziek- / beter melden 71 docent 72 Verlofaanvraag indienen 75 Probleemen registreren 78 Online samenwerken Persoonlijk profiel beheren en delen leercoach Leerplaatsprofielen bekijken Feedback geven (peer to peer) 73 Persoonlijke ontwikkeling beheren leercoach 66 Examendossier samenstellen Docent evalueren docent Externe leermiddelen bekijken en beschikbaar maken Leerplaatsprofielen bekijken (matrix) 62 leercoach 76 Studiecontract opstellen leercoach Stage formeren

39 Ideale prioritering leercoach leercoach Met collega's overleggen Leerroute accorderen ROC 85 Docentevaluaties beoordelen bedrijfsvoering 82 ROC bedrijfsvoering 86 Uitnutting van middelen analyseren 93 BPV-bedrijf Bedrijfsvoering Docent Leercoach ROC Student 94 BPV-bedrijf Bedrijfsvoering Docent Leercoach ROC Student Functionaliteit aanvragen Feedback op onderwijs(-instelling) geven 39 ROC ROC 84 Kwaliteitsgegevens pubiceren 87 Examendossier beoordelen 90 Rechten beheren (online) Schema 2.5; Ideale prioritering Kwaliteitsgegevens verzamelen Verlof accorderen en verzuim registreren (werknemers) 89 ROC 91 bedrijfsvoering Kostprijs analyseren ROC Vrijstellingen beoordelen / toekennen bedrijfsvoering Op calamiteiten inspelen 88 92

40

41 Mapping

42 Clusters Samenhang tussen functionaliteiten Informatiestromen en afhankelijkheden Om te komen tot een zuivere prioritering, hebben we tot nu toe de functionaliteiten steeds behandeld als op zichzelf staande entiteiten. In werkelijkheid is er natuurlijk een verband tussen de verschillende functionaliteiten; je kunt als bijvoorbeeld geen digitale lessen volgen als er niet ook een voorziening is voor de docent om digitaal lessen te geven. We hebben voor elke functionaliteit de samenhang met andere functionaliteiten bekeken in termen van informatiestromen. Soms is er sprake van een directe afhankelijkheid, wanneer de digitale ondersteuning voor de ene functionaliteit niet kan zonder de digitale ondersteuning van een andere. In andere gevallen zien we een indirecte afhankelijkheid, daar waar de digitale ondersteuning van de ene functionaliteit sterk geholpen zou zijn met maar niet afhankelijk is van - de digitale ondersteuning van een andere. Nu we gaan kijken naar de mapping van functionaliteiten op het applicatielandschap, is het goed om de samenhang juist wel mee te nemen. Zo kunnen we de mapping gethematiseerd uitvoeren, vanuit groepen functionaliteiten die vanuit die samenhang bij elkaar horen. 42 Clusters en Thema's Functionaliteiten die - door directe en indirecte afhankelijkheden - aan elkaar verbonden zijn, hebben we samengebracht in clusters. De clusters hebben een naam gekregen die het gezamenlijke 'thema' van die functionaliteiten weergeeft.

43 Clusters functionaliteiten Samenhang Informatiestromen Afhankelijkheden

44 Applicatielandschap De volgende applicaties uit het huidige applicatielandschap van ROC Nijmegen raken de functionaliteiten voor de Netwerkschool Active Directory Account- en groepbeheer PeopleSoft Campus Solutions Kwalificerende resultaten en gegevens Adobe e-connect Real-time, virtueel overleggen PeopleSoft Finance Financiële registratie ELO Elektronische Leeromgeving GP Untis Roosterpakket Gesprekscyclus Excel-gebaseerde tool voor medewerkersgesprekken Kantoorautomatisering Standaard hulpmiddelen zoals mail. agenda, tekstverwerking MIS Managementinformatiesysteem Microsoft Lync Real-time chat, bellen en videoconferencing Figuur 1; Applicatielandschap 44 PeopleSoft HR HR-systeem Sharepoint Portal Medewerkers- en enportals Stagemarkt Landelijke stagebank Topdesk Fysieke middelen en ITmiddelen Trajectplanner Studievolgsysteem Webcast Video- en audiostreaming

45 Applicatielandschap ELO Peoplesoft Trajectplanner

46 Mapping op het applicatielandschap Aanvullende functionaliteiten Leeswijzer Tijdens de mapping hebben we een aantal extra functionaliteiten benoemd die niet in het eerdere, geprioriteerde overzicht voorkomen. Het betreft in alle gevallen randvoorwaardelijke functionaliteiten of verfijningen van eerder genoemde functionaliteiten. Tijdens de mappingsessies ontstond de behoefte de volgende functionaliteiten toe te voegen om de juiste toewijzing aan applicaties en de mate van ondersteuning te kunnen bepalen: De volgende pagina's beschrijven zowel de functionaliteiten met de afhankelijkheden, als de mate van ondersteuning zoals deze nu is binnen de netwerkschool. Beide pagina's naast elkaar moet een goed beeld geven van de situatie. 46 OER opbouwen Toetsboom opbouwen Voorwaardelijke voortgangseisen vastleggen Summatieve beoordelingen registreren (door Examenbureau) Stageboeken beheren BPV-plaats vinden Accreditatie BPV-bedrijf verifiëren Legenda functionaliteiten A B Informatiestroom met directe afhankelijkheid. Om functionaliteit B digitaal te kunnen ondersteunen, moet ook A digitaal worden ondersteund. A B Informatiestroom zonder directe afhankelijkheid. Om functionaliteit B digitaal te kunnen ondersteunen, hoeft A niet digitaal ondersteund te zijn. Maar als er digitale ondersteuning is voor A, kan de resulterende informatie gebruikt worden voor B.

47 Ondersteuning Mate van ondersteuning Niet alle functionaliteiten waar de Netwerkschool behoefte aan heeft zijn 'nieuw'. Een groot deel van de functionaliteiten wordt al ondersteund vanuit het huidige applicatielandschap van ROC Nijmegen. Voor andere functionaliteiten is ondersteuning in beginsel aanwezig, maar is deze nog niet in gebruik of volledig ingericht. We hebben de mate van ondersteuning inzichtelijk gemaakt door de functionailteiten te mappen op applicaties uit het huidige applicatielandschap. Hierbij hebben we met kleuren aangegeven of: 47 de functionaliteit wordt ondersteund (groen) de functionaliteit deels wordt ondersteund (geel) de functionaliteit niet wordt ondersteund (rood) ondersteuning voor de functionaliteit in beginsel aanwezig is (grijs) Figuur 2; Legenda ondersteuning

48 Intake leercoach Vrijstellingen adviseren en aanvragen leercoach Intakeassessment afnemen ROC (Digitaal) portfolio ontvangen bij doorstroom (in) ROC ROC Vrijstellingen beoordelen / toekoennen Relevante gegevens overdragen bij doorstroom (uit) ROC ROC Deelnemergegevens registreren POK / OOK vastleggen Schema 3.1; Intake leercoach Formele overeenkomsten bekijken POK, OOK 48

49 Figuur 3.1; Ondersteuning Intake 49

50 Leerroute bepalen en Arrangeren docent ROC bedrijfsvoering Verlofaanvraag indienen Verlof accorderen en verzuim registreren (werknemers) Op calamiteiten inspelen docent bedrijfsvoering bedrijfsvoering Roosterwensen aangeven Beschikbaarheid van middelen registreren Individuele roosters maken en publiceren bedrijfsvoering Onderwijsmodulen inschrijven Clustering van en bepalen leercoach Leerroute accorderen docent Roosters bekijken Rooster bekijken bedrijfsvoering Uitnutting van middelen analyseren BPV-bedrijf Leerplaatsprofielen publiceren bedrijfsvoering Leerroute uitstippelen Kostprijs analyseren Schema 3.2; Leerroute bepalen en arrangeren 50 bedrijfsvoering Curriculum vastleggen

51 51 Figuur 3.2; Ondersteuning Leerroute bepalen en arrangeren

52 Begeleiding leercoach Studiecontract opstellen Portfolio opbouwen (inclusief POP) leercoach Studentportfolio monitoren POP, Portfolio, Leercontract Examendossier samenstellen leercoach Probleemen registreren leercoach Met overleggen (online) Andere en begeleiden tutor Met leercoach overleggen (online) Feedback geven BPV-bedrijf docent Feedback geven Feedback geven peer to peer ROC Examendossier beoordelen leercoach leercoach Afspraken beheren Feedback geven (gedrag, voortgang etc) Schema 3.3; Begeleiding Afspraken inzien (gedrag, voortgang etc) BPV-bedrijf Afspraken beheren (gedrag, voortgang etc) 52

53 53 Figuur 3.3; Ondersteuning Begeleiding

54 Stage BPV-bedrijf BPV-bedrijf Leerplaatsprofielen publiceren Leerplaatsprofielen bekijken leercoach Leerplaatsprofielen bekijken (matrix) leercoach Stage formeren leercoach Communicatie met BPV bedrijven registreren leercoach Stageverslagen beheren Schema 3.4; Stage 54

55 55 Figuur 3.4; Ondersteuning Stage

56 Toetsen en voortgang docent Toetsen afnemen Toetsen maken Opdrachten maken docent leercoach Summatieve toetsen beoordelen Positie binnen leerroute bepalen docent Opdrachten beoordelen docent BPV-bedrijf Opdrachten aanbieden Opdrachten beoordelen bedrijfsvoering Resultaten bekijken Curriculum vastleggen Schema 3.5; Toetsen en voortgang BPV-bedrijf Summatieve toetsen beoordelen 56 Positie binnen leerroute bepalen

57 Figuur 3.5; Ondersteuning Toetsen en voortgang 57

58 Agendabeheer leercoach Studentagenda bekijken BPV-bedrijf Agenda / planning beheren / delen Studentagenda bekijken Werk- en leeruren bijhouden docent Agenda beheren Schema 3.6; Agendabeheer 58

59 Figuur 3.6; Ondersteuning Agendabeheer 59

60 Aan-/afwezigheid Ziek / beter melden In- / uitchecken leercoach Verlof aanvragen en resultaat inzien Verlof accorderen en verzuim registreren docent Aan- en afwezigheid controleren BPV-bedrijf Schema 3.7; Aan- en afwezigheid 60 Aan- en afwezigheid controleren ROC Verzuim en aan- en afwezigheid analyseren en rapporteren

61 Figuur 3.7; Ondersteuning Aan- en afwezigheid 61

62 Sociale profielen BPV-bedrijf Stagiairs selecteren Persoonlijk profiel beheren en delen docent Profielen bekijken docent Persoonlijk profiel beheren en delen BPV-bedrijf Profielen bekijken BPV-bedrijf Persoonlijk profiel beheren en delen Schema 3.8; Sociale profielen 62

63 Figuur 3.8; Ondersteuning Sociale profielen 63

64 Onderwijs docent Les geven Lessen volgen real-time real-time Vragen beantwoorden (online) Vragen stellen Docent evalueren docent ROC Docentevaluaties beoordelen docent Lesmateriaal publiceren Lesmateriaal gebruiken docent Externe leermiddelen bekijken en beschikbaar maken 64 Schema 3.9; Onderwijs Online samenwerken

65 Figuur 3.9; Ondersteuning Onderwijs 65

66 Reglementen en Kwaliteit ROC Kwaliteitsgegevens publiceren ROC Kwaliteitsgegevens verzamelen ROC Externe (digitale) verantwoording aanleveren leercoach ROC Formele reglementen publiceren Schema 3.10; Reglementen en Kwaliteit Kwalificatiedossier met competentieprofiel bekijken BPV-bedrijf Bedrijfsvoering Docent Leercoach ROC Student Formele reglementen inzien OER, Handboek examineren 66

67 Figuur 3.10; Ondersteuning Reglementen en kwaliteit 67

68 Overige docent Persoonlijke ontwikkeling beheren docent Online vergaderen leercoach bedrijfsvoering Toegewezen en bekijken Rechten beheren (online) leercoach ROC Met collega's overleggen (online) Templates (formulieren) aanbieden docent BPV-bedrijf Nieuws volgen Nieuws volgen Nieuws volgen BPV-bedrijf Bedrijfsvoering Docent Leercoach ROC Student BPV-bedrijf Bedrijfsvoering Docent Leercoach ROC Student Feedback op onderwijs-(instelling) geven Functionaliteit aanvragen Schema 3.11; Overige 68

69 Figuur 3.11; Ondersteuning Overige 69

70

71 Scenario's

72 Scenario's Prioriteren rondom scenario's Scenario's Het resultaat van de uitgevoerde prioritering is een lijst met functionaliteiten in volgorde van belang voor het onderwijsconcept. Er kunnen echter ook andere beweegredenen bestaan om bepaalde keuzes te maken. Daarom bieden we een aantal "filters" aan op de geprioriteerde lijst rondom een aantal scenario's. Student centraal Deze scenario's zijn wederom opgesteld met Hanneke van Bleek en Marjolein van Belle en hierin is gekeken naar een aantal gangbare doelstellingen van een onderwijsinstelling in het algemeen en de netwerkschool in het bijzonder. Het onderwijsconcept is hier weer de basis. Clusters Voor sommige scenario's maken we gebruik van de clusters zoals die bij de mapping geintroduceerd zijn omdat we op die manier het belang van de verschillende functionaliteiten beter kunnen afwegen. 72 Scenario waarin de en zijn behoeften centraal staan. Financien en verantwoording aan externe partijen zijn hierin ondergeschikt Maximale kostenreductie Of eigenlijk "minimale kosten per ". Scenario dat zo goed mogelijke verhouding tussen de kwaliteit van het onderwijs en de kosten als uitgangspunt neemt Organisatiebrede veranderingen centraal De Netwerkschool maakt onderdeel uit van ROC Nijmegen. In dit scenario wordt gekeken of de voorgestelde ondersteuning ook positief effect heeft op andere opleidingen binnen het ROC en wordt dit meegewogen. Dit scenario is pas bekeken na de mapping op het applicatielandschap.

73 Scenario Student centraal Scenariobeschrijving Toepasbaarheid Student centraal is een van de, zo niet het belangrijkste uitgangspunt van de netwerkschool. Het gaat uit van maximale flexibiliteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat zijn de uitgangspunten voor dit scenario. Dit scenario is de meest ideologische van de drie. Als geld en haalbaarheid geen problemen opleveren is dit het scenario dat voor de het meeste meerwaarde oplevert. De haalbaarheid van dit scenario in de praktijk hebben we niet laten meewegen in de uitwerking. Prioritering Om de prioritering aan te passen voor dit scenario hebben we gekeken of de functionaliteit direct bijdraagt aan de en zijn ontwikkeling, onderwijs en zelfstandigheid. Implicaties 73 Het belang van de staat voorop, deze krijgt alles Het belang van het ROC en de bedrijfsvoering is ondergeschikt, zij krijgen niks als het de niks oplevert. Verantwoording is van secundair belang

74 Student centraal 1 ROC Deelnemergegevens registreren 9 6 docent docent 17 leercoach Studentportfolio monitoren Schema 4.1; Prioritering scenario centraal 7 14 docent Toetsen maken 11 leercoach Studentagenda bekijken leercoach 12 Verlof accorderen en verzuim registreren 15 Vragen beantwoorden (online) 18 8 Lesmateriaal gebruiken docent 4 bedrijfsvoering Individuele roosters maken en publiceren Toetsen afnemen (en beoordelen) Opdrachten aanbieden Opdrachten maken Lesmateriaal publiceren 13 Portfolio opbouwen Leerroute uitstippelen Resultaten bekijken Onderwijsmodulen inschrijven Rooster bekijken Lessen volgen (realtime) 3 5 Student Persoonlijk profiel beheren en delen BPV-bedrijf Studentagenda bekijken 20

75 Mappen op clickable demo Clickable Demo Resultaat In de voorfase van dit project is uitgebreid gesproken over de zogenaamde "Clickable Demo" van Triple A. De beleving is dat dit systeem, als het echt zou bestaan een heel groot deel van de requirements van het MBO in het algemeen en de netwerkschool in het bijzonder zou ondersteunen. De mapping laat zien dat ondersteuning voor een aantal belangrijke functionaliteiten door de clickable demo gefaciliteerd wordt. Deze functionaliteiten lijken echter vrij willekeurig en zijn lastig te clusteren. Er is dan ook geen sprake van volledige ondersteuning van alle relevante functionaliteiten zoals gevraagd vanuit het concept van de netwerkschool. Als concretisering van het scenario " centraal" en om inzicht te krijgen in de meerwaarde van het eventueel ontwikkelen van een systeem rond de functionaliteiten van de clickable demo hebben we de volledige lijst functionaliteiten gemapt op de clickable demo. De volgende pagina bevat de resultaten in de vorm van alle functionaliteiten die zouden worden ondersteund. 75

76 Functionaliteiten van Clickable Demo leercoach Leerroute uitstippelen Afspraken beheren Resultaten bekijken Lesmateriaal gebruiken docent docent leercoach Onderwijsmodulen inschrijven Lesmateriaal publiceren Opdrachten aanbieden Positie binnen leerroute bepalen BPV-bedrijf Leerplaatsprofielen publiceren Positie binnen leerroute bepalen docent Externe leermiddelen bekijken en beschikbaar maken ROC Kwaliteitsgegevens publiceren BPV-bedrijf Leerplaatsprofielen bekijken bedrijfsvoering Kostprijs analyseren Schema 4.2; Functionaliteiten van Clickable Demo 76 bedrijfsvoering Curriculum opbouwen leercoach Leerroute accorderen leercoach Leerplaatsprofielen bekijken (matrix) ROC Kwaliteitsgegevens verzamelen

77 Scenario maximale kostenreductie Scenariobeschrijving In dit scenario is uitgewerkt wat moet gebeuren om maximale kostenreductie te bereiken. Dat betekent streven naar minimale kosten per. Prioritering In de prioritering van dit scenario hebben we gebruik gemaakt van clusters. Deze clusters zijn tot stand gekomen door het bij elkaar brengen van functionaliteiten die gemeenschappelijke eigenschappen hebben in de systemen die ze ondersteunen of kunnen ondersteunen. Deze hebben we verdeeld in relevant en niet relevant in het kader van kostenreductie. Binnen de clusters hebben we de functionaliteiten gewogen op het vlak van bijdrage aan kostenreductie. 77 Bijdrage aan kostenreductie is uitgedrukt in sterren, 5 voor veel, 1 voor gering. In de platte plaat is dit ook uitgedrukt in de kleur van het blokje. Functionaliteiten met evenveel sterren hebben dezelfde prioriteit Functionaliteiten die geen sterren krijgen dragen niet bij aan kostenreductie en laten we verder in dit scenario volledig buiten beschouwing Sterren hebben in elk scenario dezelfde waarde Clusters zijn onderling niet geprioriteerd Toepasbaarheid Vanuit bedrijfsvoerings- perspectief is dit een heel valide scenario aangezien budgetten in het MBO vaak beperkt zijn. Implicaties Nadruk op logistiek en verantwoording Geredeneerd vanuit de instelling

78 Maximale kostenreductie ROC Deelnemergegevens registreren ***** Student 5 Lessen volgen (online, real-time) ***** bedrijfsvoering 9 Op calamiteiten inspelen *** 2 bedrijfsvoering Individuele roosters maken en publiceren ***** 6 In- / uitchecken **** leercoach 10 Lesmateriaal gebruiken *** docent 14 Les geven (real-time) *** Schema 4.3; Prioritering scenario maximale kostenreductie Leerroute uitstippelen *** docent Externe leermiddelen17 bekijken en beschikbaar maken *** 7 bedrijfsvoering docent Lesmateriaal publiceren *** 4 Bedrfijsvoering Beschikbaarheid van middelen registreren ***** Curriculum vastleggen **** Intakeassessment afnemen *** 13 3 bedrijfsvoering Clustering van en bepalen ***** 15 8 Rooster bekijken *** docent 12 Roosters bekijken *** leercoach Met overleggen (online) *** 16

79 Maximale kostenreductie docent 18 Toetsen afnemen (en beoordelen) ** 22 Positie binnen leerroute bepalen * Toetsen maken ** leercoach 26 ROC POK / OOK vastleggen * Schema 4.4; Prioritering scenario maximale kostenreductie (vervolg) 79 bedrijfsvoering 20 Rechten beheren (online) ** Positie binnen leerroute bepalen * Vragen stellen ** 19 docent 24 Online vergaderen * ROC Templates (formulieren) aanbieden * ROC Verzuim en aan- en21 afwezigheid analyseren en rapporteren ** 25 Online samenwerken * 28 leercoach Met collega's overleggen * 29

80 Scenario ROC centraal Scenariobeschrijving Toepasbaarheid In dit scenario is uitgewerkt welke ondersteuning gerealiseerd moet worden om zoveel mogelijk bijvangst te creëren voor het ROC. Dat wil zeggen dat het ROC maximaal meeprofiteert met de netwerkschool. Vanwege budgetaire, politieke of procesmatige redenen kan het heel praktisch zijn om het ROC te laten meeprofiteren van ondersteuning die voor de netwerkschool wordt gerealiseerd. Prioritering In de prioritering van dit scenario hebben we de ideale prioritering gebruikt en de functionaliteiten die reeds gerealiseerd bleken in de mapping er tussenuit gehaald. Omdat deze zaken als gerealiseerd zijn bieden ze natuurlijk geen voordeel meer voor het ROC bij nieuwe ontwikkeling. De geprioriteerde lijst bevat dus alle zaken die nog niet (volledig) ondersteund worden. Om de analyse zo zuiver mogelijk te houden hebben we hier niet gekeken naar wat ons inziens meerwaarde voor het ROC oplevert. Dat is een waardering die het ROC beter zelf kan geven. Echter in het uiteindelijke advies aan het einde van dit document is dit wel gebeurd. 80 Implicaties Directe meerwaarde voor ROC Maximale winst voor netwerkschool wellicht beperkt

81 ROC centraal 1 docent Aan- en afwezigheid controleren 5 docent Toetsen afnemen (en beoordelen) POK / OOK vastleggen Toetsen maken leercoach ROC Templates (formulieren) aanbieden 7 Persoonlijk profiel beheren en delen docent 12 BPV-bedrijf Stagiairs selecteren 15 Positie binnen leerroute bepalen 18 8 leercoach Studentagenda bekijken Werk- en leeruren bijhouden Agenda / planning beheren / delen Schema 4.5; Prioritering scenario ROC centraal 81 6 Summatieve toetsen beoordelen ROC Resultaten bekijken in- / uitchecken Studentagenda bekijken 3 Leerroute uitstippelen Positie binnen leerroute bepalen BPV-bedrijf BPV-bedrijf 2 bedrijfsvoering 16 Beschikbaarheid van middelen registreren 19 Summatieve toetsen beoordelen docent Roosterwensen aangeven 20

82 Kwalitatieve aspecten De functionaliteiten die we tot nu toe benoemd, beschreven en geprioriteerd hebben gaan allemaal over "wat" een persoon van de betreffende doelgroep ondersteund wil hebben. Daarnaast is het echter ook nog van belang een aantal kwalitatieve aspecten te benoemen die gaan over "hoe" de ondersteuning moet werken, eruit moet zien etc. Gebruikersvriendelijkheid Gebruikersvriendelijkheid is van groot belang voor het succes van IT implementaties. In de huidige tijd waarin consumenten-it goed werkt en men zijn eigen favoriete apps kiest helemaal. Vandaar dat alles dient te werken op tablet en smartphone. Daarnaast verwachten de gbruikers (vooral en) de Facebook experience: Overzichtelijke pagina's, snelle page loads, geen postbacks en volledig compatible met devices en apps. 82 Complexiteit Het is duidelijk dat binnen de school een groot aantal systemen draait dat alles ondersteunt. Voor de eindgebruiker dient dit echter niet merkbaar te zijn, deze verwacht: Single-sign-on. Eenmaal inloggen voor alle omgevingen / informatie Eén dashboard met alle relevante informatie, met doorklikmogelijkheden naar detailweergave Dezelfde look and feel. De combinatie van systemen moet aanvoelen als één Security Voor alle systemen en informatie zou moeten gelden: beschikbaar tenzij. Uiteraard zijn sommige gegevens vertrouwelijk en dienen deze afgeschermd te worden maar niets is vervelender geen rechten te hebben op zaken waar je wel bij zou moeten mogen.

83 Kwalitatief Gebruiksvriendelijk Op mobiel en tablet Visueel aantrekkelijk

84

85 Advies

86 Advies Kleur + prioriteit = Kansen en mogelijkheden Onze analyse toont kansen en mogelijkheden voor zowel de Netwerkschool in het bijzonder als het ROC Nijmegen in brede zin. Hiervoor kijken we naar een combinatie van de prioritering van de functionaliteiten en de mate waarin de functionaliteit vanuit het huidige applicatielandschap ondersteund kan worden. Netwerkschool-specifiek: rood en blauw ROC-breed: geel en grijs Vanuit het perspectief van de Netwerkschool zijn vooral de rode, niet-ondersteunde en blauwe, te onderzoeken functionaliteiten met een hoge prioriteit van belang. Dit zijn de functionaliteiten waar vanuit de Netwerkschool een grote behoefte aan is, maar waarvoor vanuit de informatievoorziening geen ondersteuning kan worden geboden of ten minste verder onderzoek noodzakelijk is. Vanuit een ROC-breed perspectief zijn vooral de gele, deels ondersteunde en grijze, aanwezige maar ongebruikte functionaliteiten met een hoge prioriteit van belang. Dit zijn de functionaliteiten waar een bewezen behoefte aan is, en waarvoor ondersteuning vanuit het huidige applicatielandschap ten minste gedeeltelijk aanwezig is. Wanneer deze functionaliteiten ook nog passen binnen lopende ontwikkelingen bij ROC Nijmegen, kan de Netwerkschool een goede bijdrage leveren als early adopter of pilotpartner. Implementatie van deze functionaliteiten komt primair de Netwerkschool ten goede, waarbij lessons learned en opgedane ervaringen kunnen leiden tot 'bijvangst' die voor het hele ROC Nijmegen interessant is. 86

87 Advies Netwerkschool Zet in op ontwikkeling door de Netwerkschool van digitale ondersteuning voor het uitstippelen van de leerroute en aan- en afwezigheidsregistratie. 87 ELO, Leerroute en Onderwijscatalogus Aan- en afwezigheidsregistratie Het ondersteunen van de bij het uitstippelen van de leerroute (het 'selectieproces') wordt door de huidige systemen niet ondersteund. Voor de Netwerkschool is het digitaal ondersteunen en schaalbaar maken van het gebruik van de, nu nog papieren, onderwijscatalogus, van groot belang. De nog te selecteren ELO voor de Netwerkschool gaat hier een cruciale rol in vervullen. Met die ELO moet, in samenwerking met Trajectplanner en Untis, de volledige logistiek ondersteund worden, van keuze voor leerplaatsprofiel tot het uiteindelijke rooster. De presentie van en bij lessen en zelfstudie wordt nu nog op papier bijgehouden. Digitale ondersteuning hiervoor vereist het beschikbaar maken van de (individuele) roosters in Trajectplanner en het uitrollen van een pasjesgebaseerd in- en uitchecksysteem. Naast een technische implementatie vereist dit een procedurele borging van de correctheid van de in- en uitcheckacties.

88 Advies ROC Nijmegen Zet in op een voortrekkersrol voor de Netwerkschool in het project BPV en het verkrijgen van een integraal beeld van individuele resultaten 88 BPV (pilot) Integraal beeld over resultaten BPV heeft een centrale positie in het concept van de Netwerkschool. De digitale ondersteuning rondom BPV is ROC-breed nog slechts beperkt ingericht. Hiervoor loopt dit schooljaar het Project BPV. De Netwerkschool kan als pilotpartner een belangrijke rol in dit project vervullen, door in een helder afgebakende setting te experimenteren met de invulling van de CRM, formatie- en sollicitatiefunctionaliteit in Trajectplanner. Omdat de kwalificerende en nietkwalificerende resultaten in verschillende systemen zijn ondergebracht, is het lastig voor een individuele een integraal beeld van de resultaten te verkrijgen. De Netwerkschool kan een voortrekkersrol vervullen door samen met het ROC te werken aan een manier om zowel de kwalificerende als niet-kwalificerende resultaten vanuit één systeem of dashboard beschikbaar te maken, volgens het principe van 'eenmalige registratie, meervoudig gebruik'.

89 Advies ELO Aan- en afwezigheid BPV

90

91 Vervolg

92 Vervolg Inhoudelijk Proces Dit traject heeft een duidelijk resultaat opgeleverd in een top van belangrijke functionaliteiten. Maar hoe nu verder? Hoe komen we van wens naar oplossing en naar realisatie? We zien vier scenario's: We willen jullie graag helpen in het echt realiseren van nieuwe ondersteuning, dat kunnen we op de volgende gebieden: Functionaliteit hebben we al, gemapt op bestaande functionaliteit en ondersteuning Functionaliteit hebben we nog niet maar kan het ROC met bestaande applicaties ondersteunen. Volgens het 80 / 20 principe uitvoeren. In gesprekken met experts van de bestaande systemen quick wins identificeren Functionaliteit hebben we niet, willen we hebben en wil het ROC ook. Zoeken naar synergie. Functionaliteit hebben we niet en wil het ROC niet. De markt op om ondersteuning in te kopen. Opstellen programma van eisen voor specifieke ondersteuning Begeleiden en helpen bij pakketselectie Begeleiden en helpen bij partnerselectie Implementatiebegeleiding, bijvoorbeeld voor de nieuwe ELO Kwaliteitsborging; wordt er echt digitaal ondersteund en blijven de gebruikerswensen, kwaliteit en het onderwijsconcept overeind? Projectmanagement. We begrijpen dat alles in de context van het ROC dient te gebeuren en dat de juiste personen uit de organisatie betrokken moeten worden. Bijvangst voor het ROC is een belangrijke succesfactor Wij zijn pas klaar als het werkt! 92

93 Vervolg Realisatie Projectmanagement Kwaliteit

94

95 Bijlagen Geïnventariseerde functionaliteiten per applicatie

96 Active Directory 96

97 Adobe e-connect 97

98 ELO 98

99 Gesprekscyclus 99

100 GP Untis 100

101 Kantoorautomatisering 101

102 Microsoft Lync 102

103 MIS 103

104 PeopleSoft Campus Solutions 104

105 PeopleSoft Finance 105

106 PeopleSoft HR 106

107 SharePoint Portal 107

108 Stagemarkt 108

109 TOPdesk 109

110 Trajectplanner 110

111 Webcast 111

112 Website 112

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Hoe ziet haar (nominale) opleidingstraject eruit? BASISFASE

Hoe ziet haar (nominale) opleidingstraject eruit? BASISFASE Ter illustratie van het onderwijs in de Netwerkschool werkte ROC Nijmegen werkte drie voorbeelden uit van (nominale) opleidingstrajecten voor studenten uit cohort 2013-2016/2017. 1. Student Yvette ( BOL

Nadere informatie

Kick-off kwalificatiestructuur

Kick-off kwalificatiestructuur Kick-off kwalificatiestructuur Programma's van Eisen Bas Kruiswijk Bianca Buts Amersfoort 5 maart 2014 Agenda Onze opdracht Vertrekpunt: van hotspots naar drie thema s Thema s plus wijzigingen per thema

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek.

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Vanuit het streven naar beter en dus effectiever onderwijs, maar ook naar betekenisvoller en aantrekkelijker

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Aanzet opbrengsten van het experiment Netwerkschool 2.0 (november 2014)

Aanzet opbrengsten van het experiment Netwerkschool 2.0 (november 2014) Aanzet opbrengsten van het experiment Netwerkschool 2.0 (november 2014) Eind januari 2015 wordt vanuit de stichting de Netwerkschool verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Onderwijs. Als input

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden Onderwijstijd in Control een activiteit van het programma ifov van sambo-ict Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden Aan de bijeenkomst namen deel: Pierre Veelenturf (MBO

Nadere informatie

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015)

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) Op verzoek van de externe stuurgroep van de Netwerkschool ROC Nijmegen brachten het opleidingsteam, de projectgroep en de werkgroep van deze

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijscatalogus. Lara Bok & Bram Lankreijer

Onderwijscatalogus. Lara Bok & Bram Lankreijer Onderwijscatalogus Lara Bok & Bram Lankreijer Agenda Welkom! Flex ID Plateau s Onderwijscatalogus Huidige situatie & toekomst Aanpak Korte impressie Vragen? Flex - ID ID College wil met de invoering van

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek Portfolio Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek 1 Presentatoren Chris Bouwens Projectleider Jan Luesink verantwoordelijk voor implementatie 2 Visie Leren op zijn Radius 6 stappen begrijp de

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo www.hva.nl/decanen/mbo.htm Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo Waarom een

Nadere informatie

Presentie/absentie met chipkaart. 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages

Presentie/absentie met chipkaart. 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages Presentie/absentie met chipkaart 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages 1 Waarom digitaliseren van de aanwezigheidsregistratie? Standaardisering/uniformering

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

JaapJan Vroom & Erik Mondriaan

JaapJan Vroom & Erik Mondriaan Kennisnet: Mieke van Keulen SaMBO ICT: Paul van Uffelen Deltion College: JaapJan Vroom & Erik Mondriaan Er waait een nieuwe wind Mijn visie is dat het primair aan de school is om te bepalen wat goed onderwijs

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014 Datamanagement Schoning (kern)registratiesystemen Gebruikersdag sambo-ict Bas Kruiswijk Ede, 24 november 2014 Agenda Wat is het probleem? Wat is het (wettelijk / juridisch) kader? Wat betekent dit praktisch?

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie