Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting December 2010 Nummer 3, derde jaargang Deze nieuwsbrief bevat actuele onderwerpen over de Masterplannen Onderwijs en verschijnt drie keer per jaar. Algemeen Communicatietraining Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (PO en (V)SO) Versnelling Mijlpalen in de projecten Masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) Nieuwbouw Gerrit Rietveld College Mijlpalen in de projecten Masterplannen op koers! Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente via de Masterplannen primair en voortgezet onderwijs hard aan het opknappen en vernieuwen van de Utrechtse schoolgebouwen. Er zit nu goede voortgang in en daar ben ik blij om. Dit najaar stemde de gemeenteraad in met nieuwbouw voor het Gerrit Rietveld College. Het nieuwbouwplan kan nu weer verder worden uitgewerkt. Een vernieuwende constructie waarbij de gemeente opdrachtgever is voor de bouw en het eigenaarschap van het Gerrit Rietveld College bij woningbouwcorporatie Mitros en het schoolbestuur Willibrord komt te liggen. De gemeenteraad heeft goed bekeken of ze het eigendom in handen kon en wilde leggen bij een woningbouwcorporatie. Een soortgelijk vraagstuk presenteren we deze maand aan de gemeenteraad. Tijdens een informatiebijeenkomst worden raadsleden geïnformeerd over het resultaat van de pilots Maatschappelijk Vastgoed Krachtwijken voor twee kinderclusters in Overvecht. Voor de voortgang van deze projecten is het, net als bij het Gerrit Rietveld College, belangrijk dat de gemeenteraad zich hierover uitspreekt. Met twee corporaties is in Overvecht onderzocht of en zo ja tegen welke voorwaarden zij de kinderclusters kunnen realiseren. Met de adviezen en reacties uit deze bijeenkomst kan het college de besluitvorming rond dit project gaan voorbereiden. 1

2 Ik hecht aan goede en tijdige communicatie met betrokken partijen en vind het belangrijk dat we de gemeenteraad in een vroeg stadium betrekken bij de bestuurlijke besluitvorming en de afweging hierover. We zijn halverwege de looptijd van het Masterplan Onderwijshuisvesting en bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn opgeknapt. Afgelopen maand opende ik het vernieuwde UniC. Half december sla ik de eerste paal voor het nieuwe Trajectum College. En op 19 januari 2011 verricht ik de officiële opening van de nieuwbouw Utrechts Stedelijk Gymnasium aan de IBB-laan. Voor het basisonderwijs hebben we in de Masterplannen nog een slag te slaan! Jeroen Kreijkamp, Wethouder Onderwijs Algemeen Voortgangsrapportage De jaarlijkse voortgangsrapportage is medio september jl. besproken in de stuurgroep Masterplannen Onderwijshuisvesting. Met enkele aanpassingen en verduidelijkingen zal de rapportage gepresenteerd worden aan het college van B en W. Na de instemming van het college is de tekst openbaar en te vinden op onder de knop 'publicaties'. De rapportage zal vervolgens naar de raadscommissie Mens en Samenleving gestuurd worden met het verzoek aan de Raad om deze definitief vast te stellen. Naar verwachting zal dit begin 2011 zijn. Plattegrond huisvestingsprojecten De website van de Masterplannen Onderwijshuisvesting is uitgebreid met een plattegrond. Op deze plattegrond kan van elke onderwijslocatie (die in de Masterplannen is opgenomen) bekeken worden welke maatregelen genomen worden en in welke periode de uitvoering plaatsvindt. Onderzocht wordt of extra informatie, zoals wijkberichten gekoppeld kunnen worden aan de projecten. U kunt de plattegrond vinden op doorklikken naar 'plattegrond'. Per 1 oktober 2010: de omgevingsvergunning (Wabo) Wie wil (ver)bouwen of op een andere manier iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Per 1 oktober 2010 kunt u veel vergunningen in één keer, in één procedure, aanvragen. Van veel naar één Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vraagt u met één aanvraagformulier aan bij de gemeente. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning. Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Aanvraagmogelijkheden Met de komst van de omgevingsvergunning kunt u uw benodigde vergunningen in één keer aanvragen. U mag ook voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, een aparte vergunning aanvragen. Het nadeel is dan wel dat u voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet doorlopen. Ook kunnen belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar aantekenen. Dan kan het voorkomen dat u de ene vergunning wel krijgt en de andere niet. Bij complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd, is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen, maar kan bijvoorbeeld weer wel in twee fasen worden aangevraagd. 2

3 Termijnen De Wabo maakt onderscheid in twee procedures. Aanvragen voor eenvoudige projecten waarbij bijvoorbeeld wordt gebouwd, gekapt of gesloopt, volgen de reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Aanvragen voor complexere projecten volgen de uitgebreide procedure. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een te verbouwen rijksmonument, aanwezige natuurwaarden of een ontheffing van het bestemmingsplan. De uitgebreide procedure geldt ook voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen de gebruiksvergunning). De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Heeft u vragen? Op en staat meer informatie over de omgevingsvergunning. Ook kunt u terecht bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen van de gemeente Utrecht, Rachmaninoffplantsoen 61. Wilt u een bouwplan voorbespreken of heeft u specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Van Wiggen van Stadsontwikkeling Schoolbesturen op communicatietraining In april 2010 heeft de gemeenteraad de Utrechtse Participatiestandaard (UPS) vastgesteld. De standaard geeft antwoord op de vraag wanneer en in welke mate bewoners betrokken worden bij projecten. Het is de bedoeling door participatie tot betere afwegingen, besluitvorming en meer draagvlak te komen en daarmee tot betere projecten. De UPS heeft gevolgen voor zowel de communicatieaanpak van ambtenaren als voor die van de schoolbesturen. In de nieuwe aanpak is de gemeente verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de communicatie rond projecten. Het schoolbestuur blijft verantwoordelijk voor de communicatie richting de eigen achterban. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk de communicatie van gemeente en schoolbesturen goed op elkaar af te stemmen! Nadat in juni de interne medewerkers een training kregen over de nieuwe werkwijze was het in september de beurt aan de (vertegenwoordigers van) schoolbesturen. De cursisten maakten kennis met de nieuwe Utrechtse werkwijze en werden getraind in algemene communicatievaardigheden, zoals het houden van een presentatie. Ook werden enkele specifieke projecten en communicatiedilemma s onder de loep genomen. Ellen Groten (SPO Utrecht) merkt op: "De communicatietraining was een goed voorbeeld van samen op trekken. Niet vanachter het bureau, maar samen bedenken hoe we het beter kunnen doen. De open communicatie tussen schoolbestuur en gemeente in deze training, is wat mij betreft een goede start voor een betere communicatie naar anderen". De deelnemers vonden het een leerzame dag, die zowel medewerkers van de gemeente als de schoolbesturen handvatten heeft aangereikt om aandacht te besteden aan hun projectcommunicatie. De gemeente en de schoolbesturen trekken samen op om de communicatie rond onderwijsprojecten tot een succes te maken. Masterplan Primair en (Voorgezet) Speciaal Onderwijs Versnelling De Versnellingsopgave kwam begin 2010 uit de startblokken om de opgelopen achterstand bij het Masterplan PO en (V)SO zoveel mogelijk weg te werken. Van de 41 projecten die geprogrammeerd stonden op de oorspronkelijke planning van het Masterplan PO en (V)SO, lopen er circa twaalf op schema, negentien kunnen met extra inzet de eindstreep halen en tien projecten kunnen op dit moment om diverse redenen niet versneld worden. 3

4 In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen wat de Versnelling precies inhoudt. Inmiddels is er veel gebeurd. De tijdelijke extra capaciteit is ingevuld; een senior projectleider is aan de slag gegaan, via het projectmanagementbureau van de Gemeente Utrecht is planningscapaciteit ingezet en bij Stadsontwikkeling zijn medewerkers specifiek voor de Versnelling beschikbaar. Hiermee komen betere projectplanningen tot stand en komen sneller antwoorden op vragen van stedenbouwkundige en bouwkundige aard. Ook hebben we met de schoolbesturen ingrepen benoemd waarmee verdere tijdwinst te halen is. Twee mogelijkheden hiervoor zijn 'innovatief aanbesteden' en/of 'modulair bouwen'. In januari 2011 verschijnt de tweede voortgangsrapportage over de Versnelling. Hierin kijken we terug op de resultaten van het eerste jaar en kijken we vooruit naar kansen, ambities, verwachtingen en risico's voor het komende jaar. Kortom: de Versnelling ligt op koers en gemeente en schoolbesturen werken hard aan het inlopen van de achterstand van het Masterplan PO en (V)SO. Mijlpalen in projecten Feestelijke opening De Schakel Eind oktober opende Jeroen Kreijkamp, wethouder onderwijs, samen met de directeur en de oudste en jongste leerling van de school, de deur van het nieuwe gebouw van De Schakel aan de Bangkokdreef 4. Daarna liepen alle leerlingen onder de ballonnenboog door om het nieuwe gebouw en hun nieuwe lokaal te gaan ontdekken. De feestelijke opening viel samen met de viering van het veertigjarig bestaan van de school. Hiervoor werden de hele week allerlei activiteiten georganiseerd. De Schakel is de eerste nieuwbouw school in een reeks die een goed gecontroleerd binnenklimaat heeft. In de komende jaren zullen andere scholen volgen. Opening Nieuwe Regentesseschool De uitbreiding van de Nieuwe Regentesseschool aan de Kruisdwarsstraat in Utrecht is klaar. Deze omvat een speellokaal en ruimte voor onderwijskundige vernieuwing. Ook is er intern verbouwd om ruimte te creëren voor de BSO en is overal apparatuur aangebracht om de luchtkwaliteit te verbeteren. De nieuwbouw is begin oktober door de leerlingen ingewijd. De officiële opening vindt eind januari 2011 plaats. Renovatie Jenaplanschool Wittevrouwen De renovatie van het schoolgebouw aan de Poortstraat 73 startte op 1 september Het ruim honderd jaar oude schoolgebouw wordt grondig gerenoveerd. Daarnaast wordt de zolderverdieping toegankelijk gemaakt en voorzien van twee groepsruimten. Na de renovatie heeft het gebouw plaats voor twaalf groepen schoolkinderen en twee groepen BSO. De oplevering van het gebouw zal naar verwachting in juni 2011 zijn. Het is de bedoeling dat de school en de BSO het schooljaar 2011/2012 kunnen starten in hun vernieuwde schoolgebouw. Tot die tijd is de school tijdelijk gehuisvest in het vrijgekomen schoolgebouw aan de Wittevrouwenkade 4. 4

5 Officiële opening Daltonschool Rijnsweerd De uitbreiding van de Daltonschool Rijnsweerd is afgerond. In de nieuwe vleugel zijn elf groepsruimten en twee speellokalen gerealiseerd. Opvallend detail van de nieuwbouw is de luifel die aan de oostgevel is gecreëerd. Deze is gemaakt van boomstammen waarmee de overgang naar de naastgelegen groenstrook vloeiend verloopt. Na verwijdering van de tijdelijke huisvesting is ook de buitenruimte opnieuw ingericht. Op 14 oktober sloot wethouder Kreijkamp het bouwproces officieel af door samen met de leerlingen een boom te planten in de nieuw aangelegde tuin. Aanpassing Willibrordschool, Pastoor Ohllaan, Vleuten Omdat de aanbieder van kinderopvang in de Willibrordschool de huurovereenkomst heeft opgezegd is ruimte ontstaan om de twee groepen die in de leegstand van de Kees Valkensteinschool waren gehuisvest, ook onder te brengen op de eigen locatie. Hiervoor zijn de ruimten voor kinderopvang aangepast om als groepsruimte voor de school te kunnen dienen. De oplevering vond begin oktober plaats. Alle groepen zijn nu onder één dak gehuisvest. Masterplan Voortgezet Onderwijs Nieuwbouw Gerrit Rietveld College Het Gerrit Rietveld College is een interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo. Het schoolbestuur heeft de afgelopen jaren een nieuw en eigentijds onderwijsconcept ontwikkeld. Naar verwachting zal de school hiermee ook in de toekomst aantrekkelijk zijn en blijven voor leerlingen uit vooral Tuindorp en Overvecht. Het huidige schoolgebouw is echter al veertig jaar oud en blijkt niet geschikt te maken voor het eigentijdse leerconcept. De raad besloot daarom dit najaar dat het Gerrit Rietveld College definitief een nieuw schoolgebouw krijgt. Tegelijkertijd stelde zij het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) voor de nieuwbouw, vast. De gemeente gaat dit SPvE vertalen in een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal te zijner tijd gepubliceerd worden. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de bouwvergunning aangevraagd worden. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2012 zijn. Het nieuwe gebouw komt op de plaats van de huidige sportvelden en gaat ruimte bieden aan 1200 leerlingen. Om aan de gymbehoefte te kunnen voldoen zijn bij de nieuwbouw drie gymzalen opgenomen. Het huidige schoolgebouw blijft in gebruik tot aan de oplevering van de nieuwbouw en zal daarna gesloopt worden om ruimte te bieden aan ongeveer tachtig woningen en enkele voorzieningen. Inmiddels is de Europese aanbesteding van de architect voor het schoolgebouw, gestart. Als dit traject volgens plan verloopt is de architect in het eerste kwartaal 2011 bekend. De ontwerpfase kan dan in april 2011 starten. Meer informatie Het SPvE is openbaar en te vinden op de wijksite Noordoost (www.utrecht.nl/noordoost/projecten). Op deze webpagina vindt u ook de meest recente beschrijving van het project onder de titel 'nieuw schoolgebouw voor Gerrit Rietveld College'. 5

6 Mijlpalen in projecten Opening UniC Aan het begin van dit schooljaar namen de leerlingen 'afscheid' van de oude leslocaties van UniC. Daarna ging het in optocht naar de Van Bijnkershoeklaan en namen zij het nieuwe schoolgebouw in gebruik. De officiële opening van de nieuwbouw vond plaats op 24 november. s-middags stonden allerlei activiteiten voor de leerlingen gepland, daarna verrichtte Jeroen Kreijkamp, wethouder onderwijs, samen met de directeur van de school en de voorzitter van het schoolbestuur (NUOVO) de officiële opening. Renovatie Trajectum College van start Begin november is aannemer Van Norel begonnen met de sloopwerkzaamheden aan de Vader Rijndreef. Het bestaande schoolgebouw wordt grondig gerenoveerd om voldoende ruimte te bieden aan leerlingen en docenten van het Trajectum College en om aan de nieuwe manier van lesgeven recht te doen. Het nieuwe gebouw krijgt een vloeroppervlak van m 2. Het ontwerp, gemaakt door een samenwerkingsverband van Snelder Architecten en Arcadis Nederland B.V., laat een minder rechtlijnige opzet van het gebouw zien. De gevels volgen niet langer de rechthoekige contouren van het bestaande pand, maar richten zich naar de omgeving. Ze maken zich los en geven een nieuw, eigen karakter aan het gebouw. Tussen de oude en nieuwe gevel ontstaan ruimtes die gebruikt worden als buitenterras. Het bestaande gebouw telt drie verdiepingen, momenteel zonder onderling contact. Na verbouwing zorgen diverse grote vides dat de drie verdiepingen een geheel vormen. Via nieuwe daklichten komt daglicht door de vides op alle verdiepingen tot in het hart van de ruimten. De aula wordt vergroot en krijgt een brede tribunetrap. Dit vormt straks het centrum van het gebouw. Ook het binnenklimaat zal door toepassing van nieuwe installaties verbeteren en wordt naar een 'goed niveau' gebracht. De oplevering van het nieuwe gebouw staat gepland voor augustus Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling Vastgoedontwikkeling Teksten en redactie Medewerkers Gemeente Utrecht Fotografie Medewerkers Gemeente Utrecht Willem Mes, Utrecht Bert Spiertz, Utrecht Jan Lankveld, Utrecht Snelder Architecten, Naarden (artist impression) ICS adviseurs, Amsterdam Meer informatie Website: Telefoon: Volgende nieuwsbrief De volgende nieuwsbrief verschijnt naar verwachting in februari