Voorwoord... 3 Productie Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* ."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel en organisatie (233)4-256#/.5(233)4-256#/ ( #/ 8)9-:-3&(94-256#/ Bijzondere gelegenheden / jaarlijks dagje uit...14 ;2# ;5)5# Organisatie # 1

3 9# Onderwijs, opleiding en nascholing...15!5&(.#!5&(.#!5&('0#7 Activiteiten hoofd AKL (klinisch chemicus) en klinisch fysicus ,&<&.4)&&6# 1.905<)&&# (=(<)&&# 19><)&?# 2

4 In 2005 zijn de vacatures voor klinisch chemici eindelijk ingevuld. Per 1 september 2005 is Dr. F.P.L. van der Dijs aangesteld (1,0 fte) en per 1 oktober 2005 is Dr. E. Kemper aangesteld (0,8 fte). Dr. Van der Dijs zal m.i.v. 1 januari 2006 hoofd AKL worden. In februari is de 4 e hoofdanalist aangesteld, Mieke Molendijk, waardoor het team hoofdanalisten weer compleet is. De Gezondheidsraad heeft in augustus 2005 het langverwachte rapport uitgebracht over de uitbreiding van de neonatale screening. In het rapport wordt geadviseerd om de neonatale screening uit te breiden van de huidige 3 parameters (AGS, CHT en PKU) naar 18 parameters. De staatssecretaris van VWS heeft in november 2005 het advies integraal overgenomen en besloten dat de uitbreiding van de screening per 1 januari 2007 geëffectueerd moet zijn. Van de 18 parameters kunnen er 12 (met inbegrip van PKU) op een MS/MS bepaald worden. Eind 2005 is definitief toestemming verleend om in 2006 een MS/MS aan te schaffen. Aangezien dit een geheel nieuwe techniek voor het AKL is, werd tevens toestemming verleend om een gespecialiseerde analist voor deze techniek aan te trekken. Met het SFG is een project opgezet om tot een gezamenlijk besluit te komen tot vervanging van chemieapparatuur, aanschaf van een robotiseringsysteem en introductie van een centrale validatiesoftware (zogenaamde core-lab ). Nadat 4 firma s een offerte hebben uitgebracht is besloten om met 2 firma s nadere onderhandelingen te starten. Door de tijdsdruk van het AKL (de chemieapparatuur was nodig aan vervanging toe) en het feit dat het laboratorium van het SFG geen grote haast had, heeft het AKL in september het besluit genomen om voor de firma Roche te kiezen. Dit heeft de relatie met het SFG wel onder druk gezet. In het najaar is met de firma Roche een projectplan opgezet om het nieuwe core-lab te realiseren. De realisatie van dit project zal bijna het gehele jaar 2006 in beslag nemen. Naamgeving: Het AKL (Algemeen Klinisch Laboratorium) bestaat uit 4 deellaboratoria: KCL (Klinisch Chemisch Laboratorium): klinische chemie, hematologie, endocrinologie en neonatale screening MML (Medisch Microbiologisch Laboratorium) Laboratorium voor de Apotheek ND (Nucleaire Diagnostiek) Klinische chemie (KCL) De productie van het KCL-gedeelte van het AKL is in pas met de productiestijging van het ziekenhuis toegenomen (zie bijlage 1). De klinische productie is t.o.v met 21,5% gestegen, de poliklinische productie is met 11,8% gestegen. Het aantal verrichtingen per klinische order is wel buitenproportioneel gestegen (+14,2%). Dit dient nader onderzocht te worden. De totale productie voor het IJsselland Ziekenhuis (poliklinisch + klinisch) is met 16,6% gestegen, het aantal orders voor het eigen huis steeg met 6,0%. De productie voor huisartsen is wederom fors gestegen (+13,0%). Het AKL ziet dit ook als een belangrijke groeimarkt. De productie voor derden is met -2,2% afgenomen, het aantal orders steeg met 3,7%. Per order worden dus minder bepalingen aangevraagd (daling van 5,7%). De productie voor de neonatale screening daalde met 4,1%, omdat er wederom een afname was van het aantal geboorten (t.o.v een daling met 4,1%). De productie voor de neonatale screening zal m.i.v. 1 januari 2007 fors stijgen vanwege het besluit van de staatssecretaris van VWS om de screening uit te breiden. De totale productie is in 2005 gestegen met 13,1%, het aantal orders steeg met 3,1%. Sinds 1996 (het ijkjaar) is de productie met bijna 63% gestegen, het aantal orders steeg in de genoemde periode met 10,3%. 3

5 De totale personele kosten (bruto salarissen + sociale lasten) in 2005 bedroegen Dit is -3,6% onder de begrootte som voor 2005 (zie bijlage 2). De opbrengsten van het AKL zijn in 2005 iets gedaald t.o.v en wel met -2,8%. De verwachting is overigens dat dit in 2006 gecompenseerd gaat worden. Er zijn in 2005 en ook nog in de eerste helft van 2006 de nodige herstelboekingen uitgevoerd ten laste van de opbrengsten, omdat aanvankelijk bleek dat de opbrengsten achterbleven. Dit bleek een administratieve fout te zijn. In het najaar 2005 kwam de leiding van het AKL er achter dat de opbrengsten van de productie voor huisartsen niet geboekt worden op de kostenplaats AKL. De productie voor huisartsen is de afgelopen jaren zeer fors gestegen. Het AKL ziet de noodzaak om de productie voor huisartsen te laten stijgen ook in, maar dan moeten de opbrengsten ook op het AKL geboekt worden. Dit zal uitdrukkelijk met de Raad van Bestuur overlegd worden. De kosten van verzendbepalingen zijn een bron van voortdurende zorg. Voor het KCL zijn deze kosten, ondanks een gestegen productie, nagenoeg gelijk (-0,17% t.o.v. 2004), voor het MML is er een toename van 13,7% en voor ND is de toename in vergelijking met het voorafgaande jaar zelfs 115,4%. Het laatste valt te verklaren door aanvragen voor PET-scans. De betreffende professionals moeten beoordelen of er diagnostische voordelen te realiseren zijn en zo ja dient er een budgettaire compensatie te komen. In 2005 zijn de kosten voor bloedproducten t.o.v slechts marginaal gestegen (+0,81%) (zie bijlage 3). Ondanks het gegeven dat er meer gefiltreerde erytrocytenconcentraten zijn uitgegeven (+77) is het aantal toegediende eenheden per opname gedaald met 6,5% (zie ook onder transfusie) Het totaal aan patiëntgebonden kosten van het AKL in 2005 bedroeg T.o.v is dat een toename van 2,4%. Op het KCL staat daar wel een productiestijging van 13,1% tegenover. Algemeen In het voorjaar van 2005 heeft een taakverdeling plaats gevonden tussen de kwaliteitsfunctionarissen (KF). Grada Appeldoorn is verantwoordelijk voor het MML- en APOlab en Maja van Baarle voor de rest van het AKL (met uitzondering van Nucleaire Diagnostiek). Tegelijkertijd heeft de CCKL een nieuwe (vierde) Praktijkrichtlijn uitgegeven waarin een groot aantal normen/vereisten zijn aangepast ten opzichte van de vorige richtlijn. Dit heeft consequenties voor de inhoud van het kwaliteitshandboek (KHB) van het AKL. Er is een start gemaakt met het herschrijven van het KHB maar dit verliep moeizaam i.v.m. hoge werkdruk. Het besluit om tussentijdse accreditatie van het MML en APOlab aan te vragen bij de CCKL, vooraf gaande aan de heraccreditatie van het KCL-gedeelte in 2008, heeft in 2005 niet plaatsgevonden en is uitgesteld tot Interne audits KCL: Een aantal analisten en een hoofdanalist hebben in samenwerking met de kwaliteitsfunctionaris 8 interne audits uitgevoerd: Geneesmiddelen spiegels Januari Kleine apparatuur en bloedgassen Februari Prikkamer, balie en bloedafname Maart Monsterontvangst April Systeem audit: aanvraagformulier t/m rapportage Juni Immulite 2000 Augustus Kruislab. September Applicatiebeheer (Labosys) November Kwaliteitssysteem, ARBO en Milieu December 4

6 Helaas zijn er door omstandigheden 2 geplande audits niet uitgevoerd: Neonatale screening: Het (her)schrijven van SOP s ten gevolge van ingebruikname Neonat nam veel tijd in beslag. De voorkeur werd gegeven om de audit uit te voeren nadat alle SOP s geschreven zijn. Bindingsanalyse: door tijdgebrek. De actiepunten n.a.v. de audits zijn voor een groot deel uitgevoerd in Een klein resterend gedeelte is gepland in Deze acties, eerder verbeterpunten, staan het uitvoeren van de analyses niet in de weg. De kwaliteit van de resultaten blijft gewaarborgd. MML: Dit jaar is het MML gestart met het houden van interne audits. Er zijn 3 analisten die op toerbeurt met de kwaliteitsfunctionaris de interne audits uitvoeren. Er hebben 7 van de 8 geplande interne audits plaatsgevonden: Parasitologie 12 april Magazijn(en) 31 mei Pus / sputum / feces 4 augustus Alle tafels 30 augustus Vidas 29 september Urines 25 oktober Bloedkweek 29 november TBC s 21 december (vervallen i.v.m. te weinig personeel) De interne audits zijn voornamelijk over de inhoud van de SOP s gehouden omdat het KHB van het MML sterk verouderd is en het nieuwe KHB voor het gehele AKL nog niet herschreven is. 60% van de actiepunten n.a.v. de interne audits zijn gerealiseerd, de overige 40% volgen volgend jaar. APOlab: Op het APOlab zijn dit jaar geen interne audits gehouden. Nucleaire Diagnostiek: Met betrekking tot kwaliteit zijn er de volgende ontwikkelingen te melden: ARBO: In 2005 waren er geen knelpunten meer die opgelost moesten worden. Binnenkort wordt een nieuwe RI&E ronde verwacht. De instructie voor het veilig gebruik van de patiëntentillift is herhaald. GMP-z: Na een technische upgrade van het ventilatiesysteem van de Hotroom wordt de radiofarmacie nu geheel volgens GMP-z normen uitgevoerd. IBC-606: Als voorbereiding op nieuwe radiofarmacie software, die in 2006 wordt geïnstalleerd is een cursus gevolgd en een tweede beheerder ingewerkt. NIAZ-kwaliteitssysteem: Door goede inzet van alle medewerkers is de opzet van ons kwaliteitssysteem bijna voltooid en zijn we gereed voor de komende accreditatie. IGZ: Een tweede enquête van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in juni 2003 resulteerde in een rapport d.d. september 2005 met (aanvullende) aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteitswaarborging. Gezien de vorderingen met GMP-z en NIAZ behoefden wij slechts voor een paar aanbevelingen actie te ondernemen. IKA formulieren: In 2005 zijn 46 Ideeën-Klachten-Afwijkingen formulieren ingeleverd. 40%heeft betrekking op verkeerd invoeren van geboortedatum of naam (spelfouten). Dit is 40% minder dan in Met de invoering van PACS, met elektronische werklijst, zullen deze fouten tot het verleden behoren. Tot die tijd blijft het een punt van aandacht. 8% had betrekking op aanvraag van verkeerd onderzoek (Thallium fiets i.p.v. Thallium adenosine). Het probleem is onder de aandacht gebracht van aanvragers en de administratie is er nu zeer alert op. Hierna zijn er geen meldingen meer over gedaan. SOP s KCL: Alle algemene AKL-procedures en bijna alle procedures van het KCL-gedeelte zijn dit jaar opgenomen in DKS-e. Helaas is door tijdgebrek het beheer van de SOP Analyse Kruislab en Procedure Kruislab niet gerealiseerd. Voor deze procedures wordt met concept SOP s gewerkt op het kruislab, beheerd door de gespecialiseerd analist. 5

7 Een aantal procedures (SOP s en KHB) met betrekking tot projecten uit 2005 zijn nog niet volledig afgerond en blijven onder de aandacht voor 2006: AKL website procedure: vastleggen wie doet wat/verantwoordelijkheden ( nog niet op Internet). Bloedtransfusiebeleid: In samenwerking met de YSL-bloedtransfusiecommissie nieuw transfusiebeleid schrijven en zonodig SOP(s) Kruislab aanpassen. Citobeleid: Aanpassen en opnemen in KHB. IJsselweb informatie aanpassen (Citopakket AKL) POC, bloedgasapparaat IC procedure: vastleggen wie doet wat/verantwoordelijkheden. Neonatale screening: Er zijn nog enkele SOP s die aangepast moeten worden met betrekking tot in gebruikname Neonat. Evaluatie-/Validatie- protocol,-rapport en formulier: Van de uitgevoerde projecten in 2005 zijn een aantal rapporten en/of formulieren geschreven die door de KF beheerd worden (printversie in kamer hoofd van het AKL) Bloedgasapparatuur (ABL 835- Radiometer) en Omni S (Roche) PFA Plaatjesfunktieanalyser Stollingsanalyser (Sysmex CA 1500) Access II (incl. Troponine I) Urineanalyser (AutionMax Menarini) MML: Naar aanleiding van de interne audits zijn veel SOP s geëvalueerd en her-/geschreven. Ook zijn een aantal bijlagen bij SOP s, op een andere manier dan bij het KCL, her-/geschreven n.a.v. een bezoek aan het MML van het SFG. De bedoeling om zoveel mogelijk SOP s voor het AKL op één manier te schrijven gaat niet altijd op, soms moet een beter werkbare keuze gemaakt worden. APOlab: Bij het APOlab zijn de SOP s eigenlijk werkbladen omdat er daadwerkelijk mee gewerkt wordt. Na een overleg met KF, KC s en apothekers is besloten dat de KF alle werkbladen in DKS-E beheerd. Vanaf november is een start gemaakt de bereiding SOP s in DKS-E te zetten. IKA formulieren KCL: Er zijn 170 formulieren ingeleverd. Zie voor uitgebreid verslag: Evaluatie IKA formulieren 1 e en 2 e helft Overzicht IKA s onderverdeeld in 9 categorieën (soorten voorval): Afwijking 2 Fout 41 Identificatie 24 Idee 5 Klacht (van het AKL) 43 Klacht (over het AKL) 19 Ongeluk (persoonlijk letsel) 3 Registratiefout 28 Overig 5 Het aantal IKA-formulieren (170) is toegenomen ten opzichte van 2004 (151). De meeste meldingen worden direct afgehandeld door een medewerker/hoofdanalist. In het algemeen kunnen we spreken over een korte doorlooptijd, gemiddeld 4 tot 5 dagen. 33 IKA s (19%) zijn tot stand gekomen door melding/contact van buiten het KCL. 5 IKA s (3%) hebben betrekking op een meldingsformulier van het IJssellandziekenhuis/BAVO. Er zijn 24 vervolg actiepunten uitgevoerd ter verbetering van het kwaliteitssysteem. 4 Actiepunten moeten nog afgehandeld worden in

8 MML: Er zijn 120 formulieren ingeleverd. Zie voor uitgebreid verslag: Evaluatie IKA formulieren Overzicht IKA s onderverdeeld in 10 categorieën (soorten voorval): Aanvraag niet ingebracht 3 Brief niet goed ingevuld 7 Geen brief 20 Brief met verkeerde naam 1 Lekkende potjes 7 Materiaal met verkeerde naam 7 Materiaal zonder naam 21 Materiaal verkeerd ingezet 4 Overig 43 Verwisseling monsters 7 Het aantal IKA-formulieren (120) is toegenomen ten opzichte van 2004 (70). De meeste meldingen worden direct afgehandeld door een analist. De meeste IKA formulieren worden aangekruist met overig. Wat betreft overig zijn het zeer uiteenlopende meldingen met ook een link naar de andere gevallen. Geen brieven ontvangen, komt voornamelijk van de kliniek. Ook materiaal zonder naam komt meestal van de kliniek soms van de poli s. Materiaal met verkeerde naam komt voornamelijk van de poli s. De hoofdanalist heeft hierover contact met de hoofden van de desbetreffende afdelingen gehad. Helaas heeft dit niet tot enige verbetering geleid. APOlab: Er is geen registratie bij gehouden door de kwaliteitsfunctionaris. Werkoverleg AKL: Maandelijks heeft er kwaliteitsoverleg plaats gevonden met Frans Verheul (hoofd AKL), Mieke Molendijk (hoofdanalist kwaliteit) en de kwaliteitsfunctionaris. Vanaf september is het overleg uitgebreid met Fey van der Dijs (klinisch chemicus) Terugkerende onderwerpen, IKA, AIM en Externe QC en de voortgang van het totale kwaliteitssysteem in algemene zin, zijn daarin behandeld. Aan de hand van een actiepuntenlijst wordt vervolg gegeven aan en controle gehouden op verbeterpunten. Een greep uit de onderwerpen die besproken zijn: Voortgang met betrekking tot aanvraag accreditatie MML-APOlab. Herschrijven kwaliteitshandboek (KHB AKL). Nieuwe 4 e CCKL-Praktijkrichtlijn (PKLG). Management review. Competentieonderzoek met betrekking tot uitbesteed onderzoek/verzendbepalingen. Beheer/uitvoering AKL-website, IJsselweb-DKSe documenten (anders dan KHB-SOP) Database referentiewaarden/matrix e.d. per analyse. Internationale eenheden LWBA (endo-bepalingen). Inwerklijsten medewerkers (verantwoordelijkheid wie tekent wat af). QC-today (programma voor beheer van o.a. interne QC s) Uitbreiding deelname kwaliteitscontroleprogramma mbt nieuwe analyses (HbA1C Hb variant schildklier antilichamen). Terugkoppeling regio KF overleg. Kwaliteit is een vast onderwerp in het Algemeen Werk Overleg en staat op de agenda van het MT. Werkoverleg MML: In de werkoverleggen van het MML is kwaliteit een vast agenda punt. Hierin worden o.a. de Interne audits, IKA formulieren en de voortgang van de SOP s besproken. In oktober is er een speciaal kwaliteitsoverleg geweest om kwaliteit en ARBO extra onder de aandacht te brengen. 7

9 Werkoverleg APOlab: In de werkoverleggen van het APOlab is kwaliteit een vast agenda punt. Dit punt werd van te voren door de gespecialiseerd analist apotheek met de kwaliteitsfunctionaris besproken. De KF was niet op deze overleggen aanwezig. Enkele onderwerpen van bespreking: Voorbeeld SOP als bijlage in KHB Overzetten SOP s in DKS-E Opmerkingen blad ook achter alle SOP s (zijn werkbladen) Lijst vervallen SOP s maken Externe en interne controles KCL: Er wordt deelgenomen aan externe kwaliteitsprogramma s: SKML, DGKL, CDC, Bayer Diagnostics, Euro Trol en DEQAS. De resultaten (rapportage) van deze rondzendingen worden in een vakinhoudelijk overleg met betreffende gespecialiseerd analist, hoofdanalist en klinisch chemicus besproken en beoordeeld. Zonodig volgen acties ter verbetering van een analyse. De kwaliteitsfunctionaris beheert de rapportage en controleert de voortgang van de actiepunten. Over het algemeen kunnen we spreken dat het KCL goed scoort in de externe kwaliteitsprogramma s. Afwijkende resultaten zijn te herleiden en de oorzaak te benoemen. In 2005 zijn de volgende acties uitgevoerd ten gevolge van deze resultaten: Hb bijgesteld op de Sysmex HST (+1,8%) Ery s bijgesteld op de Sysmex HST (resultaten te laag) Trombo s bijgesteld op K1000 (2% hoger) DEQAS-D25 resultaten van KCL corrigeren met factor x1,5 (i.v.m. opgave methode Advantage Nichols) SKML Immuno: B 2 M (beta 2 micro globuline) scoort te laag. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de factor x1,25 die is ingesteld bij overgang vorige methode (Pharmacia) naar Immulite 2000 i.v.m. behoud referentiewaarden. LWBA TBG scoort herhaaldelijk slecht. Er wordt besloten op een andere methode over te stappen (Immulite 2000) Slechte pco 2 score is te herleiden. Bayer Diagnostics erkent slechte batch pco 2 QC-today, het software programma voor o.a. interne QC s, is wegens tijdgebrek en toekomstige aanschaf van PSM nog niet in gebruik genomen. De bewaking van de interne QC s valt onder verantwoordelijkheid van de gespecialiseerd analist, hoofd analist en klinisch chemicus van betreffend werkgebied. MML: Het MML doet mee aan externe controles (SKML). Deze worden nog niet door de kwaliteitsfunctionaris gecoördineerd. AIM commissie De AIM commissie is 5 x bij elkaar geweest onder voorzitterschap van de kwaliteitsfunctionaris, Grada Appeldoorn en 2 x onder voorzitterschap van de hoofdanalist, Maarten v.d. Zanden. Besproken zijn o.a. de maandelijkse AIM controle op het AKL: Verkeerd afval in de SZA tonnen Oogdouches op MML staan niet op de controle lijst voor legionella Tussengang bij uitgang bij MML staat vaak vol met artikelen die er niet thuis horen Deuren van plofkasten staan soms open Verslag Conferentie Milieu en Veiligheid in ziekenhuis laboratoria Afdelingsspecifieke ontruimingsprocedures Het MT heeft besloten om een interne enquete over ARBO niet te laten uitvoeren, daar deze al in 2003 ziekenhuisbreed aan de hand van een landelijke enquete is uitgevoerd. Veiligheid. Volgens de WIP en regels van het ziekenhuis mogen er geen sieraden op de werkplekken gedragen worden met uitzondering van administratieve functies. Zonodig worden punten meegedeeld in het MT- en Algemeen Werk Overleg. 8

10 Automatisering De werkzaamheden in de Labosysgroep houden meer in dan uitsluitend het beheer van Labosys. In wezen gaat het om het ICT beheer op het KCL, MML en Apotheeklab. De Labosysgroep wordt daarom Applicatiebeheergroep genoemd. Rosario Calvo is eind maart weer teruggekeerd naar haar werkzaamheden van analist. Halverwege het jaar is Steef van Duin de Applicatiebeheergroep komen versterken. Deze groep bestaat uit Steef van Duin en Arthur van Fessem. Per 1 april 2005 is Neonat in productie genomen. Neonat is het programma voor de Neonatale Screening dat in plaats van het Hielpriksysteem gekomen is. In juni is het programma QC-Today geïnstalleerd. QC-Today is een programma voor de kwaliteitscontrole, dat o.a. resultaten grafisch weergeeft en waarschuwt bij afwijkende uitslagen. De uitslagen van de kwaliteitscontroles van zowel de gekoppelde als niet-gekoppelde apparaten kunnen via Labosys aan QC-Today doorgegeven worden. Philips heeft een caché-upgrade uitgevoerd in juni. Met het oog op de migratie naar Active Directory (Microsoft XP) zijn alle netwerk-pc s geïnventariseerd en de pc s die niet aan de hiervoor benodigde specificaties konden voldoen zijn vervangen. In juli zijn de 2 Sysmex CA-1500 analyzers gekoppeld. In november is een nieuwe urine-analyzer, de Menarini Aution Max, in gebruik genomen. In september is een start gemaakt om de referentiewaarden van alle testkodes in DKS te zetten. In december is het project dat nu bekend is onder de naam Q 2 van start gegaan. Dit project, waarbij de firma s Roche en Dépex betrokken zijn en nieuwe analyzers, sorteer/verdeel apparatuur en systemen gebruikt gaan worden zal ook heel 2006 in beslag nemen. Bloedafname Op het afnamelaboratorium is in maart 2005 een wachttijden onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de wachttijden vooral in de ochtenduren en de pauze s de norm overschreden. Ook miste de afdeling iemand die de dagelijkse werkzaamheden coördineerde en zicht hield op klantvriendelijkheid en zorg. Om deze problemen te verhelpen is per 1 augustus 2005 een coördinator aangesteld en de formatie uitgebreid met 12 uur. Deze uren zijn verdeeld over de drukste ochtenden. In deze ochtenden heeft de coördinator de mogelijkheid bij te springen bij drukte en tevens haar coördinerende taken uit te voeren. Dit jaar is ook gekozen om te streven naar arbeidscontracten groter dan 16 uur en de formatie-uren te verdelen over zo min mogelijk medewerkers. Hierdoor wordt getracht de flexibiliteit en de kwaliteit te verbeteren. Het afnamelaboratorium was ook toe aan materiele vernieuwing en verbetering van werkomstandigheden. Dit mede op advies van een ARBO rapport uit Er werden 2 patinten stoelen, 6 prikstoelen, en 2 baliestoelen vervangen. Tevens vonden er aanpassingen aan de balie plaats. Deze werd vergroot en verlaagd waardoor er en mooie open toegankelijke ruimte is ontstaan. Hierdoor is de werkhouding van de medewerker en de communicatie tussen medewerker en patiënt verbeterd. Om het afnamelaboratorium kindvriendelijker te maken wordt in april 2006 een kinderprikplaats gerealiseerd. De voorbereiding hiervoor heeft in 2005 plaats gevonden. Karmijn-Kunst zal voor de uitvoering zorg dragen en de financiering is toegezegd door de afdeling DIF van het ziekenhuis (de verbouwing) en de stichting DA-DA( de aankleding). Hematologie In 2005 hebben er twee grote veranderingen plaatsgevonden op de afdeling hematologie. De Plaatjes Functie Analyzer PFA is geïntroduceerd en de bepalingen die op deze analyzer worden uitgevoerd hebben de bloedingstijd vervangen. Daarnaast zijn deze testen veel beter gestandaardiseerd dan de bloedingstijd. De STA-compact stollingsanalyzer is vervangen door twee Sysmex CA-1500 s, hiermee is ook een volwaardige back-up met zelfde reagentia en methode gegarandeerd. Verder is de hematologiestraat, de HST, verhuisd naar een plaats in het hoge gedeelte van het lab waar het deel gaat uitmaken van het core-lab. In de tweede helft van 2005 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de sikkelceltest en de PFA. 9

11 Bloedtransfusie In 2005 is de Analyse- en Procedure SOP als concept document op de werkvloer gekomen. Eind 2005 is er een begin gemaakt met het verwerken van opmerkingen en aanvullingen betreffende deze twee SOP s.tevens worden de actiepunten uit een eind 2005 gehouden interne audit verwerkt in deze SOPs. De gesprekken over het ombouwen van de Auto Vue naar een nieuwe versie zijn gestart. Het ombouwen zal in april 2006 plaats vinden. Naar aanleiding van een tekort aan gespecialiseerd personeel is er een 2 e gespecialiseerd analist op het transfusie lab aangesteld. Deze zal zich begin 2006 op TEBIS,het laboratorium informatie systeem aangaande het transfusie lab, richten. Dit betreft o.a. opschonen van het systeem en het creëren van opmerkingscodes voor de verwerking van de bloedbankresultaten. Ook zal deze analist ondersteuning geven in het verwerken van de bloedtransfusie resultaten De panelgroep is met 1 analist uitgebreid. Er is een begin gemaakt met het schrijven van een SOP voor de DAT- buisjesmethode. De DAT in buisjes moet bij zwakke reacties van de huidige methode een aanvullend en eventueel vervangend resultaat geven, zodat het opsturen naar de bloedbank tot een minimum beperkt kan worden. Er is dit jaar veel werk besteed aan het updaten van het transfusiebeleid binnen het ziekenhuis. De regel en andere richtlijnen zijn hierin verwerkt. Met de komst van de nieuwe klinisch chemici is echter gekozen voor een andere overzichtelijkere opzet. In 2006 zal deze uitgewerkt worden. Dit zal samenlopen met de (her)start van de bloedtransfusiecommissie. Er zijn gesprekken gestart om de screening van zwangeren in de 12 e week door het AKL uit te laten voeren. De planning hiervoor is 1 maart 2006 De gespecialiseerd analist transfusie heeft deelgenomen aan de regionale Hemovigilantie besprekingen. Dit om bekend te raken met het begrip en ervaring op te doen hoe andere instellingen het hemovigilantie beleid implementeren in het ziekenhuis. Mede hierdoor is samen met de klinische zorg besloten een Hemovigilantie medewerker aan te trekken. Deze zal formatief tot de klinische zorg behoren. De eerste stap wordt genomen om de bloedtransfusie commissie weer te activeren. Verwacht wordt dat deze half 2006 weer actief kan zijn en zijn belangrijke plaats weer in het ziekenhuis zal innemen. Kortom 2005 heeft van het transfusie lab wederom een bruisende afdeling gemaakt met veel voorbereidend werk voor Immunologie Met betrekking tot immunologie is in 2005 de HPLC, de TOSOH G7, geëvalueerd betreffende screening op Hb-pathie. Het apparaat bleek hiervoor geschikt en sinds half oktober wordt de screening niet langer uitbesteed maar uitgevoerd door het AKL. Chemie Het jaar 2005 is het begin van een aantal jaren waarin grote veranderingen op stapel staan. Een deel daarvan is al in 2004 begonnen, namelijk met de evaluatie van de bloedgasanalyzers van de firma Nova. In 2005 zijn de analyzers van Radiometer (ABL 860) en Roche (Omni S) uitgebreid aan de tand gevoeld en uiteindelijk is de keuze gevallen op de ABL 800 van Radiometer. Er zal één bloedgas analyzer op de afdeling IC komen te staan, waar de verpleegkundigen, na een uitgebreide training, zélf de bloedgassen gaan meten. Deze bloedgasanalyzer zal tevens de back-up voor het AKL zijn. De andere bloedgasanalyzer zal, uiteraard, op het laboratorium komen te staan. Voor de Troponine I bepaling (een cardiac marker) is halverwege het jaar een Access II analyzer van de firma Beckman-Coulter in gebruik genomen. Naar verwachting zal deze analyzer een jaar blijven staan, waarna de Troponine I bepaling wordt vervangen door een Troponine T op de nieuwe chemie analyzer. In het jaar 2005 is het traject voor de keuze vervanging chemie voortgezet. In eerste instantie was het de bedoeling om samen met het Sint Franciscus Gasthuis een keuze te maken voor chemie. Uit vier firma s is de selectie teruggebracht naar twee firma s. Uiteindelijk kon de keuze voor nieuwe chemie niet meer uitgesteld worden, vanwege het slecht functioneren van de Vitros systemen. Er is gekozen voor een systeem van de firma Roche, welke gefaseerd ingevoerd gaat worden. Eind 2005 is de eerste stap gezet, er zijn twee Integra 800 s op het laboratorium gearriveerd. 10

12 Deze zullen in 2006 weer vervangen worden door twee Cobas 6000 s. Voor deze tussenstap is gekozen omdat de Cobas 6000 nog niet leverbaar is en de twee Vitros apparaten (het huidige droge chemie systeem) slecht functioneren. Hierbij zal tevens een deel van het pakket van de Immulite 2000 naar de Cobas 6000 overgaan. In 2006 zullen deze Integra s (en later ook de Cobas 6000 s) gekoppeld gaan worden aan een paraplusoftware pakket, PSM, wat staat voor Process System Manager. Hieraan zullen in de toekomst ook andere analyzers gekoppeld gaan worden. Bij de aanschaf van nieuwe chemie analyzers is ook een pre-analytisch systeem aangeschaft, die de monsterontvangst zal gaan ontlasten. Deze RSD 800 zal eind mei 2006 geleverd worden en ongeveer per 1 juli 2006 operationeel worden. In 2005 is er op het urinelab ook een nieuwe analyzer gekomen, nl. de Aution Max van de firma Menarini. Dit is een volautomatische urine analyzer die in de plaats is gekomen van de Clinitec 500 van de firma Bayer. Tevens is in 2005 gekozen voor een andere zwangerschapstest, omdat de vorige test kwalitatief niet naar behoren functioneerde. Onderhoud In het jaar 2005 zijn er verschillende nieuwe apparatuur operationeel geworden. Een opsomming: CA Access II Aution Max urine analyzer PFA Voor deze nieuwe apparatuur moet er ook onderhoud aan de apparatuur gedaan worden, maar dit onderhoud is minder complex en van mindere frequentie. Daarbij is bij deze nieuwe apparatuur een All-Inn onderhoudscontract afgesloten. Dit betekent dat de firma gebeld kan worden voor allerlei storingen. Het beleid zal gericht zijn om van elk apparaat een back-up apparaat te hebben, waarbij een volledig onderhoudscontract wordt afgesloten. De continuïteit van het AKL blijft hierdoor gewaarborgd. In 2005 is het AKL op de 1 e verdieping grondig verbouwd. Op het KCL gedeelte werden in de ruimte onder het hoge plafond de tafels verwijderd om plaats te creëren voor de inrichting van het core-lab 1. Het core-lab zal in 2006 ingericht worden. Tevens zijn voldoende nieuwe datalijnen aangelegd en is de verlichting aanzienlijk verbeterd. De lichtopbrengst op de werkplekken voldoet nu aan de norm. Endocrinologie Vanaf oktober 2005 waren er problemen met de levering van reagentia van de firma Nichols. Dit had nadelige gevolgen voor de uitvoering van de Nichols assays. In 2005 zijn er een aantal projecten geweest. In 2005 (tot 17 november jl.) werden voor het RKZ in Beverwijk de folaat en vitamine B12 bepalingen uitgevoerd. De productie intern en voor derden vertoont een lichte daling. De volgende bepalingen zijn in 2005 geevalueerd: ATTG Cardiolipine Antilatex allergie IGF-BP3 Een deel van de bepalingen is in 2006 ingevoerd. Neonatale screening Het jaar 2005 was een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen voor de neonatale screening. De gezondheidsraad heeft de staatssecretaris van VWS geadviseerd om het screeningsprogramma uit te breiden van 3 naar 18 parameters. In november heeft de staatssecretaris het advies overgenomen en een akkoord gegeven voor de uitbreiding van de screening per 1 januari Conform het beleidsplan werd in het kader van de uitbreiding van het landelijke screeningsprogramma oriëntatie /inventarisatie voortgezet van de uit te voeren analyses en aan te schaffen apparatuur. De 1 Hier zullen alle 24 uurs activiteiten plaatsvinden 11

13 Raad van Bestuur heeft de investering goedgekeurd van Tandem Massa Spectrometrie: MS/MS. Een aantal bedrijven werd gevraagd om een offerte te maken voor de tandem MS. Ook firma s zijn benaderd om een start te maken met inventarisatie van de andere apparatuur en reagentia. Het AKL heeft in januari een project gestart waarin o.a. de mogelijkheid wordt onderzocht om hielprikbloed gedroogd op filtreerpapier te analyseren op Hb-varianten (Hemoglobinopathieën). Dit project wordt in 2006 uitgebreid voortgezet Het project Invoering Neonat is met succes afgesloten. Het nieuwe informatie systeem Neonat is per 1 april 2005 in gebruik genomen. Het AKL heeft daardoor zich aangesloten bij de vier andere Neonatale screeningslaboratoria van Nederland. Alle medewerkers zijn ingewerkt en het systeem draait naar behoren. Per 1 oktober is dr. E.A. Kemper- Proper klinisch chemicus in dienst getreden. Dr. Kemper krijgt o.a. de Neonatale screening als aandachtsgebied. In het kader van de uitbreiding van de neonatale screening zal Dr. E.A. Kemper-Proper in 2006 de CDEMZ 2 aantekening gaan volgen. De halfjaarlijkse overleggen met de neonatale screeningslaboratoria, entadministraties, medisch adviseurs en de LVE (landelijke vereniging voor entadministraties) zijn met tevredenheid bezocht en worden gecontinueerd. Ook de Benelux meeting van screenings centra van de drie landen is bezocht. Apotheek Na veel tegenslagen is de nieuwe analytische balans van Mettler-Toledo eindelijk in maart in gebruik genomen evenals het bijbehorende software pakket Balance Link. Dit pakket maakt het mogelijk dat afgewogen gewichten direct in bijvoorbeeld Excel geplaatst worden, zodat overneemfouten tot het minimale worden beperkt. Er wordt verder gegaan met de validatie van de analysemethoden die op de spectrofotometer uitgevoerd worden. Het contract van de projectapotheker wordt met een jaar verlengd. Hij blijft voorlopig de apotheeklabapotheker en geeft een goede inhoudelijke ondersteuning aan het APOlab. Vrijwel alle bereidingen en grondstoffen staan met terugwerkende kracht vanaf 2000 in Excel, zodat lastige berekeningen eenvoudig uitgevoerd kunnen worden en er een duidelijke trendanalyse ontstaat. Er wordt gestart met het vullen van de productdossiers van alle eigen bereidingen voor de apotheek, tevens wordt er eind van het jaar een begin gemaakt met het omzetten van de Worddocumenten naar DKS. Steenanalyses worden routinematig opgestuurd naar het LUMC in Leiden. De apotheekanalisten voeren vergelijkend onderzoek uit om te kijken of het mogelijk is in de toekomst de steenanalyses zelf uit te voeren op de FTIR. De resultaten zien er goed uit. Trials In het ziekenhuis is er gekeken of er een softwareprogramma aangeschaft kan worden voor trials. Dit is niet doorgegaan. Er zal wel een nieuwe trialcommissie worden opgericht met deelname van een medewerker van het AKL zodat het AKL eerder betrokken is bij nieuwe trials en de planning eerder bekend is. Ook zijn er in 2005 weer diverse trials afgesloten en opgestart. De facturatie van de trials zal in het eerste half jaar plaatsvinden. Henny Doornenbal is betrokken bij de trials. Zij leest de protocollen en maakt begeleidende formulieren. Samen met Maarten van der Zanden worden de trials geregeld en begeleid. Verzendingen Het afgelopen jaar is een medewerker ziek geworden op de afdeling Verzendingen. Door een andere medewerker snel in te werken is de bezetting weer op peil gekomen. Er is gebleken dat niet alles systematisch verloopt in het magazijn. Er wordt besteld bij de Apotheek, Centraal Magazijn, Sterilisatie en Inkoop. De bestellingen voor het Centraal Magazijn zal in het vervolg bijgehouden worden door het Centraal Magazijn. Als er duidelijkheid is welke artikelen (b.v. plastic buizen) er volgend jaar gebruikt gaan worden en in welke mate dan kan er met standing orders gewerkt worden zodat ook voor Inkoop er minder handmatige bestellingen gedaan hoeven te worden. Het verzenden naar andere instellingen loopt goed en wijzigingen lopen volgens de procedures. 2 CDEMZ: Chemische Diagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten 12

14 MML In 2005 is op het MML volop gewerkt aan het kwaliteitssysteem. Verder zijn er enkele nieuwe testen geëvalueerd en ingevoerd op het MML. Het gaat hier om sneltesten voor Helicobacter pylori en Pneumococcen. Uit de kliniek komt steeds meer vraag naar sneltesten, de klassieke bacteriologische kweken nemen vaak dagen in beslag en men wil sneller resultaat. De sensitiviteit van sommige sneltesten is helaas vrij laag, daarom moeten wel kwaliteit en snelheid tegen elkaar worden afgewogen. Voor de EBV serologie zijn we overgestapt van de firma Meridian naar de firma Biotest. Ook zijn de parameters van de EBV serologie uitgebreid. Het pakket omvat nu Anti-EBV VCA-IgM, VCA-IgG en de EBNA IgG. De Anti-EBV EBNA IgG is toegevoegd om te kunnen bepalen of we met een recente of een oude infectie te maken hebben. Nucleaire Diagnostiek In 2005 was er een toename van elders uitgevoerde SPECT studies (bot, myocard en hersenen). Ook verschenen de eerste botscan-aanvragen in het kader van de sportgeneeskunde. Er zijn dit jaar geen nieuwe onderzoeken ingevoerd. Eind 2005 is er een begin gemaakt met de Fracturenpoli De opleiding van de 2 duaalstudenten MBRT verloopt voorspoedig, mede dankzij goede praktijkbegeleiding. In 2005 hebben er geen mutaties plaatsgevonden met betrekking tot personele bezetting. Wel werd eind augustus de bezetting minder wegens ziekte. Eind december ging een medewerkster met zwangerschapsverlof. De functieherwaardering voor medisch nucleaire werkers is dit jaar afgerond, met gunstig resultaat. Om Rostarflex per 1 januari 2006 op de afdeling in te voeren zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Dit jaar zijn de voorbereidingen voor de keuze en aanschaf van het PACS (Picture Archiving and Communication System) voor Radiologie en Nucleaire Diagnostiek nagenoeg afgerond. Na een voorselectie is de top-drie van mogelijke leveranciers opgesteld, een Programma van Eisen opgesteld en zijn werkplekbezoeken afgelegd. Begin 2006 zal de offerteaanvraag worden verzonden. De oudste gammacamera (Diacam van 1990) heeft op 1 oktober 2005 zijn End of Service Life bereikt, zoals de fabrikant ons heeft bericht. Dit houdt in dat er geen onderdelen meer voor worden gemaakt. Bij reparatie zal uit de aanwezige voorraad moeten worden geput (op=op). Ook is onzeker of de DICOM koppeling met PACS te realiseren is. In 2006 zal duidelijk worden of koppeling mogelijk is en de Diacam nog inzetbaar zal zijn. Op de afdeling Nucleaire Diagnostiek is de productie met 8% toegenomen. Door de inzet van alle medewerkers is de inrichting van ons kwaliteitssysteem (GMP-z, NIAZ en DKS) bijna voltooid en zijn we gereed voor de komende accreditatie. Voor de Vakbond is C.J. Pipping actief. Voor de OR is R. Valk actief. Formatie opbouw medewerkers (zie bijlage 5) Leeftijdsopbouw medewerkers ( zie bijlage 6) Mutaties personele bezetting (zie bijlage 7) Ziekteverzuim/zwangerschapsverlof (zie bijlage 8) 13

15 Jubilea In 2005 hebben 4 medewerkers van het AKL een 12,5 jarig jubileum gevierd. R. Valk, P. Graafland- Visbeen, A. Verloop- Heus en T. Westveer- Bestebroer. 9 medewerkers vierden een 25 jarig jubileum L. Snepvangers, H. Brinkman, N. Nobbe, J. van Beveren, D. van Esch, A. v/d Windt, M. Smit- Renes, H. Doornenbal en M. Korsten- de Rooij. Jaarlijks dagje uit Op 17 september gingen we golfen, boerengolf eigenlijk. Lekker door een weiland heen lopen, over slootjes springen (balanceren op een iets te dunne plank). En dan met een stok met daaraan een houten klomp tegen een bal aan slaan en proberen om de bal in zo min mogelijk slagen in een ingegraven emmer te krijgen.tussendoor was er voor een versnapering gezorgd. Met zijn allen in een kring op hooibalen met in het midden twee grote picknickmanden gevuld met fruit, drinken en candybars. De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue bij cafe t Zonnetje. In 2005 hebben de volgende overleggen plaatsgevonden: Overleggen intern Algemeen werkoverleg 5X Apotheekoverleg 7X Administratieoverleg 2X Spermaoverleg 3X Vakinhoudelijk hematologie 9X Verzendoverleg 3X Immuno-overleg 2X Transfusielab 11X Endo-overleg 4X Micros/Labosysoverleg 3X Afnamelaboverleg 6X DIF groep 3X Heem/chemieoverleg 6X Kinderartsenoverleg 2X AIM commissie 5X Werkoverleg MML 4X Kwartaalrapportage neonatale screening 4X Kwaliteitsoverleg 1X Overleggen extern Regio overleg Labosys: A. van Fessem, S. van Duin Regio overleg kwaliteit: G.J. Appeldoorn, W. van Baarle Regio overleg hoofdanalisten: M.J.L. van der Zanden Regio overleg klinisch chemici: F.E.A.M. Verheul Provinciaal Ent Administratieoverleg: F.E.A.M. Verheul. M.Y. Dirir Regio overleg Apotheek: G.E.H.A. Zuchowski Neonatale screening overleg (5 screeningslaboratoria en entadministraties landelijk en in onze regio): F.E.A.M. Verheul, M.Y. Dirir Regio overleg transfusie: A. Molendijk Hemovigilantieoverleg: A. Molendijk 14

16 ! Bijscholing personeel AKL Aan de bijscholing voor het personeel is ruim aandacht besteed in de volgende vormen: Milieu & Veiligheid in ziekenhuislaboratorium: G. Zuchowski Sysmex XE 2100 gebruikersdag Goffin Meyvis: R. van der Nat, M. van der Zanden Cursus Word/excel/outlook: G. Zuchowski, N. Nobbe, R. Calvo, P. Graafland, M. Dirir, J. Tieman, A. Jaddoe, L. Snepvangers, D. van Esch, E. Heutink, M. van Vliet, N. Gouverneur, H. Doornenbal, S. van Duin, E. Azhandeh, A. Maasland, M. Molendijk, M. Vervoort, A. van Bebbberen, A. van der Windt, A. van der Sluis, Y. Allart, J. van Beveren, A. Stuiver, M. Kraak, M. Smits, W. Tuankotta. Feedback: M. Korsten, M. Dirir, A. Stuiver, M. Kraak, Y. Holleman, N. Gouverneur, J. Plugge, M. van der Zanden, D. Panday, J. Tieman, A. van Fessem, Maja van Baarle NVML nascholing richtlijnen CCKL: G. Zuchowski, Cursus stagebegeleiding: Y. Holleman Van HbA1c tot B-Thalassemia in vogelvlucht- Bio Rad: A. A. Schild, Y. Allart, H. Brinkman Cursus Labosys: Rosario Calvo, A. van Fessem Symposium trials: H. Doornenbal, M. van der Zanden Training Ortho: M. Molendijk Omgaan met agressie: M. Korsten, M. Slingerland Samen voor Beter: M. Korsten, I. Verbeek, M. Eersel, A. Jaddoe, H. Karaduman, J. Smallenbroek Opvang na traumatische ervaring: M. Slingerland, Ch. Van der Meijs Auto-Immuun Diagnostiek Utrecht: S. van Duin, A. van der Sluijs, M. Duimel, Beneluxmeeting Neonatale screening: M. Dirir, M. van Baarle, F. Verheul G3 Allergie gebruikersdag DPC (Universiteit Wageningen): M. van der Zanden, H. Brinkman Diagnosis and monitoring of diabetes (Goffin Meyvis): H. Brinkman Immulite 2000 refreshment training: T. Kerdel, H. Brinkman Immunochemie gebruikersdag Beckman Coulter: T. Kerdel, M. van der Zanden, H. Brinkman Semen nascholing NVML: A. van der Windt, J. Plugge, E. Punselie, K. Reichardt Urine Diagnostiek NVML: J. Plugge, M. Duimel, Y. Holleman, M. de Groot, L. Dercksen, R. van der Nat, R. Valk, L. Snepvangers Cursus Cytologie: Y. Allart, Y. Holleman, M. de Groot, M. Molendijk Training Dade Behring: A. van Os, R. van der Nat, C. Pipping Training Omni S.: C. Pipping, R. Valk, K. Reichardt Immulite 2000 Refreshment training: M. van der Zanden, E. Punselie, C. Pipping Cursus communicatie: M. van der Zanden Cursus notuleren: L. Freijsen BHV: R. Valk DIF scholing: M. Vervoort, A. Maasland, M. Smits, Y. Holleman, A. van Bebberen Basale Immunochemie DPC: T. Kerdel, M. van der Zanden, Ortho gebruikersdag: Y. Allart, H. Doornenbal, R. van der Nat, M. Molendijk Cursus Dade Behring: J. Hokken Basiscursus transfusie Ortho: J. Plugge, M. Molendijk Cursus schriftelijke communicatie: M. van der Zanden Workshop Labosys en Micros gebruikersdag 2005: E. Annevelink, K. Reichardt, A. van Fessem, S. van Duin Dade Behring Parijs: A. van Os, R. van der Nat, C. Pipping, M. Molendijk Studiemiddag voor stagebegeleiders Amersfoort: M. van der Zanden Cursus intern auditor voor NIAZ: M. van der Zanden Cursus Kerteza: M. van Baarle Tosoh Symposium Stockholm: H. Brinkman Cursus DPC: A. Jaddoe, M. van der Zanden Cursus FTIR: A. Schild, Y. Allart, G. Zuchowski, Y. Holleman, R. Calvo Cursus Andrologie: J. Heutink Cursus Applikon: G. Zuchowski, Y. Holleman Medica Dusseldorf: K. Reichardt, M. Molendijk, R. v.d. Nat Cursus Sanquin: M. Molendijk, 15

17 Traumapreventie voor leidinggevende: M. Molendijk DKS gebruikersdag: M. van Baarle QC Biorad Soestdijk: H. Brinkman, M. van Baarle, K. Reichardt, F. van der Dijs QC Today statistiek: A. van Fessem, S. van Duin Auto-immuun seminar Bio Rad: A. van der Sluijs, M. van der Zanden LWBA: T. Kerdel Bloedbank: Y. Allart, M. Molendijk Training Integra: R. van der Nat, R. Valk, K. Reichardt Informatie bijeenkomsten/symposia/seminars AKL Symposium Allergie en Kruisreactiviteit DPC Nederland: M. van der Zanden Symposium DPC: Henri Brinkman Symposium Hemostase Dade Behring: Y. Holleman, L. Dercksen Seminar Applikon titreren: G. Zuchowski Symposium Radiometer Nederland Instrumentorium: K. Reichardt AIM Seminar: G. Zuchowski Symposium NVK FAZ: G. Zuchowski, M. van der Zanden Symposium familiaire hypercholerestemie: J. Heutink, M. Duimel, A. van Bebberen, D. van Esch, K. Reichardt, M. Smits, N. Gouverneur, R. van der Nat, A. Maasland Trainingsdag Aution Max: N. Gouverneur, C. Pipping, R. Valk, K. Reichardt Symposium diabetis mellitus, c peptide Leiden: M. van der Zanden Symposium Biomerieux: E. Annevelink Symposium TRIP: M. Molendijk, Y. Allart Commissies AKL Commissie Social Beleid, Veiligheid, Gezondheid en Welzijn: G.J. Appeldoorn, E.N. Nobbe Indelingscommissie FWG: J.E. Annevelink-de Jong Project Neonat: W. van Baarle, A. van Fessem, M. Dirri, M. van der Zanden OR: R. Valk, C.A. Crielaard IJsselweb: S. van Duin Milieuambasadeurs ziekenhuisbreed: J.H.H. Hendriks Interne Bezwaren Commissie IBC: J.J. Plugge, E.N. Nobbe Materiaal Advies Commissie: J.J. Plugge Vitrine Commissie: J.J. Plugge Bijscholing personeel MML Aan de bijscholing voor het personeel is aandacht besteed in de volgende vormen: Cursus laboratoriumdiagnostiek parasitologie: C. de Rooij Informatie bijeenkomsten/symposia/seminars MML Conferentie Milieu en Veiligheid in ziekenhuislaboratoria: A. Hendriks Symposium NVML Richtlijnen CCKL: A. Crielaard, A. Hendriks Symposium NVML ESBL: T. Westveer- Bestebroer, R. van Loon en E. Annevelink- de Jong Seminar firma Class: A. Hendriks Symposium malaria: E. van Leeuwen- Leenheer Symposium moleculaire biologie: E. Annevelink- de Jong Symposium Legionella: G. Ramos, Eline van Boven- van Rooijen, E. van Leeuwen- de Leenheer, Crielaard, A. Hendriks, A. Wolters Symposium Medische parasitologie van trends naar toekomst: R. van Loon, E. Annevelink- de Jong Congres Mythen, Missers en Maatwerk infectieuze bedreigingen: E. Annevelink- de Jong Symposium Medische mycologie: R. van Loon Stagiaires MML In 2005 zijn er geen stagiaires opgeleid op het MML 16

18 Bijscholing personeel ND Nascholing Nucleaire Diagnostiek: C. Hollaar-Boom, M. Meijer-Smets, A. Möhlmann, G. Schuur Cursus GMP-z radiofarmacie: A. Möhlmann, D. Catlaic OR-cursus: H. Neeleman-Zwarteveld BLS: M. Heijs, C. Hollaar-Boom Programmeer cursus IDL voor Esoft: G. Schuur Informatie bijeenkomsten/symposia/seminars IBC. Gebruik en inrichting IBC-606: G. Schuur, M. Heijs DKS gebruikersdag: E. Kroneman NVMBR, symposium Kwaliteit: E. Kroneman NVMBR, jaarcongres: G. Schuur Praktijkbegeleiders MBRT-Duaal opleiding Haarlem: M. Meijer-Smets SNGG Siemens, Landelijke gebruikersdag, Breda: G. Schuur Rostarflex, gebruikersinstructie: M. Meijer-Smets Presentatie Nucleaire Diagnostiek voor verpleegkundigen in opleiding: M. Meijer-Smets Commissies Stuurgroep MBRT-Duaal opleiding Haarlem: M. Meijer-Smets OR: H. Neeleman-Zwarteveld Contactgroep IBC-ontwikkeling: G. Schuur Bench overleg MNW-west: M. Meijer-Smets Contactpersoon NVMBR: G. Schuur Duaalstudent MBRT Opleiding gedurende 4 jaar volgens het duaal-leertraject tot MBRT-er: M. Heijs, D. Catlaic. Stagiaires Drie apothekers in opleiding: 1 dag radiofarmacie. Meerdere verpleegkundigen in opleiding: 1 dagdeel patient-onderzoeken. Diverse doktersassistentes in opleiding:1 dagdeel patientonderzoeken. 17

19 " #"$% & ' #( F.E.A.M.Verheul, hoofd AKL (klinisch chemicus) Congres bezoek / symposia Sysmex gebruikersdag, Vught 19 januari 2005 VHL Symposium De Lymfocyt, Zwolle 2 februari 2005 Symposium van HbA1c tot ß-thalassemie, Wageningen 3 maart 2005 AACC Lab Automation Conference, Amsterdam 9 en 10 maart 2005 NVKC voorjaarscongres, Lunteren 21 en 22 april 2005 Opleidingsbijeenkomst klinisch chemici in opleiding, SFG 19 mei th European meeting ISNS, Parijs 5 en 6 september 2005 Minisymposium Neonatal Screening for Inborn Errors of Metabolism, Parijs 6 september 2005 Symposium Homocysteïne en B-vitamines in relatie tot ziekte, Rotterdam 9 september 2005 Workshop Labosys, Eindhoven 15 september 2005 PAOKC cursus Botmetabolisme en botmarkers, Leiden 20 september 2005 Symposium Tumormarkers bij Endocriene Ziekten, Utrecht 27 september 2005 Expertmeeting uitbreiding neonatale screening, TNO Leiden 7 oktober 2005 Opzi wetenschapsdag, AMC Amsterdam 25 november 2005 PAOKC cursus Beleid in balans, balans in beleid, Amersfoort 8 december 2005 LWBA deelnemersbijeenkomst, Utrecht 14 december 2005 Wetenschappelijke publicaties / voordrachten Van der Kamp HJ, Oudshoorn CGM, Elvers BH, van Baarle M, Otten BJ, Wit JM, Verkerk PH: Cut-off Levels of 17--Hydroxyprogesterone in Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia Shoud Be Based on Gestational Age Rather Than on Birth Weight. J Clin Endocrinol Metab 2005, 90: Voordracht TOSOH gebruikersdag, 6 april te Breda: Screening for Haemoglobinopathies using the TOSOH G7. Voordracht Benelux Meeting Neonatal Screening, 14 april Brussel: Screening for Haemoglobinopathies using the TOSOH G7. Voordracht Regiovergadering Klinisch Chemici Rijnmond, 25 mei Dordrecht: Screening for Haemoglobinopathies using the TOSOH G7. Lidmaatschappen en bestuurlijke functies Lid KNCV Registerlid NVKC sinds 1986 Lid International Society for Neonatal Screening Lid American Association for Clinical Chemistry (sinds 1998) Voorzitter Bloedtransfusiecommissie IJsselland Ziekenhuis Lid Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie F.E.A.M. Verheul participeert in het landelijke overleg van de 5 screeningslaboratoria. F.P.L. van der Dijs, klinisch chemicus Congres bezoek / symposia Symposium Homocysteïne en B-vitamines in relatie tot ziekte, Rotterdam 9 september 2005 PAOKC cursus Botmetabolisme en botmarkers, Leiden 20 september 2005 Haemoglobin as a Tool for Diagnosis and Monitoring, Berlijn 4 november 2005 Erasmus Endocrinologie Cursus, Noordwijk 16 novemebr 2005 Lidmaatschappen en bestuurlijke fucties Registerlid NVKC sinds 1995 Lid American Association for Clinical Chemistry (sinds 1998) Europees Registerlid sinds

20 E.A. Kemper-Proper, klinisch chemicus Congres bezoek / symposia Wetenschappelijke publicaties / voordrachten Glucose tolerantie test en lactose tolerantietest voor labmedewerkers Lidmaatschappen en bestuurlijke fucties Registerlid NVKC Lid American Association for Clinical Chemistry Lid International Society for Neonatal Screening F. van Roon, klinisch fysicus Congres bezoek / symposia XXXII e NVKF-conferentie Maximaal verkleind voor minimaal invasief april 2005, Doorwerth NVNG Wetenschappelijke najaarsvergadering, De nucleair geneeskundige van straks, nu de zorg voor morgen, 18 november 2005, Zwolle Lidmaatschappen en bestuurlijke functies Registerlid NVNG sinds 1986 Registerlid NVKF sinds 1988 Lid Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne Lid Society of Nuclear Medicine Buitengewoon lid KNMG/OMS Lid NVNG-Commissie voorzieningen KEW Lid commissie stralingshygiëne Sint Franciscus Gasthuis Voorzitter Nucleaire Afdelingscommissie Stralingshygiëne Voorzitter Röntgen Afdelingscommissie Stralingshygiëne 19

Jaarverslag 2007. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2007. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2007 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis !"# $! " # $! %& %# "'% ##%& ( % ) %!&$ ' ( )&* +&, $ - 2 - *+ $$,+ --. /& ) ##,, & 0 #& $$ #+ ',, $$1 #,+, # $$2 # $$1. 3#%& ##,##$$

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. AKL Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 30

Jaarverslag 2009. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. AKL Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 30 Jaarverslag 2009 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis AKL Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 30 AKL Jaarverslag 2009 Pagina 2 van 30 Inhoudsopgave Innovaties AKL 2009. Pentavalante screening

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Tweede NIAZ accreditatie (kwaliteitsnorm 2.2) en VMS certificering

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede Consultverlening Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede 1 2 3 4 5 6 C n a V 7 M r a a n Onder consultverlening door de laboratoriumspecialist wordt hier verstaan:

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sectie Endocrinologie SKML

Sectie Endocrinologie SKML SKML Programma symposium 2014 Welkom en mededelingen: Dr. ir. Paul P.C.A Menheere, voorzitter Wetenschappelijk Symposium: Genetisch Endocriene Ziekten (2) MEN I: kliniek G Valk, endocrinoloog, UMC Utrecht

Nadere informatie

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie & Jeroen Bosch Diagnostiek Dr. Marcel van Borren Toenemende behoefte aan (laboratorium)diagnostiek in de 1 ste lijn

Nadere informatie

Bedside elektronische patiënt eenheid koppeling. Dr. Karen M.K. De Vooght Klinisch Chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie

Bedside elektronische patiënt eenheid koppeling. Dr. Karen M.K. De Vooght Klinisch Chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Bedside elektronische patiënt eenheid koppeling Dr. Karen M.K. De Vooght Klinisch Chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Inhoud Waarom elektronische koppeling? Situatie UMC Utrecht voor

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Veronique De Vroey VAKB Symposium 3 Feb 2014 Veronique.de.vroey@uza.be 03/8214661 Situering UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen 573 bedden op 27 verpleegeenheden

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk

LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk Dr. Ed Slaats, senior klinisch chemicus, t.b.v. 12 februari Vice Versa Toetsing zinvol labaanvragen bij

Nadere informatie

Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie

Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie Organisatie: SKML: Linie Plukker Sectie Infectieziektenserologie ( IZS): Afke Brandenburg Greet Boland Ann Vossen Overige leden

Nadere informatie

Eindrapportage Bloedbank ziekenhuis Monkole, Kinshasa, D.R. Kongo

Eindrapportage Bloedbank ziekenhuis Monkole, Kinshasa, D.R. Kongo Eindrapportage Bloedbank ziekenhuis Monkole, Kinshasa, D.R. Kongo 1. Algemene informatie a. Titel: Bloedbank voor Ziekenhuis Monkole b. Aanvragende organisatie: Stichting De Oude Gracht c. Periode uitvoering:

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: M.Y.J. Berfelo Roepnaam: Monique Adres: Sintjorisstraat 21 Postcode: 3811 DG Woonplaats: Amersfoort Telefoon nr.: 033-8795481 Mobiel nr.: 0640055773 Geboortedatum:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

AKL mededelingen 2009-25

AKL mededelingen 2009-25 AKL mededelingen 2009-25 AKL mededelingen: ook vindbaar op Internet (Algemeen) Behalve op het Intranet van het Elkerliek ziekenhuis zijn alle AKL mededelingen ook vindbaar op Internet. Kies hiervoor op

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Express-info Inleiding Bereikbaarheid laboratoria / specialisten Ziekenhuis

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 Lean op het lab ervaringen uit het Vumc Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 De lean denkwijze Beweging Wachten Voorraad Verspilling Alles wat geen waarde toevoegt Alles wat de patiënt/ klant niet helpt Alles

Nadere informatie

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK 1023 Inleiding Uw behandelend arts verwijst u door naar de polikliniek Bloedafname van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) voor het

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

PAOKC-cursus. De Reehorst, Ede 19 september Dr. H.J.(Eric) Vermeer

PAOKC-cursus. De Reehorst, Ede 19 september Dr. H.J.(Eric) Vermeer Richtlijn NVKC Consultverlening door specialisten laboratoriumgeneeskunde (klinische chemie) achtergrond, minimum- en streefnormen en vormen van consultverlening PAOKC-cursus De Reehorst, Ede 19 september

Nadere informatie

Deel 1: Uitleg MUSE Multi Sample Evaluation. Externe QC SKML score en rapportagesysteem Eric Vermeer Jurgen Riedl Francois Verheijen

Deel 1: Uitleg MUSE Multi Sample Evaluation. Externe QC SKML score en rapportagesysteem Eric Vermeer Jurgen Riedl Francois Verheijen Deel 1: Uitleg MUSE Multi Sample Evaluation Externe QC SKML score en rapportagesysteem Eric Vermeer Jurgen Riedl Francois Verheijen Inleidende termen Casusgericht Bepalingsgericht Kwantitatief Kwalitatief

Nadere informatie

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek Apparatuurontwikkeling voor, in en met de ZIE 2013 7 maart 2013 Delft Alex Vernooij Jan Jaap Baalbergen Leids Universitair Medisch Centrum kliniek Ontwikkeling apparatuur voor het LUMC Apparatuur voor

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie

Afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie Afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie Immunologie Hemovigilantie, de stappen in de keten ( Nijmegen) Hemovigilantie, de stappen in de keten ( NL )??? Jan van der Wijst, hoofd beheerszaken 1 Staf Management

Nadere informatie

Klinisch Bioloog verantwoordelijk voor de algemene POCT coördinatie :

Klinisch Bioloog verantwoordelijk voor de algemene POCT coördinatie : Procedure POCT Glucose COM BC 02/2007 Onderwerp Deze procedure beschrijft de organisatie en het onderhoud van de POCT, in het bijzonder van de glucosemeters. Het labo speelt een centrale rol in het beheer

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen. Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014

Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen. Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014 Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014 Laboratorium: Toxicologie 22-11-2012 1 Introductie Internationale accreditatie Scopes

Nadere informatie

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Tilburg. MBO labscholen. 2 april 2015. Ronald Aalbersberg

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Tilburg. MBO labscholen. 2 april 2015. Ronald Aalbersberg MBO labscholen 2 april 2015 Ronald Aalbersberg Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Bureau Zorg Innovatie St. Elisabeth Ziekenhuis Budget >200 miljoen Euro 28 specialismen, 9 bovenregionaal

Nadere informatie

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt?

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt? VTV F/00 Checklist Projectaudit, cvtv 0-0-2006 Project Kosten van Ziekten (V/27075/0/KZ) Categorie bevindingen:. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

21 april 2010. Implementatie van een nieuwe versie van het labo-informatica pakket (MOLIS)

21 april 2010. Implementatie van een nieuwe versie van het labo-informatica pakket (MOLIS) 21 april 2010 Implementatie van een nieuwe versie van het labo-informatica pakket (MOLIS) Implementatie van nieuwe apparaten en een nieuwe automatenstraat Invoering nieuwe rapportagewaarden laboratorium

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015 Utrecht 18 augustus 2015 Follow-up inspectierapport 1. Geïnspecteerd bedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Weefselvigilantieplatform in het VUmc

Weefselvigilantieplatform in het VUmc Weefselvigilantieplatform in het VUmc Angelika Dräger, PhD Hoofd Hematologie Laboratoria en weefselvigilantiecoördinator 28 november 2012 Hematologie Laboratoria VUmc BTD Hemostase Stamcellab Cleanroom

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Downtime Jaarverslag Lineaire Versnellers UMCU 2008.

Downtime Jaarverslag Lineaire Versnellers UMCU 2008. Downtime Jaarverslag Lineaire Versnellers UMCU 2008. J.G.M. kok 25 januari 2010 Samenvatting Het downtime-gemiddelde over het jaar 2008 van de lineaire versnellers van de afdeling Radiotherapie van het

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische biologie.

Nadere informatie

Het Klinisch Laboratorium

Het Klinisch Laboratorium Het Klinisch Laboratorium Het Klinisch Labo als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het Klinisch Labo 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 2 Organisatie en werkposten 37 2.1 Werkpost receptie

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten SAMENVATTING Het project betreft het verbeteren van de aanvraagroute, uitvoering en planning van tilt-tafeltesten

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek KLINISCHE CHEMIE Veelgestelde vragen over bloedonderzoek ADVIES Veelgestelde vragen over bloedonderzoek In deze folder leest u de meest gestelde vragen over bloedonderzoek. Hebt u vragen die niet in deze

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

Medische parasitologie

Medische parasitologie Medische parasitologie De impact van ISO 15189-2012 op de routine diagnostiek Theo Mank Historie 1981: oprichting CCKL Coördinatie Commissie ter bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( )

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( ) Inhoud 1. Aanleiding 2. PRS methode + validatie 3. PRS formulier * demonstratie * 4. PRIMA aanpak * demonstratie * 5. SAFER procedure 6. Resultaten tot op heden 7. Borging Risicomanagement R = k 1 * k

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken.

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie om de veiligheid van toediening van bloed te verbeteren

Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie om de veiligheid van toediening van bloed te verbeteren ragenlijst audit, Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie om de veiligheid van toediening van bloed te verbeteren, HPZO versie 1.2/09-2010 H17-18 Hoofdstuk 17. Het gebruik van informatietechnologie

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst 29 november 2016 Inhoud keynote 1. Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nadere informatie

Apres la Deluge.. SKML Sectie Infectie Serologie

Apres la Deluge.. SKML Sectie Infectie Serologie Apres la Deluge.. Homo Sapiens Kwalitativus Microbiologen/Immunologen Positief/negatief Casus Hepatitis ABC Serologie HIV Serologie SKMM Homo Sapiens Kwantitativus Klinisch Chemici/Bloedbanken Getal Getalachtigs

Nadere informatie

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus Toen, nu, straks Toen Nu Geen kwaliteitsystemen voor medische laboratoria Behoefte vanuit veld en vraag van overheid

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Inleiding ZorgDomein heeft in nauw overleg met de gebruikers en aanbieders een nieuwe module ontwikkeld: de labordermodule. Hiermee is het voor huisartsen

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie